NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering E COURANT ■SPREKKEN I DINSDAG 21 FEBRUARI 1933 FEUILLETON In twee werelddeelen. fl BUITENLAND DE BALKAN CHINA Griep Influenza.AlwatUnoode IbWeml wonder, vojrar vaimiem wimpeltje, Id redht vooruit in Jzo spanning werd lien bootsmanshaak irige jgtreepl en het Lvisoht. I weer en de taméi- fetihe instrumenten mniddellijk! "tot ope» nadat de tiochïna Jd, behoord® de |ien. Zooala de dok- mlaar weinig lan- of de patient zou geloop en, liet ge- •liez'en; er had zich l-e infectie aan' beide Is en niét sjuicc'es be- waaxbïjï ook d®i ra^ toebedeeld, werd vreeselïjk lot van rd. Itotterdam w;aren da pstent-taachinist vrft i r NIET -.WlEiET- in hot tiertritoarinjn ika .uio|g( slechte 80 ogat, ittjgieai1 ongeveer waardig jiaar- Ep dat alles oandat |Laaidjer in 1879 een zijn land bracht Pvanem da tropisch® ja(l Amerika, Onider ïden kan hnini geibrul meer dan itwiee mijl brain® of gewone fete der bekende. Ben Jden voaruiiatoeikeaiidea Ige hlliaas eigenlijk pet tongbeen staat verbinding .em, ver» (Kngien hab geluid zij. n'tdjd, vooral bij! pn» apen, die zéér gewetöglst. i worden vatak van de hat gewicht van dia ar opi gaan H|et is wel aptmer-. (i'ajnd. een methode om bedacht, ofschoon ïs duizenden jaren ©en |:id zijn. jOtrcH 1 ?i .Willeim geeft Ja op «n gaat nu1 rech- toekomt! Dlaifc is «etn mleinisohien het leven It haar m)an)„Treurig, laad kun je im de naald J heb ik dan eigenlijk Ig ingénieur getrouwd Nu, goed ojjgielet, join- n maiaiien een weide in van juffie kan tate nu lin man moedig heeft .txm maai-eri?" I kleine f?ri&: „Maar, Ihij heelwnaiaff niat!" f' 1 i mannen de Weide «1 ge- I ft „iemiand vain buiten" in een restaurant «tan. j smaakt het ,yheon" uit- |jte nu, w®t je gegeten gastheer vol spanning, mond heeft aflgtevtee.jd. i mijn jongen alles de compote ook.?," lam de kamer," zegt 'de iij bevalt me en to ld u opl en to(p| een dajne look," lachte da hospita. loitang .als de huur prompt 9 In de pretenties der vnou- iw mag altijd voor haar hen wat ze maar wil," verlangt zij dan zwaai.?," acht jaar," antwoordde ontmantel." Int. de keukendeur en roept lises toe: „Mina,, kan ik je rrouw, vandaag heb ik te u daar een prachtig vel Iliggen! Is dat bedlist va,n jaalschen tijjgteri?," eb het van mijn oom gala-a- irauirwerkfabrikan t hét bij den tandarts'?!" ie!" J 'n dappere jangeml Heeft •h?" mda.rts was niet tbui®!" goede daad vandaag al g»- ler niet." lijl die appel dan eens even, t bij." weegt' twee honderd plond nog alsj ean kievit! Kun je aanstellen'?" geen mogelijkheid hom ik it van twee honderd tpkmd NUMMER 22 29»™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOEs; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Markt! en 2: Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling: Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Schijnheiligheid. De iS.D.A.P. heeft het noodig geooi- deeld ,over het optreden tegen cl'e mhifenae bemanning van de „Zeven Provinciën een mïmif'est te vervaardigen, dat in dui zenden exemplaren over Nederland uitge waaid is. Metschrille en ophitsende woorr den wordt da regeering ongeveer voold 'moordenares uitgemaakt. De eerbied voor het leven en de afschuw voor bloedver gieten heeft de sehrijtver van het mani fest in 'n soort razernij: van „heilige! verontwaardiging gebracht. Die „heiligheid' is evenwel slechts schijnheiligheid. Als, revoltitionnaire partij' heeft de .S.Di. A.P. nooit' eerbied voor het leven of afschrik van bloedvergieten gehad. Do Oast en rijk sell e