EN IS ZOON Tweede Blad •fabriek D. BAKKER IE COURANT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEBUW8CHE COURANT iergeteekende bericht nieuwe Briefjes ver~ lar zijn. [king 20 Maart a.s. KEFFERS, GOES EEUWSCH WEBROOD. FEUILLETON In twee werelddeelen. ONTSPANNINGSLECTUUR Hoofdpijn en Kiespijn Mijnhardt's Poeders Metrische Pcn-machine IGE VORSTSTRAAT 86 PRIMA SE VORSTSTRAAT 22 ERIJ GOES ■dscho reizen. Billijke tarieven. Rijdt rustig. TELEFOON 41G V De goede geest komt los. .Wanneer men heit land intrekt, schrijft liet Kamerlid Téuhngs in het orgaan der R.-K. Staatspartij, om in de nfdeelingen onzer- partij «preekbeurten te gaan hou den, dan ontmoet men ov.er.al demi goeden geest;, om den voor de deur staanden verkiezingsstrijd met kracht en toewij ding aan te pakken. In sommige kringen tracht men den indruk te vestigen aisoll de geesti van politiek-actieve weerbaarheid in ons ka tholieke volk' rinstig lag te sluimeren in een onbegrijpelijlken slaap van sloomheid. Maar de feiten zijn gelukkig anders! In vensahillende plaatsen is de actie tot uitbreiding van heb ledental der partij met schitterend sjuooes bekroond. Met cere moge venmeid het uitstekend resfuïltaait in Den Haag op dit punt beredkfc, w.aar méér den 2000 nie|uwe leden werden ingeschre ven. Zoo ziet men hier- onmiddellijk beves tigd: de actie die reactie verwekt. 'IIc uittreding van enkelen buiten ons partij verband op volslagen ongemotiveerde mo tieven waarop .wij hier niet ingaan, dt daaruit naar voren tredende dreiging voor het groot,e sterke Katholieke politieke eenheidsfront, -wiordt door- pnze men- sohen spontaan en direct gewoeld^ als een prikkel tot verhoogde en intensiever activiteit. De ruime gelegenheid om deel te nemen aan de candidaialbstelling voor de (Tweede Kamer in onze 'partijorgamsatie is mede aanleiding pon voorgoed den stap der propaganda-,actie erin te brengen. Men voelt het aloan en wordt er zich terdege van bewust: da strijd is reeds begonnpn! Aanpakken dus. Van verschillende ptartij-laideelingen ko men uitstekende berichten binnen, die stemmen tot groot e voldoening en tevre- denneid. Maar nu mogen de afdeelingsbasturer niet op hun lauweren gaan rusten Overal is voor de verdere doorwerking van den goeden geest 'n aangehouden, voortdurende propaganda, en activiteit wei nocdig. Dien goeden geest moeten wij intens aanwakkeren, want liij moet de bezieling brengen voor den straké te voeren har den verkiezingsstrijd. Het is de geest - van vertrouwen cd van eenheid. Vertrouwen in partij, in dei leiders, in de voormannen, gebaseerd opl goede en uA-oerige voorlichting. Want dat cHnagoigiisChe voorlichting van verschillende zijden ,zioo v'ain ju-inca- paeele tegenstanders als van dissidenten, dat vertrouwen tracht te' ondermijnen, ia een onmiskenbaar feit. Eerlijk gezegd is het een klein kïmst.je, de moeilijke eco nomische omstandigheden uit te buiten om in een roekelooze afbraak politiek een deel van ons katholieke volk .