NNEST1 nieuwe zeeuwsche courant V ^"s»2rrsf»aS f[sPORT enSPEl[~I GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN >OURANT e praatjes, langs over lmwnjmissie' be- het uitspreken in een katho- diaz'elfide oom- ischen dominee gaf om bijna 'n ken te beklad- t vreemd. Wij Zijn dat «pen juist in staat iaat en nijd be- samenleving. ageerde de ge- t een massa, atn- is, den laster te ren niet bij aai- ij hadden aan- om nip die lee- iat ieder onder vest, doch juist sen reiziger, die dieke breedheid :,elde, opvallend :.ellen naast het estook. r tege n waar diger loekhamdelaar in |i waande in een plaat-s. Toch debiet dan .de n dezelfde stad. het volgende kverkkfooper in luirfde in goed van zijn R,oom- eekgenooten, op ewerking 'zijnde npedie voor hon- mpllaren in te kamt. op onge deelde mede dat ig .a-bonneméinten hoofdzakelijk ja,, hoogstens an andansdenkea- rs staat me daar o- te verkio-ndigen, pen dan hij eigen kennelijk doel,. iag oiveir te halen ischen te boyoot- 'toch go-ed voor?, raait en nijd ander geestelijk vaor- estook nu- leenen walg krijgen van lanwendt het een® >n het -andere op gen die niet moei- I UITKIJK. DINSDAG 21 FEBRUARI 1933 >rden, niet eerbied 1 i stukken was een erts, waarin dezo ukke werkzaam- penningméestar tn voor het ontslag n de vacature dhr. ten optreden. Dit le bespreking over vaardigden die pp verwijderden zich ,a ieder gelegenheid voren te brengen, a vertrouwelijk wa- bij de mededeeling rur van de heeren besproken werden, rd oveT de samén- idh, waaruit duida- dat Zeeland geheel n Bosch gan alleen rijkskieskring, den igde te behouden, hde, dat de geneigd,- t erg groot is, Rimj- leze verkiezing do tan missen v-oor den en de ZeeuWen een e mogelijkheid om •en alleen be4aaI1i iuwschen candrdaat zet. Gaat men am is de kans onher- dat Den Bosch tien- uitbrengt dan Zee- dat één lijn doo« "ordt in Den Bosch irdigden naar Den aandaat meegegeven p voorstel van dhr. -n, om! het gevoelen dien, geqtemd ovox meest' gewensöhta t de voorzitter zoor nadeel van zoo'n de heer Lockefeer ÏCalle uit Wiestdorpe do- 1). 1. verkiezing plaats -n naar de geooohbi- Den Bosch. Gekozen Ij-man, Menheer®, v. De Bont en Baart, brachten de heeren en Franse (Kwla- de verkiezingspropar nrove-r de voorzitter o^itiefs kon zeggen, in het stadium' van _r ,et den christelijkea wsche zetel in e v a a r. kt© ons slecht nieuws rgadering v*an afige- ieskringen den Bosch Zondag te den Bosch 5 afgevaardigden van Iceland. V,oor de om- -schreven aetels van defensie en werden de heeren dr. D-eokers en 3 aangewezen. Bleven over de dne viye kree-'dhr k'l. v°d. Puft H# Eindhoven mail en Boeketteer, den Zeeuwsdhon afge vaardigden. Na 'li kletomen-de verdediging van de Zeeuwsche aanspraken en belan gen werd tot stemming ovMgegaian. De .uitslag was lalls volgt: Boekeifaer 21 stem men, Max v. Poll 18 st. en Scha-epman |3 st'. Herstemming was toen noodig tiis- etihen de hoeren Lockefieex en y, P-oJll. Oogensohij-nlijk1 stonden de kansen van dhr. Dookrfeer -tan op het politiek advies te komen du® niet slecht. Doch het «gen- aardige verschijnsel deed zich .voor, dat Rhr. Boeketeer twee stemmen -verloor. Dhr. v. Poll kreeg toen 23 en dhr. Loókefeer 18 et. Hiermee was het pleit- ten ongunste van den Zeeuwschen zetel besj&t, is het g eva,ar om hem te v&rliöz'eii bij d© pi'oea- Btexnming althans groot. Heit behoedt geen betoog welk een emoiane tdfeiLrstellingd-it ïn on-z'e provincie zou verwekken. 