OPRUIMING van alle resteerende enkele paren aan WEGGEEF-PRIJZEN PLOUVIER'S SCHOENHANDEL A. TILROE, SI Adriaanstr. 17, GOES PAARSE SLEUTEL KNIP- EN NAAISCHOOL Zijt gij verkouden? Witte üfiiif Tweede Brillen VAN STEE, Schilde' TAXI'S J. DE GRAAG ZOO1 GOES Ziet etalages Deze week nog LAGER PRIJZEN bij 'Iets nieuws van D*E Een pond goede Komijne Kaas 20 ct. Een pond vette Witte Kaas25 ct POEDELS VAN HET onder nummer 296 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GANZEPOORTSTRAAT 23 - GOES Des Zaterdags kunnen geen goederen op zicht mede worden gegeven. De verkoop geschiedt uitsluitend a contant, geen bonnen. GANZEPOORTSTRAAT 21 - GOES Een literblik Doperwten slechts 25 ct. Slechts 25 ct. per half pond 10 ct. per ons. 5 ct. per half ons. Goedkoop en tóch goedi Douwe Egberts N.V. - Tabaksfabriek - Opgericht 1753 Cai WIJNGAARDSTRAAT 26 - GOES Oie drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Spercieboonen Spinazie 2 pond beste Pruimen Een blik Haring inTomatensaus 20 ct. E2en pot zuivere Bijenhoning 45 ct. Ook in den winkel in Bouwplan II. Niels vergalt Uw reis meer dan zenuw-, hoofd en andere pijnen. Neem daarom steeds als reisgezel een doosje OPTIEK WIE HELPT MIJ ZATERDAG 4 FI Onze Missie-Pai hoofd der Propag FEUILLE In twee werel ZJ 'do i en za; enl ore Za liie ha te goj J1- Ice: ve. zij- te! ■we tot lei D18 fit DEE wc 'dri ha tUi bit aa, jas 18 en res on nit va hoi ye vie za; tra ho< bos on 't 'dei aol hef epi laj da< ele vaj dig dei eel me goi vei nei da iEin reo In gel -Go vie het Oil! ;nis wa een get toe ho; liet gei We1 Bill Pa vei on zic Bpl wa Do toe dei lev dei we He Eie Tin EOt Bel Dr oni Pb wo imo in 'da 'dei do< na we da we ©ei ap- ge; Ai is, ■TO ibe) mt pr< wa hi} iei ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933 JS 'dei ma vfwe flo< ia-a: OPRUIMING Damss Kousen restanten 25 cent Zijde met Macco moderne kleuren 39 cent Wol met Zijde zeldzaam 39 cent Prima Waschzijde alle kwaliteiten van 150 en 125 nu 65 cent Wol ep Wol met Fill d'ecosse prima69 cent De fijnste kwaliteit Wol en Wol-zijde 98 cent Het nieuwste Mat Zijde, de groote mode, zeldzaam 98 ct. Sokken Zijde met Macco 10 cent i Zijde met Fill d'ecosse 25 ct I Wollen Sokken fantasie 39 cent Wollen Jaspe Sokken ijzersterk en mooi 49 cent Zwarte Sajet Sokken 49 cent Restanten Handschoenen met kapje 25 cent met zijde gevoerd 49 cent Mappa Dames- Handschoenen gevoerdf 1,69 Dames Ski-Sokjes moderne kleuren 49 cent Kinder Ski-Sokjes fijne kwaliteit alle maten39 cent Dames-Hemden prima kwaliteit59 cent Dames-Onderjurken fijne katoen 79 cent Dames-Nachthemden onopgem. katoen 98 cent Dames-Onderjurken gekleurd flanel 98 cent Dames-Nachthemden gekleurd flanel .119 cent Graslinnen Lakens 2 persoon s 98 cent Graslinnen Lakens extra zwaar .119 cent Goede kwaliteit Sloopen met schulp 29 cent Zware kwaliteit Sloopen met kant 45 cent Tafellakens groote79 cent Da mes-Schorten Galg-schortje alle kleuren 49 cent Glorialinnen z. mouwen 109 ct Glorialinnen m. mouwen 139ct. Kinder-Schorten rood en blauw vanaf 49 ct. zonder mouw vanaf 43 ct. Kinder-Lijfjes Wol45 cent Dames-Lijfjes prima wol. 39 cent Interlock,zeldzaam mooi, 69 ct. Interlock, gekleurd, 79 cent prima wol, alle kleuren, 49 ct. Wollen Dames- Costuumrokken 198 cent Dames-Directoirs gemoltonneerd 39 cent zuiver macco 49 cent Interlock 79 cent Restanten Kinder- Directoirs halve prijs Ongebleekte Heeren- Pantalons prima 69 cent Jaeger Heeren-Pantalons en Borstrokken 89 cent JoDgens-Broeken