'I' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ONS lOORDEN Huiduitslag. BELJAUW AN BELZEN SUCCES DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Gebruikt Ifortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen RECLAME f! BINNENLAND [~1 UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES COURANT Iderachtig mooi. Do Vt-ig uit da blank».- iiu een pilaar ge^ bel schoons te kun» l,djas van de groan-: in zilveren lijstjes pn naalden der conb Ie prisma's gewarde», vil maken van het |en en. heesters moot immers tot zelfs. het tegen de loodgrijze nt de zon 'door 'de het lichteffect op! de rrasseind schoon, dat wei wereld verplaatst zoo schoon zijn. Het |;iad wordt een tem pel, zwijgt. De sparren liister, zwartgroen, in. lis straks de gcoote, Ir neerdalen, geruisoh» am toedekkend met- een J kleed, dan staan we (verrukt over zooveel |.er de stormen gieien in wilden jacht dooi gen of wanneer ijzig» doet verstijven, ook; machtig en graotseh. eerste Radiozangers. 20 jaren geleden op- |;ei'd van de Metropoli- Fork uit een voxxrstêl- iTosca draadloos uitge» |ok Caruso meewerkte, et dak van het gebouw Teht en ofschoon, de zen- I was, kon de uitzending I an 80 K.M. nog worden lx boord v,an een sehip- lansche kust. [een niet weet- lifted Jphnsen zpilde in GrUouceptpi- in de Ver. frpool in epn skiff vam voet breiad «n 21/2 voet. rde '66 dagen. flie iets verschuldigd te vorderen hebben gelden, goederen of mder hunne berusting behoorende tot de na- xp van den heer PIETER 1, gewoond hebbende <nge en overleden te sdijk den 12 Decem- 2, worden verzocht vóór 1 Maart 1933 be- jigave of afgifte te doen (tore van den Notaris JJE Jz. te 's-Graven- 30929-19 Irgens, 's middags en des ds een weinig van de :mds beroemde, genees- ïtige of 1 a 2 en goedkooper hnis- lelen bestaan er nu een- I niet. Duizenden hebben xeds baat door gevonden ij zullen ook helpen. Wortelboer's Kruiden en jtelboers Pillen verdrijven itte koude, griep, influen- gal, slijm, koortsigheid, topping, maag- en hoofd- wekken den eetlust op, xrderen de spijsvertering, alen den stoelgang, zuive- het bloed, maag en inge- ïden enz. Wortelboer's ïiden 60 ct. p. pakje, Wor ker's Pillen 60 ct p, doos, a doozen fl,70. Overal ■krijgbaar. Waar niet ver- Ijgbaar dan direct van ;oba Maria Wortelboer, stgiro 17039, Oudepekela. oding geschiedt franco na tvangst van het bedrag. IOOTE AANVOER cent per pond en cent per pond EPOORTSTRAAT GOES Zakbnmbnsohbn DIB DB KATHOLIBKB BB- VOLKINO VAN HET Noorden wbnschbn TB BBBBIKBN MOFTBN BJBNIÖ B.-K. DAGBLAD VOOR DB NOORDE LIJKE PROVINCIËN VOOTï DIT DOBL GE BRUIKEN BN BBBBHN >VBRTBNTIB-TARIHVBN TB VRA- n, Administrati», Groninobn NUMMER 21 ZATERDAG 18 FEBRUARI 1933 29axB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaat No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit tummer bestaat uit twee bladen I VAH OVER DE GRENZEN 11 W e. e k r e v u e. De heele geschiedenis met de OntWapel; ningsfCbnferentie gaat hoe langer hoe taie-er dijken op dat heele oude verhaal', dat zi'ch Rfteipeelde in Babel, rondom! den nooiff voltooiden toren. Met dit versjchil, dat er in Genève geen 