Ijl Bijkantoor "mID DELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J T DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'l Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND .1. lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill I SXSWJKsyftssSWasa;I lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS R..K. STAATSPARTIJ. FEUILLETON In twee werelddeelen. I »>n OVER DE GRENZEN |~1 BUITENLAND |"1 CHINA NUMMER 20 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1933 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN OPROEP TOT DE PARTIJLEDEN EN DB KIEZERS. VERANTWOORDELIJ KE PLIGHTS VERtV U L L ING NU...! Voordat het drie maanden verder is, zal een nieuwe Tweede Kamer bijeen komen. Dit is heit gevolg van het besluit tot ontbinding, dajt op 15 Februari 1933 is gevallen. Practisrh koint dit hierop neer, dat de stemming die dit jaar toch bou plaats hebben in den zoimer, op 26 April a.s. zal' worden gehouden. Op dit practische gevolg; kaart, het voor de kie zers aan. Bij1 een verkiezing op het gewone tijd stip 'zou het voor ons. niet iz'ijn gegaan «n het beleid van het tegenwoordige extra parlementaire ministerie. Evenmin kan dit thans bet geval zijn. De R.-K. Staats)- partij heeft voor haar arbeid in heit nfge- loopen parlementaire tijdperk haar eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor komt zij op. Wat de kiezers goed moeten weten en beseften, dat is, dat zij nu voor hun vei- antwoard clijlibci d worden geplaatst, ver' vrcrgd en verscherpt. Ook Verscherpt iWant wat is gesahied in de week voor-af gaande: aan het conflict tussiehen Regce- ring en Kamer, heeft wel duidelijk' ge toond, wat er op het ^pel s|t.aat. riet gapet om het gezag, «m het vermogen van het parlement tat positieven arbeid, in laatste instantie cm de parlementaire demneratie Zeil'. Juist in dit opzicht. heeft zeker da R.-K. Staatspartij in diep; verantwoor delijkheidsbesef haaa- vaak zwanen plicht gedaan. Als zij haar medewerking veiieende aan dikwijls harde bezuinigingsmaatregelen, deed zij dit in het besef, dat vóór .alles moet worden voorkomen, dat in 'dezen tijd de stemming van ondermijinelnd wan trouwen in den partememtairein arbeid wordt aangewakkerd, en niet minder in de oVertuiging, dat alleen door redelijke be snoeiing van uitgaven aaihtaisting Van groote volksbelangen kan worden vopr- komen. iWant zonder alar-msteinming te wekken, is het plicht op zakelijke- gronden bij voortduring er op te wijzen, dat de toe stand, in economisch en -financieel opzicht, ook in Nederland zeer moeilijk is, en nog Steeds moeilijker gaa,t worden. En daarom mogen ook zoogenaamd betrekkelijk ge ringe bezuinigingen, als waarom 'het bij voorbeeld bij het voorstel! tot nieuwe in deeling der rechtsgebieden iging, niet wor den verwaarloosd. Want de R.-K. Staats partij wil er in ieder opzicht toe mede werken, dat a,a.n saoiale vcarzieningen niet behoeft te worden getornd. Do R.-K. Staatspartij1 wil vóór alles blijven verrichten opten wenden arbeid, opdat de Staat ook in deizen tijd zijn taak kan blijven vervullen, onder gezonde me dewerking en ten bate van het geheele volk. Zij wil met name, dat het steeds groeiende Volksdeel, dat in landbouw, in dustrie en welhaast alle lakken van volks bestaan lijdt onder den afschuwelijkeln geesel van werkloosheid of van Vruch teloos wjcrken, zoo sppedig en zbo af doend mogelijk wordt gebracht tot onder houd door eigteu toonenden arbeid. De crisis, met al haar internationale facito ren, Zal geheel! afdoende yexkiejzdnlg|dn; belemmeren en beletten. ,Maar met des te meer kracht zal de R.-K. Staatspartij zich werpen op| de groote taak' om, zooveel van haa.r kan afhangen, van het vólk! af te wenden de gevolgen van de crisis, Ze delijk en stioffleliji'k. Voor de vervulling van die taak is evenwicht in de Staats- begronting zoo dringend noodig'. Om dit te bereiken, zal de R.