fUJooneelvereen. „St. Genesius", Goes „BERGAFWAARTS" DOUWE EGBERTS De Geldersche Winkel, L. Vorststr. 88, Goes ALLE DRUKWERKEN 1 I EXTRA AANBIEDING!! ALBERT HEIJN 78 zieke Olmeboomeo, Kapitalee Boeien-Inspan. BÓEREN-INSPAN, JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) IBoerderij te pachten. WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG ën BILLIJK BROODKAAS 40% vet LEIDSCHE KAAS ZONDAG 12 FEBRUARI „Fermitan" „Fermitan" Echte Friesche Heeren-Baai DONDERDAG 9 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GEMENGD NIEUWS HsPORTEmSPELn Advertentïën Ais gij Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen Te koop bij inschrijving Donderdag 23 Februari 1933, verkoopen DEN KAPITALEN 11 Werkpaarden, 25 stuks Hoornvee, des avonds 8 uur, in „Schuttershof" zai worden opgevoerd Tooneelspel in drie bedrijven van Herman Burger Entrée: f 0,55, belasting inbegrepen. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. VERKEERSMIDDELEN IN ZEELAND. DIENSTREGELINGEN EN TARIEVEN. Coöperatieve Voorschot- verseniging en Spaarbank Vrijdag 10 Februari 1933 A Wormpoeders Wolken van genot...! Er is geen prettiger ontspanning dan rustig een pijp Echte Friesche Heeren-Baai van Douwe Egberts te rooken! D'E Echte Friesche Heeren-Baai is een melange van edele, rijpe tabakken; een verrassende af wisseling na sigaren en sigaretten! C!)2 Verschaft U wolken van genat. Wie doet mee aan de kleur-wedstrijd HILLES Album Noord-Holland. Vraagt inlichtingen MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER Dit nummer bestaal JVAN OVER DE Noodlanding. Blijkens een bij den marinestaf oimt- irangen bericht hebben de marinevliag- tuigen Z 16 en Z 3 gasteren, door mist overvallen, een noodlanding uitgevoerd in den .Wiermgeraieerpioldeir. Da Z 16 is onbeschadigd. Van de Z 3 is de schroef vernield en een .dar vlak ken beschadigd. Van da Z 16 is de bemanning1 oaige- 'deerd. Van de Z 3 is de waarnemer, luitenant ter zee Ten Klooster, dü,ox jsoheir- ven licht gewond aan handen en kin; hij' is verhonden bij' 'de Zuiderzeewerken in Den Oever. Ongeregeldheden Ie Almelo. Woensdagmorgen poogde de stakings leiding te Almeio met een gropten aan hang stakers en werkloozen de arbeiders van de fabrieken der N.V. Hedeman J.r.'s Textielfabrieken te bewegen den arbeid neer te leggen, om zich bij de stakende arbeiders aan te sluiten. Deize pogingen mislukten echter en alle arbeiders gingen de fabrieken bininetn. Door de politie werden strenge maat regelen genomen zi, zag zich eenige malen gedwongen een charge met de blanke sabel uit te voeren, waarbij rake klaplpen vie len. De toegang naar die fabrieken waa behoorlijk' afgezet. Naar wij nog vernamen zijn bij eon aan tal werkwilligen 'de ruiten stink' gegooid. Overigens is de toestand niet veel veran derd. De organisaties, behalve natuurlijk helt N. A. S. en de Federatie, adviseenen hun ne leden den arbeid niet neer te leggen of te hervatten. De ontploffing bij BicnanK. Hef opniimingswerk in de automobiel fabriek van Renault te BiLlancoiurt is nog niet geëindigd. Het gevolg van de ramp is. dat acht personen zijn gedood e.n 78 gewond, waai'van er 42 in ve.rsahille.nde i'ariji^che ziekenhuizen zijn opgenomen. 