F~l UIT ZEELAND I DINSDAG 21 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEoWSCHE COURANT GOES f IN HET KRAAIENNEST Die puliticke crisis. De rege-ering, heeft aan den vo-orrititer van de Tweede Kaaner bericht, da,t. zij prijs stelt otp de behandeling van verschei dene wetsontwerpen ,w.iO. dait tot heffing van een weeldeverlerinigsbel'astiiig. „De Zeven Provinciën". i Aanval o p ii'. G x am e r. Het lid van den Ind. Volksraad mr. Dart heeft do schriftelijke vraag tod- de re,gearing gericht, ioï zij niet van meening is, dat in verband mat het feit, dat de Ncderlandsch-Indische aanhteaaar op moin- activiteit ir. Cramer in het openbaar uit drukkingen aqu, heibben gebruikt, waarin liij zijii vreugde luitsprak over beiti ge beurde aan boord van de Zeven Provin ciën alle termen aanwezig zijn om dien ambtenaar oneervol uit 's lands dienst te verwijderen. 'n P e r s s t e ni. De heer E. de Lang, directeur van Het Vaderland, schrijft in de „Mededeelingen" van de Ned. Dagbladpers, Vereeniging van uitgevers vton dagbladen Het is eigenlijk 'een geluk ,dat de Ar beiderspers geen lid meer is van onze iVoreeniging, want wij zonden den heer v. d. Veen moeilijk meer in ons midden kunnen toelaten cm hem niet hot noo-dige respect behandelen. De collega's zullen vermoedelijk in de dagen na 4 Feibr. de berichtgeving in de Arbeiderspers, hebben gevolgd en ik geloof wel, dat ik uit het hart van velen spreek', wanneer wij hier onzen grondig,en afkoer te kennen geven over de wijze van redigeeren en dirigeieren van de Arbeiderspers in Nederland gedu rende de laatste week. De Arbeiderspers en de leiders van de ti.D.A.i'. hebben hun mond immer vol over inktkoelies en broodschrijvers, maai wei hebben nu kennis kunnen nemen van een voorbeeld v'an koeliesehapi van de ergste graad. De heer v. d. Veen is. dus verplicht <q> dergelijke wijze de massa en 'den lezers in heit gevlij te kopnen. In ieder geval, ik heb op? mijn zetterij, bevolkt met vete mode vrienden, toch -ook kunnen consita-t.eerein, dat er velen waren 'die eveneens voor den directeur van de Arbeiderspers maar weinig re,s]pect hadden. Dei leerschool voor de leiders van do S.D.A.P. der toekomst, is niet bepaald Verheffend. Met een dergelijke pets kun nen moeilijk mannetn van karakter worden gevormd. Er zijn naar mijn xne-ening heel wat mensehen in Nederland de oogem open gegaan en bij de a.s. verkiezingen zal de S.b.A.r. zulks wel aan den lijve voelen. Laten wij allen toch in onze bladen die verderfelijke methode van de Arbeiders pers regelmatig signateeren en aan de Ne-, derlandsche groot-industrie toch telkens voorhouden hoeveel kwaad zij sticht door gebruik te maken van de publiciteit van 'de Arbeiderspers. Wij weten allen veel ie goed, dat de groot-industrie; die pers nog niet eens noodiig heeft- ookwil men 'de arbeidersklasse in Nederland belteiken, 'dan zijn er genoeg bladen met groote op lagen in bijna alle siteden yam 011-: laind Cn in de provincie is menig blad aan tip wijzen, dat een tienvoudige oplaag heelt van de kopbladen van Heit Volk. De o'f'fieieele verklaringen. V. D.-Aneta meldt uil Batavia: De verklaring van den Comtaandant 'der Zeemacht in Ned.