NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver DeVastenbrief. DEKLEINEBAZAR PUROL er op! DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering f! BINNENLAND R DINSDAG 28 FEBRUARI 1933 FEUILLETON In twee werelddeelen. BUITENLAND Het verzacht en geneest CHINA NUMMER 25 29»> JAARGANG IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I ,1, Q|J BLAD VERSCHIJNT! DES DINSDAGS lil Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; lil Bfjtantoor'"mIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 l'l1 nrs nnwnFRflflRS FN nFS 7ATFRDARS 'I' I 'I' Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aau de hun toevertrouwde Geeste lijkheid en Geloovigen. ZALIGHEID IN DEN HEER. Daar Wij, Aartsbisschop en Bisschop pen van Nederland, als uw geestelijke Iteiders. zeer zeker te waken hebben ovetr Uw geloof' en godsdienstig leven, achten (Wijl Ons in geweten verplicht u, dierbare ■Mopvigen, met den hoogsten ernst te r -wijzen op uw tcfichten, wat betreft het vereexugingisleven. i Onze vermaning is tweevoudig. Het is Omzie plicht u aan te sporen, om tioie t.e treden tot de katholieke ver- eenigingen. En daarnaast staat Onze dringende waarschuwing, cm u afzijdig te nouden van die vereenigingen, welke hetzij een neutraal of liberaal, hetzij' een socialistisch of communistisch karak ter dragen. Alles, wat Wij' u, B. G., in dit herder lijk schrijven over het vtereenigingsleven jrvoorhouden, geldt evenzeer voor veiree- nigingen van vroiuwem al® Van mannen, 5 alsook voor gemengde vereenigin-gten, jeugd - V vereenigingen en clubs. I 'Wij brengen u allereerst in herinne ring de talrijke uitspraken Van .Qnize Hoogwaardige, Voorgangers, die niet op hielden er op aan te 'dringen, dat de katholieken het katholiek' vereenigings- Deven zouden bevorderen en vtetsterk'ea. Sinds Hun verscheiden uit deze wereld rijn de tijden niet minder ernstig gewor den. Ons aller Vader in Chrisltus, Pa,us Pius XI heeft den nood 'der tijden z'elfs zóó ernstig geacht, dat Hij in Zijn Ency cliek „Quftdragesozno anno" een oproapi heeft gericht niet alleen tot de kaith'oi- li.eken, maar tot feheel de Wereld, ran terug te keeren tot de leer van het Evangelie, omdat alleen de terugkeer tot de cnrisifcelijia beginselen oen einde kam maken aan de ontreddering van de maat schappij. Het behoeft- geen betoog, dat pp de kinderen der Katholieke Kerk vóór al len de plicht rust, om aam tlem oproep van hun Vader in Christ,uis te gehoor zamen. Dien plicht nu, om mede te werken aan het herstel der sociaal-eoor ncmische órde volgens christelijke begin selen van rechtvaardigheid em liefde, zul len zij alleen dan naar behooren .kutanem vervullen, wanneer zij' zich organiseemem in krachtige, katholieke vereenigingeii cin honden. Immer® de eenling staat mach teloos. A lleen met machtige organisaties kunnen wij op de christelijke ontwikkk'e- 1 ling der maatschappij Machtigen invloed ;j, uitoefenen. Of 'de maatschaippij in de f toekomst Zal beheerscht, worden dóór, de beginselen, die Christus heeft .gepredikt, v zal gromt-endeels afhangen va® .de wijze, i waarop de katholieken hun 'plicht vol brengen, om zich allgemeen te organi st ee.eren in katholieke veroeniginlgpin en dezei vereenigingen te doen beantwoorden aam de eischen, haar gesteld door het kerkelijk gezag en zeer in 't bijzonder in de Pau selijke Encycliek „Quadragesima anno." Daarom, B. G., moeten Wij u nogmaals nadrukkelijk voorhouden, dat gij _u zujt organiseeren in katholieke vereeniginjgpa en bonden. Wij bedoelen hier geer in het. bijzonder de sociale organisaties,- n.l. de st-and-s- en de vakorganisaties, omdat vorat I namelijk o,p het terrein van het so-cia-al- K economische; leven de groote beiginsel- jf' strijd onzer dagen gestreden wordt. Deze