gfr $zt—W gemengd nieuws [~1rechtszaken1~1 DINSDAG 14 FEBRUARI 1933 MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI m «*nW¥ie vestigt vowto aer gemeentebesituieii op Wen zonder V°Sc.tte ware bat dorsehen met den vfiin bepaalds gevallen te Vorderen A in dit «pacht, door overleg met werk gever* en -nemers an hun «gwusafaes, do 'vereiscbte samenwerking te bereiken. ^)e'commissie meent ten aanzien van öe werkverscbaffinsji-egtelingen o.a. ta moeten .aanbevelen, het loon Hij een werk- dag vau ten minste uur op -0 a 24 pent per uur te bepalen verder dete- werkstelling zoodanig met da kasuitkee- iin»'en te oambineeren, dat de wea-kloozen beurtelings (b.v. om de w'eek) werken en ..trekken." 1 De !cffim'mis,sie zou het'als) een eerste) en zeer 'gewaardeerde gap pp den we|g der (uniformi^eering van steunregelingen be schouwen, indien de te Hoofdplaat be staande regeling als minimtim Werd aange nomen, zoodat in geen deir geméenten la- gere normen van kracht zouden zijn. Een toepassing op groo.tera schaal van 3e Landarbeidersjwtet zou voor de arbei ders zegenrijke gevolgen hebben. Be com missie heeft dan ook c'ontact gezpAt mét de stichting, die in deze streek' ha.ar ar beidsveld vindt. Ook aan ontwikkeling en ontspanning is gedacht. Bericht van onze adverteerders Een interessante wedstrijd 1 Een groote ein zeer bekende firma in wielrijdeirskringen begint beden een inte ressante wedtisrijd voor alle sp'oirtüiéfheb- liers. I Ieder koepel- van een „Englöbert xij- wielbuitenland" ontvangt gratis een' cou pon, waaruit hij' 10 deer meest bakéndo Naderlandsohe Wielrenners, in de volg-, orde van hun populariteit moet klassee- ren. Van de1 ingekomen antwoorden wordt een etandaardlijzt samengesteld. De prijzen worden toegekend aan de inzen ders, die inet bun opgaven het dichtst bij den Standaard-lijst ktemen. Men leze bier- voor bet Reglement. i Dus geen vervelende Ibrm'aliteiten, ■slechts één coupon in te v)ulteu, aange vende de- gekozen Volgorde. Als groote attractie 260 prijzen, waars hij van f 300, £'150, 1' 75, f50, f25, enz. Deze wedstrijd wordt iedere 3 maanden herhaald. De prijzen der buitenbanden zijn fa* Machtig laag gesteld en onder ieders bereik. De namen der Juryleden en het bureau, belast mat de- administratie vau dezteri wedstrijd staan borg voor de juistheid van de uitslagen van den wedstrijd. Zoo moeten wij de iiiina Einjglebent gelukwenséheu, dezen wedstrijd, georga niseerd te hebben, tot voordeel en groot genoegen van iederen wielrijder. .Wij- voegen hier nog aan toe, dat het Reglement van den wedstrijd bij alle werkelijk gevestigde Rijwielhandelaren te Relletjes te Rotterdam. Gisteravond heeft de O. S. Partij «en ■druk bezochte vergadering in het Ver- taoplok'aal te Rotterdam gehouden, .ter bespreking van de jongste gebeurtenissen in Indië. Ha afloop wild «een aantal per sonen demonstreexen. Toen groote gjroie- pen zingend en schreeuwend van den Goudschen singel de Heerenstraat introk, ten, heeft de politie ingegrepen. Een paar motoragenten en een groot aantal agenten -te voet hebben charges verricht, waarbij van den gummistok is gebruik' gemaakt. ■Even later verzamelden de o,p reTletj.es beluste groepen zidh bij de Binnenrotte, waar de politie opnieuw handelend