-Indië, vice-admi- raal Osteu, die gistermorgen in den Volkst- raad werd uitgesproken, en een buiten- gewone belangstelling van het publiek 'trok, ving aan met een resumé cler ge beurtenissen te iSoerabaja die voor tijdens en na de actie van het gezag aldaar, Ipplaats hadden en welke gebeurtenissen uit de persberichten, bekend zijn. Vio o r 1 oo-p i g e con Cl u s i e b De muiterij' Was beraamd zoowel door fle inlandscke schepelingen als door e,en gedeelte der Europoasche korporaals en lui anschappen. Het ontbreken van speciale voorzorgs maatregelen, zoomede de afwezigheid van den commandant, den eersten officier, uiteerdere officieren van cenige ancieaf- ïuteit en een groot gedeelte dor onder officieren (waaronder den chef' der épui- page) op den avond van den vierdefn Februari hebben de uitvoering van het plan tol muiterij in zekeren zin verge- wak'kclij'kl. De muiterij brak uit op den avond van dien dag, nadat 20 minuten eerdek- was ontdekt dat de munitie uit de ver laat rolka-st was ontvreemd en deswege 'door de officieren van de wacht een alge meen -onderzoek werd ingesteld. Het schip Werd in het donker gezet, de muiters ont sloten de geweerrekkien en voorzagen zich van geweven en munitie. Een poging om dit te beletten mislukte. Twee- officieren werden als gijzelaars uit hun kooien ge licht. De trouw gebleven Europeesche kor poraals en manschap-pen werden opge sloten. De houding der officieren Doordat de officieren niet dadelijk de beschikking hadden over geladen pisto len, zijn kostbare oogenblikken waarin door plotseling krachtdadig ingrijpen do normale toe-stand wellicht nog hersteld had kunnen worden, verloren gegaan. Do oudste der aan boord aanwezige «Ce-officieren, -de officier van dienst met rang van luitenant ter zee 1ste klasse, verliet in een vlet het schip waardoor aanvankelijk alle leiding ontbrak. Ofschoon door de officieren verschil lende pogingen zoowel door geweld on list als door overreding zijn aangewend om de leiding te hernemen, zal mioelen worden uitgemaakt of door hen voldoende doortastend is opgetreden. Zij hebben zich overtuigd van een ze kere nederlaag tegen de gewapende sterke overmacht en uit vrees voor moord pp de gijzeaars en de Europeesche schepelin gen, in een defton-sieve houding laten drin gen, t,ot een sfaat van tegenweer op het achterschip, waar zij het toezicht hebben kunnen handhaven. Hoewel het onderzoek op dit punt nog onvolledig is, kan uit de feiten worden opgemaakt, dat met, de mluiters bespre kingen zijn gevoerd. Overigens hebben noch de officieren, noch de ondevof'ficie- ren, gedurende den tijd dat het schip zich in handen der muiters bevond, oenigerlei dienst verricht, uitgezonderd de officier van gezondheid voor do behandeling van zieken. Zij zijn voortdurend onder strenge bewaking geweest van gewapende schild wachten. De ets-eb tot overgave van het gebarricadeerde achterschip eii van hun Wapenen werd door de officieren afge wezen. D'e houding1 van de muiters- is steeds zeer eigenmachtig geweest. In den aan vang, toen eenige officieren over, het tent dek naar de brug snelden, werd door in hinderlaag liggende gewapende muiters op hen geschoten. Ook op de vluchtende vlet werd gevuurd. Door een der officie ren werd herhaaldelijk gewezen op de ernstige gevolgen, die de gepleegde da den zouden hebben, doch 'deze waarschu wingen bleven vruchteloos. Latei' werden de als gijzelaars vastgenomen officieren losgelaten. Behalve door de velef gewapen de schildwachten, uitte do bedreiging zich in het opstellen van gew'apende man schappen in hinderlagen op- liet opperdek. De heide voorste kanonnen van 7.5 Cm. waren geladen en -o-p het achterschip ge richt. D|e niluitarx hielden de voór-ammiuii- tiebergp-laats -open, waardoor rij de on middellijke beschikking hadden over mi- trnilleiii - en handgranaten. De dienst aan boord verliep overigens viijw'e 1 nominal, voor zoover daarvan in deze geheel abnormale omstandigheden kon gesproken worden. Alleen het onderhand van het -schip liet ie Wenschen over, uitge zonderd dan dal van de machinekamer. Gevaren wend onder de Ned-erlandsche vlag. De roo-de vlag heeft nimimer ge waaid. 