CRTS BIEDING!! HEIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND KAAS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDABS 'l1! DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad IV*» OVER DE GRENZEN I S X* SS*?- '-SL not n-Baai f :n goedkooper VSCHË COURANT spanning 5 Friesche e Egberts eren-Baai Jeie, rijpe ende af- en 40% vet BUITENLAND CHINA BINNENLAND KOLONIËN |>lhardin.g; laanvianig kwart scheidsrechterJasi 'Bggesr-t fin Patrijzen.. d ag. 19 Februari: f aanvang 21/b" uur. k e n d m a k' i n g. fngsuiur van de op dd. 12 stelde wedstrijd DatoVioa lijizigd worden. re hiervan goede Jjiorta -te JGEN EN VERPACHTINGEN scheepsafbraak, .De Wilde- lomen Verbist. i inpolder, boeren-inspjan, Van 'mlpplde.r, huis en erf, Öele. iszand, landbouwers-inspan, :n, inspan, De Kok. id, boeren-inspan, Van Disseï, paarden, De Kok', ïert, scheep^bouwwerf, enzt 3. i,artis]dijk, boereninspian, Jonkers i 1 I |:enskerkë, inspan, De Wilde. per ons 3ó cf. per ons 40 ct. per ons 50 ct. '2-onsen. ztivan gewrt. %s NUMMER 18 ZATERDAG 11 FEBRUARI 1933 29*™ JAARGANG Iets fijns M |7 cent. Ie ongeveer 7 pond, ;r pond. 17 cent Eraat 6, TEL. 340 JURG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 111 Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Ï1IT Rl AIT 1/T D O O U I I IIT nrn VB H Hl Telefoon (nfer/ocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. "II dlau v l k O U h ij n t llfs fllUQll AHC I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. 111 nrn nAHnrnn ULO UIIIO U M U d Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanrtan w I I Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0;15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen W' eekrevue. De öntwuppnmgs^nf^^r^ len g^Lf <t JVansche ontwajpeningsplan maax direct Vwrnietisfd mocht onderhand® g«o Tsjecho- er eigenlijk en ook'« emgs- ^°Wapolrii ware» aUe aanwezigen er fDS T)e een na den ander heeft 't rond- tegen- D« eeQ,ft >t met de Franse "f ,ge^e; veiligheid en ontwapening »n- ïdeeen over ltajië, door mogelijk «j»ji Atoisi Diuitschland blij rijn gedelete Aloi^eu r^kto5Se% met rijk g^be- van 11 December, is alles bo- j-echtigm, betuigd te laten. ^Vde verzekering, dat 't Duitephe itjk ^h weer zal gaan bewenen, ketenen! een directe waarschuwing om rijn eigen ideeen niet al te hoo0 Willende prekers hebben 't jm mindering van de bewapening. Dat t bovendien niets! anders is, dan een plan, waarbij voor Frankrijk tuut van Europa - vooral met bgtoek ■iing tot rijn eigen veiligstelling be staSi blijft. Over de veiligstelling praat en zint men in Frankrijk, mlaar de ont wapening, waarom 't gaat en waaraan de conferentie haar naam ontleent voorzichtig op den achtergrond gehore». Een paar onderdeden van 't plan be prekende, heeft de Nederlandsehe ge delegeerde Beelaerts van Blokland op t al te doorzichtige van Franlmjiks| bedoe lineren gewezen: Frankrijk sitelt voor, om een Volken bondsleger te organiseren en. het zware oorlogsmateriaal in verschillende landen ter beschikking te stellen. Maar zoodoende komt m'en tot 't hehoud van alle zware oorlogsmateriaal en de meesten achten de vernietiging' daarvan juisj; noodzakelijk. Frankrijk wil de staten in groepen m- deelen, die ieder voor zich een afzonderlijk veiligheidssysteem opbouwen met eigen veiligheids,- en ontwap^ningsverplichtin!