ZATERDAG 18 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN ^LAND^ij^TljTNBQUW^ GEMENGD NIEUWS vergissing was begaan en daardoor is de echijn gewekt dat de ingez. bescheiden Biet behandeld zijn. Zij zijn echter na-ar flhr. Könings gezonden. Ten aanzien van het gesprokene in den Middelburgsehen raad over de. Gasthuis- kwestie, heeft de Voor.z. een brief geschre ven aan dhr. Boasson om inlichtingen. Deze heeft daarop geantwoord, dato hij niet gesproken heeft in definitievan: zin over deiz-e kwestie, en voor de rest ont week dhr. Boasson de gestelde vraag. Dhr. Könings heeft verder^ geschreven, flat na.ar zijn meening iets uitgelekt was Van 'n bespreking, welke hij1 met de re genten in da eerste bijeeniktom-sto heeft gehad. Dlaiar is toen ook over de wa-sch gesproken en bij die gelegenheid heb ik aldus dhr. Könings gezegd, dat de iwaschbahandeling nogal duur was. An ders is er niets gebeurd. 1 Dhr. Boasscn heeft daarop nog 'n .brief je geschreven, waarin hij verder terug krabbelde. De Voorz-. meende, dat het gewauwel nu maar uit moest weiz'en. kWeth. v. M e 11 e deelde nog mede dat dhr. Könings binnenkort zijn rapport zal inleveren; eenmaal Zal hij hier nog 'n bezoek brengen. Dhr. v. Poelgeest beoritiseerde on danks de verklaring van den voorzitten het niet tijdig behandelen der bescheiden. De Voor z.: En dat zeg u, terwijl het Gasthuisbestluur in December 1930 aan- ncudend verzocht moest worden om de begrcpting 1928 in te zenden. TT. zou mij bijna nopen om mijn persoonlijk© imeejiimg over de Gasthuiskwestie te zeggen en dat zou u niet meevallen. Dhr. v. Poelgeest: Zeig die gerust! Da V oo r z.D hakt ma.ar opi B-. en W. LWekh. G o e d b 1 io e dNiets anders dan groote woorden en geblaas. Dhr. Visseher drong eï-opi aan, dat dei voorz1. zijn meening z!ou. zeggen over het Gasthuis. De Voorz1.: Dat zou niet in het be lang van het Gasthuis zijn. Dhr. De, Rio»: Maar misschien wel in het belang der gemeente. Dhr. Visseher wilde dat da vootz; in besloten zitting zijn meaning zloiu; zeg gen. Dhr. v. d. Wart verklaarde, dat geen tiler regenten ietsj tegen dhr. Boasson ge zegd heeft. Voorts zei hij over do iinapc. kwestie dat er haast bijl de behandeling rvan de begrooting 1930' isj, omdat men Wéér aan den grond zit en m'en oen nieuwe Ikaisgeldleening noodig lieeft, waar de ge meente voor garant moet zijn, Blm'dat de (stichting zijn bezittingen niet ten gelde tmlag' maken en van den voorz. wil m'en 'geen voorschotten meer hebben. De beta lingen zullen nu stopgezet moeten worden. Die voorzitter (inleende dat hetj bes|t© was, dat B. en W. nog eens confereerden Imlet het Gasthuisbestuur. Dit respect voor 'Jdhr. Pilaar wilde sjpr. zijn mteening over "het Gas,thuis onder zich houden. Dhr. Cruei} zei dat hoe mleer h'ij de voorz. en dhr. v. d. Wart bezig boort, hoe Minder hij erover begrijpt. Wiaar'pmi vroeg laatst het Gasthuisbestuur niet meer dan 15000. Dhr. v. Poelgeest zei, dat wan neer het misloopt met het Gasthuis, dit 'de schuld is van B. en W. Het Gasthuis!