's Morgens en 's avonds werd vlag- genpara-dc gehouden, waarbij' 'de voorge schreven eerbewijzen werden gedaan. Toen 3e boni' viel, ontstond er een pa niek. De schildwachten wierpen hun ge- Weren weg. De officieren -en onderofficie ren snelden naar het dek. Het verzet was cellier reeds totaal gebroken. Deze enkele, bom, voorafgaande aan den eigenlijken bom'aanvail, w' a, s b e d o e 1 d als waarschuwing -en waai dan ook gericht voor den boeg van het schip. Maar de kans van treffen van liet schip is ép Zoo'n hoogte allerminst uitgesloten en inderdaad werd liet -schip getroffen aan bakboord op- het tentdek naajs-t den voov- schoorsteen. Zangnil'voicring. Zondagavond werd in „Slot Osfiande" door de ztog-af'deeling van den R.-K. Vrouwenbond een uitvoering gegeven, on der leiding van den hear Otto Lies. Du belangstelling viel ons, nieit- tegen, gezien het feit, dat er den laait-sten tijd zooveel op- ont-aplanniu-gsgcibicd te doicn is geweest. Hot- zangclu-bj-e, dat momen teel ruim deriig leden telt, trad Zondag vooir de tweede maal in het openbaar olp cn z-ijïi ptnastatiee stonden oipi honger peil dan bij de' eerste uitvoering. Eir zat meer discipline in bij lwt jonge vollkje en de partijen waren vaster, waiardoor de samen zang be-ter tot zijn recht kwam. Vooral de eenvoudige -en in het g'ehoior liggiande liedjes van Cath. v. Eennes, Menddksoli-n, Viotta, Biellijiens, e. a. kregen een gopde vertolking. De zwaardere toonzettingen \an Mozart en Tine-1 gingen de krachten van de 'zangeresjes nog te boven. Dhr. Lies kweet zich van zijn moeilijke taak als dirigent-pianist boven allen lof'. Na 't liederenprogram ont-ving hij van mej. Lcchmeir een moioie bloemenhulde. Toen de p-auiz-e- geëindigd was, worden dei aanwezigen nog vergast io.pi -twee leuke zangkluöhten „Meidenpioezie" en „Het millioen". Vooral het laatste stukje viel zce-r in den smaak. Kapelaan Bakker heeft op hei -eind van den avond de jonge- dame-s en haar leider zijn lof vo.oi- hat, gepresteerde niet -ont houden. Het wa-s dan ook inderdaad een leuke avond. Laten we liopen dat deze jongste loot van den K.-K. Vrouwenbond zich in een voc-rspoedigen groei mag blijven verheu gen. St. -J.icubiispiatr:in,-iat. Wij ve-rwijizen ieder naar, de annonce in dit nummer, welke nadere bijizooid-erhedetn bevat over' de uitvoering van liet St. Jaoo'bu-spiatironaat oip Zondag a.s. in Schut tershof. Het aardige programma, verdient wel dat men or thans reefis kennis van neemt. Ib-K. Volksbond. Gisteravond had cle- jaarvergadering plaats in „Slot Ostende". Te S uur open de de viee-vaorz., dhr. L. de Koning deze vergadering en deelde me.de, dat de Geest. Adv. we-g-ens ziekte en de Voorz-. eveneens odn dezelfde reden de vergadering piet konden bijwonen en wen-elite beiden een spoedige genezing toe en daar dit de eerste vergadering is in 1933, wenschte s,pr. den leden een Zalig Nieuwjaar en hoopte dat. dit ja,ar gunstiger ma,g zijn