BAKHUIS9 Geldersche Rookworst oen aankomend Bediende. THEE PAARDEN. iDFUkkerijN.Z.C. Uitvoering,,St.iacobus-Patronaaf Goes JAVA THEE VAN 1,40 H.A. BOUWLAND Gevraagd op Kantoor in Goes Gij behoeft niet te klagen NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT LAND- EN TUINBOUW^ Pinancieeie Berichten RECHTSZAKEN Apologetische Vragenbus j[ DAVERENDE DINGEN 1 ALLERLEI Hl Advertentiën Woensdag 1!¥3aairt1933 verkoopen 14 WERKPAARDEN, 1 3-jarige Ruin en 3 2-jarige Ruins. HOE WORDT MEN RIJK EN GELUKKIG TEGELIJK ZE IS ER WEER Bij inschrijving te huur eenvondig-gemeubileerde Slaapkamer Brieven onder letters T. K. bureau van dit blad ZONDAG 26 FEBRUARI a.s./savonds 8 uur, „Schuttershof OPTREDEN DER GYMNASTIEKCLUB OPVOERING VAN OE TOONEELSTUKJES „HET CONSULTATIE-BUREAU of EEN ZAKIE VAN ÉÉN DAG" „DE CLUB VAN ZESSEN KLAAR" „DE HENGELAARSCLUB VAN KNUPPELVEEN" Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen in puntzak of vier kant pakje telt fal- loozeliefhebbers. Het is een verruk kelijke thee, die grooten opgang maakt. Probeert ze ook eens. Uwwinke- lier kan ze U leve ren a 30 ct. p. pakje. ANNO w 1855 feuille In twee werel DINSDAG Si FEBRUARI '933 Advies afn altc verbouw D.s i au aardappelen inzake sein. lïl esfriJdSn?. De Plantpnziektenkuiidige "dienst schrijft loins Bij den invoer van aardappelen in ver schillende landen Wordt in toenemende mate op de aanwezigheid v;an schurft (piok) gelet. Eenige landen stellen zelfs zeer strenge eischen, speciaal w:a,t bes treft het voorkomen van schurft op pmot- goed. Wjaar .allesi 'in het werk gcstel'd moet worden onze aardappelexpfflrfc nog r.oo goed mogelijk te doen zijn, is het noodzakelijk, dat getracht wordt de ti'i'hurftaantasting te beperken. Door proefnemingen en onderzoekingen zal daar geen rechtstreeksche bestrijding mogelijk is, onze kennis omtrent de voor .jvaarden waaronder een oogst van "schurf tige aardappelen verzekerd is, nog in be langrijke mate moeten worden uitgebreid. .Dit neemt niet weg, dat toch hu reeds enkele aanwijzingen, gebaseerd op' prak tische ervaringen kunnen gegeven wor den, om tot hot doel, het telen van «churf'tvrïje aardappelen, te geraken. •In verband met het boven vermieldo wordt daarom' aan alle a a rdn p p "1 v orb o u- w'ers ernstig aangeraden, voor zoovel' dit in verband met de eischen, die andere gewassen stellen, mogelijk zal blijken te zijn, rekening te houden niet de fiiervol- gende aanwijzingen, die in overleg m'efc het Bijfcslandbouw'proefstation te Gronin gen zijn opgesteld. 1, H:et optreden van schuilt wordt in lioogc mate in de hand gewerkt door ster ke kalkbemestingen en te hooige. kalkltoe- ntanden. Direct na belcalking van kalk ar mr gronden 1 reeds de schurft.ziekte vaak in zeer geringe mate op, maar daar na kan de hekalking haar invltoad doen gel'den. Op gronden, waai-van bekend is, dat de oogst schurftige aardappelen oplevoa-t, ge- liruike men daaroim „auira", in plaats van „alcalische" bemesting, waarbij zwavelzure ammoniak in de eerste plaats in aanmor- king komt en men heit fosfaat niet, als slak, maar a.ls superfosfaat toedient. 