l sociale organisaties zullen ook van het grootste gewicht en van groeten invloed blijken te zijn voor de vorming en 'den groei der publiek'-reehtelijke beHoiepsstan- den of bedrij'fsschappen die volgens den Pau-s een buitengewoon belangrijk' mid del zijn om een betere maatschia.pp|ij;-iordev 81 „Maar vooruit! Gij rijt een vreemde ling. Het kan u van nut- rijm. Kent. gij onze geschiedenis, de geschiedenis van dit land, het gezeigemdste onder de geze- genden. de geschiedenis, van de bewoners, de ongeilukkigsten onder de ongelukki- geri?" En hij liet het hoofd diep zakken op zijn torst, en Meester Dioairensi zag vree slijke lidteekens in zijn hals. Hoe langer hoe meer, alles kwain hem steeds wonderlijker Voor. Poch zweeg hij. „Senor," sprak (plechtig de Spanjaard, „Senor! eer gij1 hier gaat, en nimmer weer komt. ja," hij schudde bedenkelijk het hoofd, „op de Haciënda van San Jó-sé, en zoowaar ik' de laatste ben .van -mijat stam, weldra zult gij hier niets meer vin- deu dan puin en ruïnes. Dit land is ten ondergang gedoemd." LlVeer zweeg hij stil. „En dat heeft het verdiend!" lief hij er «omber 05» volgen, „en Gods zegen rust «pi oit huis. <>p, de Haciënda van San JóPé." ning tot stand te brengen. De katholie ken zijn derhalve verplicht hun katho lieke organisaties zoo, .st&rk mogelijk te maken niet alleen door het ledenaantal, maar nog meer 'door de krachtige over tuiging, waarmede de leden hun katholie ke beginselen aanhangen, belijden -etn in de praktijk doorvoeren. Degene, die blijft staan buiten de so ciale vereenigingen, welke voor zijn staind zijn aangewezen, toont .den ernst der tijden niet te begrijpen. Aan nog esmStL gex fout staan schuldig die katholieken, welke lid worden van zoo,genaamd neu trale, maar inderdaad liberale, of van socialistische of' communistisëöhe vereeni- gingen of! cluibs. Dezulken begaan niet alleen ,eein be treurenswaardig verzuim, door zich niet aan te sluiten bij de hun passende katho lieke vereeniging, maar zij plegen daar enboven nog een verkeerde daad, doio-d vijandige vereenigingem of' cluibs te gaan versterken en-t-oe te treden tot een veir- eenigin», waarvan jhe-t lidmaatschap me- debreng-t gevaar ivoor geloof en chris- telijken levenswandel ,en de brood wordt van allerlei verkeerde opvattingen op godsdienstig,, -zedelijk, cultureel, staatkun dig of' sociaal-economisch ge-bied. Wat nu de zoogenaamde neutrale, ma-ar iu wezen liberale of' vrij'ziunige vereeini- gingen betreft, vloeit dit gevaar vloort eenerzijds uit den geest, wel'k'e deze Ver- eeniging-an bezielt, dat wil zeggenuit haar beginselloosheid of' erger nog: uit- de aan de katholieke leer vijandige begin selen van leerstellingen, die haar feitelijk tea grondslag liggen. Anderzijds spruit dat gevaar voort uit de,n schadelijken invloed voor geloof' en zeden en gods dienstig leven, welken de actie der ver-, cenigingen, het -geschreven en gesproken wor.rd van haar leiders en de omgang me-t haar leden op de denk- en handelwijze van den 'katholiek uitoefenen. Van menige, in schijn slechts neutrale, vereeniging, ondergaan de katholieke le den dien nadeeligen invloed ongemerkt en geleidelijk, maar vast en zeker, zond-er daaraan te ontkomen, op dezelfde wijze ongeveer als de katholieke l-ezters van zoogenaamd neutrale bladen druppelsge wijze he-t gif' indrinken. Spoediger dan men denkt, kómt het oogenblik, waarop hun geheele mentaliteit 'besmet blijkt met als onvermijdelijk geviolg, een slappen, lauwen, ja zelfs onchristelijken levens wandel. Menige, zoogenaamd neutrale, vrijzin nige, liberale vereieniging: voedt ook de door de H. Kerk bij herhaling veroor deelde dwaling, dat een katholiek zijn beginselen alleen maar in daden zou heib- uen om te zetten in zijn particulier le ven, doch