NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 9 FEBRUARI 1933 VLISSINGEN GOES GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND De huldiging van den Olympische* i kampioen. De heer Pahud de totangos, deOlym- verschillende ®P®rtvereenigi g® •de signaal,aid de ttratJ M :^llicht! optocht naar „Britannia, Benoemd. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben met ingang van 1 Maart! 1933 be noeind tot klapitean W dan Stoombootdiensf op de WeStersch'elde, dhr. ;W'. J. alhier> thans atouMa«a J den dienst. Gemeenteraadszitting uitgesteld. Daai- de burgemeester een aanv,al van griep heeft gekregen, ia de openbare fitting van den Bood, 'dia heden gehouden zou worden, uitgesteld tot Véj|dagx>ver 7n "w'&ek. r ij De aanvang bleef Op! 2 uur bepaald. De Gasthuis-exploitatie. Het bestuur van het Gasthuis heeft aan den Raad het volgende schrijven Het Eestuur van het Gasthuis te Does, In "aanmerking nemende ,da,t ter vast stelling door Uw college, smcc'eissievelajfe ajn ingezonden: a. wijlziging der bqgrootingl .1930, b. rekening 1930; c. wijziging der begroeting 1J31, d. begrooting 1932; e. begroeting 1933. zonder dat eien dezer stukken Mg door Burgemeester 'en Wethouders aan Uw col lege is overgelegd, verzoekt U dringend "bij Heeren Burgemeester en WHhoiuders opbehandeling aan te dringen, da,ar het jGJasthuisbestuur, bij' deze loop van za ten, de. verantwoordelijkheid voior ae voortzetting van het bedrijf dezer; ge meentelijke instelling niet kW blijven, dra gen." „Sif. Genesius. D'e R'.-K. Tooneelvereenigingl ,,St'. Gene- sius," zal Zondagavond in Schuttershof voor het voetlicht treden metj het tooneel-' spel „Bergafwaarts." Nu na twee jaar deze bekende club -weer opl de planken komt, m'ag men zeker een flinke belangstelling voor haar toch altijfd verzorgde prestaties verwach ten. ,Wf vernamen nog, dat 21 dezer „iSt'. G"enesius" uifgenoodig'd is om in Kwaden-- daimtare hetzelfde pfuk 'ten tooneele te "brengen. Filmavond Rj.-K. Vrcuwciibond. Voor 'n tachtig belangstellenden' is gis ter in Schuttershof d'e Home-film vertoond van het Reisbureau Rotala Neerlandica, dat met dez'e rolprent propaganda mla,ak!t -voor pelgrimstochten naar de Eeuwige Stad, voioral met het oog op heit Heilig, Haar. De film jgeef't een levend en fevendlg. beeld van het vele moois dat een' reis naar en te Rome biedt en zal wel in staat blijken animo daarvoor te wetten. Een afwisselend bijprogram (Volendam ■en Zweden) ging het hoofdwerk' vooraf. Kapelann Bakker heeft een inleidend en slotwoord gebroken. - 1 Alle aanweBigen ontvingen ucg, een pro gram1 van de 14-daaigsche Ramerxeis' dia Eotala Neerlandica tegen 10 .April opga-, miseert. 1 - Verbouwing R.-K. Jongensschool. Naar men zich herinneren zal, besloot •da gemeenteraad 2 Febr. 1932 .ai'wijlzend •op een verzoek' van het Bestu|ur der, R.