'spraakverwarring mhajr: een verwarring is in de te volgen plan nen. Zoo zoetjes| aan heeft iedere natie er thans zijn systeem! "naartoe gesleep t ra voor hetzelve geplist. In pleiten heeft tmen in den loo'p der jaren te Genève zoo'n ongeëvenaarde .routine gekregen, dat rede voeringen van uren aaneen diagelijksi voed sel voor de gedelegeerden is gewordeln. Maar ariet 'dat al vordert de Ontwalpe- ningsddee geen staj» in de goede richting. KTada.t men Franklrijik. oian 't <verstand heefifc gebracht, dat 't dezen keer eens niet over veiligheid, maar over ontwapening moest gaan, heeft men gesproken 'over leger- prganisiatie, troepensterkte, algeheel ver bod van luchtbombardementen; alles, lei dende tot dezelfde slotsotal: de ram'pzlaïige verwarring der verschillende meeningen neemt gaandeweg toe. Die verwavrnig groeit den armen staatslui boven 't hoofd en de kansen dat 't bouWwertk', onvoltooid zal blüjVen, w'OTden van jaar tot j'aar jjnopfer. Na al de beloften van'Hitler is 't Dtuitf eehe -publiek er toe over gegaan, hlern ooifc eens te herinnex-en aan allerlei beloften van lang geleden. In de eex-sta week van de Hitleriaansche regeering zouden n.l. alle iluit'Hche Banken gesocialiseerd wor den; het verdrag van Versailles zou worg den versfcheurd; alle vi-ouWen en im'eisjes in iStaatsdiemst zouden hxui cbngé krijf gen en zoo nog vele meer. Het is| goed hem daa.r een» aan te herittnexen, want om de inlossing van dat alles is hijl juist naar voren gedrongen. Die Rijkskanselier «niaakt. er echtex- volstrekt geen haast inde, heeft blijkbaar de interesfee voor al die dingen verloren en wendt zich than» tn'eer tegen 't Marxisme (socialisten en comlmunisten). Aan 't adx-es van dit sy steem' heeft Mj; wel behartenswaax-diga wioorden gezegd: 't Marxism» beteekënt de vereeuwiging van nationale verscheurd heid, om'dat 't den klaSsestrij'd predikt. Daarom' is 't een verraad aan de arbeidettjs zelf. Hij' heeft dan zichzelf 'de taak ge stold oml niet te rusten, voor dit verschijn sel uit 't D'uitsche leven verdwenen is. Nu, is 't Marxisme nietfop de eerste plaats daaxofm' te vex-oordeelen, maar ongetwijfeld toch ,,ook daaroml". Hitier heeft echter tuis'schen z'ijh v.elo beloften door een .politieke zet gedaan, die nog niet dikwijl» zoo gespeeld is. Hij heeft nl. zijn kansieliers-salaTis gewei gerd. Nietwaar? nu kan hij' zooveel be loven alk hij"? wil!, al lost hij' nog niet 't tiende part daarvan in, 'dat weinige blijft dan door 't DJuitsche volk gekregen voor niets. Dn een gegeven paard kijkt ipen niet in den bek De kwestie der schuldenregeling tu.s- tsèhen Europa èn Amè.uka gaat nog uiterst langzaam:. De Vereenigde Staten zijn er al» gevolg van 't Eiuïopeesche wanfcrouf- wen in zijn edelmoedige bedoelingen toe genoodzaakt open kaart te spelen. En omdat Hoover pp 't Witte Huisi zijfn kof fer» al gepakt.'heeft, heeft mien dat recht voor de zaak uitkomen maar aam Rboser velt overgelaten. De president in spé heeft zijn standpunt in deze vier punten vastgelegd 1. De po-rlogssohulden mjn te beschou wen als; schulden. 