NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND lürai# De Vastenbrief. S UITGEVOERD G DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Ruwe Handen IE COURANT J e valsche Liptmtz er Ired, als rijn vrouw er ras en den vermoorde J-rkend. DONDERDAG 2 MAART 1933 ruiden Pillen. 'ortelboer. ■RS VAN HET EN l|l SSTt-mVbLBURQ. Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 l'l1 rtFS nnNRFRDARS EN nFS ZATERDAGS Tl Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager J\ FEUILLETON In twee werelddeelen. va» OVER DE GRENZEN BUITENLAND li. Het toeval wilde,. i gewezen krijgSmjaiA [ontmoette en rij be* Jankwamten, was .Vp- te verwisselen. Toen i en deze droeg den maker. 1 1 J kreeg de echte Lipt-' - Jieht'ru|zie mót iemand I, wpt tengevolge had, - prd. D;e politie vond Ji ten nam'e van Vo- lïnen aan dat- het Vo- -moord werd. Sipoedig - j it, dat de vermoorde Izelsc'hap van ziekeren l d opgespoord -en then J gouden horloge- va» I ipaarbankboekj e (inden- 1 dufs). I en hielp- het niet of look al beweerde, dat Alinski Was. Geen raeh- lial geloofde. Hijt werd Inóorcl op- Violinski (op loest voor de r-etcjhtbb'ank1 l-eiSjcWijnÉn. Alleen aar*. Ih een paar leden waren, I niet heelomlaaï onge* In, had h'iji het te dan- Ir dood veroordeeld Werd langen dwangarbeid in hrde het voor rijn oS- leht kwam- door de be- I werkelijken möordenaar.. I door bemiddeling .'van Itaatsm,an-pianist, in vrij- ln het -bezit gesteld van Liaring, dat bijt zi-cth ziel-fi Ift de kleermiaker zoo- Igemaakt, dat het niett- |rlat hij ooit weer aan het I gaan. Ons tl»rc kopje thee.. Iw'el eens aardig om in 1 der Tweede Kamer" te ling van de tijdelijke lief- in op alle uitvoerrechten .ermian als volgt aanneming van dit wets-, ii-svrouw, die goedkoope -n kopje thee, dan zal zo in een -sjdhepje suiker k'un- at ze ten gevolge van onze- t' voor die suiker 4 -maal letaien als anders het ge lijl het inschenken van de erWegen, dat 0e voor die m-aal zooveel betaalde al?- moeten doen, indien 't t bes;tond en als ze er dl entje melk aan toevoegt ,e binnen schieten, dat ook |n den invloed vlan een R.e- ;el heeft ondergaan, die gedachten bij baan- -op- niet de neiging,, voelen om. ip de the-e te vragen, maar nerken, ,,dat de heereu bij fl'ie kunnen konten." NUMMER 26 29STJ9 JAARGANG ïtlasting, slechte spije- :oude, influenza, luste- -fdpijn, enz., de n or niet. an" f 2,- Zalf 75 cent. 35 cent. verkrijgbaar, dan ge- igst van het bedrag door tela. 558-50 jinsu\ udtllu) Luis! ENT. PER DOOS 3ERS 45 CENT. S EN DROGISTEN. igstgeest (bij Leiden), en Zuid-Beveland: ER te Goes. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I ili DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS -l-f Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I I I j Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geeste lijkheid eu Geloovigen. ZALIGHEID IN DEN HEER. (Slot). ÏW at vervolgens de socialistische en communistische vereenigingen -of clubs be- treit, B.G., het lidmaatschap dezer or ganisaties is zoo gevaarlijk voor het ge loof getuige de droevige ervaring datt .Wij krachtens Ons herderlijk gezag moeten verklaren: Wie zich aan zulk een groot gevaar blo-etstelt, begaat een z-onde zóó ernstig, dat