DINSDAG 14 FEBRUARI 1933 f! UIT ZEELAND l~| MIDDELBURG GOES n f IN HET KRAAIENNEST NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ,onm,ogelïjk is] de werk'wiBigén afdoende te besiAermem. Die 'onderneming is één van de ern stigste verschijnselen van dezen tiijld. Maar bedenkt, dat als; dit gezag1 inéénzaikt, dat ieder dan overgeleverd is, aan de maAt van do sterkste. Wie het brutaalst is, wie het minste geeft om een mensAlenleven, ,zal de anderen terrorisceren. Wijl staan op een keerpunt en daarom Wekken wijl allen op voor krachtige ha.ndha.vng van het gezag'. (Diondereind applaus). Tot sjot Werd gezongen psalm 11.8, vers 7 en sloot dr. ColSjln met gebed. Paskaarten worden duurde1'. Ingediend is een Wetsontwerp Wijlziging der wet op de kanselarrjS'eelhten. In de memorie van toelichting Wordt 'gememoreerd, dat ingevolge de slotact® der internationale paspoortencionferentie, 'die in 1926 te Genèvei werd gehouden, de kosten van afgifte en van verlenging der [Nederlandsehe buitenlandsAe paspoorten in 1927 zïjh verlaagd tot één gulden. Die regeering is thans tot de slotsom ge komen, dat in verband met den nijfpenden financieelen toestand het noodzakelijk Is 'de inkomsten uit afgifte en verlenging van 'paspoorten te vermeerderen. Zij1 'is van oordeel, .dat deze belasting niet kan worden geacht, zwaar op de bevolking' te 'drukken, da.ar de beoogde hoogtere heffing groetende els zal worden opgebracht dojoir het reizend publiek, waarvoor de paspOofr- tonkosten slechts- een gering' onderdeel vormen van het totaal der reiskosten. Het ligt in het voornemen, zoodra de economische toestand zulks Zal gedoogen, voorstellen te 'doen om de heffing terug' te brengen tot het peil, in de aanbeveling jdev bovengenoemde Conferentie beoogd. Het ligt voor de hand, het vroeg,ére onderscheid tussehen paspoorten voor één persoon en paspoorten vopr tw'ee of meelr personen weder in te voeren en voor de laatste paspoorten een hooger bedïjajgf te keffen. Dé geldigheidsduur der 'paspoorten blijft op tw'ee jaren gehandhaafd. De voorgestelde hedragten van f 5 voor é'én persoon en 7.50 voor tmleer personen 'blijven nog boneden de vroeger voor de afgifte en de verlenging der buitenland sAe paspoorten verschuldigde "heffingen van f6.75 on ï'10.50. Om praldtisAe redenen is "het noodig, 'de inwerkingtreding den- wijizigingen nader vast te stellen op zoodanig tijdstip1, dat He m'et de uitvoering belaste overlveven tijdig vooraf op' de hoogte 'kunnen zijn gebracht en andera vooiibereidingsanlaiuif regelen zij'n giétroffen. ïkhus,, uw danic-Magnuiöat Zal nïtju'- en, 'begeleid door 't klavierzilver van 1 feestelijke toontjes. Silver z'al er stralen om! Pastoor,',s hoofd hij', omhangen mibt 't schoonste ge ld van 2 ij lie 'kerk', voor Ui - het Offer den Hoofd-inspiG'Cteur-Dlaarbovan Pp dragen, voor de.zen bloei, deze vreugd, en da,g van zilveren geluk, lilver in de kandelaars] met all hun slicht in de kronen om de Godslaimjp1, den helderen toon der zilveren alltaar,- ellen, alls de oude, eerw'aardo school; rzitter, den God'-Moeis|ter van alle Gees- j'k en stoffelijk' zilver heffen zal voor :r oogen, in 't 'Zilverblanke, Eeulwig, ilig Brood. Silver Zal dan de kosjer slaan uit de ie torenklok' daarboven en uren, uren zal menig jonge'mlan, ,al is| 't slechts t moment, 'n zilveren