5 hunner zi0n ex zóó ernstig aan toe, dat men voor hun leven vleest. De andere gewonden, die gi-ootendeiels hoofdwonden hebben opgeloopen door het neerstorten de glas van het dak, hebben bovendien ook brandwonden door de uitstroomende Iiee.te stoom uit den gesprongen ketel. Van de acht dooden is ex één zoodanig, vei-f minkt, da.t het lijk' nog niet geïdenitiii- oeexd kon worden. De vexondexstelling, dat de ramp is veroorzaakt door te lioogen druk' in den stoomketel, heelt men moiefcen loslaten, aangezien de stoomketel erop berekend is gebruikt te wordenmet een gemiddelden druk van 13 atmospheren, terwijl op| hat «ogenblik van de raanpi dedruk' Slechts ongeveer 8,5 atinospheren bedroeg. Die terreur in Dinjtschland. Opi 'het katholieke kerkhof te Ottma- chau is eergisteren onder grootje belang stelling de bij de bekende incidenten tie Bcilyn doodgeschoten .opipar-wachtmeester van ilp politie, Zauritz begraven. Achter de doodsbaar marcheerden de Silezische S. A., onder commando van Heirns, en deputaties van den Stalen Hrim. Daaro.pi volgden deputaties van de crimineels politie, de gendarmerie, da schujio in Qplper-Siletzië en een ai'deoling van de pólitia te Berlijn, welke laagste bi; het graf drie eero-salvo's n%,af'. De 'geestelijke Janse hield bij hett. graf ceu li.krede, waarin hij' o. a. zeide, dat heit üuitsche volk te beklagen is, dat zich in 2i„n midden dergelijke dingenkWnnen voor doen, als waardoor dotZ'epolitie-bcambte gevallen is. Toen de spreker zei: De grondslag van Duifcschland's leiding mag Diet zijn: „Wilt. ,ge niet mijn broeder zijn, dan sla. ik u de ïischedel in. Will imen niet van goeden wille zijn, dan moeten de hoefden rollen", werd hij door luidruch tig hoesten in de rede gevallen. Daarop riep de geestelijke, zich tot de nationa,al- socialisten en Stalen Hejlm-mamne® rich tend: Ja zeker, al hoest ge ook' nog zoo luidik sta hier als verkondiger van de waarheid. Behalve dit kleine incident, is verder niets voorgevallen, wat de pllechtigbeid verstoorde. Er werden nog redevoerin gen gehouden door de vertegenwoordigers van de 8. A. en van den Stalen Helm, welke laatste de eensgezindheid tusschen de/.e twee organisaties onderstreepte. De afniareCh der organisaties had ook ordelijk' plaats. in den namiddag kwam het nog jfoit' eein botsing tusschen nationaal-socialistein en communisten, waarbij de politie moest ingrijpen. 461STAATSLOTERIJ Trekking van 7 Februari. 5de klasse 14de lijist. flOOO 8109 1-2614 15187 15970 f 400 6009 17052 17144 f 200 7948 13368 f 100 1526 7370 12288 15490 20624 Trekking van 8 Februari. 'f.1000 met premie van f 30.000 11433 1 1500 10843 '1 1000 17506 18399 f 400 1242 5281 9754 15598 f 200 4598 4627 f 100 969 3940 6860 9191 12566 15140 16007 VOETBAL. Et-K. Z. V. B. Officie ele medeid e eli 11 g e n. .Wedstrijduifslagen van 5 Febr. 1933. Volharding"Vojoisi 12 Eobui-f—DetjOi ..aflgelkeiurd W edstr ij1 d programma voor Zon dag 12 Februari a. s. DetoViois; aanvang kwart vóór één; scheidsrechter: .W. A. Jansens, terrein N adorst. PatriiizenVolharding; laanvlang kwart vóór drie; scheidsrechter: jJ.osi. 'Eiggeri mont, terrein Patrijzen. - Zondag 19 Februari: i RoburDeto; aanvang 2lH uur. Bekendmaking. Het aanvangsuur van de opi dd. 12 Febr. vastgestelde wedstrijd DatoVioa kan niet gewijzigd worden. Men gelieve hiervan goede jrota ta VERKOQPINGEM EU VERPACHTINGEN Februari 10 Borsselen, seheepsafbraak, .De WilcLe. 14 G:oes, hoornen Verbist. 16 'isj-Glavenpolder. boeren-in9plan, Van Diesel. e '20 'i^-Gravenlplolder, huis en erf, Oele. .22 Heinlcenszand, landbouwers-inspan, Oele. 23 Borsselen, inspan, De Kok. 24 Baarland, boeren-inspan, Van Dissel, 27 Rilland, paarden, De Kok. Haasweert, scheep^böuw'werf, enz. Jonkers. iW|oljpjha,ariis|dijk, boereninspian, Jonkers Maart: 22 Hoedekenskerke, inspan, De Walde, Heden overleed, voorzien van de HH. Sacramenten, onze ge liefde Zuster en Tante Mejuffr. MARIA JOHANNA SIMONS, in den ouderdom van 86 jaren. Wij bevelen de dierbare over ledene in uwe gebeden aan. Nameiis de Familie, 30898-18 E. SIMONS. Gobs, 7 Februari 1933. ongesteld zijt, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 a 2 en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrij ven gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 et. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. A contant, van den heer J. A. TRIMPE BURGER te Kloetlnge allen wit gemerkt, wassende onder s-Gravenpolder, Biezelinge (Evers dijk) en Kloetinge. Notitiën en inlichtingen verkrijg baar ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar inschrij vingen worden ingewacht tot en met 14 Februari 1933. 30894-16 Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des voormiddags 9 uur, op de hof stede en ten verzoeke van den heer A. BRUIN00GE te Borsselen, k contant bestaande uit als: bruin Merriepaard, oud 12jaar, vos Merriepaard, oud 12 jaar, idem, oud 8 jaar (veulendragend), idem, oud 8 jaar, idem, oud 6 jaar (veu lendragend), vos Kuinpaard, oud 5 jaar, 3 tweejarige vos Merriepaar- den, lier Ruiupaard, oud 1 jaar, vos Merriepaard, oud 1 jaar als6 baatgevende Melkkoeien, waarvan 3 ingeschreven, 4 2ys-jarige Ossen, 2 li/s-jarige Vaarzen, 3 één jarige Vaarzen, 2 éénjarige Ossen, 2 Vaarzen, oud 9 maanden, 1 Stier, oud 9 maanden, 5 Aanhoudkalveren. Voorts: 150 Schapen, waarvan 100 met Lam, 4 Varkens. Verder4 P.K. Motor, 3 Menwa- gens, Drièwielskar, Rolsleper, 2 Veld- sleden, Arreslede, Graanmaaier-Zelf- hinder, Zaaimachine, Maaimachine, Hooihark, Hooischudder, Aardappel rooier, Cultivator, Wied- en Aard- appelploeg, Aardappelsorteerder, 2 Wendploegen, 2 Sacksploegen, Kar- weidekploeg, 10 Eggen in soort, Zigzag-egge, 3 Sieepborden, waar van 1 met tanden, Rolblek, Molbord, Snijmolen, Peeëumolen, 2 Slijpstee- nen, Waterbak, 2 Kruiwagens, Wan molen, Graanzeven, Bascule, Maten en Gewichten, Graanzakken, Rijven, Schoppen, Zeisen, Bezems, Vorken, Mesthaken, Aardappel-, Pee- en Mestrieken, 2 Vleeschblokken, Zwin gen, Pleien en Reepen, Voorladdere, Fongerboomen, Mestplanken, 2 Grint bakken, 2 Meelkisten, Voerbaggen, Peemanden, Klaverruiters, Koebak, Tuimelkarn, Melkontroomer, Room- bussen, Melkemmers, Jukken, Bo- tergelteD, Boterbascule, Schaaphek ken, partij Schapenmest, Wei- en Klaverhooi, Stroo, Mangels, verpl. Wagenhuis, Harnassement, en het geen verder te voorschijn zal wor den gebracht. Met den verkoop van het beestiaal wordt om 1 uur aangevangen. Muziek en vermakelijkheden wor den niet toegelaten. Geen stalling. Bergplaats voor fietsen. 30895-76 Plaatsbespreking: des morgens na de Hoogmis. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samas supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat, Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Origineeie Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND hebben een bijeenkomst belegd van onderscheidene verkeers- instelüngen in Zeeland en daarbij belanghebbende Colleges en Per sonen op Vrijdag 24 Februari 1933, des namiddags 21/, uur, in het ge bouw van het Provinciaal Bestuur, Abdij, Middelburg. Zij noodigen ieder, die bezwaren of verlangens heeft ten aanzien van het verkeer in en me» Zeeland, uit, die tijdig vóór voornoemden datum schriftelijk te hunner kennis te brengen. Voor alien, die zuiks doen, is de bijeenkomst tot het geven van nadere mondelinge toelichting, des- verlangd, toegankelijk. De pers zal ter bijeenkomst wor den toegelaten. Middelburg, 3 Februari 1933. te GOES. tusschen 6 en 8 uur, ZITTING uitsluitend tot het teruggeven van Spaarbankboekjes. 