DON DER 0 AG 2 MAART 1933 NIEUWE 2EEÜWSCHE COURANT IERLAND CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND F IN HET KRAAIENNEST 1 MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NIEUWE ZEEUW! J De geheele oplaag van de oommunisti- Bche „Beriim. am Morgen" is in beslag genomen, evenals alle andere materiaal Van de K. P. D.. en S.P.D, Eiven na middernacht bezette de politie ook de bureaux van de „Vorwarts", het 60ciaal-democratische .hoofdorgaan Het officieel® onderzipek. Het onderzoek der politie naar de iwi„ze waarop de brand in bet Rijiksdag- gebouw is gesticht, heeft nader uitgewe ken, dat van beneden tot hoven in den koepel vuurhaarden waren aangelegd van f eer-preparate® en brandfakkelsde vuur haarden bevonden zich voornamelijk op stoelen, onder Stapels papier, bij1 deuren, gordijnen, lambrizieeringe® en dergelijke {icht-brandbare stoffen. Allerlei In a a t r e g el e n. Dinsdagavond beeft het rijkskaihinei de noodverordening ter bescherming van liet PDluitsche volk tegen het c'omm'uni&tiscb gevaar afgekondigd. Het getal personen, dat te .Berlijn in hechtenis genomen is, steeg in den loop van den dag, tot ongeveer 150. Het zijn in de eerste plaats de communistische partij; en de leden van de leiding van da revolutionnaire organisatie der vakver- eenigingen. Naast communistische voor mannen ziij'n ook talrijke personen ge vangen bezet, die wel niet vtot de conij munistische partij "behooren, ook niet 0oml- munis,t zijn, m'aar geacht worden met het communisme te sympathiseeren, resp. het communisme indirect ühoreel te onder steunen. Tot deze groep zij® te ï-ekepen 'de advocaten dr. Apfel, dr. Litten en dr, Barb a sell. Apfel heeftbeklaagde com munisten verdedigd, Litten was verdedi ger in het communistische prooes Tely Iqeneck en Barbasch verdedigde mevrouw Br. Kienle. De gearresteerde stadsgenees heer te BerlijnBemickendorf, Hodann, is, bekend geworden door boeken van poj pulair-wetenspbappeliijken inhoud. Dli'Leh- mannBaqsbüldt, die eveneens gevangen is gezet, is de sckrlijlver van het boek: ,,die bloedige internationale van de oor logsindustrie". Btijl den Nederlandschen schrijver Nico Rost, die in Granienburg woont, Zijn terwijl hij niet thuis was de heele bibliotheek van 600 boeken en alle ver dere papieren door de politie meegej- nomen. Dat de schrijver Erich Mahsam, die «en rol gespoeld heeft in de radenbleiwq ging t-e Miinchen, Carl von Ossietzky, (Van Zwehl en Vieth von Golsenau onder 'de gearresteerden behoorden, spreekt wel vanzelf. Laatstgenoemde is meer bekend onder de pseudoniem Ludwig Benn; hij schreef het boek „Der Krieg". 'n Verklaring van de C. P.TI. De Comm unistische Partiji" Holland ver spreidt het volgende persbericht De Duitsche pers geeft het signal®- ment van een Van der Lubfae, die in Leiden heeft gewoond en die ■beschul digd wordt, het gebouw van den Rijksdag te Berlijn te hebben in brand gesloken. Medegedeeld wordt, dat blij 'lid zon zijn van de Communistische Partijl 'Holland. Er is een zekere Van der Luibbe een tijdlang lid geweest van den Commtmisj- tischen Jeugdbond en van de C. P. H. te Leiden. Bijha twee jaren geleden onttrok hij zich door .bedanken aan 'n royement, dat door zijd optreden onvermijdelijk was gewórden. Sedertdien heeft h!ij; de C.P.H. .'op allerlei wijzen door verwarring stich tend optreden bestreden. Hel e ï-dre. der vakverceaigingcii. .