2. Dje Anxerikaans^he regeering zal met lederen debiteux-ataat afzonderlijk ondex- handelen. i S. Bij de onderhandelingen mbet rekea ning gehouden met de kapitaalkraehtig- heid van den schuldenaar. 4. Oorlog^schul-den en hei-steibetalingen zijn twee. Behalve dat heeft Roosevelt een hoop dingen genoemd, waarin hiji niet "kan toe geven; waarin hijl inlet "Eiiropa van mee- ning verschilt enz. Dan Wioa-dt er over en weer druk getelefoneerd week in wepfc uit, om de mogelijjkheid van een eonfei- xentie in Washington voor- te bereiden; reden genoeg du», oml de verwtohtingenr omtrent eeax spoedige oplossing in deze niet al te hoog te spannen. Tusschen Peru en Columbia, ia 't „vroor lijke krijg" gewox-den. Oml Leticia een -onaanzienlijk grensplaats je tussohon beide landen. D» Volkenbond zit deswege in* zak en asch, ivant al zijh dringend ver shaan w«rdt in den xvind geslagen. Beide partijen zijn zoo gloeiend fel overtuigd dat zij zeer on.rechtmi'a-tig door den tegen partij behandeld zijn, dat 't optreden xn'et Bomjbardements]-vliegtuigen en kanonnen tank» en dergelijk oorlogstuigmeer ten volle door de grootte der misdaad wjordt gewettigd. De communique's van de zege vierende generaal» vliegen naar alU» wind richtingen. I-oo-ral de generaals; w'eten hoe zeer 't recht aan hun kant is, hoezeer zij de eer van de natie hebben te verdedigen, hoezeer de heele wereld naar lxim oveirt- winning verlangt. Tweede Kamer. Dte Tweede Kamer i» gistermiddag kort bijeengekomen en zal Maandag een interpellatie-Knottenbelt behandelen over het ontbindings|besliiit. D-c muiterij op de Ke Zeven Provinciën. De gunstige situatie, welke miMneujteel bij de m'arine kan worden geconsjtateelrd, heeft aanleiding gegeven tot Verzachting van het verbod tot passagiers bijl 'de ma rine in Indië. Thans krijgt de helft van de schepe lingen om' den andei-en dag vexdof tot pasj gagieren. Het de'parteïnfent dei' marine deelt foee, dat in de op 20 Februari a.s. door de regeering- in den Ind. Volksraad af te leg gen verklaring nöpen^ de mluiterïj aan boord van Dfe Keven Provinciën alle posi tieve gegeven» zullen worden opgenomen, 'welke tot dien datuto' inzake hetuitbreken en het verloop van de mluiterfjl van do commissies van ondex-zoek zullen zijn ont vangen. Nederl. R.-K. Middenstandsbond. Het eerstvolgende congtres van den Ned. R.-K. Middenstandsbond zal gehouden worden te Breda op 10, 11 en 12 Ocfobei". De Candidatenlüjsien. Naar de Mansbode verneemt, zial voor de candidaatstelling voor de a.s. Tweer de Kamerverkiezingen, welkte op 15 Maart zal worden gehouden, nog 'de oude kier zerlijst moeten worden gebruikt, terwijl de Stemming op 26 April zal geschieden volgens de nieuwe kiezerlijst, welke op 1 April van kracht wordt. B.-K. Staatspartij cn Kamerverkiezingen. Blijken® mededeeüinig van het Pax-tij- beistutur aan de Kieskx'inglbeisburen heeft heit dagelijksch bestuiur der R.-K. Staats partij een aantal spreker® uihgenoodigd onx, ter inleiding van da verkiezingscam pagne, bij wijlze van docuimentaire plroip>ar ganda, voor de micx:ofbion van den K.R.O. een korte redevoering te houden. D» na men van de- splrekers mei vermelding Van het dootr hen te behandelen ondex*werpi uiogen hieir volgen 1. Pater mr. D. Beaufort O.P.M. te Utrecht; „Politiek naar ^aithoiliek'-staiait- ltundige beginselen". (Zondag 19 Retor, a.s.; 13—13.29). 