- gen. Een dusdanig plan, waarbij1 het zelf in een bepaalde groep een gemakkelijk overwicht zou krijgen en de wet stellen, was wel 't minst te aanvaarden van al. Engeland beeft weinig in 't midden ge bracht, heeft alleen gezegd, dat 't aan geen enk-ele veiligheidsgarantie meer zal meedoen waarna de, Poolsphe gedelegeer de dat rijn inziens het Fransche ontwalp|er ningsplan dood was. In de commissie van negentien; is intus- Echen 't bijna ongeloofeliijjke, gebeurd. Zij is met haar rapport over Mandsjoerlijte ■gereed en heeft er in vastgesteld, dat da algeheels ^ouvereiniteit van China moet gehandhaafd blijVen; het onmogelijk is om den Mandsgoerijschen staat te erken nen, en dat de strikte naleving van 't Kellog-'piact en 't Negen-Mogendheden ver drag gebiedende eiseh is. Dat is een stap in de goede richting. De Volken- bondsraad, die 't geval nu, verder op moet knappen, zal moeilijk anders; kunnen doen, dan aan dit rapport, dat zeker 't rechts; gevoel der opienbare meening bevredigt, zijn -sanctie te verleenen. i Die iSpaansche regeeriggj' hoopt nog steeds een dreigende revolutie tie bezkvèren. 'Zij; speurt heel Spanje af om alle hoos aardige plannen, tegien haar gericht, aan 't licht te brengen. E|er§t nu blijkt het aan welke ontzaglijke gevaren Sppüjei van anarchisten en comtailunisten blootstaat. Men bad gemeend, tot nu toe, dat iu 't heele oproersysteem weinig orde af ea- menhang zat, dat vele plapteeiEjke op standen op rekening van kleine avon tuurlijke groepen moesten geplaatst wor den. De werkelijkheid bljijjkt anders; te rijn. De SpaanSche politie heeft een per fect revolutionnair plan ontdekt, voülgen^ 't w'elk de revolutionnairen volgens, wijken en straten georganiseerd zijn in geheime genootschappen. Bij; de in beslaggenomen documenten waren bijVoorbeeld tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkte platte gronden van Barcelona, Wiajardpl allerlei openbare gebouwen, benrinedepots, gara ge's van de auto's der brandweer en niet te vergeten 'de kloosters, waren aange;- geven. Hopelijk' zullen de nog overgebleven religieuzen door 't ijverig tpiuff&en der politie een overrompeling door de vij1- andige elementen ditmlaal ontgajan. Van den nieuwen kanselier in DluitSch- land heeft Europa in deze week al heej wat beloften te hooren gekregen. In vier jaar tijds zal hïji de werlrloosheid in 'Diuitschland doen verdwijnen. Ken jaar heeft hij' slechts noodig, om 't vaderland van alle Marxistische ideeën te zuiveren. Betreffende zichzelf en zijb Tegime zegt 'hp, dat hiji niet zal heengaan voordat hij rijn taak vervuld heeft. Dat rijn regime er een is van een straffe soort hebben de communisten al dadelijk ondervonden door allerlei demönstratieverboden aan hun adres. De Pruisische Landdag is ontbon den en Pruisen onder 't dwangbewind van de R'ijksregeering gebracht. Niet dat 't land er na dit alles echter rustiger op wordt. Integendeel als 't met de vecht partijen, politieke veldslagen en slach tingen zoo door gaat, dan zullen de rijien van nazi's en eominlunisten na Hitler's) tien jaren aardig gedund zijn. Naar 't buitenland werkt 't optreden den Hitler-regearing niet onverdeeld gun- stig. Niemand minder dan Heriiot heeft de Fransehen aanbevolen op| hun hoede te zijn. 