'Wij1 hebben iemand noodig die zicli onze be langen aantrekt en ze vea'-staiat. Laten wij das nog onze [uiterste krach ten inspannen om te behouden wat wij hebbenook aan dhr. Lookefeer, die zich zoo'n eminente wijze van zijn t.a(ak kweet, zijn wijl dit moreel verplicht! VOF-TB ALU ITS-L AG-EN- B.-K. Z. V. B. P a t r ij z e. n—K a e k o e k e n -32 Moesten we, de vorige week on-ze ern stige afkeuring -uitspreken otve-iv '1 feit, Jat de gasten den bal n-og1 niet spelen mat <la wreef van de voat -en dufl 't a b o 'vlam 't voetbalspel noig niet kannen, van de Koekoeken kan dit niet worden gez-e|gd. 61-echt® 'n paar sjpeleais Zondigden Zoo nu en dan tegen deize grondregel vam 't voet balspel en wel 't meest de linksback, die overigens 'n tra-pvaste-, vlugge en earlijkè •epeler is, maar toch in betrekking .tot dit grondbeginsel izdch zelf mioet hea-zien. M-et a'a partner vormt hij- 'n stevig backatel, •Bat cr wezen m-aig. De middeilinie, tenminste de centrehalf ©n de rechterkantihalf bagrep-en hun vea-- •Üedigende en stuwende taak tamelijk ,goed. In de voorlinie Mlonken bijaoindea' uit de -centrevoor en linklsbinmen, die wagens afwezigheid van 'n elfde spieler "tevens linksbuiten speelde. In 't bijzonder de centrevoor munilibe uit doior''t zuiver p-laaflsen van den balen zoodoende <lo|or goed s-amensipiel. De links binnen is 'n -snelle loopei-, maar mag zich ■wél eens oefenen in 't nem!em van corners, want dat lijkt nieit veal en dan m-et de wreei' na-tuiurlijk- "Van zijn voet kwam na de thee 1t e-enige mooie doelp-unt uit dezien wedstrijd. Ook 't ko-p-werk van de Koe koeken is al -aardig, al werden deze ballen nog niet altijd goed gepilaaitisit. Dit komt, doordat ar meestal mat 't verkeerde ge deelte van 't hoofd werd gekopt. De Koe koeken waren echter van huis gedaan teveel m-et 't idee, 't is 'n klein vield, dus, wanneer je 'n bal hebt, schiet maar op doel. 't Samenspel was bij de Patrijzen heter dan bil de Koekoeken. Aan dribbelen werd goed gedacht -en aan al te vroeg en kansloos op- doel schietjen bezondigden zij zich slechts 'n paar maal. De nieujwie rechtsback d-eed wel eens goede dingen, snaar miste ook nogal eens leelijk of raak te den bal lie-e-l slecht. O-m langen 'tijd in- 'i eerste elftal gehandhaafd te blijven, is n-og fri goede- training noodig. De nieuwe linkshalf zette in 't begin nieit flink door, later werd dat beiter. Overigen-s speelt hij goed met de wreef en ■steunt de vno-rlinie nogal go-ed. De centre- ■voo-r, die. ons gaat verlaten, speelde weer 'a goede, .vlujgge «n aantrekkelijke partij, tn-aar was gehandicapt door 't effeefvolie terrein. De nieuwe linksbimneji is 'n soe pele. speler en tot goede di-ngten in staat, als hij maar om de wreef debk't. De me- f Idespelers -en de linksibinn-ein|pilaa-ts waren hem echter vreemd. De rechtsbuiten was goed op- dreef, vooral na 't ko^de bad, zette goed vóór, nam e enige goede corners ©n heeft 'n paar malen op! handige wijze in 'n scrimmage met den langen linksback -den bal bemachtigd en voor doel gepla-atst. De linksbuiten bracht er vandaag niéts wan terecht. Bijna alle ballen werden otn- zuiver geplaatst-, achter doel oif? achter He. mcdeisipelers. Ook' 'n paar plrfachitkansen cm 'n doelpunt te scoren h'eef't hij- hojpiploios verknoeid, 't Spelpeil van de Koekoeken en Patrijzen is nu, wel Zóó, datoze tegien 'n middelmatig elftal uit de vierde klasse D.H'. V.B-. 'n dragelijk figuur -zouden elaan. P. S. Met o-plast i-s in 't hove-nsjtaand-e *n ove.r2dclit gegeven niet zoozeer v-an 't zp-el als hoofdzakelijk van de spelers, daar we dit, m'e-fc 't, oog o-pi '<b beginlsitadium, Waarin de B.