©15-Q fl. W. DEN HERDER GEDURENDE ONZE 14 RECLAMEDAGEN SPECIALE AANBIEDING: A. HOLLANDER'S DE KLEINE BAZAR. BOEREN-INSPAN PAARDEN. MANUFACTURENHANDEL N.V. wanne Vleesehcroquetten HARMONIE,,EUPHONIA" Kapitalen Boeten-Inspan. BOEREN-INSPAN, HET HUIS LANGE VORSTSTRAAT 34-36 - GOES HOUTWAREN^ 6 Paarden5 1 ZATERDAG 18 FEBRUARI 1833 |~|RECHTSZAKEN1~[ De Commissie voor Noord- en Z.-Beveiand houdt zitting op Dinsdag 21 Februari Donderdag 23 Februari 1933, 11 Werkpaarden, 25 stuks Hoornvee, 21 Februari 1933 7 perceelen BOUW- EN WEILAND 22 Februari 1933, a.s. Maandag 20 Februari verkoopen een groote partij mooie Afbraak en nieuw Hout „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK GOEDKOOP Vrijdag 24 Februari 1933, 25 stuks Hoornvee, op Donderdag 2 Maart 1933, met Garage en Erf Woensdag1Maart1933 verkoopen 14 WERKPAARDEN, 1 3-jarige Ruin en 3 2-jarige Ruins. COURANT B*eS van 'den -agent nen eveneens riet 6-jarige Helena ofdwond. Hwwel opt men haai in den. Dje 10-jarige schaafwonden. Zijl rpleegd. Haai ft" bt aöademisdh zie" ongeluk móet ge" lit, dat de lantaarn- granieten voetstuk It geheel was vter- stig auto-ongeluk. len Straatweg oh" [doorn is eergister- ng Het Apeldoorn1" luto geslipt en ver- Irri' gebotst. Van de afkomstig uit Win" Bhholte-Ubibihk! pp tere drie personen ernstig letsel. Zïj| huis, te Apeldoorn I nit Apeldoorn ver^ Iskundige hul'p. gefingeerde inbraak. Len zou te Heilo, ten 'N., adminiS|teatenjD I bedrijf, een brutale li. Pe inbrekers Wa" In hadden zich naar In heprtv. AST. begeven, |-TiO;eklz'ak: een sleutel daarmee do brand" wlaiarna een bedrag kou zijn. verhaal VrSjl onwaar- I v. EN". 'Werd lierbaal- |k' geboord. Thans, is 000 te zijhen huizo (onder de steenkolen leer v. N. heeft ba- hebben gefingeerd" lun bewaring te Alk" NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Verkecrsvngevallen. D» 17-jarige O. Alferink uit is Woensdagavond, toen hij otp den 5 1 f 'densjchea Weg piet een kameraad nep Wandelen, door teen luxe-auto uit iPT tóngen overreden. Pe jonge miw 'tnfet een zWare hehSjeaiSchudding ®Fo- Wen «n is) even later overleden. dpa. die het ongeluk veroorzaakte i-l m e ao "fWoensidagavond reed do W ff. uit 'JDIeventer tntet züjh auto uit de rich mg iWierdenHSjfssen binnen. Ter_ hoogte van het wüjkgebonw reed hij twee jongens, aan. De 17-jarige H. werd opzij geslingerd en !miei e&n. gebroken beien en liölite noota- wonden opgenomen. Pe 17-jarige A., over leed een half uur na/het' pngeBfufc Het paai" het ruit Almrio -stelt een onderzoek m. ,a,nia is> in. beslag' genomen Pikeren is de 20-jarige loopjongen tV., die op zijn Mn bij de YondeUaan den "J U1C HJJJ nl-JH o iVel'perw'eg te 'Arnheml wilde, oversteken, door een auto aangereden. Die jprngen viel en bleef ernstig gewtond liggen. Hij' is toer ziekenauto naar het gemieentezidk'dnt huis gebracht, Waar een rvcr vcLbrenk' Werd jgeclon state er dZijh toestand is Zeer ern stig. Schietpartij te S;alaniki. Euejachen