- bestuur is te goed; zat ik er in, dan had ik het al lang mis, laten loopen. Die voorz.: Dat geloof ik (Gelach). Dhr. v. d. Wart: We konden, niet (meer vragen dan f 15000 maar gaarne zal ik er over willen cönfereeren mét B. en Wi. Dhr. Visseher sprak zijn afkeu ring uit over het op1 de lange baan B|chui" ven der behandeling van diversp stukken lover deze kwestie. Dé voorz.: Wanneer de raad uit spraak doet dat dhr. Könings de stukken terug inbeten zenden, Zullen Wij daarvoor 'Zorgen. Dhr. Eckhardt betreurde de ge voerde debatten. Alsj 't noodig is mhet er geholpen Worden, in'aar het recht moet tmbn handhaven. Vervolgens deelde de voorz. mede dat de minister van binnenlandsche zaken 16 'Jan -sjchreef, dat verschillende categoriëD van arbeiders onder de steunregeling intochten vallen. Bij de rondvraag zei dhr. 'de R,'oo, dat 'het noodsjlaehthuis misbruikt schijnt te worden door sjomtnige ntensc'hen, die zop- in dit gebouwtje verblijven, totdat' ze hun 'minderwaardig vleesph tot betrekkelijk hoogen prijs kwijt zfijjn. Be slagers kla gen hierover. Die voorzitter zegde onderzoek 'tóe. Hierna ging de Raad in Comité. Uitbreiding zaak. Dhr. P. M. van Unen, Voorstad 33,a alhier is een der veile zaken-me,nsche-n- in Goes, die ondanks den minder gunstige® tijd, hun ondernemingsgeest behouden hebben. Dezer dagen heefit hij zijn -sclbo-en- repiaralie-flahriek geducht uitgebreid en zijn werkplaatsen zijn thans voorzien van de nieuwste machines op dit gebied, welke reeds verscheidene malen met goud be kroond zijn. Daardoor is heit den onder nemer mogelijk in zeer korten tijd ieder zijner klanten te gerieven. Er wordt, naar ons dhr. v. Unen verzekerde, echter niet alleen na,ar vlugheid, nraiar ook naar degelijk werk gestreefd. De vakkundige behandeling door geschoold personeel is daarvoor 'n waarborg. In een in dit, nummer voorkomende annonce kan men eenige va® de nieuwste machines, waarover wij hierboven sc-hre- ven, bewonderen. Zangrlub-uitvo.eriiig. iWij willen nog eens herinneren aan de (Uitvoering, welke de jougedames-z'angeltab (o-nderafd. R'.-K. Vrouwenbond) mor,gent avond onder leiding Van dhr. O tto Lies, in „Slot Osténde" geeft. Zang en to-on-eel ttruRen het welvoorziene programma. Jaarvergadering R.-K. Volksbond. j De jaarvergadering der plaatselijke afd. van den R.-K. Volksbond zal Maandalg- avond in „Sllot Ostende" plaats hebben. Lezing van dhr. Portielje. Dhr. Portielje, inspecteur van de „Ar- lis" heeft Donderdagavond in Schuttershof voor de leden van .Wetenschappelijke be langen e.en lezing met lichtbeelden ge houden over de uitdrukkingsvormen bij zoogdieren en vogels. De lichtbeelden hebben ons meer- kunnen bekoren dan de lezing, die veel te z'waar op; de hand was, doorspekt melt' allerlei onncnodig vreemde ■ivoorden en telkens afglijdend in weimig ter zake doende- bij-Zonderheden. Boven dien sloeg dhr. Portielje de- betoekfenis van zijn ervaringen e® waarnemingen bij' dieren wal w,at boog aan. Elrgej' w'a,s het dat hij, ztooials met vele deskundigen pp' dit gebied 't- geval is, de neiging' vertoon-, da om het dier pp to vijzelen ten kloste van den mensch. Zijn- tenm: „om-z© mede- dieren" was bepaald staoitend en da,n z-wijlgen wijl nog, maar over de zonderlinge begrippen, welke de spr. over ziel' en zielkunde had. De belangstelling voor de lezing was met groot. Meineed. Alhier is aangehouden en tel' beschik king va® de justitie te Middelburg gesjteld den 19-jarigen werkman M. K. C. uit Waarde, verdacht van meineed in oen strafzaak voor het kantongerecht 'te Goes, Demonstratie. Gistermiddag werd op de Groote Markt alhier -een demonstratie gegeven melt een pneumatische