-K. VoetbalSpoirti op ons «iland verkeert, nuftigeir achten. Bébnr—Detü. Deze wedstrijd is Zondag niét gespeeld, Baar bete (Middelburg)- niet opgekomen is. .De Gaessche jongeans maakten daar door een vargeefsche reis naar 'Hét voet bal terrein.' K. N. V. B. Het Zuiden. i le klasse: PSVMiddelburg 30 2e klasse A: |pfE|VODe Baronie- 2—-2 rerneuzenHera 102 3e klasse B: «es-Hiansw-eart 62 ÏOSKO 2—3INOTP 6—2 Goes IHansVeerl fi2. Hoewel deze wedstrijd, waa/rin de links back Beuns en Krijger voor de thuisdluh 'lOntbralien, nu w-el geen ruw karakter droeg, doch aan ftmseh spel werd gedaan, deden zich eenige incident-en voor, n.l. de rechtsback van G-oes werd gewond toet een diepe -snede -aan zfijha hoofd, terwijl een speler der gasten ook eenige minuten het veld mioest verlaten omdat hij! "oenigszins ongelukkig kw'am' te vall'en, doordat hij in botsing ging mlet-een speler van Goes toen zij 'beiden op- hetzelfde miom-ent te gen den bal trapten; terwijl een andere speler van Hansweert wegens brutaliteit in het eersite gedeelte van den wie-dstta'ljd het veld werd uitgesjtu/urd door seheidsj- rechter Gillissen. Die gaate-n trappen a-f' en gaan in goede richting op het doel van Siehipp-eirs' af doch hun aanval sji-uitte op-Mc achterhoede, waarna de gastheen-en den aanval over nemen, doch deze wordt 'geannuleerd door buitenspel van de linksbinnen der thuase club. Ka dezen doeltrap van Hans-weert wordt het lederwederom!' overgenotoen door de gas-theeren, doch door een ver warring in de voorhoede, weten de gassen den bal Corner te werken. Djez-e corner Wordt door den link'S|j)uiten van Gojes genomen en goe-d genomen ook, want' dé bal komt mooi v-o-or liet di.oel 'van Han-j- Weert en Coblben zette 'door een haag vn.11 spelers keihard in (10). De gasten 'waren wat beduusd door dit snelle succes de Goesenaren, doch de ploeg hervond zichzelf en kw-am' er geleidelijk" iet-s beter \u. Toch blee'f' de thuisclub sterker en gevaarlijker, doch de voorhoede wnsj op verschillende momenten te langzaam', do-ch de z'vv-akhe-id der verschillende linies van Hans;w:eei'l was oorzaak dat de verdedi ging der gasiten voor 'talrijke moeilijke situaties k'wtito! 'te staia-n. iWiannecr er zoo enkele «ogenblikken i-i verdeir gespeeii'd onderneemt Goe-S| weden om ©en snelle, door braak m-et ten tw-eedemale spicldes, wan-t de rechtsbuiten die liet schot 'keuirig ibe- rekend had wa^ buiten het bereik- van Hlansweerts-doelverdedigei' (20). Hierna komen de gasten dan even los, maar hun tempo is te langzaam en onberekend om 't Schijqiers in het "Goes-doel lasstig te in aken. Bust. Wanneer dan met een veilige 20 voorsprong voor Gjoes, het tweede gedeelte noch maar pas ïs begonnen, krijgt Hans- weert een penalty, welke wondt omge zet in een doelpunt (21). Djit bracht hij- de gasten -weer eek opleving en de ge dachte om den gelijkmaker te bemlaehtigem verhoogde hun enthousiasme en Schippers kreeg dan ook ven-schillende aanvallen t-o Verwerken. Dlan komen de gastheeren weer in het offensief welke hun kansen beter benutten en v. d. KLooster zet numlmw drie in. E-en goed voorbeeld do-et goed v-olgen dacht Goedbloed en Weet adhtereen,- 'volgens -den stand op 5—1 te brengen. .Wat We van Hansweert nog altijd gewoon zijnvechten tot het laatste- toe, dat ded-en zij ook Zondag; wanneer z-ij een doeltrap het Veld hebben ingezonden gaan z-e er toet den bal vandoor, op Sle-hipp-ers. af en weten zijl deze te passeeren (5—2). Revanche nemén dacht Goes, -w-a-t ook gebeurde door Coh-ben, die even le voren een penalty gemist had. thans met een •zuiver -schot, rakelings langs de paal- er 62 van maakte. Wéwldkampieen srhaa ts«n rijden. Het