oogenblik keeren ziehzelf, om zich in ware dankbaar- d dan te herinneren, dat blijf" 'n heel in deel mag zij'n, van dat, wialarolpl gij 'zen kunt opl dez'en zilveren dag. Zilver zal Mink en in Speeches der ver fden, in 't aplplausj der mee-verheugj- i, in de hoopl en 't hecht vertiiouwten i w'ij'zen 'Zullen als 'n spoorlijn-viiii- ver, recht en diejp de toekomst in. Zilver van tranen, zal opblinken, even jenvullend, a'l'§ de herinnering stifpleken 1 over 'die mannen, wier namen 'dattr ï's in zilver gebeiteld Werden, op uw :hteTzij:de, wlaar - Ze verdoften in die 'f-en-twintig jaren om in jonger zilver n te staan opi de zerken van hun graf. Zilver van zuivere Waarde, doors^rou- ons langer of korter „gebed nit echte ■nkhaarheid, om hun arbeid, tot hun Ie-taieni'3. Het gebed, dat wijl leerden die zilveren school, door hen geslicht i instituut, wlaar men ook zou leeren idden tot o'p| dezen dag van zilver, wij )or hen die «tieren eene bede richten luden naai' den Hemel. Zilver van vreugde, van heerlijke te- redenheid, om die duizenden, die een Jaarde van zilver afln kennis) en karakter rn uit uw deiuren de wijde wereld in- poegen, het Weinige echte edel-metaal, at in dezen tlij'd van ruim verval, zijln landaardwlaarde heeft behouden. Zilver waarmee oen kind opigroeit, 'n inge mento'h Wordt, voortleeft tot zijh aderdom, uitgevend en wisselend dat lanke zilver, tot eigen en anderer Weï- ij'n, zoo vergarend 'n onvervreemdbaren, igen 's|chat, omdat het zilver door U rneo egeven,i mm'erdoor zichzelf vevinenig- ïgt. 'Zilver blinkend in het Toeken, dat w vlag was in den oorlog-lom-dq-ziel'-vam It-kind; het Kruis!! Waaromheen de vij'f- p twintig jaren zijh g'ehamerd tot 'n [lveren «jchaial, Waaropi nu geheven mo worden de verdiensten-met-hiinizil- De nieuwe burgemeester benoemd. Naar wij' vernamen zal de Staatscourant van hedenavond bevatten een K.B. hou dende de benoeming van den heer M. 'Kernhout, burgemeester van Kampen, tot burgemeester van de gemeente Middel burg. I De heer M. Eernhout werd 30 Juni 1884 te Buitenpost (Pr.) geboren. In Mei 1910 benoemd tot burgemeester van Tienhoven (Utr.) van welke gemeente hij ook secretaris werd, volgde in Juni -1914 zijne benoeming tot burgemeester "der gemeenten Mijdrecht en Wilnis en in Mei 1919. die tot burgemeester van Kam pen. Gemeenteraad. Die .agenda voor de a.s. zitting! is aan gevuld met het volgende: Voorstel tot vaststelling eemer vewdei- ning tot regeling der eisöhen van benoem baarheid voor onbezoldigde gtemeente-veld'- Waichters. Dit op voorschrift van den minister van binnenlandsche zaken. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor noodzakelijke. TepaTatieWefp- ken aan de beide torens van het Stadhuis. Die totale kosten worden oip f 1600 ge schat. vormd, vermlooid ook hier en daar maar Zilver, van 'n kwart eeuw glans om en over u op; dezen datum, die éénmaal w'as uw eerste glorieuze levensdag, waar op 'n priesiterhart, 'n volksveirfiangan, da hoogste wensch van 'n parochie, in stee- nen en planken en hypotheekakten hun langverhoopite ideaal verkregen zagen: een Kioomsche Katholieke School I Zilver, met zweet-van-werkerghanden, met giften van ijij'ken, van arme tobbers], waren de eerste steentjes voor u saamgei- bracht, in volle toewijding, in 't hevig verlangen om te ziem gebeuren, wat