dan heit vorige. Hierna werden de notulen der vorige vergadering gelezen cn onveran derd goedgekeurd^ De ing. stukken Werj den voor kennisgeving aangenomen. Thans kwam aan de, orde hef jaarver slag van den secr., dhr. v. d. Bosch. Hierin spoorde- de-ze aan tot- meer en befer veig'aderingibezoekhet jaarverslag jveird met aptptla.us -begroeit en werd de -se-cr. dank gebracht. Uit hef jaarverslag vain den penningm., dhr. v. d. Does, bleek, dat in kas was f 102,48. Nadat de conitrotedoim- missie. benoemd was en de heenem J. Fait en F. Aarts de bescheiden hadden nage zien en goedgekeurd, werd den pcminingm. dank gebracht voor het gehouden bejheer. In de bestuimrsfunotie- werden herkozen dlun. L. de Koning e-n P. v. d. B-o-sch, ter wijl na 2e en 3e stemming geko-zen werden d'hin. O. Sno-op en T. Temlpelaar. In de vacature H. Doemen werd gekozen dhr. J. Fait. Allen namen de benoeming aan, terwijl dank gebracht werd aan dhr. V-ervaat ,e-n Siemons, die- geen bestuurs functie m-eeir zlnH-en vervullen. Uit hef- var-slag van Herw. Levens kracht, uitgebracht door dhr. v. d. Do-es, bleek dat in kas, w,a,s f 6 LSD/c, waiairvoor deiz-ci de.n dank van dein voorzi. in .ont vangst mo-oht nemen. Van de rondvraag werd nog door en kele- ilede-n gebruik gemaakt en, in verband me.fc de ziekt® van den vooirz., benoemde mem -een plaat-gvervanger in de commissie voo-r werkverschaffing, n..l. dhr. T. Tempielaar. Nadat de voorz. nog medege deeld had dat. op 20 April de film „Ken tering" in Goes zal draaien en 'aange spoord had dien avond vrij1 ito houden, sloot deize de thans; druk bezochte -en ge animeerde vergadering met den clir. groet. Kiekje uit den Raad. Na langdurige ongesteldheid, wias ilo voorzitter, burgemeester Hajenius, Vrijt dagmidda gvoor de eerste maal weer pre;- sent en leidde met vaste, geoefende hand, zooals gewoonlijk de vergade-ringalleen zijn stem' liad zich nog niet heelejina-al aan den greep van de griep' kunnen ont- 'tv te-stelen. Daar liet de eerste zitting in liet nieuwe jaar was, passoe-i de in de traditi-oneelei »udej aars revue (helaas niet op rij'mi) het wel en wee van Goe® gedurende 1932 voor onze oogen. Jpiiggeborenen noch overledenen waven vergeten't ,aia;nllal h-ur- gers weird -even serieus -opgenoemd als de j.t je veelheid geplaatste gasfentaaims; aan rioleeaiug en gast liuisk west ie was ge dacht; binnengekomen schepen en uitge knepen belastingbetalers hadden de aan dacht getrokken. Het was af. Zelfs zege- weiiseli en 't antwoord van het oudste lid ontbraken niet. Amsterdam mtoet niet den" keu dat liet 't monopolie van Thmna,sva.e.r en Pietemei hééft. Met de agenda was 'n lange weg te beplaveien, doch gevaarlijke bochten, noch diepe huilen no-opten tot vaartverminder ring, zoo dat in betrekkelijk korten tijd de vele punten afgehandeld wlaxen. Alj- leen -over het invoeren van twee nieuwe rangen voor het jongere personeel op de gasfabriek liep nog al eenig debat, omdat niet iedereen het voordeel daarvan inz,ag, ol' beter gezegd, iedereen niet te overtui gen was, dat de fouten van het oude -stelsel, grooter waren dan de onvoil-i kouienlicden van het nieuwe. D'e cbminissie voor georganiseerd over leg luid echter haar ja,woord gegeven cn mét de kleinst mogelijke meerderheid werd Goes verrijkt m'et een leerling-fitter cn oen aankomend-fitter. Dhr. v. Poelgeest bleek veel studie geidaakt te hebben van do fïtter'ij, maar zijn bez'wlaren werden 