NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND i I ih DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS 18a8tf 111 I Xrr.'MfDDE'LBURa MSl^gi'VeTefoon"1^:^: Ijl fl F Q H fl M T\ F R fl A ft S FN nFS 7 A T F R II A tt S Contrac.regel prijs, te beginnenbij 500 rege.s, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS «^«.*aSsS H I mi» OVER DE GRENZEN I Ruwe handen COURANT DONDERDAG 23 FEBRUARI 1933 RLE! FEUILLETON In twee werelddeelen. Doos 30 en 60ct. BUITENLAND CHINA NUMMER 23 298TB JAARGANG Iks kijkt de har-» ia- liet gelaat van aardig door den» heelemaal niet» ik zit hier. |;ei even het knip» icht weer voor den moei u het naar ■ren. klant klaar is. haren worden Ït doe ik zelf. Ik er wijl ik mc scheer Is heel-emaail niet 't Weer hcradt pezielf maak ik' da kw gang, meneer» I wel, 'meneer. Ui jet knippen, in mijn Jarszajak' ben helpen jasiaantrek» anbieden voor da kapper de deur n verheffing |teneer. Dag meneer. e patiënten ineesmui» Iliug van ren slang» ran Boedapest weigert ansche slang Voedsel jderen, dat het reptiel 'proef genomen m!eit I„. Zijn muil werd een gumtaislang wer» e eieren toegediend, de eieren ppgefelok'i oeding mi nu worden <oa oonstrictoi", "die eea. Iazilië wiajs) aa-ngevoerd» >eest niets meer geger* Iké reptielen in gevang .r. Te Manchester be« iierenlfflin een python, Londensche Zoo 2x/d i Engeland Schijnt mlen te hehben opgedaan Ij' hij overbrengen naar j hetzij, bij verandering] j eigener beweging weer Ook beZwijlken zij na. >pms eensklaps voor kei' hapje. EEN NIET WEET- ordino, een Itailiaa-n'sch. ifa'ueerde reeds 90 jaar I mobiel, welk® in hef! nog te zien is. |tor nadert gaat de weis» onderzoekingstocht ma» diiikt hoekje ta vinden, 1,» aanstaande tombe haar houden. Zij haoikt ricM kaken in het gevonden en slaapt dan toit do stralen ha,ar weter tot. Ikken. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager I GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De Zeeuwsche zetel. Dat de vergadering van afgevaardigden uit de K.-K. Rijk ^kieskringen Dien Bosch Middelburg onze ZeeUWsplie afgevaar digde niet op het z.g. politiek advies, plaatste, is een bittere teleurstelling en ook een groote onrechtvaardigheid. Al 'miag men van de Brabanders} met eischen, dat zij' een even scherp begnp hebben omtrent het gewicht, dat een vertegenwoordiger in de Kamer voor Ka tholiek Zeeland beteëkent, men kon toch wel verven, dat Zij vatbaar Zouden zijn geweest voor de redelijk* verlangens der onzen, die, wliji weten het, met kracht en klem 'naarvoren zijn gebracht. Brabant heeft zoovele van Zijn Zonen in de Kam-ers,; Zeeland slechts ëén. Toch heeft men niet voldoende willen mee wer ken om1 on j dien eenen zetel te doem behouden. Men wilde alleS zelf hebben! •Diat is afkeurenswaardigen niet goed te praten. E,en verkeerde geest hecrschltle el op de vergadering in Den Bo^ch; 'n geest der R.-K. Staatspartfjt onwaardig. Het doet ons leed dit te móeten nnersehriji- ven,' doch die waarheid verdoezelen izou gevaarlijk Zijn. Wij 'kunnen ons, gewoon de mentaliteit van de meerderheid der Bossche, afgevaar digden niet indenken. Het ging hier lm!' jners gewoon om het bestendigen van een bestaanden toestand. Bovendien kan Dien Bosch alleen met behulp van de 20.000 ZeeuWsche katholieke stemmen ccd Vijfden Kamerzetel verwerven. D'e aan spraken van Zeeland zijn daaróml niet 'gering; voor ons is zelfs bovengenoemd feit van zoo'n gewicht, dat Wij er 'n doorslaande beteekenis pan toekennen. Nu weten