Aanbesteding m HET HUIS 6 Paarden, Het Huis en Erf SPORT en SPEL,1 KERKELIJK LEVEN Eland- en tuinbouw^ Adverte ntiën openbaar te verknopen op Donderdag 2 Maart 1933, met Garage en Erf Inmiddels uit deJrandtekoop. 22 Februari 1933, een zoo goed als nieuw Wagenhuis ter verplaatsing, ter grootte van 7.10 M. bij 5.50 M. Vrijdag 24 Februari 1933, publiek verkoopen: den geheelen kapitalen 25 stuks Hoornvee, eenig Melkgerei en Huisraad, Adverteeren doet verkoopen ENGLEBERT BUITENBANDEN openbaar te verkoopen: op Mandag 20 Februari 1933, R.-K. Dag-Dienstbode, Geld gevraagd. f800,— ter leen ra ZEEUW5CHE COIJKAMT Woensdag 1 Maart '33 aanbesteed het uitvoeren eener verbete- ring van het in de polders Nieuw- en Oud Noord-Beve land gelegen gedeelte van den weg Kortgene-Colijns- plaat, voorkomende op het Provinciaal wegenplan onder volgnummer 8, met bijkomende werken. Raming f96300.—. Het bestek ligt van ten min ste tien dagen vóór den dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg en bij den Hoofd ingenieur, den Ingenieur en den Technisch Ambtenaar van den Provincialen Waterstaat, onderscheidenlijk te Middel burg, Goes en Kortgene. n SOEPEN GROENTEN IN BLIK. Door kwaliteit, vulling en lagen prijs geven zij U vol komen bevrediging. DINSOAG 14 FfBRUARI 1933 «lltüWZ i*:£ZöWSCHE COURANT VOETBALUITSLAGEN- R.-K. Z. V. 15. De Partijzeii hijisdieji de fcapipiioensvlaig. PatrijzenVolharding 70. Daar de Patrijzen nog slechts één punt behoefden omi definitief kampioen te zijn, hebben ze door deize overwinning meer dan nocdig is. Overigens was deze wedstrijd 't aanziein nieit waard, 'n Fu-tlooze, maaie vextooning, de saaisite, die er tafc nog1 toe op 't Paitrijzen-'terrein is gespeeld. Het sipiellpeil van Volharding1 is; dan ook' nog zóo ver beneden nul, dat er geen beziens waardig spiel kan geleverd worden. Bijna de geheiele familie „Volharding" trapt nog maar- steeds lustig; met de plunlt van de schoen, zoodat' alléén reeds daardoor behoorlijk samenspel onmogelijk is. Verder blijven ze ook heieAetaaiaf niet op hun plaats. Soms zaig men bij1 'n uitwioripj tien a twaalf' spelers oipi één klliuwan bij de zij lijn. Daarom, al heeft de keeper wel schuld aan 'n paiar doelplanten, diei genaak - kelijk waren te voorkomen, de andere spelers hebb'en hem toch niets te ver wijten. 't Beste spelertje is nog wel de linkshalf, de Benjamin van 't elft,a,l, die nog wel 'n beetje te klein en te ilicht is, maar die tenminste met den bal weet om te gaan en ook begrijpt, wat isasneusipiel is. Van den w'edsjtnjd zelf valt dus niets bijzonder te zeggen. Vóór de 'rusjt noteeir1- den We vijf doelpunten, na de rusjfc nog twee. 't Eers|t® doelpunt na "de rust was 'n aardige kopbal, die, overigens de keeper gemakkelijk had kunnen honden. Met zoo'n tegenpartij! had 't echter toet veel minder inspanning, toaar met meer verstand gemakkelijk 140 kunnen zijn. 't G-roote gebrek' i's| a.ltlijkl al geweest en was ook' nu uo,g, dat 't binnentrio de dribhelkun'S|t niet verstaat. Niet enkele malen, maar minS|tens vijf en twintig keer werd de) bal maar gewoon met 'n kalm! "xoliertje "bi meter of Vijf', soms tien meter of meer, in de richting van 't vijiandellijk doel gestuurd' en aan dq hacks of keeper cadeau gegéven. 