weu-eldkamlpioen-schapi op de schaats is Zondag dootr den Koor 'E-ngnestaplgein gewonnen. Van de Kederlamders maakte alleen Heiden een dragelijk' fïgupir op de lange, afstanden. In het eindklasscment werd hij tiende en Kaops zestiende. - Records Werden niet verbeterd. Aanranding. •Zaterdag,avond ongeveer halftien is de 21-jarige- 'boerendien-stibo-de v. O., die -een ui-zoek te Zw-olle afgelegd had, even bui ten Zwolle «pi een e-en-ziaam weggedeelte aangerand door Sen onbekend gebleven inanstpersopin. Daz® sleurde haar van ha.ar fie-ts en iraoh-tite- haar te- overrompelen Hierbij werd-en haar kleeren xne,t «en mes aan flarden gesneden. Het meisje kréég bloedende verwondingen.. Dr. Scheers uit Zwolle heeft, de wonden gehécht. Inbraak. Uit Didam wordt a,an de Co-urant ge meld: In het gemeentehuis alhier is inge broken. Vermist wordt een partij .fraudu leus ingevoelde Djuit-sche margarine, die door een rijksveldwachter was in beslag genomen. Men vermoedt, dat de smokke laars de hun ontnomen margarine weer hebben teruggehaald. Drie woningen afgebrand. Eergisteravond «mst-reek-s half' 8 is te 'Wagenberg (K.-Bc.) een felle Ibrand uit gebroken, welke, drie arbeid-ersiw-oningep in de flsch heeft gelegd. Aan een achter weg, die evenwijdig aam de haofdstra-at doioa het ,doir-p loiotpit, lligtb igiro e}p axhed- derswoningen in blokken vain 3 5o)f 4 hui zen bijeen, welke met ri-eit zijn bedekt Omstreeks- h-alP 8 is in Wn b'lok Ibrand lutgebioken. Het vuwr greep in korten tijd zoo sterk om zieh heen, dat weldra, de drie: woningen, waaruit he-t blok' -bestond, in lichte laaie, stonden. De huiz-en waren bewoond door dé fa mine's Van Putten, Van Alphen en- Si- moim, die zich alle tijdig in veiligheid hebben weten ie brengen. Van de. ha-ve evenwel kon zop goed alls niets worden gered. Hen van de drié families drijft een han del in petroleum' en in kaar Ruis lagen eenige vaten opgeslagen, die stpiaeidigt ook vlam .vatten. Hef gevbOg was, daib een donkerroode vuurzuil opsteeg, welke den brand ver in den omtrek1 ziehtbaiar maiajkte. Inmiddels had het huur ook het rieten dak bereikt en een dikklke vonkenregein warrelde hoog op. De pSaateelijke brand weer had zich er grootendeek -tpe te be perken om de onder den wind gelegjein -perceelen nat t-e houden. Zij is erin ge slaagd deze huizen te behouden. Veilig heidshalve had men de woningen edhiter zooweel mogelijk ontruimd. Van de drie woningen, waarin de brand heeft gewoed, restten oen uur nadat de 'brand was ontdekt ,nog slechts een piaar zwartgeblakerde muren. De oorzlaak vian den brand is onbekend. Een reeksj iubrakea. Nadat in den nacht van Donderdag op Vrijdag, inbrekers; te Culelniborg bezoek hadden gebracht aan de wOping van E. de B. hoek Ridderstraat en de nachtelijke bezoekers tijdig door het aanslaan van den hond aan "den haal waren gegaan, is •in den nacht van Vrijdag op Zaterdag ingebroken in het kantoor der Meuihelf'ai- brick der ï'a. van Gauebeek" en v. Tiel, achter de Visjchm'arkt. Met een steekvlam lieéft toen een gaatje in de brandkasjt ge maakt, doc'h verder heeft men het wiaar- ts-chijnlijk niet kunnen brengen: Het kan toor werd overhoop gehaald en vpar zoo ver kon worden nagegaan, werd niets v-an waarde vermist. Auto iu dc vaart. Zaterdagavond is een auto bestuurd door den heer v. K. uit Pijhacker nabij dit dorp, tengevolge van de gladheid van de 'straat in de vaart langs den w'eg ge reden. Met groote- moeite is de bestuurder, die .achter het sjtuur bekneld .zat, gered geworden. Ongelukkig einde van eru ruzie. Zaterdagavond omstreeks half twaalf