wij wel, dat wanneer tegen den heer Lockefeer niet een ander zittend Kamjerlid, namelijk de heer v. Poll, had gestaan, de uitslag allicht gunstiger Was geweest, doch dit verkleint de schuld van de bestrijders der e'andidatuur-Lockd- feer niet. Zij "hebben toch geweten, dat de zetel van den heer v. Pol 1 abspluiut niet afhankelijk Was- van 'n plaatsje op liet politiek advies. Die zetel is geWaarbo i-gd omdat dhr. v. Poll in alle kieskringen gesteld is en genoeg stemimen zal ver werven om', zoo niet in D'en Bosdh, dan toch in een anderen kiesphngeen verkies bare plaats te krijgen. Met den ZeeuWsphen zetel is het een heel ander geval, die Wal^, om)" hem veilig' te stellen, wel degelijk 'aangewezen op het politiek'-advies in den BoschZeeland, want buiten die kieskringen "kunnen er geen stemmen op worden uitgebracht. -Al ig thans de kans om' onzen eminentea algevaardigde wederom' naar den Kamer te kunnen zenden uitermate gering gewor den, wij zouden ons al erg vergissen in den ZeeuWsehcn aard, wanneer in'cn -nu werkeloos b'ij 'de pakken bleef neea- tfitten. Bij de proefstemtaing moet ons geheela georganiseerde kiezerskorps stemhien op onzen 'Kandidaat. 'Al Ijkt het hopeloos •tegenover de ovem'acht van Den Bosdh zoo n demonstratie is noodig naar buiten, Zijn 'WIJ ook verplicht aan den heer Lodke- leer en is tevens de èenige m'anier om onzen candidaat n Zoo gunstig mógelijke plaats op de ranglijst te geven. 'Wij Weten niet welke stappen pns Rijks- kiesknngbestuuT heeft of zal ondernemen Wij vertrouwen dat het waakzaataT <m Werkzaam! z'all zijn. Djat het doet wat het kan om alsnog te redden wat er fe red den valt. Misschien ook dat n -beroep1 op het Brabantsjche kiezersvolk' effect zou sor- aeeren. De belangen die voor ons, in deze heel tejzondere provincie, op het sptel staan. >rij® m ieder geval te groot dan dat men dadelijk berusten Zou in dezen tegenslag. 79 „Maak toeh open, dat ik tenminste een gezicht zié! vermakelijke geschiedenis! hi! hi!" „Wij 'zullen nog aan het zingen komen, als dat nog lang duUrt-l hi! hi." „Hu! hu! waar komt ge vandaan1?" „Uit- de bosschen, hoe! hoe!" „Nu, daar zijn hoe! ho,es! ganoeig, valt makkelijk te raden, ik' Zou eens willen zien, hoe gij anders dan door bossohejn komen Zoudt aan de deur hier!" „Deur! dejur! waar is die deur hier? Ik geloof dat er volstrekt geen deur is!" Dit heele gesprek werd in een mengel moes van woorden gevoerd, een waar ge hakt van verschillende talen. Er z'at iets koddigs in het verbaZgfen verblijven v'an den een-en spreker, die dan eens van voren, dan rechts, dan links door 'de openingen scheen te sprekén. Iets Jan Klaaseaa-chtigs.. Gij leeft op palen, schijnt het, zöoals de inboorlingen der kust." „Maar het wemelt van kwaad volk hier en dan zijn de palen goed en ge- wenscht, daar onder kómt wat te samen Om het Saargebied. Hoe dichter de datum nadert van het Zelfbestemmingsrecht der bewoners van het Saargebied, of' zij in de toekomst tot rankrij'k zul'len behaoren, dan wel weder Duitsche onderdanen Zullen zij®, des te teller wordt door partijen wederaijdsch een aetia ontwikkeld om wederkeerig stemmen voor zich te winnen. ZooaLs-men weet gag Duitschland bij het verdrag van Versailles al' van het bestuur over het Saargebied en droeg dit over aan den Volkenbond alls beheerder. Echter werd de 'raötridtie ge maakt, da,t na 15. jaar, dit is opi 10 Januari 1935, de bevolking va,n het Saar gebied zelf mag kiqzen onder wiens sou- vereiniteit zij in den verv'olge wemschi te staan. Om nu een inzicht te krijgen, van welk enorm belang deze kwestie niet alleen voor de betreffende bewoners zalf, doch ook voor het overige Europa is, moeit men zich de economische en politieke constel latie ter p'.aaise goed voor oogen houden. Het Saargebied immers is een der dichtst bevolkte streken der aarde. Op ©en op pervlakte van 1910 KM.