MEftCUHSUS HAVERMOUT Charme en degelijkheid ZATERDAG 25 FEBRUARI 1933 NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT éSf% CENT PER PONDSPAK H RADIO-RUBRIEK p-| GEMENGD NIEUWS riRECHTSZAKEN|l KERKELIJK LEVEN De voorzitter mocht met genoegen cfm* Btateeren den grooten ijver door de wer- bende leden den laatst-en tijd aam dein R-ajg gelegd en tevens, dat de goede resultaten mat 'betreft de muzikale prestaties onder 'do bezielende leiding van den, nieuwen directeur ,den heer P. de Rioo-y, reeds onmiskenbaar waren. Bevolking. Inge 1; o 111 e 11J. Goethcer en echt genoot, arbeider, van Driewegen, Poel- weg IV, 1; S. Boutensj, mielkvünter, van Kloetinge, Wie^tsingel 51; L. van Ltro, colporteur, van Kapell-e, .ii.kmd.iiitk' 56; B. J. Albers, amlbt. Heide Mijt van Breda, Lange V-orststraiat 38a; Si. M. de .Woel, dienstbode, van Axel, Groote Markt 1P. M. Huiszoon, dienstbode, van (Botterdam1, Sichengestraat 40; S. de Vis ser, dienstbode, van Heinkenszand, Wil1- helminasfraat 23O. Sinkc, kellner, van Middelburg, Vlasmlarkt 6M. Remijnso en gezin, tuinman, van Diepenveen, Ma-tth. 8tml.buurt 20. Vertrokken: J. Kaan, gebl Braam1, ssonder beroep, naar Terneuizen, DSjkstmaat .45; A. J. LQuakkelaar, verpleegster, naai' Dferdrecht, Reeweg; J. W. Franken, off. L. d.- H., naar Ba,arn, Zandvoor'tiweg 211; C. J. Mol, dienstbode, naar (Utrecht, Appelstraat 17C. Ei. J. Mol, dienstbode, naar Utrecht Appelstna^t 17 A. op 't Hof, zonder ber-o-ep-, naar Wbl- (phaartsdijk, Papeweg 125; H. ,T. Giili- bers, schoenmaker, naar Amersfoort, 247 lUtrechtschewog; G. Lokersp, bakkers knecht, na.ar We-meldinge B 187IX Bal jé geb. de Bree, zonder beroep, naar Vlissingen, Weststraat 12; A. P. Zuidijfe, arbeider, naar Amsterdam, Kerkstraat 278. F. C. Sehag en echtg., klerk' IJl. B., naar Hansweert C 3Sj9b. 6 NIEUWE RA DIO-TOESTELL EN (N. Sl F. en Philipls) vanaf f 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J|. M. Piolderman, Goes, Telefoon 129. (Adv.) Kloetinge. De op heden vastgestelde kiezerslijst '33'34 alhier bevat 1158 kiezers waarvan 1158 Kamerkiez-eis, 1143 Statenkieizers en 1092 Gemeehte- raadskie-zers. Ovezand. De kiezerslijst lalihier bevat fle namen van 645 'kiezers vöor de Tweede Kamer en Prov. Staten en 631 vopr den gemeenteraad. Wolfaartsdijlk. Dborda-t dokter A. Geill jbïj1 het beeren imfet ziijih autoi te veel gas gaf, reed hiji aéhteruit in een vrijt diepe Bjloot ,aan den Veerweg. Ka dat twee span paarden tevergeefs) hadden getracht den iwiagen weer op den weg gebracht. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaatsj. ISfehore. De -sjtationsarbeider S. kreeg (bij zlijh Werkzaamheden op het spoorweg station Vlake een Sj'zeren staaf op den voet, tengevolge wiaarvan hij1 zich onder geneeskundige behandeling mloest stellen on zijn werkzaamheden niet kan wa,air- nemien. Op de vastgestelde kiezerslijst 1933 1—1934 alhier komen voor 476 kiezers voor de Tlw-eede Kamfer, 472' voor de Prov. Staten en 464 voor den gemeente;- raad. lerïfeke. Gistermorgen is door notaris Krami van Kapelle publiek verkocht een vwbonhuis) van de wed. C. Dluinkerk'e. Hoogsjte inschrijver en kooper P. H]o:og- Isjtrate vooi* f1723. Onkosten f35, 'plus .71/2 pet. Baarland. De kiezea'lijfsjt alhier bevat .417 kiezersi voor de Tweede Kamfer, 417 voor de Prov. Staten en 411 vo|or den gemeenteraad. Ho-cdrkfeusfcerko. De kiezerslijst' alhier bevat 767 kiezers) voor de Twfe-ede Kamfer en 763 voor de Prov. Staten en 758 vopr 'den gemeenteraad. BUland-Iiath. Dinsdagavond hielden ide Christelijke en de R.