c D N ZATEROAG 18 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEoWSCHE COURANT VAN HIER EN DAAR =j ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN I FEU1LL In twee wei Muit e i ij -b e. is c h o, ,u w i 11 g e 11. Nu liet muiterij-geval, mede door de agitatie, welke de revoilulionnaire olamen- ten er om maken, iu liet brandpunt der belangstelling blijft staan, willen wij! nog trens er op wij een, dat men met geweld tegen de schuldigen alleien er niet komt. Voorkomen moet het parool voor de toekomst worden en dan zal er, behalvie een beter begrip1, van tucht en plicht op de vloot, ook een beiter begrip van voor zichtigheid bij de Nedeirlandesehe en In dische regeerders moeten zijn. Er mogen bij leger en vk»t geen be roepssoldaten en -matrozen zijn, die krach tens hun beginsel de omverwerping van het gezag ein het anti-militairisme voor staan. Is heit. bijvoorbeeld toch nieit, rail te gek, dat de socialistische marine-man nen te den Helder een flonds van. f 12.000 vormden oni de werving der regiering te boycotten. Dhr. Albarda heeft het Zon dag uitgeschreeuwd, dat iedereen op de vloot ais socialist zal eindigen, ma,0,1 de ellhondc-xd inaxine-menschem, die zich in de confessioneele organisaties bevinden, moeten toch maar niets hebben van de re- nellie hunner collega's. El' is heel best een bet-er korps bij elkaar te kirij(gen, als men maar wilde. De vijandschap bij Vele autoriteiten tegen ka.thojliek 'en chris telijk is echter daarvoor 'u beHetsel. Men koketteert ssoo'n beetje met Jiet roode gevaar. Hier zoowel als in Indië. „Onze mail", het orgaan van het kaïth. Indisch bureau bracht deze we'ek daar nog kraisse staaltjes van. Men Oioa'deele! „Daar is eien ambtemaiaa', die hoofdre dacteur wordt van. een „roode kuarct" en in die hoedanigheid iedere gelegenheid te baat neemt de 'Regeering van Indië uit te maken voor al wait leèdijik is, zijn arti kelen zouden zellfs nieit misslaan in do roode Pers van nu. Hij werkt het helm toevertrouwde blad iu den grond, daarbij verspillend tonnen gouds, door moeizarnen arbeid bijeen gegaarddoor anderen hij blijkt voor weinig werk geschikt en blijft toiornex tegen het Go-uverneimonit, totdat op zekeren dag de bladen het officieel be richt bevatten ,dait hij benoemd i9 tot hoofdambtenaar op hot Departement G. B. En nu heette hij weer een blaadje opge richt, waarin hij opnieuw zijn gal s|piuit tegen hotGouvernement.- In Makassar, waar do kweekschool voor Inlandsche schepelingen gievesltigd is, werd gedurende jaren een onderwijzer gehand haafd, die al zijn vrijein tijd besteedde man comma nistisieihe. propaganda en zijn daar geboren zoon don naam Van Bofshewik gal'. In Soerabaja en Malang werd een on derwijzer getolereerd, met aille bewijzen van bevoorrechting overgoten, die zijn vrijen tijd gebruikte tat propaganda, voor het communisme. De thans nog ,oui zijn heftigheid be faamde communist Van Biuirink werd te midden van een industriestreek geplaatst als onderwijzer tot 1 uur; nadien was hij communistisch propagandist,. Aan het hoofd van een opleidings school voor Inl. onderwijzers weu'd ge- plaatst een onder wijzot, die heit com munisme propageerde, waiar en wamnecir nij koneien miotic van delnl Volksraad was noodig om aan dien wa|nto|a9tia|md c|en einde te maken. Evenzoo was een krachtige perscam pagne noodig om te komen tot 'het .uit wijzen uit Indië van communisten, die nu nog iu Nederland om. hun heftigheid berucht zijn. Steeds richtte zich hun afbraakwerk op industrie-arbeider en mi litair: mem plukt n,ui de wrange» vruch ten." Ziet U, met zulke feiten voor .ooigen, gaat het, toch nieit- aam oim de, schuld van heit gebeurde alllieen bij de muiters te zoeken. Br zijn, naast heit gestook va,n de, op veiligen afstand blijvende raddraaiers, die pere oiorzaken. Ook die mioietein aangetast. woirdien, wil mem tot gezonde' toestanden ltoiman. UTTKUJIK. 