NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering Muiterij op de Indische Vloot, IRANT BLAD 1 REKKEN s DINSDAG 7 FEBRUARI 1933 FEUILLETON In twee werelddeelen. f! BUITENLAND CHINA lantaarn: vflor I in 166.7 kwam qp het clenk- hitfliarns ,te ver gen za fussehen lzoo'n lan twin qwrdeeld wrer- hexdenk'ing een medaille |evrouw de Sé- dochter: „wij J heelamaal van f vroplij'k terug [infaams en fte de raotv'eps." lien beginne; al- er tot eind Fe- periode gestadig Jurde nog liang •an voile magn Ide ouderweteche Llichtseherm (ré- 1818 is de aangenomen. physiognomic. (j! de volgende li' te kostelijk! is len: i van de politiek en jongmiansch tt, dat eigenlijk I: „Ik' vermoed", len bepaalde po- pent u commu- t t antwoordt het cialist naitujur- $r die niets van lan zóó'n groot gt de jonige man idee van; onze had jui het »n- ^ten Mik op an- ellen. Een ma len intelligenten, (p. Een corn ier listig, verlao- Inlichting," ant- Ibeert ,u> nog één l;Ieden sinds u verlaten hebt!?," Iclopedie. Kok' te Bergen op |tweêde uitgebrei- proeve van be- ke Nederland'sehe Joost v. d. Vpai- Lersch!j!hen in 24 door Zijne rijke en juisten indruk entale uitgave in i keks ondarteeken- oapeetus een keur puita ndan tekdtj, de meeste mede- van de samen- versterkt de in reeds. gewiekte beid de grondslag Inreden arbeid bij et eerste deel van f spoedig zal ver- I .wacht J lizel twistten mat I at onontbeerlijikst lp zijn edel ras en lm, dat de geheele antwoordde de zullen alle paalr- lerhodig, geworden ;r toch jiltijd sohonkene, in hat Jlie kunt zeker het I hé Geef mijlje |r even." j vriendje, hoe jij' lijk, MaZesi?." Tebeoca!" pr v|uiurt ©n water i 4 ndweermain ordig zooveel over ïlijk1?" dingen die ieder- land intenessaeiie|n, fn, dat niemand ze vooir. een weten- delen en komt een het?" r wel doorheen." h met, zijn patiënte, nf'dl" iin9te nog hart voor bor 'n domkop1?" t; maarvergis-' le vrouwen en toch ben die van .bloemen ïinman worden?" m U er toe in den rt den bronzen luch- ou u dan genomen heer!?" NUMMER 16 29STB JAARGANG ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling: Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De „Zeven Provinciën" in bezit geraakt van de inlandsche be- 'Zondag gaf de radio het schokkend be richt door, dat de idiandsjche ma.rinierp van het oorlogsschip de „Zeven Provin ciën, kruisend in de Atjehsche Wateren aan het muiten waren geslagen' en daarbij het brutale stuk hebben uitgehaald om er, evenals de Russische Potemkin-mlar trozen in 1905, met het schip van door te gaan. [Na de dienstweigering van de ruim .vierhonderd inlandsche marine-mannen te iS,oerabaja, kwam dit'nieuwe feit, hetwelk wel de conclusie wettigt ,dat er een ge vaarlijke geest in de Indische marine gevaren is. De rigoreuze korting! van 17 ,°/o dpi 'de salarissen blijkt het moreel der vloob- bevolking op een bedenkelijke wijze to hebben aangetast. Ook het. voorbeeld van 'de Emropeesche manschappen, die mét da dienstweigering! eigenlijk begonnen zijn, hoewel de ealariskortinghen iets minder lel fróf, zal zijlh uitwerking ten kwade niet hebben gemist. HoeWel men niet direct tot het uiterqte pesteimiSm'e behoeft over te 'g{aian, mloet men toch wel vaststellen dat ©en en ander de betrouwbaarheid van onze Indistehie marine geknauwd heeft en dat er heel wat tijld cn tactiek' voor noodig zal zijin om alles) te doen vergeten. Het heeft de Indisiehe regeering .niet aan waarschuwingen ontbroken den lalat- Sten