DONDERDAG 9 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT PI BINNENLAND |~j f IN HET KRAAIENNEST KOLONIËN f[ UIT ZEELAND |"j MIDDELBURG Raad der vredesjconfetrentie een uiteen* zetting van den toestand van Hongarijfe in het Fransjeh, Engelseh en Italiaanéclh diepen indruis maakte. Toen de gealj lieerden ten sjotte toch op! hun voorwaar den bleven staan, verklaarde Aplponyi zo voor onaannemelijk en trad af als, gedele geerde voordat men aan de onderteekening toe was. Ook de rede, die blijf in September 1928. in de ontwapeningsconferentie te Genève gehouden heeft, trok' blijfeonder de aan dacht. Behalve aan ziijln redenaarsgaven dankto Apponyi ziijin gez'ag aan zijn indrukwlek4 kende figuur, zijln groote besjekaving en rijm krachtig gestel. DE MUITERIJ OP DE „ZEVEN PROVINCIËN." Een regecrinigbi erklaring. Bij1 den aanvang van de vergadering van de Tweede Kamer van Dinsdag heeft de minister van defensie, dr. L. N. D'oq- kers, namens de regeering de volgende verklaring afgelegd „De regeering stelt het op prijk de ge legenheid te hebben, te dezer plaatse een verklaring af te leggen na,air aanleiding van de muiterij aan boord van Hr. Ms. de Zeven Provinciën, een misjdiijjf, waar van de regeering cn het Nederlandsdho volk met leedwezen en verklaarbare erger nis hebben kennis genomen. Aan boord van het muitende Schip bei- vonden zich Zestien officieren, negen Euro peesehe onderofficieren en ongeveer 140 Inheemsehe schepelingen. De Zeven Provinciën volgt thans! se;- dert den nacht van Zaterdag op Zon dag Zuidwaarts de Westkust van Sumatra en -wordt op1 korten afstand gevolgd dom een go u ver n em entsv a ar tuig, oan boord waarvan zich bevinden de commandant van de Zeven Provinciën, zeY_en officieren, tien Europjee^che onderofficieren en 20 Europeesehe korporaal en manschapen. Do overige bemanning van dei Zeven Pro vinciën, beslaande uit vier officieren, zo- ven Europee sell -* onderofticieren, zeven tien E.uropeesiche korporaals en manschap pen en 106 litheemtfhe schepelingen! bleef achter aan den wal. Het achtervolgende gouvWnementstvaar- tuig isi in staat, omtrent plaats en koers van de Zeven Provinciën juis.te inlichtin gen te geven. Volgens de laatste berichten bevond het schip zich ter hoogte van Sinioek, bezuiden Nias, De noodige strijdkrachtende kruiser Java, torppdoboiotjagers;, onderze cb.ootcn, bewapend met oorlogste,rpedo's en vlieg tuigen, bewapend met bommen, worden samengetrokken om de muiters tot oven- gave ie dwingen. Van onderhandelen mag en -kau geen sprake zfijfii. Geschiedt 'do overgave niet onmiddellijk en onvoorwaar delijk na spmmatie, dan zal met geweld worden opgetreden. Ingrijpende maatregelen zullen Worden genomen tegen verderfelijke invloeden, dio de geesten hebben rijp gemaakt tot aan randing van het gezag door landsdienaren die vfij|willig den plicht op zich hebben genomen, dat "gezag to dienen. De regeering zal bet opl prijk stellen, als de Kamer zou kunnen, besluiten, de op haar dagorde voorkomende inteojpellatio onmiddellijk te doen plaats; hebben. Gedurende de voorlezing van deze ven- ldaring werd de minister van'defensie heiii," ha.aldelliik in de redei gevallen door Kluner!' leden. Er ontstond eonig rumoer. Die pré sident moest eenige malen hameren en verzocht, ten slotte aan de Kamer, den mi nister in staat te stellen, met ziijln vcTj* klaring door ie gaan. Dc iiuU-uk in inheemslchc en Chi- neesthe kringen. De Inheemsehe en Chineesche bladen voor zoover deze tere beschikking staan volstaan met de vermfelding van de feiten omtrent de imluitefijf. De 'Keng To daarentegen beschojuwt de korting van 17 pet., welke opl de Ilnheemsche tn'arinef-schepelmgen Wordeh .toegepast, gering tegenover de korting van 60 pet., welke wel 'in den handell' plaats had. Het