arbeiders en politie te S!a,- loniki (Griekenland) is| een bloedig vnnr- 'Igevecht geleverd. CotómunisitiSche arbei ders hielden een vergadering inl hun Huis om' vandaar een belonging te beginnen, die 'de politie had verboden. Die atröeidierjs) trachtten echter deZe toch door te zotten en wierpen in de straten barricades op. Zij. werden door de politie- ppi'sjingeld _on in den loop van de vechtpartij' die zich iop deze WijiZe ontwikkelde, vielen ,z'es) arbeiders. 'Bovendien Werden vïjf personen Zwaar en 30 licht gewond. In de stad lieenjeht een hevige opwinding. Een gernchtwekkbnde aanslag. Te Miami in Florida heeft de president der Ver. Staten, Rjooisfevelt, den burge|- rieeeter van Chicago-, Cermak', ontvangen. Bij' dien's aahkomft werden vijf .echoten gelost, waardoor Cermlak' ernstig in de borst werd gewond. Eerst dacht mten, dat de aan'sjlag tegen Bbosevelt gericht/ wills, doch Men vermoedt "thans, dat een aantal „gangsters" Cerimjak, die zooals he leend is in Chicago hen ernstig bestrijdt, uit den weg wilde ruimten. Nog in den loo'p van den nacht i| Cerinak geopereerd zijn toestand is ernstig. In het geheel Werden vijf sjclioten ge lost, waardoor "behalve 'Cermjak nog een rechercheur a»in het hoofd werd gewond en twee vrouwen, "een m!an en een- jongefa licht werden gekwetsifc. Orimlddellijk na den aahsjlbg namen de politie-autoriteiten maatregelen om' de be waking van den presidenten "bet Wit/te Huis te verdubbelen. D|e reöeptie had plaats in een tuin en opl het oogenblik van den aanslag liep- Koosevelt zich steunend riet een stok', welken hïjT niet kan1 mist- tien, tengevolge van de kindervei-lalmining waaraan hïj' heeft geleden en waarvan hij ncmit geheel zal hei-sjtellen. Pe politie heeft order gegeven, dat achttien inwoners| van Cliichgo, die op het oogenblik te Miajni verblijven, ge arresteerd mioeten worden en verderr heeft Zijl besjoten een raizlzia te houden onder de „gangsters." Dte bedrijver van den mloordaausjag op Koosevelt heet Giuseppe Zanagara. Hij is een geboren Italiaan en verf klaarde, pa-s onlangs een revolver te heb ben gekocht om! Roosevelt te vermoord-en. Hij tó'aakt den indruk, geestelijk/niet normhal te Zijh. Na zijn arrestatie moesik de politie hem! met gereedgehouden revol vers; tegen lync'hpo-gingen van de opgewon den menigte beschermen. 'Zanagara- was pas kortgeleden uit het ziekenhuis ont slagen, waar hij" een Zware mhflgoperatio Jiad ondergaan. Iiij is anarchist. Crisis-va risenswr I. Voor het kantongerecht. hebben de twee eerste overtreden® van de CrisisVarkens- wet terecht, gestaan (slaidhten Zonder machtiging). Het bleek dat zij notaris v. Dalspm voor adviseur gehad hadden. De ten laste geiagde feiten achtte de ambtenaar O. M. bewezen. Hij eisdifce 2 geldboeten, resp. van f 25 en f 15. Zeer ernstig vond spr. dat in deze Zaak Zeer klaarblijkelijk een onwillige de hand ha,d gehad, die ptrobeei-de oipl te stoken tot een lelletje. Notaris van P. is