tijld, om wat voorzichtiger te welzten met haar crisjsbeleid. iZïjl meende echter te moeten en te kunnen doen Wat gedaan is. De vergissing1 blijkt thans. Laten wij van harte hopen dat de zuinigheid ditmaal de wljfeiheid niet onherstelbaar bedrogen 'heeft. D;at zou niets) minder dan 'n ramp .zij'n. i In elk geval zal er een zuivering moeten plaats hebben, want, dat er onder het marine-persjoneel tegenwoordig elemen ten zijn, die er niet, thuis, hooren, staat vasit. Min. Dleckerk stelt g,eru)st. E,en redacteur van de Maandagmorgen heeft met den minisjter van Défensie Zqn- dag een onderhoud gehad over deze pijh- lijke aangelegenheid. Hoewel' de minisfter ;geen positieve uitspraken wilde geven, liet blij! zich toch zeer geruststellend als volgt uit: 1 I Het valt niet' te ontkennen, dat dit voorval van zeer ernstigen aard is en uniek in de historie dor laatste tijldem van onze spreekwoordelijk betrouwbare zeemacht. Maar laten wie in elk gevail de hoofden koel houden. Muiterlijien, zqqals wlijl Trelaaiq thans een z'elf beleven, zijn ook op andere goed gedisciplineerde) vloten voorgekomen, zonder dat zó 't algeheel moreel van het' Zeewapen hebben ge schokt. reel van bet Zeewapen hebben geschokt. In dit verband wlijlq ik op de muiterij, die verleden jaar op'p eenige schepen van de Engels/che vloot heeft plaats gevon den. Dat voorval heeft niet nagelaten, de 'gemoederen in Engeland begiiijfpeEjkorwly'S diep te beroeren, omdat deze door de zee bespoelde natie door de eenwen heen al- tij'd rotsvast op haar zeemacht heeft kun nen staat maken. Wiaih is echter nadien; geschied Die muiterlijf is beperkt gebleven, de orde werd heirs|teld en de vloot van Albion heeft zich onverzWakt alsj goed gedisciplineerd instrument der staats i macht gehandhaafd. 'En Excellentie, vertrouwt u, dat ook de muiterij! op „de Zeven Provinciën" al. dus geruststellend verloopen 'zal? ,U stelt mlijf daar een zeer tabeihjk» vraag. Alq u naar mSjjh persoonlijke mteé- ning vroeg, zou ik hierop gemakkelijker een .antwoord kunnen geven, dan in mijln kwaliteit. Maar hoe de afloop van dit in-, 72 „Uitgeslapen, vriend?" het. mag tel- eD? eeD- de-n dag!, Jiet is bijina negen uur en wij zijn hier gewoon- met de kippen op te staan, on or valt zooveel te doen, en altijd komt er nog bij. Maar 'dat is niets, zoolang we gezond blijven," hij strekte de armen nit „en die armen zijn nog sterk en flink', zal het aan wer ken niet ontbreken. En nu gij mij zoo- veel hebt geleerd, wat mij' zoo. goed en zoo hoog dienen kan, vind ik dubbelen lust .en dubbelen moed in 't werken, en 'dat was reeds van den morgen Zoo. Nog eens vriend., ik' ben n dankbaar voor alles, kom nu en ontbijt met ons, wij hebben op u gewacht." Het was alles op. vaderlandsche manier opgedischt, men kan zeggen op zijn Maas- trichts, of op zijn Harensch, nu dat is bi;na eender, en de Maastrichtenaren koinen veel in Haren, vooral in de po. taai van Sint» Cornelis, en. de Harema-rem zijn druk m de stad. 1 l Van de fabrieken, zoo als thans, kon 'geen sprake zijn, want die waren nog derdaad niet algemieene voorval ook zljh zal, op dit oogenblik, zjeSl'f^ nu het schip nog in handen der muiterfj is, raad ik een ieder aan, althans! geen wlijfdcirstrekkende consequenties te trekken, dan die de fei ten zelf opleveren. Zooalq u Weet, züjh H. M. Java en twee jagers) onderweg naar het muitende (sphip. Laat ons allen hopen, dat "de overgave aan het wettig gezag zonder bloedvergieten