blad meent, dat het plubliek dit buitenge'woon geval met gevoelens van leedwezen vernemen. Het blad ziet da oorzaak geheel in dei korting! van 17 pet., Waartoe de regeering door' de oeconjomii- gphe omsf andigheden god-wbngen was. Het blad wlifsjt er op, dat de hoogste ambteH nar,en dezelfde korting ondergingen. Die Keng Po ziet voor de;Ze aietie geen aanleiding. Het blad .acht overigens! geen reden tot vrees aanwezig. Groofc belangstelling te Moskou. Het persbureau Vas Diaz meldt uit Moskou De muiterij! op het Nederlandsjche. pant ser schip de Zeven Provinciën wordt te Mosjkou met groote belangstelling volgd. Die Kederlandsghe sectie van de Komintern heeft tot de. bemanningen van de handel?,- en oorlogsschepen van alle landen per radio een oproep gericht om Wijl een eventueel bevel tot achtervolging van het muitende gchipi gehoorzaamheid te weigeren, opdat aan de Zeven Provin ciën de vlucht voor de Nederland, (he oorlogsschepen vergtemakkellijlkt wlon-dt. De Nederlands-che Communistische sectie ver klaart verder, dat het pantsiarschip, wak- neer het zich in da wateren van SowjelR Rus,land bevindt, in veiligheid is. De ge- heele politieke per^ te Moscou beschouwt de muiteriji hls een bijzondere aanwijzing voor de revolutiotnnaire gezindheid in Ned. Oost-Indië. Die betuiging van trouw' cu aan hankelijkheid. In een versierden koepel, opgeslagen op het Waterlooplein te Batavia,, hebben Dinsdagavond mr. Fruin, dr. Apjituley, de heer van Baaien, mr. C. C. van Hel.-.dui dingen en de heeren de Hoog, Knaape en R,oep het wbord gevoerd tot een enlpjm'o menigte. Vervolgens begaf zich een stoet van duizenden ingezetenen in pptocht naar het landvoogdeliijk paleis op Rijswijk yoor de huldebetooging aan den gouverneuif- generaal. Hier sprak da .heer Hoekstra., waarna de menigte, 'die öp het erf van het paleis: stond samengepakt, uit volle borst het Wilhelmus zong. Toen kwam gouverneur-generaal jhr, de Jonge aan het woord Z.E. herinnerde er aan, dat de Nederlanders; zlij[n geboren en Opgevoed onder de leuzeIk Zal hand haven. Deze leuz'c, aldus vatte Z.E. de ze demonstratie dpi, is in allen weer llevend gelwtorden. In het vervolg van rijfn toe- sjpraak zeide hiijj: „Deze misdadige hande ling is veroordeeld en zalf tot niets leiden Alle maatregelen zfljln getroffen tot han delen op het juisjt moment." Allen waren diep getroffen door do toespraak van den gouverneuri'g'enerjanl, waarin ook gemembreerd werd, dat dezq (muiterij' was voorafgegaan doon* een inch dent, waarbij! 40 Itollandsche jongens moesten worden weggevoerd «nder be waking van Inheem'sjohen, hetgeen wellicht aanleiding zou geven tot de vraag voor velen of zlijl niet een-f 'de hand in eigjan boezem dienen te nateken. Thans echter, aldu^ betoogde Zlijfne Excellentie, is het „Ik zal handhaven" door velen tamjlotto begrepen en hieruit ij deze demonstratie verklaard. Do gouverneur-generaal eindigde met do kreet: Leve de Koningin. In antwoord op deze kreet rïep' de menigte van duizen den spontaan: „Leve de Koningin en leve de gouverneur-gteneraal." De hoogste personen van de Neder 1.- Indische regeering verklaarden zich diep' onder den indruk van de wfijfza, waarop deze in de historie niet geëvenaarde Spon tane demonstratie varloopen is. D» .roede pers in de kazernes verijsden. De minister van defensie heeft- de bla- I den, uitgegeven door de N.Y. Arbeiders pers, n.l.: Het Volk, Vooruit, Voorwaarts, Goudsche Volksblad, Volksblad voor Fries land, Volksblad voor Twente, Volksblad Groningen en Drente, Volksblad voor Gelderland en Volksblad (Algemeen Volks, nieuwsblad), doen opnemen in de lijst der geschriften, welke de militairen der zee- en landmacht niqt in hun bezit mogen hebben en niet mogen verspreiden. Dit naar aanleiding van hetgeen1 deze