nog slechts 'n zeer-geWaagden droom leelt, door den Pasmoor aan zij'n par-oc'hianen verteld. Zilver, in dien kankierenden slag der troffels van de metselaars en als 'n zilver scherp-getand© vlam rukten de timmerlui de zaag door balken en planken, waarmee uw tegen-stormen-bedoeld-llljf (moest in el kaar gehecht. Zilver, toen, in zegansprenkel der ge wijde handen en in 't zwarte glansen van de ebbenhouten Kruisen boven uw loka len, waar de Heer als richtend doel en leeken, nu viijf en twintig jaren reeds, uw kruis' en leed verzoeten mocht. Zilver, is gekomen, o'p die vele dagen met-de-hitte, om! het hoofd der trouwe onder wlij'z'e'ris), did vooir uw klassen ston den tot ze zijn vergrïjls]d. Zilvar speelt vandaag in uw ruiten, die uw oogen Zij'n, in uw' aanblik, zoo van binnen als van buiten, in de glundere trekken der tevïïe- denen, in de bron-klare oogen dezer hui dige lichting jeugd, aan uwe zilveren ervaring toevertrouwd. Zilver in uw' borden en uw banken, in strumenten, boeken, kaarten, in uiw' leien zelfs, voor .zoover zlij! ei' nog zij'n Zilver in de stemmetjes der 'komende generatie, die vandaag in de kerk' uw de" p.pa. Niet ingegaan wordt op het .schrijven t]la van de> gemeente Heinkenlszand, inzake (jcn gemeenschappelijke aanstelling; van een gemeenfce-olzidhter. Ben request van de Donderdag j.l. op- j£ri gerichte af deeling van den Ned. Chr. j.el. Landarheidershond ,om toetreding tot de OClp regeling bedoeld bij het Werkloosheids - besluit 1917 wordt in handen van B>. en .W. om advies gesteld. Baarland. Zaterdagmiddag vergaderde, de Baad. Na opening wemsehte de yoiorz. de leden met hun gezinnen oen. 'gelukkig jaar. Spr. herdacht den in heit af'ge- loopien jaar overleden, heer Schout, paid- we.thouder en oud-raadslid. Spr. deelde voorts mede, dat de maooa- dam is .aanbesteed voor f'293-.flra.noo ha ven. dat de aangekochte grond voor wegs- verbetering is (geleverd en de koo.pi do.or Ged. Staten is goedgekeurd, en dat be noemd is tot voiorz. van het Burg. Arm bestuur dhr. P. Traas. I Aan M. Oudeman is eervol ontslag ver* loernd als gemeenteveldwachter. Da voorz. stolt, namens B. en W. voor, 'Ctervol ontslag te veideenen aan dhr. M. Oudeman ,als ,a. gameentebode, 'b. klokké-. mist, c.. schoonhouden gemeentehuis'. Al dus besloten. Meit het onder a genoemde wil de voorz. wachten tot voorzien is in de plaats van dhr. Oudeiman als gern.- veldwaehter. Vo,oir heit- onder C genoemde zal eien oproeping worden gedaian eh b aal worden opgedragen aan den kaïntonnier. Dlir. de Eijlc (a.-r.) vraagt: hoi© gnopit is de. belooning voor schoonhouden gemeen tehuis. Die voiorz. zegt f'40. Punt 4 der agenda. Bespreking inzake nieluw te- benoemen gem.-veldwachter. Do w' voorz. zegt, dat. in art. 225 der geimeenite- zl' wet staat dait kleine gemeenten een rijk's- Z1. veldwachter kunnen benoemd zien als nl gem.-veldwachter. Alsdam wordt.veriianlgd het .salaris gedeeltelijk te behalen door gemeente en rijk. Dhr. Traas zegt, als de linanciecle toestand van de gemeente liet toestaat, lietf'st een gem.