2, In het voorjaar ond&rgepbioetgde rag» ge, of ander graangewas, alsmede gemaaid gras kan, Zooals in vele gevallen ia waar genomen, de sehurf'taantastinig verminde ren. Zoo mogelijk passé men een deagéKjike werkwijze toe. H.et is noodig, dat het graangewas vroeg in het najaar wordt gezaaid, opdat het in het voorjaar flink ontwikkeld is. Het scheuren van weiland is niet gelijk te stellen met het onderbrengen van ge maaid gras. Meermalen toch treedt juist op gescheurd weiland in sterke mate schurft op. Later zullen wellicht aan de hand va-n resultaten van onderzioekinjgeia en van uitgebreide1 praktijk-ervaringen, uitvoeri ger en zich meer aan verschillende! om standigheden aanpassende adviezen voor het verkrijgen van een aardappeloogst met zoo gering, mogelijke sehurftaantas- ting (gegeven kunne,m worden. Steiui aan de tarwe-bwren. Da tarwe-organiisatiea voor Noord- 'en voor Zuid-Holland hebben den toestand besproken, welke ontstaan is door de verheviging van het maalpercentage vlan 2ó tot 35 pet. Door' deze regeling is het mogelijk ge worden den toe-gezegden richtprijs van i 12 per 100 Kg. ook inderdaad te berei ken. Dientengevolge heelt reeds de Cen trale Tarwe-organisatie besloten den aan de gewesten toegelaten richtprijs van 19,75 te verkocgen tot f 11,75. In ver band hiermede hebben de gewesten Naord- Holland en Zuid-Holland besloten ee<n na,- b"taling te doen van in N.oord-Hoïlaaid 1 2 in Zuid-Holland i' 1,90 op do reeds af geleverde tarwe. liyanneer de,ze nabetaling zal geschie den, zal nader worden vastgesteld. Ook de wijze, waarop voor de nog te leveren tarwe de hoogerc prijs betaald zal worden, zal' nader aan de '.telers worden bericht. R ijk'spiostspna arbank. Inlagen eind Deeember f' 499,327,893.29. Inlagen in Jianuari f 18,264,197.30 (waar onder f 565,337,98 wegens afschrijvingen op Staatsschuld-hoekjes). Afschrijvingen in Jan. 1 14,492,841.92 (waaronderf'36,170.62 ten behoeve van inschrijvingen op Staats- schuldboek'jes). Uitbetaalde rente bij ge- heelo afbetaling van boekjes f 747.57. Te goed uit» Jianuari f 503.099,248.67. Voor dei eerste maal gedurende haar bestaan is het half milliard aan spaargeld bereikt. Aantal spaarbankboekjes 2,278,304. Aantal Staatsschuldboekje® 24,408. To taal nominaal bedrag "der voor inleiggere aangekochte N.W.S. f 6,885,922.77. Totaal tegoed op Staatsschuldboekjes nominaal 137,906,400. Belegging 3 pet. N.W.S. 145,620,450. Kantongerecht (c Goes. Dioor den Kantonrechter te Goes zlij'n veroordeeld wegens: Alsluitboomen van e,en spoorweg apenen en zich bevinden op een spoorweg als de trein nadert: A. V., Kruininge®', 2 maal f5 of 2 maal 5 d., A. O., A. v. d. P., Kruiningen 2 maal f' 10 of 2 m. 2 d. Zonder vergunning van het Polderbe stuur graven in een wat'eTkeenendeu dijk: M. J, P., J. M. P., Goes, vrijigespcroken. Met een anto rijd'en zonder voorgeschre ven borden: J. Z., Kamperland, f3 af 3 d. Met een voertuig des avonds rijden zonder licht: A. d. S., C. M., D. v. G., Kortgeme, f 3 of 3 d. Met een motorrijtuig rijden zonder min stens twee goed werkende remmen: A. d. H., Wolphaartsdijk f 5 of 5 d. Met motorrijtuig bijl opdooi rijden met te zware vracht: W. J. v. 