iemand, die doar zijn amibt bekleed is met eenig ge zag en hij1 heeft de m-enschen tegen de orisisvarkenswet opgeruid. Met bezadigde raadgevers zou heit plubliek gediend zijn, maar de notaris heeft zich meifc zijn in zichten omtrent de Crisisvarkenswet op eten terrein begeven, waarop hij oen bui tengemeen scheeve scbaate gereden heeft. Duidelijk geeft hij er blijk van niets van deze wet te begrijpen. Het is waarl-ijlk moeilijk genoeg het schip van staat te sturen en opruiing hebben we al vol doende. De man pretendeert het gezag te willen respeeteeren, maar hij doet aan opruierij. Door een niet behoorlijke interpretatie van de wet ve.rtelt hij non sens, waarvoor hij' aian de kaak gesteld moet worden als eten volslagen Ondes kundige. De kantonrechter maande heit publiek eveneens tot voorzichtigheid. Spr. zeide, over acht dagen schriftelijk vonnis te zullen wijzen. BURGERLIJKE STAND GOES. Geboren: Johanna Maatje, d.v. Marinus Eotoize en Jacofea K«aij'steker, te Den Helder Paulina Adrian®, d. v. Ja cobus de Koning en Catharina Maria van de Dood; Jlean Baptist, z.v. Guiljam Britel en Helena Elisabeth Adriana Pol- fliet. Overleden: Marinus de Bel, 'I d., z.v. Abraham de Bel en Jacöba Woutrina van Poenen, te Kruiningen. MARKTBERICHTEN ycilingsvlei'een. Znid-Bteveland, Gees. G roentenveiling van 17 Pebriiari. Spruiten f 1120, idem He soort f' fi ll, Witlof lie soort f89, Uien f 0,80 2,90. Boerenkool f2,403,10, .Wijnpteen f0'300,80, Koolrapen ï'l, aÉee per 100 Kg.; SelderijknoHen f 1,501,70, Prei f1,10, beide pei- 100 stuks; Prei £3—6, idem 11 e soort f 12, Bloemen (Tuilpien) f 1326, alle per 10Q bos; Htoemenf25 30 pier 100 piot. Veiling te Middelburg. Op de veiling van 17 Februari deden'J baksla 7183 e., slavellen 23—28. c1., broeisla 5460 c., veldsla 6061 spinazie 2943 c., piosteledn (winter) 21 22 e., spruiten 220 ci., witlof 1123 c., schorseneeren 610 c., kioolrapen 2 e., wij'npeen 12 p., nantiuis peieml 25 c„ uien 14 e., kroten l/g2 c., witte bonnen 7 c., bruina bopnan 10 M|0d« kool 45 c-., alles per Kg.; tuinkers; 45 e. pier doosje; oanataria's 1114 o., pri mula's 14 c., begpnia's 1011 te., clivia's 75 fc., alles per plot; rnqqeBiemU 2 c,.per 10 stuks; prei }/i8 c., selderie 51/21 c., k'nolselderie 41/28. 0., peterselie 2— 41/2 c., rabarber 15 0., tulpen 18 o., alles per bos; savoy e- kool P/a6 c., ronde kool 271/2 e., andijvie 14 p., kropsla 2 c., knoteelderie 14 0.,. alles per stuk. OpmimingMagaziin„DeHoDp"C.J.Tilroe,Goes dom- brand vemierd. fnalteht is gister brand liitvlasflabriek' „Die Tioa" I B. de Visser, gelegen llder, dicht bij! 't dorp I vuur werd met twee |ineu kon echter niet gebeele Fabriek, eert [r lengte, en bestaande l-sc-h gedeelte en een Ten prooi der vlamt" Vlieg-ougcln.k. ^freaks halïT elf is het tuig Dl 16 op- den erberg neergestort. Da Wjittext van Hoog ten voor 'n oefening, 400 mieter is bijl in whardoor het toesteffi |fwïuml even buiten het en Werd. nagenoeg ge- I vlieger is licht gewond. Aanranding. is in de bosschen te Im.