NetburgerWoonhuis „Focus",Goes PILLEN mooie HANDSPIEGEL cadeau. KOOLEN'S MANUFACTUREN De nieuwe LANDBOUWFILM ROME-FILM-AVOND St, Elizabeth-Gesticht VoBiloopiga Aankondiging LANDBOUWERSINSPAN VERKOUDEN of GRIEP? Te pachten bij josehiijvins van de Chilisalpeter Handelmaatschappij te Rotterdam Scheepsafbraak. Bóeren-Inspan, 6 Paarden, 15 Paarden9 BOUW- EN WEILAND Een Betere Bril Fa. D. BAKKER Woensdag 8 Februari a.s.9 R.-K.VROUWENBOND.AFDEEUNG GOES «WOENSDAG 8 FEBRUARI DAMES! Profiteert van deze gelegenheid. ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933 marktberichten burgerlijke stand nuttige wenken RECHTSZAKEN Adverteritión Coöperatieve Voorschot- te GOES. Maandag 6 Februari 1933 De publieke verknoping van den kapitalen Bóeren-Inspan van den heer P. REINIERSE op de hofstede „Overhof" te Wolphaartsdijk, zal plaats hebben tegen het einde van de maand Februari 1933. 30883-16 Notaris JONKERS. C. N. QÜIST - SCH00N0IJKE a.s. Vrijdag 10 Februari, verkoopen 400 koopen Afbraak van een Walenschip, Donderdag 16 Februari 1933, publiek verkoopen den geheelen kapitalen 20 stuks Hoornvee, te Gees, Kleine Kade 41 SPOED TE KOOP. Van alle gemakken voorzien, als gas, electrisch en water leiding, closet, enz. Prijs billijk. Volgende week leeg te aanvaarden. Bevr. C. M. RIJK, Nieuwstraat. 30884-20 openbaar te verkoopen op Woensdag 22 Februari 1933 D£N KAPITALEN 57 stuks Hoornvee, Melkersgereedschap en eenig Huisraad Wij helpen U er af! DROGISTERIJ „RIEPER" L. Vorststraat 66, Goes 45 PERCEELEN Minder Geld uitsluitend bij ZEEUWSCH TARWEBROOD. Eischt dit Fabrieksmerk. wordt vertoond voor de Kunstmestvereeniging „HELP U ZELVEN" te 'S-HEERENHOEK in de zaal van de Familie Van den Bulck, op des namiddags Z uur. MET AARDIG BIJ-PROGRAMMA IN „S10T0STENDE",'SAVONDS S UUR ZIET DE ETALAGE. Lange Vorststraat 50 - Goes. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT <*Pf Madoiera, onder be- wakin»' van marechaussee. öe loonsverlaging Van 17 o/0' is 'de oor zaak van de ontevredenheid. GOES. Poor een misverstand is deze week in onze stadseditie niet; den boter- iprijfe vermeld, zooals die vastgeisteï'd werd floor handelaren; deze lp#» was f 0.70. JVeilingsverecn. Zhid'-Bcveland to Goes. Gxoentenveiling van 3 Februari. iWitktf f 1519, Spruiten £11—16, id. ïla soort £6—8, id. uitschot 13, Boeren kool f' 3,30—3,50, Sjalotten f5, Uien f'2, [Wïmpeen ffl 1—1,20, alles per 100 Kg. Knolselderij 10,80 3,30, Prei £1,10 '£1,20, beida pw 100 stuks; Prei £7—8, Tulpen f 21—23, beiden per 100 bos. Veiling te Middelburg. Prei (Veiling van 2 Februari. Zoete bellefleur 16—20 c., goimdreinetten 1127, c-, reinette d'or 7 c., armgaaïd 14—25 <s., carnpagnaz'oet 1721 c., zure bellefleur 17—23 c,, pondspeer 22 c., gieser wilde man 28 c., winter, touwtjes 17 e., Franclois. Borgea 22 c., .alles per Kg. GOES. Overleden: Laurens Frans den [Engelsman, 1 jr. te KatzPieter van Hese, 64 jr., echtgenoot van Kos;alia Ma ria Tierie. EKüINrNGEjN. Ondertrouwd: Patulus Polderman, 25 j. en Keeltje Kaehelina iVendeville, 21 j. te Goes. Getrouwd: Cornells Ziuijldwegt, 32 j. te iWemeldinge en Adriana Saaman, 27 j. Geboren: Eliz'aibeth Keeltje ,d. v. Ma- rinus Pek en (Janna Timmerman. Overleden: Jan van de Velde, 79 j., weduwnaar van Ida Zeevaart. OVEZAKD. (Geboren: Piatex, z'. v. J'. V ermeule en K. Hoiondert; Jozina Jan na Cornelia, d. v. J!. Hjopgstrarf» en M. van der Pijl; Gathiarina Helena, d. v. 