Toil nooit, ga maar naar UNTVELT's BAZAR PITMAN-SCHOOL MAGAZIJN,DEHOOPl Denk aan onze UITVERKOOP PAARDEN. Uitlotingjpgaties Firma WED. B.FABERIJ DE JONGE, Goes Uitvoering, ,St. Jscobus-Patronaat" Goes Adverteert in dit Blad Fa, W, SCHIPPER Zn. - RI-JO "ssi&sra SiSr-b-fb.; NET PERSOON met onze EIERKOLEN Fa. K. PIK ZONEN PJ,6leruin«* Os wonderbare ver schijningen te Beauraing ISCHULTE THIEME RECLAME VAN DE WEEK FOCUS GOES Ft, W, SCHIPPER Koninklijk 0§^ï Erkende Middeiburgschestraat 39, Goes, Telef, Z2Z C. J. TILROE LAATSTE WEEK OPRUIMING Na a.s. Dinsdag vervallen 1 alle in de Opruiming zijnde prijzmj Adverteeren doet verkoopen. Spotprijzen Prima goederen ZATERDAG 25 FEBRUARI 1933 KOLONIËN HSPORT EN SPEL,1") IT DAVERENDE DINGEN 1 MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND Advertentiën Woensdag 1iaart1933 14 WERKPAARDEN, 1 3-jarige Ruin en 3 2-jarige Rulns. Tuimelkarn (ook als nieuw). Uit de hand te koop AFBRAAK nieuw Hout, C. WESTDORP, Nieuwstraat 17 - Goes bakkerij kloosterman ANIJSSUIKER r- M, VERBEEN! Beste RI-JO Koffie 1 pond OPIEIDIKB STEMO-TYPIsf(i) GANZEPOORTSTRAAT 23, GOES OPVOERING VAN OE TCONEELSTUKJES HOOFDPIJNEN ZENUWPIJNEN VERKOUDHEID DUIZELIGHEID RHEUMATIEK INFLUENZA KIESPIJN EN KRAMPEN (POEDERS VAM HET hun ifanrittr-ttr SfcEWeM train* te winnen. Ze wisten, w® zie de- to wut A de studenten na, hm versitaire studies in hun kaden terug kwamen wanen al j?MXvfw 'dat zi' hier ten achter stonden, daib de hinderen der duisternis weer eensl slim» mex waren dan de hinderen, vap het licht, ■Het .eerst is op initialled van de Pr-opa- eanda Fide en met haar steun een, parti culiere stichting tot stand getaway een TeJiuis voor Aziatisch1© ist(Uid©nt6ii id Zen der voorsteden van Parijs. (Boulg 'de la Reine). Ofschoon niet uitstotend voor katholieke studenten, was| er toch lederen Zondag H. Mis met preek, liet huis was ingericht opi dat soort van stu denten, z© behoefden maar 12 gulden per maand .te geven voor hun haniein Tevens werd toeji ©en. kring? Viotor katiio- licke Aziatische studenten opgericht, die al spoedig een eigen .bibliotheek, lees- en studiezaal 'had. In België heeft Pater Vinaent Ue'bibe, Lazarist, zich aan dit w,exh geheel 'ge geven, nadat hij eerst jaienlanlgi nmaaw* its in China is geweest. Zoo'n tehuis ials er in Parijfei was stichtte hij ta Beuven. Hij werkte vooral op.directe, bekeeringen, Boodat hij in het laatste deqemiuw oen driehonderd Chineiczen, die in België stu deerden, gedoopt heeft. Anderen zoioals Pater Lévègne, volgen liever een ander© methode nml. die1 studenten voor omlzle godsdienst te intertesseerea, hij évemtueela interesse dien geheel uit tei teglgien, maar hen pas, ,ala zij weer in hun vadrfanld terug zijn en getoond hehbeni dat 'zij! ook onder die .omstandigheden volgens de ka|- tholieke prineipen kunnen leven, doior missionarissen te laten dioopen. In andere landen, ofischoan: nnetn in Huitschland ook begpnMeml is, is ijlen op dit terrein noig niet wierkzaaim. Hjet drama tie Sol©. I Als resultaat v.an heit onderzoek' in he;t hotel te Solo, waar de Amexikaan- sehe bankier F. het lelven verloor, is gebleken, dat deze zelf de dader is, Zooals hij stervende aan een bintnenkomendein hou telgast heel® verzekerd. He reden is niet bekend. R.