NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOC DE KLEINE BAZAR Sola-Silver ELAND UVIENNEST 1ESPREKKEN 1 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES Di*y^$Sö?a£2rSS fl BUITENLAND 1~| FEUILLETON In twee wereiddeelen. IERLAND ROEMENIË JAPAN CHINA fl BINNENLAND |~1 Complete Sorteering ALLERLEI A? en bedrogenen, (ie revolutionairen ze* erste da,ad een aanval £nlang ztorgyuldig aan- en godsdienst, pries- Ije® tischte dit.. Z,ooale -mpcn vrijdenkers het lieze vooruitstrevfenden 1st en afkeer voor da jilha'ftige rooden jdejgje® ;le paters en bpoieders St nieuwe staatsbestuur veiligerOndanks dia het letterlijk bommen luwe republiek1 en zóó |het voor iedereen dat hter stak, dat men J:es;uïetie®(g\ruw:el heeft |de revolutiemannen dus uitbamninigszioht niet k-deel! Vorige waak was Een dat de Spa;aansohe |iëteit van Jezus hun Mien en hujizten maos- katholieke Madriïeen- late" schreef naar a,an-. jlatum, met 'n moed, die Rag, dat in het afigeloo- [wnje heeft kunnen con- I ;n zwaren slag de re- fanatisme, a;an de eigen ilf' hoeft het onderyon-i nog steeds niet erin ge- yn door andea-en te ver ga van hot wereldbe- l'iuim van den Ebiio te zij zidbizelfs genuad- Istea-rewaaht opnieuw tos den illu'stefen geleierde, leeds, de ziei van is ge- clie 'en biologische insti- |jn nog steeds geslote® en pie „Inisltitiuiba Caitolioo da ■te Miadfid dait het ge- Méi 1932 vernielde, is hröerd maaax staat nog >aar onderwijis zijn de Verb anningsdeicr eet niet bleken. In vele scholen hat tot duisver niet mio- Jit onderwijs te hervat- l.oaals te Ohajuadtin de la tal leerlingen sind shat luiert en defmaita vermin- gnster van onderwijis dit maskeeren dooj _de laex- I illande scholen bijl elkaar larlies dep „Spaansche cul- loonstaiteerd in het gratis het herstel tot dus- lis gebleken. De duizend het I. O. A. I. gratis vingen em de dertig-dui- de avond- en Zondag- eten volgden, zijn op hat pile onderwijs verstoken, sultuten van da eerste |ion®air-e® die „"het doon eens eventjes uit 'het licht der wetenschap NUMMER 19 menschenl TIITJOlJlK. ij tijd? B5j| ons geologen gelijik' één dagl" ,dat zegt ju maar zoo on- terwijl1 u oen ,uur ge- g| gulden „tot morgen" hebt!" dge?" el toch al 'TP 'n half uur lom vrapg ik' het!" i - ie van verdachte"?," e van een huwelijk" is hij" Luwelijlk'?" Ier en nifaeder." ge den inlan eer^t belee- eesn DOTvij'g gegeven ®ïj| later eerjjt te bnnen ardhoprend is!" toch "dit winterlandschap', I f heelemaal niet vinden! ;en en de sneeuw1 weg, en als overal!" t de miensohen wit en alle zw[art wanen," vroeg de cdurende de Bïjbelsche ge- zoudt ge dan wïllein eanigen, „Zwtat" de an- ine Leida, zei: „Ik zou reepit willen wezen!", !k'_ heb hot geld alleen »ml mijn huishuur te kun- larmee zal ik bij! m|$h von- tuden; ik' veroordeel u, dan it een jaar vrij'; logies!'? u (mij geld voot mlijjh uitzet nd, ik wist niet eens, dat Was! j_ i Üe i^ goed, vader! Leest 1 geen k'r,amfen imker?,'* ivoc'aat, die indertijd "een ka|m!er Mj| je had, nog al- egein die: scheerzeep-fabriek? heb ik' een geMeuibileerdjB n!" i i DINSDAG 14 FEBRUARI 1933 29STB JAARGANG Bureaux van Redactie en Administratie: Westsinge! 75, GOES; i„i»r|ocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bntr0'MIDDELBURG^ Markt! en 2; Teiefoon No. 474. 