* wonen circa 300.000 menschen. Het grootste gedeelte der bewoners vindt zijn bestaan in de. mijden en in dustrie, terwijl de landbouw slechts in zeer beperkte mate wordt uitgeoefend. De opbrengst der kolenmijnen bedraagt circa 13.000.000 ton per jaar. Allerlei in dustrieën hebben er zich langzamerhand uit de mijnen ontwikkeld. Men zal thans begrijpen, welk belang gemoeid is aan het bezit van een dergelijk rijlk industrie gebied. Nadat het aanvankelijk eeuwen lang ongestoord bezit- was van heit land Nassau, werd het in 1792 door Eransche troepen overweldigd. Na den val Van Napoleon kwam het in 1815 a,an Pruisen, tol da t hét verdrag van Versailles laan dit Duitseh bc-zij; weder een einde maakte, lloewel tegen zijn zin, maar zooalls Her, riot nog in December jl. openlijk' verklaar de. daartoe geprest door Amerika, kon frankrijk toen geen onbeperkt bezit etrvau maren, doch mo-est genoegen nemen met een beheer door den volkenbond over het betwiste gebied, met dien verstande (zoo als wij bij den aanvang reeds z'eiden), dat een plebisciet na vijftien jaren ecm beslis sende uitspraak z'al doen. Sindsdien wordt het Saargebied bestuurd door een uit Vb leden bestaande regeeringiscommfesie. welke door den Volkenbond is aange steld. Naast, deze commissie bestaat ,er nog een zoogenaamde Landsraiad, welke uit- dertig leden bestaat en geheel Duitseh geonenteerd is, doch voor de Fransche regeeringis -commissie «en instelling van geen .beteekenis wordt geaoht. De Zes honderd man tellende Eransch-Belgische bqZtl^bgstroepen, welke in den 'zomer van JJ»! aldaar voor spoorwegbew.akirM 'wer den gevestigd, ten einde tijdens de beiz'e:- ting van liet Rijnland de achterwaiantische verbindingen te waarborgen, warden in December 1930 nadat vijf jaar voor den eertijds vastgeetelden da-tiun de Rijnland- ontruiming een feit was was géworden onder goedkeuring van den Volkenbond! truggetrokaen. In genoemd jaar warden tussehen Duitschland en Frankrijk o,n- clei handelingen gevoerd om op een defini- leve regeljug over de sauv'ereiniteifc van het Baargebied niet te wachten tot 1935 Joch meteen tot een vergelijk -te komen.' De maandenlang te Parijs gehouden be sprekingen waren een uitvloeisel van over leg When Briand en Stresemamn tij- ttel c HaaSsohe schadevergoe- dmgscnolerentie. Zij- becogdan een rege- p. te. Vlnc^n V(>ojr een vervreie^kie teinvo*. gave aan Duitschland van hel, Saa^- volbsst^w Te' Werd voor 1935 volksstemming voorzien, welke naar de bet is om bang te worden." m bat duivenhok Hetnf r V0<)r de" rn'toen blmdo^nsiiaa^: K<>Gn Ilaast". afsnijden, en dergelijke aardte' pmdraaien twivijl' JlUr Èori-eT ln En ■tarda aan hat duivenTi aanda®htiS bus- noemde, opende zich dat raampje, dat hij tot nu toe^Ü f" merkt had .en een llle,t be" werd zichtbaar. r'oddl3slfcb f^umr Rood, nood, ales rood. Haar b„; «ogen, in oen woord alles alles- Maar er straalde iets zoo schalks zoo a. igis, koddigs in dat hoofd, dat het van zelf deed -uitschateren yan 't JiaAen Ook was het gezicht get-atoueerd dat zeggen, op zijn Indiaansoh 'besöhilderd. Du die 'beschildering verslijt nooit, die schild d J t CenS