dat diezelfde beginselen niets hebben uit te staan met het doel zijner vuceDiging en niet geldein .voo-r helt ge zel-schappelijk, maiatsjohappelljk, politiek en openbaar leven. En zoo ontspruit uit het lidmaatschap van een dergelijke organisatie ma,ar al te dikwijls als wrange vrucht heit soort van dia halfslachtige katholieken, diek welis waar hun geloof nog beleven in de 'bin nenkamers, ook noig, maar lauw en flauw in de kerk, maar dien moed hunner over tuiging! mislsen, of althans dazje overtui" ging jiiet uitdragen en- vruchtbaar ma ken naar buiten. Dat van deze in schijn neutrale, maar in werkelijkheid liberale of' vrijzinnige en in elk geval onrechtzinnige var-eeni- gingen het lidmaatschap door Ons sterk wordt afgekeurd, mioieit ieder bij- «enig nadenken begrijpen. Eyeimzieer moet ieder inzien, dat die; afkeuring nieit alleen geldt van de, sociaal-etlonomisdhie organisaties, maar ook van die, welke- and ra-e doelein den nastreven op wélk' gebied ook, hetzij op dat van de lichaamlsaultuur, hetzij op dat van de geosteaontwikkelling, hetzij op gezelschappelijk, maatschappelijk of Ea het was of' voor hem, Meeisjter Dorrens niet- meer bestond, of hij in ge- U-L sprak iemand die er niet- was, en alsof hij een omweerstaiaiiiharen drang tot spreken volgde. Eaig hij op dan zou men geizegd hebbban, dart er visioenen zich ibawogen voor zijn oogen. ,,-J ahet was een paradijs- dit Hand, een waar paradijs, «en eenig paradijs," e-n iets onbeschrijfelijks ging, rf;n vige geplooide lippen. „G od had al^ zijn schatten hier opgesta,- pold. Eenvoudige, brave menschen waren de DeWoners, al war-en 'het ooik' roodhui d-en." „Ik1 ben een Mexikaan en sta.m direct af' va-n de Spanjaarden, die Mexico ver overden, van de Cönquistadoren. Er was een tijd toen hoorden dez'e streken aan ons vaderland. En aooals het zelve, tot het christendom kwam, zloo- leefde de geest der Apostelen in de zielen der.Padrets" der Franciscanen en den; Dominicanen. 'Ze wil den de bewoners winnen voor den Chris tus. hun Heer en Meester.. Eu zij' 'kwa- men hier met heit kruis in de hand. En -zij predikten het Evangelie en het kruis en den vrede en de liefde. En velen djer roodhuiden begrepen die taal en zij- na- mën het kruis aan en de liefde des'krui- eee. En oudere Mexicanen, edellieden zoo staatkundig gebied. Wat den graad van zondigheid betreft van het lidmaatschap: van deze slechts in schijn neutrale vereenigin-gen, B. G., daar over moeten Wij het volgende zegigon: Hoe gnoioit-er de gevaren vqotr getoof' en zeden zijn, die uit het lidmaatschap drei gen en hoe noodlMfiger de invloed is van een bepaalde verneni-ging opl het openbaar leven, des te zwaarder is ook' de plicht, die op u rust, ran van zulk een vereeni ging yerre te blijven. V an den anderen kamt zijn er mis schien uitzonderingsgievallen denkbaar, waarin wegens geheel bijzondere omstan, digheden dit lidmaatschap van -een be paalde vereeniging niet ongeoorloofd zou kunnen genoemd worden. Wij verklaren ■echter bi] deze uitdrukkelijk, B.G., dat wanneer iemand meent in z'ulk -een uit- zonderin'gsito-esitand te verkeeran, het zijn plicht is, zich -eerst daarover te beraden met aen beproefden geestelijken leidsman. Het kan toch zoo licht gebeuren, dat z'ijn eigen oordeel aangaiande dan aard der betreffende vereeniging eu de omstandig heden, die h-ean tot het lidmaatschap no pen, niet geheel juist is. Hoe vaak is het gebeurd, dat iemand lid werd van een zoogenaamd neutrale vereeniging, omdat hij er volstrekt geen gevaar in zag, en toch later tot zijn schadei en schande; moest bekennen, dat nij zich in z'ijn oo-rdeel had vergist, .of erger nog: dat door zijn lidmaatschap on- hersitell'bare schade aan zijn gelooif of zeden werd toegebracht. 