-K. Z. V. B. Officieele m'ieideid e elin g e n. 'Zondag 21 Februari 1933: Be.toVolharding; aanv. kwart voor één; .scheidsrechter J'.os. Eggejrjnont, ten rein, Gein, Sportterrein, Nadorst. RoburVies, .uitgesteld. Bekendmaking. Wegens ziekte van onderget. zijn deze officieele mededeeïingen vgrtxaagid. i.Sieor. Comp.leider Evaraard. j Iflnndcrdarr. Eien medewerker ,van „Ons Toomeel" maandblad voor het dilabtantemtooaeel, vertelt van .de ervlarinigen fhn cfe toomeejli- vereeniging „Tot Nut len .Genoiejgeini" te Blundierdoxp. Die Blunderdorpei's habben een aardig zaaltje, prettige décors', veejt ledpn ©n ©£n vriendelijk gebouwde kas. Alle 'ellendie is gekomen dooi' de keuize- oo'mmissje voor .stukken. Hat mag „vreemd klinken, omdat dileltitanteni ffiumnm griji- jen in vele uitgebreide uitgeversfbndsen, maar wie da.t zonderling vindt, kent 'de Blunderdorpers niet. Be commissie las .867 stukken maar .geen enkel bicök' geschikt. Het aeuige drama, dat gebruikt zou. kunnen worden, bevatte te veel woor den, die met een f beginnen, etn dat was te bezwaarlijk .voor h_et v.ajsche gebit van. den hoofdrolspeler. Toen kwam de commissie op 'n luoni-i neus idee: zij zag in, dat het een dwaling is te zoeken naar 'n stuik,, dat door bén, persoon is geschreven. Hoe ztou die poit rekening kunnen hoiudeai met alle speciale wenschen en eischen?, He .aanige oplost sing was: de club sdhrijif't coöperatief' haar eigen stuk'. Eir werd ©en geraamte gebouwd en ieder lid zo.u; dit aanbleeden met z'ijn eigen rol, zijn persoonlijken dia.' loog. Het .stuk' zop heeten: „Het meisje van buiten." Maar de speelster y.an de hoofd' rol vond dien titel te plattelanderig, .zij voelde zich geremd ip haar mondaine aspiraties en bedankte. Vervolgens werd op v(oior.steI v.an 'n bioseoopklant gekoz'en: „De kus „uit schaamte." Helaas, de behoudende ele menten in het bestuur achtten dien titel te opzichtig. Bies bedankte de cinema- habitué.. Teen koos mien: „De schoonmoeder." Maar dat w.as al een heel slechte beurt; de schoonmoeder van den voorzittel', leende voor de voorstelling haar divan kleed. Ondankbaarder gesteld was duis niet denkbaar. Do keuze van ©en titel werd uitgesteld, omdat inmiddels ©rnstigei problemen .rezen. H.et istuk bestaat uit drie bedrijven; de bezetting is: 12 mannen, 15 vrou wen, alle hoofdrollen. Het ©erst© bedrijf' speelt in e.en boom gaard. Maar meneer De Bruin, die met de Rleisveneeniging naar Zwitserland is geweest, jvilde een achtergrond van ber gen. Hij heeft nu bedankt. Het tweede bedrijf speelt in 'n eetka-i mer. Mevrouw Pennewip verlangt haar tafelzilver slechts op den voorgrond te plaatsen. Juffrouw MiddeBcaanjp, haiar boezeimvriendin sinds twaalf jahen, wil juist op die plek haar verzameling oud.