't Felle optreden heeft blijf dezen staatsman vermloedens gewekt, dat Hitier door geheime krachten uit 't buitenland ondersteund wordt. Zelfs Echijht hijT 't te kunnen bewijzen. Om verschillende redenen is 't dus nog een groote vraag of de tegenwoordige regeering voor Duitschlands en Europa's welzijn tot zegen kan wazen. BELGIE Het conrantenvcrbod in de kazernes. Terwijl ingevolge het door minister Denize uitgevaardigde verbod geen poli tieke dagbladen in de kazernes; meer mo gen worden verkocht, blijkt dit verbod niet te gelden voor den verkoop van por nografische geschriften en illustraties. Het Laatste Nieuws bevestigt, dat iu verscheidene kazernes „allerlei bladen, waaronder zekere schunnige uitgaven, mo gen verkocht worden, terwijl de politieke dagbladen uitgesloten Mïjfven." Tegen een dergelijke handelwlijfee. wordt nu, Zelfs door somlnige redacties,,, die den ministe- rieelen ver bodsmaatregelhebben goedge keurd, met kracht gepa-,otes|teerd. ENGELAND Voorlocipig go®11 .terngfci er tot den gouden standaard. Maie'Dpnald heeft gister in heit Lag'er- liuis. 'op een aantal vragen gqa»twbord, dat persberichten en geruchten nopens een voor de deur staanden terugkeer vau En geland tot den gbuden standaard, volkiot men uit de lucht gegrepen waa-eu. In da tegenwoordige omstandigheden kan de Te- geering er eenvoudig niet ovei" denkek, en er moesten heel w'at oeeonoimische en financieele omstandigheden veranderen, voor er ook in de toekfclbst aan gedacht zou kunnen worden. AMERIKA Roosevelt's standpunt in de kHvjes f'e der oorlogsschulden. In kringen, welke den nieuw gekozen president der Vereenigde Sita,ten, Roose velt, nastaan, wordt verklaagd, dat; Roose velt. in zake de kwestie der oorlogst 'Schulden zijn standpunt in de volgende vier punten heeft vaistgelegd: 1. D© oorlogsschuldeu zij» te besicjboiui- wen als' schulden. 2. De Amerikaans'che reigeering' zal- m'et lederen debiteur-staat afzonderEjk onder- Ivandelen. 3- Bij de onderhandelingen moet - reke ning worden gehouden met de betalings- capaiciteit van den debiteurstaat. 4. De oorlogsschulden nioefen scherp gescheiden wtorden gehouden van de her stelbetalingen. Voort WOrdt er olp gewezten, dat hef Brifeche voorstel, de aarlogssöhuiïden la regelen door- middel van een afbetaling van 10 Ipcit. overeenkomstig het acteoprd van Lausanne voor Roosevelt' onaanne melijk is. Roosevelt is overigen van miee- mng, dat persoonlijke bespa-ekingeu bo ren groote conferenties- mopten wba-den VMlmzcn. Roosevelt 'telefoneert bdjtna da- eelijfes met MaidDpnald en Eij) heeft den uemocraten in het Ambrikaans-che Congres Ion t voorbereidingen niet te wil- door 0|verij|lda debatten. Ten do 1? mm'van komen Je Critieken op tend w voorstellen bijha uitslui- van Republikeinschei zijde. Het nieuwe Japansche offensief'. f® Jupansche zijje wordt gemeld, dat tr0epen de fZLTtenn.de 'l>ïaVmeieJ^1 en Moekde» De stad Fochsin in Jehol werd na een ^termmg door de Japanners ikg^oftnW Aan den optoarsch wordt deelgemotabin door rnfanterie en cavalerie, die wStge 'tmgen taAS ^^debiS-vE^ dOWtot g6h?t Va\T^ Liao zouden dO.OCO man Japansche Hoepen mbt hon- derden ftukken veldgeschut, 40 tanks en cen£l" e?t"i8te ZÏJ'fa Secta" VAN HET VATICAAN Veranderingen 1„ üe Vaffcaans,lelie Staaf. De Paus heeft besloten dat, de baldakijn met _klokketoren, welke boven de Lour-- destxrot, in de Vaticaansche tuin is aan gebracht, zal worden afgebroken, omdat hij met in de omgeving past. De Lourdes- Grot is onder Paus Leo XIII gebouwd. Z. H. heeft thans, naaa- Reuter ver neemt, besloten de Lourdes-Grot welke aan den weg, vin. dé dagelïjk'sche wande ling van 'de Pausen Rgt, óp de ware grootte van de echte grot 'te loiurdes te bouwen. DE MUITEffiIJi OP DE „ZEVEN PROVINCIËN". 