'Alle brandweren uit' den omtrek zijh 'te reunkirchen ®jam'etngatrokken, evenals de eneesjk'undigle diensten, welke allen met ;'r,oote inspanning! en üjfver hun droavo tverkzanmheden verrichten. 500 arbeidersj 'ijn met het opruimingisfwerk bazjgf. Op "ersfchillende plhatsan moeten de ongeluk-1 lagen, die bedolven lage®, onder ibgesjtorta ijzeramstructies met Zuurstofapparaten los >olasjcht' worden. nrc nnAinrOn APO PM HFC 7A 1|;'ukkfen va,® de® grooten gashouder en van U LO UUnUtilVUMUO L,ll Lil-O H i buitengewone zware buisjieidingen tot i'ie kilometer veir het land in geisjlïngfeirR groote waarde van publiciteit De politieke crisis. Het verdraaien van feiten is in het poli tieke cursus helaas een nog veel voorko mende gewoonte. Men ziet het w'eer bijl t 'palS) uitgebroken conflict tusschen regeering en Kamer. Men kent de feiten. Om de ■staafebegroo- ting in evenwicht te krijgen, een nood zakelijkheid die iedereen inziet, züjjn er een reeks van maatregelen noodig. Die maatregelen zijh met btjikans; onoverkto- menlijke moeite gevonden en getroffen door het zittend kabinet. Eién daarvan was de bezuiniging bij de rechterlijke macht. Geen bezuiniging „mek 't dolmme poficod," maar Volgens een weloverwogen breed-uitgeweikt 'plan, dat minister Dion- ner maandenlang w'erk' gaf. Die bezuini ging beliep ruim 'n half miilioen per jaar ■en tiof geen vitale1 deelen van de staats machine. Natuurlijk zou het voor eenigen ongemak opleveren, doch dat "is, bijT iedere bezuiniging het geval én behoefde in deizo kwestie ook''geen doorslag1 te geven. De minister kWaiml met dit ontwerp» voor de Kamer, na eers|t! reeds belangrijlke concesjsies gedaan te hebben en vond het meerendeel der Kamer toch tegen zich! Bij de oppositie geen greintje waardee.- ring voor het tot s;tand' gebrachte. Slechts critiek van een ietwat gezochte sport en alles, behalve gewichtige beswaren. Bij' links domineerde de lust om! cie regeering dwars te zitten en de Chr. Histoi'isidhen zeiden bevreesd te zijh voorl'n bevoivdciring van den t-rek van 't platteland naar de stad t De regeiering, overtuigd, dat zij1 de ge vraagde bezuiniging noodig had en daar om niet mocht prijisigeven in 's lande be lang, plaatste zich achter minister Donnei', die namens haar woorden slpirak, waaruit duidelijk op te maken viel dat het ka binet zich niet neer zou „leggen bij 'o afwijzing of opschorting. Ondanks dit stemde de geheele linker zijde met chr. historischen en dissidenten tegem en nog wel op 'n moment dat cms nationaal prestige geen reigeeringsterisis hebben kon. Wie hier da schuldigen waren kan 'n kind begrijpen. Toch gaat de geheele linksohe pers als 'n onzinnige te? keer tegen de regeering V.oor 'n paai- kantonrechters, wordt er gezegd, had de regeering niet te vluch ten. 