plaats) zlal vinden. I 1 Meent :u, Excellentie, dat er verband aanwezig is tussehen de inuitexiij) "tn Soei- rabaya en het voorval thans op „de Ze ven Provinciën". - Hierover kan ik geen uibsp.ui.tsel geven. De gegevens) z5j(n daarvoor te sohaarseh en te jong. Bovendien is) het mlijf niet w'el mogelijk, ik dezen vooruit te loopen [OJf de officieel© rapip|orten. Maar gesrteld, dat 'dit voorval, uit b&s paalde denkrichting, op| de ons thans nog sjechts ten dienste staande gegevens, zou wlorden uitgebuit, om het op te blazen tot te groote pnojploHiieV pta er voorbarig verontrustende conclusies uit te trekken, dan kan ik! nu reeds) verklaren, dat Zoo danige alarmeerende publicaties) volkomen zonder grond zlijfn op dit momjent. Wjant met de beqte fen dienste' staande gegevens v.(en die zullen in eerste instantie vermtoe- 'dellijk toch wel bij mïji aanwezig zijn) zijïn zoodanige conclu'sies van vérstrek- kenden aard onmogelijk* te trekken. Hier uit valt valqt te stellen, dat het dus on- (verantwboTdellijik ware, Hat de publieke lopinie in dit stadium der beriehtgevinlg onnoodig o'pgezweeipit Zou w)orden. Ond land heeft ook Wel eerder in erniJ isiige uren krachtig stand Weten te hou den, ,aldu^ besloot'.ziijfne Excellentie het vraaggesprek. I 1 pe blijiZon derhedon Een oomimkniqué van het departement van Marine in Indië meldde Zondag dat muiterij wa's1 'uitgebrdk'eu onder hot 240 man sterke inlandsche personeel op| 'de „Zeven Provinciën", die wordt gebruikt als opleidingsschip! voor kanjonniers. Zon', dagnacht 2 uur heeft de oorlogsibo|cLeïn de haven van Oleh-le Verl'aten. Toen de muiterijf uitbrak was) de cöml- mandant, overqte Eikebooml, niet aan boord. Dteze bevond zich met nag eenige andere officieren in de 'Atjeh-elub te Kiotaradja. Terstond hebben Zij:, 'na ont vangen bericht, zich .aan boord begeven van de „Aldebaran", een gouvernements'- stoom er. Deze is echt er onbewapend en zal 'dus weinig tegen de kwaadwilligen op da krachtig'-uibgeruste Kruiser kunnen be ginnen. Zoo 't heet zljln de officieren, die zich op de „Zeven Provinciën" bevonden door de mansehaplplcn overrompeld en gevangen gezet. Zondagavond bevond het Schip' zic'h' pp de westkust van Sumatra, nabijf Melalbtoe, Het Neder] audsicli eskader, dat aan do Zuidkust van Celehes oefende, heeft order gekregen naar de Atjeh'-sjche Wateren ite komen. 'Ook alle andere oorljogsjbodams mioeten aan de achtervolging* deelnemen. Zoo ook 'de watervliegtuigen. f I „Die Zeven Provinciën" isi e;en oorlolgs- ftóhip, dat in 1909 te Water gelaten werd. Het meet ruim! 6530 ton, is 101 meter lang -en 17 meter breed. Het isi. uitgerust met '20 kanonnen, 2 mitrailleurs, weffiko lallen door de muiters) bediend kunnen worden. Het .aTtilleaié-ige^chufc bestaat uit SO 'kanonnen. Dje mitrailleurs Zij In Zeer modern, met vergroot draagWrïnbgen. Er bevindt zich een groote hoeveelheid muni tie aan boord, waartoe de muiters) zich Iwel toegang Zullen hebben geforcëeTd. Normaal bevinden zich 350 m'an aan boord. - Naar verluidt, is(' de eerste officiery Meyer, door de muiters) gevangen ge nomen. 'Wat er tafet de Éuropeesiclie be manning is gebeurd, Weet rnten. nog niet. IWjaarsjchïjSlijk hebben de muiters vol- niet in aantocht em Maiastrioht had nog zijn keurslijf van vestingwerken en van de spoorbrug was nog niets te zien. h.n het was nog een goede tijd vpior deD boer, en daarom ook bijna niet te begrij pen, dat er reeds waren, die zich door vuige loose schurken lieten verleiden, hun geluk over zee te zoeken Met enkelen was dat echter hat geval. 