't A., Soboije, gep-n straf toegepast; H. D. J'., Borger - hout f 10 cf 10 d. Met voortuig met opdooi jijden met te, zware vracht: H'. H-, Krabbendijke, 13 of 3 d.; P. P., C. G., J. K., Wifesen- kc-rke, f'5 of 5 d.; C. M. A., Wfesenkerlf- ke 110 of 10 d. Met een rijwiel in een bocht niet vol doende de rechterzijde houden: H!. 0. J., KrniDingen f' 1 of 1 d. Vragen worden ingewacht bij de redactie. Vraag: Is het waar, dat Sint Augus- tinus na zijn bekeering over verschillende vraagstukken zooals predestinatie, vrije wil, genade, Mariaverering anders dacht dan de Kerk f Antwoord: Neen, dat is niet waar, want anders zou toch diezelfde Kerk hem niet erkennen als Kerkleeraar en dan zou ze niet in haar officieel Brevien- gebed zoo herhaaldelijk uiteenzettingen van dienzelfden Heilige opgenomen hek ken. Voor den offpervlabkigen lezer kan het echter wel eens den sdhifn hebben, ■ol betwaar is, wat u zegt. De Kerk vader moest zoo vaak of liever voprt1- durend optreden tegen vierkant tegen gestelde ketterijen. Als hij zich verdedi gen moet tegen lien, die de genade lod- dienen en alles 's menschen vrjjrn wil toeschrijven, dan kan hij zoo krachtig de werking der genade verdedigen, dat do vrije 'wil in het gedrang! schijnt te konten. Eu omgekeerd, alsi hij spreekt tegen hen, die den vrijen wil loochenen en alles! verwachten van de genade, dan legt hij zoo sterk den nadruk op den vrijen wil, dat de werking van de genade naar den achtergrond «jdiïj'nt geschoven. Maar het is ook slechts schijn. IVie den geheelbiu Kerkvader leest, ziet alle schijhbarei te* gcns'praak zich oplossen in de meest vol1 komen harmonie, geheel volgens) de leer der Kerk. Als Hij over de genade bijvoor beeld, zooals u vraagt, anders! zou denken dan de Kerk, hoe zou diezelfde Kerk; Hem dan officieel kunnen voorstellen als haar Doctor „Gratiae Denk zou eens even .over zoo iets na, vóór u zioo'n vraag' stelt. Vraag: Zijn encyclieken zooals' „Re- rum Novarum" onfeilbaar? A n t iv.Kijk nou eens even najai? vraag 145 van je catechismus. Doet da Pauti nu in een encycliek een beslissendo uite'praak Gaat het daarin alleen over geloofsstukkeu en zedeleer Verplicht hij daarin alle geïoovigen, den inhoud van da encycliek te moeten aanvaarden 2 Nee toch?. Welnu dan.' Vraag: Hoe oud wa^ Jezus, toen da Wijzen Hem' kwamen aanbidden?, Antw.: !We weten het niet, m'aar do vrijgangbare opinie isj, dat het niet zoo lang na do geboorte zal geweest zijn. Ook dr. Sloet Sluit zich da-arbijl aan in zijn bekende werkje: „Die Ster der Wij zen." Vraag: Mag men voetballen op Zon dag, wat toch nogal lic'hauiieliijike inspan ning vraagt?. A n t w.De eenige doorslaande en maat gevende vraag in deze quaestia 'is, of bedoeld werk dafelijk werk is. En dan is het eenige antwoord: neen, want voet ballen ia een spel'. Maar u zult me dadef- lijk toegeven, dat bij "hem1, die ongeveer den heelen Zondag voetbalt, moeilijk spra-; ke kan Wezen van een heiligen van den dag des Heeren. Vraag: Is Hall Caine katholiek, de schrijver van het boek „De vrouw, die ge mij' gegeven hebt?" Antw'.: Keen, hij' is Israëliet en leef de 18531923. Bedoeld boek' is voor katholieken .afgekeurd, omdat het een door loopend pleidooi is tegen de onontbind baarheid van het huewlljk. V r a a gZou iemand in den liemel konten, die in groote zonde is gevallen en deze niet durft biechten, maar wel een akte van volmaakt berouw' bidt en in dezen toestand sterft A n t WiIk' geloof, dat zoo'n ©itua lie niet mlogel'ijk is. Immers een akte van 'volmaakt berouw' moet vergezeld gaan van het voornemen om te