moest optreden en noig later ojpl den avond kwam men op den Ooolsingel nabij de Aert van iNesstraat bij elkaar, Waar opnieuw chai, ges met gummistokken werden verricht. Kot zeer laat hebben de motoragenten •door de dwarsstraten van de Aart van INesstraat moeten surveflleeiren. Onbewaakte «verwegen. Zondagavond is de .54-jarige W. SAaép, luit Wa^perVeen dp den onbewaakte® pver- weg te Kallenkote, nabij Steenwijk, on der den uit Meptplél komenden trein, die -om 9 uur 53 te Steeuwijk zou aankomen, geraakt en totaal vermorzeld. De trein kreeg ongeveer een kwartier vertraging. Het gaud van de Lutine. Men meldt uit Terschelling:' Maandagavond is alhier gearriveerd het motorschip Flevotméer, aan boord hebbend "de onderdeden van het toestel, dat ge bruikt zal worden bijl 7de berging van de Schatten uit het wrak van de Dutinei. Ook kwamen twee bakken aan, waarop het toestel, dat den vorm' heeft van oen grooten trechter zal wörden gemonteerd. Inbraken te Zeist. Binnen korten tijd zijn te Zeist vijf in braken gepleegd. .Thans is de politie erin geslaagd, de hand te leggen op drie per sonen, die zich aan deze inbraken Schul dig hebben gemaakt. Tevens is komen vast te staan, dat dezelfde personen vier inbraken hebben gepleegd nml. in da Bilt, één te Amters- fooxt, tw'ee te Maartensdijk', één in Drie bergen en één te D(oorn. De drie aangehoudenen Waren ongeveer twintg jaar oudi twee van hen woonden ito, 'Zeist. ZSj! hebben een volledige bekente nis afgelegd. Gasjbedwelnring. In een wioning aan de Lindangï-aic'ht' te Amsterdam, zijn een 75-jarige muziek- leeraar en een 15-jarige jongen, die les vaf bem kreeg, door gair bedwelmd aan- getroffen. Biiren hébiben de hoof&gfysk'raaji afgesloten. Die oude man Was Spoedig bij gebracht, de jongen is in eeu der zieken huizen behandeld ien heeft zich daarna naar huis .kunnen begeven. Geheime radia-zen der ontdekt. De politie te Maassluis heeft' iu samen- Werking met een technisch on ambtenaar van den P.T.T. uit Djen Haag bijl een in woner van Maassluis een radio-zendtoestel iu beslag genomen. 'Er wérden sinds korten tijd proefuitZendingen glegeven. Valsrhe rjj'wielbeïastingmcrkea. De Nederiandsobe centrale inzake fa'lsi- ficaten te Amsterdam', heeft gisteren We derom een partij! van 245 valsöhe rijwiel- belastiirgmerken voor het jaar 1932/'33 hij; een mark'tkoopmlan van het Waterloo'- plein te Amsterdam! in beslag genomen. ■Een «verval. Zaterdagavond heeft, de eigenaar van een melk'wink'el .aan de iWiaterUoosjtraat te 'Rotterdam de politie gewaarschuwd, daar hij' in ziijb winkel den 18-jarigen bediende O.' D'., die in de Zeisstraat woont, achter de toonbank o'p den grond liggende bad gevonden..D'e jongen had heml mteegedeeld, dat hij door een onbekende v-as- overvallen. De jongen verklaarde dat'om kwart over zeven, toen hij' alleen in den winkel was, een man was1 binnengehouden, die liem oni een glas w'ater vroeg. Toen hij zich had omgedraaid, duwde de m'au hem' "een doek jnet eeu bedwelmende vloeistof onder den neus, waardoor Mj! versuft geraakte. D]aar- na zou de man heim! hebfben neergeslajgenj. De bediende is naar het ziekenhuis aan den Coolsingel gebracht, waar hïjl ter ob servatie is opgenomen. Hij! heeft nog ver klaard, dat de onbekende man hem1 een tasch m'et f20 had gestolen. D'e politie stelt naar deze Zaak een onderzoek in. Een aanhouding is) niog'"niet geschied, I Een nieuwe smokkeltruc. 