irststr. 88, Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND GOES (ZEELUID] littii* DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad" Voorallen die Sukkelen HE COURANT ZATERDAG 25 FEBRUARI 1933 .ONIÊN - KREUKELMARKT 7-9 TOMATENSAUS eering in de id, w. JOOSSE. aft Uw reis ;nuw-, hoofd- re pijnen, trom steeds 1 een doosje VAN HET run uZlltuLs! I Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; ij, [J DLHU L.1\ II IJ 11 I 141-w UlllUUnUw I Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15I I Ijl Bijte n t o or'"mODELBURGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 ÜT DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I Dit aummer bestaat uit twee bladen I «AH OVER DE SBEMZËnTI BUITENLAND D BINNENLAND I" Mijnhardt'sLaxeertabietten fl UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES Ikkam'er" werd gedoopt zich tegen rookers ?a. ■st te toonen. In so!m{- men zoover, dat jrfen Pboden naast „gïj .zult I ïj' zult niet rocken noch, l.der Tsaar Michel Fe* Ichter'van tie dynastie lorden rockers en snui- |:t veroordeeld. Op her1- liodstraf. Iteizer Amurat verbood' Ken en sneuiven. Overt4 lijftig stokslagen op dei- Terhalmg werd hun de hn Perzië liet van de lip en van de snuivers den. gelijke wieede straften aderen, dat er overal in kt en gesnoven werd en |de regeeringen van all©- trachten ze nog talaar voordeel te halen ,uit heel wat geld, in rook Iers, die mórren pver da- [gen cn aöcïjnzen) hocge sigaren en sigaretten,,, er zloo veel heter aan I voorzaten, die in den ban If niet den k'noet gestraft l'ldig pijpje." NUMMER 24 29WB JAARGANG »a te Solo. van een bank' te Parijs,, het zijn echtgenoote begin I' was aangekomen met da- een reis over Java- te- li'igisteravond in een hotel 1 invloed van hier is hij bate paar zijn Kamer g:es gids hem Kwam beztoekan,. pr F. met een tafeümes in ras gedood. De echhge- per F. is radeloos on Ko® gehoord worden. Als Ire- yoorliOiöpig pnderzloek is Igerezien, 'dat de dood het 1st van een ongeluk', dan 1 F. in beschonken toestand 1 gepleegd. De menige jge- IF., is diep verslagen. Gis- l.elijlt overschot ter - aarde- >0 fl. wijn. DODE WIJNEN sup. Ilevué fitte ftrgogne 12 fl, f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 pier 12 fl. f 18,00 lier 12 fl. f 18.00 per 12 fl. f 18,00 door geheel Nederland. ENT. PER DOOS ■>ERS 45 CENT. ÏS EN DROGISTEN gstgeest (bij Leiden), sn Zuid-Beveland: ER te Goes. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT „C ^^,cro I I HIT Q| AH YfS-iJQPHIlNT" HFS nSNSbHAflft IAbonnementsprijs f1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN W eekrevue. In een vorig week;overzicht werd er op gewezen, hoe bitter weinig vooruit- gang er in 'fc werk voor 'den vrede te Genève te bespeuren valt. Br wordt gC- "zwioegd en getobd cm' een besiissinkje ovei verkorten diensttijd aangenomen, te krij gen en direct geeft de Fransche afge vaardigde den Duitsehers aanleiding tot hevtee verbolgenheid doo-r do opmerking, dat in Diuitschland de S.A. troepen moeiten verdwijnen. Bijl de besprekingen over de militaire en civiele luchtvaart opnieuw' n incident tu-sschen den Diuitschen en Spaan- schen gedelegeerde. Zoo blijkt 't dat 't heele werk te teenevo in een prikkelbare stemming geschiedt, die van resultaat weinig of niets doet ver wachten. In treurige tegenstelling daar mee is, wel de ijver en geestdrift, waar mee 't werk van den oorlog behartigd wordt. Tusschen Japan en China beslaat a) lang een