30897-18 HET BESTUUR. genaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen niet gelij k gesteld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar ai deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zeker: Spoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel hij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- derlandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. ^ouvv^ Paarsmerk per ons 20 cl. B per ons 36 cl. G per ons 26 ct. C per ons 40 cl. A per ons 30 ct. D per ons 50 ct. Ook in ponden, '/j-ponden en '/2-onsen. HET HOLLANDSCH=HOF te Klevers- kerke, groot 52 H.A. 59 A. 24 c.A. (134 gemeten), door de crisispacht- commissie toegestaan voor f 35, per 39 A. 25 c.A. (I gemet), thans te pachten voor f 30,— per 39 A. 25 c.A. (1 gemet). Reflectanten gelieven zich vóór 18 Februari a.s. te vervoegen bij Mr. ADRIAANSE, L. Delft, Middelburg. W. JOOSSE. Prima belegen. Iets fijns 11 Per pond 27 cent. Per heele Kaas, wegende ongeveer 7 pond, 25 cent per pond. jong, per pond 17 cent GOES, Lange Kerkstraat 6, TEL. 340 R. 35. MIDDELBURG Bureaux van Redact! Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDEl GR00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. Die ontw-apieningsjco len g&nS" en he'&ffc in maai' direct 't fVan&c onderhanden genomen r er eigenlijk sjtaan, w!<r Slowakije, Frankrijjks, zins Polen waren - tegen. Die een na den^ uit gezegd, dat ze t ideeën over veiligheid mogelijk eens; kunnen zijn gedelegeerde A loir monde van Kadolny. I tuurlijk nog glorieert rechtiging van ll Bc halve van plan zich En de verzekering, d j zich weer zal gaan b een directe waarachu om zijn eigen ideeën qchatten. Verschillende Spreke of meer duidelijk ge plan van Frankrijk! g ten maatregel bevat t mindering van de b bovendien nieta anders- waarbij voor Fraiikriijl tuut van Europa ■king tot zijn eigen v< staan blijft. Over do en zint men in Erank wapening, waarom 't de conferentie haar na voorzichtig op den ach Een paai' onderdcele: sprekende, heeft de delegeerde Eeelaerts v; al te doorzichtige van lingen gewezen: Frankrijk stelt voor bondsleger te organise* oorlogsmateriaal in ve ter beschikking te stelle komt mén tot 't behot. oorlogsmateriaal en de I vernietiging' daarvan Frankrijk wil de sta doelen, die ieder voor zi, veiligheidssysteem oplx veiligheids,- en ontw'a gen. Een dusdanig plai in een bepaalde groej: overwicht zou krij'gen was wel 't minst te a Engeland heeft weini bracht, heeft alleen gi geen enkele veiligheids meedoen waarna de, P< de dat zlij"n inziens het' ningsplan dood was. In de commissie van sehen 't bijna ongelooft is met haar rapport gereed en heeft er in v algeheele .^ouvereiniteit gehandhaafd blijVenh om den Mandsjoerijsehe nen, en dat de strikte Kellog-paet en 't Negen- drag gebiedende eiseh. stap in de goede rich- bondsraad, die 't geval r knappen, zal moeilijk an dan aan dit rapport, da gevoel der openbare m zijn sanctie te verkenen Uie (Spaansehe regeer fiteeds een dreigende revc Zij speurt heel Spanje aardige plannen, tegen t licht te brengen. Eiei aan welke ontzaglijke gei anarchisten en commhm Men had gemeend, tot i heele .oproersysteem w'ej menhang zat, dat vele standen op rekening v tuurlijke groepen moeste den. Do werkelijkheid zijn. De Spaansche polit fect revolutionnair plan 't welk de revolutionnair* en straten georganiseerd genootschappen. 'Bij, de ii| documenten waren bijvo<| kleinste bijzonderheden nj gronden van Barcelona openbare gebouwen, be: ge s van de auto's dei- te vergeten 'de Booste geven. Hopelijk zullen de religieuzen door 't ifve politie een overrompeli «.ndige elementen ditmla hieuwen kanl land heeft Europa in d wat beloften te hoore® Jaar tijds zal hij, de Dwitschland doen verdf| heeft hij slechts noodig Van alle Marxistische id Betreffende zichzelf' en hy, dat hij' niet zal heei 2>jn taak vervuld heeft.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4