«pi dwaal spoor te brengen. Het is zoo gemakkelijk, wanner men geen, positieve verantwoor delijkheid heelt te dragen gehad, critiek te laneeeren op de werkzaamheid van 'u partij, .die in 's lands belang het dragen van grooite verantwoordelijkheid ni»t schuwde Daartegenover staat, dat het veel ge makkelijker is dan het oppervlakkig lijkt, om het kiezersvolk te overtuigen van da juistheid van het gevoerde positieve par- tijbeleid. Dat' is onze eigen ervaring in tal Van afdeélingsvergaderingcn, waiar wij dat inspannende, maar mooie, dankbare werk van volksvoorlichting .mochten ver vullen. Het is een zelfde ervaring, welke ons splontaan door verschillende andere partijmannen, die in de laatste wéken re gelmatig op staipl waren in onze partij- afdeclingen, werd medegedeeld. De gezon de volksgeest voelt als bij- intuïtie, dat al dat gekanker en al dat geeritiseer en afbreken allerminst eenigen waarborg biedt voor vruchtbaren, opboiUw-enden staatkundigen arbeid. Maar ,wèl vraagt men: voorlichting, en nog eenis vopxlich- ting. Laten onze .plaatselijke leiders zich daarvan wel bewust zijn. Niet .wachten op wat aanstonds centraal aan voorlich ting en documentatie zal worden gebo den. Doch da handen nu reeds zelf uit do mouwen gestoken, door het prganisee- ren van propagandistische vergaderingen, mat bekwame sprekers als voorlichters. - 77 i Het uitschot, het schuim der wereld vloeit hietr saam', en waar vroeger rust en welvaart woonden, huizen nu moord en doodslag. De grond wordt met 'bloed gemest, en de macht van dear .sterk' regeert. Dat was hei noodlottige werk' van het -goud. Ein dat goud weird gewaissolien, en als stof, en als korrels, en zelfs lals klom pien, dit laatste noemde men, zijl stam den van Spanjaarden veëlal af, pie pita's. De goudvelden noemde men „pilaoers". Een eenzame ruitea- trok door de woes tenij van Colorado. Dat zijn de laaitstie plnairiën, de uitloo- peirs. Hier verdienen zij* -achter den naaim niet meer van weilanden of prairiën of sa,va nen. H,et zijn wtoesltajinen geworden hiel en daar. I Cactussen van reusachtige grootte, rij zen hier tot twintig meter hoogte. De wonderlijkste vormen geven ze te aanschouwen. De grilligst mogelijke gedaanten, drie- hoekige, vierkante, bolvormige, alles ku- rieu-s vertakt, met vuur.roode of witgele bloemen bedekt, roiode vruchten aanbie dend, zooials de vij'gendistels, ma,ar allen gewapend en verdedigd,, door spitse, scherpe, stekende doprnen, en, dezelven En dan een ruime gelegenheid bieden om vragen te stollen, en daarop dan open hartig en ronduit ingaan. Dat kweekt vertrouwen! Bovendien zit de eenheidsdrang ons katholieke volksdeel in het bloed. Men uit liet somwijlen zeer simplistisch en bouwt op de geloofiseenheid, zonder veel gerede neer en spontaan, hot verlengstuk van onze staatkundige eenheid. Wij hoorden het niet ééns, maai- in bijna elke vergade ring zoo- heel eenvoudig stellen: „wij, katholieken, hooren immers bijéén-; bij alle verschil van inzicht o-pi sommige pun ten, dat wij onder elkaar open 'en eerlijk liebbcn uit de voet te werken, staat hóóg daarboven onze eenheid!" i Wanneer men dez'e gedachte, welke wellicht zóó Zonder meer wat al te kort is geformuleerd, even uitwerkt, komlt men tot de. seho-one en noig alit-ij'd in- volle kraent geldende formulleering v.an 'Dr. Schaej.man in zijn beroiemd artikel ;v-a,n 1883 in Onze Wiachter over „E®u Katho lieke Partij": „Da eenheid op. do grooite punten, die niet andiers is dan heit „vincu lum iidei et pieita'tis" (de band van ge loof en liefde), difeigt door meoningsver- sehil op staatkundig gebied Schade te doen