'Db Goirles|che douane en politie is .ach ter een nieuwe Smokkeltriïc1 gekomfen, die iu den laatsten tijd nogpl veel toegepast Schijnt te zlijfn. Zaterdag z'agen een twee tal- kom'miezen, genaamd Thonei en Réné- ma', een bus op de rivier de Leljf drijven in de richting van de Nederlandsjdhe. grens. Aangezien bovengenoemde rivier imleei' van dergelijke projectielen vervaart, von den de douanen dit niets bijzonder. Er lie pen echter tw'ee mannen achter, ,die de luis scherp in het oog hielden. Ook dit 'whs niets bijzonders. Maar toen de bus op een gegeven oogenblik strandde, Was een vau die lieeren zoo galant om haar weer op 'gang te helpen. Dit bemerkten da douanen en van dat oogenblik eif hielden ze hot drietal in het oog. Toen de bus Weer strandde en ze weer door h'e.t edele tweetal op het rechte gebracht werd, hadden de douanen de truc' „door". Zij Wachtten het oogenblik af, dat "cle bus de 'Nederlandsc'he grens Zou paSseeren en hiel pen toen haar op. het droge. D)e galante ridders namen ijlings de vlucht achterna gezeten door een der kom'miezen. Zij' wis ten echter te ontsnappen. Bijj opening van de bu's Heek ze- '48 K.g. bbter te b'evat'tjan. Deze verhuisde natuurlijk naar de ge- meente-'politie. Door eeu auto «verreden eu rfdojad. Te Amersfoort is gistermiddag de 34- jarige juffrouw Snijders, op den Wïest- singel voor het stadhuis, dc*or een zeswieli- %en vrachtauto van K., uit Ede, aange reden en onmiddellijk daarna aan de gevol gen overleden. r 1 I Het Arnhemselie veilinggebouw afgebrand. Zaterdagavond heeft een groote brand de gebouwen van de Arnhemselie fruit1, groenten-, bloemen- en eierveiling' aan 'den WestervooTtschendij'k' te Arnhem in de ■asch .gelegd. D'e brand is omstreeks Zes uur ontstaan. Het personeel had tot on geveer vier uur gewerkt, waarna de dire-c'- teur, de heer Klomp, nog tot half zes op het kantoor was gebleven. [Nauwelijks -was hij: thuis in züjlh woning die voor het ge bouw vau de veiling is gelegen, of het eleotrisdhe licht ging uit. Deukend, dat de stoppen waren doorgeslagen, wilde hij andere halen, toen Mj! 'bemerkte, dat in het veilinggebouw, dat slechts door een tuintje van tien meter van zijin wfoning gelseheiden is, brand was .ontstaan. Hij hoorde knallen, w'aaTdopr bijl hem het vermoeden ontstond, dat kortsluiting de oorzaak van den brand i^. Het gebouw is grootendeels van hoiut opgetrokken en stond in een oogenblik iu lichter laaie. Het vuur vond gratig voedspl, Want er waren in het gebouw ongeveer 15.000 a 20.000 mauden aan we- aig en duizend eiea-kisten, cartonnen doo ien en pakmateriaal, zooals, houtWok De brandweer, die zich spoedig ter plaatse bevond met allfe beschikbare jua- eneel, vond dan ook reeds een grapte vuurzee. Het igeheele complex, ter grootte van ongeveer 2500 vierkanten meter, brandde fel. Direct stond vast, dat van het gebouW noch van den inhoud iets) te redden viel. De brandweer bepaade dan ook haar aan dacht tot de omliggende gebouwen. Aanvankelijk vreesde men het ergst. Te genover het gebouw, slechts door een smalle dijk van plm'. 