-K. Staats partij met alle kracht streven naar een goied gefundeerde parlementaire samen- 76 „Nu naar de placers," hoorde men helm mompelen. En de stille blanke, die zijn hart elders had, werd van dien da.g af .aan niet meier gezien in de jaohtgrondem der Jïuranm. Eenzaam en verlaten lag daar het gjraf van den „wilden hond" in de diepte der bossehen. Het Goudland. Het was een wonderlijk wóórd, dat op eens in het begin dezer eeuw, als een eleetrische schok, eerst doop de nieuwe, toen over den oceaan, door de (oude- wereld trok. Er was een goudland gevondetn. Geen land met goudmijnen,, neen! een land, wa.ar het goud .zoo maar in den grond zat, vermengd met de aarde, ge- hcelo vlakten, langs de oevers der rivieren vooral, waar het goud niet ged.oJ.ven werd, maar !ge,w,a.sschen uit heit za,nd. Zooals te Miask, in Aziatisch Rusland, waar de arme Polen in ijskioud wa,ter stonden en een pond goud opwoog tegen zoovele in'ensohenlevens. Maar het waren dan ook' maai katho lieke Polen. Z(m iets was in Amerika zelfs nog werking op den grondslag, waarop alleen meer duurzaam werk kan worden ver richt. Nu minder dan ooit, is het tijd, dat Katholieken zich kunnen en mogen over geven aan afzonderlijke acties op plolitiek terrein. Opbouwende arbeid, zooals deze tijd dien eischt, gezonde volksinvloed, sterk overheidsgezag zijn nergens veiligjer dan in handen v.ain de R.-K. Staatspartij. Opbouwend vtconal in den geest van so ciale rechtvaardigheid en sociale liefde, zooals „Quadragesimo Anno" die gebie dend vordert. Katholieken, die nog iets begrijpen va.n hun taak op dit oogeinblik, laten ai' van iedere verdeeldheid, van ieder klein ne gatief streven. Zij voeren den eigen in vloed op tot onwankelbare sterkte, om dien te kunnen aanwendein ten bate van het geheele volk, zoodra dat volk in ©n do,or de verkiezingen heeft gesproken. Een daarom moeten de Katholieken doen hooren een krachtig, eenstemmig gei luid nu voor een hecht gegrondvest en stc.rk gezag voor handhaving Van gezonden .volks invloed; voor krachtig bevorderen ran Rollen den arbeid voor alle vollcsgenjCfiten. Ook voor wat befref't de partij-organiisr satfOri'Sche maatregelen, heeft de Partij leiding aanstonds de noodzakelijke voor zieningen getroffen. Het Partijbestuur heeft daartoe aller eerst uitvoering gegeven aan het bepaalde in art. 16 P.artijreglelmemt, dat een ver gadering van den Partijraad in gelval Van ontbinding der Tweede Kamer, Voor schrijft. Deze vergadering; is vastgesteld op. Zaterdag .25 Februari a.s. te Amster dam. Daar zal de politieke toestand be sproken worden en toegelicht door den Voorzitter van den Partijraad. Voorts heeft het. Partijbestuur, gebruik makend van zijn bevoegdheid krachtens art.. 3 van het Kiesreglement, de procedure tot voorbereiding der verkiezing aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Waar de officieel© oa-ndidaatsteHing is gesteld oip 15 Maart, is de Partijstemming bepaiald op Zondag 5 Maart a.s. De advicsp-oce- dnre der Kieskringvergaderingien moet thans plaats hebben zóó, dat deae vóór 19 Februari a.s. is afgelapptan. Eien en ander heeft medegebracht eene afwijking van de termijnen, in hot Kiesreglement voorzien. De afwijkingen zijn a.a.n de Kringbósturen medegedeeld en daze Zul- len de plaatselijke besturen daarvan in kennis stellen. Het Partijblad zal met ingang van 18 Februari a.s. in groioteren omvang .en veelvuldiger vtersohijnen. Van Partijleden, die in dezen gewiohtigen tijd ©enigszins willen medeleven of nic|g liever medewer ken, mag worden verwacht, dat zij zich op het blad a-bonneeren (storting van f 1,20 op gironummer 692 van het Alge meen Secretariaat der R.-K. Staatspartij te 's-Gravenhage). De documentatie en protpagandaplaninen zijn aan het noodzakelijk versnelde tempo aangepast. De Partij1 is gereed voor het werk, gereed voor dén strijd. 