1 (Slot volgt) HET KiIJKSiDAGGEiBOUW IN BRAND GESTOKEN BOOR NEiD(E|KEANDSCtlI COMMUNIST. Wolfï' meldde gisteravond 9 uur •uit BerlijnHet Riijlcsdaggebouiw1 staat in lichter laaie. Uit heel Groot-Berlijn wordt de 'brandweer opgeroepen. Men heeft reods vastgesteld dat brandstichting de oorzaak is. De ibrand is n.l. -op vier verschil lende plaatsen tegemlij'k uitgebroken. Brandweer en politie 'drongen dadelijk het gebouw' binnen en het gelukte een man te arresteeren, die1 onom'wonden de brandstichting toegaf en verklaarde tot de Ne_derlandsche cómm'unistische partij te behooren. De brandstichter Werd onder sterk politie.-geleide paar de -vracht in de Brandenburger Poort, gebracht. Tegen tien uur vormde de geheele koepel van den 'Rïjktedag tussschen de vier torens een vlamtóenzee. Ook de acht hoe.- ken van het gebouw stonden in vlammen en het scheen ondenkbaar dat het ge bouw zelf behouden zou kunnen wiorden. Alle vloeren, wandelgangen, de zittingiZaal de garderobe en de perstribunes sstondeu in brand. Het 'vuur was geleidelijk na,ar den oostel'ijken vleugel overgeslagen en de brandweer ondervond gropte moeilijk heden om m'et haar ladders 'den haard te naderen daar- Zij' 'niet in staat w'as in hooge gewelven ladders te plaatsen. Het voorzittersgestoelte en de publieke tribunes zïjh geheel vea-brand. Van de ■•wandelgangen 'staan slechts de muren over eind. Men rekent'er op dat 'slechts een klein deel van den westelijken vleugel behouden kan blijven. Het overige ge deelte van den Rijksdag Zal geheel ver nietigd worden en pas na maandenlangen als mijn voorvader, wa-ren hen gevolgd, en ontgonnen den bodem en houwdem haciën da's. Zij namen de christen -Roodhuiden in hun dienst en de vrome Padres leerden hun het 'land bebouwen en linlnen we ven, eu allerlei nuibtiige werktuigen ma ken. En Zij' maakten ze en Werden kunste naren in hun- vak'." J „En het geluk woonde in de schaduw deg kruises, eii de vrede en de liefde. Wel waren e,r eenige stammen die niets wilden -weten van het kruis, en gij hebben meni- gen Padre vermoord en verminkt, maar het kruis bleef' meester, en de roodhui den dia hqt kruis verfoeiden, trokken wel dra, weg naar het wasten." Een hevige strijd was het geweest, de strijd tussehen de liefde en den haat, het kruis en den duivel. Bloed was er ge vloeid en veel, en de Haciënda v!an Sain 'Joisó, heeft ruim haar deel gehad; nu da,t kwam daar vanda,an. Op eens sjpromg hij, ojp, Zijn stern weid sterker en sterker. Zi.n groote |ges|fcalte rekte zich uit. „Hier op de Haciënda van San Jiosé woonden de Padrea en mijn .vader be-' schermde hen. Hij was hun Capitano!" „Hier zijn zij gevallen, allen, gietmai-- tejld, .yreeselijfc, hier met mijn groabvadetr en mijn- vader, hier, ziet gij' 't niet, de. arbeid weer opgebouwd kunnen worden. Intusschen was gebleken, dat er nog zeven of achtandere brandhaarden Zijn in den vorm van bussen benzine, en men verwacht er in het geheel 20 a 30 te vinden. De- daders moeten overvloed van t'ij'd gehad hebben om de 'brandstichting voor te bereiden. Die omstandigheden w'u- r'en hun gunstig, daar gisteravond vrijwel niemand iu het gebouw aanwezig was. Alleen in enkele kantoren werd nog ge- Werkt, terwijl het personeel met Uit zondering van de bewakers reeds naar 'huis Was. Wolff meldde laat in den avond De Berlijnsche 'brandweer, is het met vereende 'krachten gelukt na anderhalf uur inspannenden arbeid den brand tot den haard te beperken en verdere uit breiding tot de nog onaangetaste deelen van het gebouw sChïjht uitgesloten. De groote zittingzaal toont een beeld van de ergste vernieling. De IjZeren donstruclie van de groote middenkoepel is geheel verbogen en ten deele ingestort. Die gan gen istaan vol water en tengevolge van de kou ziet men aan den buitenkant