staimpimachine va,n de N.V. Technische Handelsmaatschappij Akker man en Co. te 's-Gravenhage. Deze ma,- chine, die tot 500 Kg. druk kan uitoefe nen, wordt speciaal gebruikt bij- het dich ten van gleuven, b. v'. na den aanleg van kabels. Zij werkt vlug en gemakkelijk' en zeer afdoend®, wat voor de bestrating van veel beteekenis is. Centrale Verwarming reeds voor f450, Installateur: J. M. Polderman, Goes. Telefoon 129. {AdV.) Kapicll'e. De Biond van Harmonie en Fanfare-vereenigingen in Zeeland hoopt dit jaar op, 2ei Pinksterdag zijn bonds- conours alhier te houden ter, gelegen heid van het 25-jarig .bestaan van liet Fanfarekorps „Ons Genoegen". Schorr. Eiergisifee(r,e® hebben een tweetal honden, waaronder die, welke emhtelfe da gen geleden t-weie schapen heeft afgemaakt zoodanig huisg|eho,u:de® onder eoni kudde schapen, da.t niet minder dam 24 dieren in een sloot werden gedreven. Twee- de- zicr schapen zijn later dood uit de sjloioit gehaald. 's-iHeiercnkock. De f'ancy-fair welke z,al gehouden worden ten bait® der armen van de St. Vnieentiusvereeniging zal Dinsdag- madaag ten twe© ure- geopend worden. Eiventueele bezoekers aullle® nieft, alleen in staat zijn te offeren aan de Christelijke liefdadigheid, maar ook naiar hartelust kunnen lachen en1 leut hebben. De ,ait- -tracties die voor dit laiaitste zorg dra gen. zijn, om slechts enkele op te noemen: De kaartlegger Hermano Schoftan-o, e.en humorist, terwijl er een gtrloiolte verloting zal plaats hebben nrefc verschillende prach tige hoofdprijzen waaraan iedereen ge makkelijk kan meedoen. Verder zijln er tal van andere- amusementen, te veel o,m op te noemen. Het bestulur vertrouwt dan ook na afloop een zeer groot batig, sajl-doi voor genoemd do-el te kunnen overmaken. Kwademdamme. 15 Feibr. j.l. had de laa.tiste ontwikhelingsgvond plaats in de zaal van den heer M. G. Verbeek. Spreker was pastoor Wennen, die du-s daz-e prach tige serie avonden geopend en- gesloten heeft. Do talrijke opkomst vau 't p|u-bliek' bewees, dat de re-de van de -eerste ont wikkelingsavond in goede aarde was. ge vallen, bewees meteen ook de prachtige sprekerskWaliteit van Z.Eierw. 't Onder werp- voor de-z-en avond wa-s: „Zonder God". In 't begin van zijn rede- wees spir. op den ©enigszins eigenaardigen- titel van zijn onderwerp-. Do bedoeling ervan is, iztoo ging -spr. verder, in 't kort aan te to-onen, wat da beit-eekeni-s van God is voor 't maatschappelijk leven. Berst ging sp-r. na, otf' er dan werkelijk zoowelen waren (en -zijn) dia 't bestlaan vain 'n God ontkennen, doch ma-ar z-eer weinigen daar van overtuigd z'ijn. Maar, als ar dan Zoo- weinigen overtuigd atheïst ziju, waar voor dient dan eigenlijk daz-e rede? In dien er, aldu-s spir., werkelijk weinig' over tuigde godloochenaars z'ijn, dan zio-u- mijn betoog alleen maar 'n gevecht tegen wind molens zijn. Spir. toonde daaropl a,an, dat er niet velen op- den dufuir het bestaan van 'n God ontkenm-en, maar wel velen ge- looven niet, dat God zich werkelijk met Zijn -schepselen en hun handelingen be moeit.. Dezulken gelioioven wel, dat God de wereld heeft geschapen, maar daarna het werk Zijner handen aan zichzelf heeft overgelaten. Spa-, toonde uitvo-erig aan, -en op- z-eer duidelijke wijze, -.tot welke gevo-ljgen 'u maatschappij zonder Giod leidt, en dat. ,a,l de uitvindingen der moderne techniek