1 Wiel is het Partijbestuur zich er van bewust, dat door den loop van zaken en het daardoor versnelde tempo van liet interne verkiezingswerk van oinize ac tieve partijleden groote insjpanning en ontzaglijke toewijding zal worden ge vergd. Met vol vertrouwen doet het Par tijbestuur een beroep opi aller beredd- waardige en spontane medewerking, al lereerst om de Partijstemming, welke op korten termijn moet, worden gehoudem en afgewikkeld, goed te doen slagen. En daarna om met gnooiten ijver (ön| geestdrift den Verkiezingsstrijd te voeren! Werkt allen mede! In onderling ver mot gehoord. i Zelfs Pizarro en Peru en GoirteZ en Mexico, met hun onmetelijke goudschat ten, nadden zoo iets niet gekend. En een ware koorts greepi de wereld aan. I 1 'Een land, waar het goud maar v,oor het oprapen was, een tooverland, het be loofde land, het land der toekbmst, het land waar u alles toelachte, het land land alleen in het bezit van dein toover- sleutel, bet goud, dat n ©en leven opende van geluk', genot en zaligheid! iWie droomde, er toen niet van dat land! Het. was als een spook', dat er ro,nd- zweefde over de geheele wereld, de bode van koortsige onrust, van brandende be geerlijkheid, van gloeiemden gouddorst, ae bode, die de huisgezinnen van elkan der scheurde, de oudeps van de kinderen, de kinderen van de ouders, een sjpotdk, dat geheimzinnig wenkte aian menige deur en dan stonden ook menige plaatsen open aan den haard. 'En dan toog men na,ar daifc kind van het goud. i Lang® alle wegen toiog men maar dat land.- En dat land heette „Californië". Dat was in het begin van deze eeuw. Later had men de Tranisvalesohe goud velden, die het perfiede Engeland, mat verkrachting van allei recht, met Ver trapping van alle gevóel, schandelijk'Ver trouwen en hechte eenheid! Gereed voor den strijd! Do Voorzitter van den Partijraad: AALBERSE. Voor het Böstuiur' der R.-K. Staatspartij O. GOSEJJNG, Voorzitter. FRANS TEULINGS, Secretaris. Revolutie op Cuba. Uit de Cubaansphe provincie O'riente wordt aangekondigd, dat er ieder ©ogen blik in het aldaar gevestigds hoofdkwar tier der Cubaansche revolutionnairen nieu we gevechten kunnen uitbreken. Twee goed bewapende legers der opstandelin'- 'gen onder leiding van zonen, van generaal 'Menocal zouden oprukken in de richting van Havanne en ieder oogenblik verwacht Iffilen, dat er over het geheeleeiland een hovigen strij'd zal uitbreken. D,e toestand op Cuba is reeds langen tijd verre van rooskleurig; nauwelijks is de regeering er in geslaagd den eenen Opstand te over winnen, of een nieuwe breekt imlet nog meer hevigheid dat' de oude uit. Iets buitengewoons behoeft Uien hierin even- wel niet te zien, daar Op Cuba, evenals in andere Z.uid-Amerikaansóhe republiek ken, revoluties en opstanden aan de orde van den dag rijn. Em de laatste jaren is Cuba doorloopend in opstand. T|oen presi dent Gerardo Machado y Monales! in 1928 tot president van Cuba werd herkozen, bleek reeds onmiddellijk ria zijn verkie zing, dat er in de verschillende lagen der bevolking een groote ontevredenheid heer- schte. Herhaaldelijk werden er clom'plót* ten tegen den president en rijn bewind ges'm'eed, 'doch telkens slaagde president Machado er in den toestand m'eester to blijven. President Machado is een uitzon dering op den iZuid-Am'erikaaneChen regel volgens welke een aangevallen president een gevallen president is. Het is Taeds de tweede maal, dat Gerardo Machado y Morales voor een periode van zes jaar als president van Cuba optreedt. Zïjln eerste periode was van 1924 tot 1930. Reeds in November 1928, .dus nog twee jaar voordat zijn ambtstijd om Was, werd hij herkozeu voor de jaren 193019)36, 'Deze 'president is een mlerkwaardige fi guur. Hij bezit een on'beiperkt z'elf- vcrtrouw'ea en beschikt