-K. Landarbeid IdersDondcn, in de; O. L. school alhier, een geeomb. openbare vergadering, waarin als sprekers optraden de Hoofdbestuurder de heer A. "Vingerling, van den Christ.- pn G. J. van Unnink, van dan R.-K. Lamdar- beidersbond. Beiden werden door den voorzittervan de afd. Rilland-Bath vlan den Christelijken Landarbeiderslbomd wel kom geheeten. Allereerst sprak de heer (Vingerling over de conferentie, gebon den met B. en W. over de werkverschaf fing, over het omvergooien van de werk verschaffing door den gemeenteraad £n de gevolgen hiervan, hoe de mod. bond hierin heeft medegewerkt en dat dazto en nieit da Ohr. vakbeweging heeft geslapen. Hij is dan dok aan de gevolgen hiervan mede schuldig. Do S.D.A.P. blaast ztao- hoog van den toren, alsof' zij alleen iets doet voor de arbeiders doch als we rondom ons zien, ook in andere- landem is liet duidelijk waar te nemen, dat zijl geen arbeidersbelang dient, doch politiek en zij da arbeiders alleen spant voor liet po litieke karretje. Daarna sprak de heer van Unnik over het nut der Chr. vakorganisatie. "V an de gelegenheid om van gedachten imet de sprekers te wisselen, of' vragen te stellen, werd geen gebruik gemaakt. jOiok niet door de in de z'aal aanwezig zijnae modern ge-organiseerden, waaruit 'da voorzitter de conclusie trok, dat allen het met de spTekers eens waren, en dat de modern ge-organiseerden met hun agi tatie tegen de werkverschaffing-een groote flater hebben gemaakt. Waarde. Toen Woensdagmorgen de tij ding dat de heer J. C. van Burg, gemeen te-secretaris -en ontvanger alhier, was be noemd tot burgemeester dezer gemeente, door de gemeente verbreid was, weid er onmiddellijk aan verschillende huizen de driekleur uitgestoken. Woensdagavond bracht de muziekvereeniging „Vooruit" alhier eene serenade aan den nieuw "be noemden burgemeester. De nieuwe urgemeester komt uit .de B.h. partij. Kwa dendamme. Als bijizonderh-eid kan gemeld worden, dat de heer P. ïLarfhoorn er in geslaagd is, deizei' dagen de twaalfde otter te vangen in -enkele jaren] tijds. Ditmaal was h-et een tamelijk groot, en aan-ge-zien het juist d-e beste tijd is, ook een kostbaar exemplaar. Dinsdagavond gaf' d-e R.-K. Muziek vereeniging „Con AËfteaziome" haar j-aar-a lij-ksche uitvoering. Medewerking) verleen- de de R.-K. To-on-eelclub „St. Genesiujs" te Goes. Nadat de Zeereerw. heer Pa-sto-or den avond met 'n hartelijke speech ge opend had, werd begonnen met- -enkele muzieknummers. Vooral het tweede stuk, „Sur les Mont-agnes, w-aisi bijzonder mooi, en speciaal de &axo)p|hoon-3opr-aaa oogstte door zijn zeldzame virtuositeit! liuide bij val. Over „St. Gen-esiuis" niets dan lof* 't Ho-oidnummer „Bergafwaarts", w-a-s 'n moeilijk -stuk; moeilijk dan in de vertol king van de diverse rollen. Welk 'n zware ta-ak' ha-d b.v. de heer -Burgs, 001 de voornaam-ste ma-ar te noeSnen. Maiar alles liep even goed, de rollen Zaten er in, in één woord: het was ai'. Na de piauize werden behalve nog enkele muzieknium- mertjes, ook nog -enkele voordrachten 't-en beste ge-geven door de 'heeren Burgs, Hopmans en J-o-ossens. 