-K. .Jongensschool, om gelden beschikbaar te «tellen voor verbetering der toiletten. Hiet Seoholbestuiur ging tegen deze beslissing in beroep bijl Ged. Staten, die den ge-, meenteraad in 't pngelijk stelden en: be sloten, dat de gevraagde medewerking alsnog moest worden verleend. De Raad gin gdaarna 'tegen deze beslissing! vara Ged. Staten in hooger beroep, waarop) jammer genoeg, de Kroon dezer dagen het oesluit van Ged. .Staten vernietigde en pneda ni' financieele overwegingen, het beisluit van den raad handhWf'de. .Wel werd te kennen gegeven, dat aan- vrage om een goedkdppere verhelipjng, v'an het erkende euvel zou kunnen gteschieden. Toen dit destijds gebeurde, heeft de raad zich hiertegen, op advies van B. en .W., ook verzet. Tentoonstelling. In de gisteravond gehouden vergade ring van de Goethe Pluimvee- en Ko- nijtaivereeniging „Zeelandia", is besloten dit jaar gedurende de Kerstdagen wedeft- om een tentoonstelling te houden. Collecte crisiscomite. De collecte voor het erisjsebmité heeft deze week f94.22' en vorige week! ft62.89 ■opgebracht. !"[r[~| '|[i 39 AGENTEN in Z.uidL en Noord- Beveland waarborgen de beste service bij aanschaffing van eeni N. S. F. of Philips- - radiotoestel. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Adv.)' Vlake. De benoeming van den heer H. Merkhs te Stadum1 tot stationschef te Vlake is inigetrotten. Thans is als zoodanig benoemd met ingang vani 1 Maart a.s. de heer W. Kosten, le halte- chef te Oositihuizen. 1 j HansWeert. Een meisje had het geluk een portofeuile te vinden met, een bedrag Van f 2200. Direct' Werd aangifte blijf de politie gedaan. D'e verliezer een ziekere uit Biezelinge kwam epoedig zSjJn eigen dom ophalen. Het'meisje kreeg een goede belooning. i Kondekerke. Op 11 October 1932 ver;- leende de raad aan Wj Chrisitiaanse ont- heffing van het bepaalde biijj a,rt. 7 (eersite lid) der Bouwverordening" (venbod van het bouwen anders dan aan straten) ten behoeve van den bouw van woningen ópj een trrein aan de tramtlijfn Middelburg Koudekerke, in de omgeving! van den yiissingschen. Weg. i 1 Die burgemeester, die reeds had gewaar)-- Bc'huWd tegen het verleenen der ontheffing droeg het raadsbesluit voor ter vernieti ging door de Kroon, wegen's strlijfd met het algemeen belang. Biji Kon. besluit van 21 Januari j.l. is genoemd raadsbesluit vernietigd, wlaar- bijl ook de Kroon «trijfd met het algepnleen belang -als gtond der vernietigingaan voerde. Bosehkaplelle. De gemeenteraad allhïer heeft het besluit genomen ,de öpoenfen op de personeel® belasting, van 250 terug te brengen tot 200. Voor den .tij!d van .vijf! jaren werdela da opcenten o|p| da gem. fbndsbelaStijnig vastgesteld ctp 100. Basiswaarde. Zaterdag jl. vervoegde zich alhier een zekere S. uit Middelburg, welk'a beweerde m-onteur te zijn en als zoodanig werk' zocht in helt nazien ein repareeren van bascules en vleasehdnijl- machines. De heer S., die het werk,, sa men met zijn broer uitvoerde, moest voort durend met een oif' ander onderdeel naar den smid en bracht telkens meerdere bezoeken in öaïé's, waardoor het" werk tenslotte meer op .grondige vernietiging) dan op reparatie begom.to lijiken. Behalve de eigenaars va,n delze werk tuigen zijn ook de Caféhouders gedupeerd, daar de haeiren! vertrokken donder te be talen. -I i.i Wa.torlandk)crlkjie. De bevolking dezer gemeente bedroeg! op. 31 Dec. j.l.: 541 personen (288 nr. en 253 v.). Kr werdejn in 1932 geboren 4 'jon|g|e|nis-einj 4 meis jes; vestigingen 23 m. en 17 v. pars.; overleden 2 m. en 1 v. pers.; Vertrokken 23 m. en 21 v. pierst (Belvolking] leinde 1931 540 parsonen). Ri.