bladen over de muiterij hebben geschre ven. Zij keurden n.l. het gebeurde goed ■en buitten het uit tegen de regdering. lie Alde-baran afgelast. Dc- Aldebaran is afgelost door de Bri danus. De commandant, officieren en schepelingen van „De Zeven Provinciën" die zich aan boord van de Aldebaran be vonden, zijn overgescheept maar de Eri- danus. Da Aldebaran is minder snel dan de Bridanus en daar de muiters af e-n toe met schieten dreigen is he.t gewemscht dat .men zich vluig kan terugtrekken. Epen Eingelsche persstem. De „News Chronicle" komt uit met een bijdrage van comimandamt Kenwttrth. beschouwingen van dazen zee-oflfi- CH'ir zijn van zuiver t-echnisöhem aard. Allereerst vindt hij. het onbegrijpelijk', hoe heit jsohipi, teirwljl de coimcm.anda.nit zicih aan den w(al bevond, de.haven kom ver laten zonder dait kuistibatterijien zulks, be letten. De „Zeven Provinciën" is een verouderd echipi voor kustverdediging. Daar het echter zwaar bewapend is en goed geplanteerd, zio.u het krachtig weer stand kunnen bieden zelfs a.aji de mo derne, .doch onge,planteerde kruisers van da Westelijke staten. Ofschoon oud, verkeert heit schip in goede conditie. Hert is vol kolen en zou tueschen de talloaze eilanden en1 in de weinig bezochte havens van de Westkust van Sumatra, heel gemakktlijik langen tijd uit handen van zijn vetrvjolgers kuinlnein blijven. Krijgt heit evenwel gebrek a,an steenkolen, dan heeft de bemanning felechts twee keuzen over: zij) kan een afgelegen inham aan de kii/sit vajni Suma tra of Jjava binnenvaren elm da|n aam land gaan en in de bosschen verdwijnen. Of wel zij kan als piraat optreden, h-andals- ichepen aanhouden en beslag leggen oip dei steenkOlenvoorraden v.an dez-e söhe-. P'en, maar indien zulks gebeurt, da.n be staat de kans, dat ieder' oorlogsschip, ook' van vreemde nationaliteit, da „Zeven Provinciën" kan aanvallen, en Vernietigen. De schrijver in de „News Chronicle" meent, dat de commandant van de „Ze ven Provinciën;; juist heëflt gehandeld, door zijn schip in de „Aldebaran" te vol gen. Ofschoon dit laatste vaartuig, on mogelijk den strijd met het slagschip z'ou kunnen aanbindtn, klan het er toch mede in contant blijven en alduis da kruisers inlichten omtrent da bewegingen van het «chip. Behalve eventueel gebrek a,a,n steen kolen is er nog .een gevaar voio-r de mui ters. De geschiedenis hqeft immers be wezen, dat het zwakkb pumt- in een muiterij steeds da leiding is1. Dit was o.m. liet geval ,opiafc .Britische schapen m de Nore, taan daar muiterij;, uitbrak. Actie van vloot en vliegers. i Gisterenmiddag is een -tweede groep vliegtuigen uit Soerabaja. te Tandjong Priok aangekomen. Het vloot eskader, be staande uit Hr. Ms. kruiser „Java" en de torpedojagers. „Piet Hein" en „Evert.sen' is eergisteravond van Soerabaja, naar Baf" tavia vertrokken. Dit, eskader zal heden de Straat Soenda ziijfn gepasseerd, zloo- dat de ontmoeting m'et de muitelingen dan ieder oogenblik is te wachten. In elk geval mag weil worden a,angenomen, dat morgen alles is afgefocpen. Het Europeesehe element 'in Indië blijft aandringen oig een krachtige afreke ning. i Te Batavia werd gebullatineerd, dat een ultimatum' aan de „Zeven Provinciën" zou zlijn gesteld. Dit- bericht is evenwel volmaakt onjuist. Het Java-eskader zal gaqamenl!ij|kr ofpl- treden met vli'egm'achines cn tovpedoboioiteu op. het bewuste mombnt van de ontmoie- ting, welke niet ver van de iSitra.at Soenda: zal plaats hebben blijf "den westelijken in gang. Reactie op. de „J a va." Toen op de „Java" liet bericht werd ontvangen van de muiterij Óp de „Zeven Provinciën" is de geheele inlandsche be manning door het overige personeel met revolvers naar den voorbak gedreven, Wagr zlijl gevangen gehouden werd. De Euro peesehe bemanning bracht de „Java" naar Soerabaja. Socialistische uittarting. Gistermorgen werd in Den Helder een nieuw blad van de N.V, de Anbaidempers, genaamd de „Zeven Provinciën"', ver- Spreid. Dit blad werd uit een g-rooten auto met groote plakkaten, waarop „Verboden krant" en „Het Volk' .stond, verdeeld. Het nummer bevat bebalve het iiieuw^ over het muitende schip', ook hef gewone nieuw's en de gebruikellij|ke fotoJpagjna. In het blad staat vermeld, dat dit het eenige niet verboden blad van de Arbei derspers is, hetgeen verband houdt met liet gisteren bekeud geworden, verbod van den minister van defensie om de met name genoemde bladen der s.d.-Arbeiderspers! te doen opnemen in de l'ijfst der geschriften, welke de militairen der zee- en landmacht niet in hun bezit mogen hebben en niet mogen verspreiden. Gitseren is ook dit blad verboden. De luchthartige com'mlandant. Dc Dcli Courant meldt, dat de inspec teur van politie J. Vermeer te Koetja,- radja Zaterdagavond 5 Febr. zeven uur dertig een waarschuwing kreeg dat de schejpplingen met de De Zeven Provinciën zouden wegvaren zbodra de, commandant de officieren opl de sociëteit zouden züjfn. De heer Vermeer waarschuwde on'mid- dellijfk den assistent-resident van Grpot- Atjeh, die het beriohf onmiddellijjk door gaf aan den cominandant van de De Zeven Provinciën, kapitein-luitenant ter zee P. Eikenboom. Laatstgenoemde heeft het 'bericht bllijlk- baar als e®n grap beschouwd, zoodat da heer Vermeer om: tien uur Vijfftien alleen op den steiger stond toen het schip weg voer, onmachtig iete te doen. Als dit toch waar is! l. Wede ram ten radiat e.-icht van de muitende bemanning. 'Naar wlijl vernemen heeft het radio station van de Zeven Provinciën het vol gende draadlooze bericht uitgezonden, dat gericht was aan den commfandant van het schip, kapitein-luitenant ter.zee P. Eiken boom, die aan boord vertoeft van hot Gouvernementavaartuig Bridanus dait. nog steeds de Vervolging voortzet ,,VVjij. verzoeken u om de hoogere auto riteiten namens ons t,a willen m'ededeeJen dat door ons geen cOminlunistisahe neigin gen worden gekoesterd en dat wlijl niet van plan aijfn tot gewelddadigheden over te gaan. Wiij willen alleen protesifeercn tegen de korting cfp de salarissen en tegen het in arrest stellen van onze kameraden. Alles aan boord is goed. Er ziijfn geen gewonden. Die dienst heeft voortgang als gewoonlijk. Wij zijn bereid ons over te, geven in den vorm waarvan ons eerder bericht melding heeft gemaakt." (onderteekend) De Europeesehe en inheemsehe bespanning. De indruk van dit tele.- gram in pn'ar i n ekrinlgten. Aneta-Holland meldt, dat in bevoegde mamekringen aan het bovenstaande radio telegram van De Zeven Provinciën wei- mg beteekenis wordt gehecht. Aanvanke lijk hadden de muiters een telegram! van soortgelijken inhoud verzonden aan den commandant van de marine te Soerabaja. -Nu daar met geen enkel woord opl geant- w<x>rd is, zullen de muiters WaarseMjJhlijk net nog eens via commandant Eikenboom hebben willen pTobeeren. Die regearing zal echter ongetwEjlfeld haar voorwaarde van onmiddellijke cn onvoorwaardelijke overgave handhaven en van het radio- telegram geen nota nemen; wat de onder- teekening: „Europcesch cn inlandsch per soneel betreft, is men van meening, dat eze wel onder alle voorbehoud aanvaard moet Worden. Tweede Kamer. Overz.'icrht Dinsdag bqgoii de zitting met de in drukwekkende verklaring van minister Deckers over de krachtige maatregelen dw genomen zullen worden tegen de mui- tende militairen ppL de „Zeven Provin- ciue Wanneer geen gekoor wordt re- geven aan da bevelen, zal desnoods ge weld gebruikt worden. Hoewel commu nisten en socialisten te keer gingen, zal iedereen moeten toegeven, dat- zwakheid van de regecring in deze, ook. al' zdj.u er door de Indische