'n Crisis om' zo.o'n onbenulligheid is een slechte grapi, een zotheid, enz. "Man hoont ongeveer deze „slappe regeering,, voor haar vastheid in deze kwestie. Wat 'n draaierij. Links en de ohr. hist, vonden het "wets ontwerp' van weinig beteeketnis, een nie mendalletje. Toch zagen ai deze lucht hartige Kamerleden er niet tegen op, om desnoods de regcering, die niet meende, -te mogen wijken, voois zoo'n niemendalletje opi te offeren. Wie is hier nu schuldig? iWi» lijdt hier aan dubbelhartigheid? De regeexingi had hier geen conflict om mogen aankondigen, zeggen de dhr. histo rischen. Neem eens aan, da.t dit fout was, dan hebben de meeste Kamerleden toch die fouit voortgezet en gaan dan allea-mtaist vrij uit. 1 Zélfs bij erkenning dat de re&eering te te onvoorzichtig was, Moei fcioh toege geven worden, dat de Kamer bepaald roekeloos deed. De rageeTinoj had im mers, bij bat stellen van het rilitimaitufm nog de hoop, dat de Kamer daar voor zwichten zou en 'n crisis kW uitblijven Links en chr. histcSrischen wisten oiter, toen zij de mOtie-Boon steiunde®, dait zij de crisis veroorzaakten. Niet op de reigeerin&l moet. de eerste steen geworpen worden'?' ENGELAND Ben verkla ring van Mac D on ald. Gister zijn aan den premier in het Da- 75 De Indianen gaven zooals man ziet, den ouden Grieken niets toe. Hiu® Miner va, de godin der wijsheid en der weten schap1, had den uil tot.heilig dier verko ren, die wais haar gewijd. Trouwens een andere eigehsohapi wa,t dit oplpierhoofd me,t den uil gemeen had, was, dat hij in het duister zoo goed z'ag als bij dag. Meester Borrens was goed gezien bij den machtigen en krij^SzuchtigeiE etaim. Ook hun had hij diensten bewezen, blij het afbakenen van hun jaehfcgronden in het Cpngreisland. Hij ging op hein af en weldra zag hij den Indiaan in zij® schilderachtig kostuum staan voor een machtigen den. Zij® pu.ard graasde in de nabijheid. Hij blikte op toen liij steppen hoorde en Dorrens naderen zag, ma.ar gee® trek van vanzijn gezicht verried de minste ont roering. i>tk groet mijn broeder den Nachtuil, hij is een groot opperhoofd, «p1 hef oor, logspad zoowel als in de jachtgronden gorhuis talrijke vragen gesteld met be trekking tot de Emge'lseh-Amerikaansche sehuldonderhaoidelingen. Op» de vraag of deize pnd&rkandeiingie® beperkt zouden blijven tot de pocloigs- schulden, antwaordde: MacDonald, dat de regeering erin had toegestemd «n tegelijk met hat vraagstuk der oarlojgisschulden vraagstnldken van oeconomischen wereld politiek te besipireken, waarbij de twee reigeerinigjen bijzonder belang hebbiem. Het doel van de onderhandeJingein is om de herleving van den .wereldhandel' cm van de welvaart te:bavtotrderem. Hoewel een regeling" van de parlloigs- ïcliulden een essentieele voorwaarde, van dit heirstlel is, hoeft de Engelsiohe regiaa- ring todh altijd ingezien dat er een aam- tal oeoonoimischie zoowel als financieele l'actbren zijn, die ook behandeld moeten worden. Dc liritsche regeering sitelt het zeieir op prijs om met de Amerika,ansdhe reigeering over het geheele complex vraagstukken van gedachte te wisselen. Op ecu verdere vraag zei MacDonald, dat lief doel van de Bngelsche delegatie was om in nauw persoonlijk contact met de. Amerikaansdhe reigeering te tlneden, zoodat beide regeeringen op harmonieuze wijze de glroote vraagstukken, die pp een oplossing wachten, konden onderzoe ken, alvorens een regeling tolt sjiamd kwam. De E-ngelsche regeering, aldus Mac Donald, wenscht een schuldregeling ,met de Ver. Staten, die haar iu sfeiaf stelt, haar Europaesehe politiek voort te zotten. B,e Iersehe spoorwegstaking. Er