-K. Rijkskieskri -ng-org a n isa li e Middelburg. Wijl ontvingen van hef beSfu|ur Van! onze kieSkringprganisatie het volgende schrijven, dat ook a,an de diverse afge vaardigden is verzonden Wij hebben de eer u hierbij de agenda van de algemeens vergadering vlan den Ri,kskieski'ing aan te bieden, welke zal plaats hebben op Zondag 5 Maiart 1933 wellicht te Breskens desi namiddags ten een uur. De plaats zlal nog nader bekend worden gemaakt. Wegens opheffing van den boatdienst Vlissingen—Terne,ulzeji op Zondag kan te Terneuz'en misschien niet meer worden vergaderd. Het best(u|ur heeft gemeend, dat Breskens, voor de meaatie af gevaardigden de geschiktste gelegenheid biedt. Mocht een uwer bezwaren hiertegen hebben, bfi da vergadering, b'eterl ,.tel Tetr- neuzen achten, dan vernemen wijl diitl gaar ne spoedig (adres Dir. Mes, HeinkenSZan'd). Agenda: I 1. Opening. 1 1 2. Notulen. (Deze worden een uur voior de vergadering ter inz'aige gelegd). 3. Ingekomen stutten en mededeelinigein. 4. J-aarverslag van den Secretairis. 5. Rekening en vexantwoordinlg vaa den Penningmeester. i i 6. Ingekomen voorstellen van Af'dee- lingen. (Voorstellen gelieve u voor 20 Februari a.s. in te zenden. 7. Bespreking van eandidaten voor 8e. 2de Kamer der S.taten-Generaal ingevolge art. 18 van het Kiesreglement. 8. Verkiezing van 8 afgevaardigden ep ev!. plaatsveiv.angende afgevaardigden naar de vergadering ,te 's-He.ntogenbo9.eh. -Bedoeld in art. 19 van heit Kiesreglement. N.B. Elke afdeeling beeft hat' Techf iot heb stellen van oandidaiten' ein wel voor elke 100 leden een Candidas,t. A'fdeöRngiön met minder dan 100 'leden mogen! 1 eam- didaat stellen. Ca,ndida,ten moaten! voor 1 Maart biji den Secretaris v,an den Rijks- kieskring zijn opgegeven. "i 9. Behandeling van het R'elglemenjff voor da Rïjkskisskring. 10. Rondvraag en sluiting. N. B-. De verzamellijst voor puunt 7 wordt rondgazonden, zopdra dazie ontvan gen is. Ook' het öoncept-.reglementi zal dan worden gaztonden. Inpieldering van liet Zwin? Ten gemeentehuize te Retranchement heeifit een besipxeking plaats gehad van laden van het ooll'ege van Ged. Staten Vlam Zeeland met het Dagelijkseh Bestuur der Gemeente, in verband met den door het Gemeentebestuur geuittten wenseh om door middel van werkverschaffing te komen tot inpoldering van het Zwin. Na een belangrijke conferentie, waarhij B: en W. in de gelegenheid werden gesteld hun plannen breedvoerig te ontvouwen, werd het terrein ter plaatse in oogen"1 schouw genomen, waarbijl Getd. Staten zioh nader deden voorlichten. De abnormaal grppte werkloosheid (on geveer 9 a 10 pot. der bevolking) tenge volge waarvan de belastingheffing reeds to® het uiterste, moest worden opgevoerd, deed het Gemeentebestuur omzien naar een omvangrijk en tevens productief werkVersohafiingsohjeicit. Door inpoldering van het Zwinl zlo>u een oppervlakte van 30 H.A. productief ge maakt Hunnen worden. Hierdoor; ware •een welvaartsbron te scheppen, die vo,or geheel West-Zeeuwseh-Vlaanderen van bijzondere bcteekenis moet worden ge acht. Eventueels uitvoering «o,u teviens da mogelijkheid pipenen voor raohtstreeklsche aansluiting van de moderne Belgische kustplaatsen via den Prov., Sifcomhoioit- dienst