'gelateneen briefje, dikwijls ookr een pak bankbiljetten wasi daaraan bevestigdhejt briefje gaf' de inlichtingen hoe te hande len; de banknoten Waren de voorafgaande belooning. "Die kon natuurlijk niet groot Mj'n, omldat, men mot het 'neerleggen van zulk bedrag riskeerde, dat zij' of in han den viel van Dluitqöhe patrouilles, of in handen van perspnen, die wel het geld tot zich nauiem, maar de. verlangde dien sten niet deden. Aan den "amdericini kant had het vindein qleehts één keer van een dergelijke korf licht tengevolge, dat, een vaste verbinding met eenigen inwionier op dezelfde plek kon worden totqtandgjei-v bracht, die dan in de toekomlst profijt af wierp. Die groote mioeilïjlkheid was deze, dat werden de postduiven niet vrij' spoedig gevondeh, zijl sjierfen en al de moeite nut teloos was. Dharom" heeft do Eraasche geheime dienst het later geprobeerd met# kleine ballonnetjes;. D'eze werden opgef laten aan de Fransche rijde van 't front op dagen, dat de wind daarvoor gunstig was. Aan ballonnetjes waren enkele an dere balonnen gevestigd gemaakt evenals de opgelaten ballbn van zoodanige Sftof, dat zij op een hoogte van niet veel in'eer dan 100 M. reeds; niet' mfeer zichtbaar waren. Deze ballonnen droegen evenals de korven postduiven een briefje met in'- ■structics en biljetten ter voorafgaande belooning. 'Sontö; werden zij' gevonden' dopr bewoners,, die bereid waren die gevraagde diens;ten te verleencnsomis ook' "worden zij' niet of door de D"|uits;chers gevonden. 'Een groot nadeel van deze ballonnen, hetwelk ook leidde tot het einde van het experiment, was; daarin gelegen, dat de bewoners, wilden rif de balonnen gebrui'- ken, móesten wachten totdat de wind gunstig was en naar het Geallieerde front bliep. De berichten, die de baltonnien ver voerden, w'aren zoodoende menigmaal ver ouderd, en van dit middel geldt in giroote imate, dat do uitkomsten niet evenredig' waren aan de koeten! Vooral van Engelseho zïjldo heeft men (systematisch en bijna wetenschappelijk 't stelsel der postduiven in p-aktijk ge bracht. Dit it; te danken aan dein lanteren 'Inspecteur van den Eagelsdhen postdui vendienst, jaren achtereen roods een lief hebber van deze sport, die Zelfs Koning Eduard VII, toen nog Prins van. Wiales, daarvoor belangstelling had weten in te boezemen. Toen de oorlog uitbrak, was men in bijkans allo oorlogvoerende landen en niet ten onrechte, erop uit om! ptois.t1'- duiven te vangen, wijl zij zoo licht aan in het land gevestigde spionhen berichten konden overbrengen of van deze spionnen konden uitgaan teneinde berichten naar het buitenland te brengen. Diit had vanzelf tengevolge, dat alle postduivenhouders hun duiven binnen hielden en het dezen dieren aan de v.oor alles, noodige oefening ging ■ontbreken. Daartegen kwam! nu dp man in verzet, die qpoedig daarop in staat werd gesteld een Engeisehen postduivendienst te organisperen. Hij' wees er het Mniiste'- rie van Binnenlandsche Zaken op, met de leiding in deze aangelegenheid belas,t, dat zoodoende met het badwater het kind werd overboord geworpen. Zeker, de mo gelijkheid, dat spionnen in het eigen land op deze wijke bericht ontvingen, was; •niet uitgesloten, maar men kon die mo gelijkheid verminderen door het houden van postduiven te binden aan vergunmin'- gen die sjec'hts werden uitgegeven aan diegenen, over wie de politie guns,tijg; adviseerde. Daartegenover wierd er reeds toen mijnerzijds op gewezen, dat een. goede postduivendienst een groot belang voor het leger kon beteekenen. Men heeft heffi in staat gesteld zijm denkbeelden: volledig uit te voeren, en ,de Engelscjië postduivendienst is niet slechts