is; Zaterdag in den Iersche® Vrij staat weer een ernstige daad va® sabotage op de spoorwegen gepleegd door het in de lucht laten vliegen van een brug van den spoorweg bij' Barnesmoi-e in Djonegal. Dn daad is; door een groot en troep man nen gepleegd, van wie men 'Vermoedt, dat z'ij uit andere graafschappen afkomstig z'ijn. Wel .slaakt het personeel va® den Douegalsfchens poorWeg, dooli de directie dat in hoofdzaak toe aa® de terr,oiris|aftib vi aar het van buitenaf aan bloot staat. Naar de Sunday Expresp meldt, schijnt de staking, die in Ulster zij® oorsprong heeft, nu toc'h 'misschien gauw1 bïjiglelegd ti> zullen worden. Zoowel de directief nis de vakbonden hebbe® zich bereid ver klaard de onderhandeli®gien te heropenen. D'o spoorwegen staan daarbij: voórloppig nog op handhaving "van de loonsverlaging, doch zijn bereid na te gaan of èx hier en 'daar in de uitwerking geen wijziging te brengen ie. Het cominnnisinc verboden. De militaire1 autoriteiten hebben de ont binding giedast van alle communistische, organisaties, welke onder versiahiltende namen bestaan. In totaal worden twaalf organisaties dc,er dit besluit getroffen. Halsstarrig in dc barsheid. Zaterdag is het J|apa,nsche kabinet bijieiengekomen, teneinde te beraadslagen over den politieken en militairen toestand, De minister van buitenlandsche zaken, Oetejida, bracht rapport uit over den toestand in Genève en deelde vervolgens den volledige inhoud mede van het J;a- pausiïhe antwoord op de vragen van 4» commissie van 19. Naar half-ajnbtelifk wordt medegedeeld, heelt de minister van oorloig verklaard, dat Japan de besluiten ya® de commissie van 19 moest afwijzen daar het standpunt van de commissie in de Mantejoerijsohe kwestie voor Japian volkome® onaa.nv|a,aa-d haar was- Dc Jiapansche rageering kan niet onderhandelen mtet de oommissie van van het volk der Huronen." Nachtuil was een prachtige verstehij- nrng, al was zijn huid bruin, koperkleurig. Een trotsohe gestalte, het hootd met een krans van schoone uilenveere® gedekt, waarvan de grootsten als een diadeem zijn voorhoofd kroonden, e® zijn lang losffiad- derend haar in bedwang hielde® dat or deloos hing op zijn gelaat. ■Eien hoog voorhoofd, bliksemende brui ne oogen, een adelaarsneus, oen ietwat breede mond tussehe smalle lippien. Hij stond er als een beeld in ba-ons gegoten. „Mijn blanken broeder danlk't Nacht uil voor zijn groet. Wat zoekt hij in de jachtgronden der Huronen!" „Uw blanke1 broeder is een vriend der Huronen, en heeft met het groote hoofd Nachtuil de vredespijp gerookt en trouw gesloten." „Mijn blanken broeder is tr;ouw. Alle blanken zijn niet trouw. De wilde hond der prairiën was niet ta-ouw. Het volk der Huronen heeft hemi ter dood veroordeeld. Hij was valsoh afe een vialsoh dier, hij moest sterven door de dieren. Nachtuil stelde het voor in den groeten raaa, de growte raad volgdehet woord van Nachtuil. De wilde hond mo-est ster- negentien, zoolang deizte er aan vasthoudt, dat Mantsjoerije nog onder de soevereini teit staat van de Oliineesehe republiek. Dc ftdmirale staf en de generale, staf', die deelnamen aan de kabinetezititing hebben zich bij dit standpunt aangesloten. En zal een nationale raad van oorlog worden ingesteld. De aardbeving van 20 Deccmler. Eerst thans worden bijzonderheden be kend over de aardbeving, die op 26 Decern;- her 1932 iu de in het binnenland van China gelegen jirovincie Kansoe reus achtige verwoestingen heeft aangericht. 