over een flinke dosis gezond verstand. Bij zijn vrienden ia hij populair en aan die populariteit dankt hij zijn verkiezing en herverkiezing, al valt aan de wettigheid van deze laat-ito wel te twijfelen. Imlmers reeds terstond na het bekend worden van den uitslag der verkiezingen ging het gerucht, als zou president Machado vervalscihingen hebben gepleegd, hetwelk' ©en felle op positie uitlokte. Allerlei andere beschul digingen werd en woTden ook thans' nog tegen den president ingebracht. Men ver wijl Machado, dat hij zich a.an machtsmis bruik zou hebben schuldig gemiaakt, ter- 'wüjl voorts wordt beweerd, dat hij zich uit de opbrengst van de staatsloterij! zou lvobben verrijkt. Ook de mónopoliseering van de melk'- en broodvoorziening wou hij"' ten eigen baten hebben aangewend; kortom' van den slechten ©donolmischen toestand op Cuba geeft m'en president Machado den schuld. In het najaar va-n '1930 was de toestand derm'ate gespan- hen, dat de president in een boodschap aan het Cubaansche cóngres m'ededeelde, dat ter vermijding van onlusten tot aan de 'November-verkiezingen allo grond wettelijke rechten tijdelijk buiten wer king w'erden gesteld. In de eerste plaats Werd de vrijheid van vergadering, van drukpers en v.ro het woord opgeheven. .Ondanks deze klasse maatregelen duurden overde en met bloed en piuin bedekte. jWat scheelt heit Engeland, als het ook h!©t goud moeit, opdelven van onder- bloed em puin en lijken, als heit maar igólud vindt. 'Hoeveiei jnemschenleVens mogen er wel kleven aan elk' piond goiud, dait Einjsjeilland delft in Transvaial, van hoevlej© weerlooze vrouwen, van hoevjael onschuldige kin deren? Van hoevMen .1 En weer gaat een andere naam dpoir Europa. Klondijkein het barire noitxrdein, te midden van sneeuw en ijs, van sneeuw en ijsvelden, ten prijze van omflnemsiahelijke ontberingen, vreeaeRjike opotlfeptoigan, °®- mcnechelijkfe pogingen en inisJplanuiDigein, kortom Van een vernield ©geizoiiildheid, uitgeplutie krachten, maiar men vond goud. A'l keert men we(er als een schim, voof zijn heele levten een ongelukkig schepsel, al beven de gekromde vingers, al schokt als e,en levende puinhoop het gehaete arme lichaam, men heeft goud gevonden. Goud en alles is gezegd. En heft is een wonder land, dalt goud land yan Californië. Het grenst a.an de Prairiën, .en splitst zich in twee deden. Laag of oud Californië en Noord of' hoog Californië. Hier is het goudland, het berichte. Het is een van God gezegend land, een eienig land. Rijk onder elk' opzicht, rijk aan alle de ongeregeldheden voort, Waarbij' ver'ver- de ongeregeldheden voort, Waarbij! vel schillende piersonen werden gedood of ge wond. In het begin van 1931, toen do duur van hèt 'decreet, Waarbij! de garanties' van de Cubaansche grondwet werden op geheven noig ©enigen tij'd werd verlengd, ging men voortsl toe over de scholen, voor hooger onderwijl», welke werden aan gezien als haarden van opruiing, voor de rest van het loop'ende schooljaar te sluiten. Na 'het bekend Worden van dit besluit braken, toen op verschillende plaatsen uitgebreide branden iu de sui kerrietvelden uit. De overheid wasi vlau inteening, dat deze branden werden ge sticht door clomta'unisten, die een inter ventie van de Ver. Sltaten wilden fox'- ceeren. Cuba 'fel imto'ers nog de eenige LatijVsteh-Amerikaansche republiek', welke in rijn grondwet het recht op Amtevikaap" tsche inmenging heeft erkend. Dit vindt rijn verklaring in het feit, dat bij den vrede van 26 Augustus 1898, welke werd gesloten tussc'hen Sipanje en de Ver. Sta ten, het eiland Cuba voor goed aan Ame'- raka werd afgestaan. Voorlopipig werd het eiland toen door Am!erikaansfohe troepen bezet gehouden, doch "in 1901 kwam' er een grondwet tot stand, waarbij! de re'pu- blikeinSc'he xegeeTingsvor-m! aan het 'eiland werd toegestaan, echter onder beding, dat