kregen te Zaltbonimel eaui-ge. personen bij het verlaten van een café ruzie. Enkela B-c-hippers die toevallig de ruziemlakers 'passeerden en even bl-even slaan, werden iu het geval betrokken. D;e iii-cns-ehen 'wilden er echter nie.to ni'ee! te maken heb ben en begaven zich haar een 'roeiboot, die bij een aanlegsteiger lag, om aan boord te gaan. I De 29-jarige arbeider K. v. Meeleren uit Zaltbomlnel, die onder den invloed van -sterke drank verkeerde, wilde de sjeihpers volgen oto met hen te vochten. Hij' had evenwel het ongeluk tus,schen het schip en den wal te vallen. Ka onge veer 10 minuten kon hij: met een sehip- persjiaak op het droge Worden getrok ken. De levensgeesten waren evenwel reeds geweken. De rjode haan tea handje geholpen? In verband met een de vorige week uit gebroken. doch tijdig weer gehluse-hte. brand in een arbeiderswoning te Heiliger- lee, is thans een zekere G. V. opgespoord wélke van ?,e stichting van dezen brand wordt verdacht. V. is, alhier in voorlopige bewaring gesneld. Duidelijk uugeval le B-aarn. 'Zondagmiddag te half twee werd te Baarn te hoogte van „de Ka-ald" een heer, die op de spoorbaan liep, door het locaal- treintje naar Utrecht gegrepen en d-oode- lijk verwond. De man, die eerst nog teeke- nen van leven gaf', overleed even daar aan de bekomen verwondingen. Bij na dere informaties bleek de pars,oon te zijn de heer A. K. uit Soest, die onlangs uit een zenuwinrichting ontslagen was. Het stoffelijk overschot werd vervoerd naar Kieuw Mariënbui'g te Soestdijk. Militante li uurtjes. Kaar aanleiding van een burentwist zijn de gebroeders Suppers te Herpen Zater dagmiddag beschoten door hun buurman, den gepensionneerden O.-I. militair V. en zijn vr-ouw. V. loste een schot uit een jachtgeweer, zijn vrouw schoot met een revolver. Die gebroeders S. zijn dooir het schot uit het jachtgeweer -getroffen; daar de afstand vrij groot was, ongeveer 20 meter, waren de verwondingen slacht licht. V. is gearresteerd, de vrouw1 heeft men na verhoor op vrij'e voeten gelaten. Overval. -Zaterdagmiddag verscheen in een siga renwinkel in de Wftte de iWjthstra-at te Amsterdam een naai- schatting 30-jaxig persoon, die de aanwezige winkeljuffrouw om' een doosje sigaretten verzocht. Ter wijl zij lieni eenige merken toonde, trak hij plotseling een revolver en eischte eenig geld. Hij greep twee bankbiljetten een van 'f'25 en een van flO, uit de lade en wilde zich daarmee uit de voêtdu maken. De juffrouw begon hevig te schreeuwen, waarop hij, "bang geworden het geld liet vallen en verdween. De politie beschikt .over een vrij nauwkeurig signaleinient. Mishandeling te Scliayk (N.-B.) Ongeveer 14 dagen geleden werd tegen vier opgeschoten jongens te Schayk prop ces-verbaal opgemaakt, omdat zij_ geregeld den 55-jarigen Bierm'an, die in de Zand straat te Sichayk woont, lastig vielen. Zoa gebeurde het Zaterdagavond 9 uur we derom, dat het huis van Bierman met steenen werd gebombardeerd. Deze, die Jmlet zijh zuster daar wtoont, ontstak zoo in woede, dat hij zich gewapend met een ijzeren staaf naar buiten begaf". De jon gens namén toen de vlucht. Bierman rende de jongens achterna. Eensklaps werd hij door dezen beetgepakt. Men onti-uk'tej hem den ijzeren slaaf. Daarmee brachten de jongens hem' eenige slagen op heit hoofd toe, Waarna zij 'het slachtoffer bewuster loos op den weg lieten liggen. Een vporbijf ganger heeft Bieimén gevonden en naar huis gebracht. Een ontiwden geneeshleer constateerde eenige verwondingen aan het hooid. De politie, die de zaak onderzoekt, heeft nog geen spoor van de jongens kun,- nen