aan de grootsch-e openbaring der eenheid in geloof en liefde', waarvan men (onze tegenstanders) spolttend gaat getuigen: ziet, hoe rij (die twistende Katholieken) elkander liefhebben", en .deze passus: „Waar men de eenheid als het haoigsto goed beschouwt, daar is do eensgezindheid niet ver ,te zoclcan. Zij' zal ontstaan, niet dO'Or bet .onderwerpen van de eigen me-e- ning aan die van anderen, miaar door bet in overeenstemming, brengen der eigen overtuiging melt de redelijke eisehen der algemeene katholieke .zjiak." Deze Vruchtbaire gedachten moeiten in dit tijdsgewricht vooral in ons katholieke volk wéér warden uitgedragen. En met groote vreugde .en dankbaarheid zal men ontwaren, dat- dat goede katholieke volk vo-or het .oivesigropte deel deze zuivéir- gedaelite formuleerinjg van Dr. Schaap man met wantte liefde aanhangt en met geestdrift de „de katholieke eenheid óók in het staatkundige" hoort verdedigen en bepleiten. De goede geest komt overal los! De geest van eenheid en vertrouwen. Van spionnen en spionnage. H«c de inlichtingendiensten aan de fronten der oorlogvoerenden werkten. Niets, letterlijk niets, zoo kan mén zonder gevaai voor tegenspraak verkla ren, is bij 'de spionnage aan weerszijden verzuimd. Dat België gedurende den oor log bet tooneel van spipnnage was, kan niet verwonderen. Bé Duitscihe bezet ting verkeerde er te midden van een openlijk oï heimelijk vija,ndigei bevolking; waar de bezetter ging, wist hïjl, dat vij andige oogen op hem! loerden. Vandaar, dat het aan contra-Bpionnage der Duifj- schers in de Geallieerde gelederen niet ontbrak, voor. ee-n deel pinil op; het sploér te koimten van geheimen, voor een deel ook om' spionnen, achter het Duitscihe front te ontdekken. Zonderlinge ontdek kingen werden van weerszijden gedaan. In een der Eransc-he ambulances, in de omgeving van Yperen, wast een verrple-eg- «ter werkzaam1, die door allen bïjlzonder werd geroemd om hare zachtheid en hare toewijding. Haar vooxnaaiml was Sa-lange en de aantrekkings-ki-aicht, die zoowel van haar z'orgen als; van haar oogen uitging, was; zoodanig, dat méér dan een officier, door haar "verpleegd, do ambulance verliet, lichamelijk hei-rstcld, mlaar met een diep- getroffen hart. He(ti spreekt vanzelf, dat do een tegen den ander weinig zei da over. datgene, wat hij! met Solange had gesproken. Totdat het toeval wilde, dat tweei officieren, boeL Zemlvriendcn, elkander ontmoetten, nadat zij in de ambulance eenigen tijd hadden doorgebracht en over Spianga kwam'cn te spreken. D|e pleegzuster was een ge wéldige 'patriot wie herinnerde zich niet de lagerkaart in haar kamér,, geheel en al bezet Wet vlaggetjes; in de geallieerde kleuren. En nu deden deze beide officie ren de eigenaardige ervaring op, dat Sb- lange iop' den avond, voorafgaande aan hun vertrek uit de ambulance hen, tus- 'schen twee omhelzingen door, had ge- is zooveel als de agejldistel, de Indische vijgen eveneens als de Vijjgiedistels. Naarmate men toit de grenzen nadert, wordt de streek troosteloiozér, onvrucht baarder, woester. Naakte rotegedeeJiten wisselen met de cactussen, in bet bairre zand. En toch staan hier die planten in weer- galooze, pracht te .bloeien, en kruipen als bloom-enra-nken geurend over hst witte zand, want bloem .aan bloem schakelt zich over