op de WeislterSdhelde me* hat groots Nederlandsche wegennet, waardoor, tevens de streekhelangen ztouden Worden gediend. Uitbreiding havenwerken Terneuzen. Verschenen is de memorie van antwoord a.an de leden der Tweede Kamer, inzake het wetsontwerp verklaring van het algemeen nut) der onteigening Van psrceelen, erfdienstbaarheden eu andere zakelijke rechten, noodig voor uitbreiding van de havenwerken te Terneuzen, be boerende tot heb kanaal van Temeiuzen. Da minister van waterstaat merkt op, dat de toestand in de haven van Terneu zen thans reeds Van dien .aiard is, dat uit- oreiding. van de havenwerken noodig js. Da werken zullen Voorzien in eau dadeflijlk aanwijsbare, Volmialak't nationale behoefte. Da haven van Tarneuzenl 'heeilt zich ondanks de minder gunstige! spoorwegta rieven van Texneulz'en naar het achter land voor het traipsitov ervoer v,an mas sale goederen zoodanig! kunnen ontwikke len, dat thans reedsi Van plaatsgebrek' kan worden gegprokein. Is da* niet een: aan wijzing dat het transitovervoer .inderdaad uitzicht op ontwikkeling biedt en dat de ontwikkeling der haven niag sneller zial kunnen gaan, als te eaniger tij'd gunstiger siioorwegtaxieven moChten kunmetn wor den verkr-eigeh?, 1 Dat da aanleg der kamaalhavens niet buiten verband met het vraagstuk Van den bouw van een nieluwei zeesluis te Terneuz'en kan Worden beschouwd, zooals enkele leden opmerkten, kan de minister geenszins inzien. Met de bestaande Schut- gelegenheid kunnen alle schepelm, dia zich voor schutting aanmelden, Zonder bezwaar worden verwerkt. Den leden, die vroegen oim! overlegging van een rendabiliteifsrekening, merjft da minister op, dat van rendabiliteit dezer werken voor het rijk in engeren zin stel lig igeien sprake kan zijn. Iets anders ware het. indien men rendabiliteit opvat in dien zin, dat tegenover elkaar worden gesteld eieueirziids de kosten van havenaanlog, -outillage en -exploitatie en anderzijds de baten, daaruit voortvloeiende viooir, de gemeenschap. Bij: de onzekerheid omtrent het toekomstige verkeer zo,u pok aan aulk en randabiliteitsrekening een grpioto waar de kunnen worden toegekend. Naar aanleiding van de opmerkinlg dar leden, die Cr de aandacht op vestigden, da;t de havens ver .Van de stad Terneuzen zijn ontworpen en haVénuitbreiding nabij de stad de voorkeur zoiu Verdienen, wij'St de minister erop, dat het voorgestelde ont werp is gekhzen uit drie .ontwerpen, na dat daarover met belanghebbenden over lag was gepleegd. Het ontweilp zal tnet de minste kosten Voorzien in de behoeften. Het ontwerpen van de havenkommen onder een scherpen hoek met de k'anaalaa beoogt, de in- en uitvaart te vergemakke lijken. In het bedrag van f 3.000.000 der kosten van den .eersten aanleg zijin be grepen de kosten van pniteogeining Van de gronden voior alle drie da ontworpen havens met toebehcoren. De bijidragten der ptovmeie Zeeland en van de getneenteTer- neu-zen zijn enkel badbeld in de aanlleg- kosten dar Noordelijkste haven. Betwijfeld mtaeit worden, oif da onteige ning der banaodigde' gronden' Zoo snel z'al kunnen verlooipien, dat nog in dit jaar met het 'werk zelf' Zou, Üunn-en wordein begonnen. Gedislilleid in beslag genomen. Zondagmiddag zijn onder da gemeente Schoten (N.