gaan biechten; wanneer er gelegenheid ia. Anders heeft heeft het geen effect. Volmaakt berouw en niet goed willen biechten sluiten el kaar uit. Als dat vaste voornemen om goed te gaan biechten niet opgesloten is bij dat volmlaakt berouw', wordt het on volmaakt. Maar een onvolmaakt berouw zonder Biecht vergeeft geen doodzonde. Derhalve zou ik vreez'en voor het eeuwig lot van iem'and, die in dien staat sterft, Vraag: Ik las op een kalenderblkadl- jc: éé'1 minuut op aarde is meer waard dan duizend in de eeuwigheid Is dat zbo ij Antw1.: In zeker opzicht, ja. Diuizend minuten in de eeuwigheid, bijl manier van •spreken, kunnen den zondaar niet meier baten; tolaar één minuut oip aarde van 'waarachligen terugkeer tot God, kan heml tot een rechtvaardige m'aken. i Vraag: Waa-mml noemen Wijl Maria „Dlochter van God den Vader" Antw.: Uit den titel Vader, dien we aan God geven, volgt, dat we ons allen Zijn kinderen noemen. Maar Zijn kind biijf uitstek zal toch. Wel degene ziijh, die Heml het toeest getrouw dient en bet meest uitechittert in deugden, verdiensten en genade. Dit laatste geldt vooral van de allergezegendste Maagd Maria, en daar om is Zij' bij uitstek 't Kind van God en daarom begroet de H. Kerk haar blijf uit stek als Dochter van God den Vader. Gesprek bij den kapper. Rockende en lezende of pratende wach tenden; gesprek over het weer, de griep, fcrandtn .en muiterij. Een zestiger komt binnenhij 'ziet er nog pittig uit. U bent dadelijk aan de 'beurt, eteülfc de barbier liem gerust. 'Geen kwestie van, ar 'zijn nog twee* heeren vóór; hij ploft in een stoel neer en neemt een krant op iom te lezen. Na een poos wordt hem toegeroepen U is aa,n de Beurt, meneer Valt. me mee, juicht de zestiger. 't Valt nieit altijd telgen, merkt do kap'por wijisgeerig op. Mij valt nocit iets tegen. Scheren, meneer?, Ne.e, knippen. Eentonig g.eklik-klak van de schaar. Na e.en poesje zegt de barbier: U zit nog flink in uw haar voor uw leeftijd meneer. Leeftijd Wat leeftijd 1... Noemt n dertig e.en leeftijd! U bent toch geen 'dertig? vraagt de kapper. Dat klopt, zestig. Veer stilte. Tersluiks kijkt de 'bar* hier in den spiegel naar liet geltaat van zijn klant. We rollen toch aardig door den winter. Rollen, we. rollen heelemaal niet» Misschien rolt u, maar ik zit hier. Da barbier staakt heel even het lcnipw pen, alvorens hij zegt Ik vind liet nu zacht Ween- voor den tijd van 't jaar. Als u iets vindt, moet u helt naar het politiebureau brengen. Verder stilte tolt de klant iklaiar is. Moet u niet geschoren worden Nee, dank u ,dat doe ik zelf. Ik zeg ook tegen meizell, terwijl ik'meseheeir; Mooi weer, meneer, 't. Is beelomaaL niet koud vandaag, meneer, 't Weer houdt zich goed. Voor mezieif maak ik' de deur op-en en zeg: Ga kw gang, meneer, Da,g meneer. Dank u wel, 'meneer. Di ziet dat ik, behalve het knippen, in mijn eentje een heelo kapperszaak ben... Kiaag afborstelen, heillpen jaaaantrek'* kan, 'n vlammetje aanbieden voor da sigaar, dan houdt de kappen- de deur opien en zegt met stemverheffing: Ga uw gang, me-neer. Dag meneer. Dank u wel, me-noer Klant af. Da andere patiënten taeesmui» len. Kunstmatige voeding van ren slang. In den dierentuin van Boedapest Weigei-t •een groote Braviliaansiche slang voedsel tot zich te neuten. Teneinde