'te licht bevonden. Op 't eind der vergadering raakten de gemoederen hoogelijk verhit door de be faamde G astliuiskwestie. Het strijdhaftig Gasthuisbesstu.ur was weer eens ten aan val gelrokken; had bij den Baad zijn beklag ingediend over minder vlotte 'bej- handelin'g door B. en W, van ingezonden bescheiden en had in liet voorbijgaan ook oven Ged. Staten over zijn ontstemming ingelicht. De voorzitte-r verklaarde dat de stag-- uatie den deele school in een abuis va-u de typiste en voor de rest stak in het feit, dat er stukken waren gezonden aan den ziekenhuisi-deskundige, dhr. Könings. 'Dhr. v. Poelgeest, die ook in de vitterij een expert is, was met die vea-klaring niet tevreden en hoewel dit heer, na de mislukte f 60.000 putsch, veel reden to-t ingetogenheid heeft, voerde hij zoo'n hojog woord, dat de burgemeester in drift uitf schoot en dreigde zijn onm!alsche meening eens te zeggen over de Gasthuiskwestie. 'Toen haalde het eene woord liet andere en zonk men in het moerasje der viiuiigheidr jes, dikke woorden en aanvechtbare nnee- ningen neer. Dhr. v. Poelgeest vond het Gasthuis- bestuur te goed; dhr. v. d. Wart zwaaide mot „staking der betalingen," bereed liet attandsche stokpaardje dat Ged. Staten met zouden toestemmen, dat het Gast huis 'rijn schulden uit zijn bezit 'be taalde de voorzitter zei weer, wat -en dhr. Crueq imei kte op, dat hoe meer m'en over de historie' sprak, hoe minder li'ij cr van begreep. -Welke verzuchting Wel door meer mens-clien geslaakt zal wor den. Tenslotte moest de Middelburgsche wet houder Boasson log .spitsroeden Ipopen voor 'n loslippigheid in den raad rijner gemeente. Deze h-e-er had teruggeschreven dat hij het niet had gehoord (zooals- m'en aanvankelijk dacht) van dhr. Könings dhr Könings had geantwoord dat hij alleen de was-chkwestie met de regenten aan 't bes-preken was geweest en dhr. v. d. Wart bezwoer op rijn beurt, -dat de regen ten no-oit iets aan dhr. Boaso-n verklapten. D-e kennis van mijn 'kennis verscïieen daarmee op het appèl, maar de voorzitter sneed hem den pas af met hot vonnis: „het 'gewauwel mioet uit wezen". En toen kwam er nog 'n rondvraag en 'n geheime zitting. 15 cent per dag voor het hui'en van oen nieuwen Stofzuiger. J. M. Polderman, Goes. T-el. 129. (Adv.) Nisse. In -de Vrijdagnamiddag gehouden vergadering van de weegbrug „de Paluij- boom" is 'besloten aan de aandeelhouders 5 pet. dividend uit te keeren. 'S-Gravenpolder. Gistermorgen werd al hier ten verzoeke van dhr. J. Tramfpcii'. -publiek verkocht ten overstaan van notaj- ris M. Oele Jz. aldaar: een woonhuis en erf -aan de Bosscheweide. Kooper hiervan werd dhr. C. P. Meïjhard te Ellewo-utsf dijk voor f 1400 plus rechten. Eorsselen. Zondagmiddag, even na 12 uur, hoorden de inwoners van Borsselen klokgeklep. E,r bleek brand uitgebrolk-en -op de hofstede van L. de Winter. D|eze hoeve -staat in den Van Citterspolder. Die burgemeester van Borsselen zoTgde, dat -spoedig de brandweer word gealarmeerd cn binnen een kwartier was de brandspuit geladen op een auto en waren de brand weerlieden, in vrachtauto'* ter plaatse. Da groote landbouwslchuur stond in lichte laaie en kon niet meet' behouden "Worden, doch wel had het snelle handelen tot gevolg, dat de woning, het wagenhuis en een varkenshok, gespaard bleven. Het ge vaar was werkelijk groot, want, het hout werk van goten en ramen 'der woning Smeulde reeds. De W'. was met zijn auto