slechts tof 's mensehen eig-en ondergang Voeren, als God uit 't openbaar leven wordt gebannen. Ook' ech te beschaving is zonder God niet mogelijk, omdat deze dan niets is dan wait uiterlijk vertoon. En de uiterlijke vormen hebben met de ware beschaving, die in het hart van den mensch aanwezig moeit zijn-, niets gemeen. Tenslotte sploprde spa*, alle aan wezigen aan, «m al hun werken e®i stre ven -steeds te beginnen met God, ein dat ize dan ondervinden z-ullen, dat z-e er de rijkste vruchten van plukken. Ovezand. Vergadering van den Ra-ad op- 17 Februari 1933. Present, L. W. B. A, -Mulder, voorzitter, alle leden en de Secretaris. 1 A'an de wed. J). Paree te 'Is-Heereij- boek wordt Vergunning verleend, tot heit doortrekken van de ra-dioidis,tribu,tielij'nen over den Bb-rsselschendijk, ,gem. Ovezand. "Voor het overige gedeelte der giern. Öve- ztond wordt a-an haiar geen vc-nguimnüng verleend. i Op een verzoek van da larbeïdersvieiiieen. tijdens de werkverschaffing wordt af- „St. Dens-Dedit" oan een kindertoeslag wifz-end beschikt, daar de door den Mi nister gestelde voorwaarden zich hierteglen verzetten. Aan de bekende verzoeken van do ge meente Kerkiade en Ambt-Herde-nlheaig, alsmede van de Notarissen in het dis trict Goes, wordt besloten geen adhaosie te betuigen. Be-sloten wordt ook de bouwarbeiders in de steunregeling, op te Heme®. -E;en verztoek tat oiphaffing van he,t vjoiet- p-ad in de Padweide wordt ingewilligd. Een hondenkohier onet 69 honden le klasse wordt ojpgeim-aakt tolt c-en totaal bedrag van f'276, In verband met do a.s. steimimiiig voor da Tweede Kamer, worden da le-den vooir het le en 2e stemdistriöt beno-eimd. Zierikz'ec. Eexgistermiddag is de 65- jarige C. B-. van hier, toen hij opi den weg fietste, aangereden door de stoomtnaim van dei Rbtterdanis'che Traanweg Maialt-. schappij. Het slachtoffer w,as bijna, on middellijk dood. Tholcn. Naar „D-e Zeeuw" verneemt, is op de conferentie-, die deze week werd gehouden over de tarieven der Thool-sche brug .met Geid. Staten en de gemeentebe sturen uit dit eiland ,-eeu plan aanhangig gemaakt, om door een bijdrage por inwo ner. men spxe-ekt van f 0,25 pier hoofd, het mogelijk te maken, dat de tarieven eenigs- zins kunnen worden verlaagd. Ooslburg. Voor eenige dagen verscheen vanwege de directie der lichtb-edrijiven een circfulaire, die bijf verschillende aangeslo;- tenen bij' het gemeentelijk élec-trislrh 1-aagt sjpanningsnet of de gasfabriek de vraag deed rijzen: „Wjat heeft dat te beteektó nen?." -of ,,W|a,arotn! moet ik nog eensp voor -een garantie voo-r gebruik v,an s,trooln-' teekenen, terwijl ik toch vroeger reeds voor gebruik va,n stTooiml toekende" enz. Het raadsjlid, de beer van Ginkel, heeft deSwege eenige vragen tot het dage- lijtech bestuur gericht, n.L: le. Kunnen B. en W. (mededeelen wat die bedoeling isj van het aan electriciteitsjveTbruikeTS ter onderteekening aanbieden van een nieuwe garantielijlsjt voor stroonrafname van het Electxicitcitsibedrïj-f ter plaatse? 2e. Woli- len B. en Wj. eveneensi miededeelen of zij voornemen hebben de bepalingen ervan miet nauwgezetheid na te leven? 