politiek® moordenaar Adler is destijds als paradepaard op honderdj-en- één S|Ocialistische vergaderingen in Neder land vertoond; de socialistische generaal' Hotste, de bloedige onderdrukker van het cotalnuuisme in Diuitschland, is hemel hoog geprezen oml zijn flinkheiden do taloordenaar van den politier.agent Baas heeft m'en nooit willen verloochenen. Men mioet hieruit niet afleiden, dat wij het zouden willen goedpraten, wanneer er onnoodig dooden gemaakt blijken bij de onderdrukking van de Vlootm'uiterij' - 'a .oordeel kunnen wij, zoolang de ofi'ici- eele gegevens ontbreken, niet vollen m'aar wij' proteateeren tegen het] 'gehuichel der S.D.A.P., die nu opeens van zacht- imloedigheid overvloeit, terwijl ze in haar hart het ruw geweld bemint. Bovendien mioet de ji.D'.A.P. bedenken, dat zij' de grootste aanleiding is geweeslfi tot de rebellie onder de mhtrozen. In dit verband is; het buitengeftvbon leerzaam te lezen wilt een ingewijde, do oud-voorzitter van den Band van Marine- Onderof'f., dhr. P. Bevei'sluis, vorige week in de perS| sohreef': 1 „Het m!arine-peihoneel is misleid", zegt de sc-lii'ijver, „de bom moest k'om'en, maar bij; is op verkeerde hoofden necrgekblmen, Niet o,p „Die iZeven Pro\\in,' ciën", tal aar in Dl ien Helder, in ciotalbrtabele kantoren, in rondom ISlbel- achtig be^chei-mide materieel® posities, zou het projectiel de beWusjte grondlbedrijvers van alle raimlpen getroffen hebben! Dlo 'publieke mteening ^telle niet het gezag, dat zich olml duizend en één rede nen moest handhaven, aansprakelijk' voor de vreeselijke ontknooping, m'aar de bur- gerbostuurdei-s en de amlbtenaren, de butr ger-redacteur van het m'arineWeekllad en een kleine groep van partijplicht boven al het andere stellende tailitairen en bondsj bestuurders. Zij', dragen de gehuld van den alangrijV penden rouw' en het leed, dat thans, over zoo velen is; geb'racht, dragefi de vreeser Kjke verant'wbording voor het feit, dat in deze tijdsomstandigheden een goed be staan en een bezorgde toekomst van honj derden an'arine-menschen en hun nabe staan den vermfoedelijjlf voor gloed is vernield Zullen deze mloreele bedrijvers; gehepl vfij-uit gaan?, Of zal er nu eindelijk, na zoo'n traj gfeeh zoenoffer, een mbrinebestnur op- staan, dat met een strlen stalbezem aan dat misdadige politieke gekonkel ,een zon goed mbgeïïjk einde1 maakt?, Geen chauvi nisme maar een doodgewoon verklaar baar, rec'htmlatig wlaardeeringsigevoel voor de m'arine, die mïj' circfa 32' jaren mét al hare ups en downs onder hare bevolking telde, die thansj het bestaan van mlijl en duizenden anderen nog sjteeds vwzbrgt, benevens simlpele liefdevoor het landje dat ons, in diepste wezen, toch allen dierbaar is, doet ons hartgrondig naar dat onafwijsbare reinigingsproces verlangen Zooiefcs werpt toch wel 'een ander licht op de gesteldheid der S.D.A.P., dan haar mooi manifest doet! Bovenstaande was reeds geschreven 'toen '78 De Placers. Zo,o heeten de goudvelden in dit heer lijke land. De, eersten lagen langs de San Sacra mento, den eigenlijken steooim van- Cali fornia. Het is een prachtige bergstroom, die goudstroom. iWant hij is rijker dan de Pactolus der oude Grieken, die goudkorretljes rolde m zijn golven. Goudlagen zijn er verbO'rgen in z'ijjn oevers. De stiwan met gulden oevers, werd hij genoomd in den gloudtijd. Bij is do stroom in dat Paradijs, maaT geluk en zegen heeft hij niet gebracht. Zoolang hij' de stroom der wildernissen -was en de roodhuiden in hiuai slaaike katno's zim heldere wateren bevoeren zloolong |aj,g