15 meter 'daarvan 'gescheiden, ligt de juist kort geleden ge heel vernieuwde gasfabriek. Hoewel de wind juiSt naar den adderen kant woei sloegen dé vlamhijen over den dijk. zoa dat het administratiegebouw' van de gas fabriek ernsfig .gevaar liep. Hierdoor ont stond groot gevaar omdat het geheele complex van de gasfabriek dicht in el kaar gebouW'd is. Het gelukte echter om dit gevaar te k'eeren, vooral ook omdat de wind nog iets draaide. Alleen! de verf van de gebouwen isj geblakerd. Omstreeks tien uur was alle gevaar voor uitbreiding van den brand geweken. Het geheele gebouwencomplex is; ingestort of verbrand. Het terrein wa^ echter nog een laaiende vuurzee, daar de huiZeto hooge stapels manden en kisten nog' steeds fel brandden. De brandweer bepaalde er Zeilschip op de Amer gezonken. .Vrijdagnacht' is op. de Amer bij) den polder De Koekoek' onder Lage Ziw'aluwe gevonden het' zeitsjehip' Onderneming', nie tende 120 ton, geladen met Zand, toebehook 'rende aan H. van Diongen te Ma,de (Hoord- Brabant). Twee zoons van den heer Van Dongen, resjp. 20 en 21 jaar1 oud, zouden het söhip brengen naar de haven van Djrimtnblen. Men heeft van de beide jongens geen spoor 'ontdekt. Die roeiboot hangt nog aohter het schip. "Het schip, dat op! een Zandbank zit, steekt nog boven water' uit. Als vermoedelijke oorzaak voor het zin ken neemt m'en aan, dat het schip in aan varing is geweest. 1 De Rijks-rivierpolitie is bezig te dregt gen. Een reclame-verzinsel in hel Sanskriet. Bij graafwerk aan da Deidsdhek'ade bij' het Leidscheplein te Amstea-daim hebban werklieden van Publieke Werken dezer dagen in den grond eein diehtges'oldeerde looden bus gevonden. ,0pi de bureaux vau de afdeeling Publieke Workfen is het voorwerp, ojpengesneden, en mén vond daarin een perkament mét hieroglypjheai welke niemand vermocht te ontcijferen. Aanvankelijk meende mem met een magiei lijk niet ombelangrijkfe oudheidkundige vondst te doem te hebben; hét plea-kamemt is daarom tem onderzoek' aangeboidemi aan een hoogleeraar in dei oude .OiOstersche talen, die hét schrift als eeu vrij' ge brekkig Sanskriet heeft heikeind. ■Het is gebleken dat hét stuk', dat met inkt en blijkbaar met een zeer moderne pieai geschreven was, niets anders inhield dam een reclame voor een film, die deZe week1 in een biosooop'-theater te AmSitear dam draait. I Da film -onderneming, die de bus met inhoud in den bouwput aan de Deidsohe- k'ade heéftd oen dépomeeren, had vermoe-- delijk'g éhoiOpt dat mét ophef in de bla den van de vondst meldinig ziou worden gemaakt, waarin zij nu wel «enigszins te leurgesteld is. Communist en inbreker. Zaterdagavond heeft het Gojmmumis-. tisdh R'OittierdamSebe raadslid G. v. Bu- rimk den 21-jarigen M. T. op faeeterdaad betrapit op poging tot inbraak in zijn woning aan de Tweede Weenaistraiait al daar. T. werd betrapt, toen hij mét een valschen sleutel de voordeur wilde openen. Hij „nam. de vlucht, maar werd aAter- volgd door den heer van Burink em! een paar agenten. De vluchteling werd spoe dig gegrepen en in arrest gesteld. De po ging tot inbraak was niat uit politieke bedoelingen ondernomen. Bij het verhoor verklaarde de aamgehoudeme al eerder met valsdhe sleuiteils te hebben ingebro ken en dat nijpende .armoe.de hem hier toe