de platte dichte bladen,, over de hoekige stammen, en bij het ondergaan der zon, zéoal® bij' het opgaan, is de woestijn dist zoete geuren verviuld. Voot 't eerst zag onze r.uitar dazen wonderlijken plantengroei, en soms bleef hij. bewonderend staan, voor deZe Zoo grillig gevormde met vlammende kelk'en, als bloc-menzuilen oprijdende planten. Ma ar dat was de overgang uit de prai riën naar hoog 'Califarnië, als do,o|r de hel naar het plaradij's. Opi eens reed hij de hallen biunion v.atn een onmetelijfcen tempel. -.Wat een heerlijkheid! wat een vrucht baarheid! Neen, zoo iets! Bocmien van drie honderd voet hoog en hooger. Neen! daar is de Sint J]an van1 Maas tricht niets tegen, en toch hij is ook Ihloog. Daar staat er een, die waarlijk allen overtreft, veel meer dan vierhonderd voet, schiet hij reoht de luldht in, en wat teen omvang! wat eén doorsnede! w,af ©en takkien, die eerst opi een hoogte van vijf tig tof zestig meter ,uit den kolos|salen stam schieten. f vraagd, waar. hun nieuwe Standplaats xv aSj waar zïjl hadden te vechten, hetgeen rij' wilde weten oipdat zlij' aan hen kon denken en het afscheid haar -minder zwaar zou vallen. In oorlogstijd is alles verdacht en ook dit leek' den beiden officieren ver dacht. iZoo k'waml de Erausche geheime dienst op een spoor -en het kostte daarna niet veel mibeite te bemerken, dat So lange de vlaggen van haar ka,art ver plaatste in verband mol de inlichtingen, die zij verkreeg cn dat zij deze inlichtin gen oen enkelen dag of e'en paar dagen later op ingenieuse wijze aan een be paald adres- wist te verzenden. Natuurlijk kon rij niet correspondeeren met een vij and; dat Was ook' geenszins haar bedoe ling, Waar z'ijl 'correspondeerde met een tandarts te Parij's en aan eenvoudige sol daten, die de ambulance verlieten en die zij al evenzeer met zorgen 'had overladen als de officieren, gaf zjjl 'de b'rieven, voor dezen tandarts! bestemd, mede, ten einde ze te Parij's; op de bus te doen. Welke 'Sjoldaat zou daartegen bezwaar maken, 'te meer waar zij mbeilijkl van elkander konden weten hoevele derge lijke brieven aan het gelijke adres wérden verzonden. Zoo wte de correspondentie van Solange weken en mlaanden achtereen voortgegaan zonder dat de geheimë diens,t Waar dat bracht hem! tot geenerlei r^sjul- taat. Van den miajoor-dokter vernam hij opnieuw niets dan lofuitingen over deze zuster, die op1 het punt stond vow de gouden médaille van het Rbode Kruis te worden voorgedragen. Dit gaf intusschen den mlan van het Nachrichtenbureau een aanleiding oim' den dokter te verzoeken de zuster bij hem' te laten kamen. Opnieuw- kwalml zij! én vroeg met haar- diepe stem! w'a-armede Zij! hem1 van dienst kon rij'n. Dé officier van, het Nacfhrichten- bureau zeiden niets, Waar plotseling! leun de bij zwaar op' de tafel, waartegen bij stond; hij streek' mét de hand langs zijn hoofd -en zakte, als door een slag ge troffen ineen Op den stoel, die zich naast hem bevond. Die 'dokter en de zuster schrikkende laatste schoot 'toe en greep den officier krachtig onder den aiW, en bedacht daarbij niet hoezeer rij, zich tegen hem' aandrukte. Ditnam den laafsfen twijfel bij den officier van het Nadh- ri-chtenbureau weg. Toen de zuster h-aw op een rustbank' had neergelegd en den. dokter zeide, dat het het beste zlou