-H.) de gebroeders T. uit 't Zandt, met een vrachtauto door kommie- zen aangehouden, nadat men 'te Amster dam er vermoeden van had gekregen, dat bedoelde personen gedistilleerd clandestien van de hand zouden doein, of hadden gedaan. Na aanhouding bleek, dat zich in den auto dertig blikken van 10 liter inhoud gedistilleerd met een alcoholpercentage van 96 pot. bevonden. De auto ein de voorraad gedistilleerd werden in beslag genomen. Da gebroeders T. werden aan gehouden. i i Eien inspecteur en twee konrmiazen heb ben daarop ten huize- van de gebroeders T. een onderzoek ingesteld en hier wierden nog 116 blikken gedistilleerd in beslag genomen. Da blikken werden overgebracht naar heit kantoor der accijnzen te Schagen. Nadat proces-verhaal was c(pgemaakf, zijn de beide mannen Zondag,aVond op vrije voeten gesteld. Overval. Op den rijksstraatweg 's-HértoglenbtosIch Nijmegen, onder da gejmeente Nuland, neeft gisteravond ean «xverv!al plaats ge had öp den 16-jarigen Rémmien uit Ofes. Om ongeveer half 6 reed Remmen met «en fiets van Oss naar 's-Herfagenbtasöh. Op de grens van Gét'fen en Nulamd werd hij eensklaps door ean geanaskerden man bij zijn jas (gegrepen en van zijn fiets ge sleurd. Een tweede persjoon, welke even eens gemasikierd was. bracht helm' een slag in het 'gelaat toe. Half Versuft kwam de jongeman op den .grond te vallen. Opl dit zelfde moment naderde uit de richting Grave een ,auto, bijl welks nadering de beide mannen in aan Zandweg verdwetnem. De nevig ontstelde jongenman werd door voorbijgangers een nabijgelegen huis bini nengeleid. Onmiddellijk stelde men de marechaussee te Geflfen van het voorge vallene in lcennis, welke onmiddellijk per auto iop onderzoek: uittoog. Die overval met rAoiil te Gfeffen, Naar wiji vernemen is de toestand van het slachtoffer v,an den averv!al met roof te Geffen, de 73-jarige mej. B. van Dijk', nogh oogst ernstig. De vrouw, die- ver pleegd wordt in het ziekenhuis t:e Gss, heeft verscheidene zware hoofdwonden. Zijl heeft verklaard, dat zij' bijl confrontatie met de aanranders deze pertinent zou her» kennen. Men vreest, dat zijl het gebeurde niet z'al overleven. Tentoonstelling door de politie gesloten. Gistermiddag is de: door de vereeniging Links Richten in het gebouw Excelsior aan de Zeestraat te 's-G'ravenhage geor ganiseerde tentoonstelling van arbeiders- toto's op last van da politie gastoten. - Omtrent de oorzaak van dezen maatre gel verneemt men, dat door dein gérant' van Efxoelsior bezwaar was gerUaaakh tegen het' aan den wand plaatsen1 van een gedicht waarin geprotesteerd werd tegen da niet-foelating van Maxim Gorki in Nederland. i Terwijl het tentoonstellingsbestuur met de directie van het gebouw over deze kwestie een bespreking hield, kwam de politie, welke intusschen door het bestuur van 'Eixoelsior van een en ander oipi de hoogte was gesteld, ter plaatse en gelastte da,onmiddellijke sluiting van de, tentopin- Btelling. i Gimokkeldralmja. Dinsdagnacht omstreeks 3 uur heeft zich te Sehlij(f, onder de gemeente Efudpjh'eji (N.Br.) een smökk'eldrama afgespeeld. D'e rijki(pWitie en kbmkniezen hielden deken nacht Weer controle en wel óp' drie piep ton. Opeen's naderde uit de