hij ongeschikt en onwaardig is om de H.H. Sacramenten te ontvangen. .Daarom beschouwen Wij het als Onzen duren plicht, met betrekking tot het lid maatschap v.a.n socialistische en commu nistische organisaties strenge maatregelen te nemen .en verklareii Wij, dat de H.H. Sacrament-en, e-n als hij- zich niet bekeert, bi] overlijden de kerkelijke begrafenis moeten worden geweigerd aan den katho liek, 1. die het socialisme of' het commu nisme met hun aan de katholieke leer onvereenigbare, uitdrukkelijk strijdige, anti-godsdienstige en vijan dige beginselen op< godsdienstig of izedelijk gebied openlijk aanhangt. Natuurlijk geldt dit evenzeer en om de-Zelfde redenen vo-or den katho liek, die de liberale p-f vrijzinnige beginselen pp godsdienstig of zede lijk gebied op-enlijk aanhangt; 2. die lid is van -een socialistische af een communistische yereeniging, of van een vereeniging, welke dusda nige vereenigingen metterdaad -steunt 3. die, zlonder lid te zijn van een -socialistische of een communistische vereeniging, geregeld socialistische of communistische geschriften of bla den leest, of socialistische of Com munistische vergadering-en bijwoont, omdat -da een en de .ander in da vrijwillige naaste gelegenheid is zijn gelpof te verliezen. Mocht echter, B. G„ «oit iemand mee- nen reden te hebben, pim wèï lid te wor den tof' te blijven van Zoodanige organisa tie-s, dan biedenke hij wel, dat in dat allergrootst uitzonderingsgeval niet alleen móet vaststaan, dat gevaar vlooi- verlies van het geloof is uitgesloten, maar tevens, dat er een allerdringendste reden voor het lidmaatschap moet aan wezig zijn. Het ispreiekt van zelf, B.G., dat een Katholiek, die het- met de belangen zijner ziel ernstig mie-ent, in Zulk een gewichtige Zaak nooit een besluit zal neim'en zonder een beproefden geestelijken leidef- te raad plegen. Wij meernen nog e.en opmerking te moe ten maken. Wanneer ex sprake is van ver eenigingen, welke van Overheidswege worden ingesteld, dan zal het in een land, waar meerde?# levensopvattingen en we- [- reldbeschouwingen worden aangetroffen, van zelfsprekend zijn, dat all-erlei levens richtingen daarin haar alfepiegieling en vertegenwoordiging zullen vinden. Zoo zullen de publiekrechtelijke beroep-sstan- den of bedrijlflssehapjpion, wanneer die door de staaitsoverheid worden ingesteld, van zelf een weerspiegeling zijn van verschil lende stro-omingen o-p'. sooiaal-edon-omiaoh geried. Beminde G-eloovigen, Wij bidden God, den Heiligen Geest, dat Hij uw aller verstand moge verlichten, opdat gij de juistheid van Ons- oordeel mop-gt in-zien en dat Hij uw hart en uw Iwil moge bewegen, om naar deze Onze herde.rlijke waarschu wingen en verordeningen bereidwillig te 82 Toe-n traden Zei binu-ein. Een alfa,ar I stond togen den muur, mat rouw zwaar [behangen, d« muren evpnaem®. Toen trad j, 'de Senor naar wogen -en -schoof de Zwar tte draperieën ioipl zij, -en telkens zag zijn f gast een lijkkist stapn. Het was een ake- "ge gang. f Aan het -al-jaar keerde .de Sanor zich I om. „Nu ben ik de wachter detz-er dop- Iden. Nu verdedig ik die dierbare oveir- |™bjfeels. Dat zijn dei schatten van San loose," zijn stem we-rd vxeeselijk, „wee laem, die zo^ ontheiligen!" I Da lijkkisten droegen of een kruis of leen kelk pp den deksel. „Dat zijn de Hui lden, dat rijin de Padres." Toen vedietan zijl de doodenkapiei. Dp den drempel bleef hij- staan, en den ■aim uitstrekkend naar de- andere zijde, ■naar een groot gebouw, van twee ver- epm-gen, geheel gesloten, „daar ,woon- lUen mijne ouders, dat werd hun graf, en lal-tijd" Zal bli-l'v®' gesloten voon Toen keerde hij langzaam en etilzWif- luisteren. Wij h-ebben ze gegeven in het belang van uw ziel-el-even en uw eeuwige zaligheid. En zal dit Ons gezamenlijk herderlijk schrijven vpor het -eerst op- Zondag Quinquagesima van dit jaar en verder jaarlijks pp den vierden Zondag van den Advent in alle tot Onze K-erkpro-vincie behoorend-e Kerken en in alle 'Kaptellem, waarover een Rector is .aangesteld, onder alle vastgestelde HH. Missen op 'de ge bruikelijke wijze- worden voorgelezen. Verder B.G. spo.ren Wij u aan voor.al in den Heiligen Vastentijd veel te bidden voor Onzen H. Viader, den Paus, en vo-o,r Hare Majesteit, On-zo geëerbiedigde Ko ningin, en niet op te ho-ud-en tot God te 6meeken in boete en gebed, dat de vol keren zich mo-gen keeren toit Christus, in .Wien alle-en h-eil te vinden is. Ten slotte, B-emunde 'Geloovigen, noopt da voorbereiding de.r a.s. verkiezingen Ons, als herders derzielen thans tot alle katholieke kiezer-s de hier volgende bij zondere -ernstige vermaning te richten. Wij vertrouwen, da.t geen enkel onz'e.r katholieke kiesgerechtigden zijn stemplicht zal verwaarloioizen, en dat all-e-n hun stom zóó zullen uitbrengen, dat rij die daad voor Go-d en hun geweten zullen kunnen Verantwoorden. Terwijl Wij gaarne alle vraagstukken over praktische p|olitiek aan het .oordeel en bet geweien onzer katholieke staats lieden overlaten, mogen en moeten Wij toch wiken over datgene, hetwelk niet zonder groote geestelijke schade zou kun nen verloren gaan. Daarom, dierbare ge loovigen, verzoeken Wij u allerdringendst /.Bewaart uw eenheid. Door verdeeldheid immers gaat zelfs liet machtigste, ten gronde, Zoo-als ook Onze Goddelijke Meester leerde: „I-elddr rijk, dat inwendig verdeeld is, zal woirden verwoest: he.t eene huis z'al o-pi het an dere vallen". (Lucas II, 17.) En zegt ons de vreugde onzer tegen standers, telkens als bij ons e-enige ver deeldheid dreigt of' een betgm vindt, dan niets? Toont zij ons niet zonneklaar wat 6ommigen der onzen niet schijinien te be seften, dat meit verdeeldheid onze kracht Wprdt .gebroken? Nloorwaar, de bitteire eirnst der tij den vraagt ons dringend onze gelederen aaneengesloten te houden, om in liefde en Vrede -samen op te trekken v.oio,r de hoioigo geestelijke goederen, welke 'o-p heit sjpcQ staan. Van het onschatbare goed der eenheid is ieder overtuigd, maar dan moeit men ook' bedenken, dat zoo'n goed offers vj:a.agt. ma-ar o-ok o-ffers waard is. Een ieder weet: bij de concrete- toepas sing van beginselen zijn dikwijls ver schillende wegen mogelijk. Maar... als dei meeningen ruimhartig zijn overwogen, als ernstig beraad is gehouden, als rijp-s ervaring haa.r woord heeft ge-sproken, dan moet men ter wille van de eenheid toit het offer bereid zijn en leidin-g .weten te Volgen. De vrucht -van da.t offer is de- kracht der ongebroken eenheid. Amen. Gegeven te Utrecht, 1 Februari 1933. t J. H. G. JANSEN Aartsbisschop van Utrecht, t P. A. W. HOPMANS, Bisschop van Breda, t A; F. DIEPEN, Bisschop v. 