'En nu ging men zitten en het werd Meester Dorrens gemoedelijk en ook' wee. moedig om het hart. Ma,ar de korst was ts hard en te dik, die zich gelegd had om dat arme hart, en zoo.' menigen keer stieten de 'goede indrukken er op. af. Zoo; zat hij t-ussohen man en vroluw, en at en dronk' in gedachten, en antwoordde verstrooid op de vragen ,die hem weiden gesteld. Er werd waarlijk ÏMïie gedronken en dat gebeurde niet dikwijls z'ei de vrouw, „want hier is hij erg zeldzaam en duur.' Eu dan denk ik' nog a,an thuis, aan Haren, aan va,der en moeder, aan allen en alles". 'En zij eindigde en kon niet meer, en 'de tranen rolden over haar wangen. „Kom vrouw," zei de man, en ook hij moest een krop afblikken eer hij' verder kon, „'kom laat dat alles rusten. Het 'doende kolen en voedsjel pan boord ,otn de vlucht eenige dagen voort te Zetten. Een radiobericht dei' b'eman- min g. De 'Deli Courant' meldt, dat de „Ze ven Provinciën" e en telegram, gericht, tot de wereldpers), uitzond, waarin het vol gende wordt medegedeeld: „De Zeven Provinciën is) in handen van de beman ning. .Wijf zijn van plan naar SjoeTjajblaj'a, te varen. iWSjl hebben geen geweld in den zin en zullen een dag voor Soerabaja; pfficieel' het oomtalando overgeven aan den etombtón,-' dant van De Zeven Provinciën. Het ons doel om een protest te uiten tegen de onrechtvaardige sjalarisveirmindering en tegen het in hechtenis] nemen van 'hen die geprotesteerd hebb'en daartegen. Er zijfn jgeen göwönden aan booTd en aan boord is) alles wél1. (onderteekend )de Bemanning." Deze 'proclamatie vrerd door den radio zender van Die Zeven Provinciën luitge- iseind in het HoEandsCh en vervolgens herhaald in Engel^chen tekst. Officieele samenvatting der gebeurtenissen. 1 Een officieel respmé van de gebeurte nissen aan boord van Die Zeven Provin ciën luidt Aan boord van de Zeven Provinciën is op 4 Februari te tien uur n.m. muiterij1 uitgebroken. f Die Zeven Provinciën lag ojp) _de reede van Olehleh, terwijl' de commandant, 15 officieren en ongeveer 100 onder-qfEcier ren en manqohapp'en aan wal waren. Aan boord bevonden zich opj dat qo'gen- blik 16 officieren, 9 Eiuropicesphe onder officieren, benevens) 140 Inlandsche sche pelingen. Dieze Inlandsche Seheplelingen hebben de officieren en EurbpieeScho Onderoflflicae(ren overmeesterd. Twee officieren en een onderofficier sprongen over boord en bereikten den wal. Het schip ging "onder stoom en bleef 'tot tw'ee ,uur v.m. op! de reede kruisjen. Het istoomde daarna in .Westelijke rich ting en verdwëen uit zicht, 1 De Aldebaran volgde met den com- mandant, zeven officieren, 10 Europee^che korporaals! en 20 Europeescba manschap pen, gewapend met karabljlnen. D.'e .overige bemanning, 'bestaande .uit ongeveer 4 officieren, 7 Eiuröp'se'^che on derofficieren, 2 Inlandqche onderofficieren en 17 Europëeslohe korporaals 'en min deren, benevens 104 Inlandsche schepelin gen, is in Kotaradja achtergebleven. De Zeven Provinciën werd o'p 5 Fe bruari des ochtends door een motorschip gezien nab'ij' het eiland Poeloe Breueh,- koers zettend naar het Zuiden en loopfende met geringe vaart. De Aldebaran sjoot aan en begeleidde het echip dat langs de Westkust van Su matra in Zuidelijke richting voer. Volgens een opgevangen radio-omroep van de muitende bemanning van De Zeven Provinciën is het doel goerabaja. Die achtervolging. Aan