richting, van de Belgislche gfens een vrachtauto' m'et 'Snelle vaart. Bijl het zien yan een stop signaal werd de vaart tot de grootst mlolgej- llijlke snelheid opgevoerd, zaoda.t 'de twfeede 'post, die ongeveer 500 meter verder sifond, göwaarsichuwd werd. Ook' nu werd door; gereden. Die derde plolstf is toen tot vuren overgegaan, Waarbïj'f wederom niet' geshopt' w'erd. Tegen het aanbfokén van den' ochtend hebben eenige béwloner^ laugs den kant' van den weg gbvondeu den 23-jarigen J. Valetiijfn. Onmiddellijk iq liijf naar de wa ning van zJijfn broer, een' beleenden wiel renner, overgeibkalcht, waar hlijF kort na! aankomst is overleden. Vermoed Wordt, dat de smokkelaars hebben gestopt' om den gewionde aan den kant' van den weg te leggen. Bet slachtoffer w'as gehuwd en vader van een kind. I Van den auto Wa^'geen spbor meer te vinden. Dleze Was vermoedellijfk geladen met suiker, daar er opl den weg enkeló zakken met suiker dijk gevonden. Nader wordt nog gemeld: i i Uit het onderzoek, dat geleid wordt door de marechauSZé'e teSpnundel in sa menwerking met die - van Etifcen an da rijksveldwacht te Sf. Willlebrord, is geble ken. dat de vraioht'aulfo, .bestuurd door den chauffeur J'. B. uit RUophen, geladen was met 100 Kg. suiker en nog senige andere smokkelwaren. De auto was eigen dom van G. B„ uit St. Willebrord, vader van genoemden chauffeur. Jl. B. zat met het slachtoffer naast zich in de Cabine, toen er geschoten werd. De kotgel hadff vermoedelijk niet direct doel getroffen, maar is ergens op afgeschampt, en daar na V. in het hoofd gedrongen. Met. hei lichaam naast zioh is de chauffeur daarna doorgereden tot de Boodevaart nabij Moerdijk', waar hij! de smokkelwaar loste, vervolgens naar R.uepken terujg, het daeht- o't'fer, badende in 'btoed, met zich voerend. Thuisgekomen heeft hiji V. op een kruiwa gen geladen en daarmai vervoerd uaar de woning van zijn broiea", welke ongeveer jem 'half uu,r verder gelegen: is. De wagen heeft B. daarna ter reparatie naar Breda gebracht, alwaar déze in beslag) igenomen is. J. B. is in arrest gestold en heeft een volleaige bekentenis afgelegd. Uit het sectie-onderhoek, da* Woend- dagmiddag door dr. Hulst uit! Leiden werd verricht zou TUO'eifen worden vastgesteld of V. is overleden tengevolge vlan deii opgelcop'cn sohotwlond iof aan het grootc bloedverlies .gedurende het vervfciar, dat ongeveer 31/2' uur hééft geduurd. Botsing tusscheu vrachtauto's. Gisteravond heeft op den nieuWen ver- keersSveg te Nieuwerk'erk a.d. IJsel een ernstige botsingt" plaafs gehad tussc'hen tWee vrachtauto's, tengevolge waarvan de Chauffeur van een der auto's, 'J. H. D., uit Utrecht, op slag gledood is. De over ledene wast gehuwd en vader van een kind. Een vaartuig! met drank. Toen de komlnïezen te Haarlem! Zón- dagmiddag j.l. töjjdems! de controle op[ de wegenbelasting den vrachtauto van ge broeders! T. uit' 't Zand staande hielden, kwam de lading hun verdacht' voor. Bij onderzoek bleek' deze uit een aantal bus;- |s;en gedistilleerd te bestaan. De vracht auto en de lading werden' in beslag geno men, w'aarna de gebroeders; T. aan een verhoor Werden onderworpen. Inmiddels begaf zich de heer Molenburg, ins'peeteuï van de directe belastingen en