'n Bloedig einde. Dat de muiterij ,opl de „Zeven Pro vinciën" gister zou eindigen stond vast. De hoop da-t de muiters ojpt het laatste m»- rnent e'iereu voor" hun 'geld gouden kie zen is helaas niét in vervulling gegaan. Opi de weigèring zich over te geven moest wel geweld gebruikt wOrden. Half .acht (Ind. tijd) kreeig het uitge zonden eskader de „Zeven Provinciën" in zicht en kort daaxopl.- sommeerde de ooto- mandant 'de muiters tot onvoorwaarde lijke overgave, op straffe Van geiwa- .plend ingrijpen. Geëisoht werd dab de- muiters die Nederlandsche vlag, die rij neergehaald hadden, weer zouden hijsah!en en dat een wit kleed moest getoond wor den opi lwt zonnedek'. Eir werd een be denktijd van 10 minuten gegeven. De „Zteven Provinciën" antwoordde met het feeds eerder gemolde radioi-telegram, da-t men zich alleen wilde overgeven, waar neer niemand gestraft zou worden er aan toevoegend: „Val one niet lastig". Hieropi werd eien Pornier-Vliegtuig be vel gegeven tot den aanvlal. Dit vloog over het muiliersohipi heen en wierp een bom op het "dek. Hoewel men -een pro jectiel van het kleinste formaat genomen had, was de uitwerking verschrikkelijk. Vijftien inlanders en drie Europeanen werden onmiddellijk 'gedood en talrijken licht tot. gwaar gewend. Tevens ontstond -er 'n brandje op 'het schip. Kwapb over negenen gaf! de bemanning zich tenslotte over en heigaven Je muiters!, waaronder ook dc Europeanen bleken te zijn, zich in dei booten om naar het eskader te roeien, waar zij gevangen genomien werden. Die ontnilaeffng. De ontmoeting van het eskader m'et Dé Zeven Provinciën ontwikkelde zich volgens het ontworpen progTamtaa. Do bom, die uiitgeworpen werd, woog 50 Kg. en heeft iu lichten brand veroorj zaakt. Die Java bleef met de jagers en onder zeebooten, gereed om in actie te koimion, op verren afstand, terwijl de Dloriniers over de Zeven Provinciën heenvlogjen. Na de overgaaf ging opi eisc-h van den eskadercomlmlandant de bemanning on gewapend in de bboten. Inmiddels voer heteskader in fortm'a- tie o'p naar het muiteiisehip. ;Wïj vernemen nader dat een bom: Van het type van 50 Kg., zooals er een gewor pen werd, beschouwd moet worden als behoorende tot het minst gevaarlijke soort w'appen. Indien de overgave van het schip' niet onmiddellijk gevolgd zou zlij|h, dan had men een zwaarder "bom1 geworpen, n.l. een van 200 Kg. gewicht, van wtelka soort de vliegbooten er verscheidene mee voer voor alle omstandigheden. Verdere bijzon derih ei d en, Aneta berichtte nader dat de namep der Eiuropeescbe slachtoffers zijntam boer Bakker, tamboer de Bree, mlariniep Kroeskop. Dén gewénden werd dadelijk door de marineschapen hulp verleend. D!e luitenant ter Zee- de - iVos' van Sjfaen- wijk, die zich aan boord van het muitei- lingenséhip bevond, heeft zeer lichte ver wendingen opgeloopen. Vier muiters-, die te Water waren ger sprongen wérden door een der schepen van het eskader gered. In de Volksraadritting te Bafaviaf heeft de commandant van de Zeelmacht, een uiteenzetting gegeven van het gebeurda aan boord van de Dé Zeven Provincie», Aan deze verklaringen kan ontleend Worden de mededeeling dat de aanval