feitelijken oorlogstoestand, ffljjbi- ■dori er gevechten geleverd niets minder •bloedig omdat er geen ofiïcieele noriogs- verklaiingcn zijn gewisseld. Een half millioen Chineezen staan in Noord-Oost China gereed om] den aanval van Japan op Jehol te keeren. Dagelijks hebben groote troepentransptorten plaats van Japan naar Mandsjoerijie, de meest perfecte oorlogsmiddelen worden aange wend, alle Geheefsche besprekingen ten Engeland verkoopt aan Japan negen groote schepen, zoogenaamd oud mate riaal. maar die Japan in zijn troepen transporten uitstekend gebruiken kan. De Engelsc'he regeermg- blijft op een vraag f van 't Lagerhuis, of' de wapenuitvoer naar 't Oosten ma,ar ongehinderd voort mag gaan 't antwoord schuldig. Amerika rekt onnoodig lang zijn vloot- manoeuvres in den Stillen Oceaan cn brengt de Japansche vegeering daardoor in een zeer ongeruste stemming En in 't Nieuwe Werelddeel is 't al precies 't zelfde. Pern en Columbia ne men 't geval Leticia hoe langer lioo ernstiger op. Beide naties, Peruanen en Columbanen zijn in hooge woede over hun geschonden rechten; de Columbaansehe ge zant te Lima is met geweld uit zijn ■ambassade geranseld en heeft, maart alm'pei' 't veege Ijjï' kunnen redden. In Pera heeft men de staatsuitgaven op allé takken van dienst met twintig procent verlaagd, om 't vrijkomende bedrag aan den oorlog j he kunnen besteden. Ieder is in vuur voor de zaak van zïj'n land. Duizenden ■stormen vol geestdrift naar de grenzen. In Paraguay houdt de ministerraad een geheime zitting om den tekst van een oorlogsverklaring aan Bolivia te overt- -Wiegen, want ook daar in' den Gran Chaöo is groot onrecht geschied dat gewroken moet worden. Maar niemand van de ver antwoordelijke leiders schfijfnt zich af te vragen of' al die futiliteiten 't offer van duizenden menschenlevens Waard zijn. ,,'t Blijft nog -alt'ijH 't ©er-gebaar van .den mfensch om terug te slaan wanneer hij zelf geslagen wordt." Zelfs de bloe digste van alle oorlogen, de groote Eurw- •peesohe van liijha twintig jaar geleden, ■heeft 't inzicht der mensehen niet ver- -anderd. Men wil wel 't groote kwaad dat de oorlog is, bezweren, miaar in de keuze der middelen vergist men zich hopeloos. Zelfs in Eiuropa-, waar men toch de roerende vredespogingen van Genève van .vlakbij Kan gadeslaan, neemtt 'de vijandige «tembning hand over hand toe. Joegra)- Slavië, fel verbeten op Italië, la,at niqte achterwege, om alle gebouwen in D|al(- m'atië, die aan' Italia,anséhe cultuur her inneren, te beschadigen of te vernielen. Italië zelf, geZwioren vriend van Hon garije, transporteert een paar honderd -m'aohinegeweren en zestigduizend gewe,- ren naar Oostenrijk', zoogenaamd om' te doen repareeren, mhar in werkelijkheid ■om zo naar Hongarije tel smokkelen. fPsjeciho-GIowakije, Roemenië en Joego slavië, de kleine Entente, sjuiten zich aaneen tot een edonami^dhe en politieke eenheid, uit vrees dat Hongarije nog 'ns zal ops,taan om! de in''den kotsten oorlog verloren gebieden terug te eischen. In Genève zal men de permanente ciom- imi^sio der kleine Entente tolereenen qls ren volltenbondje in het klein. Haai', in Genève, houden de Duits,che en Fransche staatslui zeer vriendschap pelijke besprekingen over den Poolschen óonidor, de ongeneeslijke wonde aan Dluitscliland. Maar 'Polen, dat er allerlei -kwade bedoelingen achter zoekt, wijst top 'bijtenden toon iedere onderhandeling over -een prijsgave van de oude Foolsche ge bieden van de hand. En