naar de kerk te 's;-ITeerenhoieik geweest. Thuis gekomen reed hij deze op den dorschviocir en ontdekte, dat ze véntitje. TTSj- kneep de vonken uit cn ging zicli ver bloeden. Daarna begaf li'iji zich nog oven naar de scliuu-r, doch, zoodra hijr de menr deuren opende, vlogen de vlammen hoog uit de auto op en Was 'redden niet inlost' 'mogelijk. Het mocht de W. met behulp van zijn vijf kinderen, 'tusscken 9 en 14 jaar gelukken, alle zicli in den stal be vindende beesten, los te m-aken en het veld in te jagen. Er verbrandden mét do, -schuur een paar wagens, de mbtor eener doraclimiachine, paardentuig,; eenig liooi enz. Op las van Borsselcn's burgemeester was. inmiddels de wethouder Hommel van 'Nieuwdo-rp gewaarschuwd, die spoedig aanwezig was. In overleg mot 'hem we.rd de nablussching overgelaten aan de brand weer van Borsselen. Verzekering dekt da -schade. Kruiningen. De gemeenteraad heeft be sloten, mede mat het -oog .op de werkver schaffing, tot. het aanleggen van een ver bindingsstraat tuesohen heil Marktplein en den nieuwen rijksweg. De raming- be draagt f 12.000. VHcierenhcck. De to-oneelvereienigin-g mag weer tcrugzi.cn o-p' eenige wel geer geslaagde avonden, al wra.s de inzet- van e-lk dezer avonden niet groots. Het schitterende drama „Het Vierde Gebod" werd door slecht ap-el vreeselijk geradbraakt. We. hebben bewondering voor den moed van de vereeniging oun -eeui stuk als dit op hun program t-e. nemen, ünaar dan verwacht men toch ook wel gen weinig* behoorlijk s-p-el. Behoorlijk sjpci knegon we slechts zeer sporadisch te ge nieten. Sext-o en rechter Tarroine werden goed weergegeven, maar de oude bediende Daniëlo was -allen verre de boüts* W-at f-e zeggen van de sterfscène? Kluchtig was het. De hoio-fdr-p-ls-p-el-er kon ■enkel een haan van een pistool overhalen, daarmee is alles -geize-gd. In blijsp-el-en is_ liij op- zijn plaats. Mijnheer d-e- regisseur, lu speelt een volgende maal weer mee, is het ni-et? We hdhben u e-en keer geizi-ein en mSs-leia u -ent- aelitend. De blijspelen h-ehben gelu-kliig alles ge red' Lijp- Zuurdeeg deed het go-ed. Moppie als kindermeid deed het nog bet-er, cn met Plip© cn FOa-pis gingen we nog in stijgende lijn. Hannes Pimpelmees een weinig vlugger sprekende is onnadoenba-ar. D-e mislukte kraamvisite is geweldig geworden. Dat was werk. Een wo-ord van lof aan de regisseur, niet minder aan de grimeur en decorateur. Spelers, we-est niet tevreden met een mager applausje. 'Hannes Pimpelmees, we liopen je meer te zien! Veel succes. Brouwershaven. De gemeenteraad heie-ft afwij'2-cnd beschikt op liet verzoek van liet gemeentebestuur van Haamstede om tot beihoud van het vliegv'-eld aldaar een jaarlijksehe bijdrage te verleenen cn o-p liet verzoek van de Iv. L. M. «11 deel te nemen in liet garantiefonds voor de Zee- la nd lijn. Sclicrpcnisse. Naar men verneemt heb* hen Ged. Stat-en liunn-e goedkeuring nog onthouden aan 't raadsbesluit van dein gemeenteraad betreffende afschaffing .der kermis, zulks in verband met -een ingeko men adres met handfeekcniiigem om dit raadsbesluit nietig t-e- verklaren. IJzcndij'ke. Gisternacht is door onbe kende oorzaak he tsigarenmiagarijn van P. op de Markt alhier geheel afgebrand. Verzekering dekt de schade. Aai'dcnbitrg. De rijkspolitie alhier heeft een 20-tal inwoners der gemle-ente Eiede bekeurd wegensi het- voorhanden heibben van ongemerkte varkens,. 