beschilderd, blijft be ter ee z<><>a'E me* den burgemees- ter Au blijft buigemoes- is die magistraat ook' niet beschil- algemeene volksstemming rn Dnitisdiland, ten voordeele van t-erugbeer binnen het rijk zou uitvallen. Zóó vast in die over tuiging gevestigd, dat sinds jaren reeds de Saarmijnen zijn opgenomein in het groote plan van het Rijk, va,n de groote mijn centra uit, van eledbriciteit te voorzien. Ook iu Frankrijk scheen men -op den uit slag van het referendum nauwelijks, meer hoop te -bouwen en dit wakkerde de be reidwilligheid der Fransche regeering om een vervroegde oplossing, te ov'erwegen, ten zeerste aan. Het lag vaar de hand, dat Duitschland heel' wat over zou hebben voor een dadelijke terugkeer van den vietr- loren Zoon. Frankrijk vroeg daarvpio-r een duurzaam gemeenschappelijk beizit van de mijnen, welke in dat geval op de wijze van een naamlooze vennootschap zouden worden beheerd. Dezen eisoh wees Du-itsldh» land zoo- -stellig mogelijk van de hand en daarop z'ijn de besprekingen ten «Lotte ge strand. Reeds toen bleek' ïioig duidelijker, dat Frankrijk met amgSt heit komende plebisciet tegemoet ziet en daar da kans van inlijving bij' de Fransöhe republiek reeds ao-o uiterst miniem w-ordt geacht, begint zij er prijs opi te- stellen dan maar den bestaanden toestond o.ok in de verre toekomst gehandhaafd te zien. Hat laiat zich dus begrijpen, dat Frankrijk niet -stil is blijven zitten. Naast de Duitsche Landsra.ad, welke wij boven reeds noem den, stelde de Fransche r-egeerings-oomj- missie nog een tweede Kamer in van a.cht leden, welke geheel onder Fransch-en in vloed staat. De taak' deizter Kamer is, haar goedkeuring, te hechten aan besluiten der regeeringsoommissie, welke 'hierdoor bij1 den Violkenbondsraad den indruk wil vestigen, dat deze besluiten terdege wel rekening houden met het welzijn -en deu wil der bevolking. Hoewel door de poli tieke p-artijen een feilen strijd wordt ge voerd -om -opheffing te verkrijgen van deze Kamer, waarvan men niets te verwacht-en heeft, werd haar mandaat verleden maand weder met een jaar verlengd. Algemeen is de Duitsche bevolking dan ook van meening, dat Frankrijk door dez'e Kamer duistere invloeden wil doen gelden om bij de a.-s. verkiezingen een onzuivere stemming te bewerkstellingen. Dit valt temeer iop, daar vooral den laia,fcstien tijd vele Fransch-geizinde ptersfm-e-n, die toit nag tae allerlei mindere ambten bekleed den, bij voorkeur door de regeeringsooim- Biissie tot de hoogste functies worden toe gelaten. Men ziet in hen niets .anders dan Fransche agitators. De antipa,thiei, welke de,ze personen zich dan ook bijl de be volking op den hals halen, heeift meer deren onder hen reeds den aftocht doen blazen, waarna hun 'Juncties niet meer werden bezat, terwijl hun aldus geheel overbodig gebleken werkzaamheden toch gehonoreerd waren met dada 500.000 fr. per hoofd Maar nog maohtigejr, middel beoogde Frankrijk zich te benutten, en we.l de persOok hierin vindt bet echter al heel weingi medewerking Van de be volking, hetgeen duidelijk in de in het Saargebied verschijnende dagbladen tot uiting komt. De laatste jaren is er nog slechts - één blad in het Saargebied, da,t opi de zijde der Fransehen is, namelijk de „Saarlouiser J,0|Ujrna,l". Hoe-wel het blad zich aanvankelijk a,ls zeer neutraal voordeed, komt den laatsten tijd. steeds meer en meer zijn Fransche gezindheid naar voren. Een groote moeilijkheid, waarmede dit blad te kampen heeft, is bet feit, dat geen medewerkers