ffiusland, dat -telkens teleurgesteld •wordt in zijn pogingen om met zSjh na buren een non-agressie-pact te sluiten redereen huivert voor 'n vriendschap met dien onguren gast laat zijn volksc'omj- missaris een dreigende - redevoering hou den, waarin gewaarschuwd wordt „Do vijand moge zich tweemaal bedenken vóór hij' de Russische grens overtrekt. Wkjj moeten ons'ten aanzien van onzia econo mische belangen offers getroosten en meer aandacht besteden aan het produceeren van 'Wapenen, om' ons; land te verdedigen." Voor het bekende woord van keizey Wil helm„een lelie houden in een gepantserde vuist" mbet men toch eens trachten een beter te vinden. VOLKENBOND H(e L ccnilict Jjaplan-Chiiia. Gister had onder groote belangstelling de buitengewone Violkenhomdsvoiigadering- plaats, waarin een beslissing zou wor den genomen iniz'ake het ccinlliot in het verre Oosten. Voorzitten' was de Belgische Minister Hijinans. Aan de orde was de-stemming over het rapport der commissie van 19, da.t. door Japan .werd lafgeweizen. Dit raiplpojt, dat da souvereiniteit van China oiv!er Manlt,- sjoerije erkent en dé i.Iapans'che actie veroordeelt, we.rd met algeaneene s'em- mcii' aangenomen; Stam onthield 'zich. Verwacht wordt, da.t Jtipan uit den Volkenbond zal treden. De Ontwapeningsconferentie. Weinig vooruitgang. De meerderheid van de algemeen® com missie der conferentieheeft zich Don derdag uitgesproken ten gunste van het Frans|che plan oml eenheid te -brengen in de legertypen op1 het Eluropeesjche vastep land. Toenadering tuqsohen Dlnitschland en Italië werd niet verkregen. Het Duite sche voorstel oml allereerst de afschaffing 'van bij'zonder offensieve w'apenen te rege len, kreeg slechts t;én stemt OoK de bec Bprekingen over "de verbintenis oml nim mer geweld te gebruiken, liepen dood. CHINA Do strijd in Jchoi. Do Jnpansjehe- eisc'h tot terugtrekking van de Chineesphe troepen uit Jehol was vervat in een memorandum!, dat Woens dagavond aan den Chineesjehen minister van buitenlandspho zaken is overhandigd. De Chineesphe regeermg heeft het ulti matum echter afgewezen. De op'mjar soh begonnen. Op 'bevel van den minister van Oorlog van Mantsjoekwo Zijn de Mantsjoeriijfseho troepen onder jgfeneraal Tsjang Ilai-peng Woensdag te middernacht den opmarécli tegen de Chineezen aan het front van Jehol begonnen. m Te Peking is( men naai' Reuitey nieldt van meening, dat dó Japanners) 'betrekkelijk gemlakkeliijik "de afgelegen sjier' den aan de grens) van Jehol zullen kunnen nemen, maar dat het hun zeer mbeilïjk zal vallen het bergachtig gebied Van Jehol onder het Chincesche vuur binnen ie dringen. f KORTE BERICHTEN De Japansche troepen bebb'en Kki.iloo in het Hoorden der provincie J-ehjoI gc- nom;en. Rijkscommissaris Goering stelt hulp politie in, die de gewone politie bij' het handhaven der orde in Dtiitsohland moet assistecren. Dï. Seefehlner is thans definitielj afgezet als directeur-generaal van de Oos- tenrijks;che bondsspoorw egen. Siehóepfer, een der directeuren, is tot zijn opvolger benoemd. Het Noorsjehe kabinet is gisteren gevallen. Eierste Kamer» Die begroot,!deb,atten. "^,e '°^e beer Wibaut heeft zich Don- aeraag laten verleiden onu uiteen te ze,tten Tar r 2011 bebben gedaan tegen de Indrsiche mluiters, indien rood geregeerd Al? vegeering zen spr. aal de op- roerige^ böihannmg den eigöh hebben ge- d» dat Zij; naar Sioeraibaja zóu ga,an en zich daar tea- besjchikking ztvu stellen van den ctombiandant der zeemlaldht. Ver- der