ge projecteerd was; in drie phasen. Dleze be stonden uit te» eecjta een aanval met botmf 'men uit DOrnier-W!al-vliegbooten, ten tweede een aanval met oorlogstor'piedo'g, en ten derde een aanval met gesfahut. Déze volgorde wérd door de autori teiten gekozen door de overwegingeenea> zij'ds dat de bomaanval reeds daarvóór, nl. ■bijl de nadering van de vliegfbooten, een diepen indruk maakt en anderzijds uit da overweging dat de kruiser Java, bewa pend met middelbaar geschut en hebbende een betrekkelijk! lichte pantsering, niet mocht worden blootgesteld aan het zware geschut dat de Dé Zeven Provinciën voert. De muiters zuRén op het eiland Onrust (gelegen tegenover Tandjong;- Priok) worden opgesloten en aldaar on der bewaking gesteld van marechaussees. De eerste berichten maakten j.I. Zon dag alleen melding van dat da Inlandsche schepelingen in muiterij' ivaren gekomen', maar later kWaim! aan het licht "dat ook' de Eiuropeesche schepelingen aan de mui- "f««f om ongeveer twee uur m deu Zo™^* morgen verlaten hebben en Werd andere- halfuur later gevolgd door den gouverpel- mtntXmer Aldebaran aan van zich-de commandant van de De Zev<m Provinciën, de kapitemduitfmant zee P. Eikenboom, bevond m'et verscheidde officieren en schepelingen, gewapend me- karabijnen. Onmiddellijk daarna kwMn de Aldebaran dicht genoeg bij' de De Zeven Provinciën, dat verbinding do°' van.vlaggerignalen mogelijk w-as. De, oom mandaat van de De Zeven Provmriön trachtte in verbinding te komen met rijn schip dat echter absoluut weigerde welke weigering Begeleid werd door - bedreigin gen Hierop heeft de Aldebaran den af- ftand met de Dé Zeven Provinciën vep- groot en zij1 Vervolgde het sphip lang de Westkust van Sumatra, gedurende »1 dien 'tijd de autoriteiten op de hoogte 'stellende van de positie. De officieele rapporten houden in dat zich aan boord vah' het mluterifM» he- vonden 16 officieren, 9 Ehrope^che en 3 inland-ache onderoDMeren, 44 fcop®6" sche korporaals en mindca-em en 184 lu- lieemsche korporaals en minderen. Verscheidene moeilijkheden dedm zich voor de Tegeering'.voor en één daarvan was het feit, dat de meest^nabije mlarmj- •krachten op- ongeveer 1500 inSjlem Weg waren, terwijl het «jkkder zich te Bon- thain op een afqtand van 2000 mljle» bevond. D'aarom kwam! - -een apelle aptie van vliegtuigen, gewapend met bomknen, het eerl in aanmerking, m'aair men oordeelde een bomaanval zonder mfeer niet aa-n ta raden. Ofschoon D!e Zeven Provincie» met 'mouern H heeft het schip een awa» be- Hvapening. Een mislukte of slechts halfi ges)aa'gde aanval moest voorkotafen Woi- den Toch was; het voor de verdediging van Padang noodig" om daarheen vlieg tuigen te zenden uit Soerabaja- O'p 5 Februari te vier uur 80_ des, na middags werd een draadloos btocht, «pa gepikt van dé-muiters, Waarin verklaairö werd, dat het reisdoel van het schip Soerabaja w'as. Voorts gaven zijT'-hun voornemen to kennen om! -kpopvaardijsphe-. oen te berooven, indien rijtdie mochten tegenkomen voor het geval rijf gebrek' aan voedsel zouden heblben. Deze en dergelijke telegrimimien, dié na tuurlijk onbeantwoord bleven, werden met eenige variatie uitgezonden maar opge merkt Werd, dat de min of ineer bomlbas- itislche stijl van de aanvankëllj|kie> telegram men op den duur gewijrigd werd. De laatste berichten. Da Aneta-coa-resppiident, die thuisge- var-en is met da.