—et bondsbestuur van den Algemeene® Dcitschen v'akvereenigingslbbnil heeft in c-en eergisteren gehouden vergadering' da «.afwikkeling van den politieke® toestand t. sproken. Er Week volkomen overeenstemming ,te bestaan over de door 't bondsbéstuur in den laatsten tijd .gevolgde politiek. De jongste gebeurtenissen, met name de 'brand in het Rijksdaggebouw en de poli iieke gevolgen daarvan, werden uitvoerig Besproken. De vertegenwoordigers der v.akvereenigingen sp-raken huin afschuw en hun verontwaardiging uit. over de brand stichting. De vakvereenigingen namen de Duitsche georganiseerde arbeiders met, be slistheid in bescherming tegen de verden king, dat iemand uit hun rijen iat de brandstichters zou behooren. Zij zien in fleJe brandstichting niet alleen een aan slag op den zetel van het parlement snaar een aanval in het algemeen op het par- hmentisme. De Duitsche vakvereenigin gen en haar leden behooren tot de trouw ste hoeders der democratie en der demo cratische orde. BELGIE Die bisschoppen en 't Belg- patriotisme, Ten .einde het verwlijt der antj-Vlaami- Sjehe couranten, als zouden vele katlior li-eke onderwijskrachten, in het Vlaamsche land, de VlaamS|Clv,autonom'istische 'of zelfs 'de politieke Grootnederlandqche gedachte aankleven en verspreiden, zooveel mogelijk te ontzenuwen, werd, alq bekend, eeaige Wieken geleden door kardinaal Van Boey en de andere Belgisjöhe bisschoppen bei tjloten de katholieke leeraars, onderwlijfzera cn onderwijzeressen te verplichten, bij hunne aanstelling, den eed van trouw1 aan den koning en de Belgische grondwet af te leggen. De manier Waarop dit zal geschieden isi thans geregeld. OOSTENRIJK Commltmislische agitatie tc Wecncn Tengevolge van de gebeurtenissen in D'uitejchland is in heel Oostenrijk' de pq- litieke politie gealarmeerd. De dieusjt aan de grensstations is zeer verscherpt. To [Weenen zijn bijzondere maatregelen nomen tegen communistische agitators uit Duitsjdiland. Sedert Maandag rij® do ctomj- tnunisten te Weenen koortsachtig in de Wieer. Do politie heeft in het Noord We 'f terstation te Weenen een wagon met 64 kissen in heslag genomen, welke 6700 Da motie-ter Laan betreffende koriting K.G. comm'uniqtisch agitatiq-materiaal be- I op de wedden van burgerlijke en mili- vatte eu waarvan de inhoud alq „kindeij- I taire landsdienaren, haalde nog 2 etemmein boeken" was; gedeclareerd. Het transport I minder, was door de 'firma Schenker verricht. 1 A Proteststaking l/ij de (Spaorwegjeii. Uit protest tegen het slechts gfodeelte|- Jiijk uitbetalen van de loon en over de maand Magrt heeft gi-sjter het personeel der Spoorwegen het verkeer twee uur Afdeeling I der begrooting is daarop aangenomen. Lang heeft de Kamer gesproken over de Ind. begrooting van Onderwijs, welke door den Volksraad is verworpen om de te harde bezuinigingen. De heeran Paher en Schouten waren Ötilgekjgld. _Te 'Weenen en in tal van hct er oveJ. e dat dc Indisclie Regee. fiujlnro sni-Az-l/ar) m n'n BP fir.;) IfinOlttlfVinm'PlftT) I. 1 A -I 1 andere steden zijh de stakingsleidmgjem gearresteerd. In verband met de staking) ij de communistische „Bote Fahne" in 'beslag glenomen. Het aantal der gearresteerde spoor'w'eg(- beambten en werklieden bedraagt thanj ongeveer 500. Ongeveer 40 hoogei'e ,ambt£(" naren zij'n w'egenj "deelname .aan de sta king uit den dienst ontslaigjen. 1 De afschaffing van den eed van trouw. De Iersjche Dail heeft gister met 75 49 qtemmen het wetsontwerp tot af schaffing van den eed van trouw a,an den Koning van Engeland aangenomen. 