tiet .Missonarissen het kruis plantend, den vrede en de beschaving bradhten in, deiz® heerlijke streken, kon het etti Paradlijs ge noemd worden, maar toen da godsdienst haat den priester en den monnik verdreef, heit bericht kwam, dat de noodlottige boim bedoeld was alls waarschuwing en alleen door verkeerd richten op het schiipl terecht kwam. De moord-a.giteutie van deS.D.A.P. wordt hiea-doar nog onzinniger, jfammcr blijft heit intusisdiian dait de vl'octoomman- dant zijn verklaring niet eerder "jjaif. DUITSCHLAND Het verbod der katholieke bladen weer in ge (tok! eu. Wij vernctben, dat Zondagochtend een bespreking heeft plaats gevonden tusselien den vroegeren Kijbsjkanselier dr. Martx, den voorzitter van de Vollqvereeniging voor het katholieke Diuitac'hland, en sectef taris-gcneraa.l Volkcll ter eencr kijde en rijksministea- Goering ter anderje zijde; naar aanleiding van de publicatie; dei' pror clamatie van do katholieke organisaties, hetgeen aanleiding gaf' tot het verbod van een aantal G'entruinlsbladen. Die vertegen- 'wordigersj van het Centrum!hebben ver klaard dat het niet in de bedoeling heeft gelegen de regeering verachtelijk te ma ken of, te beleedigen. Veeleer ging het er om den ernst' der politieke ontwikke> ling tot uiting te brengen. Op grond van deze verklaring der beide CentTumïsjvei'tegenwoordigers word in de bespreking door Rijkscommissaris Goering verklaard, dat Mjï 'de verboden zou intrekken, hetgeen Zondag nog_in den loop van den dag is geschied. SPANJE De Kerkvervolging. Naar de correspondent van „El D'er bate" uit Bilbao meldt, heeft de civiefe gouverneur van Biscaye op last van den minister van binnenlandsehe zaken 'het katholieke blad „La Gac'eta, del! Norte'' een geldboete opgelegd van ÏO.OCO peseta's w'ijl het blad den Hen Februari j.l! een lbto heeft afgedrukt, welke beleedigend is voor de republiek. D!e ftjto stelt eenigo leden van den veiligheidsdienst voor, die een charge uitvoei'én onder studenten, die bidden voor het Heilig Hartbeeld, 'dat de gemeenteraad van Bilbao, zooals bekend, besloten heeft binnenkort af te breken. Verder wordt uit Bilbao vernomten, dat bij de „Gaceta, del 'Norte" het volgende telegram' is binnengekomen van kardinaal Segura: „Ik ontving zoo juist do door u afgezonden nummers van uw blad. Ik gevoel mlij' pijnlijk getroiï'en door de bp- leediging, welke het Heilig Hart b aan gedaan door het sectarisdh besluit van den gemeenteraad van Bilbao, da,t de on betwistbare rechten en de gevoelens van de kalholieke inwoners der stad en van alle S'paansohe katholieken schendt. Ik sluit mij aan bij het' kraichtig protest van uw vervolgden bisschop en van alle goede zonen van Spanje, over wie1 liet Goddelijk Hart ondanks Zijn vijanden zal bffijVen heerschen. Ik feliciteer de katholieke pers met haar kranige actie en schenk' haar mlijn overvloedigen zegen. Pedra kardinaal Segfura." Ten sjotte mteldt „Ei Debate" nog uit Madrid dat dezer dagen door den president der republiek een talrijke deputatie is ont vangen van den Bond va,n gezinshoofden', die den president 'Waarschuwden v,oor den ernsligen toestand, welke bij! aen even,- t.ueele goedkeuring van hetwetsontwerp betreffende de religieus^ congregaties zou wlorden geschapen. Alcala Zamlora beloofde de deputatie, ilat hij' met haar wensjehen rekening zal houden, miaar slpn-ak tevens de hoop nit, dat de persjenen, welke de deputatie ver tegenwoordigt, op hun beuirt rekening zolup den houden mét de politieke en donsjtituf tioneele mogelijkheden van het aoigenblik! Behalve de