's-Hertogenbosch. f J. D. J. AENGENENT, Bisschop- van Haarlem, t Dr. J. H. G. LEM-MËNS, Bisschop- van Roermond. B'ij de ambtsaanvaarding van president F r a k 1 i n R o o s b- v e 1 t. I Op 4 Maart a.s. zal president Roose- ge.nd weer tot de voorgalerij. „Maar 't is nieit alles, Senor, ook ik heb mijn schatten. Zij rusten onder het al taar dat gij -gezien hebt, maar jk bleef -overwinnaar in dien strijd." „Drink, Se-nor, drink, o-pl mij-n doodein Meester Dorren® wist niet hoe hij liet mam' tochhij nam le-en göjais -en dronk. .jjJg, S-enor, ik- heb de mijnen. Eiene- daags was ik afwezig en toe-n hebben de roodhuiden mijn haciënda overvallen, neen ilr was er nie't, anders stond ik hier niet voo-r u, en toen ik terugkeerde-, was affes verwoest en uitgeplunderd en mijn vrouw -e-n kinderen lagen in hun bloed doo.d.. dood, dood...." kermde hij zacht en bracht de hand a-an zijn oogen. „Dat hadden de roodhuiden geda,an. Ik had hun nieits gedaan, niets, ma-ar zij wilden zich Wreken, Wreken, -wreken o.p d-a blanken.... en Pedrillo. lieten zij hier achter, de arme, mismaakte, ongelukkige ellendige Pedrillo-, -een halt m-ensch. Maar zlij hadden hejn neergelegd o-p liet dooden- altaar. in de doodenkapel, en de. doodan heinhen voor hein gespi-oken," e.n hij preste de hand teige-n -zijn hant en. ik heb Iwin vergeven en Pedrillo, de arme- Pedrillo- is mijn kind geworden, en n-u leef ik hier met hem en eenige trouwe dienaren en verdedig mijn erve en mijn schatten, mijn velt officieel het bewind over de Ver- eenigde Staten aanvaarden. Dieze dag zal met groote plechtigheid worden gevierd, welke plechtigheid door de Amerikaan- eehe Omroepstations zal worden doorge zonden. De uitzending begint op het oogenblik, dat Roosevelt zijh hotel ver laat om zich na,ar het Witte Huis te be.- geven. Eenige vliegtuigen zulten tijdens de huldiging boven de stad kruisen, van waaruit verslag zal worden gedaan van den indruk uit de lucht. In verband mét den aanslag, welke op Roosevelt is gepleegd, zullen bij de parade, welke tiijj- dens de overdracht van het piresidentsöhapi wordt gehouden, slechts personen w;orden toegelaten, die van toegangskaarten iijn voorzien. Ook zal de eedsaflegging d,oor Roosevelt niet zooals tot nu toe gebrui kelijk wias, op het plein voor het lcapitooC geschieden, doch in een der zalen van het kapitool. De verhuizing naar het Witte Hui-s is voor Roosevelt een acoute vraag geworden. Velen van zijn aanhangers, heb ben hem alï bewij's jvan vereering all'erlei geschenken naar zijn tegenwoordige resi dentie Albany gezonden. Onder dez-e ge schenken bevinden zjch heele scharen kal koenen, kippen en zelfs een ez'eltj-e. De 'architecten van het Witte Huis hebben echter niet op zooveel inwoning gerekend. Roosevelt heeft dan ook verklaard, dat hij slechts een enkel dier mee naar Washing ton zal nemen en wel zijn trouwe Sichotr sche hond Meggs. In deze dagen, nu Fran klin Roosevelt een der meest be'.angrijike en veelbesproken personen 'is, niet al-teen in de Ver. Staten, doch ook daarbuiten, zal