'Het ontwerp gaat nu weer naar. den Senaat en zal binnen 60 dagen wet' worden, ondankj mogelijke oppoqitic in den Senaat. Chinee Sell® tegenstand in Jehel Het zal de Japanners ongetwijfeld wel moeilijker vallen om „den noot van JelioJ te kraken", dan zij verwacht hadden. Ecu bombardement van 48 uren met artil lerie en vliegtuigen, gevolgd door c'aval- l-erie- en iufanterie-aanvallen, heeft geen resultaat gehad tegen het Chineesche front dat sinds 25 Februari van een punt ten westen van Tsjaojang in zuidelijke rich ting naar Paisjithsoie aan de grens van Jehol loopt. E,en 'brigade van 5000 man Chineesche troepen is in de 'buurt van Tsjaojang uit Mantsijoerifschen dienst over geloopen naar den gouverneur va® Jehol. Japansche vliegtuigen achtervolgden dq brigade en maakten talrijke dooden. Te Nanking wordt van offlcieele zijde medegedeeld, 'dat maarschalk Tsjiang Kai- sj.ek 'besloten heeft, met een vliegtuig onmiddellijk naar Jehol''te vliegen, ten einde aldaar de leiding der militaire ope raties tegen Japan op zich te nemen. Tweede Kamer. O v e r z( i o li t. Dinsdag kwam >aan de orde de inter pellatie-De Visser betreffende de maat regelen der Indische regeering inzake d<- door de Communistische Partiji" voor da Tweede Kamer candidaat te stellen, in Boven-Djgoel geïnterneerde personen. Minister De Graafï' verklaarde dat do niet-doorzending van de telegrammen van den heer Die Visser voortkomt uit den re gel, .dat de geïnterneerden g'eonetrlei con tact mogen hebben met hun geestverwan ten elders. Spreker meent evenwlel, dat in dit bijkondere geval van eandidatuur voor de Sltaten-G eneraal een uitzondering moet Worden gemaakt, on hij' heeft zulks aan de Nederlandsch-Indische regeering in overweging gegeven. Voortgezet werden toen ile beiaadahv gingen over de Nederlands|eh-Indishce ba- grooting voor 1933. Minister De Graaft schetste den ont redderden toeqtand en de onzekere toq- kom^t van de Indische schatkist. Verso- beringsjmaatregelen voor den staatsdenist zJij'n in overweging. Spr. bracht hulde aan den gouverneur- generaal. Terugkomende op de recente) ge beurtenissen, merkte hij' op, dat het gezag krachtig moet zijn en zidli niet m'ag stel len tegenover zich zelf. De occonomiric.be toestand is zeer zorge lijk in alle volkslagen. Desondanks kan van stagnatie in do voedselvoorziening niet worden gesjproken, dank zi| een lang jarige werkzaamheid in het belang van die voorziening. Ook werkt mede de daling van de kosten van het levensonderhoud. Wel zal de inheemache n'ijlverheid wör den aangemoedigd, doch met groote om zichtigheid, want Indië is een agrarisch land. D!e motiej-Ter Laan om de korting ,op de «|alarissen tot 10 pet. terug te brengen, kan spr. niet aanvaarden. De bejtuurshervorming zal worden voort gezet, voor zooveel mogelijk en wensjchq lijk. Br wordt echter dienaangaande zoor veel appreciatie in velerlei zin gehoord van perspnen die niet ter zake kundig zijh. Gelet dient te worden op de belangen van autonome rechtsjgebieden. Een indee|- ling in provinciën Sumatra, Borneo en de Oostelijke eilanden is om, practiache re denen verworpen. Wie Indië kent, weet dat doorvoering van den pro vin ei evorm voor alle gabiedsjdeelen voor de naaste toekomst nog niet mlogelijfc1 is. De be- etuurshervormng, welkeir begin dateert van 1921, heeft wat 3e 'financieele uitkomsten betreft een verrassende overeenstemtaing vertoond met de ge maakte berekeningen. Een apodictische verklaring over de bes;tuurshervorming is| niet te gevenrekening moet worden houden met allerlei leekenen en ëijchen des t'ij'ds Spr. beantwoordde ten slotte eenige nog gemaakte opmerkingen van onSergteachikf ten aard. Wat betreft de arrestatie van de onderwijlzei-s Vrijburg en Tan Keens, 'spr. motiveerde haar door le citeeren de opruiende redevoeringen, door hen gehort- den op een demonstratief tegen de regae- ring gericht onderWijfeersp'congres te Ba tavia. Volgden nog replieken. Gistermiddag werd gestemd over de mot ie-Crarner, strekkende tcit onmiddellijke opheffing van de interneeringskamlpetn «n afschaffing van da exorbitante, rechten. D'a motie werd verworpen met 51 tegen 24 stemmen. ring is