van het gebouw lange ijskegels hangen. Als Uw Handen ruw zijh of' gesprongen en Uw Lippen schraal en pijnlijk; maiar 'vooral oiok bij1 'brand; en snijlwlonden, ont vellingen en allerlei huidverw'ondingen. De dader. De Nederlandsehe cbmin'unist die den brand in den Rijksdag heeft gesticht heet van der Lübbe en komt uit Amsterdam. Hij is ongeveer 20 jaar oud en maakt een zeer f'anatieken indruk. Zijn pastuiur is 'van middelm'atige grootte en Hij1 heeft ver warde zwarte haren en een smal gezicht Hij w'as gekleed in een donker arbeiders,- pak met een cape. Tegen negen uur werd hij gearresteerd en daarna in de wacht aan de Brandehburgerpoorfc aan een ver hoor van twee uur onderwerpen. Om elf uur Werd hij '"naar het politiepresidutm vervoerd. iHij heef't een voHedige bekentenis afge legd en geeft als motief op: „Wraak tegen het internationale kapitalisme." Hij' weigert zidh over Zijh opdrachtr gevers en medeplichtigen uit te laten. Die kleine burgeroorlog. Bij een cominUnistischen overval te Hamburg op een nat.-soc. vereenigings- lokaal, Waarbij! met revolvers werd ge schoten, Zijn verscheidene voorbijgangers een politieman en een Comtaunist ge- kw'etst. Het is Zondag te Hamburg bijl demón,- straties van de nazi's en van het 'IJzeren Front tot eamstige incidenten gekomen; 17 menschen zijn' door schoten gekwetst. Te Lindenfels is, naar uit Diamstadt wordt gemeld, bijl "een vechtpai'tïjf "tus; schen nazi's en politieke tegenstanders een lid van de Hitler-jeugd doodgestoken. Gistermiddag kwam' het te Wiuppertal- 'Eiberfëld tot een bloedige 'botsing. Nat.- socialisten, die van een betooging terug; keerden, werden uit de huizen door com munisten beschoten; de politie beantwoor de. het vuur; twee personen werden ge dood, een zwaar en vier licht gewond. Te Ealkensee hij' "Barlijin kwam het 'tot een botsing tussohen nat.-soclalislten en •cömm.een nat.-socialist werd zwaan' en twee licht gewond. Daar "de politie te Ealkensee niet opgewisssen bleek tegien haar taai, heeft de regeeringspresident te. Potsdam de leiding der politie op zicli genomen. In het geheel Zijn er Zondag 1G men schen vermoord in Diuitschlanci grond is ropd van bloed, wat een wonden t wat een lijden! wait een kermen!" Een lange stilte volgde- „Dood dotod dood! rijn zij! allen, allen, allen!" „Ik alleen ban overgebleven en de Mei na- de arme Pedrillo!" Toein ging hij zitten en keek strak voor zich uit. Het werd JVleefslter Doemens steeds .won derlijker te moede. Walt een avontiuTetu, en dat alles ran der wille van liet schooae dier „de Prairiënbltoeim". E111 toch, hij wilde zijn gasltheer niet hinderen, noch .zijn verhaal beletten-. Trouw eins zijn verwachting Was op heit hoo'g'ste gespannen. 1 Hij had altijd Zoo iets naar het ko mieke overgeheld, en hij was benieuwd wat ex vin al da,t bloed der dopden en dat kermen moest geworden, en niïïerlei spookge-chiede'iiisis'e-n van zijn eerste joreinj Van de Kleine Gracht en van de witte vro'uw in .Maastricht, cn den man Zander kop, alles 001 griezelig, jfce worden, kwa men lieim voor den geest. Langzaam, kwam de Senor weer bij. Hij hief het hoofd pp en hervatte zijn verhaal. ,,-Iahier waren de Padres, maar een andere regeering wilde ze verdrijven en ENGELAND Geen wapens en geld aa" China en Japan In het Lagerhuis heeft Sir John Simon gistermiddag na een rede van Lansbury een Engelsch eutbargo afgekondigd, dat vandaag ingaat, op alle leveringen van wapens of verstrekking van geld of' cre- dieten aan beide oorlogvoerende paUSjép iu het Verre Oosten. D[e strijd in Jckol. Het ministerie van oorlog te djokio pu bliceert een officieel comïnluniqué waar in -bevestigd wordt dat de Mantsjioerijttoha- generaal Tsjang Tlairpeng, de bevelhebber van het hulpcorps, dat in hoofdzaak