en -Borst rokken koopjes Grijze Werkjassen alle maten .139 cent Ileeren-O vera lis bruin en blauw 229 cent Prima Manchester Mansbroeken 189 cent Restanten Heeren- Overhemden 98 cent Overhemden met das prima dril 79 cent Sporthemden met das prima kwaliteit 129 cent Zijden Zelfbinders restanten 19 cent Wollen Jongensdassen prima25 cent Heeren Zakdoeken 10 cent, 6 stuks 50 cent Einder Zakdoeken 4 cent, 6. stuks 20 cent Dames Za kdoeken gekleurd, 5 ct., 6 stuks 25 ct. Dames-Zakdoeken, wit en gekleurd, 8 ct., 6 stuks 40 ct. Lumberjacks alle maten 49 cent Heeren-Slobkousen 75 cent Heeren-Bretelles restanten, prima, 49 cent Einder-Bretelles goede kwaliteit 25 cent Alpino's, alle kleuren 39 ct. Restanten Ceintuurs 10 ct. Ongebleekt Breikatoen per pak van 1 E.G. 119 ct. Gekleurd Breikatoen p. knot van 1 ons 20 cent, per pak 10 kn. Indanthren 190 cent Kinder-Onderjurken, zijde geplateerd, maat 50, vanaf 39c. Kinder-Pyama's voor jongens en meisjes, maat 3, vanaf 98 cent gGAiüuru MAG. „DE HOOP" - C. J. TILROE oer Door wederkesrlg te keepen bl] onze Adverteerders, steunt men ook zijn eigen seek. (CHRISTELIJK JONGELINGSGEBOUW) Aanmelding van nieuwe leerlingen kan ten allen tijde geschieden bij de Directrice. S. A. VAN ARDENNE-VERPLANKE Wijngaardstraat 26 - Stationsweg 3 25 ct. 25 ct. 25 Ct. Weest dan op Uwe hoede, want een verwaarloosde verkoudheid kan de o - ernstigste gevolgen hebben en ont aarden in een gevaarlijke Bronchitis. Wacht niet tot het te laat is, maar neeint bij de verschijnselen van verkoudheid de alom bekende Balsempiflen van Apotheker H. VAN AKEN, Specialist te Saelzaete. Apotheker VAN AKEN'S Balsempillen tegen hoest, slijmhoest, hardnekkige verkoudheid, aamborstigheid. Het is een middel, dat nimmer laait. VAN AKEN'S Balsempillen doen het slijm gemakkelijk loskomen en spoedig verminderen, ze maken de ademhaling regelmatig, den slaap rustig en de stem helder. Bij asthma, kortademigheid en bronchitis geven enkele VAN AKEN'S Balsempillen direct verlichting. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van f 1, ImporteurSCHULTE EN THIEME, Postbox 55, Middelburg. i uitliwLdsi j VERKRIJGBAAR Bü APOTHEKERS EN PROOSTEN. Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeesf (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULÖER te Goes. met vakkennis, dan naar J. GEENSE, speciale inrichting voor onderzoek met Meetkundige Optische vakken nis. Levering voor HH. Oogartsen en Doktoren. Zie onze prijzen Vergelijk onze kwaliteiten. Vraagt ons inlichting. Zie onze Etalage. voor Oud en3ong Aanbevelend, J. GEENSE, Opticien, Refractionnist Lange Vorststraat 49 - GOES - Telefoon 6 Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Goes bekend, dat hij vanaf heden - aangesloten op het telefoon^ Tevens beveelt hij zich beleefd aan voor het uitvoeren vat alle soorten Schilders- en Behangwerk, en het levert: van VERVEN in alle kleuren en prijzenook alle soorte" KWASTEN en SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN, SPON® ZEEMEN en FIJN BORSTELWERK. Alles wordt zoo spoedig mogelijk thuis bezorg' Zich beleefd aanbevelend, 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 45 - GOt' TELEFOON No. 296 met het aanschaffen van een flink TABERNAKEL W mijn nieuwe Parochiekerk in een der armste volkswijk01 van Amsterdam-Noord, door mij een liefde-gavs zenden? Adres: Pater STANISLAUS v. d. BERG.'1; Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM t(Noor® Postgiro 142469 voor binnen Goede wagens. Rijdt veilig. en