de Ver. Staten het recht hadden van interventie. Ln 1902 werd tot eersten president van Cuba gekozen Tomas Es trade Pal'mia. In September van verle den jaar werden er op Cuba een aantal politieke moorden gepleegd. Sjot de ©lacht- offers behoorde: p.a. Vasquez Bello, de president van den Cubaanschen Senaat en leider van de Nationaal-Liberale partij1, alsmede twee leden van het Huis .van Af gevaardigden. In verband met deze poli tieke moorden werd dooir president Ma chado de staat van beleg afgekondigd, teneinde te beletten, dat de vrienden der vermóórden wtraak zouden uitoefenen. Het politie-onderzoek', dat naar aanleiding van dezen mtoord werd ingeste-ld, wees uit, dezen moord werd ingesteld, wees uit, dat het hoofdkwartier der Cubaansche terroristen zich te New' York bevindt. Eenige weken voor 'den mbord had een zekere Enrico Itturalde 'te New' York 500 gangsters voor een Cubaansche don- tra-revolutie aangeworven. Voorts' kon de politie nog cOnstateeren, dat de bandieten een pantserauto van Am'erikaauseh fabri kaat hadden gebruikt. D,e moordenaar© zijn echter steeds onvindbaar gebleven, on danks alle nasporingen der politie. VOLKENBOND Het Chinecscji-Japansthe genchil. De ^eieretaTis-generaal van den vollcëp- bond heeft op grond vam een. door de cjo|m- (misfsie van negentien genomen besluit de buitengewone volkenbondsjassemblée voor 'Dinsdag a.s. bijeengeroepen, opdat zij op grond van artikel 15 lid 4 definitief haar standpunt inzake het Chineesdh-Japato|- 'slche clonflict kan bepalen. Die aanbevelingen welke aan 'de vol ken bondsvergadering voor de practische regeling van het clonflict gedaan zul-' len wórden, zijn hedan door - de cloimimisjsie van negentien definitief goedgekeurd. Daarin Wordt vooral geëisjcht, dat de Japan^c'he troepen Mamdsjoerfje zullen ontruinilen en zich binnen de i^poorwegz|one zullen terugtrekken. Verder Wordt aan bevolen, den drie oodtelljken provincies een autonoom! bestuur onder ChineeScho autoriteit te verleenen. Tot de onderhaudelingen over details van de regeling zouden dei negen mogend heden van het verdrag van jWosjhingtoin schatten. "V rueht.ba.ar, onfuitputtelijk, oveirdank'- baar voor den minsten .arbeid van man- sebenhanden. 'Een klimaat, èen eeuwige lente. 'Eien land van bloieanen ein zonniesohijn, van vruchten en gomden oogsten. Trotsche eikenwouden kronen de ber gen m,et groene ruisch-ende diademen, eikenwouden soms die witte vruchten dra gen, het brood der inboorlingen. Als doior machtige hallen ,door reu zenstammen geschraagd, en velen eeuwig groen, zoo wandelt gij onder deae groene, wuivende koepels. Dan volgen mode ceders, blinkende platanen, sombere treu,nende cyplressen, allee afwisselend met de prachtig om gebouwde, wijdvertakte argave-nsaorten, toen onder den naam va>n aloé bekend, die op de flanken der bergen oiplrijzen, lichtend in het donkere groen der wouden, al sreusachtige lyx-amidale k'andett'ab!res. Wilde, onbeschaafde, bloeddorstige stammen zwierven door deize geefegendie landen, en leefden: van jacht en visch- van'gst. Wild in overvloed, herten -en reeën schieten door de wouden heen, bliksem snel, het trotsche gewei in den nok', beeren huizen in het hooggebergte en klein wild bevolkt de vlakten langs de rivier. i De godsdienst, bracht hier' zooals <al en verder Djuitsphland en Rusland uitge- noodigd worden. Na de zuiver formeele opeuingsjz'itting op Dinsjdag zal de vergadering eerst voor drie a vier dagen verdaagd wbrden. DUITSCHLAND Praclalmlatic der Cen.tr üiin'piar'llijL De „Germania" jjubliCeei't een imoola- m'atie, waarin verklaprd wordt, dafde een- trumlspartij1 den strijd zal voegen tegen alle vormfen van bol'schewisme. Duitsch-' iand mhg niet aan extremisten worden uitgeleverd noch van hechts:, noch van links. De redding kan slechts komen van een midden, dat zich volgens ongeWijlrigde norm'en de handhaving der -staats-economic isöhe en m'aatsdhappelïjke orde ten doel stelt. Het Katholieke volk voelt zich de onwrikbare drager van een dergelijke orde. Ons is de vrijheid het. hoogste goed, zoo luidt de proelamhtie verdeT, daagom tvïjfeen w!