uit Mongoolscho tijoepen bestaat, Kailoc en Peipiau, het eindpunt van den spoorweg heeft bezet en wel in samenwerking inet J.apan-sehe troepen. De Japansehe opperbevel hebber in Kvvantoeng heef't een legerorder uitge vaardigd waarin hijl verklaart dat de Ja; pan-sche troepen bandieten en andere on wettige corporaties uit Jeliol verdrijven dat een onvervreemdbaar deel van Mant- sjoekwo is. In de verklaring zegt Mj ver-, der dat indien de Noord-Chine-esche gene raals zouden besluiten tot een militair optreden tegen de Japansehe troepen, nie mand kan zeggen of de„ strijd ook niet Xoord-China zal worden overgebracht. Daarvoor zouden de Noord-Chinee.sche generaals echter volledig verantwoordelijk zijn. I De Tweede KanicrverkiezingeB. De uitslag van de stemming over jle ■eerste 16 pSaatis-en der A.-R. lijsten, waar aan door 612 kiesvereejiigingea met in totaal 1267 geldige sfemm-en werd deelge nomen, is naar- de „Stan-" meldt als volgt: 1. H. Colijn; 2. J. A. de Wilde; 3. C. van den Heuvel; 4. L. F. D;uyma-er Van Twist; 5. J. Schouten; 6. O. Smeenk;' 7. H. Vissöhex; 8. H. Amëlink; 9. jJ- J- C. van Dijk; 10. A. ZijltStra; 11. C. S. van Dobhen de Bruyn; 12. J-. Terjrstra; 13. O. van der Zaal; 14- P. W.ielenga,;' 15. A. A. L. Rutgens; 16, T. A. van JJljken. R.-K. Middenstand in het bisdom Haarlem. I11 de dezer dagen te D.en Haag onder leiding van den heer O. J. G. Struyck-en gehouden vergadering van het hopfdbe- etijrr van den R.-K. Midden-stainidelbomd in het bisdom Haarlem, werd besloten volle medewerking te verleenen aan de actip van den Ned. R.-K. Bond van Meermar kerspatroons tot stichting van afdeelingan van dien vakbond in het Haiadlemische diocees. Bij de j aarliijkische functieverdeeling on der de leden van het hooifdhastuiur werd ars 2e penningmeester aangewe'Zein de hen- H. G. Ruha (Amsterdam), en als biblio thecaris de heer A. Vlaar (Parmerend). Overigens bleef de verdeeling der be- sfcui-rsi'uneties zooals zij was. Uitvoerig heeft het hoofdbestuur zich bezig gehouden met de vraag, walkte werkzaamheid-en geacht, moeten worden te behooren tot de taak der gewestelijke Federaties van R.-K. Middenst'andsiver- eeniging. Eien rondschrijven hieromtrent zal aan de betrokken afdeelingan v-ain den bond worden gezonden. Besloten werd den voorjaars Centralen Raad van den bond te houden op Wo-ans- dag 3 Mei te Den Haag. De verkiezingen iu Duitsihlanil. Iu den Haag werd Vrijdaigmiddag een vergadering gehouden van de vertegen woordigers van alle Duitsche Katholieke Vereenigingen in Nedenland, die ten doel had de 80.000 Katholieke .Duitsohers die in Nederland woonachtig zijn, i,n zo,o groot leverde ze over. Zij waren als vogelvrij verklaard, en toen begon hier een ware jacht op- de vrome en goede Padres, en zii] die niet terugtrokken naar Mexico,, be kochten heit- mat den dopd." „En zno kwam hat, dat eensdaags. een bende van ware, bandieten, de Haciënda, van San José overvielen en vernielden, en plunderden, ein uitmoorden. Mijn va der was een kind, nog in de wieg. Hij ontsnapte aan hup, blikken. Zijn vader en moeder .lagen in hun bloed en de Padrea ineda. O, kom, Senor, kam, ik zal n de plaat® wijzen, kom," en hij1 stond pjp, gin,-g' vooruit, hief een toafgordijn ,opi en trad in een langen gang. Meester Dorrens voillgde hem, bijna zon der het te willen, nauwelijks Wetend wat met hem en rondom hein omging. Voor een gesloten deur bleef hij staan. Toen ontblootte hij plechtig bet Ihioofd en opende de deur. Epn. soort vau kapel lag voor ham, tamelijk groot. De vensters kwamen uit op een tuin met botoonen betpfant. I>e matgordijnen echter maakten het zoo don ker. dat de ooigen zich eerst aan het sche merduister moesten gewennen,.' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1