'Met die manier van spelen heeft men natuur lijk wel eens sucfes Wijf'tegenstandiers, die er niets, van kunnen, zooals dat in dozen wedstrijd weer bleek, maar met 'n vlug gtel backs en 'n goeden k'eepjer, als de Koekoeken bezitten wordt op deze manier iedere bal hoe mooi ook dpor lialflinie of' buitenspelers aangegeven verknoeid. Tenslotte, ook bijl de Patrlijizem w!as de Benjamin, de rechtshalf, w'ei niet de beste, maar toch één der beste 'en méést tactische spelers. Die linksback, de spil en de beide bui tenspelers kunnen terugzien opi 'n zeer goeden wedstrijd liuimerzlijlds, ofschoon de rechtsbuiten tweemaal 'n prachtkans olmi te schieten door al te ver doorgevoerd sa menspel niet heeft benut. It. N. V. B, Het Zuiden. Ie klasse: Willem II—NAC 1—2 LONG ABW 2—3 EindhovenPSV 43 MiddelburgNOAD 12 2e klasse A BredaDe Baronie 31 lieroRBC 61 TSC—MEVO 3—1 Alliance—DOSKO 2—4 DongenVliissingen 41 3e klasse A V lissingen 2De Zeeuwen 10 Terncuzen 2Hulst 53 3e klasse B: Nw. Eovgvl.Hansw. 30 DOSKO 2Goes 35 D« nieuw tc benoemen kardinalen. Bij gelegenheid van het consistorie o,p 13 Maart zullen, naar de „Osservatore Romano" meldt tot kardinaal benoemd worden De apostolische nuntiufe in Roemenië mgr. Dolcide apostolische delegaat te Washington, mgr. Funnaspni-Biondide aartsbisschop van Turijn ,mgr. F,ossa,ti; de aartsbisschop va,n Quibec, mgr. Vil- leneuve; de aartsbisschop van Florence, Dalla Ces', a era de alartslbilpsdhiop van \V«snen, mgr. Inneitzer. Het consistorie van 13 Maart is een geheim consistorie, terwijl de 11. .Vader op 16 Maart een openhaar consistorie zal houden. Een treilende Mariii-Iiulde. Op den Tosten verjaardag der eerste Verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lóurdes hebben ook vele geLoiovigen, die van heinde en verre naar Bea.uiraing geko men waren, van hun liefde voor de Moe der Gods doen blijken. In den tuin van de Zusters der Dioc- rins Clu'étienne, waar de kinderen Voisin en Degeimbre volgens liun eensluidende verklaringen herhaalde verschijningen vlan de H. Maagd hebben aanschouwd, kwa men die kinderen, zoiouls raderen avond, sedert die aanschouwingen hebbien plaats gehad, het Rozenkransgebed bidden. Met' witte hoofdbedekking getooid en met witte bloemen in .de handen, trokken zij door den kloostertuin. Dei velen, die in de omgeving van dien tuin waren saamgestroioimd, baden reeds langen tijd vóór de komst der kin deren aandachtig en devoot luidop; den Rozenkrans. Men zag geen leiding en toch werd dit gebed, dat door de Vlamingen in het Vlaam'sch, door de Walen in het Fransch werd gebeden ,op .ordelijke en stichtende wijze verricht. Toen de kinderen op de plaats, waar zij de Verschijning gezien hebb'en, waren neergeknield, verstomde Jret gebed der gelflovigien. Da kinderen zelf' baden nu met heldere i&tommen het Rozenhoedje voor en de gelocvigen .antwoordden. Daarna werden er in het VlaAmsch en het Fransch Marialiedjes gezongen mat godvruchtige .geestdrift. De Dourdesgrot in den tuin der Zusters was .met kaarsen eu electrische Jamplen verlicht. Het was een eenvoudige maar van innige devotie getuigende Maria-hulde. Ontsmetting van bictcnzaad tegen bietonh'rand. Bietenbrand, waarondej1 vepsltiaau werdt het zwart worden dep jonge plantje© a,an