aan het Engelsche, maar aan geheel hef Geallieer de leger van groot nut gebleken. Zoo spoedig steeg de behoefte 'aan postdui ven aan het front, dat ook bij het leger een afzonderlijke dienst daarvoor moest worden ingericht- Ja, de dienst van do spiounage is van ingewikkelder aard dan velen vennöe'- den. Slaat de Vesuvius weiter te harsten? Na een lange rustpoos toonde de Vesu vius thans weer een verhoogde werking. Da laatste waken hoort men voortdurend onderaurdsch gerommel en enkele aard schokken. De waarneming van oen en ander veroorzaakte begrijp elijlkerwijize groote ontsteltenis ónder de bevolking aan den voet van den berg. In de omgeving van den Vesuvius, waar men de verschijn selen kent en weet wat deze beteekeman, is men van meening, dat een uitbarsting spoedig is te verwachten, te meer, daar geregeld asch uit den krater wordt ge stoelten, terwijl men in den krater her haaldelijk explosies waarneemt. Dit is weer voer .het eerst sinds eenige jaren, dat de gevreesde krater wanking vertoont. H.ct vorig maal deed zich een merkwaar dig schouwspel voor. De layakagel aan den top van dan krater v.a,n den Vesuvius, welke een hoogte van negentig toeter had bereikt, zakte bij bat uitwerpen Van den gloeienden lavastroom plotseling twintig nieter naar beneden, waardoor een der kratergangen verstopt g,era,akte. Tenge volge; van den steeds tioeneinenden. gas druk vormden zich aan den Voet via,n den kogel twee- nieuwe openingen, waardoor de lava stroomde. Daar deze stroolm echter eenzeer geringe snelheid had, ^tod- de hij' reeds binnen den kring van den groeten krater, zoodat voor de dorpen in do omgeving niet het. minste .gevaar be stond. In de eerste dagen- na. de instorting zag men toen vooral dieis nachts ,eein igroiote vuurzuil boveiu deu Veis|u|viuis', w,ellke toit ver in den omtrek zichtbaar wais en waar naar vooral de vreemdelingen kwamen zien. De Vesuvius is de eenige nog per kende vulkaan op heit vasteland v|atn 'Euro pa. De berg is giedeigan ten Zuidoosten van Napels in de vlakte Vhn Claanplanië. De Vesuvius bestaat. uit- eern Weeden ring- vulkaan, de Momte Somma,, wellkle in de Punta del Nasone eien hoogte van .1137 meter bereikt, can vervolgens met «en Sjtei- lcn tot loodrechten wand af' tie hellen naar •een iu ongeveer 700 meter gelegen wc©3- ten bodem, Atri.o, del CavalUo 'en Valle del Inferno genaamd. Op deze plaats verheft zich de eigenlijke Vesuvius. Do vulkaan heeft zijn vorm in meer dan een uitbars ting verkregen. Hij schijnt voor liet eerst ontstaan te zijn mlet de uitbarsltlinjg in het jaar 63 na Christus. T,ot aan dit tijdstip gold de Vesuvius bij de Ecunieinein vooir een uitgedoofde krater.. Na laatst genoemd jaar zijn er regelmatig na teoir- tcre of langere tusschenpoozen uitbarstin gen voorgekomen, welke heeil wat ver woestingen hebben aa.nlgericht. De vreeae- lijksbe uitbarstingen waren wel die v.an het jaar 79, waarbij' Plinius de Oude het leven verloor eu Hgrculamun en Pompefi ouder de asch werden bedolven, cn die van 1036, waarbij de berg zelfs van ter zijde vuur uitwierp, dat tot aan de zee toe neerstroomde. Nadat, de vulkaan na. deze erruptie tot rurt was gekomen, volgde een pauze van eenige honderden jaren, gedurende, welken tijd de Vesuvius, behoudens eenige klei nere uitbarstingen, geheel kalm' was. Als had de berg Spijt van zijn kalml gedrag der laatste eeuw 'en zoo brak den 13en December 1631 een ontzettende uitbar sting los, welke 'tot den 25en Februari van het daaropvolgend jaiar, dit is dus ruim twee maanden, duurde. BSj deze uitbarsting, welke de verschrikkelijkste verwoestingen aanrichtte cn waarbij1 ruim drieduizend mensfchen het leven verloren, •sfpleet de bei'g tot ongevear de helft van ^ijn hoogte met geweld vaneen. Die lava- 'Stroolh, Wellró