'Reizigers, die uit Kansoe in het Oosten van China zijn aangekomen, deelen mede, dat t al van steden cn dorpen geheel ver woest rijh. Het aantal slachtoffers wordt op 70.000 geschat I Hoewel het bericht van de aardbeving juist schijnt te zijn, kan men voor de juistheid van bovenge noemde cijfers niet instaan. AMERIKA Dreigende onnvcnte 1 ings(ittging in Uruguay. De vcreaheidemej;anen geleden gevluchte revolutionair Nepo-mluik' Saxavia heeft' v|an de huidige binuenlandsche partijtwisten in Uruguay gelbruik gemaakt om een groot aantal o-patandelingen aam de Brazi- liaansch-Uru'gua,a,nsche grens iu den Bras ziliaansehen staat Rio G-ilande da Sul te concentreeren. Saravia. is voornemens naiar Montevideo op te rukklen omi de regeering- Terra ten val te brengen. De regaerinig heeft echter uitgebreide tagenmaatrtegelen genomen. De grens wordt voortdurend door sterke cavalerie-afdeelingen bewaakt en inf'aiiteTie-Mgim'einte® worden in de .na bijheid geconcentreerd. Dé burgerlijke luchtvaart is onder streng militair toe zicht gesteld. Daor dea dreiganden o.p- mansch van Saravia is. het gevaar, van een binnenlandsehc® oorlog tusschen de Blancos, de nationalistische aanhangers van president Terra, en de Colorados, de socialisten, aanzienlijk minder geworden. D-E MUITEiRiI-J OP DE „ZEVEN PROVINCIËN". jj'n. Dje S;aarbrueck'eo-^tiras9e, die naiar de laats! des onheils' leidt, ligt bezaaid meilj jrokkén ijzer, kapotte huizen en (Stukken an de omhulling van den gh^houder. In de verderaf gedegen plaatje® Hom- urg, Zlwieibrueken, Wella^weil!er, Bexb'ach kankénholz, iSt'. .Inghert etc. rijn tal- ooze vens(terruiten doioir den ontzaglijken lichtdruk vernield. Kilometers) ver is de |a|s(lncht nog 'duidelijk' te bespeuren. Op e landwegen zijp. masten van hoogspaa-1 ing^leiding'en omgewbrpen. :Het terrein in de onmiddellijke nahlijf- eid van den gasjhouder liigit daar als een jeld der versjchrikking. Dfe huizen rijn it de fundamenten met den grond gelijk ïmaakt. Op1 de qtraten stapelen de m;em- i'hen de stukken huisraad, 'dia rijf nog uit et puin te voorschijn, kunnen hale®, op. nder de overblijfselen van een geheel' in- eStiort huis ligt nog een geheel gezin b;e- olven., O'p deiUi'en fjis) 'draagbiape® wbrden Doden en géWonde® weggedragen. 'OnVer- iioeid Zwbegen da vrijwillige hel'persj der eddingskolonnes om ie helpen, w:aar nog' mlp geboden kan worden. Dje ziekenhui»- en van het geheele gebied, tot in Hom- urg toe, rijn geheel vol met gewionden. Gelukkig blijken de eerste geruchten, ie reed^ spraken van 250 dooden, niet uisjt te zij®. 