ontdekken. Ook kan B. niet verklaren, wie hemi heeft' aangevallen, daar het ter plaatse zeer donker is. Aan de gevolgen overleden. De -slagersknecht Wildschut te Bussumi, die dezer dagen bijl het voederen van een stier in het slachthuis door het dier wérd aangevallen, is aan de gevolgen hiervan overleden. Ernstige autobotsing. Gistermiddag wilde op den Tilburgsohen weg onder Moergestel een auto, bestuurd door baron J. P. van Ueeckeren van Molecate, komende uit de richting, Tühurg, een vrachtauto van de fabriek Hero te Breda voorbijrijden. Waarschijnlijk is de personenauto geslipt, waardoor fret ach tergedeelte met het linken-voorwiel van den vrachtauto in aanraking .kwam. Beide voertuigen maakten daarna een zwenking naar rechts e;n kwamen gedeelteüijk in een. langs den weg laopende sloot terecht. De personenauto een tweezitter, geraakte beklemd tussohen dan vrachtauto «n een boom en werd geheel ingedruist- De be stuurder was opi slaig dood. De cha-uffetur van den vrachtauto bleef ongedeerd.^ Om 'het slachtoffer te bevrijden heeft 'men den boom, waartegen de aulto was opge botst, mo-eten afzagen. Helt lijk is naar het lijkenhuis overgebracht. Baron van Heeckeren van Molecate was inspecteur van de Nederlandsche Zuivel Centrale. Hij was gehuwd. De vrachtauto werd ernqtig beschadigd. Een inbraak, die mislukte. In Moabit heeft zich dezer dagen het zeldzame geval voorgedaan, dat een aan tal inbrekers, onder wie een berucht indi vidu, door dronkenschap in handen van de 'politie is gevallen. Een politie-patrouille, aldus het Ber liner Tageblatt, bemerkte vroeg in den morgen 111 Alt Moabit twee mannen, die zware zakken op hun nek droegen en hevig heen en weer zwaaiden. Dé politie hield de beide mannen ,aan; ze bleken dronken te zijn en toen m'en den inhoud van (je zakken ging onderzoeken, vond men een groote hoeveelheid levensmid delen en spiritualiën. De twee mannen werden naar een politie-burea.u gebracht en de politie ging op onderzoek uit, waai de inbraak, (er bestond geen twijfel over, dat de inhoud der zakken daarvan afkoml- etig was) gepleegd zou z'ijn. In de Kire-h- -strasse bleek een com'estibieswinkel het voorwerp van de belangstelling der "die ven geweest te zijn en zelfs trof men er nog één van dc heeren aan, die zieh zoo t e goed had gedaan, dat hij! niet in staat was om' te vertrekken. Toen de politie later de identiteit van de gearresteerden vaststelde, bleek da|t men een goede vangst had gedaan, daar zich onder hen een beruchte in- en uit- bi'eker-„k,oiling", Francke genaamd, dia den liutsten tijd in het Westen van Be© lijn -weer veel van zich had laten liooren, bevond. De i nbrekers hadden in den kelder van den winkel een zeer zwane liqueur gevon den, waarvan ze onder het „werk" eieniga flesschen gedronken hadden. Toen konden zó den uitgang niet nieer vinden en daar door waren ze verlaat. Zei m'oesteu. op het •politiebureau eerst eens goed hun roes uitslapen, voor het mogelijk' was hen ta verhoeren. Ook '11 oplossing! Dc regeering van Chili heeft, naar Reuter uit Santiago meldt, besloten om aan uit den dienst getreden- officieren van land- en zeemticht'in plaats van een pen sioen een boerderij! met een stuk land te geven, waarvan de grootte in evenredig heid zal z'ijn met hun rang. De regeering beschikt'op het oogenblik over een groot aantal boerderijen, van -boe ren die hun belasting niet meer konden opbrengen. Men verwacht, dat ook vele burgerlijke ambtenaren hun pensioen liever in dezen vorm willen hebben, daar de valuta, reeds gedeprecieerd is en een nog verdere da ling in waarde