tekort geschoten in tactisch beleid t egenover den Volksraad en niet voldoende opening van zake®, heeft gegeven. Dit is volgens hen als oorzaak van het conflict te 'beschouwen. Namens hun fracties verklaarden zij en later sloot de heer van Boetzelaer zich namens de christelijk- husiorisehe fractie daarbij .aan dat zij hun stem niet aan da begrooting voor Onderwijs en Eieredienst zouden gevem, in dien de minister niet toezegde, dat zou worden .overgegaan tot instelling van een commissie,, waarin ook' .zouden worden op genomen vertegenwoordigers van het bij zonder onderwijs. Deze- commissie zou dan verslag moeten uitbrengen over de be zuinigingen in da ,b eg looting voor 1933 en tevens van .advies moeten dienen over bezuinigingen door reorganisatie in de nabije toekomst. Wij veronderstellen wel dat minister de Grn.ati zal toegeven. Die Tweed«' Kamerverfc'c singen- Het dagelljtoch 'bestuur van de Christe lijk-Historische. Unie maakt Lu 'de „Neder lander" bekend, overeenkomstig artikel 22 der .statuten, dat, als resultaat van de öt emlniugen in de zeven gtroepsvergaderin- gen, "de candidatenlijjt der Unie is samen gesteld als volgtt: 1, jkr. mir. D|. J. de Geer; 2, prof- dr.: T. K. Sloteuiaker de Bruine; 3, J. Bak' ker; 4, J, K. Snoeok Henkemans1; 5, dr. H. J. Lovink; 6, H. W. Tilanus; 7, jhr. mr. P. Beelaerbs van Blokland8, J. Weit- kamp; 9, dr. C. W. Th. baron van Boetj- zelaer van D|ilbbeldam10, m'ej. mr. C. F. Katz; 11, J. M. Krijger Jr.: 12, jhr. mr. J. W. H. Kutgersj van.Bozenbmigf; 13, mr. dr. A A., van TUujia; '14, mv. dr. N. G. Veldhoen15, T. Krol16, mr. J. A. de Visser; 17, M. A. BVfarra; 18, mr. 'dr. J. van Bruggen: 19, D. J. Mellema; 20, P. J. Nahuijen; 21, J. C. 'Wolthuis; 22, J. van der Marei23, W. 'P. C. van den Broek24, C. Verhoef; 25, mr. M. C. da Jong; 26, A. Broen: 27. C. Seunnipgta. 28, II. Koerselman29, P.. A. Kraayeveld; 30, M. Prins Azu. Opheffing van een Raad van Arbeid- In het Staatsblad is opgenomen een Kon. besluit, volgens hetwelk met. 1 Juli de Baad van Arbeid te Sneek wordt op geheven. Van de gemeenten in het gWbied van den Baad te Sneek gaan Biardera,dcet!, Barradeel, Praneker, Fra.nekerade.il, Hajr- lingen, Hennaarderadeel en Tersjchelliinel naar den B,aad van Arbeid te Leeuwarden en de overige istemoeuten naar den B.au,d van Afbeid te. Hearenveen. D)e muitierij aan boord van „Die Zeven Provinciën"'- Aneta meldde uit Batavia: Kapitein- luitenant-ter-zee P. Eikenboom, luitenant- ter.-zee 1ste klassse 'C. Meyer eu luitenant- ter.-zee 1-stfcc klasse W.. p. J. Fels zijn met ingang van 24 Pëbruari in hun be trekking geschorst, op grond van het 1ste lid van artikel "17 van het Reglement op den rechtstoestand der militairen bij de Zeemacht. De hierboven aangehaalde bepaling van het Reglement op den rechtstoestand de militairen bij de zeemacht luidt: „Onverminderd het b.epaalde bij de Wet op de krijgstucht en Wij!'de rechts pleging bij de zeemacht kan een .mïli,- lair in zijn betrekking geschorst worden, wanneer dit door het dienstbelang wordt gevorderd, in het bijzonder wanneer hiij ernstig wordt verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan gedragingen, han,- delingen of tekortkomingen, die aanlei ding kunnen geven tot ontslag uit den ■dienjt. De schorsing kan geschieden hetzij ingevolge opdracht van den minister, hetzij op last van den Vlootvoogd of v;an den ebmtaimdant van betrokkene. Kap.-luit.-t.-z. Eikenboom en luit.-t.rZ. Ie kl. Meyer waren resp. de commandant "en de eersjte-officiea* op „D!e Zeven Provin ciën", die tïj'denj het uitbreken van de muiterij aau den wal toefden; luit.-it.