'De Commissaris der Koningin be zocht vorige -week weer de geun'eentefi Aardenburg en Sint Kru-s, ziulks in vel band in'et de van de zijde der laatstge noemde gemeente gerezen moeilijkheden over den nieuw aangelegden weg Aardenj- burgSint Kruis. Auto-busdiensten. Gede.p. Staten van Zeeland hebben wij* ziging gebracht in de voorwaarden, waar onder vergunning is verleend aan J. D. de Koster te C-olijnsplaat vo-or -een auto- busdienst van Colijn-sipilaia-t naar Kortgen-e (steiger) en wel z-o-o, dat de.ze niet zal worden uitgeoefend op Zondag, den twee den Pa-asclidag, Hemelvaartsdag, den twee den Pinksterdag, Nieuwjaarsdag, den eer sten en tweeden Kerstdag. Eenzelfde wijziging is gebracht in voor waarden, waaronder vergunning verleend is aan de N.V. Auto-Omnibusdiensit te Wissekerke voor een aiitofeuisdi-enst van Kampei-land (veerdam) over Wissekerke naar Kortgene (steiger). R.-K. EIJESjKjlEiSKBiING MIDiDELBURiG. Zaterdagmiddag vergaderden de afge vaardigden van den E.-K. Bljkskieskring Middelburg in hotel „Pays Bas" te Teiy neuzen, met het bestuur vim den kring on der voorzitterschap van burgeimieestek Ti-u'ffino uit Hul^t. Deze sprak het wol- kom'stwoord bij de opening van de bij zondere vergaderingverheugde z'idh oven- de groote opkoan'gt en zette de reden van de bijeenkomst uiteen. S-pr. hoopte dat do gelegenheid om 'de candidaten te heS|p:reken Draadlooz-e praatjes. De K. E. O. heeft er onlangs over ige-* klaagd dat de Radio-conti'61«aommissie be zwaar had gemaakt 'tegen het uitspreken van het woord „Goddank" in een katho liek program, doch dat diezelfde oom missie aan den antipalpistischen dominee HiOiOgenhuijiz'e to-es temming gaf om bijna 'n huil' uur lang de. katholieken te beklad den. De K. E. O. vond dit vreeimd. .Wij niet. Me-nschen die. bang rijin dat p i en dank brengt aan God zijn juist in staiaf het aan te moedigen, da-t haia.t en nijd be vorderd worden in -o-n-ze- samenleving. Want haait em nijd propageerde- de ge noemde dominee, door naast, een massa, an dere kwaadaardige- piraatjes, den laster te verkondigen, dat katholieken niét hij an dersdenkenden ko-open. Wij hadden- aan vankelijk niet véél' lust om oipi die lee- lijke leuigeu in te giaan omdat ieder onder- denkend zakenman be-ter weet, doch juist dezer dagen spraken wij1 -een reiziger, die <iii« een staaltje van katholieke breedheid cn verdraagzaamheid vertelde, opvallend genoeg om dat eens te stellen naast het naargeestig anti-paaplseh gestook. Die reiziger wa-s de vertegenwoordiger van een protestantschen boekhaindelaair in hét Zuiden des lands. Hij woonde in eern hijkans geheel katholieke plaats. Toch heeft, liij tienmaal grooiter debiet. da,n de katholieke boekhandelaar in dezelfde stad. Tot - bewijs hiervan geldt het volgende: Deze niet-katholieke boekvei'k-khopieu' in een katholieke' plaats, durfde in goed vertrouwen op de gunst van zijn Eoiom- isehe medeibiiirgers en stTeekgenoioten. op dia uitgave van de in bewerking' -zijnde nieuwe katholieke encyclopedie voo-r luon- dvrdtwintig campleite exkmpllaren in te teekenen; ieder exeimplaar koant, «F °uge- veer f 240. De reiziger deelde mede dat bijna al die lionderdtwiutig abonnementen reeds geplaatst warenhoofdzakelijk natuurlijk bij- katholiekenja, hoogstens drie exemplaren waren aan andersdenken den v-erkooht. Desondanks staat me daar oen dominee voor de radio te verkondigen, dat katholieken niet koo-pen dan bij eigen geloio&genooten met, het