uit heit Saar gebied zelf kan krijgen, want iedere S.aar- bewoner, die zijn medewerking .zou toe zeggen, haalt zieh onherroepelijk de ver achting van zijn medebewoners op deu hals. De Franschen kunnein voor hum. me dewerkers slechte enkele minderwaardige krachten krijgen. Alle kosten en moeiten, welke de „Saarlouiser Journal" aanwendt tot het verkrijgen van 'goede medewerkers, derd. Onze man, neen, oos hoofd, nam -o-p zijn docd gemak, den vreemdeling op1, om ech ter 'bij het eerste t-eeken, dat hij heit ihhofd, zijn hoofd meen ik, naar zij'n kamt wilde o-mdraaien, subiet te xetireeren binnen da schutting, die zich onhoorbaar sloot. „Wel? is bet bijna -tijd, laat ge me- in of niet, anders wordt het voor mij -t-e Iaat." „Stil maar! da-ar onder komt gij toch nog -altijd t'ij-ds genoeg, om u den hals, te laten nf-snijden, wa,n't daar doem z'e niets anders, dan ophangen, snijden, schieten on houwen, alsof -een mensch n'iehsi anders te doen had in zijn leven dan dez,e aange name bezigheden, om op nuttige wijze den tijd te korten." „Brr! Brr! eene ware wilde beestenboel." En terwijl tij nog Sprak en lachte, sprong Meester Dorrens van z'ij-n paard, dat hij' buiten Vastbond en probeerde, of hij dien ingapg niet eens van naderbij) kon opnemen en tot. eon waren ingang ma ken en, dat met er in te komen. Maar 'toen hij dicht- bij' cle deur stond, ■en met alle kracht er o-p induwde, kwam hij opeens met den grond waarojpl hij stónd in beweging, en eer hij het wist Was hij binnen, terwijl achter hem de deur dicht schoot .bevond hij- zich Voor een sterk bou ten hekken, als een aap- in eon kooi. 'En achter dat 3i,eibken lachte en grin- is tot nog toe vengeeifsch geweest. Slechts één journalist van haam is er toe o>var- gflgaan zich aan het blad te verbinden, namelijk dr. Feien, vroege,r redacteur van een liberaal, daarna, van oen sociaal-der m-oeratisnh, vervolgens -van een commu nistisch en ten slotte bijna vain een natio- naal-socialistiseh orglaian. 'De onderhande lingen meit de leiders van la.atsgenoemd blad werden echter afgebroken. Thans zijn de Franschen erin geslaagd hem als hun medewerker 'ie verkrijgen. Heft staajt echter te bezien, of dr. Feien "in ataat zal zijn invloed M de me-ening der Sa,ar- bewoners uit te oefenen, gezien zijin on standvastige houding. No|g_,k0rt geleden immers heeflt da bevolking van het Saar gebied zich voor meer dan 90 °/a uit gesproken tegen Frankrijk. Fn deson danks geeft Marianne haar pogingen, hiet op en meent Zij door een stevige propa ganda de sympathie ten gun-site van .haar t.e veranderen. Wel W-eet Frankirij'k dait z'ij er geen meerderheid he varwaohton heeft doch het lioopit de bevölkin-g al thans te stemmen vpor het nakomen vain 'n ander artikel van het „vredesverdrag", dat spreekt van een „-schadevergoeding" in inilliarden, wanneer het- gebied zich weeg onder Duitseh bestuur wil zien geplaatst. DUITSCHLAND Dó dagólSjks'che ongeregeldheden. Een troep van 20 communisten heeft eergisteravond een aanval gedaan op een nat. ispc. lokaal in de Stdhanzenstrasse te Hamburg. D.e ruiten werden vernield en er vielen schoten. D'e daders ontkWlam'en in de duisternis. Een vrouw' kreeg* een schot in -den 'bovenarm', een andere vrouw «en schot aan de hals; do laatste is na korten 'tijld gestorven. Een caï'éhouden.