genoemde 'deputatie bevin;- de gouddorst de menschen hierheen zweepte,, hield het Paradij® op een Para- tuis te ziijh en werd het een ware1 hel, waar alle hartstochten opl da vreeselij'k'Sto wijzu heersehte'n met looden «f blbeddrui- penden scepter, waar de zonde van eiken waard gebood als' koningin in het rijk dei nacht en der ellende. Ei.n (och dat alles bracht het goud ter weeg, dat alles voerde het me® in zijn vergiftigden strooim. At an dat alles wist echter Mi-, Dorren® niets. Alleen was hem bekend, dat «r een stem gegaan was door het land der prairiën en door het geheele land van den ondergang .der zon. Goud en veel goud is er te vinden op de boorden van den stroom van Oaliflornië goud voor het scheppen. Niet dan ongaarne zogen de roodhuiden de olanken toestroomen naar hun1 l'and het land van hun jacht- en vissdhierij'gromi- d(n. Hier hadden zijl geheeischt, allten en onafhankelijk, hier waren zij' de koningen op rossen snel aïs de wind, zooi vlagein zij door deze gezegende oorden. Hier, ja zelfs met de Missionarissen konden zij het vin den. het waren mannen, die „vaders" die nooit- iets wilden, tolt hun nadeel, die altijd in eendracht met hen wilden leven en hun rechten eerbiedigden. den zic'h op1 liet oogenblik te Madrid ook nog vier deputaties; van Biv-coNavarj reeöche organisaties, welke naniens de Ver- eeniging ter bescherming van Baskische religieus,en, de Katholieke Actie van het Baskenland en Navari-a en de Katholieke arbeidersjorganiasties tegen de wet op1 de religieus® congregaties komen protesteer ren. Dc vervolging der crv, Kathiilicheii. Twaalf katholieke Sfiowenen, onder 'wie een priester, zouden, naar Reuter m-eldt, 20 Februari londer beschuldiging van hoog verraad voor de speciale rechtbank te Belgrado, vers'chïjhen. Zij Worden beticht van liet organifecreln van bijeenkomst en die "door duizenden! Slo- weensichen hoeren, allen m'et een groene das aw den hals, Werden bïjTgewoond en waar hevige protestbetoogingen tegen het huidige bewind werden gehouden. Dit pro ces is een van de vele, dia reeds hebben plaats gehad of nog hangende Zijn. Vele leiders der oppositie zitten reeds in de gevangenis, doch dit sctójht liet telkens opnieuw uitbraken van revolutio naire woelingen niet te verhinderen. Oproep tot tegenstand- Namens de centrale regeering, verklaart' de de Chineesche niinister-pnesident Sioeng gister op een massameeting, geef ik u mijn wtoord, dat wij' JehoL nooit zullen prijsgevende vijand kan Nanking in- ncm'en, maar er zal in dat geval niemand daar zljh, om) de vooTWaarden voor de overgave te teekenen. In gezelschap van Soeng bevonden zich Tsjang Hsoe Liang, Tsjang Tsji Siang, .ond-gouverncur van 3e provincie Kirin, alsmede do burgerlijke en mi'litaira nuto,- riteiten uit alle deelen van Jehol, die bijl een waren gekomen om de plannen voor liet afweren van den dreigende JapanSchen inval in Jehol gereed te mlaken. De volkenbond, zeide Soeng, Zal ons niet in den steek laten. De comtaissie van negentien heeft onze zaak, wielke de Zaak der geheele Wereld is geworden, einder lijk rec'ht doen Wedervaren. Ik kan niet 'gelooven, zoa beslojot Soeng zijn rede, dat' een volk het ontw'aaklt bef Wuetz'ijn der wereld zhu durven tarten. Wij zijn er zeker van, dat de overwinniing aan onze zijde Zal zijn. GSjf mbet do kaart van Jehol thans mlet uwi bloed kleuren, om: de Wereld te toonen, dat Jehol even als de drie oostelijke provincies Chineesc'h grondgebied is. Voor den slag. Vijftig duizend Japanners en een groot aantal tanks, vereenigd ta'et een