'Volgens de laatste Schattin- en i^ het waarschijnlijk, dat het aantal ooden ongeveer 70 zal bedrage®. Dit aan- xl is nog betrekkelijk' gtaring wegens het jiit, dat in de bedrijven maar wéinig p'eri Dneel werkte. Vele dooden l'iglgpn nog on er de puinhoopen. Zoo: zij®, in een bafé a.n de Saarbruckersjbr^sse door instor- snde muren alleen reedsj 4 arbeiders ge- ood. 1 Omtrent de oorzaak' kunnen uiteraard p het oog&nblik nojg Slechtsvermoedens horden uitgesproken. Volgen^ een opzichter van de ijfzterfa- kiek', w)a^ op 15 meter afstand van den fa^ho.uder een benzol-tankinstalliatie. Bijl leze installatie zto® de brand ontstalan lijln en het vuur ïzlou! het teer o'p' den ga^- iiOnder heblben 'aangeitasj. Men heeft toen |nel getraieht het 'gas uit de® houder te aten ontsnappen en hiejropi is de ramp- poedige ontploffing gevolgd. Volgen^ een andere lezing is de ontplof- 'ing van den gashouder, die een inhoud leeft' van 150.000 M3, dochi bp het obge®- dik der ontploffingSlechts 12000 M3. tevatte, veroorzaakt door een in de ben- i'olfab'riek ontstane kleine expliosie. Een lerde verondevisjelling is dat een' vonk" hit ten mlotor bTand zou hebben veniooijzlaakt, (velk'e brand rich 'dan rini hebWen uitge1- >reid tot de benZolfaibfciaken, wla.anaa afch- tereenvolgenS de !g"roote cn de kiene gas- Het Departement der Mutoe te Batavia j^r if tocht vtog^. deelt mede, a at het vliegtuig X);11, ge- heel overeenkomstig de schriftelijke or- I;anliier ,,Mr bandieten „atvöer(I. ders. welke aan dit vliegtuig waren ver- ,T 'strekt, de muitende bemanning aan boord aar Ul' Henver in Colorado Wordt van de Die Zeven Provinciën tot zespuH SDneld, hebben twee roovers den rijken toe heeft geispmméei'd, nl. driemaal radio grafisch op de 600 meter-gblf en diiemlaal op de 475 metergolf. Hierna werd den muiters tien minuten bedenktijd gegeven, welke werd miS(bTuikt door de driemaal herhaalde uitseining van het bekende telegram, m'et de toevoeging „Ons niet hinderen". Indien na 'het werpen van den eersten bom de overgave niet zou zijn gevolgd, dan zouden de vliegtuigen ten tweede male boven het schip Zijh verschenen en bom men hebben uitgeworpen tot een totaal 'gewicht van 1200 Kg. De door den bom gewonde Eturo'peesc'hie marinier Bom' verklaarde, dat hij! degene is geweest, die op de De Zeven Provinciën dc witte vlag heeft géliesohen. Dieize mede- deel ing wördt nader geverifieerd door een Meester Dorrens herinnerde zich het blaffende sp-reken van Schleicher, en zei- de op somberen toon: „Da wilde1 hond moest Sterven, de wilde hond is dood." Steeds dezelfde onverschillige ijskoude tronie van den Indiaan. „Dood! dan kan Nachtuil teriugkeeren to-t zijn volk, dan is gerechtigheid geschied." „Ik heb hein losgesneden van den btooim en zijn banden gebroken. Wil Nachtuil zien, dat de wilde hond dood is," en meteen ging hij op de plaaits a-an waar liet lijk onder het groen bedolven was. De Indiaanvolgde. Zijn wapen in de hand, zijn bonte, gestreepte mantel flad derde achteT heim aan. Zij® leeren schoe nen, de mokassins verdoofden zij® schre den, hij ging, als een schim. Meester Dorrens had gaarne van hein geweten, welke de misdaad van Schlei cher was geweest, en hield niet op telkens naar de oorzaak zijner stiia'f te vragen. „De wilde hond was slecht, hij beeft zijne broeders de Huronen, verraden." Meer kreeg hij niet te wetèn. De Indiaan bleef onverschillig bij al zijn vragen, en hulde zieh in zijn zwijgen als in zijn majesteit, als een koning, de koning der wouden, die antwoord noch JRANT 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; te beginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Zondag