2. Mr. C. M. J1. R. Geseling, lid der Tweede Kamer, Amsterdam: „Gezonde Volksinvloed en sterk Overheidsgezag". (Zondag 26 Februari a.s.). 3. Dr. J'. Witlox, hoofdredacteur „De Maasbode", Rotterdam: „De taak in het verieden in Nederland in en doo.r de politiek", (Zondag 5 Maart fx.®.). 4. Prof. mi*. P. J'. M. Aalberse, iid der Tweede Kamer, Den Hla,ag, „Neder land in de crisis". (Zondag 12 Maort a.s.) o. H-en-rd Hermans ,lid der Tweede Kamer, Den Ha.ag, „Herstel der' maat- sühaptpielij'ke orde". (Zondag 19 Maiart a.s.) 6. Mr. G. C. Ji. D. Kropman, wethou der van Amsterdam. „De toekomstige taak der Katholieken in Nederland in en door de Politiek". (Zondag 26 Mr. a.s.). Verhoogde steun aan de bictoncir 1 tipr. Door het uitblijven van een steun regeling voor de bietenculitiwir is onge rustheid ontstaan bij1 de boeren, die daar door hun zaaiplan niet konden opmaken. Door den minister van Economische zaken en Arbeid is in December in de Kamer verklaard, da,t voor 1933 eenzelfde steup van f 8,25 per 1000 K.G. bieten zou gel den en ook voor eenzelfde totale hoeveel- als in 1932. Door de lage. suikerprijzen lfon echter gevreesd worden dab f' 8,25 niet toereikend Zou zijn, oim een voldoende bietenuitteaai te garandeeren. Van bevoegde zijde wordt vernomen dat men beizig is een nieuwe steunrege ling gereed te maken en dat de regeering de meening deelt, dat door de lage sui kerprijzen f 8,25 niet meer voldoende is, zocdafc gehoopt mag worden, dat de nieu- ^unregeling; een redelijken bieten- prijs mogelijk zal maken. Door dit bericht zal ongetwijfeld bij! een groot aantal landbouwers de onge rustheid verdwijnen. De rijksmiddelen. Die rijksmiddelen hebben in Januari nog f 680.800 (minder opgebracht dan de bui tengewone lage bate in dezelfde mband va.n het vorige jaar. Dfe opbrengst be droeg ruim 'dertig mïllioen. Boos wcggeloopen. j Het lid van de Tweede Kaïnter, Wl. 0. Vtiegen, hoeft onfèjtaig genomen als lid van de Nederlanddche delegatie "ter Ont- wapenin.gsppnfere.ntie en is Dbnderdagj avond naar Nederland teruggekeerd. Da ontslagneming is uitsluitend een gevolg van het voorgevallene mtet betrekiking tot do Zeven Provinciën. Die heer Vliegen, die de1 Nedei-land^che: regeering in het bijzonder bij de bteslprei- kingon o-vei- de luchtvaart pleegt te Vor- 'tegenWbordigen en den vorigen zojmjer al» een krachtig bestrijder van liet luchtbota)- bardenxtent "is; opgetreden, zou Nederland ook in de vandaag dear de .algeni'eene comb missie benoemde nieuwe lxichtva»arboom(- xnisjsie vertegeuwooi'digd hebben. In ver band niet zijn ontslagneming als 'lid van de Nederlands'che delegatie zal' thans prof. Rutgers de Nederlandsche ïegieerixxg in deze nieuwe commissie vertegenwoordigen, bijgestaan door kapeitein IVilmor ais plaatsvci-vanger. Baron van Wijnbergen. D'oor mT. A. I. M. J. baron van Wïj'nt bex-gen is in verband met de a.s. KaxncX;-' verkiezingo üx aan het bes,tuu.x' der R.