't Was in alle op zichten e-en geslaagde -avond, die „C-o-n Atfez'zione" gpf. All-een jammer was, dat enkele belhamels in de za-a-1 herhaaldelijk tot de -orde moesten geroep-e-n worden en 'f bestu-ur zich zelfs genoodzaakt Zag, een der -ei]gsten uit de zaal te -la-ten verwij deren. In 'n korte toespraak dankte de voorzitter tien slofte het pJubliek v-oior de buiteng-ewo-o-n groote ppktamst. Daz'er dagen ver-gaderde de bil jartclub O. K. K. alhier in 't eta-blok-aal van den heer J,ac.s. B-al. Rekening -e-n verantwoording van den penningmeester waren in orde, -evenals het jaarverslag van den secretaris. In de va-oa-ture -vlan bestuurslid, ontstaan door heit heenga-an van dhr. L. Verbeem, werd voorzien doior de benoeming van dhr. B. Timmermans. Twee nieuwe leden w-erden aangefflo-men, n.I. de heeren J. Fiaaria- en Ja-c. Goense. Nadat de gemiddelden v-an alle spel-era Waren vo-ongele'Zen en de voorzitter alllen had aangesp-o-ord, deiz-e- nog, meier -omhoog te brengen, ging men- over to-t 't fee-ste- lijlk gedeelte van de vergadering, dat he-el -gezellig) en göanim-eerd verliep. 's-nio-»iionhoick. W» vestigen de aan dacht onzer lezers en lezeressen -opi een advertentie, vo-ork.omende in dit blad. "Velen zijn nog -onbekend met de won derbare verschijningen, die ar hebben plaat-s geha-d te Bea-ui'-aing. Welnu er is thans een volledig boekje uitgegeven, waarin -al de gebeurtenissen die er hebben plaats gehad, vermeldsta-an. Dit boekje is reeds bij duizenden ver kocht, en we twijfelen niet of ook -z-al het hier en elders een ruime verspreiding vin den. De prij-si van het boekje is -zio-o ge ring, zoo-dat -een ieder liet kan aanschaf fen. Het is bij- onzen dorpsgenoot, dhr. J. Bo-onman, Molendeijfc, verkrijgbaar. Heinkenszand, Donderdag j.l. vergader de de gemeenteraad voltallig. Ond-er de ingekomen stukken was do goedkeuring van den minister va-n de steunregeling, daar e,r op het moment geen steun wordt .uitgekeerd' zal 'de regeling na 25 Maart weer te|r spinake komen, -omdat da voorzitter me-ent dat 80 °/o vpn het gewone loon wej. zal Wrden gioedgeke-urd. Van Ged. St. was bericht onbvange'-ii van de gewijzigde p-olitiever-ordeningein. E-en adres van de Christelijke landair- beider-sbond -om verlichting -op het- z-.-g.n. „Dijkje" werd niet ingewilligd. Aan h-et -adre-s v-an. Kerkiria.de ,dat in- hoiudt, een verzo-ek aan den Mini-ster van Onderwijs, het percentage te verminde ren vo-or de geb-o-u-wen èn teirreimeim van bijzondere scholen en een -eindtermijn vast te stellen van de rente ,zal a-dha-e-sie be tuigd worden. Bij da behan-deling! instruc tie Keiarin-gsyeeartsi wordt geen go-edk-eu- 'ring g'-ehecht aan de -bedoeling ,in deze van Gedeputeerde Staten. Aan de bij zondere -scholen- w-ordt volgens- art. 101 L.O.-wet een voorschot verleend v]an 80 p-ct. van f 15,36 pier leerllin-g, vo-or de Katholieke scliopi f'2359,48 en de sphoiol vme.t den Bijbel f 400, t-e betalen in vier termijnen. Aan het B. A. werd een s-ub- ïidie over 1932 toe-gekend. Aan den heer de Kok te Goes z'al eerv-oll ontslag worden verleend ais de-urwaiardeir, in zijn p-laata werd gekozen me-t -alg. stemmen P. de Wilde te Goe-s, tegen 16 Maart ia-s. 