uit do Scheuren naar voren trad, verdeelde zich in zéven armen en bedekte de landstreken, wtelke tussc'hen den berg en de zee Wiaióeai gelegen. Torre del Grecio en Amumziata Werden geheel vernield en zelfs bereikte oen gedeelte van den lavastroom! Portici. Dteze uitbar sting was voorafgegaan door hevige aard bevingen, Welke ruiml d'rie maanden lang aanhielden. In 1760 braken twhialf vuur monden tegelijk met een ontzettend ge weld los; zeven jaar later had er weden- óm een uitbarsting plaats, Welke niet mini- der vreeselüjk was. D:e, koning en het hol' waren toen verplicht de stad Portici te verlaten, wolk feit dei verwarring, wel ke or heerstohte nog vermteerdorde. Do grootste uitbarstingen van de vorige eeuw w'aren in 1862 en 1872. J11 Juli en D'o.eeml- ber 1895 toonde de Vesuvius can buitenl- gówone werking, welk! verschijnsel ook in do mhand Juli vanl 1903 werd wa|a|rge(- nomlen. D(6 laatste uitbarstingen dateeiren van 1906 en 1929. Rlj| do uitbarsting( van 1906 ontstond een diepe krateropjening welke zich eedert dien hoog "heeft opge ruid. Op dezen opgchoogden kratói'bodelmi heeft zich een secundaire kraterkegel ge vormd en vooral in 1928 en 1929' hebben •sterke lava-uitvloeiingen plaats gehad. Een nieuwe Republiek in den Gr,hi ten Oceaan. Eien nieuwe republiek zal geboren wor den in de wateren van den vrrooten ,of Pacifieken Oceaan, indien do Wet tot On- afhankeKjfcheid'Svei'klarmgl der Philippij- nen, Welke het Amerikaansehe Gongr.os eenige weken geleden, over het veto vian president Hoover, heeft aangenomen, tpt uitvoering; komt. De PhilippijUsghe Archipel kwam: in 1898 in het bezit van de Veireenigda Sta ten, toen admiraal Dpwey 'het Slpmnsjche esjkader, 'onder admiraal Montojo', in de Baai van Manilla vernietigd had. Imtaer gevoelig voor het verwijt, dat de ISfaten er op uit zouden zijn land te veroveren, heeft Amtorika de eilanden van Spanje gekocht voor 20.000.000 dollar. Sedert dien tijd, dia nog "niet zoo ver achter ons ligt, hebben do Philippijnsche eilanden heel wat m'eegemaaktverovering revolutie, oorlog, beperkt zelfbestuureen sport dictatorschap on nu de gedeeltelijke triomf der beweging dar Philipino'sf' vooir algeheels onafhankelijkheid. Nauwelijks was hetlaatste Slp'aansche schip, door den Groeien Oceaan verslon den of de qtój'd voor nationale vrijheid begon. Toen in 1898 de Sipiaansich-Am'ei- rikaamsphe .oorlog uitbrak, bozen de Phi- lippenen de zijde van de Vereenig'de Sta ten. Bij' den vrede van Parijs (10 Djeceni- ber 1898) werden 'de eilanden aan Atoferi- ka afgestaan, tegen de verwachting vaD de 'inboorlingen, die de Amerikanen on dersteund hadden, in de hoop,[dat deze hen bij de oprichting van een Philippdjttsjche republiek behulpzaam! czóiuden ziijh. Daar om keerden zij"! 'hun wapens tegen de Ame rikanen en brachten hun veel nadeel toe. Toen in 1901 Aguinaldo mfefc zijn sïai door verraad in handen van de Amterikal- nen gevallen Wa'q, zetten do Philipinio's onder generaal Malw;air weliswaar hun tegenstand voort, doch hun eigenlijks kracht was gebroken en da opstand ein digde in een guerillakrijig. Bij de wet, die den 20sten Augiistus 1916 door het Congres der Vot. Statein werd aange nomen, kregen de Philippïjhen vrij groote toate van zelfbestuur. Öe uitvoerendle macht berust bij' den Gouverneiur-Gienee raai, die door 'den President der V.er. Staten benoemd wordt. Eenige groote en een of twee zwakke dezer bewindqmlannen -hebben de Philipino's; bergopwaarts tot onafhankelijkheid geleid, en nu, dat de top bereikt is, bestaat er groote bezorgdheid met betrekkingtot de gevolgen fan het verleenen van politieke en eoonamisphe vrijheid aan een mlengelmoes; van rassen, die er misschien nog niet rijip voor zijn. De, tegenwoordige Amierikaansche