het de meeste lezers wel interesseérlén iets naders omtrent den nieuwen presi dent der Ver. Staten te vernemen. Wij laten hieronder dan ook een en ander uit z'ijn leven volgen, waarbijl wij tevens een overzicht geven van het program, het welk hij zich voorstelt gedurende zlijiq ambtsperiode af' t e werken. President Roo sevelt is de tweede fun-ctionnaris van dien naam; hij is een, neef van wfij-len den bekenden president Theodore Roosevelt. Franklin Belano Roosevelt is thans 50 jaar oud. Hij is evenals Theodore Roose velt van Nederlandsc-he afkomst. De staimj- vader der- Amerikaansche Roosevelts w:ag Klaas Martenszoon van Roosevelt, dio omstreeks 1644 ons land verliet en naar het nieuwe werelddeel overstak, om al,-, daar zïjii' geluk te beproeven. E-en achter kleinzoon van Klaes van Roosevelt, Isa,ao Roosevelt, 'trok tijdens de Firans'che en Indiaan-sohe oorlogen een eind ver da Hudson op, alwaar hiji zich in de om'ge,- ving vestigde. Zijn zoon James kocht hier in het begin van de vorige eeuW een groot stuk grond, hetwelk hij "Hyde Park noemj- de; de hoeve, welke hij: 'hierop bouwde', kreeg den naam van Krom Elboog. Ook van moederszijde is Franklin Roosevelt van Nederlandsc-he stam, daar zijn móeder van Vlaamsche afkóm'st is. D» Delano's z'ijn evenwel bij,ha evenlang afe de Roo sevelts in Amerika gevestigd. Het grond gebied Hyde Park' is thans het bezit van Franklin Roosevelt; hiji "werd daar ooik geboren. Hij' studeerde a.an de H-arvard Universiteit in de rechten en vervolgens aan de Columbia' Law S|ohool. In 1907 werd Roosevelt als advocaat en proofureux aan de New,-YorKsche balie toegelaten, terwijl hij- ongeveer terzelfder "tijd zijn intrede in de politiek deed. Na een hefti- gen politieleen -strijd werd Roosevelt in 1910 gekozen tot lad van don distrie-fpr senaat van den staat New-York. Hoewel hïj toen nog jong en tamelijk onbekend was, maakte hij- door zllj-n heftige propa ganda voor de democratische partij- en z'ijn strijd tegen William Sheerer en het Tamhi'any Hall -spoedig na,am. Aïs districts lid voor den -senaat werd Roosevelt dan ook in 1912 gekozen. Gedurendq de natiof nale conventie van dat jaar ondersteunde Roosevelt uit alle maoht Woo-drolW Wil son, den candidaat voor de democlratischs partij en het is voor een 'groot deel dooden, en bebouw het eigendom der Pa dres en mijner vaderen toitdat .de Padres terugkomen, wantdait z-ujlen zij. Ziji w-arem re-eds tweemaal weg, en toch keeirde-n Ze weer. En dan leg ik mij -tea" ruiste voor- altijd. Sla-pen wil ik' bij- de mijnen, onder de hoede- van de vrioime Ba-dxe-s." E-n toen Meesiter Dioirrens, die .'het maar niftt_ kon verkroptpie-n, dat hem het w.on-- deriijkste moest overkomen hier in .dit land, ■en -aan de verschijning van. „vlie gende Reiger" 'terugdacht, vroeg:, „maar wi-e z-egt u dat de vr-ome Padres terug komen, waar weet gij dat van?" „Dit is hun go-ed en erve! en terugko men ztille-n ze, zoodra lz-e kunnen en mo gen. Dat weet; ik1!" Over die zekerheid had onze Meetster Dorren® zijn eigen -opvatting. Maar al die 'Duitengewone voorvallen en v'eahaletn hadden hem geheel' uit het veld geslagen. Neen, dat was te erg, wat een m-ensch al niet beleven kan. Het was -Zoodets