-, Chineesch aardewerk neerplanten. Nu komt er een buffetjè van den kastelein-' zaal-exploitant. Ba dames Pennewip en Middelkamp hebben bedankt en moeten spoedig voorkomen voor burenx|Uizie. Het derde bedrijf speelt in d© hoofd straat van het dorp. Hat wordt een realistisch déoor .en daarom wil Simons, de slager ,die abonné is van de Handige Zakenman, zijn winkelpui op het doiek' geschilderd zien. Maar Jona,s|, de drö- gist. .is ook niet gek! .Waarom Simonls' zaak en de zijne niet?,! Jonas' dochter speelt nu niet mee en hij Simsonisi is das nachts een ruit ingegooid. -Bader onbekend. Niettemin waren alle moeilijkheden op gelost op één naliet stuk bfoek' hij lezing precies 8 U|UX én 35 minuten! te vorderen. Bie klip> bonden da Blunderdoppers niet omzeilen en dus besloten 2ij „Be Koopi-. man yan Venetië" in studie te memeln. 'En ,om niet opnieuw ïn omeanigheid te vervallen, hebben zij de Shy lock-par tij geschrapt VeilingsVerecn. Zuid-Bcveland, Hoes. Groenteuveiling 24 Februari. Spruiten 1724, idetaT "tweede sport 13, \Wdtlof1 tweede soort 10, WSjhpeen 1 1,10, Uien 1,190, idetenl "dit'schot 0,20 alles' per 100 kg.TWittekfool' 5, Kopideklobl 5, Andijvie 1,30, Selderfjlkhollén 0,80, Prei 0,901,30 alles per 100 stuks; Prei 6, idetal tweede soort 2, Bloemen: Tulpen 1424 allés per '100 bos. Veiling te Middelburg. Oip de veiling van 23 Februari deden: Goudreinetten 19—22 e., Camplagmezoat 1523 c., Bellefleur, zoete '1420 c.f idem .zure 13—18 c., zoeta Aimgaaid IS 22 c., Boyenna du Gommice 21 c„ reide d'or 10 c., 'alles per Kg. Op de veiling, van 24 Feibr.uiari deden! Zeeuwsohe, blahwe aiarda,pjp!elen 1018 ó.j Gr. bonte aardappelen 14 c., beide per, 25 •Kg.; «lavellen 3238! snijela, 86 e,, broei,sla 5961 c., vdïdsla "1355 e., spinazie 11—52 c., winter (postelein 23 c., spruiten 1325 c., witlof 1523 sohorseneeren 511 koplffapen 12 e., wijnpwen 1—3 c., nantes pieem 2„;5 c.t uien 13 c., kroten }/i2 e., ro,oda kaol 45 c., br.uina boionen. 12. p., alles piel' Kg.doosje tuinkers 4 c., azalea's 1726 o., 'ciueraria'S 1015 e., beide per,-pot;;, narcissen 101 jkz, fulpen 132.4 c., prei 1/21 e., selderie B/i8. C., knofl!sel-< deria 31/25 c., i-ffibarber 11llVa O-, B-l ies p^er bos savoye kbo® 1/2:41/2' .0., De Slillte Omgang. Zoicals gemeld zullen de ,MiddeIb;urg- scha en Vlissingpdhe deelneimers aan deaï Stillen Om'gar^l ojpi 'Zaterdag ,11 Maart vertrekken. Indien er, onk 'katholieke Gaesenaren idee hebben om aan delzem tocht deel ta namen /moeiten zij izich' ■spoedig aanmelden, bij dhr. Ploutvier, Qjain zeipoortstxaat alhier. Be! iplrijs 'van in retour-biljet GoesAmsterdam is veotc cteza gelegenheid slechts: f5,93. MIDDELBURG. Bevallens |Jj. Versluajs gab. Alewijnse1, iZ.L. S. A. M. Melis, geb. Kradj, d. Gehuwd: |J. Melis, 25 jr. en O. J, Verhage, 22 jr. Overleden: 'H. Hofman 1 jr. zoon. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des namiddags om 1 nur, aan de stallen en ten verzoeke van de Maatij. „De Wilhelminapolder" te Wil- helminadorp, 30952-22 verkoopen 2i ons Huïshoudcacao, 2 ons Choc, Pral.-eitjes 2 ons Weesperm oppen, 2 ons Rumboönen, 2 ons Demi-Lune, 2 ons Pindawafels, 'T 2 ons Paleisbanket, 2 ons Fondino's, (marse pein nooten vruchten) II ons Nougateitjes, geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop Gevraagd die zich gemakkelijk onder alle stan den kan bewegen voor 't aanbrengen van particuliere depóthouders voor consumptie artikel, tegen degelijke provisie. Brieven onder No. 90 aan het bureau van dit blad. Het Bestuur der Veilings- vereeniging „K.