buitenlandsche reizen. Billijke tarif f Aanbevelend, Rijdt ru»1 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. mju» ■- VOORSTAD GOES TELEFOON' Naar uit Rome wordt da Paus voornemens zij n| het ambt van prefect der Propaganda Fide opl Zeeals men weet, werd d heen bekleed door wijle naai van Rossum. Na, die Pau,s evenwel nog geen 05 Indien dit gerucht wer en de Paus er in den Joo Jaar er toe zou overgaan der Propaganda Fide op dszu congregatie op één staan met de Congregatie Oüicie, van heit Comsisi Oostersche Kerken, waar, Z'oli prefect is. De moge, XI zelf als prefect der zal optreden, is niet gehl lijk te achten. Zijn grool voor de missie is immer-s| niet ten onrechte wordt h| genoemd. Reeds terstond dan Pauiselijkea troon had z'ijn groote liefde voorl uiting in zijn wijziging f voor Alle Heiligen, waarj hede lasehte: „Da,t gij, tot da eenheid deis Uelool roepen en alle ongeloovipl van het Evangelie mo0(| bidden U verhoor' ons", ping lag tevens heit prol nieuwe Öpperheriter zich. den van zijn taak had ten. Met zijn onverdroteil inwendige vervolmaking T verbond Hij van den noeste werkzaamheid vol ding. Ia bijlna alle grl tv -Spraken van den Paus gedachte tot uitdruk lei ngj Christus inwendig te Kerk te vervolmaken ,eil door de Missies. De Paij du Missies is tweeledig. I kant betreft zij, de hulp) gekerstende landen a.an te verleenen em van den oogt zij bet zoo hopig van het Missiewerk zielvl tien jaren, dat Z.H. Piul li,ken Stoel bekleedt, heil lijk veiel gedaan voor dief Gods Rjjk op aarde. On Ifaehe Prefecturen en rtui Vicariaten werden er l.iu oaat opgericht, alsmede 14 aartsbisdommen. De. HOQ-jarig bestaan van del Propaganda Fide in den f jaar 1922, was vaoir den zi,n gelaovigen tot eetn vil de missies aan t-e vakkenI ht-rd van dit jubileum, ws| eerste ee.uwfeest van het .Voortplanting des Geloofs sohreaf Pius XI een gr uit, welke door de gehi Kerk met groote n luister In zijn homilie ter geleg derde eeuwfeest van de F op Pinksteren 1922 „veel is reeds bereikt, vd God gegeven; maar veiel,) er nog te doen. Nog z(0|0|| len, én in het zwart© we. groote uitgestrektheid vaij die nog wachten pp het Onze Missionarissen heibtj ■Wel staan zijl in de vooirsf hebben gebrek aan wapeJ munitie. De uitbreiding belet door gebrek aan daad, welke de Missie-ijvel duidelijk demonstreerde, van het nieuwe Collage I ganda Fide, welk college g,negatie reedis meer^dan oud is. Het College we helft der 17e eeuw geatidl Paus Urbanus VHX, naai naam „Collegium UrbanunJ college bevond zich aanv.-f PiazEa di Spanga,; Paus het over naar den voelt v|a,i| gelegen aan den rand van stad. De Paus verrichtte! plechtigheid van de eerste- dezen nieuwbouw, terwijll later bij de, ingebruikn«mi]f gen de. Hieruit blijkt wj gregatie de Prapaganda j blonder de Pauselijke niet. De Paus is echter -71- Gp eens ging er ©en sol| ledematen. Naast hem in da kamq klonk het zacht en teer, deesde stemmetjes: Ai! 't Kerstkindje is Nu Eingelkens komt t Gloria, Gloria, G1 Hij kwam van den he En is in het kribken Gloria, Gloria, Glor Meester Dorrcns vloog f kon geen adem halen. Zongen dat de kinderen trieht op de Kleine Graclil mis? Ook zijna kindereil en b ad hij ook dat lied ni Moeders schoot.?. Hij was buiten zich zl „W at scheelt ,11, vriel zijn mijn kinderen. Mjijln v| dat geleerd, en het gaa.t in. mis aan, en dan zingen zei langs de Maa,s achter lil Haren en dragen lichten 1 ken. O kon ik nog eens|

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4