kennelijk doel, de probestantsclie bevolking o-ver te halen do katholieke z'akenmeiiischen te boycot ten. Waar is zulk gedoe- 'toch goed voor'?, Is er reeds niet genoeg haait- en nijd onder de- mensehen? Moet een geestelijk voor ganger zich voor zulk gestook nu le-enen Moest zoo'n man geen walg krijigen van dei middelen, w-elke hij aanwendt het- een» deel van het volk tegen het andere op ts zetten Hlet zijn allemaal vragen die niet moei lijk te baant-waorde-n zijn! UITKIJK. eerlijk gebruikt zou vvbrdeu, met eerbied voor aller gevoelensi. Bij 'de ingekomen -stukken w-as een Schrijven van dhr. Geerts, waarin deze mededeelde, wegens; drukke werkzaam heden, Zijn functie va» penningmeester te moeten neerleggen. D'e voorzitter stelde voor het ontslag eervol te verleenen en in de vacature dhr. G. Mes tijdelijk te laten optreden. Dit werd goedgevonden. Kwam aan de orde do bespreking over de -candidaten. D-e afgevaardigden die op fle verzamellij-sjt stonden, verwijderden zicli eerst uit de zaal, 'waarna ieder gelegenheid kroeg hot zijne naai' voren te brengen. Daar deze besprekingen vertrouwelijk wa ren, bepalen wij' bns( "bij de -mededaeling dat alleen de ciajididatuur van de heereu Liocke'feer en Kalle besproken werden. Lang is. er gedelibereerd over de samen werking' met Dan Bo-sjch, waaruit duide lijk naar voren kwam', dat) Zeeland geheel .afhankelijk i-s; van Den Bosch cm alleeD door 'n gun^t van dien! rijkskieskring, den Zecuwïjcheii afgevaardigde te behouden. De voorzitten' deelde mëd-e-, dat de geneigd; beid ons te helpen niet erg groot is, om|- dat m-cn meent, bij' "deze verkiezing de tjte'm'men van Zeeland kan missen v-o-or den 'vijfden zetel. Indien m'en de ZeeuWen een zetel gunt, 'dan Zal de mbge-lijkheid om dien zetel te verwerven alleen bestaan, Wanneer men den Zeeuwachen candidaat -op het politiek advies; zet. Gaa,t men zon der advies in zee, dan is de kans onher roepelijk verkeken, omdat: D;en Bosph tien maal meer ateminen uitbrengt dan Zee land. Ook de noodzaak, dat één lijm dooe de -onzen getrokken Wordt in Den Bos-clj werd bepleit. Iio-evvel de afgevaardigden naar Dei) BoSjch geen bindend mandaat meegegeven intocht worden, wei'd op voors;tel van dlir. Die Bont uit Vlissingen, om' het gevoelen •der vergadering ie peilen, gestemd over de vraag wien men de meest gewensdhte candidaat achtte, nadat de voorzitter zoo wel op het voor- alsj nadeel van zoo'n stemining gewezen had. De uitslag was, dat de heer Lookefeer 25 st. ki'eeg, de heev Kalle uit Westdorpe 11 en dr. Mes 1 (blanda 1). i I Vervolgens had de. verkiezing plaats van zes afgevaardigden naar de gecombi neerde vergadering te Den Bosch. Gekozen wierden de lieei'en Stoopman, Menheerc, v. Poppel, De Martelaei'e, De Bont cn Baart. Bij de rondvraag brachten de lieer en Stoopm'aii (Terneuzen) en Franse (Kwla- dendaknme) nog even de verkiezingspropa ganda naar voren, wiaaa'over de voorzitter echter nog weinig positiefs kon zeggen, -dm dat bijna alles nog in hot stadium' van voorbereiding is. Hierna -sluiting met den christelïjken groet: De, Ze.e-uwsehe ziet el in .groioit gevaar. Gistermorgen bereikte nn-s slecht nieuws over de igieacunh. vergadering vian afge vaardigden uit de kieskringen den Bosch -Middelhuqg, wdhie Zondag te den Bosch gehouden werd. Aanwezig waren 36 afgevaardigden van. den Bosch e-n 6 van Zeeland. Voor de -om-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2