- uit Altona kroeg een schot dom- een nier, een S/.A •'m'an een schot in het bovend'ijlbeen. Het Centrum] had eergisteravond te Krefeld een kiesvergad-ering georgani seerd, waar oud-r'ij'ksminister Stegerw.ald kwam spreken. Toen StegeTwald tegen de tegenwoordige 'regeering polimiseerde, ontstond groo-t tumjult op de tribune. D'e politie werd ontboden en bijl Re ontrui ming van de tribune ontstond een vecht- -partij, 'die zich in de zaal voortzette. Ook -Stegerw'ald werd aangevallen. Ten skhte ontbond de politie de vergadering. Blïjkenö liet scherpe prptestprogram), dat de eentrum-partaj1-Krefeld aan den Prui- 'sisöhen commissaris van binnenlandsehe 'zaken, Goering, gezonden heeft, Weird de vergadering opzettelijk door natio-naab (SOci-aListen verstoord. Nauwelijks was Stogerw,a!d zjijfn rede begonnen, of van de galerij' werd naar de isprekêrstriibune een rooklbtaf .gewOjrpien, welke dicht bijl Stegerwald, tegen wi-en z-ij klaahbl'ijh-eJIijjk bedoeld Was', ontplofte. Hier op deden de op de galerij! aanW'eziglel nationaal.-sooialisten zich door het uittrek ken van hun jas-sen als- S'.A.-miannen ken nen. En van dat oogenlblik af' aarzelde de 'politie om! de zaal te ontruimen, terwijl de geüniformeerde ordeverstoorders zich met -gewold tegen de goedmloedig optredende .agenten verzetten. „Wij 'protesteeren, zegt dan het öen- trumistelegram, tegen deze pnder de oogen van de politie voorgevallen gebeurtenissen, nikte een gestalte, die wie eigenlijk hij' ook was, Meeister Dorrens deed schateren, zoodat zij beiden lachten dat heit schudde. Daar was het hoofd te zien dat wij zoocven beschreven, maar tussbhen schou ders zónder hals, met een dubbele pro visiekamer, anders genoemd bult, v.au vóór en van -achteren t-wee lange armen, die ale wervels in de lucht rondgingen, twee hecle lange dunne, magere beeinen, geen buik en behalve genoemde provisieka mers verder niets. iets zoo gedrochtelijks, wanstalligs, maar onbegrijpelijk koddigs, e,n dan dat kleine roede koppetje, miöt rood stekelhaar, noode heele kleine oogen, en den grooten mond, en daarbij lachte ook iets zoo geestigs, zoo joligs uit de kleine roode oogen, dat gij mocisl lachen of gij woudt of niet. Nu, Meester Dorrens wou wel, en hij deed het ook, en steeds me,er en mBSn, toen liij de kurieiuise hoikkesprongen zag van dat allerkurieusite wezen. Handen en vo-e- ten draaiden rond en hij sprong en maakte allerlei grimassen, en zocals kinderen doem tegen een aap ,in een ijzeren klooi nodoitzij zich overtuigd hebben, dat de ijzeren sto ven hecht genoeg zijn. Hij draaide als een tor, en hij was ge kleed in bijna alle kjeuren van den regbn- bco-g. .Waarlijk een wonderlijke verschij- welke noch in den tïj'id der radenheerf- Bchappij', uotch in den tijld van het separa,- ti'sche gespuis, dat onder de besehenning der Belgische bajonetten tegen ons op trad, in Krefeld rijn voorgekomen. MEjp,-' heer ,de rijk'sciomlmissaris, m'ag uw verorden ning van 17 Februari 1933 aldus, ver keerd begrepen of' uitgelegd Worden?," ENGELAND Aankoop van schepen, In den laatsten tijd zijn tal van oudu Engelsc'he schepen v,oor afbraak naar Ja pan verkocht. Eenige Bngels*ihe bladen leggen thans een zeker verband tusschen deze Japansc'he aanknopen en den -strijd in Mantsjoerije en comlbineeren nit deze gegevens een g-ehaim'zinnige beteekenis die zij aan de door Jiapian gekochte sdhepen hechten. In Eoigelsiohe scheepvaartk-rin» gen gelooft mien, da^ het de bedoeling van Japan iö de oude schepen voor militaire doeleinden, voornamelijk troepen- tranisjwiten, te gebruiken. Men mbtiveerü dit o.a. met het feit, dat de eenige dagen geleden naar J;a,plan vertrokken schepen Baltic, metende 24.000 