'Een- wijziging in de politieverordening wordt aangebracht op het terrein woon wagenkamp aan den Zanddijk. Het kohier hondenbelasting werd vast gesteld in totaal 64 honden tpt een bedrag van I 286. E-en voorstel tot inv-oerin-g v'an een verbod to-t heb berijden met rijwielen en motorrijtuigen van h-et voetpad langs Clarispad werd B-apgenom-en. Door den voorzitter welr-d mede-gedeeld dat -er e-en 25-tal werMoioiz-en in ,do Lo-uiselpiolder tewerk -zijn gesteld. Eien crediet van f 275 werd to-egest-aan lot het- b-o-uwen van een keet aldaar. He-t Laatste p-unt was noig een bespreking over dei motor- en rijwielver-oir-dening. De ronde vraag leverde niet veel' bijzonde-rö op, daarna, -sluitin-g. Koudekerk**. Voor betrekking van ge- maente;-veldwachter te 't Zand, gemeen te Koudekerke, heibb-en zich niet min der dan 132 spllicitanten aangemeld. Antobnslcoiic'essies. Ged. Staten van Zeeland kobben afwij zend besjchikt op het verz'aeik' van E. Dlau'w-e te Watervliet (België) om! vei"- gunning voor een dagelijk^ohen autobud- dienst van de NederlandschBelgische grens over IJzen-dïjke len 3choondlijllce naar Breskens op grond, dat in verband met de -bestaande vervoea-gelegenheid pe-r traan het verleen-en van de gevraagde ver gunning voor een autobus)dienst, bovendien geheel hetzelfde traject volgende als d-e -bedoelde train, uit een oogpunt van ver- keerspecönömie ten eenenmale |0nge- -wen-teht is. NEDERLANDSCH FABRIKAAT Wel hebben kijl ingewilligd de verteeken van C. van S-trien en J. C. Krijiger beiden te Goes om) vergunningen vopr autobus)- diensten van Goes naar Katsche Veer, zulks dagelijlkk ftp 1875 |M. golf. Wij hebben al gemeld, dat op het' in ternationaal ra-diocongres te Brussel een plan is opigeimaiakt vo-or een nieuwe ver^ deeling dar Eiuropeesche -golflengten, welk p-lan in Mei te Luiz-ern nader aal worden besproken. Ten aanzien van: N-ederland weet de Brussels-che feorr-eisp-ondent van de „Tel." no-g te melden, dat men hier geen aan slag licrft b-epro-cf'd, no-g oip do 296 M., noch op da 1875 M. golf, ztodat het veri onderstelde gevaar, dat Nedeyland zijn lange -golf' zou kunnen verliszan1, als gei weken kan worden beschouwd. Sjmlalfkfelen vau eftfect'Cn. Op 12 (November j.l. zijtn. ""te Bocjiuim een 6-tal NederlandsjCh-e- jsMop'lieden ge- arresteerd, die pp- heeterdaad -betr(ajp^ wer den bij 'èea p-o-ging tot effecten-s,mokkelen, voornamelijk -a-andeelen v-an de I. G. Farj- boninduSjtrie. Reed^ tweem-aal w,aa*en zij! erin ge.- silaagd de uit Nederland meegeb|r|a|clhto papieren te verkoop-en en liet geld w-aeir mee naar Nederland te nomen. D.e politie had hiervan echter lucht gekregen en do derde keer wielden zij gearresteerd to-an Zij "met 74.000 mark de grens wilden p-asseei-en. Thans, Zijn zijl Veroordeeld tot straf fen, varieerend tu^sefesn 3 maanden ge vangenis,straf' pillis 38.000 rnlark en 7 we ken gevangenisstraf plus 6000 imiairik b-o-ete. Auto-dieven. Eenige dagen geledon werd te Hoens- broek ten nadeole van een aimlbtonaiar van de mijnen alda,a.i' de^ nachts een .auto gestolen. In den vroegen miorgen Werden -de dieven op de Maastriehtee-weg bijl Roer mond door daar p-a-trojuilleerende rijks ambtenaren, die den wag in verband met smokkelauto's hadden afgezet, tot stop pen gelamineerd. Dfe dieven reden ovep- 'w'el met groote spelh-ei-d doioir. Twee ambte naren, die een eind vorder gepo-steBrd waren,s o-hoven spoedig