werden i n den loop van den dag' 100 ongeboeide en 50 geboeide inlanders^ benevens1 28 geboeide en 4 ongeboeide Nederlanders op het eiland Onrust afge zet. De meesjte hunner waren weinig onder den indruk. De Europeeslïhe gevangenen namen een houding van opvea-sjchilligheid a.an. De regeeringscrisis. II. M. de Koningin heeft gisteren de® voorzitter van den ministerraad on-bvén- gen t'er bespreking van den .daar, de in dei Tweede Kamer gevallen beslissing ont- stanen pblitieken toestand. Gisterenmiddag om vijf u'ur heeft een buitengewone ministerraad plaats gehad. De terugkomst tier Koningin. De Koningin had gistermorgen bij: haar aankomst te Den Haag een gïoote ovatie van een geestdriftige menigte in 'ontvangst to nemen. D>e politie had de grootefto moeite de menigte in bedwang te houden. Die Koningin bracht' een kórt bezoek' aan de Koningin-Moeder ten paleize Voorhout en arriveerde daarna aan het paleis aan het Noordeinde, waar wederom, evenals langs den heelen weg", toid gejuich en hoera w'eel'klonk. Het publiek' hief spon taan het Wilhelmus aan. reden behoeft te geven. „Nachtuil spreekt niet, wanneer hij niet spreken wil. Dat doen de blanke® alleen, dat weet mijn blanke broeder ook; wel," was het antwoord. Toen M'eester Dorrens de takken en bladeren had weggenomen, zeide het op perhoofd, zonder een spier te vertrekken: „De wilde hond is dojo.d. Nachtuil kan gaan," en keerde rich oon. „Zal het opperhoofd van den grootten stam zijn blanken broeder helpen, hem te begraven? Het is toch een mensch!" „Een valsch mensch, die geen eerlijk graf verdient." Meester Dorrens kon echter niet be sluiten ,heit lijk zoo achter te laten, .een prooi der wolven en der jakhalzen, de hyena's der pi-airiën. Weet mijn vriend, Nacht,uil, geen ge- eigende plaats? „Nachtuil zal een plaats wijzen aan zijn blanken broeder offn het aas van den verrader, er in te werpen. Htelpljn zal hij zijn blanken broeder niet." 'En hij ging! Meester Darrens vooruit, en bracht hem door het botadh! naaj een kleine open plaats, heerlijk omhangen door bloeiende lian-en, die zioh zdfe van den eenen boom naar de® andere® gieslin- De Koningin vertoonde zich voor een der bovenramen van het paleis, waarbij rij opnieuw hartelijk weid toegejuicht. Uitvoering Tarwe wet. Van bevoegde rijde wordt meegjedeeld, dat in verband met de wijziging van da 'Tiaxwewet 1931 met ingang van 13 dezer het maalperc'entagie v,an 25 tot "35 wordt 'verhoogd. Na-ar men uit de bakkerswereld mee deelt, zal dezé verhoaging van het maal- pereentage dat wi lzegjgen verhoogde toevoeging van bloem afkom'stig van in- landsche tarwe aan de door dei bakkerijen te verwerkten bloem ten gevolge heb- 'ben een stijging van den bloemprijls met ongeveer f 1,50 pier 100 kg. G 'Een fluctuatie van dit 'bedrag in den ei bloemprijfej heeft zich 'altlijid afgespiegeld in een prijsverschil voor htet brood van 21.1 «ent per brood van 800 g. .Te verwachten is, dan ook, dat eeriang 2 de prijs van het Brood met 11 cent per pt,800 g. omhoog zal gaan. J Br. H. Coiiijln te Zlwolj'e. _Rede over dc regeejcingiaclrisis. bl Zaterdagmiddag heeft dr. H. Golij® te Zi Zwolle gesproken voor de anti-TevoJ(utitO(- na-iren uit Overijssel. ZwioMte's grootste 