re- g'eering, die nog stochts enkele Weken aan het bewind zal zijn, is- Openlijk en onbewimpeld tegen de onafhankelijkheid maar nu het Congres; het presidentieela veto ongedaan gem'aakt heeft, Zal de wet van kracht worden, indien óók de Philip- pijhsöhe wetgevende mlacht haar binnen het jaar aanneemt. Onder de bepalingen der wet móet de legislatuur een conventie bijeenroepen om! een Grondwet te ontwerpen, die door den Presidenl der V. S. en een plebisciet van het Philippijnsche v,olk moet worden goed gekeurd. Do Vier. Staten zal zich geheel en al van de Philippïjhen terugtrekken tien jaar na de adoptie der onafhankelijk)- heid, ninar behoudt het recht om mili taire en m'avineqtations in da eilanden te handhaven, tezelfdertijd belovende te wa ken voor de internationale neutraliteit der Philippij'nen. Zullen de Philijipijhon in staat zijn haar onafhankelijkheid in een troebelen Grooten Oceaan te handhaven? D|e Am'e-* ï'ikaansC'he re'geering twijfelt ernstig daar aan. In zijn veto-boodschap aan het Corn)- gres verklaarde president Hoover o.a. dat het voor de. veiligheid en ontwikkeling van de bewoners der Philippïjhen ook ter voorkoming" van inteamatiomalo vert- wikkelingen, die 'de eilanden oen groot gevaar zouden kunnen brengen, voonzdchti ger zou zijn de algeheele onafhankelijk heid voorlonpig nog in pottjoi te houden. Ook Henry L. Siti'mlson, minister'van staa,# in Hoover's cabinet, die van 1927 tot Zijn benoeming tot minister in 1929 goto verneur-g'eneiraal dor PhilijVpijhcn was, is een sterk tegenstander van de beweging onmiddellijke onafhankelijkheid a.an de Filipino's te verleenen. „Do PhilipinoV wens'ehen die onafhankelijkheid niet.; ze willen er alleen an aar oven- prat en", zei hij eens, en in een onlangs gepublic'oerden opmerkel'ijken brief drukte hij 'de vree? uit, dat, alg de leidin der V.S. gemist wordt, „econom'isjche chaos en politiek en sjociale anarchie daarvan het gevolg zou Zijn en ten laatste tot resultaat zóu1 heb ben, dat een of andere vreeWde natie, wa,ar achij'nlijk China of Japan, de nieuwe repu bliek zou doen sneven eu haar overheen- sc'hen." D'e populaire leider tegenwoordig i«i Se nator Manuel Q'uerzon, die 'een goeden kans heeft tot eersten provisioneelen pre sident der nieuwe republiek to worden ge kozen. Als1 het hart stilstaat. Alsi somtoige m'ensöhen van oen ver rassende uitvinding hooren, Zijn ze ge woon te zeggen: Mem zal nog eens uit vinden, dat We niet meer moeten sterven Welnu, ze kunnen hier imtefc verbazing vernemen, dat man daarnaar al móói op weg schijnt te zijn. Althans kondigt een Amcrikaans;C'li geneesheer, dokter A. S-. Hyinan, aan, dat hiji een toestel heeft vervaardigd, wlaairthee hij: dei overledenen doet veriij'zen, juisjbar gezegd: waar'im'eie hij het menqohelijk hart opnieintw1 kan doen kloppen, alsi hot is stil! gaan staan. iZij'n toestel komt hoofdzakelijk op een naald meer, die tuijsohfin de twee ondersto hartkamers) gestoken wordt en waarlangs men in de spier een reeks electrische tril lingen zendt niet een rhylhme, dat heele- toaal overeenkomt imiet dat. van de normale hartkloppingen. Hij' beweert, dat hij herhaalde proef nemingen gedaan heeft op dieren, die vol gens allé gegevens van do moderne we tenschap sedert verschillende uren dood waren en dat hij' op een enkele uitzonde ring na, in twee duizend gevallen het loven weer opgewekt heeft. Voor de toepassing op het mtenschelijk organisme, voorziet hij' volstrekt, geen ge vaar en h'ijl verzoekt de bloedverwanten van ierns|tige zieken hem) te verwittigen, opdat hij1 'kunne aanwezig izlij'n bij de z'.g. laatste oogenMikken, om) een moodXottigen afloop te beletten. Hij1 voegt er echter bij, dat tot nog toe niémand Zijn tu-gschenkom'st bij stervenden heeft ingeroepen, doch waagt