-z. Ie kl. Pels, was .de oudste aan boord achter gebleven officier, die bij, het Uitbreken van de muiterij1 over boord is, gesprongen en naar de Aideb.air.an geroeid, om, vervolgen^ den eomm'andant te Waarschuwen. Kapi tein Eikenboom waj reeds vóór de schor sing van zijn commando ontheven. D(e marinebonden. Maandag zijn bestuursleden van het C.A.M.B.O. bij den minister van defensie ontboden. r Naar men verneemt heeft de minister in deze audiëntie den eijch gesteld, dat bepaald aangewezen burgerbes.tuursleden, die lid zijn van da S.D.A.P., 'hun functies zullen neerleggen. 5i Bij het onderhoud, dat de minister van defensie Maandag op het departement heeJJt gehad met de militaire bestuursleden van den Bond van marineschepelingen en den Bond van marinq-onderofficieren heeft de minister als zijn uitdrukkelijke verlangen te kennen gegeven, dat de herren D'e Neyi v. 3. Vaart, V.an Klaveren' (thans in Indië vertoevend) en Smit hun functies; bij! een of meer van bovengenoemde bonden of blijf het Cambo en des,zelfs orgaan, het Alge meen Marinq-weekblad, zoo spoedig mo gelijk neerleggen, opdat elke zoowel reohtstTeeksche .als zïjldelingsclie invloed van genoemde heeren in het' vereenigings- leven in de Koninklijke Marine ophoudt te bestaan. De" minister Wenscht uiterlijk' 13 Maart antwoord te hebben. Indien aan zlijn eisch niet vóór 13 Maart is voldaan, zal het lidmaatschap van de genoemde organisa,- ties worden verboden. Wordt wel aan den eïsfh voldaan, dan zal van de zijde van den minister het noodige worden verricht" om de bonden voortaan in hun werkwijbe te doen beantwoorden aan de eisajhen, die gesteld moeten worden om het lidmaat- Kphap niet te verbieden. Bij! de daarvoor noodige verandering zou ook' aan stem men uit 'het marineperspneel gehoor wor,- den verleend. De Zomertijd- liji Kon. bejluit is bepaald, dat de zo- mertlijid dit jaar zal aanvangen op 15 Mei en zal eindigen den achtsten October. Weer een radio-uitzending verboden. Voor den K.B..O. zou eergisteravond een Duitsche propagandarede worden uitge sproken vaar in ons land Wonende Üuit- Ephiers, ïn verband metde a.s. verkiezin gen. De B,adio,cOntroledom!mispie heeft evenwel telegrafisch meegedeeld, legen diezeuitz'ending bekwaar te hebben, zoq- dat zlij! niet is doorgegaan. Prof. Mr. Dr. L. Triebels. f Te ziijhen huize aan den Cajaisjussingel te Nijmegen iq Dinsdag overleden prof. mr. dr. L. Triebels, hoogleeraar in do bedrijfsleer, meer in liet bijzoijder de or ganisatie en techniek van onderneming en bedrijf, alsmede in de sociale wetge ving aan de R.-K. Handelshoogeschool te Tilburg. r Door dit sterfgeval verliest de R.-K. Handelshoogoscihool voor de eerste maal een lid van haar docentenclorpsv De nu overledene is( in Amsterdam' ger boren den 15en Januari 18.74. Bcvo-.kingscijl'frs. Het Centraalbureau voor de statistiek heeft ook ten aanzien van de bevolking van Nederland cijfers gepubliceerd over ae laatste tien jaren, die, gecombineerd met de betreffende gegevens uit bat sta tistisch zakboek van bovengenoemd bu reau. een belangwekkend overzicht geven over een tijdvak van ruim negentig jaren. Het aantal levend geborenen op 1000 inwoners daalde in 1932 tot 22 en kwam hierdoor op een nimmeT bereikt laagte- punt. Dit aantal bedroeg iu 1840/49 nog 33.5; in 1875 36.4. Na 1875 daalde het cijfer tot 31.5 in 1900. Tat en mat 1924 tleef het nog hoven de 25, doch daarna daalde en bleef het beneden laatstge noemd getal. In veel sterkere mate dan dat der le vend geborenen, daalde het getal Ider doodgeborenen op1 de 1000 geborenen va.n 1840/49 tot. 1875 was een stijging merk baar van 48 to-t- 52, terwijl daarna een da ling intrad tot 26 in 1920. Nadien waren de schommelingen niet groot. Plet. laagste cijfer tot heden was 24.6 in 1930; in 1931 steeg het toit 25,. terwijl het voor 1932 25.2 bedroeg. Het getal der gesloten huwelijken per 1000 inwoners liep sedert 1840 niet ®oo veel uit elkaar. De hoogste cijfers kwa men voer in 1920 en 1921 met resp. 9.6 en 9.2, het laagste in 1915 mat 6.7. Kwa men in 1930 nog 8 huwelijken voor .op iédere 1000 inwoners, sindsdien daalde het getal tot 7.4 in 1931 en 6.9 in 1932. 