-veldwachter te hebben. Spr. vraagt tevens of' er viooir-. en nadeden zijn aan een rijiksveldwaehfcei' voor de gemeente. De voorz. kan dat nu nog nieifc zeggen. Berst moeten we afwachten Welke de, al- gemeene maatregelen van Hestuur z'ulleln zijn, daar deze nog niet bekend zijn. Do districtscommandant he.e|f!t medegedeeld, da.t inmiddels voiolr piolitiediemslt wordt zorg gedragen. Dhr. de Bijk vloeit veel voor een rijksveldwachter met het- oog op bezuiniging. De voorz. stelt voor om te adviseeren voiorloio.pig niet over te gaan tioit de benoe- ming van een veldwachter Hiermede stiemit de Baad in. i ne B. en W. stellen den Baad voor in to zus dar le di g' ni bt Ej in iren waarde, eigenlijk sjechts ten volle mrbaar .achterr 't zilver v,an Godsi sterren. Zilver dat vandaag, door den Almae'h gen God va.n Jeugd en Sidholan zal ge jhreven Worden mat, miet een gouden 1 uw monnlmént in, eeuwigheid. Goud, >ud voor de afgestorven stichtarsi, e hun insitemlming er naast zullen schrij'- en, goud, gbud voor de overgeblevenen, nieuwere, de jongere, die al'4 'n slee- ar, recht 'door vael onstuimigheid, n •ek'ben zullen naar diei 50. Het cTijlfsr van w toektómgt., van uw Goud! .Want. wie e jeugd heeft, zal zie beide hebben, in ier en twintig karaat Zilver, èn Goud! C. L. POLDiBBiVAABT. ö„S!choiolbeöt."_ Rlijlkspastspaarbank. Opgave betreffende het postkantoor te Goe$. Over de maand Januari 1933. Aan bovengenoemd kantoor Werd, in den loop der maand op Spaarbankboekjes ingelegd f58.728.95 en terugbetaald totaal f38.743.45. 'Derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 19.985.50. Het aantal nieju'W uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 38. Beeds voor f8,40 per maand kunt U zioh thans een Philips radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Hanswccrt. Zondagnamiddag had hier op het terrein van de werf' de competitie wedstrijd plaats tussehen Hansweertsche Boys I en Goesche Boys1 I voor de 2 e klasse Z.V. B. De partijen, gingen liet eerste half u-ur tegen .elkaar pp, waarin beiden één keer doelpuntten. Door bet lorsehe spel van de Goesche Boys, waar tegen de scheidsrechter te slapi optrad, moicit de mid-voor van de Hansw. Boys het veld verlaten en spélen de Hanslw. Boys met 10 man verder. Elven vtoor de rust maken de Goesche Bioys er 21 van. Na de rust zijn de Goesche Boyn in de meerdeiheid, mede door (het gebles seerd maken van de mid-voor van de te genpartij. die niet vervangen woirdt. De eindstand kwam meifc 52 voor deGoesohe Boyis. Zaterdagavond had in de za,al „Tha lia een bal-avond plaats. Toon opj het 'eind van het bal een paar dames hun mantels opzochten, bleek dat dezte ge- J heel door messneden Vernield waren, i Men vermoedt dat hier een wraakne ming op een meisje in het Spel is. De po litie heeft de zaak in handen, maar de da der is nog niet bekend, hoewel een aan houding beeft plaatfe gehad. 's-H. Ablskerkc. hf gaan op het aanbod van Ged. Staten van P1 een renteloos voorschot groot f 3850. De raad aanvaard dit aanbod. Diti is voor verbetering Baarlandschen Zandweg, In dit werk is een bedrag van f'2000 orbeids- uu loon begrepen. De gemeenfiedianist. wordt Y_a door de uitvoering yan dit werk' jaair- lijk® belast met f 157,50. Da voorz. antwoordt den lieer .de Eijlc y? op de door helm gedane vraag aangaande den brand bij de Jong. Dhr. de Bijk ov vraagt of het rapport van de brandweer iet vei kaï' al is ingekomen. De voorz. antwoordt bevestigend. Dhr. Boonman vraagt hoe veel arbeiders in de werkverschaffing ar- we^,_.j__ welk loon wordt beitaaid. De In de Baadsvergade- j