het niét gissingen te maken over de reden daar van. Cocaïne op de wateren. In het Februari-nuimmer van V.R.K., orgaan van de Vereen, va,11 Rhdio-telegC'ap fisten ter Koopvaardij] en 'bij d« luchtvaart treffen wijl het volgende a,an: Uit 'den mond van een onzer leden teekenden we het onderstaand relaas op: „Gedurende de thuisreis, die ik in Doe. met een vraélrtsjchip van de Holland- Amerika Iiijta Waakte, had één der ais- srstent-to&cbinisten het ongeluk, eeu stukje kopervij'leel in het linkeroog te lmjgen. Aanvankelijk had hij daarvan weinig la'st en vergat 't .ongevalfekje. Zoo iets overkomt een machinist zopi vaak, 't een of ander in het oog bedoel ik. Maar toen het ,oog na een paar uur steeds méér pijn begon te doen, begon onze jongemha zich minder op z'n gemak le voelen. Nu hadden we toevallig een Am!erikaans)chen dokter aan booxd, die bestemd wlas voor een der passagiersschepen van de N.A. S.M. en deze stelde onmiddellijk alles in 't werk omi het stukje kopervijlsel uit liet oog te verwijderen. Doorr liet vopirtj- durend 'wrijven dat de patiënt gedaan had, was dat echter steeds dieper in het hoornvlies gedrongen en onverwijld opera tief ingrijlpen was volgens den dokter absoluut noodzakelijk. ,W,at er a.an c'hirur- gi'S)che benoodigdheden aan boiord Was, kon daarvoor niet dienen, de aanwezige aether was niet sterk genoeg, cocialno of iets van dien aard w'asi in de scheapsalpotheek niet aan'wezig. Toen kwam! de radio er aan te p!aiq. Van den kapitein kreeg ik order, een sichip op te sjporen, dat ons aan wat cocjaïne kon kon helpen. Het moest een meeligger zijn, dien we Zoo ongeveer den volgenden morgen zouden oploopen. Na lang zloeken vond ik eindelijk uit, dat het Amierikaan sche stoomschip West Toe ook het eenige was, dat aan de gestelde eisohen voldeed: het stond slechts ongeveer veertig im'ijl om den Ooslt, was evenals Wijl „bound east", liep plus-minus vier mijl per uur minder dan ,ons schip en... het had Cocaïne aan boord. Volgens do gewisselde bestekkien móes ten we de ."Wpsit Tacmok zoo ont en bij middernacht dwars krijgen en Uat kwam ook vrijlwel op' de minuut zoo uit pok. Voor zoover ik als! leek, daarover kan oordeelen een prachtig sfaaltje vao navi gatie wanneer mten in aanmerking neemt, dat geen der beide schepen een richting- zoeker aan boord had en da bestekken de laatste dagen niet 100 pet. nauwkeu rig waren, vanwege de voortdurend over dekte lucht. De uoodige tefegralmtatóu w'erden ge wisseld en er werd afgesproken, dat Wij bij daglicht zoo dicht mógelijk achter den Amerikaan zouden trachten te komen. Dio ooicóïne zou dan in een flesjch en bevestigd aan een zwemVest met een rood vlaggetje eraan over boord geworpen worden en Mj ons a,an boord móestdan maar op gped geluk geprobeerd wiordon, het zaakje op te pikken. "Want van het. uitzetten van een sloep zou geen sprake kunnen Zijh wanneer hot weer zoo bleef als, het se dert ona vertrek uit Nëw'-Yorik vrijwel onafgebroken was geweest. En jawel, den velgenden mórgen was de Noord-Atlantit- Schc winterkermis nog in vollen gang! Een loeiende storm! bij1 hooggaande zee en dik van hagel. Zicht zoo goed als, nihil. Om ongeveer half acht was| liet dag. Van de West Ta.ciook waaide het afgesproken sein, een lange stoot op de sfcoomlfluitt waaide naar ons over, ten teeken dat de cocaïne wiasj „vrij'gezet". E,n zóo waar, een paar minuten later kwam het vlag getje aandobberen. Het dreef recht op den boeg van onS schip Uan, m'aar juist toen de bootsman hot in letterlijken zin aan den haak wilde slaan, tolnalde de schuit een valschen haal cn daar Zagen we. 