'Een «eer gunstig verloop valt 'te con- stateeren ten aanzien van de sterftecijfers. In 1840/49 bedroeg het aantal overledenen per 1000 inwoners 26.6. Dit cijfer daalde tot 11.1 in 1921, waarna, ©en kleine stij ging volgde in 1922 (11.4). Het getal bleef daarna om de 10. 1929 "bracht weer L.en stijging tot 10.7, waarop volgde 9.1 in 193Ö, 9*6 in 1931 en 9 in 1932. Ook htt getal voor de kindersterfte daalde in 1932 tot- ©en nimmer gekende laagte. In 1840/49 bedroeg het getal der overledenen beneden 1 jaar op 1000 levend aa.ngege- venen 181.4; in 1875 z'elfs 218.7. Daar na trad een daling in tot 155.2 in 1900, 107.9 in 1910 en 82.5 in 1920. In 1930 bedroeg het aantal! sterfgevallen noig ,50.9 in 1931 49.6; in 1932 46.4. De publieke dienst. Men zond ons toe een brochuurtje dat den tite 1 draagt: „ambtenariji en bureau cratie in den .publieken dienjt" Wat iu het Wij'zonder handelt over de roeka- looze verspilling van belastinggelden. De publieke dienst is n.l. Wij rijk en ge meenten zóó beangstigend aan het .uit groeien; verslindt zulke enorme sommen, dat de levenskracht van ons volk erdoor Wordt bedreigd, vooral nu daarnaast da crisis-uitgaven enorm toegenomen zij'n. .Wetgevende- en uitvoerende macht zfijto aan den verhijteterenden groei van den publieken dienst debet. De eerste neemt de schrijver niet onderhanden, daar de Volksvertegenwoordiging de wetten maakt (en de meeste van die Wetten noodig waren. ,Op de uitvoerende smacht Wordt het zoek licht echter des te scherper gericht. Als voorbeeld is; genomen het bestuur der gemeente Amsterdam, voor zoover het da personeelsformaties raakt. Gelukkig heeft de schrijver streng het persoonlijke ele ment vermeden; alle neiging tot s.chaa- daaltjeq-onthulling is hem vreemd; streng hield h!ij: zich aan de feiten, die ieder&en controleeren kan. De waarde van ga- noemde brochure steeg hierdoor en da inhoud is toch verbijsterend genoeg om van fatsoendelijke corruptie op1 groote 6chaal te spreken. De hoofdfout van den publieken dienst is altijd en overal geweest, dat hij de mensclien, die eenmaal in ziijn betrekking traden, vajtlioudt, ook w|anneer z*ijT niet meer noodig rijn; en dat' door de aan houdende promotie en het scheppen van nieuwe, beter bezoldigde functies; er op het laatst een bezetting van hoogere ran gen uit volgt, welke in geen verhoudinol staat tot de lagere en bovendien aanlei ding geeft tot een teveel aan ambtenaren en beambten. ■Hoe grooter 'de gemeente, hoe grafter dit kwaad; het is, zacht gezegd, ontstel lend, wanneer men ziet' welke afmeting die fout in Amsterdam genomen heeft. Tot voor eenige jaren waren er onder de ambtenaren van de hoofdstad niet mini- der dan twaalf rangen 'n 'Belaclhellljlk hoog aantal. Toch heeft men er den laatsten tijd nog zeven bijgqvoegd om promotiq-kansea te scheppen on doof aanhoudende hergroepeering elkaar aan hoogere salarissen te helpen. Daardoor heeft men volgens de jongste gegevens in Amsterdam1 oftgeveei' 750 hoofdambtenaren verkregen, verdeeld over dertien rangen wier salarissen oploopen van f 420012000 voor de eerste twaalf rangen, t©rw(ijl de salarissen van de ruim dertig directeuren (de hoogste positie) niet gemakkelijk te achterhalen zijn, omf- dat zij buiten de jtatistiek gehouden wor den. i Hoewel ook het getal van de gewone ambtenaren niet