een paair spijl- kerplankeh over den weg, waardoor da autobanden werden stuk gereden. Dfe die ven wisten toch nog van den hoofdweg door eenige straten over den Mindert broeders,singel het kleine stille Looier-- straatje te bereiken, w'aiar z'ijl de vorige achterlieten. Nadat de beide kerels Woensdag nog te Roermond hebben rondgezworven, na men zij avonds aan het station ee® taxi, -omi hen naar M. Gladbaioh te brenf gen. Aan de grens bij Elmpt moest p-assen- -controle p-laats hebben en terwijl de D|uit- fechen komlmiezen in hun ♦kantoor daz-e -controleerden, schenen beide heeren heli te warm' te krij'gen. Bijl terugkomst van de komtaiiezen waren zij in de dichte bo-s;- schen verdwenen. Onmiddellijk werd de grenswacht in het geweer geroepen, die beiden achtervolgde. Uit Niederkrü'chten rukte onderwijl een detachement veld)- Wachters tea- assistentie aan. Na karton tijd had een treffen tusSch-en p-olitie en vluchtenden plaats). Van beide zijden werd van de revolvers gebruik gemaakt; tien tallen schoten w'erden gelost. Een van de dieven Werd daarbij zwa-ar gewond -en gevangen genomen. Hij werd naair M. Gladba-ch overgebracjit en daar op-gesjloten tot het ondergaan van eenige jaren ge vangenisstraf, welke liij wegens ,auto|- en andere diefstallen noS tegoed h-a.d. Hij wa® in het bezit van een rep-eteeirpasifol. Waaruit bij: -aichtschoten op de helm1 -adlifteiri- v-olgende -ambtenaren had gelost. Die tWeer de persoon wist in de duisternis te ont komen; naar hem wordt gezocht. Opruiende geschriften. In aan-sjuiting op- liet bericht betref fende het verspreiden van opruiende ge,- tejphriften, wla-arin o.a- wea-d aangespoord tot „het beatomnien van de magazïjh-en ter vernietiging van de bourgeoisie, en tot een demonstratieve staking, ook. dopir mili tairen. welke geschriften in het begin van deze week tfé Riotterdaan' zljh ver spreid, kan wlorden gem'eld, dat d-e- "politie den 34-jarigen C. O., die in het versprei den een werkzaam1 aandeel had, lieeft aan gehouden. Die man i-s) ter boscliikking van de justitie gesteld -en' in het huis van bewaring (o-pgesjloten. Verkeersongevallen. ■Ter hoogte van het café De Ketting te Boxtel i's gisteravond een mfet een paard hespannen kolenwagen v-an achteren Aan gereden door een auto, Waarvan de drio inzittenden in beschonken toestand ver keerde. E-en Diuibsjch-eir, P. W., wonende te Aalst (bij 'Eindhoven), wierd uit den -auto geworpen en kwam1 hevig bloedend op den weg te liggen. W. M„ uit Valkens- waard, viel eveneens) uit den auto, dooh 'werd Rechts licht gewond. Die bestuur der, W. uit Eindhoven, reed Met den ge; havenden auto door en liet d-e gewonden aan bun lot over. HSj- -reed doca- naar Bes$, waar hSj door de politie'gea|rres|bBerd werd. P. ,Wi. is in het ziekenhuis te Best opge- nom'en. Hedenmorgen sph-een het levens,- gevaar -gewieken. Dinsdag is op- dan Gaudsiehewe-g te Ridam- de 67-jarige J. Snoei uit de Breeder straat onder een fiets gie-rajakt. HEjl is toen in bewu-stelooze® toestand naar het -zie kenhuis aan den Coolsingel vervoerd. Van nacht is Mj aan de gevolgen overleden. Brutale inbraak tc Haarlem1. .E-en zeer brutale inbraak isi gisternacht gepleegd in het filiaal! van Se firmfe, do Gruyter te Haarlem1. Toen het perso neel 's morgens den winked binnenkwam, ontdekte h-et dat er