* de -politie a,angehojn|" litht van aaaiiiainding van Irtje van den heer Van verdaichte blijft on(tl- ia voorloopig in do hvne te Meppel opge- uzakje met inhoud I een der antobusseii^ van leaning te Behagen werd rd een zakje gevonden, 'n boterhamtotenlztalkjef Bij! nadere besdhom- da,t de inhoud bestond [ter gezaim'ehlïjlkie Waatrdite 1000. Tt de retehth ebbende zicB Iphaalbrug vernield. en van de, ophaalbruggen onder Alphen aan den! van de aanrijding door .otafll vernield, wlaardaotr pvaart tussehen AmlsteaV ami alsj het 'snelverkleieiH sg UtrechtLeidenDen jir-dt beltemlmerd. ip van de sjtuatie diene, Wsjuis, waar de Gouwe Ouden RSjln, twee opf uit de t weede helft der ïeren, vlak achter etUkjajaac m'en een sjchakel in de ïg UfereöhtLeiden. Tuisj" ggen ligteen bestrating iteter. Herhaaldeffijk hetó iggen, die mar sjpml zijh, die bier. aar verkeersiotefalkbl vor" °"elukken plaatsgehad en zijh reeds m'et de stijlen aanraking geklolm'en. rui- naderde een vracht" m|a Van Dk>orn uit Amerslj de bestuurder na den eipasseerd 'te Zijh, teveel .eld, waardoor hij' 'tegen van de tweede "brug if> gietijzeren etiijl knapte af met het gevolg, dat ook ét de gebeele balans, die eeft van veïe duizenden laar beneden kivlam'. Ala kwaiml'hetl gevaarte juitejt .tauto terecht, zooda.t deze ïsehadigd Werd en 'de in" >deerd bleven. aichteirsj, die in de nabüjjheid doordat zij,'de belaas zagen óp het laatste oogenMik iood den aanblik Van een zen- en hout. Onmiddellijk1 vaterstaat van een en ander rteld, die in- den loop van- de oprmmingswterkzaiaimf' innen. Naar mten onsj madej" hiermlede vermoedelijk 'twee "d zijp. VERLOOFD: NOL VAN DEN BRIEL en M. E. J. F. VAN DISSEL. Haarlem, Loventzplein 9. Amsterdam (Z.), Lomanstr. 91b. OntvangdagZaterdag 25 Februari van 3—4'/2 uur, Lo ventzplein 9. 36954-14 Allen die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van- of gelden, goederen of fondsen onder hunne berusting hebben, beboorende tot de na latenschap van den beer PIETER DE DREU, gewoond hebbende te Kloetinge en overleden te Ellewoutsdijk den 12 Decem ber 1932, worden verzocht daarvan vóór T Maart 1933 be taling, opgave of afgifte te doen ten kantore van den Notaris M. OELE Jz. te 's-Graven- polder. 30929-19 lions Choc. Krakelingen M Garibaldies 2 beste Bruidsuikers 2 Vanillenootjes 2 Cream Crackers 2 Moccawafels 2 Nougatbatons 2 Mexicaantjea 2i Nice 1 groot Melktablet geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop van den (20) „BONO VAN B0ERENB0TER- PR0DUCENTEN IN ZEELAND" des nam. 1 uur in de Melk- salon „Flora", Groote Markt 22 te Goes, voor het geven van inlichtingen, betreffende het opkoopen van boerenboter. Elke dag en ieder uur worden ook aan huis bezorgd, 12'/, cent per stuk. «ooi ®n lekker BANKET, smakelijk ROZIJNENBROOD 30 cent per kilo, alleen bij Korte Kerkstraat 11 Goes GOES ALGEMEENE VERGADERING (Jaarvergadering) van kunstlievende en