zijn zoo -spoedig mlogelijk' de knellende uni form1 uit te tirekken, sprong hij! op en zeide ■op een toon, waarvan de dokter al evenJ min iets begreep 'als van cle woorden die liij sprak: „Integendeel, 'zuster, het Zal zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. van liet betreffende legcrdeel deze oip1 het 'sipoor kon kjomten en zoo ziou die cöL-res- jmndentie wellicht nog tijden zijn voo-rjf- gegaan, had hof' toeval niet ingegrepen. Het bleek, dat gé-lange dochter van een volkoimén honorabele familie, goed pa trio tisjcfh, bij een bezoek aan dezen tand arts, in handen was gevallen van een gevaarlijk individu. De man bad het me- diu|m, dat het meisje bezat, op-geWerkjb, en hij had haar zijn wil opgelegd om! te verraden en haml de vruchten van dit verraad méde te deel-en. Zoo cori'eslppn- deerde rij', tegen haar wil, imjet dezen man, en slechts de schok, veroorzaakt' dooT de ontdekking en het daarop] volgend ver hoor vop'i- den k'rijgs(r;aad konden den band verbreken, die hypnotisch was ge legd. De tandarts, in enkele dagen niets vernemende, Was, op geheimzinnige wijlze verdwenen; men heeft hem nooit terag- gevonden. De 'pleegzuster kon mén niet vervolgen, mén kon haar en haar familie slechts beklagen. "Ook épionnage is een feit, dat -mhreel en juridisch slechts dan wbrdt verricht, wanneer de wil daartoe aanwezig is én hier was v,an wil geen 'sprake, hier was misdadig de wil lam gelegd. Een geheel andere ontdekking deed een D'Uitsch medewerker van de eéntra-spion! nage in het Oosjenrijlks'che 'leger, doch ook ditmaal in een ambulance. Het ge schiedde in het gebied van de rivier de San, w'aar in een hospitaal do toewijding van zuster Sainte Innocence wérd gepre zen. Haar was niets te veel, zij w,a|aktjo nachten en deed dan toch overdag haar gewone diensten. Zij! wist de zieken en ge wonden te onderhouden en mjo.ed in te spreken als geen ander- Is'het wénden, dat de m'ajoor, verbonden aan het D'luitsclie Nachrichtbureau, deze verpleegster wilde leeren kennen -Zij inaafete inderdaad den indruk van een heilige ousehiild op- hem); haSr nobel gelaat, haai- gezicht vol' toe wijding brachten liem1 tot de overtuiging, dat Imen niet te veel van haar had gezegd. Maar als bij- toeval vielen) rijn blikken op het schoeisel van de zuster en dit schoei sel scheen hem- rijkelijk' rijkelijk groot en grof voor een vroiuwenvoet. 'sAvjonds over de verschijning nadenkende, glim lachte h'ij er om1 en toen plotseling als een bliksem' flits trok iets van wantjroiuwen door rijn gedachten. Hij begon met de identiteitspapieren van geheel het per soneel van deze ambulance te onderzoeken, He-laas! de speikula.tie hteefit j>ok' de woudreuzen, de patriarchen de wouden den oorlog verklaard ,de- bijl belaft haar slagen doen hooren in do eenzaamheid, en gevallen rijn de kéniniglen dei' wouden, onttroond van hun verhe-veui: Zetels, en de bergen moigen. wel verzuchten„de kroon is ons van het hoiafd gev-alletn." Maar in Am'erikia is niets heilig vooir dein gouddorst. Toch heeft de regeerin-g liet belhlo-ud van cink'elan der praéhbbéom'en bevolen an eir is een „heilig" woud te zien, maar weinig, zijn er overgebleven. Maar ziet da,a,r! daar is een raode boom, een rende Zuil met groene krofon, dat is de ronde hout-booin, ginds klimt de suikerden