als van een geheimzinnig «Ooi, iets dat hij- in zijn jeugd g.ej,ez-en had, en hiji „dacht bij' zich zeiven, ond,ertu|sschen dat zijin gaste heer weer strak' voor zich uitkeek: „Nu, als ik dat vertelde, Eto-uden ze misschien te Roermond of edd-ers, zeer vernuftig en a-ardig gaan prakïseeron, waar haalt die vent het vandaan em dam Zoiudein ze mis- Roosevelt's werk geweest, dat Wilson ga; kozen werd. Wilson beloonde hem liiervopr door hem te -benoemen tot. onderstjaatssecr. in het ministerie van Marine. Dit wlas een kolfje naar zijn hand, da.a.r Roosevelt steeds een maria^-spec-ialiteit is gewtest. Als onder-staatssecretaris van het vloot wezen, welke functie Roosevelt ooktij-dens den wereldoorlog vervulde, legde liiji een buitengewone werkzaamheid -aan den dag, De republikeinen zoow-el al-s 'de demoeïa,- t-en prezen hem en zlijh activiteit. In 1918, [naakte Roosevelt, in zSjn functie van onder,-staatssecretaris van Marine, deel uit van de inspectie der Amerikaansche strijd krachten in de Europees-cfee wateren, waar na hïj in het voorjaar van 1919 de demo; bilisatie der Amerikaansche troepen in Europa leidde. Bijl de verkiezingen in 1920 w-erd Roosevelt democratisch candi,- daat voor het vice,-presidentschap gesteld, doch werd met een groote m'eerderhejüd van stemmen door Harding verslagen, Ontmoedigd over deze nederlaag, trok R-oo s-evelt zi-ch uit de politiek, terug en -wijdde zich uitsluitend aan de advoöatenfirma, niet kan worden gedacht. Geen wonder du-s, dat men in en 'buiten Amerika mét belaug'stelling het politieke program van Roosevelt tegemoet zag. Teneinde in staat te zijn, zïjh program naar behooren te kunnen uitvoeren, heeft 'R.oos,evelt van liet Congres; der Vereen. St. een aantal faciliteiten verkregen, welke eigenlijk dic tatoriale volmachten zïjh. Zoo heeft Mj o..a. 'bevoegdheid verkregen voor het vaststellen van de begrooting en liet georganiseeren van liet Bondsbesstuur. Tot de voornaamste m'edewerkërs van -Roosevelt behooren wel: C-ordell Hull, die 'benoemd zal Worden tot minister van Buit-enl. Zaken, en William Woodin, die de pos,t van minister van Financiën zal bekleeden. Hoewel Hoosfivelt zijn offieieele pro gram nog niet heeft gepubliceerd, 'heeft hij 'toch wiel grootendeel^ de richtlij-hen besproken, w'elke de Amerikaansche poli tiek zal volgen na het aftreden van Hoover. Roos,evelt is o. a. voornemens, allereerst het landbouwprobleem terha'nd te nemen. Ruwe Huid-Schrale Lippen welke hij in Zijn jeugd had opgericht. In de volgende jaren was Roosevelt niet in -staat, actief a,an de -politiek deel te nemen, daar hij door een ernstige ziekte werd gekweld. Nadat "hij1 men Zijn zoons een lange bergtocht had gemaakt, napi hij blij terugkomst in het zwembassin, ibe,- hoorende bij zlijh villa te Hyde,-Pairk, een bad. Blijkbaar wfys de plotselinge afkoe ling te -sterk gew-'eest, want toen hij thuiskwam, viel hij bewusteloos tegen den grond. De doktoren constateerden een hevigen .aanval van kinderverlamming. Maandenlang zweefde Roosevelt tus- sehen leven en dood, en toen het gevaar w-a-s geweken, bleek hïj vanaf het 'middel geheel verlamd te zijn. Z'ijh lioha-a-mmoest met stalen veeren rechtop Worden gehou den en zijn toekomst