zou spr. die bemknninghebben mee gedeeld, dat haar gem letsel) zon ge^ scmeden, alvorens een onpartijdig onder zoek zou zïjk ingesteld. Zonden ZijT niet gehoorzamen, dan zou de Bond van Ma rinepersoneel deze jonge mannen radio grafisch vermaand moeten hebben. Zou de bemanning dan nog niet'gehoorzamen, dan zou spr. de ontwikkeling van den toestand nog eens hebben aangezien. Niemand nam dezen onzin ernstig, voor al omdat dhr. Wibaut zorgvuldig ver- Zweeg, dat zijfa „beschermelingen" op de officieren geschoten hebben 'en Hat de noodlottige boim] ;Tl^ waarschuwing was bedoeld. Van de andere redevoeringen noeimlea wij die nog van dhr. De Bruyn, voorzitter van het E'.-K. /Werkliedenverbond, die zeidei, dat de sociale arbeid der regeen'ing door de c risis belemmerd is. Volgens spr. dient er 'n afzonderlijk departement to Komen van economische zakenwant mi nister Verschuur's departelmtent is over belast. Op het gebied d'"r handelspolitiek' is de regeering weinig actief geweest; de vraag rijst, of wel genoeg gebruik is gemaakt om d'e bevoegdheden, ha,a,r toe gekend door de erisis-invoerwet. Deze] wet moet veel scherper worden toegepast; b'ijj het opleggen van belastingen moet 'de directe heffing als, de inOestgeWensdhto worden beschouwd. Het uiteTste niaxi- miim is hier nog niet' bereikt. Van een noodoffër is- nog geen sprake. Spr. kw'aani dan op de door de regeermg gevoerde loonpolitiek, 'die hij' afkeurt. Xioon.sveirlaj- ging is in 't geheel geen middel om1 de crisis te bezWeren. Wat de fegeering deed met de loonen der bouWvak'aB-beidett'sj kj geweest een overschrijfding der grens van het toelaatbare. Zijn de hun-en nu verlaagd en is de werkloosheid ve.rinin;- derd? De regeexing heeft da-armfeo tien duizenden Nederlanders in 'hun rechten geschaad en dezen mensdhen de richting van het, révolutionnaire element uitgej- jaagd. Ten aianzien van de verfcoirting van den arbeidstijd is het standpunt der regeei'ing onbevredigend; het vraagS;tulf i's ingewikkeld en vecloïnVattend, en zijj mbet zich niet tevreden stellen met een advies van den Hoogen Raad. Minister Buys de Beerenbj'ouck ver klaarde het volgende: Een wetsontwerp tot steun aam de Veen koloniale aardappelteelt- is dezer diagen te verwachten. De kwestie van steun Voor consump'tie-a.ardaplpeilen is; nog in onder zoek. Een herziening van de regeling be treffende de uitkeea'ing aan gieimeieni'sn voor werkloosheidsverzekering verkeert in een ver gevorderd stadiuim Van voor bereiding. Buim 23 piet. der werklooizen is bij de werkverschaffing geholpen. Geen enkel ander land heeft dit bereikt. De re geering verwerpt het verwijt, dat mjl on voldoende sociale zorg toonde. Zij' iheeft afbraak van onze sociale wetgeving vloor- komen en heeft daarenboven velerlei tot «tand gebracht. Spreker verdedigde voorts de ontbinding van de Tweede Kalmer ,welk college wei gerde,, de regeeying in haar bez'uinigings- arbeia te volgen. De thans geschapen figuur acht spr. ook vreemd, maiair men mag zich niet vastklampen a,an een ab stracte staatsrechterlijke theorie. De muiterij' op „De Zeven Provinciën is niet door rmbeBonnanen in elkaar gezet. Ware na de somlmiai ie langer gewacht', dan zouden de muiters nog driester zijn op getreden. Dan zou nog! meer geweld ge bruikt ziijn moeitenworden. De salarisverlaging bedroeg voor geen der muiters meer dan 35 cent per dag. Met grooiten ernst zal de zuivering der weermacht ter hand genomen worden. Hoe zenden mannen als Scheidemainn