had aangezet. i D(e 6urger«»rl»gi in Duitslchland. In verschillende DuitsAe steden is het Zondag weer tot botsingen gekomen. .Te Berlijn zijn daarbij twee menschéh ernstig en enkele anderen lic'ht gewond door s,c'hoten. Bij een propagandatocht van nationaal- socialisten te "Eisleben ontstond Zondag een vuurgevecht tuslschen Hitlerianen, communisten en politie. Er werden onge veer 70 .schoten gelost. Aan de Zijde der nazi's vielen twee dooden, terwijl 15 perspnen werdén gewond, drie ernstig. Over de verliezen der 'c'omimlunis.ten, die het vuurgevecht openden van een boek winkel uit, is uiets naders bekend. Te Dluitsburg hebben Zondagmiddag na- tionaal-spcialisten, iSitahlhelmers en andere nationale organisaties een propagUnda-opp tocht gehouden. Er werden tal van voor zorgsmaatregelen getroffen om! de lorde te handhaven. In de straten, wlaar de stoet, zou doortrekken, moeéten pip bevel •van de politie de deuren en vensters wor den gesloten. Politiebeambten patrouil1 leerden met stalen helmen op e.n vooTzien van karabijnen. Eenige malen m|oest ge schoten wörden. Enkele personen Zijp ge- Wond. Te Boichum' is gistermiddag tegen half vier een 25-jarig man oïjf een botsing! m'et de politie gedood. De pplitie-officier 'die het sc'hot gelost heeft, moet uit noodweer hebben gehandeld. ,Baj' èen vechtpartij tussdhen poliftdekb tegenstanders te Dortmund is een coimfaru- nist door een hationaal-sopialist, die ger vluht is, doodgestoken. Te Jessnit'z (Anhalt) werd Zaterdags avond geschoten op een nationaal-sooiaiky fischen optocht, waardoor twee nat.-soeiaf listen werden gewond. Het vuur werd beantwoord door d'e aangevallenen en dom' dè 'politie, die ten slotte de menigte uit eendreef. 1 Te Heciklingen i s een nat.-socialisti door een onbekende op straat doodgeschoten. Da politie heeft vljffl'comtnlunisten ingerekend. Tïjttig comln'unisteu aangëlioudeu. De politie te Dusseldorp heeft gis(tor- ochtend opnieuW huiszoeking gedaan ^bij Idomlnluniisten en meer dan 50 roode p:art£jL functionarissen ingerekend. ZSj staan onder verdenking verston-ing van de opembage Orde en vdiigheid in den zin te hebben 'gehad. Bij" de huiszoekingen is in een tuin een infant.eriegeweer m'et mlunitie gevon den. Tegen den middag heeft de politie op de Oberbilker Markt, samenscholingen van comta'unisten uiteengedreven. 'Die ontploffing te Neun ld reten. Over de ramp 'die "H'eunk'irclhen in het Siaargebied heeft' getroffen kan nog het volgende wérden gemeld: 'De Sjtad, die 42.000 inwoners telt, biedt een tróostelaoZen aanblik van verwoesting en .opwinding. 'Overal ^cholen igkoepeni mensjchen santen, die de gebeurtenissen wan de laatsjte uren bespreken. Auto's van Jen geneeskundigen dienst doorkruisen de Straten om oveTal waan- dit noodig bljkit de eerste hulp te verleenen. Dfe doktoireïi uit de geheele omgeving zijn gealarmleerd. Alle bi'andwereu uit' den omtrek zijp te Heunkirchen .samengetrokken, evenals de 'geneesjkundige diensten, welk'e allen met gr.oote insfp'anning en' ïjlver hun droeve werkzaamheden verrichten. 