ring van Zaterdagmiddag wie dhr. de Bo» met kennisgeving afwezig. Na ope- 1 ning wenstóht de voorzitter den leden I alle goeds toe in het nieuwe jaar. Hij wij'st eir op ,dat. de gemeente-financiëUi in goeden toestand varkeeren. De voorzitter doet daarna, medadeeling van zijne, herbenoeming als burgemeester met 18 Januari j.l. Afwijzend wordt beschikt op het ,be- kende adres dea- gemeente Ambt-Harden- berg en ingewilligd het verzoek van hee« ren notarissen en advocaten in Zuid- en Noord-BieVeland om adhaesie-bMuiginig in zake verzloeik omtrent de zitdagen van den kantonrechter in Goes. Voorz. zteigt, dat 15 arbeiders werken tegen ^^D,en utirloon van 22 cent. Dhr. Traias vraagt of in deze gemeente ook fofo'is van Prins Willem van Oranje aa,n de leer lingen der drie "hoogste klassen zulïïen worden uitgereikt. De Voorz. z'ejgt dat dit reeds in orde is. Driewegen. De raad vergaderde Don derdag. Er werd geen instemming be tuigd aan het adres van Ambt Hiarden- berg inzake verlaging van de belasting op da ongebouwde eigendommen, dodh wel aan het adres van notarissen an advoca ten om bij opheffing van het Kanton gerecht. te GoeiS exta'a zittingen te laten houden aldaar, door den .Kantonrechter. Den kappers wordt vergund dos Woens dagsavonds hun zaak tot 10 uur open te doen zijn. Tenslotte word't eon Steunregeling vast gesteld voor landarbeiders, Moimpemima- kers en bouwvakarbeiders, met de vol gende uitheering voor gAuwden en. kost winners uitgafrokkénen f7 per week; reglementair nog niet rechthebbtendan, dubbel uitgatnokkenen en ongeorganiseer den f'6,50 per week; kostgunglars le cate gorie f'5,50; 2e categorie f5, toioslag voor le en 2e categorie i' 0,50 per week per gezinslid boven 2 perS|c«n|en. Een verzoek om k'oleinboleslag werd af gewezen. VGravenpioïéter. Dezer dagtan verga derde de raad. Aan het adres dar nota rissen op Zuid- en Noord Beveland in zake ophef if B'nig van het kantonigerooht te Goes zal instemming worden batuigd. De minister van Financiën 'deelde mee dat de rijksuitk'eering uit. heit gemeente fonds is vastgesteld op f' 3.1813 per in woner, Zoodat de gemeente 9648 te weinig ontving. Van den Bij'ksdienst. der W erklooAeidsverz éldering en arbeidsbe middeling kwam beriAt, in, dat) over 't' 3de kwartaal 1932 het bedrag der lextwa subsidie werd bepaald op f' 200. 'Uit een mededeeling van den Directeur- Generaal der P. T. T. blijkt, dat de con- oassiAcmder voor radiodista'ib|uitieverplicht is aan iedere aansluiting op het distribu- tieneit te voldoen, bijzondere gevallen daargelaten, door den Minister té be slissen. Ged. Staten stelden de gientseenteireke- ning over 1931 definitief' vaat. "Voor pacht van bouwland der gemeente werd ingeschreven door G. de Jonge en H. Mol, rcspi. voor f'28,25 en ¥36,50 par gemet. Deze bedragen vindt wethouder Schou ten veel te laag, gezien o>ok' het Heit, da,t de gemeente aan spitloon, door werk- loozen genoten, f 60 por gemet beitaalde. Hij meent dat de verpachting niet ruim genoeg werd bekend gemaakt. De heer B. Mol bestrijdt de meenipg van denj h^er SAouten en vindt de bedragen hoog ge noeg. ToA wordt het voorstel-Schouten aangenomen om de verplaAting noig per advertentie ppbliA' te maken. De heer Verhuist wijst er bijl de rond vraag op dat da hpur dep gemeentewo ning op 16 Maart afloopt ,en