scheen geheel ge broken. Z'ijn groote wilskracht wist even wel de ziekte te overwinnen, en in 1928. wias hij in staat aan de verkiezingscam pagne deel te nemen. Hoewel hïj! er aan vankelijk voor had bedankt, liet hïj! "zich toch weer overhalen de c-andidatuur voor het gouverneurschap van den sta-at New- York te aanvaarden. D,'e candidaat van do repuhlikein-sche partij was Ogden Mills, die door Roosevelt met een m'eerderheid van .700.003 duizend stemmen werd ver slagen; twee jaar geleden werd Roosevelt als gouverneur herbenoemd. Bij Re presi dentsverkiezingen van verieden jaar had de Djem. partij conventie 'blijf 'het stellen van een eandidaiat de keuze tusschentwea personen, n.l. Al Smith en Franklin Roo sevelt. D-e drie eerste stemmingen le-verden geen resultaat op; eerst 'bij de vierde :.)teim.- ming werd Roosevelt tot candidaat der D-em. Partij! voor het presidentschap der Ver. Staten gekozen. Die meerderheid van stemmen had hij' 'iv'aarschïjhlijk te dan,- den aan het plotseling omvallen van do delegaties van Texas en Californië tijdens de Conventie. Na een emotievollen ver- kiezings;strijd werd Franklin Roosevelt, zooals trouwens ook wel te verwachten w-as, op 8 November j.I. tot president voor de eerstvolgende vier jaren van de •Vereenigde Staten gekozen. Het presi dentschap van de Vereen. S-t. is een bui tengewoon moeilijke taak, want het i-) onder uiterst zorgvolle omstandigheden, dat de nieüw'e president het roer van z'ijn voorganger overneemt. Die toestanden z'ijn zóó -ernstig als in 'Noord-Amerika zeker nog nimmer .zijn voorgekomen. Het land %taa,t voor een enormen schuldenlast, terwijl aan een evenwicht der begrooting schien in Duitsclhe almanakke-n of kalen ders gaan schommelen opi ar achter te koimen, want misschien zijn zij', nieuws gierig en jalo-eirsch, missldhien n-og meer, maar ik z-ou he-t hun toch niet ver lel a .p-- r-en, en dat lio-eft dan ook' niet, ma,ar a-l-s zij- wat vertellen, zaj ik maar pann-em-en, dat zo "het niet van hun Duitis-che. buiiir- 'liede-n, .ma,ar van hun eigen hebben'." 'Zo-o- dac-ht meester Darrens in zich z'Pilve-n, -over al de zoo-zeer opivjallemde- ge beurtenissen van deize-n dag. Ook dacht hij, de mensohen zij'n toch rare men- schen, ook' a) nare menswheji, cin waai de jaloezie al niet in steekt, en wa-tl men ail op geniepige wijtee zoekt te bekladden, tot wat men Soms noemt van hooiggmohte zijde toe, en dat da-n toch nieit d-an eng klein, armzalig en la-aig'hartig is, en hij dacht aan d-alfc glimwormpje, d,ait do-or een pad me-t vergif "bespoten werd, en dat op zijn vraag wat het d-ap gedaan liad, ten antwoord kïr'e-eg: „ei, waai-oim Schittert g'e z-ooi?" en dergejlijke dingen zoo al me-er, want hij wa-s in het niauWe werelddeel een heele boel philosapjhisdHer geworden dan in "he-t oude en p-hiloflo- p-heerde er dan ook' aardig op, tos; -wa-air- toe het statige stilzwijgen dat de Elte-Hge Spanjaard bewaarde, hein tijd en gelegen heid toe bo,od in overvloed, tp-en jgpeens DUITSCHLAND Na den brand in 't Rijlödagg-cbauw. Naar de offieieele Pruisische persdienst meldt is uit het on-derzioet reeds gebleken dal de brandstichting in den Rijksdag het begin -zou v-ormen van een reeks- daden