500 arbeiders| Z'ïj-n met het opruimingsfwerk' bazüg. Op v'ersfc'hillende plliaatsen moeten de ongeluk-' .kigen, die bedolven lalgem onder ingestorte 'ijzeroongtructies met Zuu,rstofapp|airaten los gelaScht worden. Hoe géweldig de uitwerking der pntplofi- fing w.hsl blijkt wel uit het feit, dat brokl «ttukten van den grwoten gashouder en van de huitengewtme zware bui^leidmgen tot drie kilometer var het land iu ge^lingerid z'ij'n. Dé S;aarbrueckea-^tirasse, die naar de 'plaats des onheils leidt, ligt bezaaid mafj lirokkén ijzer, kapotte buizen eu stukken van de omhulling van den gashouder. In de verderaf gelegen plaat'sjen Hom burg, Zlwieibrueken, Wellégweiler, Bexbach 'Frankenliolz, Bit. Iugbert eto. -zlijin tal- looze vensjterruiten dooir den ontzaglijken luchtdruk vernield. KiiLometeirsj ver is de gaplucht nog duidelijk te bespeuren. Op de landwegen zijn masten van hoogspan- ning^leiding'en omgeworpen. Het terrein iu da onmiddellijke uablijf- lieid vau deu gasjbouder ligt daar als een beeld der verschrikking. Dte huizen zijn lot de fundamenten m'e.t den grond gelijk gemaakt. Op' .de qtraten stapelen de m'en- 'ëc'hen de stukken huisraad, 'die zïj( nog uit hot puin te voorschijn kunnen halen, op1. Onder de overblijfselen van een geheel' in gestort huis ligt nog een geheel gezin be dolven., Op' deuren «I's; 'draagbaren wérden dooden en géwénd-e/n weggedragen. 'Onver moeid Zw'oegen da vfijlwillige helper^ dei- reddingsk'olonnes om te helpen, waar nog' hulp geboden kan worden. Die ziekenhui zen van het gehéele gebied, tot in Hom burg toe, Zijn geheel vol met gewionden. Gelukkig blijken de eerste geruchten, die reed.^ spraken van 250 dooden, niet juist te Zijn. 'Volgens de laatste Schattin gen isj het waarschijnlijk', dat het aantal dooden ongeveer 70 Zal bedragen. Dit aan tel is nog betrekkelijk1 gtering wegens het feit, dat in de bedrijven maar weinig per- spneel werkte. Vele dooden liggen; nog on der de puinhoopen. Zoo; zijp in een éafé aan de SiaarbTueker^trftsse door instor tende muren alleen reedsi 4 arbeiders ge dood. 1 Omtrent de oorz'aak' kunnen uiteraard op het oogenblik nog slechtsvermoedens worden .uitgesproken. Volgens; een opzichter van de ijlzérfa- briek, wé:^ op 15 meter afstand van den gashouder een bémzol-tankinstalljatie. Bijl deze installatie Zou de brand ontstalan Zijln en het vuur Zon; het teer op den gas houder hebben 'aangetast. Men heeft toen 6jnel getracht het gas uit den houder te laten ontsjnappen en hierop is de ramp spoedige ontploffing gevolgd. Volgen^ een andere lezing is de ontplof fing van den ga'sjhóuder, die een inhoud heeft van 150.000 M3, doch op het oogen blik der .ontploffing, (Réchts 12000 M3. bevatte, veroorzaakt door een in de ben- zolfabri-ek' ont'sjtane kleine eXpltosie. Eén derde veronderstelling is dat een: vonk" "uit eeu miotor brand zou hebben veraopZaakt, ■welke brand zich 'dan Zou habbfan uitge breid tot de banZolfabriaken, w!aa.ma ach tereenvolgens de g-roote en de Hene gas houder in de lucht vlogen. Bankier door bandieten ontvoerd. Naar uit Denvér in Colorado wordt gemeld, hebben twee rotovea-s den rijken bankier- Charles Boetteher een vriend van Lindbergh, overvallen, toen hij des mor gens met zijn echtgenooite van een bezoek1 terugkeerde. BoaitcheT weird in een aiulto door de bandieten ontvoerd, nadat aan zijn vroiuw een .briefje was overhandigd, waarin wordt Verklaard, da|t de bankieir zal worden