-K. "Staatspartijf medegedeeld, dat esax c'andi; datuur voor de Tweede Kalmer voor de komende periode niet'door hem zal kun nen worden aanvaard. Dit 'in vërband niet Zij'n benoeming tot voorzitter- van den Oentralen Raad van Beroep. Onderhandelingen mislukt. Naar wij vernem'en zijn de ectonomxsphe onderhandelingen tussöhen de Nedeirland- sche en Diuitsche onderhandelaars mislulxt. Die concessies, waartoe de Duitschers be reid wa.ren, konden naar het oordeel der Nederlandsche afgevaardigden ter confte- rentie geen basis voiiTn'en voor1 verdere be sprekingen. Door het niet tot stand konnen van een overeenkomst met Duitschland ziet de, toe stand voor onze, tuinbouw er zeer slecht uit. Met 1 (Maart a.». zal nu ook de overj eenkombt afloopen, volgens welke voior sominige onzer tuinbouwproducten nog een lager invoerrecht werd geheven. Met ingang van dien datunx' zullen ook' deze 'producten door 'het 'hoogere D!uitP|C!ha invoerrecht getroffbn worden, waardoor het practisph omnbgelijk zal zijn om biijfv. nog ecnige koolsjoort naar Djuitschland in te voeren. Bij infox-m'atie konden we geen ofKcieele bevestiging of ontkenning van dit bei'ioht bekom-teu, ofschoon wel moest Worden toe gegeven, d&t de zaken er niet gunstig voorstaan. Nafuui'schonn behouden. De 'fraaiste laan vaou Wial'chex'en, de be kende eikenlaan bij het sjlot Ter Hooge 'on der Koudekex-ke, die reeds' Was veroor deeld aan de vex-bi'eedittg van den s|traa.b- w'eg Middelbux-gKoudekea"ke ten offer te vallen, zal' behouden blijven. Na tusr »chenkomist van de Sphoonheidsooxninissia en het Staatsjboscbbeheei', heeft de inge nieur van den provincialen Waterstaat ten sjotte zijn medewerking verleend om de laan te sparen en Gedeputeerde Staiteb van Zeeland hebben nu definitief van veiling afgezien. „Achilles". i De Gymnastiekvereeriging „Achilles" alhier besfond Wioerxsdag 10 jaar en het bestuur hield ter eere daarvan eergisteT- avond op de bovenzaal vlan de Sociëteit de Vergenoeging een druk bezochte re ceptie, waar naast vertegexxwoardigeos van het K. N. G. V., de-n Zeeuwsch-Brabant- schen Turnkring, den Zeenxwstohan Athle^ tiekbond en vele zustervereenigimg|e,n op Walcheren, ooit van andere zijden bewij zen van belangstelling werden gegleven, als van Uit heit Volk', -Vpor het Veilt, Handelsbelang, Vreemdelingenverkeer, enz. De Commissai'is der Koningin, die den directeur den heer Bal een medaille had aange,hoden als blijk van waardeering, had een schriftelijke gel'ukWiensteh gezon den, evenals het geimieentebëstuua', dat ook verhinderd was te komen. E.n kleine 20-tal bloemstukken, ook van de meeste bovengenoemde organisa ties en o. a. ook van mevrouw Boegen van fliocglande1Davis, de beischeirmivlrou- we, die ook' haan- opwachting kW'ainx ma ken, vro.olijk.ten de zaal op. Nadat eenige- folio's waren gemaakt., heeft de presidente, mevrouw v. d. Wioes- tijuevan Roo den directeur, den heer J. A. Bal gehuldigd en hetn namens de veireeniging een makkelijken stoel aange boden. Aanhouding. De justitie alhier heeft aangehóudeix zekeren B. J. koopman te Goes, wegens diefstal van eexi belangrijk' bedrag aan geld. Gezelschap v. d. Stillen Omgang. Donderdagavond kwam het gezel schap van den Stillen Omgang afd. Vlis- smgen onder