verwacht wordt. Een aantrekkelijke zijde is, dat degenen die hun pensioen op deze wdjize ontvangen voor hun verdere leven worden vrijgesteld van belasting «p onroerende goederen. Overval op een comhumislisrii bonthuis. Zaterdagnacht tegen drie uur klopten onbekenden ,a,an de deur van het -boothuis van de cioimtounistisChc Waterspoa'tvereenir giug te Hatoborn-Alsum. Toen de leden, die zich in het boothuis Ophielden, de ddur openden, drongen eenige personen naar binnen en losten schoten. E,en aribeadeir werd door twee schoten in het hoofd en een in de borst gedood, terwijl drie arbei ders wérden gewond, waarvan twee zoo danig dat zij haar het ziekenhuis mloesten worden overgebracht. De daders rijn in richting van Alsum1 gevlucht. Op de plaats v.an de misdaad werden zeven hul ken van revolvea-patronen, kaliber 7.65 m,m, gevonden. Drievoudige moord en brandstichting. In -den afgeloopen nacht heeft te Striese in het distriet Trebnitz (Silezië) de gepenj- sionneerde invalide Paul Liebethaiï rijtu twee zoons en zijn dochter met een bijl doodgeslagenvervolgens stak hij! het huis Waarin het gezin woont in' bir.and en hing zich iu een schuur op. (Eenigen tijd geleden -wias de mfan tijdens een'mijnongeluk korten tijd in de mijn bedolven geweest en se dert dien was hij' niet meer normaal. Eie|ns had h'ij zich een kogel door het hoofd ge jaagd, waardoor hij' niet levensgevaarlijk gewönd werd. De kogel kon echter nooit worden verwijderd. Zijn vrouw en de verlooide van rijn zoon, die in een andere kamer sliepen ontkwamen den dood. E-en kostbare diamant gestolen 'Zaterdag is e-v cea bra,tale aanslag ge pleegd op een juweliers winkel' in Duik© streel te Londen, waar dieven, na, hef ingooien van de winkelruit uit de etalage een diamanten ring gestolen hebben ten- waarde van 7000 pond, waarop rij! In een auto sprongen en er vandoor gingen. Een - taxi en een particuliere auto zetten da dieven na, doch de dieven wisten te ontf komen en zijn tot dusver nog niet gepakjt. Of z'ij êen goede greep gedaan hebben is ondanks de groote wa,a,rde van den ring nog de vraag, daar de waarde een gevolg is van lie't feit, dat de ring als eenigje steen de groote blauwe diamlant hevajt, die vroeger in het bezit is geWeest van een vorst uit het Kaburige Oosten, die daardoor bij' alle deskundigen op het' ge bied van edelstcenen -Wekend is, zoodat het hun onmdgelïjk' zal rijn, de steen zéo-ailis hij' thans is, te verknopen. Men Is dan' ook bang, datde dieven de steen zullen versn'ijden waardoor wel veel vian da waarde verloren gaat, maar rij! er althans nog eenig geld van kunnen Imaken.' Het merkwaardige va,n de geschiedenis is nog, dat zich a-chter de winkelruit een stalen net bevond om! de geëtalleerde; voortverpen te bes'cherm'en. Dé "dievén hdbben kans gezien dit traliewé-rk' z»o ver -uit te bui gen, dat zij' Hen ring konden grijpen. 'Er lagen in de etalage nog andere juWeelfen ter waarde van 35.000 pond, doch daar hebben rij1 niet'" bij- gekund. E;r is1 een bee looning van 450 nond uitgeloofd vloor het aanhouden van de dieven en het terug brengen van -den ring. GOES. De crisiseollecte bracht deze week slechts f 56,33 op. KOUDEKERKE. In de Maandag geJ houden raadsvergadering deelde de buirge- ■meester, mede, dat nog dit 'voorjaar zal worden overgegaantot! de aanbesteding van de verbetering van den weg Middel burgKoradekerke, waardoor de moderne verkeersweg Middelburg-W-estkapelie zijn voltooiing Zal naderen. Langs den' weg MiddelburgKciudek'erke komt aan de eene zijde -een wandel- en aam de ond©:'8 zijde een rijiwielpad. Deze