dat hij ver nam, dat de tegenwoordige huurder gaat verhuizen. Hiernaar Zal ©en onderzoek worden ingesteld. De voorzitter deelt mee, dat heit hujp- postkantoor zal worden omgezet in een poststation. In plaats va,n 5 uur, zooajs tot nu toe, zal het kantoor 3 luur per .dag o',pen zijn. Het gemeentebestuur zal aan het hooifdbeistuur der Posterijen verboekten deze uren te stellen yan 910 voorm., va.n 321 en das namiddags van 67. O vezalid. Op 9 Februari te 3 uur had in de Gemeenteherbeag de ..jaiar.vietr- godding plaats van de Hianze. De voox- zi'ttar. .dhr. Priem, sprak een welkomslt- wo.ca'd en uitte de beste wenschen 'en danlt' voor de trouwe: opkomst, ook' een woord tot de Geestelijk' adviseur. Hoewel in Ovezand het grootste deel van de K.-K. Middenstanders heit nut- "der organisatie begrijpt, zijn er toch nog enkele die zich afzijdig houden. De secretaris, dhr. Nagt- ssaam, las eien uitgebreid jaiarvekrslag voor. Met ledental was met 2 toegenomen. En- kale acties waren uitgevoerd. Het ver sla,!!' van den secretaris werd onder dank zegging goedgekeurd, alsmede het Ver slag van den penningmeester, dhr. Be- mijn. De financiën gaan een weinig voor uit aangezien heit overschot groatey isr dan verleden jaar. De' aftredende pen ningmeester werd mat bijna .algemeene stemmen herkozen. De aftredende voo- aittcr stelde z'ioh jiiöt meer heykiasibaar. lu zijn plaat» werd gekoz'en dhr. M. Bijk. In de vaoature-M. Bijk werd ge kozen dhr. J. Uititerhoeve en in de vaca te re-van Steenbergen als oominissielid dhr. Kuoj-jey. De, rondvraag had nogal trek wani u.v werden vele vragen gesteld ;en beantwoord, daarna, sluiting. Om 6 uur wanen alle leden met hunne Vrouwen en huisgenooten bovein de 16 jaar weer vereenigd in de geanaentelher- berg, alwaar door het bestuur een feest avond weird aangeboden. Men zegt wel tegenwoordig het is geen tijd om te leesten, maar wanneer men zoo een avond geafl is het meer om de verstandhouding op hooger peil te brengen. Da tooneelvereeniging zorgde voor ©enige mooie voordrachten en kluchten, welke prachtig werd'en uitgevoerd. Ook had de secretaris voor heit, vroiolijke Bad ;en een Tomlbola gezorgd, hetgeen heel aardig en verrassend was. Deelname, ©n pleizieir was algemeen. B.-K. BSjfk'slkriiïg-arganisatie. Het bestuur van de B.-K. Bijkskieist kring-organisatie te Middelburg heelt het volgende bericht gtaonden aan afgevaar digde en besturen der kiesveneieinigingen Van liet Diag. Bestuur der Staatep'artijl is bericht ontvangen, dat Kameron/thin- ding Waarschijnlijk is. Hierdoor zullen de verkiezingen zeer vervroegd worden en Zijn alle termijnen eveneens vervroegd, zoodat de vergaderingop 5 Maart fel Rreskens vervalt. De gecombineerde vergadering Den BoselfZeeland mloet gehouden worden 19 Februari a.s. voordien inbeten, de .afgevaardigden Zijn gekoZen. Derhalve wordt de vergadering1 van den Bljfcskieskring gehouden op Zaterdag 18 Februari ,a.s. des namiddags te twee uur in Hotel Pays Bas te Terneiuzen. In verband mét het spoedeischende karakter van deze vergadering' zijn eenige agenda punten vervallen. Wij' deelen u tevens m'ede, dat Waar schijnlijk 5 Maart de proefstemhiing' zal 'wforden gehouden, da oproormgfekaarien daartoe zullen ten spoedigste Worden ge zonden. Agenda 1. 0'p,enin,g. 2. Notulen (worden voor de vergade ring ter lezing' gelegd). 