accfijnzen *e Haarlem, m!et eeniga kommiezen naar 't Zand en zlijf namen daar ten huize van T. eveneens een groote plartiijf gedistiRaea-d in beslag, in totaal 1500 liter van ,96 p|ct. De voortzetting van het ondaréoek leerde, dat het gedistilleerd in den nacht van Zaterdag op Zondag langs! den Helder was binnengesmokkeld. Met een te Limbi- den thuisbeboorenda Noordzeekotter v(oer men Zaterdagavond laat door het Mars diep via de Buitenhaven van Dén Helder Hug's het Noord-HoHandsoh kanaal naaT 't Zand, wiaar de partaj! werd gelost. De kotter had de reis' voortgezet naar IJmui- den, doch werd door het -in D|en! Heldetr gestationeerde vaartuig "Zeemeeuw achter haald en in beslag genomen. De Zóém|eauW zal het smokkelschip naar Den Helder opbrengen en daar aan dan ketting leggen. De uit' een groot aantal jperéonen be staande smokkelbende heeft Wel een ge- voeligen Schadepost geboekt. Behalve de smokkelwaar werden ook da nognieuwe vrachtauto en de kotter door da douane geconfiskeerd. Kip normalen invoer zou voor den voorraad ongeveer f 6000! actójmsl verschuldigd rijh gteweest. Wiéer 'n overval'. Gisteravond oimstreete 8 u11* zajn itwea jongemannen die irn den winkel vam "den 69 'jarigen sigarenwinkelier K. A. M. dia zijn zaak aan de Hjlléljaan te R'dam drijft, gekomen. Zij begonnen eau geapTeik, waarbij een van hen plotseling ean (gpmlmi- stók 'te voorschijn haalde en van den' win kelier het geld uit de lade eisóhfe. De win kelier begon te schreeuwen, waarna, hij een klap met den gummistok' olp Eat hoofd kreeg. Da man raakte versuft, maar kwam waar spoedig biji, wlaiarna hij opnieuw luidk'eels begon te .schreeuwen. De twee jongemannen hebban tolein zomdex buit ,de vlucht genomen. De winkelier wees hen aan 'twee eurveillcerendo agen ten aan, die de- achtervolging bagomnetf. Beide mannen waren plotseling verdwe nen. 1 Na een tijdje zagen de agenten ham uit een piand in de CronljiéStraialt k'oman. Zij werden onmiddellijk gegrepen en paar hef politiebureau aian de1 Nassaukade overge bracht. Het zijn de 22-jarige jC'. D. en da 28-jarige A. B. Bij! het verboorJiebhen zij oen volledige bekentenis afgjeifegd. i OntpdofJing te Tilburg, Gistermiddag twee uur is in de kunst- wolf'abriek van de firma. J'. A. Berghegge 'iK Zn. in da St. Jtoselphétraaf te Tilburg wen ontploffing geschied. De o,utplct£fing gesohiedde in het bijgebouw oip de binnen- plaats, waar de ontstoffingislmlaiabine is geplaatst. He* dak' vloog! weg en de zijl muren werden ingedrukt. Glas en panman! vlogen over het fabrieksgebouw heen en! kwamen terecht op de woningen in da St. JosephdwarsjStraait. Het geheele ge bouwtje viel in puin. Oipi het oogenblik! van de explosie werkte er slechts !één ar beider ,de 20-jarige Jl. Levend, die gee wond werd aan geizicht en handen. De brandweer, die. met veel ma/t'eriaal was uitgerukt, behoefde geen dienst to doen aangezien er geen braind uitbrak'. Da oorzaak van 'het ongeluk" is nog pnbe- kend. Wel stonden in het .gebouwtje eetniga zuursfofcylinders, maar het staat niet vast, óf deze de explosie hebben veroor zaakt. Ontralr Hengstcnkcnring te Gors. Deze jaarlijfcsche gebeurtenis bracht weer heel wat drukte in de stad, vooral o.p de .Groote Markt, waar de keuring