't heel© opstootje weer met zóo statig achter ons, verdwijnen als hét was kom'en aanzwieren. Zoo gauw gaf de kapitein het iqpel echter uiel gewonnen. Hij' liet dsn rond torn m'aken en wónder boven! wónd»', voel den tweeden keer kwamen wimpeltje, zwtemVeet en flesch pal racht vooruit in zicht I Onder- ademlooiZe spanning wierd het geisjcharrel mtat den boot.snianshaalc gevolgdeen gélukkige greep en het spul kon wórden opgevisoht. Ondanks het ruiwe weer en do tamle- lijk primitieve chirim-giqöhe instrumenten zette de dokter zich onmiddellijk! tot ope« reeren en binnen een uur nadat de tóociarno binnen 'boord waq gehaald, behoordó de operatie tot het verloden. Zooals de dok ter zich uitliet had het miaar weinig lan ger behoeven te duren, of de patiënt zou ernstig gevaar hebben geloopen, het ge- zichtsyermógen to veiliez'en; er had zich reeds een l^ivaadaardige infectie aan beide oogen ontwikkeld. Dloor een gelukkige en mét sjuicic'es be loonde samenwerking, waarbij! ook! d« ra dio zich een rol Zag toebedeeld, werd een ui'edëmemsph het vreeselijlk' lot van blind te worden bespaard. Bij aankómlst te Rbtterdam w;aren do oogen van onzen assist,ent-Tnlaebinist vwï- kombn hersteld. j WAT MENIGEEN NIET WEET- In 1891 werden er in hot territorium der goudkiist van Afrika nog sliedhita 80 eng. jmnden cacao geoogst, tegieii ongeveer 5.000.000 Ibis. die daar tegenwoordig jaar lijks geoogst warden. E|n dat .alles omdat een vooruitziende inlamdier in 1879 een paar eaoaozadea naar zijn land bracht. Brulapen bewonen de trioipliisdhe jungles van Oentrajall Amerika, Onder gunstige omstandigheden kan hurni gabi-ul ojji een afstand van m« dian itwiee mijl gehoord worden. Da bruine of gewone orulaapi is dia grooitsfce der bekende. Eien dikke baard bedekt den voorurbatakeinjden keelzak. E«n beenige bffiaias eigenlijk een uitzetting van het tongbeen staat met de luchtpijp! in verbinding etn vier» sterkt door haar taillinigen heib geluid zij. nor stern. Iu den regentijd, vooral bij! on weersbuien, bruilien deze apen, die zéér lui» diereu zijn ,het geweldigst, Dikke takken worden vaak' van de bosuien gebroken door heit gewicht van duizenden sprinkhanen', dia er ofpi gaan zitten cm te rusten. Hjet is wel opmer kelijk dat nog niemand een methode om ze te vernieitagem heeft bedacht, ofschoon da sprinkhanen reeds duizenden jaren een plaag der menschheid zijn. „Heb je 'fc al geffloird?, Willem geeft zijn medische istudiei op en gaaib mul i«ah- ten siudeerau „Eere wie eere toekoonitl Dat- is een daad die ontelbare meinisohen heit leven redt:" Jonge vrouw (toit haar mian): „Treurig, Karei, nog geem draad kun je in de niataiLd steken I Waaa-voor h«b i'k dan eigenlijk een werktuigkundig ingjeiniour getrouwd Onderwijzer: „Nu, góed opgelet, join- gens! Drie manmein maaien: een weide in drie dagen. Wie van jullie kan mfe nu zeggen hoelang één man moedig heetft. ,om dezelfde- weide te maaien Daar roept de klednei 'Eritls: „Maaa-, meneer, dat kan hij haelelm^aia(t, nieit!" „W aarom niet.?," „Omdat de drie mannen de w'eide «1 ge maaid hebben!" 1 Meyer gaat met „iemand van buiten" die hem bezoekt, in een restaurant «ten. Naar het schijnt smaakt het tihomuit stekend. „Weet j» nu wait je geigeten hebt vraagt da gtastheer vol spanning, zaodra de gast zijn mond heeft aflgevleegd. „Nee, wat dan?," „Paardevleesch, mijn jongen alles van 't paard!" „Wat je zagtl de compote ook.?," „Goed, ik neem de kamer," zegt "de tooneelspeler. „Zij bevalt me en bo vendien zie ik dat u orpl en ttoip) een dame ben t „Dat ben ik ook," laohte d« hospita. „Maar slechts zoolang .als; de huur prompt betaald wordt Zij spraken van de pretenties der vrou wen. „Mijn vrouw mag altijd voor haar verjaardag wenschen wat ze maar wil," pochte Smaller. „Zoo En wat verlangt zij dan zoaal'.?," vroeg Da Ronde.. „De laatste acht jaar," antwoordde Smaller, „een bontmantel." Mevrouw opent de keukendeur on roept haar keukenprinses1 