in het plafond in het -achter gelegen m!aga,zij!n een gat wais gezaagd. De bovenwoning, die -eveneèng aan de firmlü toebehoort, i® tïjdeliijtk .onb'e,- woond en vandaar hebben do dieven zieh dloor het gat in het niagazSjh laten zallen. De brandkasjtis uit het kantoor naar den kelder gebracht, wiaan de dieven on gestoord hebben kunnen Werken; aan do -achterzijde van de kiaist is een gat geboord 'waardoor men het losj in de kast liggende gel-d ten bedrage van ongeveer f 600 heeft kunnen bem'aohtigen. Wiaarsdhijiilijfk1 heb ben de bezoekers 'liet pand door de win keldeur verlaten. Dfe recherche s-telt een onderzoek in; ook het parket w!as vantabn-gen ter plaatse. sluiten elkaaa* niet uit. 'HuishciUid'eiijk1 werk is geen beletsel voor het bezit van zachte, gave, fraaie handen. Mite Umaar Purol gebruikt .en van lijd tot tijd Uw handen daarm-ede.inwrijft. Doo-s '30 -en 60 et. Tube 80 -at. Bij Aptobh. -en Drogisten. Ongeluk mfet 'u JachtgWwter. De 50-jarige J. Honnmerspn tc Dqadei- Wiaard, die gis-termorgen op- de TJiterwaia|r(-i den onder Ochten met -een geladen dubbel}-' loops jachtgeweer onder een haag dipjor- kroop, werd, doordat zïj'n geweer afging, door een tehamp-schot getijofï'ein in do knie, w'aarna lieM de volle lading in de borst drong. Men heeft heinl met een diep© s'ehotwonde in de rechterborst |0p- den Veerweg DirutenOchten dood ge vonden. Wapleiisiuakkela.rjji-scha-n.da-ai.1. Seelehlmer, de directeur-generaal van de OostenrijksClie bondsspio-oxwieigen is met •onverwijlden ingang met verlof gezonden. E-en ofiicieele mededealing dienanngaa-nde zegt, dat de bondskanselier eergisteravond heeft vernomen, dat de directeur-,gemaal van de bondsspio-orwegen m-et ver.tegen,- woordigens van het person-eel beSplriekin- gen heeft gevoerd over -een vfervoier van de wapens uit Hirtenb-ergs wapenfabrie ken in een richting, die niet -strookt met de bedoeling der regeering. De bondskan selier he-eft Zulks naar aanleiding v,an de verklaringen, die hij in de zaak der wa pens had afgelegd, meegedeeld aan den minister van koophandel, die in o-verleg met hem en met den president-commissa ris van de bondsspioprwegen het onmid dellijk met v-erlof zenden van den direc teur-generaal heeft ge-la-st. Volgens het Ne-u-e .Wiener Ejxtrablatt, het blad v-an de p-lattelanderslp-artij, zou Seefehl-er heb ben -gepoogd de wapens van Hirtenber-g, in strijd met de do-or de regeerin-g .getrof fen overe-enk-omst met de buitenlandscbe belanghebbbenden, toch na,ar Hop-gaiije te sturen. Daartoe trachtte bij zich met 150.000 schillingen de hulp- Van de spoor- mannen te verzekeren. M-et 11 am--* zou hij een parlementslid tiebben a-a-n-g-eboidetn vo-or diens toestemming tot -een transactie, waarbij de nog in Hirtenb-erg ligge-n-de wapenen in wa-gons, die ,als ledig zoude® worden gedeclareerd, naa,r Hongarije zou den rollen, terwijl de als wap-ens be vattende -ge-declareerde wagon-s inde^da-ad leeg naar Ita-lië- zouden gaia®. Ble aanslag op- Roosevelt De toestand van den burgemeester va® Chicago, Cermlak, die hij den moordaanslag op Roosevelt werd gewond, is Woenss- dag, na een crisjs verbeterd. Zoowel de temperatuur als- de polsslag toonen ver betering. Mevro-uw -Gill, die even-eens ernstig ge wond werd wordt thans buiten gevaar geacht. Zang'ar-a-, de dader, iq tot 80 jaar ge- vangenisslraf' veroordeeld. B|e lachende derden. Vaz Diasi ontleent a-an de D-aily Ex press, dat de Engelsche wapenfabriek Vi-c'kers in eenige van haar fabrieken 24 uur per ettalaal laat werken om te kun nen voldoen aan de groo-te bestellingen van munitie voor het Verre Oosten. Vpor/ al de gran-atenfafcrieken werken in spel temlpo en in continu-arbeid. 