autoriteiten fouten gC maakt, uit den booze zou zijn. Ons' k'olo niaal belzit st,aa,t op liet spel en wat dit voor ons land, zoowel als voor da Indo neisiërs beteekent, mag bek'end hasten. Naar aanleiding! van sein en ander werd do inleupellatie-Djiotp!, over de korting op de salarissen van het marine-personeel in en da daarmee in verband staamdo gebeurtenissen, Dinsdag op de agenda geplaatst. Da voornaamste grief tegen 'de re- geenng was volgens int-erpeUjant- het feit, dat door onduidelijke verklaringen dan indruk was gewekt-, dat hef bij de eersts korting van tien procent zou *ablev zyn._ Minister Deckers ontkende dit, maar bij kennisname van de gewisselde stukkëm, moet toch erkend worden, dat: misverstand niet onmogelijk was. Al wordit de ont stemming hierdoor verklaarbaar; goed ta praten is zij niet. Em het is de grooita lout van de ^meeste socialist en, dat zij dit wel doen. Wat de roode pers bijv. over da muiterij Maandag schreef, was gewoon ergerlijk en maakt lie,t begrijpelijk! dat de revolutionnaire bladen tot verboden kost voor da weermacht zijn verklaard. Ook verklaarde de minister nog niets meer te maken willen hebben met dio marine-bonden, welke niet openlijk1 da houding der muiters verioordeelen. ,,Een oorlogsverklaring", riep. dhr. Drop uit. Wij, zijn minder militairistisch en zien e'r slechts een verstandige, defensieve daiad De Kamer-debatten liepen gister de ge heele zitting over de Indische muiterijf, hoewel er weinig nieuws over gezegd kon nbrden, wij) de gegevens voor een defini tief oordeel, ontbreken. Proiff. Aalberfe'e wa's dan ook niet enthousiast over al wat er uitgeslagen wterd. Aan de eene zijldo waarschuwde lriji tegen de scherpslijperij en krachtpatserij! en aan den anderen kant tegen de goedpraterij! Spr. meendo terecht dat voor de Kamer ingrijlpt, de regeering handelen moet ipet vastheid en beleid. D'c communisten jubelden natuurlïjjk over het voorgevallene. Zlijl zijln tenminste oprecht. Weerzinwekkend is de houding der S.D.A.P., die het totgeen afkeuring van de misdaad op! de Zeven Provinciën weet te brengen, al deinst de leiding dan ook terug voor het optreden van „parljijf- genoot" ir. Cramer, het Soc. Kameblid, dat Zondag op; een vergadering heeft staan jubelen over deze muiterij! en ronduit verklaarde, dat het hem „duivelsch goed deed"' de berichten over het gebeurde ta hebben gelezen. Dez'e oud-Indische hoofd ambtenaar, die jaarlijks f 7500 als wacht geld oplstfijkt, past eerder in een D'igoel- kamp. dan de slachtoffers van zijln hits woorden. De comm'unis-t do Visser ver leende hem gister den Moskouschen eera- titel van „amateur-opruier!" Het spreekt vanzelf dat de motie-Drop die tegen het rëgeeringsbeleid gericht was, in deze omstandigheden geen kans had. Alleen socialisteu en eömmlunisten waren er voor. Minister Deckers heelt het Optreden der regeering verdedigd en zlijn scherpe ver oordeeling uitgesproken over het ver spreiden van onware sensatie-berichten door revolutionnaire elementen. Dc gewijzigde Tarwewct aangenomen. Dinsdag heeft de Bersfe Kamer de ge wijzigde Tarwewet aangenomen. Alleen da tien S.D.A.P.-ers stemden tegen. Dc wijziging van de Crisifpachtwct. Verschenen is het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot Wijziging, der CrisisplachtWet. i Verscheidene leden stelden voorop:, dat de Crisispiaichtw'et 1932 in da praetSjlk' niet aan de gestelde verwachtingen heeft be- antwborcl. Die i'pracfijlk heeft uitgewezen dat de pachter nia,ar al te gaarne gebrjuik 'maakt van de hem! do.or de 'wet-gegeven gelegenheid om zonder eenige kosten cn zonder eenig risico ten koste va,n den ver pachter ontslagen te wbrden van gen deel zllj'ner 'Cnr«n11 nllitin ceon /\-P nlltUon r! in n 0. verplichtingen, of aJlthansi, in af wachting van een beslissing, een mora torium te krijlgen. Andere ledeen kwamen hiertegen op'. Integendeel heeft naar hun meening" de wet, ondanks: de bëzwaren, inhaerent aan "een Crisiswet, goed gewerkt. Naar hun oordeel zlijn gemaakte fouten ook te wijl- ten aan de samenstelling en het optreden van de kamers voor crisisplachtzaken. Ook andere leden meenden, dat de wet haar noodzakelijkheid heeft "bew'ezen. De door den minister voorgestelde correctie zou li.i. voldoende ziijfn om de nog aanhan!