den voet, waardoor deze 'kunnen weg vallen, kan door meer dan eem schimmel veroorzaakt worden. Epn van deizie, Photnai bctae, die in verreweg de moeiatle gevallen ile. oorzaak is van heit wegvallen, gaat met bet zaad over en kan door ■zMado.n.t- «metting bestreden worden; tegen de in deu grond overblijvende en v'aim daaruit de plantje© aantastende schimmels ,he(!lpt zaadontfijnefitinigl naltunulijk niet. Heit kaïn dus wel voorkomen, dat, niebteigensitaiande ontsmet zaad is uitgezaaid, de opkomst te wenschen overlaat, of dat er to.ch nog vele plantjes wegvallen. Opi grond echter van de met het uit zaaien van ontsmet zaad verkregen resul tuten, raden wij' aan uitsluitend op een dier hieronder genoemde wijzen ontsmet ■suikerbieten- of' mangelwortelzaad uit te zaaien. N a to n tisnx'e t ti n g. De ontsmetting kan geschieden door het bietenzaad 2 uur onder te dompelen in een op kissing; in alphabetisiohe volgorde genoemd van, Ceresan natonrtsmeititer of G-ermisan ter sterkte va.n 1/2 pirioiceait (1/2 kg. ontsm'eibtiugssihof opi 100 D. water)' of 4 uur in 1/4 procentiaoipiLoi^sing k'g. ontsmettingsgitiof op 100. L. water). Per kg. zaad heeft men ongeveer 3 a. 4 L. van de oplossing noodig. Dezelfde oplossing kan meerdere malen achtereen gebruikt worden, mits na elke behande ling zooveel nieuwe oplossing wordt toe-, gevoegd, als door het. zaad wordt weg genomen. Men kan a,anmemen dat 1 Kg- zaad ongeveer 0.8 a 1 L. oplossing pip- neeuit. Het los storten van het z'aad in de vloeistof is, met het oog opi de bevochti ging, beter dan onderdompeling in een zak. Na de behandeling wordt hat zalad zooi dun mogelijk uitgespreid. Vaak' om zetten bevordert een snelle droging. Met liet zaaien behoeft, niet gewacht- te wor den. tot het zaad vólkomen droog is.. Uit zaaien van ieits vochtig zaad bevtarderi zelfs de kieming an dei opkomst. Bij het zaaien mat de, machine dient er rekening, mede gehouden te worden, dat het zaad door vochtopnaine is uitgezet. De ante «imoitiing kan ook' geschieden volgens da machinale oimiseheiplmethcde. Hierbij1 wordt heit zaad ontsmet in apparaten, die ge bruikt worden voor, de droogomtlsimett-ing. Eien goede ontsmetting wordt verkregen door pier 20 kg. zaad 4 R. van een) 3 ipto- centige oplossing van de koveinganioemde- middrlen te gebruiken. De resultaten,, die bij toepassing van deze werjewijzu- worden verkregen zijn doorgaans iets minder dan bij onderdompeling vaai heit zaad. Hier tegenover staat echter, dat hok zaad spoedig na de .ointsimetfing ziaiai- droog is, teirwijl de duur van de behan deling kort is. Het zaad wtoirdfc nl. 4 a 9 min. in den trommel rondgedraaid. Bij de toepassing van de machinale «DHohepimefchcide is het ten zeerste ge- wenscht gebruik' te muiten van machines,, die zoodanig z'ijn ingericht, dat de vloei stof tijdens het draaien tot het zaad toe vloeit. Wordt de vloeistof in één keer aan het zaad 'toegevoegd dan gaait het samenkoeken. Dr 0.0'go n t'S m et bi ng. Als droagontsmelttdngislmiddel Voor del ontsmetting van bieiteinzaad kaïn worden* aanbevolen U.T. 685. Per Kg. zaad wordt 8 gram van dit middel aangewend. De ontsmetting moet, met het oog op moJ gelijk inademen van ointsmeittinigslsitlof effi ook voor het verkrijgen van een