groot aantal troepen uit MantsjoekWö, wachten op liet 'Sein van generaal Muto om een krachtigen aanval op Jehol te beginnen. Intusschen hebben ongeveer 150.000 man Chineos'che troepen en vrijwilligers stellingen ingenomen óp de heuvels rondom Jehol, die een gevreesde natuurlijke ver sterking biedende eenige weg die van da 'stad Jehol naar Peking voert, is bezaaid mlet vraohauto's die munitie vervoeren. Te Peking waar groote bedrijvigheid heerschte, werken vele doctoren aan da uitrusting van de ziekenhuizen. Die Japan'sfche aanval kan van minuut tot minuut verwacht worden. Enkelen zelfs der wilde stammen, in dein beginne en langzaam meer em imeer, namen de leer des kruises aan, en vestigden zich bij1 'hun priester en vormden de eerste cihristendorpen. Maar toen, tben de ro-am. en de roep van Californië in het goud bestemd trok-1 ken ze weg van da oevers van den heili gen stroom, naar de ber-gen. Zij alleen kenden de wagen doior d® wildernissen, zij duldden niemand in hun jacht- «f vischgronden. Maar om wild oil visch was het de nieuw aangekomene niet te doem. Om goud en göud alleen, en goud altijd. A'an da San Sacramento, die uren ver stroomopwaarts Voor gawta vaartuigen bevaarbaar is, werd het levendiger m'et den dag. i Alle gelukzoekers stormden er naar toe. Het- gouddelven begon bij de monding in de baai van San Francisco. En zoo daalde Meester Dorrens van de hocgte af naar de oevers van den stroom. Maar hij' wist niet wat aan te vangen met- zijn paard.' Het trouwe dier, hij had het zoo lief' ge kregen in de korte dagen dat ziji samen waren geweest, Zijn uitstekend® eigen schappen had hij op prijs gesteld. Hij1 PIT DEi RI.-K. STAATSPARTIJ, Vaststelling van het politieke advies. Zaterdag en Zondag: hebben de kies kringen der Rijikskies!rifringpH"gamjEa.tie3 vergaderd ter vaststelling v]an het politiek advies voor de stemming in de kies|viereemi- gingen op 5 Maant ,a.«. over de groslijst voor de Tweede Kamerveakiezdngen. Da uitslag van de besprekingen fus" schen de afgevaardigden v.an de drie rijkfe» kieskringen Amsterdam, VGravenhiage en Rotterdam w,as als volgt: No: 1 als eandidaiat voor dein eersten omschreven zetel, mr. Geseling, AmjStier- dam. No,. 2 werd da tweede omschreven zetel met als candidaa! ir. Felber, Den H'aag. Voor de vrije zteteis werden re®p. no. 3 'en ni'j. 4 de heer IV. Steinmete', Am sterdam en mej. A. Meyer, Rotterdam. In de kieskringen Arnhem.Nijmegen werd het politiek' advies .als volglt Samen gesteld: 1. (voor den omschreven ziefceil) mr. van Schaik, 2. (voor dein lan virijem zetel) baron van Voorst t|qt V;opirs|t) te Tweldo; 3. (voor den tweeden vrijien Zetel) J. van IJnneilmuiien. heeft om spoedig te herstellen, zijn 'n paar Mijnhardt's Poeders. Per stuk b et.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. In den kieskring1" Tilburg we;rd na een ruime bespreking besloten v!0|0ir de twee niet-omschreven zetels gieen politiek' ad vies te geven. (64 stemmen tegtein 39). Als voilgorde voor da omschreven zetela werd bapiaald: 1. 