3e. "Wdlj- len B. en IV. wachten mlet het ter ond-eej- teekening geven van deze nieuwe garan- tielijsf tot bovenstaande vragen door hun college zijn beantwoord en 4e. Wollen B. en W-. na, hun college toch wijziging brengt in deze zaken -ookKpafeteea- de -gariang tie inplaats van in guldens in een zeker aantal KWU uitdrukken?, Kticwiicht. Op- heit einde der vorige week was er alhier waar eenig- wen't in den landbouw gekomen. Voor f 1,25 pier dag konden j-ongemaninien vlas fceai-en, aardappelen zakken, enz-. Door een ploagbaas te Koewacht wer den daai-voior Balgisöhe arbeidskhaichtea aangenomen. Dit leidde, zoo, meldt het Dagbl. v. N.-Br., tot v-erWffceffinjgi v-an de zijde der Koewachteche warkloo-z-e er- beider-s. To,en 's morgens om 6 u,ur cte- plaag met Belgische arbeiders zou, b-ijeankloimien, -wea'- dc,n z-ij oplgewacht door 'n groio-t laantal Kocwachts'clie arbeiders. In da gam-eente was politieveratierkinig geklom-en. De onru-st onder da arbeiders: is: ten slott-e weglgen-omren do-ordat ©enigen tijd nadien Koawachtscha arbeiders- in dienst werden genomen. Than-s is de rust wederom teruggekeerd, Groede. Op- verzoek' van da Neder- landsche Re-ge-aring: is door de Bellgisicha Regeering: uitgeleverd, zekte|i'e J. L., boekhouder destijds wonende te Gro-ed-e, dia er van verdacht wordt zich in Maart 1932 te Groeda te hebben schuldig gei maakt a^a® diefstal van effecten e,n b-aniki biljetten fco-t e-en vrij aanzienlijk bedrag do-or het opienbreke-n van -een bureau. D® smokklelarij aan de Zeenwstli Vlaamsche grens. Te Stekene opi d-e Zaeuwsch-Vlaamisoh-e grens is, het eergisbeirn-aciht tot een vuur gevecht gekomen tussch-en smokkelaars en Belgische- do-uanie-baanrb-ten. Deze la,ateten wisten, geholpen d-oio-r een detachem-e-pt gendarmen, eten bende smokkelaars te var rassen, die talrijke Stuks vee uit Zeel|and ove-r ae brug va,n de v!aa,rt te Steken© trachtte te drijven. E|r werd aan weers kanten geschoten. Het vee werd ver schrikt en holde we-g. Eienige osaen en koeien geraakten te water en ook ver scheidene smokkelaar® kwamen in de vaart terecht. De meesten wisten nochtans' weer op- het droge te komen -en te ontenajpip-e-n, m-aar een hunner, die o,pi het plumit et-o-nd te verdrinken mo,eslt do-op de gendarmen worden gered en wegd gearresteerd, en naar de gevan-geni-s overgebracht. Ook' te Keimseke zijn op twe-e verschilfend-e plaat sen gesmokkelde Iso-eien en ossen in beslag genomen. Fraudulenzen in- uit- of vervoer- van goederen. Die directeur der Directe Belastingen, Invo-errechten e-n Acrijhzen te Bre-da, ves tigt -er -de a-andacht van houders) vian autombbi-elcn, vaartnigen en onder© ver voermiddelen op-, da,t het in den laatsjtjen töj'd veelvuldig voorkomt, 'dat geleende, gehuurde of in huurkoop- geklochte ver voermiddelen diensjtig -worden gemaakt aam het -plegen van fraudulenzen in- uit- öf! vervoer van goederen. In een zoodanig geval z'al het vervoeit middel, overeenkomstig de "desbetrefffenda wettelijke bepalingen, ongieaeht of' id-a Iflraul deur zelf, dan -wel een ander "d-e eigenaar i'sj, in beslag worden genotnton en zal in daartoe leidende gevallen de vefbeurdvem- klaring daarvan gevorderd worden. ZSj die vervo-ermiddelen verhuren, of op wélken voet ook' aan andere® in ge bruik afstaan, dienen zich derhalve in hun eigen belang zekerheid t-a verschaf fen, dat het vervo-erimiddel niet voor sljntokt- k'eldoeleinden zal) Worden gebezigd. D-estinnr der visseherijen up- de Zetuwsehc stro amen. Bij- Kon. beisluit van 9 Fcbruiari is benoemd tot lid Van het bestuur