als altijd plaats bad. Gezien de tijdsoiinsltian- digheden viel de deelname meie. Er Waren: 'n tachtig a negentig hengbten aange voerd. GOES. Gistermorgen is de chauffeur! van Strien met een luxe-iaiulto op den 's f! eer Hendrikskinderendijik. door een on gelukkige manoeuvre tegen het huis vatt dhr. Doetjes gereden. Auto en woonhuis werden beschadigd. Een der passagiers, dhr. B. kreeg verwondingen aan zijn hand. MIDDELBURG, 7 Febr. Aanvoer op da graanmarkt redelijk. Kroomerwtén f 11 13.50, Schokkers f 1114, Witte boe nen f 911, Ronde br. boenen f 1213, Lange br. boenen f78. Aangevoerd door Walchersche boerin nen: boter ï'0,75, kipeiaren f4,25, pjoelje- eieren f'3, eendeieren f'4,50; aangevoerd1 door handelaren boter^f 0,75, kipeieren f 4! particuliere prijs: boter f' 0,85, kipeieren' f 5, poélje-eieren f' 4, eendêiea'en f 5. 't Polderbestuur Walcheren heeft aanbesteed 't maken van 7 duikers: van .gewapend beton in de Arnemuidsohe Veer- echa watergang. Raming f9500. Lajagslts inschrijver M. Booigesteger ta Wemeldinga voor 'f'6390. Veilings vereen. ZuidHeveland te Goes, Veiling van 7 Februari 1933/ Peren: Gieser Wildeman f20, Kleipeeï f 1921, St. Remy f 18, 'Winter-Douwf tj'esf 1218, Kroeitperen f26, alle peil 100 Kg.; Apjpels: Goudreinet eixira f23- 26, A f18—21, B f 1518, O f10—14, zure Belleffeur f 1517, Groninger Kroon f 1118, Court Pendu f' 16, Piomms d'Oranje f' 1826, zoete Axmigaagde f25, zoete Bellefleur f 1519, ZoPfe Hollaarfi f19, Stek'aplpels f27, alle per 100 Kg. Diversen: Bloemen f 1052 .per 100 pot, Tlpen f'1620 per 100 blos; 'Kipl- eieren 13,70—4,20 per 100 stuks; Honing 1'0,47 per flacon; Eenden f0,38.per stuk. GroentonVedling 8 Pabr. 1933. Witlof f 16, id. 2e Soiort f910, Spiruitea f 1015, id. 2e soort f 610, id. uifeichoit f 1, vVijnpean f 1,501,80, Uien f 1,50, Aardappelen tf0,80, .afes per 100 K.G.; Eóodek'ool 2e soort f 3, groene Savoys- kool 2e soort f 1-2,10, id. uitsehio* f'0,40,, Wittekbol uitechoit f'0,60, Knolselderij! f0,30i-1,20, Prei f 0,20, alles per 100 stuks; Prei f29, Snijselderij: f 1,60, heiden per 100 bos. 1 GOES. Overleden: Jlobina de Koning, 28 j. te HoedekenskérkéMaria Johami na Simons, 86 jaar. Gehuwd: Jaoobu-s Pran^cis Kaan, 29 j*. jm. ta Terneuzen en Jacoba Braam, 20 jaar jd. j t MIDDELBURG. Bevallen: A. H. van Kamer—van- Uriel, d.E. O. v.an deq WelleOek'é, z. Overleden: J. C. Kuijt, 85 j., wed. van P. de Graaf. 1 's-GRAVENPOLDER. Geboren: Pier- te.rnella Jannetje, d. v. Jambus Marinjua Vexheijk'e en Adriana Van dan Durpel; Anna Cornelia, d. v. Thomas de Klerk en Dina van Nieiuwenhudjlze; Maria'Neeltje, d. v. Marïnus Lemnist Dekker en Forra. Neeltje de Jlonge. Overleden: Cornelia Boonman, 74 j,, echt genoot e van Martinus S,teenb.att;eir Marinus Braam, 76 j. f HEiINKENSZAND. Geboren: 5, Pis tor Marinus, z.v. Adriaan Traas en Ca- tharina Johanna Van Hese; 20, Pauluis, z'. v. Giljaam Kuzee en Janna van de Bee< pe; 21, Willem, z. v. Petrus Dieiléman en Elizabeth Aaialtje Helleman; 24, Willem, z. v. Cornelis Griep en Cornelia Anna Duinker; 29, Jan, z.v. Jan Nijisise en Adriana Meijnard. 1 Overleden: 19, Jaooh Simouse, 74 jr., echtgen. van Janna de Jonge.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3