met zoet hars, oonlio,og naast den ranken Californischen edeldcn. Wonder land I Wiaarlijk Altijd groene edke-n rijzen uit boschag-es vafi bloeiemde laurieren op, ,en hem el- iioo-ge wit blinkende platanen dalen naar de rivieren af. De ruiter kan zijn oogen niet' gelooven. I.angzaaim ging het de helling .af naar de rivier, die statig en helder hare zil veren watexen voortstuwde naar de breeoe vallei. I Dat moest de San Sacrament zijn. Wist hij- het maar' Ma-ar geen mlemsoli te zien. Altijd dezelfde doodsohe stilte; de zelfde eenzaamheid. V an menschen geen spoor. En er Zouden reeds -zoovele m-cnwclien rijn. i i Had hij dan da richting gemist. beter rij'n, dat gij uw- kleeren aflegt." De dokter wilde tegenstreven, mlaar een fluitje bracht enkele gendarmen ibinnan het vertrek, die al spoedig ontdekten, dat deze zuster niet alleen geen ver pleegster, mlaar ook geen vrouw1 was. Betrapt méést deze het bekenneii; hij w-as een officier van den Biussisdhen ■Generalen Staf, die de gevaarlijlke taak1 had ,op zich genomen om te spionneeren' in het. leger van den vijand. Toen de officier van het- NaChrichten-' bureau heiri toevoegde: „Ge zïjf een spion en ge zult gefusilleerd worÜen," anh' 'woordde hij: 'onvervaard,,Ik ben soldaat en ik heb op deze wijfee vorst en vader1-' land niet minder gediend dan ik het had kunnen doen op het slagveld. Ilt heb mijn lot tevoren geweten.'" Van ialg-em-eene bekendheid i-s; het zeker niét, dat spionnage veelvuldig van uit en -meer nog door middel van de lucht werd uitgeoefend. Tal van malen zijii per vliegtuig spionnen van Geallieer de zij-de achter de Duitsphe frontlinie ge bracht, di-e dan, hetzij; in België, hefcrij in Noord-Frankrijk', maar ook in Polen pf Galicië, hunne verrichtingen aanvingen. Het is] inégelijk, dat hetzelfde geschied is met Diuitsche officieren op het Evan gelie grondgebied, 'mia-ar op groote schaal kon dit niet voor klo'men. De Eransjcho of EngelslQhe officier toch, die aan land werd gezet in Belgisph of Fransch, gebied, vond (laar een hemi in het "algemeen welgezinde bevolking en was) in den regel bekend 'm'et de «^treek, die hijf "had te exploteeren. De Diuitsche officier daarentegen, gesteld, da,t Iiij- het Fransch perfect sprak, had alles tegen. In een der vele Engclsche boeken over 'spionnage, ontleend aan de pen van do genen, die medewerkers; van de Intel ligence Service zijn geweest, wordt ver teld van een vliegeroffieier, di-e wlasi aan gezocht om' zich besiphikibaar te stellen om' _een -spion achter het Duitsdhe front aan'land te. zetten. Op tijid WBiS] hij op- het vliegterreintm'aakte rijn vliegtuig 'in orde, en zag road naar den m|an, dien h'ij verwachtte. Een groep personen was aan wezig, en daaruit niaakt.e zich een mén los, die, zooals liij m»est erkennen, de ïn'ee-st Duitsche D uitschei' was, dien liij ooit had gezien. D|e verinéniming Was voortreffelijk en het Duitsdhe ac-cent, dat hij- -een oogenblik deed hooren, niet min der. Voorspelling had niet plaats; een Het was tegen den .avond. E-n de enkele reuz-enboioimeii stonden onbewegelijk als hoog® gouden koepels, to vlammen in den purpiaren Jieinel van den avond. Weer volgt hij eene lichting, een open weg, doGX heit wo.ud, steeds afdalend naar de rivier. Op eens staat een Indiaan vo-or hem, onbewegelijk