voorzitterschap van den. heer Mentinck in vergadering bijeen. Nadat Hij den hooigemv. beer Deken, alsmede de twee bestuursleden der afdeeling Mid delburg, bet welkom had toegeroepen, las de secretaris de notulen .der oprichtings vergadering Voor. Medegedeeld weird, dat onze Zeeuwsehe afdeeling op Zaterdag 11 Maart met den trein van 6,42 uur uit Vlissingen naar Amsterdam zich zal begeven. Direct na aankomst z»! im de kerk Posthoorn, Haarlemmerstraat, een plechtig Dolf met prediclatie worden ge houden, waarna de Stilte Omgang zal pxlaa-tshebben, gevolgd door een plechtige heilige Mis met predicatie. De terugtocht zal plaatshebben Zondagmorgen om '8,15 uit Amsterdam. Da hoogaerw. heer De ken sprak! zijn voldoening uit, dat zoo'n groot aantal personen zich hiervoor had opgegeven en zich de mloeite wilds ge troosten om dien zwareax nacht mede te maken, zoodoende het geloof en de liefde dex-v Zeexxwen te vex-sterken en vurige vereerders van het H. Sacrament te wer den. Mochten er nog personen gevonden wo,rdc-n, die do Stilte .Omgang wenschen mede te maken, dan kunnen zij zich opgeven bij dhr. G. M. Mes te Middelburg tot Zaterdag 25 Februari. Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep, droog daarna voor zichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar overheen nog wat Purolpoeder. Her haal dit eiken dag, zoolang het noodig is. Gemeenteraad. In de gisjei-midda.g gehouden gemeente raadszitting' hield de bux-gemeester zijn Nieuwjaarsrede, waai-aan wij het volgende öntleexxen Overeenkomstig de dooi- mijl nu reeds uiteerdere jaren gevolgde gewbonte, wil ik in deze eei-st'e vergadering van uWen Raad in het nu aangebroken! jaar, u rnïjfae heeren in alle opzichten veeifgoeld'si toewlenR .^ehen en wil ik t'evend zoo beknopt mjoige? l'ijk, een en ander mêdedeelen over heti thans achter ons liggende jaar, al xs de herinnering ann 1932 voor onze gemleente niet onverdeeld aangenaajn! Alvorens daartoe over te gaan, kan ik niet nalaten te zeggen, dankbaar te zfijh ge^tem'd, nu ik na, een vxüjf ernstige ongie(- steldheid, mSjix zetel in uwen Ra,ad weder xn!ag innemen en gaat mijïx dank zeker ook uit naar onzen oudsj-en Wethouder, den heer. van Mellé, die mïjii taak Zoo goed mbgelijik heeft waargenomen. Wanner ik u nu enikele mededeelingen iloc, mbge ik constateeren dat, evenals het vorig jaa, hert bevolking?|cSjïen wedeaj- otai' is gestegen en eena vei-mteoudex-inlg aangeeft van 107 perrpnen. Het totjaia! zielenaantal bedroeg 31 Dtecemfbex- 1932 9360, tegen 9253 het'jaar tevoren. Al» da mteest belangrijke werkten voor de geimteente .uitgevoerd noem' ik do var- schillende verbeteringen aan de "bestrai- ting- Een belangrijk werk is xiifgevoerd langs den Oosthavendijk en op het R,bopjeshof, Een nieuW xveggedeelte werd daal' aan gelegd ter breedte va.tt 8 a '10 mieter en tot een lengte van' S50 (meter, ten be;- hoeve van het bestaande haventerrein 'en in verband met de uitbreiding daarvan langs de Oostzijde van de haven, zbodat nu de beschikking is verki-egen over ongeveer 8000 M2 haventerrein. In Bouwplan III werd geregeld doorge werkt m'et het aanleggen van trottoir» in de