de achtervolgingvan de Zeven Provinciën nemen thans) 'deel tw'ee pnder,- zeeërq, drie vliegbooten, de mijnleggeir Gouden LeeuW en het gtouvernemeutsivaar- tuig Eridanus!. Dit laatste schip) zal 'het gouvernementsvaarfuig Aldebaran ver vangen. I is immers niet anders, en het waö goed geineend, en Onze Lieve Heer is overal. Wij willen nu ten minste met rust onzen koiïii drinken." j En toen zic'h wendend tot zijin gast, liet hij er op' volgen „gij blSjlk toch zeker tot na. den eten, eten qm twaalf uur vrouw! niet, en wat gij hebt, ik )Weeit niet waarom, maar mij dunkt, .dat we zoo wat een landsman .aan onze tafel hebben." Meester Dorrens werd bleek' als een laken. 1 I „Neen, neen, vriend! neen, neen.' wij willen niets van u weten, dat zijin uiw zaken, niet de onze. Dat niet, maar gij kijk't van tijd tot tijd zoo goedmoedig uit da oo-gen, en dat is zoo wat eigens Maas trichts, dat hebben hier dez'e weergaasohe deugnieten niet. Dat is me een schavnii- tensoort, een schurkenras, wa,ar inen hier mee te doen heeft, ik' Zeg 'het u! Maar nu ken ik' ze en krijgen ziullem ze me niet meer, dat beloof ik u, ik' heb leergeld genoeg gegeven. Kom, wij wiEen van iets anders spreken, en mijn bezitting eens gaan zien, dan zie ik' ook, 'hoe ik uw raad moet aanwenden." Zij stonden beiden op. I „Zorg voor het eten, vrouw", was het laatsite woord, en begeleid van de twee De Aldebaran ontving twee radiogr.aml- men, .afkoufsjtig van 'de muiters. In het eene wlordt medegedeeld dat het gleheale avontuur bedoeld is als een protest tegen de salariskbrting en wbrdt aangeboden zich over te geven onder zekere vooTV waarden, o.a. vrijheid voor de muiterij, die de veEigheid der Europëesiche gevan genen garandeeren. Het laatste bericht kw.am Maandagavond binnen out 22 uur plaatselijke tSjd. In dit teilegram w'erd do positie opgegeven en werd medegedeeld, dat ,aUes wel aan boord w)as. De inwoners van Batavia hebben plan," nen beraamd om'Dinsdagavond 7 Ë.ebr. een demonstratie van trouw' opl touw Ite zetten. Zij 'ZuEen zich dan naar hot pa leis van den G. G. begeven om hun trouiw aan de regeering te betuigen. I Do opm'm'andant van de vliegbooten, die geïnterviewd werd tijdens het opont houd in de haven van Tandjong PrioK voor het innemen van brandstof na de tocht uit Soerabaja, deelde mede, dat hij bij het aanihreken van den dag .met ge heime order vertrekt. 1 I Het door de muitende beinjanning van de Zeven Provinciën aan de wereldpers gerichte telegram wordt evenmin als] het andere telegram, waarin overgave wordt aangeboden, serieus beschouwd. Laatstbe doeld telegram was geteek'end: De Euro- peesehe en Inlandsche bemanning. Men neemt aan, dat deze onderteekening ver zonnen is:, daar men nog gelooft, dat isleöhts eenige der Inlandsche schepelin gen aan het muiten zijn geslagen en zij1 de anderen hebben aangespoord om front te maken tegen de Europeesche officieren len onderofficieren. E:en beslissend optreden Wordt heden verwacht. I iWiat anderen zeggen: D,e oud-legeroomlmlandant in Nederl.