ton, en de Megan- tic, -metende 15.000 ton, in den Oorlog als troepentransiplortschepen zïjh gebruikt. Volgens de Daily Espress zijn er in den- laatsten tijld 7 omde Engelsche schepen van 9000 tot 24.000 ton aan Japan ver kócht. AMERIKA Peru en Colniuhii'. De Chileensche minister van ibuiten,» 'lan-d-scke zaken heeft van de Chileensche ambassade te Lima een telegram! ontvan gen, waarin medegedeeld wordt, da,t in den nacht van Zaterdag o-p Zondag de Columlbiaansche legatie te Lima tWeem'aai door Peruanen i-s, aangevallen. D'le heele legatie is geplunderd. Die Oolumlbiaansdhe gezant en zïj'n familie hebben hun "toef vlu-c'ht -gezocht in de CliileenS|Che amlbas- «ade en zullen per vliegtuig naar Bogota terugkeeren. Zaterdag en 'Zondag hebben gevechten plaats gehad tusschen de Perup,ansche en O-olumbiaansche- troepen in de buurt van Tarapacla. Tachtig Peruanen die zich in de wildernis verborgen hadden gehouden en den hongerdood nabij! Waren, 'hebben zich overgegeven. Een Peruaanscli vlieg tuig is omlaag gestort tijldené een gevecht niet Columbiaan.sohc vliegtuigen. Een (ultimatum overhandigd. Van de rijde van het Japansche mini sterie van -buitenlandsdhe zaken wordt 'medegedeeld, dat het Japansoh-e gezanf; -schap te Sjanghai de Chmeesche regleering m'et het oog op- den gesp-annen toiestfand in Jehol heeft voorges,teld de Chineesche troepen binnen '24 uren uit de provincie Jehol terug te trekken. Na 'door de Chineezen te Zijn ontruimd, is de stad Peipdao- door Japansehe troepen bezet. VerS|ChiUende gebouwen, w.o. twee arsenalen, hebben de Chineezen alvorens terug te trekken, vernield. Volgen-sj een nader bericht uit Moekden rukken -de Japansje'he troepen uit Peipiao nnaar Loensjoea, op onder gropten tegen» ótand der Chineezen. Uit 'Peking wórdt gemeld dat liet Chi neesche hoofdkwartier het bericht van de ontruiming van Peipiao bevestigt. De Chineesjche troepen hébben de stad ont ruimd wegens, de ongunstige positie en trokken in volle orde af. Naar Reuter uit Sjanghai meldt lieeft de Chineesche regeering de uitgifte van -een „leening van het nationaal WelZijln'i van 20 millioen dollar goedgekeurd die dienen mloet om de operatie in Jehol te bekostigen, aldus verklaarde minister 'En wie weet hoe lang die komedie nog Zou geduurd hebben, ware niet op een-s e,en zware atom gehoord geworden. La. Ja, Pedrillo. La, la, wat vangt gij nu weer aan? Wie hebt ge daar nu bin nen gelaten, dat i-s weer ee-n van uw stre ken. Laat af, Stil!" En Pedrillo werd stil en een groote, statige gestalte kw.am langzaam den weg af, cp hen beiden to-e, en die gekke ge stalte, die Pedrillo heette, lachte: „Senor, een aa.pl e,en aalp|!" ■Meester Dorre-na was merkbaar niet gevleid met de opinie van Pedrillo, dat kon m-en duidelijk aan hem zien, voor een aap bad men hem nog niet gehopdan tot nu toe en dat was dan ook te erg, en daarom voer hij uit, zelve een aap, gij, zelve een aap, kijk na,ar u 'Zelve, leelijke aap-, die andere menschen voor apen uit scheldt! net izooals een 'kwajongen, te' Maastricht op1 de Kleine Gracht, zich ver dedigen zou tegen een anderen kwajongen, en' alsof hij niet -al jaren en ja,ran rond gezwalkt ha,d, door dei nieuwe wereld en kennis gemaakt had met de heemn Schlei cher en Sam Dinddy en Mies Kitt-y en al da inwoners van Riv-er City, een, -twee en drie, mitsgaders nog Vele verschillende hoeren en dames van verschillende kleu ren en verschillende huid. 1 (Wordt vervolgd:).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1