-B. en O." te Kapelle deelt hierdoor mede, dat zijn uitgeloot van de leening 1923 de nos 6, 69, 113 132, 151, 226, 240, 281, 367' 374, 378, 387, 397, 399, 449 504, 583, 598, 605, 660, 666 en van de leening 1929 de nos 6, 39, 41, 53, 74, 79, 87, 89 95, 101, 124, 143, 156, 258, 297. Betaalbaar bij de Twentsche Bank N.V. te Goes en ten kan tore der Veiling vanaf 1 Maart a.s., evenals de per 1 Maart verschenen rente. 30997-26 HET BESTUUR. TE KOOP: een gebruikte Melotte untroomer (als nieuw) met verlaagde melkbak, aan halven prijs, en een Nieuwstraat 45, Teleï. 10 GOES. Neemt eens proef f 1 05, van zuiver Anthraciet- gruis geperst. Onovertroffen Waies- Anthraciet en Anthraciet van eigen brekerij, alles stof- en steenvrij, vanaf 1,50. LUNCHKAASJES 28 cf. per stuk BLIKJES CORNEDBEEF 25 ct. per blikje ZEER FIJNE LEVERKAAS 20 cf. per ons De gebeurtenissen te Beauraing- ver wekken de algemeene belangstelling. Er is thans een boekje verschenen, waarin alles beschreven staat, met foto's. De prijs is slechts 20 cent per boekje, franco per post 25 cent per postwissel of in postzegels. Alléén verkrijgbaar bij J. BOONMAN, Molendijk, 's-Meerenhoek. PRACHTIGE PARTIJEN en zoo goed als STEEDS VOORRADIG. Op de opslagplaats ZAAGMOLEN STRAAT dagelijks iemand 'aanwezig-. FIJN ZIJN ZE Onze Vanille Boterwafeltjes 16 cent per ons en ons mooi gesorteerd banket 18 cent per ons. Ook onze cake is iets aparts en goedkoop SINT JACOBSTRAAT 13 - GOES Met de 5 uit de S S DROGISTERIJ IN HET HUIS MET DE RDDDE PILAREN i MIDDELBURG kunt U zeer eenvoudig* S ANIJSMELK MAKEN. Een theelepeltje van onze ANIJSSUIKER in een kopje, S daarbij de warme melk en U s hebt een smakelijk kopje Anijsmelk. PER ONS 25 CENT. KORTE KERKSTRAAT - GOES TELEFOON 468 met gi'atis een prima Koek met verrassing of gratis een fijn glas IVÜosterd. Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD L. KERKSTRAAT 9 TE KOOP: twee gebruikte Smyf's Zaaimachines, gebruikte Vleescbauwers en Zig-Zag-Eggen. Worden op proef geleverd. Nieuwstraat 45, Telef. 10 GOES. AANVANG NIEUWE CURSUS: BEGIN HNAART. LESGELD ZEER BILLIJK. Den leerling wordt na voldoende opleiding een plaats verzekerd op kantoor. Vraagt inlichtingenAanmelding aan de School. DE DIRECTIE. ZONDAG 26 FEBRUARI a.s.,'s avonds 8 uur, „Schuttershof" OPTRADEN DER GYMNASTIEKCLUB onder leiding van den weled. heer J. VAN TIEL, leeraar aan de H.B.S. „HET CONSULTATIE-BUREAU of EEN ZAKIE VAN ÉÉN DAG" „DE CLUB VAN ZESSEN KLAAR" „DE HENGELAARSCLUB VAN KNUPPELVEEN" Entree: 50 cent (belasting inbegrepen). Piaatsbespreken na de Hoogmis. X verdwijnen door het gebruik van jaazn alL fxjr&n uLtlluihdsf PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 6 POEDERS 45 CENT. ^VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim"^Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voorjjWalcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3