paden zullen .in de eikenlaan ,dié loopt v,a-n Ter Hooge tot Stee-nhovp. naast elkaar komen te lig gen en zal dan de rijweg worden gedelgd op de te de-mpen slo-ot langs Ter Hlooge. Die mishandeling te -SeliayiSk. Dc 55-jarige, J. Riennhns te Sc'haydk, die Zaterdagavond j.l. door eenige -per sonen met een ijzeren staaf is aangeval,'-' len en ernstig werd mishandeld, is gister-' avond zonder tot bewustzijn te Zijn gee komen aan de gevolgen van de opgeloop-en verwondingen in het Canisius ziekenhuis tc Nijmegen overleden. Gevechten aan de grens' van Jchol. Reuter mMdde vannacht uit Tsjintsjouï Bij Tsjaojangsoe aan de grens van Jehol is Maandagavond een verbitterd gevecht begonnen tussclien Japansche en Chinea- -sche troepen, aldus een betrouwbaar be richt uit Japansche bron. De Japanners beweren, dat de Chineezcn den strijd be gonnen zijn door het Japansche garnizOerÉ van 'deze plaats aan te vallen. Veilingsverccn. Znid-Bcveland. Goes. Groentanveiling 20 Februari. Spruiten f 1415, Sipiruitkblpipien f!4, B-ocrenkool fl.603, Sj-alottem f'2, Uien f'l1.90. Aardappelen f 0,30, a.lle per 100 Kg.: Prei f 69 per 100 bos; Gele Sa- voypkbol f3. Boerenkool f' 1,40, Selderij knollen f 1.20. alle p-er 100 stuks. GOES. 21 Februari 1933. 'Eieren: per 100 stuks f3, per 25 st. f 0.75. aan part. p-er stuk 4.cL; eendeieren f3. poelje-eieren Ï2 ner 100 stuks. Boter: per Kg. f 1,40, pea-V2 Kg. I' 0,70, aan part. f0,80: fabr.boter f0,85, afwijkende boter f' 0,60 pér 1/2 Kg. Boter handelaren f'0,70 pier pond. GOES, 21 Febr. Eierveiling „V. P. Z." Aanvoer 20654 eienen, prijs f3,30 p-etr 100 stuks. GOES, 21 Febr. Op de graanmerkt was de aanvoer verminderd, handel iets vlug ger. Haver f4,50, Kroioneirwtien d' 8,50 12. Bruine -boo-nen f68. SohokkeTs f 8 '13,50, Maanzaad f'3940. Veiling tc Middelburg. Op de veiling, van 20 Februari deden: Zeeuwsche blauwe aardappelen '16 e. per 25 Kg.veldsla 1315 0., spinazie 38- 50 c., winterpostelein 21 c'., spruiten 5 20 e., witlof' 1024 c„ sohoitseneetran 110 c., koolrapen V22 c1., wijnpeen 1 c„ nantuspeën 15 e., sjalotten- 6 o., uien 1—4 c„ kroten 1/23 e., roode kool 15 c., -slavelten 2835 cbroedsla 47 c., alles per Kg.; tuinkér45 <J. Ipeir doosje; azalea's 3537 c., erocussen 911 c.„ per pot.; prei I1/461/2 c„ kholseldcrie 7 c., beide per bos; savoyie kool 15 c-., roode kool 4—8V2 c„ boerenkool 0.141/4' c„ kropsla 51/4 c„ kndlselderie 21/i c., tulpen 1 c., alles p-er sitiuki 'ROTTERDAM, 20 Februari 1933. Veemarkt. Aanvoer518 koeien en os sen, 831 vcitte kalveren, 579 schapen on lammeren, 943 varkens. RrijiZ-en per 1/2 Kg.: koeien 13—17, 23 25. 2829, veibt-e kalveren 2025, 30 35, 40—45, ossen 15—17, 20—23, 25—27, overj. lammeren f 812 pi. -St., varkens 14, 141/2, 15. Zaden: Karwijzaad f1819, Lijnzla-ad wit blo-ei zaai f 1415, Lijnzaad vloer f6 7, Lijnzaad bïa-u-w Mo-ei zélad f1012, Blauw maan-ziaad f3840. Vlas: -8510 Kg. blauw f 0,421/20,65, 6000 Kg. Höl'l. geiel f 0,45—0,55, 3000 Kg. Groni-ngs'ch lonverkbciht3200 Kg. D-auwroot f'0,400,50. i Vraag zeer beperkt, prijs onveranderd. AardappelenBxietsche eagenh. fi 0,65 1,25, Zeeuwsche eigenh. f0,500,80, Zeeuwsche bonte en 'blauw-e f 1,10—1,70, Pot-ers 1' 0,500,70, BraWs' fl,301,80, Red Star i'0,751,20, Vo-eraardaippielen f' 0,35 0,45 per H.L., Wesitl. ronde 34 Ct. ,piai' Kg. Aanvoer flink, handel flauw. Graanmarkt.: Gerst f45, BOa-ver f!3,25 —4. Kleine grtoeme erwten fi712 Esfifia kwaliteit f 13, 'Schokker-s f12—14, ver der van f' 8-11, Bruine baonem fi68, La Plata .Mais f70 per fllajSt. I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3