„Piet Hein" bericht:, dat thans d'e doade-nlijst iu dei la-atlate, uren gestegen is tot in totaal 22. Hét zijn 3 Nederlanders ,eu 19 I»- h'eemsche scheplelinigen, waai-van er vijf onherkenbaar verminkt zijn. Bij de in twt.aal zeven zwaargewonden bevindt zioh een Europeaan, dia nOlg niet is geidentiliceerd. Elen voorloopiga m- formatie aan boord van de „Piet Hein bracht aan hét licht ,dat dé zwaarge wonde Inlandsche matroos eerste klasse Paradja een bekend instigator va» onte vredenheid is, aan wien vrij' groote in vloed wordt toegeschreven. Voorts is aan boord van dei „Piet Hem ov-erleden da Inlandsche schepeling, Basir, die tijdelijk Zou hebben gefji!ngperd_ als commandant van ,,D»-Zéven Provinciën Da luitenant ter zee-, de Vols van Steau- wijk verklaarde hieromtrent overigens weinig met zekerheid te wetien. Wel wiat hij te vertellen ,dat de navi gatie gedurende dien mluiterstodhit geheid werd 'door den Inlandsdhen sohapelimg Tuhumuna, hetgeen door den officier geen bijzondere kunst werd gelacht. 1 li Ook de- Nederl. machinist Boschart heeft een werkzaam aandeel' gehad in de muiterij. De officieren rij-n op twee na niet gevangen gezet geworden. Om d-eZe twee te sparen hadd-en de overigen hun eerewoord gegeven de muiters mé|fc.rust te laten. Voordien is er -eenm'aal op.de officieren gesehoteu toen er - verzetsactie van hen uitging. 1 Tot op h®t laatste moment lachten de muiters oim de bedreigingen van helt es kader en zeiden dat mén toch geen gewield durfde te gebgudkén. De boni viel bij- de oemmandobrug, waardop-r de leiders van' het Verzet als '6 waré wéggevaagd Wer den. - TWEEDE KAMERi. Politieke crisis? - 11 - - O ver zfioht, Het groote feit van den dag was in de zitting yan Donderdag, dat de linkerzijde, in vereeniging met de chr. historischen en dissidente groepen, welbewust de regae- ring een nederlaag toe bracht. De mogelijkheid van een kabinetscrisis schrikte 'deze heeren en dames niet ai'. Om een kwestie, dia Zéker niét opwoog tegen de andera belangen, die, man denke bijv. aan de Indische muiterij en "da crisismaatregelen opihet spel stonden, wilde men zelfs de regeering opofferen. M'en heeft in deze dagen heel wat ge oreerd ,ove.r eerbied voor de overheid, nationale eer, en handhaving va» gezag, doch hij het meerendéel der Kamerleden' mangelt het blijkbaar al evenzeer aan deze deugden, als bij de elementen, dia men ze ter beoefening voorhield. Ern stiger gebrek aan verantwoordelijkheids gevoel, bij onze volksvertegenwoordigers,' hebben .wij nog nooit gepeild. Mien denke zich eens in we'lk indruk een rageeirinjgloioe land in Indië had ge wekt. i Men mompelde na de funeste 9tem-' ming, over aftreding van het kabinet en ontbinding der Kamér. Mocht de teigeei ring over heide zaken denken, dan dient haar keuzo te vallen op het laiahste. Ka- mérteden die in zulke ernstige ooglenblik, ken als het. Donderdag voor de natie gaf, hun plicht nielt kennen, dienen naar huis gestuurd te worden! i De kwestie liep over heit wetsontwerp tot wijziging van de reChterlijikë indeeling of wel de opheffing van vieir rechtbanken en veertig kantongerechten. Het is -een onderdeel van het biizuinigin|gspilan, dat da regeering, wil zij haar taak nlaar beboeren uitoefenen, in zijn geheel moet uitvoeren. "Veel concessies waren er door minister Donner al gadapn en met reoht mocht hij verwachten, dat de Kamer van haar