$ een dictatuur van do hand, welke het volk verdei' niet's toestaat dan zich to laten regeei'en. Wij! Willen de handhaving van het recht in het openbare leven, de houding van het grondwetsidee, de garan tie dei' staatsburgerlijke en sociale grond rechten der rijksgrondw'et. BELGIE Die regce.'ing vraagt ontslag. De regeering de Broqueville heeft gis1-, ter-middag om 4 uur ontslag geno|men, oinldat rij: in de kamerzitting in de^min- derheid werd gesteld 'door liberalen en socialisten bïj! een stemtaing over ©en dagordekwestië van ondergeschikt belang. De koning heeft het ontslag echter geweigerd om! 'het' onbeteekënende der kwestie en ook omklat de liberale Kamer fractie de tegenwoordige regeering wen?cht te behouden. AMERIKA Oorlog tusschen Pern, en Columbia. Volgens of'fïcieele berichten heeft de 'cbmmandant der Columbiaansiche troepen, .Vasquez Gobo, gisteren aan de Feruiaan- sche troepen 'te Tarapada een ultimjatum gezonden, waarin hij "de teruggave van Leticia eischt. j Daar de Peruanen dit' ultimatum met een luchtaanval beantwoordden, z'ijh de Coluimbiaansche kanonneerbo,ot „Coidoba'' 'en Coluimbiaansche vliegtuigen begonnen Leticia te bombardeei'en. Acht honderd 'Columbianen werden aan land gezet en vielen de Eteruanen aan. Aan beide rijden werden zWaie vei'liezten ge leden. Drie Pernaansöhe vliegtuigen hebben het Coluimbiaansche stoomschip „Narimk)'! in de Potomhyp-rivier gebombardeerd. Het a.s. .lapaiische oflfensief. Reuter 'meldde uit Peking: Het Ja- pan'sjche offensief in Jehol zal Waar- «ichïjnlijk op zijn laatst 27 Februari los breken, opdat, het op 1 ,Ma.art, den eerijtan verjaardag van den sjaal Mantsjoek1^, in vollen gang zal zïju. Hooge Japan'sjehe func'tionarisssen to Peking hebben toegegeven, dat er drie ultimata voorbereid en dezer dagen ge steld zullen wörden. Heit eerste zal een ultim'atum van de regearing van Mant^- joekwo aan den Chinea^chen gouvenxewi van Jehol rijn; het tw'eede van generaal Muto, den Japansjchen opperbevelhebber in MantSjoei-lje, aan den ChineeSChenjmlaair- {jchalk .Tsjang Hsoe-Rang en het darda van de Japans|ehe regearing a,an de Chi- nees)e'he regeering te Nanking. In alle drie de ultimata zal het voiüedig terug trekken van de CliineeSehe troepen ,uit Jeëi'^eht wlorden. D:e Chineezen hebben herhaaldelijk verklaard, 'dat zij zich tot tijd en overal ,de eerste beschaving. Paters, eenvoudige zonen van den H, Eranieiscus, in liet kleed der .armoede on der nederigheid, predikten het kruis en het gieloof' em heit Christendom ig-af ook hier verzachting dei' zeden, veredeling desherten, breideling der hartstochten, ver heffing van den arbeid, in een woord, de beschaving.. Aan den voet van het kruis, teelde deze bloem, een ware kruisbloiem, welig. V ruchtbare weilanden bedekten de vlakten, aan welige akkers golfden 'de gouden korenaren, langs de helEnjgen klommen oranje en dtroenboioimiein 'met hun goaiidscliemerende vrachten, dadel- pla.nlen schudden hun zwaar beladen1 tros» sem, olijfboomen geuren aloim, en de ka-- toenstrnik bedekt zich met- witte vlokken, zoover het oog reikt. Alle Eiurop'eesdhe vruchten gedijen in wonderschoon© bootmen, em die wijnstok slingert zijn groene ranken langs de ïi, vier en hangt rijn purtpïnem. trossiem: om strijd als in loopjpjriëelljen op. het heerlijkste Vee dartelt en springt door de weilanden. Alles bloeit-, .groeit en gedijt. Een land an belofte, een aardsoh pja- radijs, Het goud werd gevonden. De. slanig was geboren. Het werd een bel. (Wordt vervolge!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1