zooals altijd, met dein sfcrafc- ken blik' niet van hem afgewend, rus tend op zijn bukte. Ook dezé droeg een diadeem, aan kroon van reigerveeren. De ruiter ook stond stil en verroerde zich niet. Da Indiaan sprak het eerst. „Vrede-zij den blanken broeder! Drengt hij vrede ook?," „Vrede", was het antwoord. „Wit hij niet jagen op onze grondein, niet vissollen in onze wateren?. De Groote Gé ast heeft ze ons gegeven, zij behooren tot den stam der Sioux, der „zeven raads- muren", ik ben het opperhoofd, „der vlie gende reiger" genaamd. „Maar geen vrede brengen lie blanken, oorlog -en hongersnood." „Vliegende Beiger" schudde het hoofd: Arees niet! Blanke man! de Sioux heb ben daze landen .verlaten, zij zdjlnJ terug gekeerd naaa- het la.nd waar huu vaderen geboren rijn." j - ■W-eer hield hij' op-. „Vliegende Reiger" is gekomen -om afr scheid te nemen van da graven: rijiner vaderen, onder de renzenbooimein van den berg en om! ,zs onherkenbaar te malkan vliegoffïcier, i's| in Zoodanig geval sléchts geleider, hïjl ivio-rdt niet in het gehiej|m genotaren. Óp -de aangegeven plek Iwel'd geland; in de onmiddellijke nabijheid van de landingsplaats Wa.s van een eenzaam iitaandeii booni 'een lantaarn bevestigd. D:e .spion steeg uit, groette den vlieger, sprak af, dat hij 'den daaropvolgenden Dinsdag avond op hetzelfde uur op dezelfde plaats zou 'rijn, ging naar dei lataip en deed dezta uit, enverdween in het donker. Dia vlieger steeg op en was den Dinsdag avond d.a.v. ter plaatsje. Afgesproken Was dat hij ten hoogste een 'half uur Zou wach ten, niet langer, omdat de kans; op ver raad .altijd bleef bes-taan. Met het haritoge in de hand keek hij! rond, trachtte do duisternis te doorboren, maar zag weinig of niets, totdat juist op het aller, al lei'- laats.te oogenblik de spion, opnieuw als Duitsjch offleier' gekleed, in het toestel sjiapte, dat vlug opsteeg en vertrok. Niet altljld ging het zoo gemlakkelijk. Luitenant Hall, de bekende Am'wiklaansfeh® vliegenier, die, nog voordat Amlerika in den oorlog trad, behoorde tiot het La fayette Ee]eadr,on van vrijwillige vliegers heeft imeer dan een^ dergelijke tochten volbracht en heeft daaubij! de -méesjt uit- eenloopende ervaringen opgedaan. Hij zou een spion dien hij drie dagen tevoren na bij Rocroi had aan land gezet, terughalen. Boven het veld gekom'en, zette hij' *den 'mtotor af teneinde elk' onmoodig geluid te •vermijden. Toen hij nog even boven don grond was, zette hïjl "den motor weer aan, mkar deze dcheen te weigeren. Het was een .oogenblik' van groote spanning, mlaar -spoedig bleek de zaak in orde. Dé vlie genier landde, mlaar geen spion, wlas té vinden. Hïf wachtte en wajejhtyie, 'totdat zijn aandacht werd getrokken door een voor werp dat zich enel voortbewoog. Uit het gras dook een Djuitsch soldaat op. Voor dat hij 'de motor had kunnen aanzetifein, was de soldaat in da mlaehine gesprongen. Hij wlas op het punt om! zijn revolver af te schieten, teneinde ridh yan den on- •gewen-sichten indringer te bevfijiden, toen \deze hem' in het Fransieh 'toesprak: Het was de spion, dien hïjl zocht, maar, gelijk hij eigenlijk wel had kunnen verwachten, in D|uitSjch uniform1. Onderwég vertelde luitenant Hall hoe op het kantje 'af hij gered Was), doordat 'hij begon te spreken. Pe spion lachte; dergelijke gevaren wie ren zijn dagelijksjch werk. Hij was boven dien tevreden, want Zijm opdracht w.a.