3. IngAotoén stukken en mededeelingten 4. Bespreking candidaten. 5. Verkiezing afgevaardigden gecombi neerde vergadering. 6. Bondvra,ag en sluiting. Het kanaal TerneuzenGenl. Beuter m'eldde gistjêravond uit Gent: Ver tegenwoordige,ts van het gemeente bestuur van Tei-neuzem, ondea" leiding van buxgeanëester Huisinga. en leden van de Kamer van Koophandel voor ZeeuwsA- Vlaanderen zijn vandaag te dezer stede bijteengekoimen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Gent en het bestuur van de Kamer van Koophandel alhier. Tijdens een noiemaal heeft een belang wekkende gedaAtenwisseling plaats ge vonden. Die aanwezigen waren eenparig van oordeel, dat "het in het belang zoaiw'el' van de stad Gent als van Zoeuiw'sAk Vlaanderen zou zijn, indien de Nederland- sAe en de Belgische regeering onmiddel lijk anet elkander in onderhandeling zou den treden om1 verschillende kwesties op te lossen, die het kanaal van Terneuzen naar 'Gent betreffen, in het bïj'zbndetr 'den aanleg van een groote sluis. DleZe onderhandelingen zouden mbeten Worden gevoerd, onafhankelijk' van de andere vraagstukken, die nog' hangende Zijn tus sehen 'Nederland en België. Coiiiacl-iominfesie vo,or werkhuizen- zorg in JVrest" Zeevwschr 1 aan der eu D» vele bemoeienisisen, Wlelke voor de gemeentebesturen uit het wterkloosheids- yraag'stuk voortvloeien, deed de Veroeni- giifgi van burgemeeébei's, seefretagissen ®n oUtvangera in het v.m. 4ê district van 'Zeeland (W.est-Zeeuwsch-Vlaanderen) be- fejluit-en tot het instellen van een Contact- Commissie voor Werkloozenzjorg. Het vQorlaopige regultaat van haar ar beid heeft de- ebmm'isjsie Vastgelegd in Er wordt gehuicheld. Zondag heeft te Am^terdaM-een ïpïotUast-' vergadering, plaatsgehad van de S.D.A.P, 'liegen de g'ebeurtenitoen in Indië. Ir. Al- harda kwam op de proppen m'et een uiteenzetting van lret gebeurde ien was wel zoo vriendelijk om to» te geven, dat geen enkele regeering een muiterij! inhg gedoogen. Men had echter niet zpo ruw tegen de muiters) mbgén bptreden; dom en tactloos Waren de autoriteiten "te werk gelgaan, zonder waarschuwing! Dé ouda lieer Wibaut sprak feller en had het over een geZags, !-schandaal. Dhr. Drop, het Kamerlid, deed er nog 'n sAepje op eu een Indonesiër kreeg gelegenheid tof open lijke opruiing tegen Nederland. Met da gebruikelijke motie werd de vertooning gestoten. Een vertooning'?. Nietsi meer dan dat Precies 'n week eerdei', taen de mui terij' pas uitgebroken was, heeft' het socia listisch Kamerlid, ir. OramA, kampioen- wiaohtgelder, ook over de Zeven Pawin- ciën gesprolien. Dit heerschap verklaard© toon er 'n verduiveld genoegen in ta hebben. JamWer dat het grappige mentoh' nu ook dezen Zondag niet op de planken Irtram in'et muiters-humior. Dat hij" d© getroffen families aan het opvTaolijhan of aan het ondersteunen was, lijkt ook niet iwaarsphïjhllijlb. Er is meer! f Mlaandag heeft de gAeele roode pers met voldoening over het dra*m!a gé^ehre- yen. Die mariniers) in den Helder zoo heette het, hadden pret gehad over 'h'efc ge'wapend verzet tegen hun officieren. Een zeeman is] immers altijd rooder op d© graat dan een landrot, Werd er aan toege voegd. Zondag j.l. i^tond de leider der sod. Kamerfractie te betoogen dat mluitei'ij' al tijd uit den booze is. Er is; nog meer! Than^ zat men te jainjmeren over het gebruiken van geweld, maar vorige Week' is geen enkele mode organisatie op het voorstel ingegaan van. dhr. Colïjn, om den muiters te bez'w'eren m!et hun onduldhar© actie op te houden. lederen S.B.A.P.