te Verhinderen, dat het rejintieï Sterft, hééft men een proef genomen inert knnistmlatige voeding. Zijn muil werd. Opengesperd en door een gumtaislang wer-i den hem) drie zachte eieren toegediend. Het 'beest heeft de eieren ojigéslok'ü en deze wijze van voeding zial nu worden voortgezet. Die -Sjlang is een boa, constrictor, "die een. jaar geleden nit Brazilië wiais) aangevoerd». Sindsdien had het'beest niets' meer geger1 ten; dit komt bif zulke reptielen in gevalt-1 gen staat mfeer voor. Ta Manchester be* vindt zich in den dierentuin een python, die indertijd in de Londen^Che "Zoo 21/^ jaar gevast heeft. In Engeland sWhijW; mien echter de ervaring te hebben opgedaan dat de dieren hetzij bijt Q,veri>rengeii naar een andere plaat^ hetzij, bij verandering van ho-k ten plotte eigener beweging weer tot eten overgaan. 'Ook bezwijken zij na. ufaanden -weigeren 'spms eensklaps voor een bijzonder lekker hapje. WAT MENIGEEN NIET WEET- Generaal Sordino, een Ifealliaiaarsck. genie-oflicieir doinstrueerde reeds 90 jaas gieled-en e«n automobiel1, welb'a in het museum te Rome nog te zietn is. Als de, winter nadert ga,a,t de was. pen-koningin cam ondarzoakinigsitocht ma* ken om eau geschikt hoekje ta vindemi, waarin zij tot da aanslaande temtle haar winterslaap k'a,n houden. Zij haakt) zicK m»t haar sheu-ka ka,kien in hat gevonden ■schuilhoekje vast en slaapit da,n tot da oeaiste lenteZo-nnesitraïen ha,ar waetr tot- nieuw laven wekken. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des namiddags om 1 mir, aan de stallen en ten verzoeke van de Maatij. „De Wilhelaiiaapofder" te Wii- helminadorp, 30952-22 ons Kruidnootjes, 1| ons Boterbrokken, 11 ons Extra Strong, li ons Utr. Spritsjes, 11 ons Speculaaswafels, 1^ ons Zangvogeleitjes, 5 Eierkoeken, 4 Hopjesreepen, 3 doosjes kauwgom, (18 stukjes) De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Indien U reeds WOENSDAG 1 MAART a.s. deelneemt met de door den Franschen Staat gegarandeerde loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE 1919 (verkoop hier te lande wettelijk geooiloofd). Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANCS of 98.000 GLD. Verder zeer veel prijzen o.a. EEN HALF MILLIOEN FRANCS of 49.000 GLD., VIJF a FRCS. 100.000, TIEN FRCS. 50.000 enz. Tegen storting van slechts TWEE GULDEN VIJFTIG zenden wij U onmiddellijk een deelname, welke reeds recht geeft OP DEN GEHEELEN PRIJS (dus geen gedeelten), 2 stuks f 4,50, 3 stuks f 6,50, 5 stuks f 10. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de iijst, welke ook officieel staat in alle groote bladen. Zendt nog heden postwissel of giro storting No. 135173 aan de firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, Hoogstraat 4, DEN HAAG, Telefoon 1165&7. DRIE HOLLANDERS wonnen reeds ieder één millioen francs. Waagt thans ook uw kans om 1 Maart as. den grooten prijs te winnen. Bestelt nog heden echte het 100-jarig fabricaat. ZE GEEFT BEVREDIGING AAN IEDER GEBRUIKER. VRAAGT UW WINKELIER. 1832 1832 aan den 's-Heer-Hendrikskin- derendijk, ook bij gedeelten. Inschrijvingsbiljetten vóór 1 Maart a.s. bij den heer L. DUVEKOT Cz., die ook nadere inlichtingen geeft. 30970-13 Voor direct gevraagd een zonder pension (of met goed pension). Brieven onder letter K, bureau vaa dit blad. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes onder leiding van den weled. heer J. VAN TIEL, leeraar aan de H. B. S. Entree: 50 cent (belasting inbegrepen). Plaatsbespreken na de Hoogmis. over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar it 60 cents. 13157-40 Bureaux van Redactie enl Telefoon Inferlocaal Nol Bijkantoor MIDDELBUI GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT V* De Zeeuwsche Dat de vergadering v;uj uit ,de JR.-K. -Rïjk^kiesln-if Middelburg onze Zeeut digde niet op het z.g. plaatsjte, is een bittere t ook een groote jonreohtvs Al 'miag men van de •eisphen, dat zij' een eve hebben omtrent het ge' vertcgenlviöordiger in de tholiek Zeeland beteeken! wd vergen, dat zij vatb geweest voor de redelijke onzen, die, wïj> weten het klem naarvoren zijn gebil Brabant heeft zoovele I in de ICamers;; Zeeland J heeft m'en niet voldoende] ten om on^' dien eeneu behouden. Men wilde all 'Dat i's afkeurenswaardig te praten. Een verkeerde ct ,op de vergadering in geest der B.-K. Staatsjjr Het doet ons leed dit te n ven, doch die waarheid gevaarlijk zijn. Wij 'kunnen ons; gewoc van de meerderheid der I digden niet indenken. He jn-ers gewoon ,om het j een bestaanden toestand. Dien Bosch alleen mét 20.000 Zeeu'wsjche katholii vijfden Kamerzetel verw «prakon van Zeeland zï gering; voor on=ï is zelf'l feit van zoon gewicht, doorslaande beteekenis Nu weten wij wel, da den heer Lockef'eer niet Kamjerlid, namelijk de h gestaan, de uitslag allicl; geweest, doch dit verk van de bestrijders der ca leer niet. Z'ij1 "hebben to de zetel van den heer v. 'afhankelijk wiaisj van 'n politiek advi©^. Die zetel omdat dhr. v. Poll in gesteld is en genoeg sti werven ,om', zoo niet in toch in een anderen kiesjk bare plaats ie krijgen. Met den Zeeuwsphen J heel .ander geval, die waj te 'stellen, wel degelijk het politiek) ad vies in den want buiten die kieskri geen stemtaen op word -Al is thans d,-e kans olm algevaardigde wederom' te kunnen zenden uitertuia den, wïj zouden ons al in den ZeenW'sjchen aar? nu werkeloos bij de pal zitten. Bij de proefetemtaing i georganiseerde kiczerskoi onzen candidaat. Al lïj] tegenover de overai'acht' zoo'n dentonstratie -is no< zijn wïj ook verplicht aan leer en is tevens de i>e onzen Candida,at 'n zéo plaats op' de ranglijst tel /Wij weten niet welke si kieskringbestuuT heeft of Wij vertrouwen dat hei Werkzaam.' -zlall zïjh. Dja.t I kan om alsnog te redden den valt. Misschien ook 'dat n UrabantSiche kiezersvolk I xeeren. I 'Dte belangen die voor t 'bijzondere provincie, op i u r® le<Iel' &eval gr| j i i-, ëBvai te elijk ^erusten zóu !jss£ 79 „Maak toch open, dat i hiThi!" 2ia! „Wij 'zullen nog aan hel ais dat nog lanjg duiurt! W "waar komt g „Lit de bossehen, hoe „Nu,^ daar zijn hoe! h -makkelijk t-e raden, ik' zien, ho.e gij. anders da komen -zloudt aan de. deu „Deur. deur! waar is gelooi dat er volstrekt' g. Dit heele gesprek werd moes van woorden gev»J bakt van verschillende t:1 Kr zat ieifs koddigs ii,| verblijven v'an den eenen eens van voren, dan recht de openingen scheen te sJ Iets Jan Klaasesacihti! I iró^1 i- °P ï*31"311' schil rabwrlingen der kust." 'I „Maar het wemelt vl hier en dan zijn de pal wenscht, daar onder könl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4