openbaar gemlaakt. wlord't, valt er uit de te oouftuoleeren 'bezetting dfcsr verschillende diensten te 'doncludeeeen, dat de zakelijke verhouding totaal zoek" is'. Over dit millioens'pelletje ee® volgen den keer nog wat. urrKUiK. Daor wagen everreden. Dinsdag is de groentenveuter A., wo nende op den Nieuwen Vlissingschen weg, in de Bogardstraat uitgegleden en geval len. Zijn eigen wagen ging hem over do beide heenen. De man is bij «en omwo nende binnengedragen en later met den auto vau een ander bewoner dier straat naar het Gasthuis overgebracht. Dc Broederband. Een buitengewone vergadering v„an le den der coöperatie „de Broederband" heeit met bijna algemeene stemmen «an voorstel van een 28-tal leden om fe komen tot lusie met 'de coöperatie „de Vooruit" verworpen en eveneens een voorstel .om ten onderzoek in die richting in te stellen. De Willem dc Zwijger-hulde. De heer Fernhout heeft het voorzitter schap van het gevormde comité aanvaard. Aischeid van den directeur der R.H.B.S. Dinsdagmiddag hebben teeraressen, leer aren, leerlingen, concierge en amanuensis der 'R.H.B.S. alhier in het gymnastiek lokaal dier school afscheid genomen van den heer C. D. A. Zimmermann, sedert 1914 directeur dier school en voor dien reeds verschillende jaren leeraar, a.an wien met ingang van 1 Maart, eervol entslag is verleend wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd. De beer A. F. L. Troll, leeraar aan do. school, sprak het eerst en stelde in het licht hoezeer allen reden hebben tot dank- Daarheid voor de leiding, den steun en de hulp van den .aftredenden directeur izoo ruimschoots en in dikwijls moeilijlce tijden ondervonden. Onder aanbieding van een drietal wer ken over kunstgeschiedenis aan den heer Zimmermann en van bloemen aan mevr. Zimmermann, wenschte spr. hen in de toekomst heil, zegen en voorspoed toe. Een leerling der 5e klasse, Klaren- beek, schetste hoezeer da scheidendei als leider der school daarvan de centrale fi guur was. hoeveel dank de leerlingen hem verschuldigd zijn terwijl zij zijn duidelijke lessen nimmer zullen vergeten. Spr. bood als .aandenken van de leerlingen -een ets en een werk over kunstgeschiedenis aan, waarna de voorzitter van „Rhetorioa", de heer v. Empel jr., met (plassende woor den namens dia vereeniging een door een leerling der school vervaardigd siehilder-. stulc. de Kuiperspoort voorstellende aan» bood. Brand bij de P.Z.E.M. Maandagavond omstreeks elf uur ia brand ontdekt iu een fceekenkamer van dc P.Z.E-M. aan de Lampsensstraiat'. De politie trok er met de rijwielbrandspiuit op ai en heeft met personeel der P..ZE.M. hei vuur -gestuit. De oorzaak was dat men e-en ketel water op ©en electrisch ooan- ibor lpad geplaatst en bij het weg gaian vergeten had den stroom uit te scha kelen. Nadat het water was verdampt is de ketel gaan smelten ,in brand geraiait en deelde het vuur ziich aan andere v-oor- werp-en mede. De werkloosheid. Het aantal werklooizen daalde met. 19 en bedraagt thans 1175, van wie 117 tij de werkverschaffing te werk zijn ge steld. Om den Zeeuwschen zetel. Van het thans gevormde Kiesoomité ontvingen wij het volgende schrijven ter opname: Zooals in de pers reeds is medegedeeld, heeft op. Zondag 19 Februari j-1. de ge combineerde vergadering van afgeviaar» digden uit de Kieskringen Deu Bosch. Middelburg plaats gehad, ter bespreking der verzamellijsten en ter vaststelling van het „Politiek Advies". Tot onze groote spijt is hat niat mogen gelukken den Zeieuwschen candidaat, den heer E. Lockefeer, voor één der drie beschikbare vrije, zetels geplaatst te krijgen o(p| (lat politiek advies. "vv at heit verlias van den Zeeuwsehen zetel, die hierdoor indeidaad in ernstig