zijde, och van tegemoetkoming blijiki gaf'. Hei hecflt niet zoo 'mogen zijn. Alleen katho lieken en anti-rev. waren bereid de mi nister te volgen. De rest schaarde zich, om 'de meest uiteenloopende bezwaren, achter den liberalen heer Boon, die schor sing der beraadslagingen wilde, wat de minister 'gelijk1 gesteld had met verwer ping va rijnn ontwegp. Zoo kwam.' ds. Kersten meit het argu ment, dat de nie,»we regeling zouj maken, dat protestanten, meer dan tot dusver, voor feehtbankeu zouden hoimen, waarin ve.el .katholieke rechters zaten! Da,t er talrijke rechtbanken zijn in gemengde ge bieden waarin geen enkeie k'ath. rechter zit (denk aan Middelburg) dat verzweeg ds. Doch Welk een mentaliteit overigens zonder schijn van bewljls, katholieke rechtèrs 'van partijdigheid te beschuldi gen. Links .groeide er natuurlijk1" in, dat met de hulp vau de ehr. historischeu dit ministerie eeu hak gezet kon wolrden. Vooral de communisten glorieerden. Met '50 tegen 38 stemmen werd de motie-Boon aanvaard, nadat minister Don ner 'de volgende verklaring had afgelegd: „Niet te verwachten is, dat tot kabinet in het gebrek aan medewerking, dat zich' in de terzijdestelling van dit voorstel al dan niet bij wega van moit-ie zal betoenen, zal kunnen- berusten." De vergaderingen der Tweede Kamer rijn in verband met heit voorgevallene voorloiCpdg geschorst. De r.egeeringl be raadt zioh waf ta doen. B« Koningin in eins Jand terug. H. 'M. de Koningin die, zooals men weet in Zwitserland vertoeft, is Donderdag telegrafisch opi de .hoogte gebracht, van hetgeen er in de Tweede Kamer voorge vallen is. H. M. heeft daarop terstond het be sluit genomen de terugreis te aanvaarden.- De Rege.eringscrisis. Naar wij vernemen, zouiden er omtrent de houding der regeering tegenover het kamervotum van eergisteren geen nadere meaede'elin'gen rijn te verwachten, voor dat H. M. da Koningin in hef land is Naar het Rorncosolie goud. Naar aanleiding va» berichten over goudwinning ontleenen wijl 'het volgende aan het Bat. Nbl. Goud tverd in Borneo reeds van oudsher -soms in niet onaardige hoeveelheden (gewonnen. D|e Diajakkers kennen dit edelmetaal, zoowel als stofgoud als in versmolten toestand, ook grqota Waarda toe. Adatbetalingen Mjlvoorheeld vonden steeds o.m. in stofgoud -plaats, y.oor sie raden werd dit gpud ook wel gebruikt en tenslotte had het als Tuil- en betaalmidb del evenzeer burgerrecht verkfegjen, zoo- ■wel in den handel onderling als- in het ver keer met Beloemlpaiséhe handelaren. Het' winnen van dit goud had veelal op' primi tieve -wij'ze plaats. Twee methode» werden hierbij toegepast: op grinthanken in del rivieren; in gegraven putten op p-Iaatsenl waai" vroeger de rivier stroomde-. In de geheela onderafdeeling-l Boven-D|ajak zij» dan ook van dergelijke putten de over blijfselen aanwezig. -I Die goudwinning werd grootendeels prijs gegeven, wijl rij) niet zoo loonend was alls de handel in bosóhproducten, zoiodat 9e Dajaks vele oude ontginningé» hebben verlaten, aangelokt door de hooge pih- ductenprij'zen. Nu in dit opricht een keep in de situatie is gekomen, is de bevolking weer overgegaan tot het zoeken naalr goud. Zij"1 'doet dit echter thans volgens een nieuwe methode, wellicht „afgekeken'1 van explorateurs, die in die streken nog altijd werkzaam zfijjh, .en nalmtelijfc door

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1