der vis- soherijen -opi de Zeeuwsche stroiom-en, voior het di-striot Zeeland, beizuiden de ,Wes- tersohelde, F. J, h. M. Dhoioge, buijge- meester van Philippine. Die Jachtwet. De Com-missarisi der Koningin in Zee land heeft ingevollge het besluit V,an Ged. Staten bekend gemiaiafct, dait de kooiman de kooieenden moet opsluiten of' hokken van 1 tot en met 30 April en va|n -16 Juni tot en met 31 Auigu-stfus. V.. 1. - ,W FF KL IJST van 19—25 Febr. ZONDAG, Mis van Sasaigesima, geen Gloria, 2e gab-, ia cunc-tis, 3 naiax eigen keuze. Credo. Praef. Drieëenheid. MAANDAG, Misvan Sexagesima, geen Gloria, 2e geib. a cundtis, 3 Ge|loovige Zielen, 4 naar eigen keuze. Geen Traotus, geen Credo. DINSD-AG, al-s Maandag, echter geen gebed voor Gelo-ovige Zielen. 'WOENSD-AG, Mis St. Petrus' Stoel te Antioehië, Gl-oria, 2e geb. Hl Paujju-s, Credo Pracf'. Apostelen. DONDERDAG, Mis H'. Petrus Damia- nus, Bisschop- Leeraar, Gloria, 2e. geb'. en raatis-te Evangelie Vigilie H. M-atjtheuis, Credo. VRIJDAG, Mi-s H. Mathias, Apiositel, Gloria, Credo, Praef'. Aplo-steje-n. ZATERDAG, Mi-s van H. Maria, op Zaterdag, Gloria, 2e- gle-b. H'. Geest, 3 Kerk of Paus, Praef. Maria. GOEiS. Par-Oiohie H. Maria Magdalenla.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 utur,. Iialf acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. 121/a, uur Maria-oongreg'atie voor jongere jongemS, 2 uur Catechismus, 3 uur Lof met rozenhoedje, 41/2 uur Maria-congret gatie voor eerste afdeelingl der jongere meisjes, 5 -uur Patronaat. Scha,altOlle-cte v-cor nieuw Seminarie het Philo-scphicum te "Warmond. MAANDAG, biechtgelegenheid school kinderen 123 en 4 uur. WOENSP'A'G, avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur bi-echthoo- ren, 's av. 7 uur Lof. Ivriug Walcheren Z. L. M. In de vergadering van dein kring Wal cheren van de Zeeuwsehe LandboU-wmiaat- -sehaplpïj k'wain Vrijida-g de wens-ch naiar voren om nog meer b-ofer in de margarine te- verwerken. De heer, Dor-st, algemeen secretaris der Miaatsrih-appSj meende, dat men z-al moeten komen tot vermin-dering van den vee-stap-el, door inkrimping van den voor weide be-s-temden grond. De secretaris wees opi de pogingen to-t het brengen van splitsing v-an de zijde van den Chr. Boeren-, -en tuiuderbisond, wat de Z. L. M. een ledenverlies o-pi Wal cheren van ongeveer 90 heeft ge-bracht. Ook de voorzitter kwam tegen deze po gingen met klem op. In-z'ake de crisispachtwat kon worden medegedeeld, dat tot November 70 Zaken bij den kantonrechter te Middelburg zijjn aangebracht, waarvan in 45 gevallen ver minderingen van 5 tot 50 0/0 zij.n ver leend. Na 1 November zijn weder 69 an dere zaken aangebracht. Naar aanleiding van een vraagi uit de vergadering luidde het bestuit oim via het hoofdbestuur te trachten -a-cti-a te voe ren tot vermindering van de giioin/dbelas- ting. Inzake de tarwew-et kon wtorden mede gedeeld, dat die- ,aia® d© landbouwer® op- W.alcheien re-eds een vo-oirdeel van ruim f'300.000 he-eif't gebracht. Onbewaakte overwegen. De 30-jarige E-., die eergisteren, pp een onbew-aakten overweg bij' Vrcwlm's- hoop door een trein is aangereden on ern stig gewiond, is aan de gevolgen over leden. H'ij' laat een vrouw en een kind achter. Ongelukken. Te Büurm-alsen is de 68-jarige M. Pig- gen door de duisternis missleid in een achter rijn wioning gelegen