veraaloiord, wanneer niet 60.000 dollar -losgeld wordt betaald. De politie, die onmiddeMïjk een uitge breid onderzoek heeft ingesteld, neemt aan, dat de movers Boetteher 7 belbbén gebracht naiar het onherbergzame gebergte waar de dr.anksimiofklkélaariS groote onder- aardscbe eehuilpLaaitsen hebben. De vader van den bankier heeft eien helooning van 5000 dollar uitgeloofd, voor de opsporingvan zijn Zoon. Kantongerecht te Goes- Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegen-s h'eit in het veld zich bevinden met 'n schietgeweer zonder jachtakte: J. A. v. d. D., Heink'enszand f 3 b. of 3 d. b. en verbeurdverklaring Van het geweer; zonder vergunning op straat te Krui- ningen hét bedrijf van liedjeszanger uit oefenen: A. H. Ei., zonder bekende woorn- piaats f 2 b. of' 2 d. h. schelpdieren rapten aan voet van' zee dijk: A. C. de N., Goes fl b'. of! 1 d.h. zonder vergunning materiaal van- zee dijk verplaatsen: G,. J. V., EJlewouts- dijk, geen straf toegepast; met auto veiligheid van verkeer in gevaar brengen: D. J. d. R., lerseke, vrijgesproken. Bedreiging. De*reehtbank ,te Middelburg heeft gis teren den 29-jarigen arbeider J. C., uit Oostk'apelle, die aan den voorzitter van de Iandbouwvereemiging; aldaAr een brief richtte met bedreigingen als deze nielt Zou zorgen ,dat de loonen naar boven gingen, vei-oiordeeld tob één maand gevangenisstraf. GOES, 14 Februari 1933. Boter: per Kg. f 1,55, per halve Kg. f 0,771/2, aan part. f' 0,871/21 fabr.holtfar fo,90, afwijkende boten f 0,60 p. pond. Boter van handelaren f0,70 per poind. 'Eieren: per 100 stuks f3,80, per 25 stuks f 1,55, aan part, per stuk 5 Ot. eemdeieren f3,80, pteelje-eieren f2,50 pér 100 stuks. GOES, 14 Febr. Eierveiling „V. P. Z.'1 Aanv. 14143 eieren, ptrijb f4,10 p|. 100 sit« GOES, 14 Fclbir.. 1933. Op (ie graan markt was de aianvtoier ruim,.haindel klalmu G'qudgeirisit Ï4,50, Kcokerwb'en f813, Kronnerw-ten 'f 1012, Bruine boonen' f6 7,50. Schokken® f713, KarwijiZalad f 20, Maanzaad f 40. Vcilingsvereen. Znid'I'eveland te Goes. Groentenveilinig van 13 Februari. Sflruiten f 1219, Boerenkool f2,90— 4, Wortelen f 1,30—1,40, Uien f3,40, alles per 100 Kg.Rioioide kbiol^ f 5,70, Knolselderij f 1,402, beide per 100 "at. ;i Prei f 57, idem He soort f 2, beiden per 100 bos. Veiling te Middelburg. Op de veiling van 13 Bebr. werden de volgende prijzen besteed: ZeauwScihe blauwe aardappelen 2835 e. per 25 Kg.; baklsla- 61 c., veldsla, 1533 c., spinazie 2942 c., wintepplositelein 22 c., broeasla. 3041 c., spruiten 620 0., witlof 921 c., sohorseneeren 1013, c., koolrapen 12 c., wijnjpteën 13 c., uien 13 c., kroten. 1/33 c., kkwkerw- te,n 11 c., blauwe kbp'rapan 0.1 c., roode kool 25 e., nantes peen 23 c., bruine tóogeïboontjeis 12 c., roude bruine boon tjes 1011 c., alles pea- Kg.; ölivia's 90 c., begonia's 1011 c., cineraria's 17 19 c., alles per pat; prei B/2'8 e., k'noiD selderie 41/g' c., beide per btas; savotye kool V26 c., roode kool 21/28 c-, bcere klooi 1 Va31/2 c„ kropsla 21/23V2 c., kWla?ID dei'ie 1/33Vi c., alles per. stuk. ROTTERDAM, 13 Februari .1933. Veemarkt. Aanvaar: 555 Koeien en Ossen, 337 vette Kalveren, 564 Schapen en Lammeren, 1135 Varkens. Prijzen pea- V2 Eg-: Koeien 13171/2, 2326, 29—30, vette Kalveren 221/2 2.71/2, 30—35, 45—471/2, Ossen 15—17, 2124, 2628, overj. Dammeren f610 per stuk', Varkens 131/2, ,14, 141/2 Baden: Geel mosterd f16—18, Karwij- za.ad f 1718, Lijnzaad wit bloei Zaai 1? 