gloeide menging, geschieden in de voor dit doel in den handel zijnde drooigoiiit'sm'etfcmgs- aplpiara.ten. Met U.T. 685 behandeld bies tenzaad kan niet worden voorgeik!weekt daar de ontsmetting dan onvoldoende wordt. Nadere inlichtingen worden gratis ver strekt door den Plantenziek'tenkUindigenl: Dienst te Wageningen em bij' dien Dienst werkzame ambtenaren, alsimede door de- rijkSlandbouwcions(ulentein. In plaats van kaarten. VERLOOFD: H. A. M. VRIJDAG eu H. JONKERS, Notaris, Wedr. van D. FRANSEN VAN DE PUTTE. Amersfoort, ]2 pebr 193g Goes, Thuis te Goes 19 Febr. 1933 van 35 uur. 30932-15 In plaats van kaarten. VERLOOFD: PAULA RIBBENS en JAN v. d. VEN. Goes, Kade 13. Amsterdam C., Marnixstr. 419. 2 ons Melkdadels 2 99 Choc. Pinda's 2 99 Citroenkransjes 2 99 Paleisbanket 2 99 Trio's 2 99 Nougatwafels 2 99 Wafelcoco's 2è 99 Choc. Hagel 2è 99 Huishouddrops 21 99 Marie geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen lieven zorgzamen Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, den heer FRANS JAN BOONE, betuigen wij, mede namens de Fami lie, onzen hartelijken dank. Uit aller naam WED. A. J. BOONE-STERK. Goes, 13 Februari 1933. De Notaris M. OELEJz. te's-Gra- venpolder, is voornemens in het des nam. 1 uur, in de herberg van K. Meucpolder te Kloetinge, ten ver zoeke van de Erven van dhr. P. DE DREU: aan de Buys Ballotstraat te Kloetinge, wijk B nr. 151, groot 6 Aren 36 Centiaren. Aanvaarding bij de betaling. Bezichtiging iederen werkdag. Voor de bezichtiging' zich te ver voegen bij dhr. J. van Doorn, Buys Ballotstraat 152 te Kloetinge. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 30930-27 In de VERKOOPING dd. te houden te Heinkenszand, zal nog worden VERKOCHT 30928-13 Notaris OELE. Allen die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van- of geiden, goederen of fondsen onder hunne berusting hebben, beboorende tot de na latenschap van den heer PIETER DE DREU, gewoond hebbende te Kloetinge en overleden te Ellewoutsdijk den 12 Decem ber 1932, worden verzocht daarvan vóór 1 Maart 1033 be taling, opgave of afgifte te doen ten kantore van den Notaris M. OELE Jz. te 's-Graven- polder. 30929 19 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des voormiddags om 9Vs uur, te BAARLAND op de hofstede „Het Slot", bewoond door de Fam. H. Schout, om contant geld bestaande uit als: Vos Merriepaard oud 11 jaar. Vos Merriepaard oud 7 jaar (veulen- dragend), zwart Merriepaard oud 11 jaar, Lier Ruinpaard oud 4 jaar, Vos Merriepaard oud 3 jaar, Vos Merriepaard oud 2 jaar; als: 6 baatgevende Melkkoeien, 4 tweejarige Vaarzen, 3 anderhalf- jarige Ossen, 4 éénjarige Vaarzen, 1 één jarige Os, 4 Kalveren, 1 ander- halfjarige Springstier; 1 drachtige Zeug, Zeug met Biggen, 3 vette Varkens en 80 Kippen ea Hanen. Voorts: Tilbury, 3 Men,wagens m. toebehooren, Driewielskar, Z'aai- machine, Veldsleden, 2 Sackeploegen Zaaiploeg, Aanaardploeg, Eggen in soort, Rolblok, Sleepborden, Wind molen, Snijmolen, Peemolen (Vleesch- houwer), Ros met stangen, Geesel- steen met Paard, 2 Handwiedmachi- nes, 2 Aardappelsproeiers, Aardappel sorteerder, Aardappelhor, Bascule met gewichten, Kruiwagen, Water bakken met goot, Graauzeeften, Lad ders, Griepen, Vorken, VJeeschblok, Harnassement, Klaverruiters, partij Droge- en Gro.ene Musjterd, partij Klaver- en Weihooi, en Beestenpeeën En tenslotte als Ontroomer (Mélotte), Victoria- karn, Botergelten, Fornuis, Wasch- machine, Tafels, Stoelen, enz. enz. Met den verkoop van liet beestiaal wordt begonnen 's middags om 1 uur. Geen muziek, geen stalling, wel bergplaats voor fietsen. 