5! zaal met 14 a 1500 iplaiatsen wlas geheel! la bezet, terwijl bovendieu luidsprekers wa re ren opgesteld in dc twee bovenzalen, zoor wdat daar nog ongeveer 500 mensjchen de -girede konden volgen, hi Dr. Colijn ^prak als volgt: Het drama in Indië is ternauwernood ctafgefloten, of in JJen Haag'- doen zich Z nieuwe ernstige moeilijkheden voor. Bijl pi monde van [minister Dlonner heeft het m Kabinet aan de fRweede Kamer mfee(gedeeld f niet te kunnen berusten in het gebrek cl aan medewerking van die rijde, blijkend uit het piet verder in behandeling willen' E nemen van een onderdeel van door het -! Kabinet noodzakelijk geachte: maatrege- f len. Dè moeilijkheden ziijjn daardoor ern- n .^tiger dan gewoon, omdat, naar spr.s i va^te overtuiging, het Kabinet niet 'kan en niet mag heengaan. De ministers behooren op hun ppst ta blijven om verder de buitengewone nioei- lijlkheden af te Wikkelen, die voortvloeien uit de muiterij1 op een deel van de In- diaclie vloot, en de vale maatregelen, die nog dringend noodig zijn voor steun aan 'iiet bedrijfsleven, benevens het feit, dat de w begrooting voor 1933 in de Eerste Kamer zelfs nog niet is behandeld. Of het dan niet mogelijk is, dat anderen die taak van de minis-tors overne(men? Theoretisch wel, 'practiscli niet. Tal van vraagstukken Zij® urgent en bovendien wie zal zich wagen aan de .«amenstelling van ean nieuwi ministerie in Februari of Maart alsj reeds in Juni da nieuwe verkiezingen plaats: vinden Da eenige oplossing: is dan ook' volgens spr. ontbinding van de Tweede Kamer der iS toten-Genera al, wat neerkomt o'p ver vroeging'! van de verkiezingen mét enktela uiaandeu. Na een beschouwing over de oeöonomi- s-ehe inzinking sprak' dr. Colijn over da geestelijk© inzinking, in welk'verband hij aanhaalde het gebeurde in de Indisfche Wa teren. Uit de berichten van de overgave bleek hoe 'het muitende -sphip, dat zich iiri'B Artumngièih'Jan A-driaan, z. v. Jaiu inker en ElHisabéitii Kesifeloo-; Jacqbia ■ihanna, d.v. Johannes Miaitthaus dan .srdex en Neeltje Anna Schrijver; Abra- m Marinus, z.V. Marinuls Kol-e on He* .ia "Wilïemina Venmlaire. Overleden: Dirkje Kelder, 55 j., te 'erikzen; Jjaooib de Nooijer, 85 j., we* .wnaar van EBsaibeith .Jiolbsie. WAT MENIGEEN NIET W1EET* Keizer Auguptus nam den ÜShten 'bruari e® noemde hem 31 Au|gu|st|u(4i nam 31 September en noemde diem October, hij1 nam 31 November cn em.de hem '31 December, en dat alles, adat hij vond, da/b 'Jluli, genoemd naaar jm voong-anjgier Juliue Oaesar, «en e« wtig dage® had, terwijl zij® edgear aand Augustus slechts dertig igen telde. I Melk is eejn middel tegen, tochfjzWEw In Améirika worde® alle vaargasten an vliegtuiigjen v(an eem flinke hoeiveel- edd m'elk voorzie®. i ERKOOPINGEN en VERPACHTINGEN 'ebTuari: j' 5 GoeP, afbraak, Efe Wilde. 6 'q-Gravenpolder. bóeren-inspan, Van Difjsel. m P 'nj-iGxavenjpiolder, huis en erf, O'ele. 2 Heinkensiziand, landbouwers -iuspaa, Oele. ÏBorsselen, inspan, Ke Kok. f 1 Baarland, boeren-tospan,- Va® DraseL f Rilland, piaiarden, De Kok. I t Hansweert, scheeptibouwwerf, enzl. Jonkers, hart: IT' Kloetinge, huis, garage en erf, Deles* 2 Haedekenskerke, inspan, Die Wilde*

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1