14, Lijnzaad voer f 67, Lijnzaad blauw bloei zaai f 1012, Btta|uw mlaan* zaad f 3840, Koolzaad f 1415. Vlas: 10750 Kg. blauw f0,400,65, 5300 ICg. wit f0,40—0,55, 3600 Kg. Hol- landseh geel f 0,400,55, 5200 Kg. dauwi root f 0,400,45. Stemming ongeanimeerd, wlednig koopluist, (prijzen vlakker, dlledhtsl 'gedeelte van laianjgevoerd viae verkoAt, handel in het land st.il', prijzen lager. Aardappelen: BrielsAe eigenheimers 75 ct. tot f 1,30, Zeeuwsehe idem 0,600,90, 'Zeeuwsohe bonte en blauwe f 1,201,75, poters f0,50-0,70, bravto's fl,301,80, red star 'f0,751,20, vóeraiardaplpielea I 0,400.50 per H.L. Westl. ronde 34 ot. per Kg. Aanvoer flink, handel friaa(g. Graanmarkt. Gensit Chevalier f'45, Haver f'3,504, kleine groene erwten f 7 11,50, ex-tra kwaliteit f13, sAokkera f11,5013,50, verder van f'710,50, brui ne boenen f5,507,50, La plaha, maas i 68 .per last. GOESBurgemeester en Wethouders van Goes mak'en bekend, da.t dit jaar voor den herijk van maten en gewiAteni zit ting zal worden gehouden in een! lokaal' der O. L. sAocl B aan de Beestenmarkt' a. voor de verkbojpiers v(au nieljiiw^ maten en gewichten en voor de Staats spoorwegen opi WiOtensdag! 15 "Februari a.s., des vaormiddagis van 10—121/2' .en' des namiddags' van 241/2' uur; b. voor hen wier familienaam, naam van firma, ofl Vennoto.tsAap begint met 'eeU der letters: A, B en O opl 16 Februari D, E, F en G opi 17 Februari H, I en Tl opl 20 Februari Centrale Suikermij. opl 21 Febiluiari K en D op 22 Februari M, N, O, Q en R! opl 23 Februari P, S, T en U opi 24 Februari V. X, Y en Z opi 27 Februari W opi 1 Maart GOES. Géboren: Marinus, z.v., Abra» ham de Bel eu Jiaooha Woutrina vtan Poe nen te Kruiningetn'Jan Adriaan, z. v. Jaia -Jlonkér en ElliisabeA KeSteloo; Jacaba Johanna, d.v. JAannas Mja/bfcheus den Herder en Neeltjie Anna SchrijVer; Abra ham Marinus, z.V. Marimuts Kole en He lena WiMemina. Veaanlaire. Overleden: Dirkje Kelder, 55 j., te Zier ik zee; JJacob de Nooijer, 85 j., we duwnaar vain Elisabeth Jlabse. WAT MENIGEEN NIET WEET- Keizer Aujgjuistus nam den 29sten Februari en noemde hem 31 Au(g!u)sf|u(s^ liij nam 31 September en noemde dieat 31 October, hij' nam 31 November iea noemde hem '31 Deoeanber, en dat alles, omdat hij vond, dat; Jluli, genoemd naar zijn vocroganger Juliue Caesar, een effl dertig dagen had, terwijl zijn eigWtt maand -Augustus slechts dertig dagen telde. Melk' is eeju middel tegen luAtzWBé •te. In Amérik'a worden alle vaargasten van vliegtuigen vian een flinke hoeveel heid m'elk' voorzien. i VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Februari: f 15 Goes, afbraak, Die Wilde. 16 '«I-Gravenpolder, bber-en-ingplan, Van '20 '^JGravenlpiolder, huis en erf, O'ele. 22 Heihkensizand, lan'dbouwers-in's(®aL Oele. 23 Borsselen, inspan, De Kok. 24 Baarland, bóeren-inspan,- Van DüaseT- 27 Rilland, paarden, De Kok'. I Hansweert, scheepAouwwerf, euZ, Jonkers. Maart: ~j_! tyT'fJ'l 2 KLoetinge, huis, garage en erf, Gele, 22 Haedekenskerk'e, inspan, Die Wilde#

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3