30826-62 V* AjV4.V. Xi-ÏAV! ijv.'.r. '1-iXA .V'-r AVv ■.v\M ♦VAVi' W.*.TAj t «r .VakvX* KOOP£RS VAN kunnen GEHEEL GRATIS deelnemen. Het reglement en bet bewijs van deelname (coupon) worden U gratis verstrekt bij aankoop van de ENGLEBERT BUITENBANDEN. Deze wedstrijd is zeer eenvoudig. U behoeft slechts de 10 MEEST POPULAIRE WIELRENNERS uit de 20 foto's van de coupon te zoeken en deze te rangschikken in de volgorde van bun populariteit. Tevens moet U raden bet aantal antwoorden en wei voor den 3 maandscb wedstrijd waaraan U deelneemt, hetwelk wij zuilen ont vangen. Iedere 3 maanden zal er een wedstrijd uitgeschreven wor den. De eerste begint beden en worden de antwoorden ingewacht tot 15 April 1933. Voor iederen Wedstrijd hebben wij de volgende prijzen beschikbaar gesteld: f 300,6e prijs S ISO,— 7e prijs f 75,- 8e prijs f SO,— 9e prijs S SO,— lOe prijs CVA?/ 5- (,At «W 'ATA,. '■i'V* WA le prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs Se prijs 250 troostprijzen. Antwoorden te zenden aan: Englebert Stadion Wedstrijd Postbox 864 te^Amsterdam Deze wedstrijd staat onder controle van een jury, bestaande uit de Heeren H. HOLLANDER, Radio Reporter. B.WATERREUS,Dir.Rijswijksche wielerbaan G. HOGENKAMP, Schrijver van «Een halve eeuw Wielersport". G. HAAFKENS en G. LACROIX. Dir. N.V. ENGLEBERT, 'Amsterdam. Eischt van Uw Rijwielhandelaar ENGLEBERT COUPON BANDEN in prijzen van f 1,30 tot f4, vo De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemeüs in het des voorm. 11 uur, ten verzoeke van dhr. J, TRAMPER, in de herberg van J. J. Vbrdonk te 's-Gravenpolder aan de Bosscheweide te 's-Graven polder, A 63, groot 2 Aren 53 c.A. Te aanvaarden uiterlijk 1 Mei 1933. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 30891-18 Door woderkeerlg ta koopon bij onza Adverteerders, steunt men ook zijn slgon zsak. Gevraagd zoo spoedig moge lijk een zelfstandig kunnende werken en koken. Zich schriftelijk aan te mel den: Fam. HOPMANS, Oost- wal 43, Goes. (ii) Een net oppassend R.-K. Jongmensch vraagt tegen 5 k 6 pet. (raaandelijksche aflossing) voor uitbreiding zaak. Brieven onder No. 2a, Bureau van dit blad. Zakenmenschen 1 Belanghebbende-' I VrwQt T rtwrtiotlsUtfirt ra «drartotrt owl lo.cn la .jGofdlcantoor ts GOES, Tel. Int. 207 x T. Namens GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND zal op te 11 uur, in de Abdij te Mid delburg worden Het is op gelijk tijdstip, zoo lang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor f3, Aanwijzing ter plaatste zal geschieden op 24 Februari '33« te 13,30 uur. Samenkomst bij den Zuiddijk. De staat van inlichtingen ligt op Maandag 27 Februari 1933 ter inzage bij den Inge nieur en in afschrift bij den Hoofd-Ingenieur en den Tech nisch Ambtenaar. 30935-63 Middelburg, den 10 Februari 1933'. MEVROUW! VRAAGT VOOR UW MIDDAGTAFEL ,1832 100 jaar 1932 DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4