en Noske, die zelf' in de regeering hebban gezeten, hebben gedacht over de uit spraak van den heer Wibaut? De regesrinig! zal alles doen om her haling van dergelijke feiten te voorkomen en den muiters' de hun toekomende straf te doen geworden.. Met instemming heeft de regeering ,van den Volksraad kennisi genome®. Minister De Geer zei hierna 't vol gende over den financieriemi toestand van ons land. Vo.or 1934 zal da toestand veel ernsti ger zijn. Men zal Voor een tekjorfi staan van veel meer dan 80 millioen. In 1935 en volgende jaren Kojnt men voor mieuwe bezwaren voor de schatkist. Dan ve.rValt o.m. de stopzetting van storting in de fondsen, hetgeen men niet kan cointinu'ee- ren. De toekqmst' ziet er Huls' donker, uil. Do Tweede Kamer zal echter eeu ontwerp bereiken totdekking van het lekfort van 30 millioen over dit jaar. De.voorgestelde maatregel is van blijVenden aard. Spy. hoopt, dat dé helft van heit bedrag'' nog zal kunnen worden verkregen en het ont werp 1 Juli in werking zaf treden. De vergadering wordt hierop verdaagd tot Dinsdag' half 2 uur. Invoering van een odzcthelasting. Bij de Tweede Kamfer is; ingediend een Webontwerp tot heffing van een omzet belasting. De regeering verwijst in haar toelichting naar de Wetgevingen van Buitischland, Frankrijk, en België, waar deze belasting een belangrijke plaats in de budgetten inneemt. De omzetbelasting wordt geheven van alle verkoopen hier te lande in het vrij'o verkeer aanwezige roerende Zaken, indien do levering in Nederland plaats vindt. Dit beginsel, in art. 1 neergelegd, wordt in de volgende artikelen nader uitgewerkt en* gedeeltelijk ook' beperkt. Dte belasting is verschuldigd door den verk'ooper. De Kopper is/ hoofdelijk vop® de belasting ni'ede aanspraKfelijk. De be lasting "bedraagt voor iederen om'zet één ten honderd van den verh'oopprij:s der goe deren. •Zij -wordt voldaan dojcir middel* van plak- zegels, ter waarde van de verschuldigde belasting, op de factuur. .Voorts wordt voorgesteld een gelijk' in voerrecht te heffen van roerende goede ren, hier té lande ingevoerd voor veilbruik binnenlands;. Vrijgesteld van belasting Jijjh o.a. ver koopen van bro|od, aardappelen, mlargarina en turf. Evenmin vallen onder de voorgestelde heffing verkoopen van goederen in den groothandel, die naai" den. a,ard der over- eenkomlsjt met het gevolg jiehton, dat de goederen worden verplaatisjt, omlin de onta'iddellijke macht van den hooper te worden gebracht'. De regeering raamt de opbrengst van deze nieuWe bfelastnig op f 60 rnilJioen per jaar. Invoering op 1 Juli ,a,.s|. zou dlus a,an het Ioopende jaar een bate van f 30 milj iioen doen toevallen, welke de regeleiring voor een fluitende rekening noodzakelijk acht. Eed order van den minister van defensie. Do minister van defensie heeft vo,or de militaire ambtenaren van zee- en laind- macht de volgende order uitgevaardigd Ter kennis wordt gebracht, dat aanslui ting bij of «enigerlei stennver,leeninig aan groepen apj vereenigingen van personen. op1 soeiaai-dran,oicra.tisohen grondsilag) in strijd is met- de plichten van den militai ren ambtenaar en derhalve verboden, \met Verstopjping lof moeilijken, tragen en onregelmatig.en S.t;ciel|gang 'zijn onmisbaar. Werken ylulg ziondej' Kraanp of pijn. Bij Afploth. en Drotgisten. Doos 60 et. Wierkloozlenziftrg. Het departement- van binneinlandsolie zaken heeft van alle gemeenten verzocht in de eerste week van Februari op te geven, hoeveel geheel- of