-er vond liet toen nog lollig en onschuldig. 1 I lil' ia nog veel meer 'n Paar maanden geleden, stak een so* 'cialistisch betooger te 's-Gravenhage een agent van politie, die rustig! het verkeer stond te regelen, met een dolk dopd. Dit slachtoffer van roode terreur Werd geen goed woord waardig gekeurd. Hoewel de rood-georienteerde bond van politie-beambten een woord van protest tegen den laff'en moordenaar eisphteh, wilden de spcialistislche bladen, noch da socialistische leiders, dit woord uitspreken. Thans schreit men krokodillentranen bij de baar der muiters), dia op hun infearöeyfen schoten en dreigden met schieten; die koopvaardijschepen wilden aanvallen en, volle rebellie pleegden, lachend om va zesjmaal herhaalde vlaai-schuwende en drei gende toMm'aties. Wat 'n huichelarij "bijl de lijken der slachtoffers van hun eigen Wandaden en van... de roode demagqgfelf UETKIfflK. een, aan de geimeenteb'e.gturen uitgiebraohlf rapport, waaraan het volgende is) ont leend Wier k verstohafifli ngs en wer k v e r nuimingSiob j edt en Die 'camtaüssie heeft ziA bij' de bespre king van de voorstellen op1 het standpunt gesteld, dat het niet pp haar weg lag het oeclonomi's|che nut der werken te Keoor- deelen, maar dat nitshiitemd hnn beteeik'a- 'uis als object van werkverruiming of werkverschaffing punt van disAssie kon z'ijh. In bespreking kw'amen de volgende Werkeni i a) Ontwatering van gtonden rond Aur- denbur'g en Eiedei. 'De aandacht van de besfturen dezer ge meenten werd hierop gevestigd; de brief wisseling duurt nog' voort. b) Centrale gasfvoorziening 'door de fa briek te Ooqtburg. Het gemeentebestuur van Oostbnrg had dit plan geopperd; aan onze uitnoodigittg een voorstel uit te werken, is bereids een begin van uitvoering! "gegevA. c) "Omlegging van rijkswegen (bïjT Slchoondïjke, Oosjtburg, Aardenibur'g ent Sluisj). Op ons verzoek' heeft de commissie uit Ged. Sltaten inzake de Werkloosheid deze zaak onder de aandacht van den hoofd ingenieur-directeur van den Eijk^watA- sitaat gebracht. d) Kanaal Bre^k'ens^Sluis. e) 'Luchthaven Wegt-Zleeuiwsch'-VI. Bij de öomité's), die de voorbereiding van deze plannen op zich genomen hebben, werd op spoed aangedrongen. f) 'Wieg Horifdplaat-Verbindingsweg. Wlij traden in cbrre'sjp,oindentie jnet de conimiqsie van Ged. Staten en de besturen der 'gemeenten Biervliet, IJzemdijke en Hoofdplaat. Het 'gemeenlebésjtuur van BiervBet heeft' een donferentie gehad met amibtenaren van. den pnovinCalein watersltaait', dia met de verdere voorbereiding isjpoed betraAfcen, terwijl tuspc'hen de besturen der gemeeaften Hoofdplaat en Biervliet bepjprekingetn. gaande zijn". g) Bijkvielpad BrasjkënsKnobbe. Dé vijf ku^tgemeanten wérden aange- iSohreven en het is ons bekend, dat deZ© een icomtaïsge gevormd hebben, die unlet voortvarendheid ,aan het opmaken van een; project werkt. h) 'Indijking van den Braakhoan en het Zwin. Aan de mogelijkheid van uitvoering van deze omvangrijke werken wordt aan dacht gewijd, o.a. door overleg met da commissie uit Ged. Staten.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2