- igige pachtkWesities tot een bevredigende oplossing te brengen. 1 Vjtijl algemeen werd instemming be tuigd met de indiening van dit wet jont- .w'erp. Versfcheidena leden betreurden echter, dat de regeering nog niet meer punten ter herziening heeft voorgesteld. In de eerste plaats werd gewezen op de wenschelij'k'; heid van hooger beroep. IJe uitspraken der kamers voor crisispacihtzaken zlijn meermalen weinig begrijpelijk cn onder ling zeer uiteenloopend. In de tweede plaats werd erop gewezen, dat de voornaamste Tedem van de ontstemi- ming, door de uitspraken gewekt, gelegen is in de omstandigheid, dat onder do verpachters ook minder draagkrachtige personen voorkomen, die Wij' een aarimtet'- kelïjkë verlaging van de paehtsfom zelf in moeilijkheden geraken. Zijl vroegen, of in dit opzicht de Wet ook niet herzien moet worden. In aansluiting met het hier betoogde werd gewezen op de onbillijkheid, welke de algeheele ontheffing van den paeht- pi'ijls met zich kan brengen. Naar hot oordeel dezeT leden mist- deze algeheelq .ontheffing eiken rechtsgrond. Eenige leden wensehten een grens te ♦stellen, tot hoevar de paohtreductie zou mogen (gaan; andere leden achtten dit "niet geWensjcht. Vele leden drongen aan op opheffing van het kos-teloos-zfijh der p'poloedure krachtens art. 10. Men achtte financieel ïw'akke pachter^ in dit opzicht voldoends beschermd door de geWons regels betref fende de toelating om kogeloos te pr(oi- Wedeenen. Eenige leden hadden er b'erivaTen tégen, dat de k'antonrefehter een beslissing zou kunnen nemen inzake de opschorting van den betalingsiplieht en dat da pachter dan aanstonds Zou kunnen worden aan gebroken voor dat deal der pachtsom, waarvan de kantonrechter dan betalings- Ip-licht niet opschort. Verscheidene leden hadden bezwaar 'tegen eem remtevergbeding over dat deel van de fpacht^om', dat de pabhter vol gens uitspraak van de kamer voor cri sis-pachtzaken meeT zal moeten -betalen' dan door den kantonrechter voorïböpig is; beippal-d. Andere leden hebben deZe beSchmfwiw ^■en tegengé-jprokeai. T e g e n 'gt r ijf d i g h. e i d< Een rustige beschouwing van da vela mecningen, die geuit worden, naar aanlei ding van do muiterij öp 'de Indi^cbel vloot, zeer interessant, vooral om da merkwaardige incon^equenties die er ge maakt wiorden. De Vitijheidheidsbond -bijvoorbeeld slaat tlians als één man te- roepen oml "hoog- houding van het'gezag, spmmigen komau er .openlijk voor uit, dat ze de opstandigeu liefst dadelijk met hun slachtoffers (da gevangen genomen officieren) en al naai den kelder zagen gejaagd en de eïsjch om de marine-bonden te ontbinden, klinkt veelvuldig. Toch waren de liberalen steeds tjlevige tegenstanders van de doodstraf en heeft hun door dik en dun volgehouden vrijheidsbeginsel heel vaak g'evoerd, tot gezagsondermijning en wild verzet tegen eiken vorm van censuur. In de politiek staan de Vrijjlioidshon- ders blijlna altijd schouder aan schouder met de socialisten, die z!ii| nu opeens zwar ter dan de nacht afschilderen. Hun opiposi- lie tegen de, regeering en haar maatrjegelen is meest van 'n felheid, .pie. weinig vers schilt van de revolutionnaire. Wiei hebben bijvoorbeeld sjeehts te herinneren aan da s;c'handelijlke hetze, tegen minister Reyiner en zijin z'ondtijdbesluit. Het