gevaar komt, vopr ons zlou befeekenien, behoeft geen betoog; door verschillende sprekers is o(p onze laatste algemeene ledenvergadering duidelijk aangetoond, wat onze afgevaardigde v.oor Zeeland wist fe bereiken. Om de specifiek Zeeuwsdhie belangen nu, die thans op het fipeli Staan, en ge- daobtig het .besluit der ledenvergadering! waarbij met algemeene stemmen de beer Do chef eer als eerste candic geweien, spoort heit Kiese qiet klem aan: neamit a.s. jdeel aan de Proefstemmmi flat go uw belangen begrijp flen heer Loekofeer. j" e flien aan onzen cainididmat, ofgelocpen zittingsperiode. mente wij'ze van zijn taak iverplieht! De proef®temming, zal ge opi Zondag 5 Maart ms.,. naast <le Kerk. Höt_ stenj lopendJia de Vroegmis tot «nis, na de Hoogmis- tot hal 'Lof tot vijf uur. Kiezers en kiezeressen krachten in om onzen Ze ifes behouden en maakt ook flen naa-m Lockeieier rood, 1 Namens het Mr. J. H. k A. M. SIMO i A. BAARS. De brtwdpri De bakkerspiatroons he IVolk meldt, pogingen ged hooging van den brwodprijt feestuur van de coöperatie vond evenwel nog geen t thans reeds den broodprij cn besloot den baklrersp richten, dat de coöperatie -«taanden broodprijs zal s Naar aanleiding van nemen wïjj dat ook de momenteel geen redenen om tot broodprijsyerhioiogii nu de bloemprijk door do niet is verhoogd. Er was Jde patroonsyereenigiiig sle "king gezocht met de Coöp lang", ingeval de blbemp, veyhoogd. Secretaris Gezondheid De Commissaris der Ko ingang van 1 Maa,rt 1933 secretaris van de gezoiL gezeteld te Goes, den heel legoycn De JonjgJ alhier. I Collecte crisisa De collecte voor het CJ ■fleze week f'68,55 opgaH Gevonden ve.orv In de maand Febru,ari bureau van politie te GJ Voorwerpen als gevonden! zijn. aldaar verdere- inlicht! Jde de®© voorwerper te bT Dirie jXM'temonnaie's ml hond, een passer, een handwagen, twee mutsen, jzilveren penning, een messen, een parapluie, Zakkam in étui, een pao 1 een zilveren ringetje, drl een zakdoek', een iziweepJ flraaier, twee potrtefeuill. L een heerenhoed, twee heJ Schort, een pak liavefnioT z-alen, êen duimstok, en ker, een zilveren armbal schermers, 'fien hond eu .feelhooltascih. 39 AGENTEN in Beveland waarborgen del aanschaffing van oen NJ radiotoestel. Hoofdagent man, Goes. Tel. 129. Sphere. DinsjdagochteniJ gemeente begonnen met fing, bestaande in het dj binnenjooteri. Waarde. In de oj; M.utaj' houden RaadsvergiaderinJ jden tegenwoordig. Beslot! ''Stelling van een steunrejl looze arbeiders, voor gJ (winners, f5, plus kindeL 'hoittgangers f3,50. Vcoil 'flgn enz. f'4,50 plus; Mij kostganger sf 3. Tot geineentq-opzichtfL dhr-. C. M. Kopmels) (no.l met 4 isteinmen). 'Op <11 no. 3 der voordracht, wf nitgobracht. Kruiningru. Maandai (31 -tal werkloOfZ'en doorl •etuur te werk' gesteld f idingsp'lan der gemeente, «door grondverzet gelijk L «erste verbindingsstraat] weg naar de Markt. - Een 24-tal delver- iwcken aan den gang in nog enkele rioleeringssjo| jdoccr andere werklooizen,I -60 man wenk finden in fing, alles volgens de r| Kill a nd-Bath. De vooal iaris en ontvanger dezerl bit de heea-en: ,1, J. A. I 2, A. A. Elenbaas, te Woliaartsdijik. Het a. ■Üe kiezerslijst bedraagt Tweede Kamer 1412, H en voor den geaneentera] Oudelande. Op de kil komen voor 424 kiezer] 'A22 voor de Staten Gemeenteraad. VHjecrenherit. Op.' werd door dhr. A. Smit verbouwen van een wo. voor den heer Jan Wes] D© inschrijvingen zij Peeters f1660, C. En fraud f 1565 en H. - 15^0; allen te 's-H.eel wordt aangehouden. 1 Tholen. Doordat het I «MJ'zondere ^cholen alhl .«umgeta^t, zijn Maandai sicholen gesloten gewoxnl «roede. Ten nadeel! bouwer Dj alhier wel

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2