0'. J', Kuiper (air,beid), 2. dr. J. Kortenhorst (werkgever). In d® kieskringpoimbinatia, waartoe Dordrecht behoort), n.l. die van Leiden— DordrechtFrieslandGroningenvalt één omschreven Zetel, nil', die van) land» en tuinboiUiWpositie der arbeiders in het ebdrijf. Hiervoor, ia aft oandidaat gestald de heer A. Ji. Loerakker, D'an Zijn er twe® niet-omschreven zetels. Voor den eenen zetel, vTOegcr; bezöt door den heer van Vpuren, nn dotor: deto heer Keesltra, werd aanbevolen minister Verschuur. Voor den anderen zetel, tfeans beizet dooi- den heer Kampschioer, werd weer dezelfde candidaait aftubevollen. In den kieskring Utrecht is aai twee vrijei stemmingen gekozen tot geadviscer» den candidaait voor den vrijen) zelt-el de heer G v. Koeverden uit B|uren. Voor den kwaliteitszetel voor onderwijs zaken is bij enikela candidaaiteite'Uing als geadviseerde candidaa,t jaiangeweZen d® heer Surin-g. In -een gaooimibineerde vergadeTinig vam de samengevoegde kring,organis;aities Over ijssel en Drenthe is unaniem mr. Aalbers'a als candidaa,t voor den om'sichreven zetel aanbevolende heer Etngells is met op één na algeimeene stemmen vaar dem ainderen zetel candidaait gedteild. In den kring HaarlemDen Helder, werden aangewezen voor de omschreven zetels: Mr. H'el'len'berg-Hnbar, (eenigiei can- didaat); voor de vrije zetels,Ohr. V. d. Bilt (Haarlem) en J. Groen' Az'n. (Zd. Scharwcude). Buitengéwone Partijjraadsvergadering. Zaterdag a.s. wordt er een buitengewo ne Vergadering van den Partijriaiad gehou den te Amisit-erdain tel- bespreking y.an den! politieken toestand, onder leiding eu vopr- liohting van mr. Aalbense, Wij ontvingen ook het bericht aat het bestuur van het "dr. Sehaeiplmianfbnds voor het toeik)omis|tig® PaitijbureaUi een groot pand aan dei Ma.uritskade ta den, Hjaag. heeft gekocht. hoopte, eer dat hij' da rivier bereikte, op zijn weg de een of andere hoieve, haciënda bij de .Mexicanen, Farm heetten zie de Amerikanen, te ontmoeten, en zich onder vot.rdeelige voorwaarden er vhn te ont doen tot later zoo mogelijk'. 1 En dat lukte: hem. Gedeeltelijk onder het lommer verscho len, door vruchtbopmen van allei zijden omringd, lag da,ar op de helling van den berg een bezitting, die iedereen moest doen stil staan, zta goed onderhouden was z®, zoo vruchtbaar en zoo welig stond alles in tuinen en boomgaarden. Zeifis was ven zijde van de woning met wijtatakkea beplant, die hun ranken met p|urperen trossen rijk' beladen, tot op het dak had den geworpen. Maar het scheen wel het eigendom van Hooinson Crusoe te zijn, zta vast, zoo sterk, en zoo ineengesloten waren' heiggea en schuttingen. Meester Dorrens moest een heel,an om weg, maken om den ingang te vinden, en niet dan na lang k'lbplpen en roeipen werd hij eerst gewaar, dat er leven in huis' was,, Groote wolfshonden blaften en gingen als beiz'eit-enen te werk, aan hun kettingen, Het leek een vesting. Boven, hetgeen hij voor den ingang hield, was een gebouwtje opgericht, dat hij Tweede Kamer. O v er zii olit. Gistermiddag kwam de Kamer bijeen ter behandeling van do inteipella.tierKniO]t- tenbelt inzake de Kamerontbinding. Met de bekende .arrogantie betoogde dhr. Knottenbelt (lib.) dat er geen enkel 'sympj- toon is; geweest, dat de Kalmer in het al,- genteen de regecring in haar, bezuiniginigtsl- plannen niet heeft gevolgd. Ziji-'had den taini'ster van justitie kunnen laten vallen, - Spr. riep uit, dat de oude Kamér nog belangrijk wei'k had kunnen 'doende nieuwe kali dat niet. Verbijsterend is liet, llat d® regeering ook het ontwerp|-weeldei- belasting nog wensoht af ,te doen. Spr, vroeg do regeering, off do verdere samlemy 'werking met de Kamer niet wordt bei» mloeirijkt. 