doet .daarom vreemd aan, dat vandaag den dag'"da eer bied voor het staatsgezag als liet hoogste goed aangewezen wordt. Nog sprekender is de inconsequentie op liet terrein van de cens|uur. We herr inneren ons nog als gister de. eenparigs tegenkanting van de liberalen ten oplzróbta van liet verbod der regeering om de op ruiende „Tribune" uit de openbare .lees zalen te weren. Dat heette 'n brutela aanranding van het- vrijPieid.ebeginsel jjn het vuilaardige, verderfelijke blad zou uit' geen enkele a-lg'ëmeene leesgaal in links georiënteerde, .gemeente verdwenen zijjn, waneer de regeering niet kortj en goed ge zegd had, de .subsidies te zullen intrekken. Met de Russische films en liederlijke too- ueeBtukken is het 't zelfde liedje gewteest. Hoon en smaad was 't deel van. iederen regeerder, die uit vreesj voor losbandig- heid,-'propaganda, of om mloreela bedenkin gen het geesjtellijk vergif "verbieden wild». Nu de tucht bij) "de marine ondermijnd blijkt, smaalt m'en weer op de slaplpe regeering en zou men er liefst met kle wang en handspaak tusschen willen. Toch gelooven wlijl niet, dat men hier ■yoor 'n massale bevlieging van onoprecht heid sjaat. Het is eerder kortzichtig heid en gebrek aan hoog'a en vaste, begin selen, die lot deze wisselvallige houding luidt. De Vrijheidsbonders zijn altïjid blind voor oorzaken en zoï» zlijl ze al ziein, willen ze die uit zelfzucht sparen. Voor de gevolg'en züjfn ze echter doodsbang eu dat jaagt hen w:eer tot andere, uitersten. Ongetemperde vrijheid voert zoowel bij meerderen als minderen tot macht,smiss bruik en losbandigheid, met onde,rm|ij|nin'g| van het gezag als eindpunt. Laten wlij| hopen dat de liberalen da harde les begrepen hébben. Krachtige maatregelen ziijln nu onge twijfeld geboden, maar veel beter is, het, uitbarstingen t-e voorkomen, dan te onder drukken. UITKIJK. Relletjes te Paramaribo. Uit Paramaribo. (W.-I.) woa'dt gemleld; Bij! een nieuwen optocht welke Dins dag plaats vond met het doel ta betaogen voor vrijlating van De Kom, schoot da politie op de betoogiersf. f Een Creool en een Hindoestani werden gedood, terwijl zestien Creolen, Javanen en Hindoestanis werden gewond. Het plein Werd Schoongeveegd. Die betoogers trokken weg. De Javanen, die weder in massa naar da stad waren; gegaan beginnen opnieuwi terug te trek ken naar de plantages. Een Aneta-telegram van 5 dezer had gemeld, dat de agitatie na de apreStatjia van De Kom aanvankelijk w'aq( geluwd, maar dat Vrijdag en Zaterdag niefuwiq onrust werd geconstateerd. Er hadden volk'qoploopen plaats. Men eischte de in vrijheidstelling van De Kom. Zaterdagavond werd een proclamatie uitgevaardigd, houdende het verbod van jiamenscholingen. II A. de Kom is .een iS:urinaam|scha fcommu- nist, die door immigranten voor den Mes sias werd gehouden. HHfl kwant 4 Januari uit Nederland op familiebezoek in Suri name aan. Voor de T. B. C'.-bestrijding. Het was zekere en zeer 'symBhatiek idee van het R.-K. „Middelburgsieh Klein Tooneel" om den op 20 Januari zc© in alle opzichten geslaagden cabaretavond, gisteren nog eens te herhalen en. dit maal voor een algemeen neutraal doel', n.l. ver sterking van de kas van de „Vereeniging tot bestrijding der tÜberculose" te Mid delburg. Gelukkig waren velen naar de boven zaal van de „Vergenoeging" gekomen oml te genieten van het afwisselende, dat het programma bood, al hadden wijf 'ggairne da zaal nog voller gezien, mede in het' be lang van het goede doel. De oliib had weer 'n. klaterend quehes. Op verschillende wfijjzen is gefctcM nog meer geld te kunnen afdragen, p.a. doom het verkoopen van bloempjes en -foto's, maar ook heeft' mén een tweetal taagffen verloot. De vrooliijikheid bleef er den gc,-- heelen avond in.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2