- Indië, gep. luitenant-generaal K. E. E. Gerth van .Wijk, verklaarde In de pers: „Niemand m'et eenig verantwoordeEjk- heidsbesef kan in 'trouwe zich de ernst van de feiten ontveinzen. Het lijkt mij dwaas en onvoorzichtig, om niet te zeg gen miqdadig, de "beteekenis Van het ge beurde WiEens| en wetens te verkleinen. Maar aan den anderen kant zou liet 'gevaarlijk rijn onder de gegeven omstan digheden zijn kalmte 'te verhezen. Er is geen reden Voor de verouder]spelling, dat de geheele marine in Indië onbetro(uiwi- baar zou Zijn. Met dergelijke voorstel lingen van zaken doet .ruein niet alleen aan de Waarheid te Kort en grieft men het loyale deejt van onze Zeemacht, mlaar Wat erger iq: men speelt rechtstreeks in de kaart der revolutionnair giezinden. Het valt niet te ontkennen, dat bij een deel van de zeemacht de m!aoht gron dig is ondermijnd. i Men kan, dunkt mij", hier kwialijkf spre ken van een incrdenteele uitbarsting van ontevredenheid wegens een of andere maatregel. De gieheele opzet iq daaxtoa te wél overlegd en te grootscheepsch. Bovendien is het niet aannemelijk, dat het hier uitsluitend Inlandsch personeel be treft. 'Er moeib Wel "degelijk onder des kundige, .Westerscbe leiding gehandeld zijn!! j Dp. H. Colijn heeft in een .perqgesprek o.m. gezegd Het feit, dat liet schip: onder stoom is gegaan en zee heeft gekozen, wijst er m.i. opi, dat ook Eiuijopeesuh personeel Zijn medewerking aan de fnluiterij verleend heeft, omda,t ik' niet gelodf, dat het kan boord aanwezige Indische pieirsoneel op zich Zelf in qtaat is met dat schip' te manoeuvreeren. Intusschen doet het er weinig toe hoe het alles precies gebeurd is. Die hoofdzaak is, dat eT een klaar geval van muiterij' is en dat men die muiterij moet. onderdruk ken, zoo noodig dqor het schip met een torpedo naar den bodem van den Oceaan te zenden. oudste kinderen, die huppelend yoornit Spoedden, traden ze buiten de woning in den tuin. ■Meester Dorrens leerde zijn gastheer wat hij voornamelijk' zou teelen en plan ten, en hoe en wanneer, zij doorliepen, ook de weEanden en don akker en overal wist lii, raad en goede wenken te geven. In het bosch echter vooral, hij liet zich het bewijs van eigendom van het congresland overhandigen en teekende met de bijl de grenzen af' in het woud tot a,an de' rivier. Beiden hieuwen er flink' op les ev weldra teekende een breeds open streep', een lichting door het bosch. Dat was als de afbakening. „Zie zoo! dat is (uiw eigendotm, ho|uid die lichting open, zorgvuldig en ontgin liet eerst het 'land langs den oever. Daar staan gelukkig geen zware hoornen. De rivier maakt juist hier.een kleinen wa> terval. Leid nu het water van vftor den val naar uw woning. Dan hebt ge een molentje oin uw granen te malen, zoo is dat. immers niets, en als de 'rnaia goed gelukt zal zijn op uw velden, dan ziuli ge uitstekend brood etenDe 'boomen heb ik u geteiek'end, het nut wat gij' er uit trekken kjunt geleerd, de behandeling Maar zoo ver zal het, dunkt mij, w'el niet komen, daar de muiters, wel eieren voor hun geld zullen kiezen. Dbch dan komt de mbeiljikste taak en dat is om de tajarine rigoureus te zuive ren van alle verkeerde elementen, zelfs al zou de heele vloot' daarvoor een pa,ar jaar stilgelegd moeten worden. DUITSCHLAND Die Pruisische Landdag. Zaterdag werd door 'Keuter 'gemeld:! De Pruisische Landdag heeft het voorn Sitel van de natiionaal-socialisten tot tontbin- ding van den Landdag'en' het uitsblirijVem van verkiezingen, jotpj 5 Maart', gieïijlk' met de rjjk'sdagverlkiezing'lein, verWOrpten met 214 'tegen 196 stemmlein. Tegen stemiden de comtauniqten, de socialisten, het'een- trum en de sfaatopartlij!! Mef| de nationaals tociaUsten stemden Djuitseh-nationalen, de Diuitsche volk'splartlj!, de christelijk' socia len en de Hannoverianen voor. Van versjehiEende kant verwacht men dat de Landdag Maandag hiijf verordening toch ontbonden zal wlorden, daar het rig. driemansjchap' eveneens een besluit tott ont binding geweigerd heeft. Opl het oogen blik wordt daarover beraadslaagd, doch volgenq Wblffl's p'arlementsdienst zal er opi zlijln vroagis.t Maandag een besluit 'ge nomen worden. Dé dictatuur in werking. Wat verwacht werd is, gebeurd. Hin denburg en Hitier hebben giqter de Prui sische regeering aan den kant gezet en den .Pruisischen Landdag ontbonden. Von 'Pajpien is benoemd als r'ijk'sCom!