werkende leden op Woensdag 22 Februari 1933, 's avonds ten 8 ure, in „Schut tershof" te Goes. (15) Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des voormiddags 9 uur, op de hof stede en ten verzoeke van den heer A. BRUINOOGE te Borsselan, a contant verkoopen DEN KAPITALEN bestaande uit: als bruin Slerriepaard, oud 12 jaar, vos Merriepaard, oud 12 jaar, idem, oud 8 jaar (veulendragend), idem, oud 8 jaar, idem, oud 6 jaar (veu lendragend), vos Ruinpaard, oud 5 jaar, 3 tweejarige vos Merriepaar- den, lier Ruinpaard, oud 1 jaar, vos Merriepaard, oud 1 .jaar; als6 baatgevende Melkkoeien, waarvan 3 ingeschreven, 4 2Vs-jarige Ossen, 2 l1/,-jarige Vaarzen, 3 één jarige Vaarzen, 2 éénjarige Ossen, 2 Vaarzen, oud 9 maanden, 1 Stier, oud 9 maanden, 5 Aanhoudkalveren. Voorts: 150 Schapen,waarvan 100 met Lam, 4 Varkens. Verder4 P.K. Motor, 3 Menwa- gens, Driewieblcar, Rolsleper, 2Veld- sieden, Arreslede, Graanmaaier-Zelf- binder, Zaaimachine, Maaimachine, Hooihark, Hooischudder, Aardappel rooier, Cultivator, Wied- en Aard- appelploeg, Aardappelsorteerder, 2 Wendploegen, 2 Sacksploegen, Kar- weidekploeg, 10 Eggen in soort, Zigzag-egge, 3 Sleepborden, waar van 1 met tanden, Rolblek, Molbord, Snijmolen, Peeënmolen, 2 Slijpstee- nen, Waterbak, 2 Kruiwagens, Wan molen, Graanzeven, Bascule, Maten en Gewichten, Graanzakken, Rijven, Schoppen, Zeisen, Bezems, Vorken, Mesthaken, Aardappel-, Pee- en Mestrieken, 2 Vleeschblokken, Zwin gen, Pleien en Reepen, Voorladders, Pongerboomen, Mestplanken, 2 Grint bakken, 2 Meelkisten, Voerbaggen, Peemanden, Klaverruiters, Koebak, Tuimelkarn, Melkontroomer, Room- bussen, Melkemmers, Jukken, Bo- tergelten, Boterbascule, Schaaphek ken, partij Schapenmest, Wei- en Klaverhooi, Stroo, Mangels, verpl. Wagenhuis, Harnassement, en het geen verder te voorschijn zal wor den gebracht. Met den verkoop van het beestiaal wordt om 1 uur aangevangen. Muziek en vermakelijkheden wor den niet toegelaten. Geen stalling. Bergplaats voor fietsen. 30895-76 Bij de verpachting bij Inschrij ving op voor het Burgerlijk Armbestuur te Boes, worden mede verpacht voor het GASTHUIS te Goes in de gemeenten Schors en lerseke, In de boekjes omschreven 30941-17 Notaris JONKERS. DAMESSCHORTEN, in de nieuwste Meine bloemdessins, gegarandeerd waschecht, 1.39, 1.49, 1.59, 1.69, 1.79 tot 2.75 Speciale sorteering in extra groote maten vanaf 1.59 ROUWSCHORTEN, in goed passende modellen, 115 c.M. 1.85 120 c.M1.95 WITTE JASSCHORTEN, van prima kwaliteit jeams 1.98, 2.90, 3.15, 3.50, 3.80 SPEELSCHORTJES, zeer voor- deelige aanbieding, 40c.M. 46 ct. 45 c.M52 et. MOUWSCHORTJES in rood, beige en"„bleu maat 35 40 45 50 65 75 85 95 UNI KINDERSCHORTJES van waschecht Gelria linnen lengte 50 55 60 65 55 c.S 105 ct. 70 c.M. 75 825 90 975 105 ct. GEBLOEMDE KINDERSCHORTJES, leuk model met aardige garneering lengte 50 55 60 65 70 75 80 85 90 c.M. 59 64 69 74 79 84 89 94 99 ct, In de VERKOOPING dd. te houden te Heinkenszand, zal nog worden VERKOCHT een zoo goed als nieuw Wagenhuis ter verplaatsing, ter grootte van 7.10 M. bij 5.50 NI. 30928-13 Notaris OELE. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op A. v.m. 10 uur bij dhr. J. KOENS te Ovezand en B. des middags 12 uur bij dhr. J. SCHIKKER te Borsstlan, Station, ten verzoeke van dhr. B. PAAUWE, 30944-20 IEDERE DINSDAG VAN 5 TOT 10 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN BUIKBANDEN CORSETTEN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES MODERNE EIOEN PASKAMER ATELIERS uoor R alten, M ulzen Lu.cz.en ,1/Looien. fta.kkerlakken.ep, JD r a cj ÓS l' e rcj JDerj. He-rcLer TkL TAFELZEILTJES SPATZEILTJES WASDOEKKASTRANDEN De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des voormiddags om 9Va uur, te BAARLAND op de hofstede „Het Slot", bewoond door de Fam. H. Schout, om contant geld publick verkoopen den geheelen kapitalen bestaande uit als: Vos Merriepaard oud 11 jaar, Vos Merriepaard oud 7 jaar (veulen- dragend), zwart Merriepaard oud 11 jaar, Lier Ruinpaard oud 4 jaar, Vos Merriepaard oud 3 jaar, Vos Merriepaard oud 2 jaar: als8 baatgevende Melkkoeien, 4 tweejarige Vaarzen, 3 anderhalf- jarige Ossen, 4 éénjarige Vaarzen, 1 één-jarige Os, 4 Kalveren, 1 ander- halfjarige Springstier 1 drachtige Zeug, Zeug met Biggen, 3 vette Varkens en 80 Kippen en Hanen. Voorts: Tilbury, 3 Menwagens m. toebehooren, Driewielskar, Zaai machine, Veldsleden, 2 Sacksploegen Zaaiploeg, Aanaardploeg, Eggen in soort, Rolblok, Sleepborden, Wind molen, Snijmolen,Peemolen (Vleesch- houwer), Ros met stangen, Geesel- steen met Paard, 2 Handwiedmachi- nee, 2 Aardappelsproeiers, Aardappel sorteerder, Aardappelhor, Bascule met gewichten, Kruiwagen, Water bakken met goot, Graanzeeften, Lad ders, Griepen, Vorken, Vleeschblok, Harnassement, Klaverruiters, partij Droge- en Groene Musterd, partij Klaver- en Weihooi, en Beestenpeeën En tenslotte eenig Melkgerei en Huisraad, als Ontroomer (Mélotte), Victoria- karn, Botergelten, Fornuis, Wasch- machine, Tafels, Stoelen, enz. enz. Met den verkoop van het beestiaal wordt begonnen 's middags om 1 uur. Geen muziek, geen stalling, wel bergplaats voor fietsen. 30926-62 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder, is voornemens in het openbaar te verkoopen des nam. 1 uur, in de herberg van K. Meulpolder te Kloetinge, ten ver zoeke van de Erven van dhr. P. DE DREU aan de Buys Ballotstraat te Kloetinge, wijk B nr. 151, groot 6 Aren 36 Centiaren. Aanvaarding bij de betaliDg. Bezichtiging iederen werkdag. Voor de bezichtiging zich te ver voegen bij dhr. J. van Doorn, Buys Ballotstraat 152 te Kloetinge. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 30930-27 Inmiddels uit de hand te koop. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des namiddags om 1 tnir, aan de stallen en ten verzoeke van de MaatiJ. „De Wllhelminapoldar" te WH- helminadorp, 80952-22

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3