gedeclttllijk werldciOZen op 28 Januari j.l'. als wark- z'oekenden bij de piaatsalijke orgjanen der arbeidsbemiddeling (inclusief het aantal tewerkgestelden bij- de werkverschaffing) wareu ingeschreven. Bij' het -samenstellen van dit overzicht zijn gegevens ontvangein Van 1036 ge meenten met 7.754.412 inwoners. In die gemeenten stonden op 28 Jan. ingeschreven 387.427 geheel werkToo,Zen en 24.174 gedeeltelijk werkloo0en.. Van 41 gemeenten met 165.976 inwo ners waren nog geen gegevens binnen, gekomen. Verder wo,rdt medegedeeld, dat volgens voorfoopige cijfers de uitgaven van werkloozenzorg in 1932 hebben be dragen 132.000.000 gulden, tegen 68 mil lioen in 1931. Dn verlaging van de siiaarwegtaricVen. De nieuwe reizigerstarieven van de Nederlandsche Spoorwegen ,zu|lien og 1 April 1933 worden ingevoerd. Behalve de enkele reis-ka,arten, de rer tourbiljetiten voor buiuntverketr en da ge- aelschapbiljetten, waarvan de verlaagde prijzen reeds zijn .gemeld, worden met in gang! .van April verlaagd: a. de b ij' s 1 agvoo'i D-treinen, nl. tot f 0,80 voor bijslagkaaitben in den trein genomen en tot f0,75 voor bijslagkaar- ten aan het lokeik genomen (thains kosten zij fl ,on f0,90) b. da prijzen van de v a c a- n t i e k a a xi ten en wel tot f 7,50 vo^or de eerste klasse f5,75 voor de tweede klasse -en f 4,voor de derde klasse (de tot dusver geldende prijzen waren oindersöheidanlijk f9,—, 1' 7,en f5,—). Zooals b'ekend is worden de vacantie- lcaarten gewoonlijk met Pasehen, Pinkste ren en van 1 Juli tot 15 September af gegeven. De prijzen van de tr a j e o t k' a-a r t en zuli'en per K.M. bedragen eerste klasse f1,08. tweede klasse 1' 0,82 en derde klas se f 0,57, (thans f 1,08, f0,84 en f0,60). De minimumprijzen voor een kaart van een maand zullen bedragen eerste klasse f 7,60 tweede klasse i'5,80 en derde lilas- se f 4 (thans f 9, £'7 en f 5). De prijzen der scholier Kaar ten (voortaan jongeliedenkaarten geheetan) voor een maand zijn vastgesteld op 80 pet, van den prijs van eeu trajaatkaiart (.thans per K.M. f 0,94, f 0,70 en 0,47) met een minimum van eerste klasse f 6,80, tweede klasse f5,20, derde klasse £'3,60 (thans f 8, 6 en f 4). 'I 1 Naar wij vernemen, z>al de verlaging, van cfe tarieven voor het goederenvervoer bij de Nederlandsohe Spoorwegen zleer waarschijnlijk' met 1 Mei a.s, ingaan. Ben van de bjjlzonderheden. van! 'het nieulwe tarief is, dat naast 'vraohtverlaging .de tot- nu toe voor iedereen beladen wagen geheven stationsjkosten vam 50 cen/t geheel komen te vervallen. Verplaatsing ingetrokken. Ingetrokken is de 'verplaatsing van den ontvanger der registratie en domeinen, tevens bewaarder van de hypotheken, het kadaster en dc sclieepssbew'ifzen, W. Kit- man, van liet kantooi' der .registratie no, 2, domeinen en hypotheken alhier naar' het kantoor der registratie, domeinen cn hypotheken te Gorkuffl'. Cabaret-avond voor de wi'rkLuzen. Het mag zeker een symphatiekè daa,d van het B.-K. „Middelburgs, klein tooneeFï genoemd worden hun öaha'retf-av'ond, waar mede Zij' reeds een groot gttctdos liadden, gisterenavond nog eens tei herhalen vopj; de w erklooz-en. Deze konden in groote getale verwel komd worden op de bovenzaal van da Vergenoeging Wij* ménde van 'diera heer P. M. Wolters, voorzitter van de sub- comini«|sie voor de ontspanning der werkj- loozen. Spr. dankte den ham Lagaay vqor .het belangloos; afstaan van de zaal' en wekte de aanwezigen op tot een flink bezoek aan de voor hen gegeven