sloot geraakt en verdronken. Gasteren is 'het lijlk' ge vonden. Gistermiddag is de leidekker Th. Theeu- wi-ssen, in dienst van den heer G. te Venlo, van een vijffl meter hoog dak gevallen. Met ernstige verwondingen is T. naar het ziekenhuis gebracht. Gistermiddag is de 5-jarige H. v. d. Linden te Maassluis door een autobus van de Westlandsohe stoomtram over reden. De jongen was onmiddellijk dood. Lantaarnpaal omgevallen. Gistermiddag is top de BlauWpoartshrug te Leiden een zeer eras,tig ongeluk gq- beurd. Aan weerszijden van deze brug staan o-p -een granieten, borstwering „twee' imbnum-entale lantaarnpalen. D-e paal vlak achter het posthuis van den brugwachter ï-s eensklaps van het granieten voeitatfuk gevallen en kwam] terecht op een gawepje i&choolkincleren, dat oven- de brug liep. Ben zijin-a-st van de paa,l drong den 12- jarigen sc-holier J. H. M. MMenkiarai'p, uit Oegstgeest, die daar fïetste, in h-et hoofd. In zorgW-ekkenden toestand is de jongen naar het academisch ziekenhuis ge bracht, waar hij ha, ©enigen tijd is over leden. Twee zusjes, dochtertjes van 'den agent van politie Rempt, kwamen eveneens m'et den paal rn aanraking. Die 6-jarige Helena kreeg een ernstige hoofdwond. Hoewel rij' ernstig gewtond is, hoopt m'en haar* ia het leven te kunnen houden. Die 10-jariga Albeidina Bem'pt kreeg schaafwonden. -Zij kan thuis wlorden verpleegd. Haar G« jarig zusje is naar het academisch zie' kenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk rnèet ge zocht -worden in het 'feit, dat de lantaarn paal juist hoven het granieten voetstuk inwendig door de roest geheel was ver teerd. I Ernstig a uta-ongeluk'. Op den Zutphemsjchen Straatweg tri- der de gemeente Apeldoorn is) eergister avond nab'ij' "de stichting Het Apeldoam- -ac'he Bosch een luxe-auto geslipt en ver volgen-s tegen een boom gebotst. Van de vier inzittenden, allen afkoonlsjtig uit Wjin,- terSiWijk,* wer-d de heer Öltfholte-ÏJbibinkl pp -slag gedood. Die andere drie personen kregen min -of meer ernstig letsel. Zijl z'ijn naar het ziekenhuis, t© Apeld-oorni vervoerd. D,t. Haefer ,uit Apeldoorn ver leende de eerSjt© geneeskundige hulp. Gefingeerde inbraak. Eenige w'eken geleden zou te Heilo, t.eni huize vau den heer v. N"., adtnlinisjj-aterilB va® het electricïteitsjbedrijï, een brutale inbraak Zijh gepleegd. ÏDie inbrekers, Wa ren binnengekomen en hadden zich naar de -sjaapkamler van den heeriv. N". hegeven, -w'aar rij' uit zijn bpoeklzlak een ql®utef hadden genomen en daarmee de brand kast -open iruaaltten, wiaiarn-a een bedrag van f 4000 go^ole® zou zij'n. Do politie vond dit verhaal vrij; onwaiajr- ischijnlijk -en de heer v. N. Werd herhaal delijk over de inbraak gehoiord. Thans, is het bedrag van f4000 te zijnen huiz© gevonden, waar het onder de steenkolen verstopt Was. Die- heer v. N. heeft We kend, de inbraak te hebben gefingeerde Hij- is in het huis van bewiaring te Alk maar opgesloten. Vlasfabriek door brand vernield. Oristreeks middernacht is gister brand ontstaan 111 de stocuntvlasffabriek' „D|e ffio-e- koni'st", eigenaar O. B. de Visser, gelegen! in den Nieuwlandp-older, dicht bijl 't dorp Lage Zwal 11 we. Het vuur werd m'et twee is,txalen bestreden; men kon echter niet voorkomen, dat do geheele 'fabriek', een. gebouw' van 37 iileter lengte, en bestaand© uit -een gelijkvloersc-h gedeelte