'Merkwaardig is, dat de meeste o-rders uit Siarn konten, Pnlitiewaehlimjcester neergeschoten Woensdagnacht is de politiew-aichter Zief roth uit Dlortmlund, te Ho-erde d-o-oï iemiand neergeschoten, die vermoedelijk communist is. Die wachtmeester werd levensgevaarlijk göw-ond -en overleed gis* termlorgen in het ziekenhui^ to Dlortjmund. De dader is; bekend, doch kon nog niet gearresteerd worden. Misleiding van de justitie. Te W-eenen lacht Men hartelijk over een misleiding van de justitie Waarvan twee broers, Martin en Frans Sichneider gei- naaimld, zich sjnds jaren schuldig maken. Beide heeren rijh trouwe klantjes) van de ju-stitie en herhaaldelijk veroordeeld. Thans is g'ebleken, dat, al naairdat het liun uitkwam', nu eens, Eranz de straf vogr Martin opknapte, dan weer Mhrtin die voor Franz. Het is wel gebeurd, dat de eene broer de helft Van de -straf uitZaft, dan een tij-deliijlke op-sc-horting van straf Wist te verkrijlgen, om' vervolgens door 'den andeT vei"va;ngen te- wlorden. De broaria zeggen zoo gehandeld te hebben, omldat zij1 imloeilijlk' werk konden vinden. Als de veroordeelde toevallig aan het werk was, en zijn broer ledig rondliep, knapte 'deze de straf voor hernl op. Men vervtoljgf than's -de beide br,oei*s wegens misleiding- van de justitie. De rechter heeft verklaoird dat zij ditmtol geen kans; zouden krijgen, hun -spelletje te spelen, daar zijl nui ge- zamenlijt gevangen gezet Zullen Worden- 'Of -dat lukken zal, is een ander ei vi'a/ajg( Wfent Franz bevindt Zich al in voorloopig(e hechtenis, terwijl Martin nog voor de recherche, -onvindbaar is. Sneevliet blijft in arrest. De Eerste Ka-nier der rechtbank heeft de gevangenhouding vam den wegens op ruiing gearresteerden H: Sneevliet nwt dertig dagen verlengd. De verdachte zal do-or zijn verdediger honger -beroep! hiert- te-gen doen aanteekonen' bij h-eit Hof. Bie Crisisvarkfenswetiovertredcrs. in Oost-Zeeluiwsch-"Vlaanderen is weken lang ine-t -spanning de Kamtongereehtszit- ting te Hulst opi Donderdag j.l. tegemoet gezien, waarop- -een graot a-antial over treders der Orisiswarkansweb behand-eld werden. Voor het kantongerecht' was het Zwart van de menschen. Evenals ta Terneanz-en heeft op dezeïfde gronden -o-ok' de kantonrechter, Mr. v. d. Ven de tientallen overtreders- dar Crisis- varken-swet van rechtsvfexyolging! o-ntela- -gen. De dnodsla-g -opi den a-gent Baas. Da Hjaa-gsclre rechtbank heelt vonnis gewezen in de- ziaak tegen den 43-jarigen e-ommunist |J. van Bi, telgen wien door het O. M. ter zake v.an doodslag -op- den -agent Baas gepleegd opi 20 Sejp-t. j.h 15 jaar gevangenisstraf1 is geëiselit. Recht doende verklaarde de reichtlbank het aan v. B. ten lasite gelegde niet be wezen e® sp-rak hem daarvan vrij. X-. - WEEKLIJST van 26 Ficbi*.4 Maart. -ZONDAG, Mis van Quinquagesima, 2.e ge-b. a Cunctis, 3 naar eigen k-e-uize. Cre do. Praefatie Drieëenheid. MAANDAG, Mis van Quinquagesima, 2e gee. a Cunctis, 3 g-elooivigp zielen, 4- naar eigen- keuiz(s. DINSDAG, als gisteren, .echter geen gebed voor Geioioviga Zielen. WOENSDAG, Aschwoensda-g, Mis- van den dag, 2e geb. 