eurs;ussen. Er is volop genoten van hetgeen M.K.T, gaf en -dit 'bleek' wel uit 'hot dankbajar applaus na, ioder numtaer. In de prauza bood M.K.T. haar gaejten een kop thee aan' en dank zij' de vrijgevigheid van die) sigarenwinkeliers; van de Putte, Bosdijk Cappon, Vogel, Kogge en Julianus en de Broches en Laurens sigarettenfabriek w:a3 het voor allen qok „vrij! rooken". Het Was; voor de aanwezigeit leen avond vair gepaste ontspanning, die zij niet licht zuilen vergeten. Keriiiisranimi). D'e verpachting van de staanplaatsen op de kermis; alhier heeft f5795 opge bracht. Sint'-Jaóab'tispaf ron,i*(. Met 'n enkel Woord willen wij nog even herinneren aan de leuke uitvoering, welke mórgen het 'St.-Jacobu-jpatTonaa,S| in „Slchuttersjhof_geeft. D'e gyirinasjische «oefeningen zullen wor den gevolgd door eenige tooneelstukjes en gemeenschappelijke voordracht. Verdere bijzonderheden zlijh in de an noncé te vinden. Niciïwë zaak. I'n pand no. 50' van de St. Jadobstraat opent heden dhr. K. B. Blank een nieuwe zaak, genaaimd: „Het Meubelnagazijln.^ Uit dezen titel blijkt reeds welke artikelen er in den winkel te kloöp worden aart- geboden. Dhr. Blank is in het artikel meubelen zeer ruim gesorteerd terwijl er tevens een flinke voorraad vloerbedekking voor handen is, f 1 In genoemd pand ié vroeger ook -een meubelzaak gevestigd geweest: KiyZerlijM. De kiezeriijst 1933/34 bevat 511? kie;- zers voor de Kamfer, 5017 voor de Staf- ten en 4885 voor den Gemeenteraad. Op de lijst 1932/33 bedroegen dezs cijfers r-esp. 4992, 4873 en 4773. Pitir.aii-e.xanieiis. In de Pitm'ansehool te Goes Werden op 22 Februari jl. de examens' afgenomen vanwege de federatie van Nederl. Steno- leeraron, systedinl I. Pitman, hoofdzetel Arnhem, na afloop waarvan dó' diploma's konden worden uitgereikt aan Mej. L. Ode, Kloetingc, M. Fransen van de Putte, Goes; N. M. de Jonge, Bio- zelinge, A. de Leeuw, WiolphaaTtsdijk P. W. v. d. iSchraaff, Wjlhelmiinadoirp M. F. J. Fukken,)'G.oes; G'. Goietheerj WolphaaTttedljk en P. Mulde|T' te Goes, Allen diplbma Vaardigheid Machinesclirij'j- ven, 10-vingersysteem. Het diploma A' ■stenografie I. Pitihan, kon Worden uitge reikt aan; de dataies J. IV. F. Biemijlnss en M. Fransen van de'Putte te Goes, Mej, L. Oele te KLoetinge en den heer J. J, Meulendijk te Kloetinge. Het diplojmla O Stenografie (j£ '130 woorden per min.) metuitwerking óp da sefoijï'm'achine, aan den heer A. Slabb'el- koorn Hzn. te Kapelle-Biezelinge. Aan één candidaat voor diplomri B Ste8 nografie kon het diplom'a nog niet nitf< gereikt Worden. Allen Zijln leerlingen van de Pitman- school te Goes, Middelburgsdhestraat 39, Voor nieuwe cursussen wordt verwezen naar de advertentie in het blad. i „Eupihonia". Onder leiding van mr. Stieger is dezer, dagen in „Schuttershof" de jaarverga dering van de harmonie „Euphonia" ge houden. Fr was veel belangstelling voor, D« vioorz'. werd met algeaneene stem men herkazen. D-e rekening van den penningmeester over 1932 wees aanhankelijk een- bedui dend tekort aan, doch dank zij een inildcn gever, kon deze worden gesloten met coa voordeelig saldo van f 24. Dc begroeting werd vastgesteld in ont vang. en uitgaaf op een bedrag vam f 95 0 m-et een post van f 60 voor on voor zien. Besloten werd dit jaar deel! te nemen aan 'het Bondsconcours, dat ditmaaal t» Ka.pelle oip| 2en Pinksterdag Zal worden gehouden, en uitte komen in de afdees jing Uitinuiitendheid. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1