en een zolderverdieping, een prooi der vla,mi totan Werd. Vlieg-aiigi'luk. Gistermiorgen omstreeks half elf is het militaire jager vliegtuig Dj 16 cup- den S-choolweg te S.oes,terberg neergestort. Da luitenant-vlieger jhr. WpLttert van Hoog land Was opgestegen voor 'n oefening. Op -een hoogte van 400 jnleter is, hijl ia -een vrille geraakt, Waardoor liet toesfe® neerstortte; het liw-am] even buiten het vliegkamp terecht en Werol nagenoeg ge heel vernield. De vlieger is licht gewiond. Aanranding. Eergistermiddag is in de bosschen t© Die Wijk' (Dr.) 'door de politie uangehoiuf- d-en K. O., verdacht van aanranding van het 7-jarig dochtertje van den heer Van de fWietering. De verdachte blijft ont kennen. Die htato is voorloopig in da tailai-éehauispéctLUzerne te. Mep'pel op'ge- slotien. Een baterliaïuïnenzakje mei inhoud To-en Woens|dag een der autobussen van de Autobuisf-ondernetaing te Scha,gen Wea'd -isichoongeimlaakt, werd een zakje g-evondeto; dat -er uitzag al-s; 'n holerhaimhMnlzlalk'jd van -schoolkinderen. B5j! nadere- bescfoour- wing bleek echter, dat de inhoud bestond uit bankbiljetten ter gezaim'enlïjlke Vaardi© van ongeveer f 1000. Tot nu toe heeft de rechthebbende ziicK niet a,angetnteld. O'p-haalbrag vernield. Donderdag i-s een van de; ophaalbruggen] bijl -de GoiUwiqluis onder Alphen a,an den Rijn tengevolge van de aanrijding door een vrachtauto totaal vernield, Waardoor zoow'el de qcheepvaart tusschen ArnJsteaV danf -en Rotterdam als) het "snelverkleieiK -over den rijksweg UtrechtLeidenDen' Haag ernqtig wlordt belemlmerd. Tot goed begrip- van de sjtuatie diene, dat bij' de Gouwsjuis, waar- cle Gouw© uitmtondt in den Ouden Rïjfn, twee opf haalbruggen, die uit de t weede helft, der vorige eeuw dat©ex-en, vlak achter elk-alar liggen. Zij' varmien een s)ehakel in da drukke verbinding UtrechtLeiden. Tuisf ©c'hen beide bruggen ligt een blestra,tin|g van -sjechts 7 m-eter. Heahaaldelijk' hebli ben op deze bruggen, die teer -spral zïjh, en voor de vele autom|o-bilis/en die hi-er passeeren een Waar verk-eeraobstalklel voir- toten, reedisj ongelukken plaatsgehad ea heel Wat auto'^ zijrn reeds ïn'et da stijlen! van 'de brug in aanraking geköm'en. Zoo oto-k Dtondftrdagmjorgen. Omstreeks 7 uur naderde een vracht auto van de firmia Van D|ooa-n uit Amerst; foort, waiaxvan de besjnurder uai den eerqten brug gepasseerd 'te Zijh, teveel' naar- rechts; hield, Waardoor Mjl 'tegen den rechten-sjtijl van de- tw-eedebrug is -gebotst. Deze gietüjlZei'en stijl knapte af als een strootje, mét het gevolg, dat ook de linkerstijl mét de gekeelle balans, die een gewicht heeft van vel© duizenden! kilogramtoen, naar beneden kWiam'. Al© door een wonde»- kwa,m|"hetl gevaarte juisjt achter de vrachtauto terecht, zoodat deZ© slechts licht beschadigd Werd en 'de in zittenden ongedeerd bleven. Twee brugwac-hten'-Ej, die in de nabijheid waren, konden dooTdat zij.'d© b-elan-s zagen kantelen, zich óp- het laatst© ©ogenblik in veiligheid stellen. D!e brug bood den aanblik Van eea ruïne van ij&es" en hout. OntaiddeUijk1 Werd de rijkswaterstaat van een en ander in kennis gesteld, die in den loop van den dag tm'et de oprndmings-wérkzaaimf4 heden zooi beginnen. Naar mén ons) mede deelt zuifen hi-ermlede vermoedelijk 'twla© wékén gemoeid zijn.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2