verlengde KaJmperfoeliestraat, Lelie,- Sjtraat, Tulpstraat en VoigelZangsweg. Een aantal middenstandswbningen werd ge bouwd in Bouwplan III, terwijl aan den Patïj'nWeg onder de gemteentetG'oe^ een di'ietal heereixhuizen in aanbouw* is en nx'eerdere aanvragen voor aankoop Van bouwterrein werden ingediend. Va,n de door mïjl genoemde Werken wer den de meeaten uitgevoerd bïjT wijze van werkverschaffing m'et subsidie van bet Rijk en onder toezicht van de Heide-Mij". TuSschen de m'aanden Januari en Sep- telmher Werden gemiddeld 70 tot 80 pexr Sönen bij "de werkverschaffing geplaatst. In het laatst van 1932 bedroeg 't aantal tewerkgesfelden gemiddeld 25. In het laatst van het jaar werd het aanleggen van sportterreinen afin den weg naar Wilheltónadorp voorbereid.een werk-object, waardoor aan ben vrij' groot aantal personen gedurende ongeveer een half jaar Wea-k kan worden verSchiaft. De Werkloosheid baarde het afgelooipen jaar veel zorg en vorderde era bedijag van f 77840,72 uit de getaxfeentekas. Het jaar tevoren Werd daarvoor uitgegeven f29144,02. In het bedrag van 'f 778(10,72' werd van het Rijk lerug ontvangen f 16896,46, zoodat voor x-ekening van de getox'eente bleef 'f'60944,26. Aan steun werd uitbetaald door heit burgerlijk armbestuur T 7861,37 en door de gemteente f 1536,06 alzOo totaal f 9397,43. Al» bijdrage in hef bedrag van f 1536;06 werd van het Rijk 'terugontvan gen f577,15. Het gemeentelijk gasbedrijf verkeerde! gunstigen toestand. In vergelijking met het jaar tevoren Werd in 1932 151.5871 M3 ineer gaia afgelevetcr, Waaxvan dool de gemeente Wenneldinge 70.587 M3. Inzake de scheepvaart lean worden ge hield, dat de haven binnenkW;amen 1701' vaartuigen, alzoo 100 minder dan 't jaar tevoren, terwijl 1696 schepen, weder door de sjuizen naarbuiten gingen. Behalve de zorgen in verband mlet da bestrijding van 'de werkloosheid, deden zic'h in 1932 groote financieel® inbeil!ijSfJ heden voor m'et betrekking tot het bur-' gerEjk armbestuur eu lxet gasthuis, die bij de behandeling der begrooting voor; 1933 reed®) tot uiting kW'am'eh door ver- boogde en nieuiw ingevoerde belaisjingen, Het geschil inzake het gasthuis Was aan Tiet einde van het jaiar nog niet tot* een afdoende oplossing gekomen, doch ik 'hioo'p 'ten zeerste dat in het thans aange broken jaar binnen niet al te langen tijd een zoodanigen uitweg Zal wox-den ge vonden, dat het voortbestaan van het giaisthuis, whanmlede ik bedoel de zieken!- vexJpleging, blifveoxd zal' zijn gawaaxlblorgd Met den gebruikelijfcen zegcW'en^eh werd geëindigd. Als oudste raadslid bedaukt dhr. Bok. hardt voor de goede yeh'schen. Bij de ingekomen stukken was een ver-, "zoek van het Gasthuisbestluur onx be. handeling doior den raad van da toeige1. zhnden beseheiden. De Voai-.z. wensehta dit te behandelen aan het eind der agenda. 