'Hl. Suitbertuis, Pr.aef, van den V.astemtijd. DONDERDAG, Mis van den dag, 2e ge-b. a Cunctis, 3 Omnipiotens, Pr-aef. v. d. Vastentijd. ZATERDAG, .Mis II. Casimiru-s, '2e gebed van den dag, 3 H. Lucitus, 4 voor den Pau-9, laatste E|v. v. d. dag. Gl-oria. GOES. Parochie H. Maria Magclaleaa.) ZONDAG, uitreiking H. Communie -oie half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 ujur. Hall' acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. 2 uur Catechismus, 3 ®(ux 'Lof, 'A}/£ uur Maria-Congr-eigatie. Ge-en Pa-trouaait. DINSDAG, -slechte één II. Mis- te ha-lt acht. WOENSDAG, A'Sch-Wio-enjsdag. 7 uiur wijding en uitdeeling der H. Ascli, uit reiking der H. Communie gez. H. Mis;- o-ok vo-or de H. Mis- van SYi u|ux wordt gewijde A-sch uitgedeeld. Des avonds 7 u'ur Lol in-et R-oEenhoedjle. DONDERDAG, 'is av. van '6 u(ur tot halt' 8 biechtge-legtenlieid, half 8 Congre- gatia der H- Familie-. VR-I-JDAG, -eerste Vrijdag der maand, half acht gazongen II. 'Mi-s .en uitreiking der H. Communie, 's av. 7 utur Lof ter eer.e vau het H. Hart mat Rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur bi-echtboo- ren, 's av. 7 uur L-of. Sacr.urnentssplcl in h-eit Amsterdainsch Stadion. De vereeniging Katholiek Amsterdams heieit het p-lan oip|gav,a|t ter gal-qgeulieid van het Heilig Laar, opi 18 Ju®i in het Amisterdamsch Stadion oen S-aeramenits- ep-el te doien plaats vinden met sloit ©en- pontificaal lol'. „Anno: Sanioto- Am-siteri dam-sch Sacramentsspel" z-ail de titel we zen. H-et lio.oifdb-estu|ur onder vao-rzittex- isohap- van mr. A. jïl. M. H-endrix haef't de vo-o-rber-eiding .opgedragen ,aa® een tech- nisclie ciotmmis-sie van voorbereiding, be staande uit d-e h-eereu Frank Lups, voor zitter; dr. J„ J. Van D-a-el, H-e-rman vam den E-erenbeemt, H. B. J). van Bo-ssum en kapelaan Ste|pjb- Linthorst. Missiewlerk ander Aziatiscli-e studenten in 'Em-rapia. Ze-er v-eel Aziaten, Vo-orail Cihineezeai en Japanners borne® na voltoioide eigenlandsehe- opleiding liier in Eiur.o|0a hun universitaire studies maken of! min istens voltooien. H-qt gemiddelde aan-tal hunner wordt geisohat op '10.000 pier jaar. In 1929 -studeerden er ongeveer 200 te Lyon, ongeveer 400 te Parijs en 40Q- in België (in Leuv-e® alleen 100), 'n 450 in Duitschland. Toen d-e mark laag stond waren -er in D uitschilaiid m-eer, terwijl nu d-e ilage -stand va® de Fram-sche en Belgische frank o-orzaak is, dat er zooveel daarheen trekken. Dit ge-eit ons m-eit,een 'n kijk op- den Ariatischen student in doors-n-eie: hij is arm, moet zelf v-e.elal z'n ko-st- verdie nen m-et venten van thee, shawla, of p-orcel-ein. Daarvan hebben de socialisten en communisten van D-uitadhlamd 'gebruik gemaakt. Ze haalden de -studenten in Marseill-e van d-e boot en beschermden hen tegen afzetterij een in zich zeer prijzenswaardige daad, gezien het schan dalig misbruik, dat er steeds gemaaW wordt van de onbekendheid van vreemden met geld en dergelijke! maar hitsten ben teven-s op tegen de ka,p|italisitische geest in E-urwpa, die- ze maar voor het aan toonen hadden em wisten hen zoio vuur

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2