- missaris van Pruisen. D;a,ar deze handelwljize ongetw'ijjfeld te gen de grondwet ingaat hebben dr. Braun cn de andere getroffen autoriteiten eCn klacht ingediend bijl het rijfksgerechtshof te Leipzig. Ook dr. Adenauer, de preq, van den Pruisischen Raad van Slate ver zet zich tegen dez'e dictatuur. PORTUGAL Neger-camigP.ot in Wesl-Afrika. .Volgens; te Lissabon ontvangen berich ten is de poEtie van Braga, een district in I'iortu'geeqoh Wiest-Afrika., eir ter elfder ure in geslaagd een complot van negers te veiijjidefen om 'de blanke bevolking der stad te vermoorden. Het o'amiplot 'is ont dekt .als gevolg, van onderzoekingen in verband met een aantal tnlooTden doop.' hri boorlingen op 'Europeanen giepleegd, waar door groote ongerustheid pnder de blanka kolonisten en handelslieden was teweeg- 'gebr,a:eht. Dje verdenking van het jaanzetteii tot deze moorden viel op een „módicfLjbl- m'an," die na rijln arrestatie bekende, dat blijf lid Wlas van een bande inboorlingen, die voornemens wknem den door de blan ken gebruikten Watervoorraad te vergif tigen. Naar het dorp Waar dit zou geschie den 'wferden tierqtpmd pólitietroeipen ge zonden. De negerq boden evenwel tegen stand, zoodat er een hevig gevecht Volgde, Iwnarblijl talrijke inboorlingen en een poli tieman werden gedood. i Vijftig inboorlingen werden gearresteerd doch verscheidene deelnemers aan het cloimj- plot ontsnapten xn de bosschen. Een anti-republikeinscli tamplof in ISijantoeng. Die Chineeqchc autoriteiten in de pro vincie Sjantoeng hebben, naar Reuter ■meldt, een anti-republikeinsph bolmplot ont- idekt en in verband daarmede twee per®- \nen gearresjteerd, die ziohZelf tot' preten dent voor het këizersjchap hebb'en ge- talaakt. Na,ar verluidt, zlijln zij de leiders eener geheime vereeniging en Streven rij! haar hers|tel van het Keizerschap mót henzelf ,als heersöhers. i van het houit eveneens, richt een klein afdak op, maar trek het bij* uw huis, gij hebt voor eeu rijkdom houit, iu jmw bezit aüeen, en dan denk ook1 eens aan den vreemden man, dien ge z'oo gastvrij' hebt ontvangen." „O! 200 kunt gij nu niet Weg, .dat niet, en ©ten zult ge met ons." „Neen, neen!" was het antwoord, „neen, neen! Ik' moet verder! vraag mij niet waarheen. Wij zien ons nooit weer. Dit land betreed ik niet meer. Mijn we gen zijn de uwen niet, voeren mij .el ders. Voor die r.ust, dat werk', dat stiEe gebed, ben ik de man niet meer. Ja! daar was een tijdmaar waarom de oude wonden weer openscheuren", en er tril de iets wonderlijks weemoedigis in zijn stem, hij: wierp' het hooif'd adhterover, streek mat de hand over liet voorhoofd en ,zei, zwaarmoedig lachend, „wal kan het ,u ook schelen, wie 'die man is, wat hij* waarheen hij' wil, die vreemde man, de gast van één macht onder ,uw dak!" Hij wierp een „zonderlingen blik' op de inderdaad mooie' bezitting, waar olies in rust en arbeid, stiEe tevredenheid adem de, en schreed ipp db deur aan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1