<j gesjaagd. W|at die opdratcht wfrs en w,at 'het succes was, luitenant Hall kreeg er niets] van te hooren. Hij ha'd verméedens, maar bevestiging van die vermoedens kreeg hij! al evenmin. Het is een dei' eersje regelen van het spionnagestelsel, dat de spionnen mét niemand dan hun eigen chefs over hun opdrachten en het geen zij- hebben vernomen, spreken. De spionnage door middel van de lucht had, zoowél van Engelsche als van Fran- sehe zijde nog andere belangrijke kan ten. Men werkte op -deze "wijlze -gemlajkke!- Tijk mét postduiven. Tal van mal'en steeg een spion op, "die een korf -met .poistdufc ven bij zich had. Déze sjtelde hem! in -staat om! berichten aan Se Geallieerde 'zijde te geven, gehoon hij Zelf ajohter het Deutsche front bleef. Meer dan eeiis ook werden do 'postduiven aan een inwoner van België of Noord-Frankrijik ter hand gesteld; het is bekend en wijl 'habbén er reeds im'eermalen op gewezen, dat onder 'die bevolking vele 'spionnen Voor het -eigen leger 'Werden aangetroffen. Nu gïbeurdo het natuurlijk' dikwijls-, dat zulke post duiven, werSen rij! losgelaten, werden ge troffen .dooi' D'uits]Che soldaten, die order hadden erop 'te sachieten. "Dan wés do boodschapper verloren, m|aar er "bleven nog voldoende postduiven over pml den 'geschotene te vervangen. Het kwam! "na tuurlijk ook voorr, dat vau Djuitsaïhe zijde een postduif, die een dergelijk' bericht had. -.over te brengen, door andere wérd ver vangen, mot een valsch bericht géwlal- pend. Maar daartegen wéren -middelen te vinden; do (mérken nietT alleen van de postduiven, m'aar ook' v.an de brieven wezen zulks; geméikkeïïjfc "uit. D© Fran- 'sc'he gehei-mte dienst heeft later, rekenen de op de medewerking van de Relgisjche en Fransc'he bevolking, een stelSelf in praktijk gebracht, Waardoor zelfs; de da ling van -spionnen overbodig werd en totch van postduiven gebruik 'kon Wardeh ge- taaakt. Op een eenzaam1, Weinig bezéchta plek Werd een kéi'f m'et postduiven néer- voor de blankea." De ruiter luisterde aandachtig en toch eerbiedig. „Voor de blanken its niets heilig. Recht is geen recht vootr de blanken. De stam der Sioux heedlt de oorlogsbijtt be graven, en iis beengetogen naar den onder gang der zon." j- „Y I I riij wees naar het Westjen. „Weet „Vliegende Reiger" mij te zég gen, waa-r de: blanken werken napl dan .stroom 1 De Indiaan wee® met rij'n linkerhand naar den kant der zee. „Blanken woel'en daar in dan grond en wasschen de aarde en zoeken de schatten." „Kan „Vliegende Reiger" den weg aan wijzen aan zijin blanken broeder.?" Zonder een woo-rd te spreken, keerd-e de Indiaan zich ,om. Zijn piaaa'd aa,n den 'teugel leidende, ging hij voorop. V-eldra vormde de helling een soort van voorsprong. Hier hirid hij- ptil. De ruiter volgde hein. Met de hand toonde hem zijn stomme gids een plaats aan hun voet. Het wais een niet. groote riviervlakte, zand scheen het te zijn en menschen gin gen. heen en wear. Hoe klein ook van die hoogte gezien, men kon zé toch erkennen Toen keerde hij zioh om en verdween m Het woud. De ruiter mompelde haiffiuid „de placers", en daalde omlaag door h-et b'oseli. If,-; (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5