toe: „Mina, kan' ik je ook helpen?," „Necnee, mievrouw, vandaag heb ik te veel te doen!" 1 „Wat hebt u daar een plnaohtig vel voor uw sofa liggen! Is dat. beslist van een echten Bengaalsehen tijjgef.?," „En of! Ik heb het van mijn oom gekre gen en die is vuurwerkfabrikant!" -i- -1- -i- „Nu, hoe. was liet bij den tandarts'?," „Kolossaal, ;j*a,pjpi«!" „Je bent toch 'n dappere jongen! Heeft bet pijn gedaan'?." „Ne.e. De, bandarts was niet thuis!!" „Heb jij" je goede daad vandaag al ga- daan, padvinder?," „Neen, nog niet." „Nou gap jiji die appel dan eens even, ik 'k'an er- niet bij." Mijn vrouw weegt' twee, bobde,rd Jjond en ze loopt nog als; een kievit! Kun je je zooiets; voorstellen'?" „Neen, met ge«n mógelijkheid kan ik me een kievit van twee honderd Ipónd voorstellan Bureaux van Redactie en Telefoon Interlocaal No. 5 Bijkantoor MIDDELBUR GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT V Schijnheiligheid. De iS.D.A.P. heeft het deeld over het optreden teg( hem'anning van de „Zeve een m'anif'est te vervaardig! zenden exemplaren over N waaid is. Met schrille en o den wordt de regeering moordenares uitgemaakt, het leven en de "afschuw gieten heeft de schrijlvev lest, in '11 soort razernij verontwaardiging gebracht Die „heiligheid is e schijnheiligheid. Alt; revolütionnaire par A,P. nooit' eerbied voor afschrik van bloedvergiet] Oostenrijksche politieke ito is destijds als paradepaard één (■pcialistise'he vergaxteril land vertoond; de soeialis Nosjte, de bloedige onderdi eotalnanismó in Dhitschbl hoog geprezen ont zijn 11 móordeuaar van den poliI heeft men nooit willen v,| Men moet hieruit niet a het zouden willen goedp er onnocdig dooden gemaal onderdrukking van de "V 'n oordeel kunnen wij, zo' «ele gegevens ontbreken, m'aar Wij protesteeren tegi der S.D.A.P., die nu op moedigheid overvloeit, ter hart het ruw' geweld hen Bovendien moet de (31. dat z'ij de grootste annleii tot de rebellie onder de In dit verhand is^ "hel leerzaam1 le le;zen w'at ee| oud-voorzitter van den R' Onderof'f., dhr. P. Beveral in de pera schreef: „Het inarine-peifjoneel de schrijver, „de bom' moi hij is op verkeerde hoofd, Niet 0, p „Dl e E e ciën", Waar in 'Dtienl co'mlbrtabele kantoren, in ochtig beqcliei-mde materiej het projectiel de heWusjte van alle ramlpen getroffer| Dlc 'publieke móening gezag, dat zich om} duize: nen móest handhaven, n,a. de vreeselijke ontknoopinf gei'bestuurders en de amili gei-redacteur van het ml een kleine groep van p; al het andere ellende mi bestuurders. Zij dragen de tjchuld penden rouw' en liet leet zoo velen is gebracht, d| rijke verantwoording vo in deze tijdsom'standighe staan en een bezorgde t derden marinc-menschen staar dm vermbedelljlc vo» Zullen deze móreele viij-uit gaan?. Of zal er nu eindelij gisch zoenoffer, een ml fitaan, dat met een stale| dat misdadige politieke goed mógelijk einde maall nismc maar een doodga baar, rcchtmlatig wlaarde de marine, die mij c'irda hare ups| en downs onde telde, die thansj het bes, duizenden anderen nog henevens simpele liefde dat ons, in diepste w dierbaar is, doet ons har onafwijsbare reinigingsj Zooiets werpt toch w op de gesteldheid de.r Si mooi manifest doet! Bovenstaande was rel 78 De Flacl Zoo lieeten de goud(| lijke land. De, eersten lagen lal mento, den eigenlij'kenj formë. Het is een prachtig| gondstroom. .Want hij is rijker der- oude Grieken, die in zijn golven. Goudlagen zijn er oevers. De stroom met guldJ genoomd in dein gloudt;] Hij is do stroom in geluk en zegen heeft 11 Zoolang hij de strooi -was en de. roodhuiden iy zim heldere walmen bq <l« Missonarissen het vrede en de beschavip heerlijke streken, kon noemd worden, maai baat den priester en

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6