't Voorstel onx de instructie te wijzigen, van den 9ecr. peimingtm. van 't B. A. werd aangenomen. Tpgexi het voorstel oim twee nieuwe rangen bij de gasfabriek te sohapfpten teekendè dhr. De Rao verzet aan, cxm. dat de gaseommissie gepasseerd was. We,th. v. Mei l'e verdedigde de ge. volgde procedure. Dhr. De Rlooi vond het uit den bteoZe dat men gettnaenteper,soneel automatisch in hoogere rangen plaatst, ook' wanneer er geen behoefte is aan zulke fluxxcticfn!. narissen. Dhr. v. Po,elgieest sloot zich bij voj'igen spr. aan .en vreesde v'oor slechte Vaklui. Dhr. Visseh er verdedigde het voor» stel. Wanneer 'n 21-jarig fitter nog geen bekwaam vakman is, heeft de dir. deT gasfabriek het recht dien fitter tè ont» slaan. Dhr. Ei c k h a r d-t vond het Voorstel uit den b'ocize; het snijdt de mogelijkheid af dat leerlingen van de Amtoachtasöhaol een voorloopige ojpleiding krijgen. Dhr. V ermaire redeneerde in gelij'. ken trant. Dhr. v. d. Wart vroeig of de diirec. teiur der gasfabriek 'n ongelimiteerd aan. tal jongens aanneemt. De V o o r z. ontkende dit en zag voor. deel in beperkte aanneming. Dhr. v. Poelgeest merkte op: dat het heel moeilijk is voor 'n directeur .van 'n bedrijf om iemand te ontslaan wagens ongeschiktheid. 't Voorstel in stemming gebraaht wordt met 67 st. aanvaard. (Telgen Vrijheids» bond en de heeren Vermiaire, Bokhardt en Simons). Ook ,t voorstel fat vaststelling vlan 'n reglement voor de plolitie werd aanjgeno. .men. Vastgesteld werden de kbopvoorwaar. den van het bouwterrein aan den Paitijn. weg. Gcedgek'eurd wea-d do begrootinig Van het B.A. Dhr. De Eoo vraagt waarewn men dhr. Korstanje een fasslag beloofd had. Weth. Goed'bloied izei dat destijds dhr. Korstanje te weinig dienstjaren had om hem 'n volledig pensioen te verze. keren. Dhr. v. Poelgeest laakte de fcoe« zegainig en de gtoedk'euring door B. en W. Weth. Goedblo ed zei dat het R. A. destijds zichzelf rijkelijk kon bedruipen. Tenslotte werd 't vo,orstei aanvaard. Aan dhr. Tieria werd ontslag venteend als lid van hat B. A. Naar aianleiding van het begeleidend schrijven, verklaarde dhr. V. d. Does, dat dhr. Wessel niets onbillijks tegenover dhr. Tierie en zijn familie heeft begaan. In de vacature werd benoemd dhr. A. de Roo met 9 van de 13 stemmen. Kwam ;aan da orde het voorstel om het den winkeliers voortaan toe te staan, dat zij -gedurende den Zomertijd p;as om 9 uur hun Zaken behoeven ta sluiten. Met 94 stemmen aangenomen, (tegen S.D.A.iP. en de heeren Vermaire en v. d. Does). De uitbreiding van het Sportiteireiniplan werd bestreden door d'hr. E c k h a r d t. Spr. ziet er nog grooteir stroip in dan met het Schuttershof. Het voorstel werd aangenomen, zoo ook 't voorstel fat exploitatie door 'n stichting. Alleen maakte dhr. v. Poel» geest aanmerking op. de schutting langs het terrein. Hij! hoopte dat die korter Jan 500 M. zou worden. Eenige minder belangrijke voorstellea gingen er z. h. st. door. Besloten werd adhaesie te betuigen aan het adres van notarissen an advocaten over opheffing van het Goesche kantonge» recht, hoewel het adres in dazle politieke situatie, minder jxrgent is. Aan het plaatselijk crisis-comité werd 'n subsidie, van f' 400 toegekend. Het crediet van f 1600 voor reparatie van de Stadhuistorens werd toegekend. De Gasthuis kwestie, De o o r z. deelde vervolgens mede, dat er met een uitgaand stuk', bestemd voor het Gasthuis, door de typiste; een'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1