vanterreu.i', waarvan de plannen gevonden z-ijn in het Kari Lieibkneeh-thuis. Hegee-- rin-gsgeiob.uwen, kasteden, miusea en bei langrijke- fabrieken Zouden stelselmatig in brand worden gestoken. Bij relletjes moesten vrouwen en kin* doren vo-oruit-gestfuu.rd worden om de po litie te hinderen. Daar de ontdekking van de.ze plannen in de geheime kelders va® het Kaïi Liebknechthuj-s is de -uitvoering der 'bolsjewistische revolutie verhinderd. Niettemin is da leiding er toch maar mee begonnen. Dc. brand van het Rijksdaggebouw tew het sein z'ijn -tot opro-er en burgeT-oiorlpig- Reeds vo-o-r des ochtends vier u-ur 'waren te Berlijn p-lundcringcn opl toiuw gazet, en o-ok verder zóu de ravaljuti-e v'eHoiojpen vol gens ontdekte plannan, d.w.z'. gij'aeliag van en moord o-p- vop-raanstaiande perso nen. Dc geheefe communistiöhe Rijksdag- fractie. Törgle|r en zijn adjudant Könan incluis, is in arregt gesteld. Alle oo-mm-u- nistische kraniten en bladan, zonder uit- ztonderin-g zij n Vopr - vief Weken in geheel Pruisen verboden. Alle sociaal- democratische bladen e-n kranten, zOnde-r 1 uitzo,ndejrinig, zijn voor veertien dagen verboden, daar de bnand- stichter in de-n Rijksdag bij het verhoor toe-gegeven heeft in V-erbindin-g te staan met de SocialistisKhe piartij. Tegenover dit marxistisch front al dus de persdienst moet de D-uit-sehe re-geering ageierea en alle middelen in het werk stellen om het staatsgezag op dit op-genhlik van gevaar te handhjavten. De noodzakelijkheid van da bijlzOnder-e maatrcge-len, die reeds uitgevaardigd zijn (bevel t-ot schieten, hulppolitie, etc.), is thans beweizen. De regeering hqeflt thans een behoorlijke macht aa,n haar zij'de en is in staat, eiken verderen aanslag op. den vrede in Duitschland te verhinderen en zij is bij' machte: het vuur van dezen opstand in da kieim te verstikken. Minister Görin-g eischt van de natie Volkomen discipline en vo-lstrekte-n steun bij de bevolking. de koddige Pedrillo- opdaagde in d© deur, en op- het gezicht van den statige-n Span jaard de-n wijsvinger v,aa zijln rechter hand op veelzeggende wijz'e -aan zijn vopr-, lip-ofd bracht, e-n daarbij me|t rijn onge looflijk© bee-nen een beweging uitvoerde, vergezeld met een dergelijk ongeloofelijke van zijn armen, en zijln onmetelijk© mond 'en zijn kleine oogjes tie gelijk z-oo ver openspalkte, dait Meester Darrens in weer wil' van al de sombere verhalen vjia den Senor, het zlo,u uitgeschaterd hebben, wa re hij- niet beEóogd g©weeet, dat d-e mond opee-ns ,ao-u verder openscheuren ©n de bo venste heMIt van het hoofd v'oar zijn voeten Zo-u rollen. Iet® waar hij- dan ook volstrekt net op- gesteld was, hp© verma kelijk zlulk's ookk mocht zij'n geweest. Die, vrees hield zijn o-ngie-jpaist lachen bijtijd-s tegen, da-t w,as goed ook', want da Senor k'wani weer tot b-edaren, sbrepk met de hand over zij-n 'galaat, en splnak m-ct een dieiplen Zucht:„W-aairlijk, Senor,. ik' We öt niet, waaaxan ik da-t alles a;an tt verhaald heb, m,a-ar ziet ge, bet is van daag de dag ,d,ait ik' 'pedrillo, vomd pp het doodenal-taar, badend in rij-n bloed, ©n, he,t arme gedrochtj© bad -een wonde en daar heeft hij nog bet libteeken van." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1