'De thans door de regeering gep schapen figuur is een st'uatsilschtelïjh union-» strum. Ook duufde dhr. Knottenbelt nog te beweren dat de Vrijheidsbond de regcej- ring steeds gesteund had en oreerde iets over 'n krachtig bewind. Minister Ruijs diende dezen gi'ootSprej» ker flink van repliek. Z.ExC. zei dat hijl niet het voorbeeld van den interpaHant zou volgen oml allerlei krasse termen tef gebruiken. Dhr. Knottenbelt sprak' over de noodzakelljikheid van een krachtig bel» wind. Spr. herinnerde aan wat .vijfftien jaar, geleden is gebeurd. Ook 'toen Was ®en 'krachtig bewind noodig. Spr. zal geen namén noemen, m'aar verzoekt den lieer Knottenbelt dan maar eens;"in zïjfn omh geving tc zien en te Zoeken naar mlannen voor een krachtig bewind. (Applaus)'. De oecónotaische wereldcrisis heeft haar stem'pel op dit kabinet gedrukt. Spr. me» antoreerde de geschiedenis der wetsontwen» pen nopens de rechterlijke indeeling. Eerst naim de Kamer niet aan, een vooij» «tel van den vaorzitteT, om! "de wetdonté werpen met spoed te behandelen. Da^T» door werd de inwerkingtreding verschoi» ven. Voorts heeft de minister van justitie een Concessie gedaan, door terugneming van opheffing van drie rechtbanken. Men kan de regeering dus niet van 'koppigheid beschuldigen. Spr. herinnerde aan minister DTonner's verklaring, "dat niet te verwachten was, dat de regeering in een terrijftestellmg van het wetsontwerp zou berusten. Dfed- ondanks nam! de Kamer een hfotie-Booi). aan tot schorsing van het debat. Zoo werd het aan het Kabinet duidelijk, 'dat het niet in dien orn'vang op do meden werking der Kata'er kon rekenen, als ds tijdsomstandigheden gebiedend vorderen. Spr. Was verbaasd, dat' de lieer Knotten!» belt heeft gezegd, dat rijn fractie de be» zumigingstaaatfegelen v,an de regeeriniri heeft gesteund. 'Men herinnere zioh het 'gebeurde bij' de afdeeling volksgezondheid van de begroeting voor hoofdstuk V voor 1933. Wie had toen voornamelijk1 de lei ding bij de bestrijdin gder noodzakelijke bezuinigingen? De liberalen! Ook tegen do andere bezuinigingen stemden de liben ralen tegen. Het kabinet heeft geen ont» slag willen vragen, omlda'f do omstandig» heden dit niet toelieten, doch D't kon zic-h niet neerleggen bij' de tegenwerking der Kamermeerderheid, verklaarde de 'min.-president. Verschillende Kamerleden zeiden hun meening nog over 3e (gitbinding. Dhr. Albarda constateerde b'ij'v. gïonfl» wetsovertreding, van welke beschuldiging nrr. Aalberse de belachelijkheid aan toonde. Dhr. Knottenbelt bleef bijl zij'n méening dat de Kamérontbinding ten onrechte was geschied. Bij" het' begin der zitting is de inter» pellatie-D'e Visser over de „Zeven! Provin» ciën" afgewezen; zijn concurrent Albarda; kWa'iri 'er i ets beter- af, maar m!oet toch nog even wachten. Eerst ro!ag n.l. dhr, Kortenhorst interpelleeren over liet voor» nemén van Diuitschland om onzen uitvoer naar dat land te verlamtaen. voer een duiventil of zboiete aanzag, en dat met kuriense openingen was voorzien. Zou dat voor het mooie uitzicht zijn, dacht liij, ttoen opeens een hoirtenj slag» venstertje o.pen ging, en een sffeta' vroeg wat hij wilde. Li ij 'had niet eens geizien, dat Van ter» zijde 'zijn komen was bespied en dat men hem en zijn paard van boven tot ander had opgenomen. „Gcede vriend!" gft£ hij ten antwoord, „Wat wilt ge?" hernam dé stem. „Mijn xward verkacpen, of ruilen o! le.enen." „Verknopen, Tuilen of 'leenen'?," gaf da- stem weer. pJaanaiar maak open, ik kan toch meÖ geen onziehtbaren jgeest Ollderhalndekn.', „Maar op: een zichtbaren geest kan men schieten." „En ik kan toch niet te paard tegen uw duiventil oprennen." j „Dat zon ik wel een-s willen zien. Een aardig opritje zlou dat zijn, giji zioludt het achterste Voren opl den grond terecht komen, ha! ha!" „Neen, neen! lachte het tagjen, „hef onderste boven, meent ge, lia! hal (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1