'J. F. Sinao an J. Paais. j 1 Overleden: Hendrik Felius, 93 jaar. MIDDELBURG. Gehuwd: F. P. J. Moens, 21 j. en A. C. H. Versluijs, 20 j. Bevallen: M. O. van HoepenWolf, z'. Overleden: P. Kiemens ,74 j., wed. v, T. de Putter. Vergiftigingen met lichtgas. Pzpf. L. van ItaJlie BjcdirfijljPfc aan de bladen Een aantal vergiftigingen met lichtgas^ in den laatsten tlijü voorgekomen, geeft mliji aanleiding, bij herhaling, de'aandateht te vestigen op| die gevaren, die lioht- en ktookgas voor de gezondheid en het leven van mensjoh en dier met zich brengen1 kunnen. I I .1 In het kort moge er op| gjewezen woe den, dat het lichtgat ap( ziclh zelf vfirgjïj- tig is doordat een zekér percentage aan .toolgajn (koolmonpxyde) 'daarin aanwezig) is. In het ouderWetschie lichtgas bedroeg' het gehalte .aan kooloxyde tu's^ohen de 5 en 10 iptct. Pit oude gas| wiordt echter niet meer in de leidingen aangtefcr,offen. Tiet in vervangen door een mengsel wlaav- in wisjselende hoeveelheden watergas voor komen. Als] m!en nu wiaet, dat watergas tot 40 p|ct. kooloxyde Kan bevatten, dan volgt daaruit dat een verhoogd pieroentaga wlatergaa gtaootere giftigheid van het lichjfc". gas ten gevolge taoet heblben. Dte vergiftiging met lichfglalsj mloieit dus uitspuitend of blijha geheel op] de hoeveel lieid daarin aanwezige kooloxydei woi;- den geschreven. Reeds een klein pjerdebi- taige van dit gas in een krehtm'angsel kan kan aanleiding geven tot vergiftiging. Die vergiftiging komt tot sj-and doordat de roode bloedkleurstof zich met het, Kopif- oxyde verbindt. Het isl hier niet 'da pjlaats om! de ver-l giftiging met kooloxyde in haar geheel te behandelen. Ik'toelpiaal mlijftot de geva ren 'aan het gebruik van "'liohtgas| vieahpn;- 'den. Het lichtgas] Kan vergiftiging, ja zelfs den dood veroorzaken, dc(o|rdat het zelf wordt ingeademd. Hei open eïaan van een gaskraan, het losschieten vain! een verbinding tusjsohen gasleiding en ver1- wiarmingsjtoiestel hebben beide herhaaldeöEjik tot het ontstaan eener vergiftiging met doodeiijken afloop] geleid. In dit verband moeten ook genoeimld worden lekkende Kra nen, die dus] gas kunnen laten ontsnappen, alsmede ondoelmatige kranen (Kranen met een langen hefboom) die geopend kunnen worden .als er een zwaar- voor!werp| Pp valt. 'Een helaas] vaak en nog Kortelings voor gekomen vergiftigingsgeval Kan zlijtn oor- 'isprong vinden in het afbreken van buis- leidingen in of buiten de woning. Het ont>- Cnappende gas verspreidt zich in de woon vertrekken en kan daar noodlottige ver- giftigingen met zich brengen. Het gevaar wordt vergtoot doordat het lichtgat en den bodem' grotendeels zijln kenmerkenden reuk k'an verliezen en daardoor onmerkbaar de mienseheïijlke whi ning kan binnensluipen. Het sohijPlt zelfs, dat de verwarmde huizen eert aanzuigende werking op het gas uitoefenen. In Pet:- tenkofexs Kandbuch der Hygiene wordt een geval aangehaald, waarin het gast op: 30 meter afstand van een gasbuis-1 breuk een ruimte binnen drong. .Een gasstroom' kan nit den bodeml dioor den vloer heen een huis] binnen dringen1. Die omlsjtandigheden, die hier olp werken z'ijln verhoogde kamer-, verlaagde buiten temperatuur en wind. 'V,erbfandt lichtgas, zelfs dat met een hoog gehalte aan Kooloxyde, onder be hoorlijke omstandigheden, d.W'.z. onder een ruime toetreding van lucht, dan zlijfd de vei'brandngsriploducten relatief onschade lijk. Kooloxyde'wiordt daaronder niet aan getroffen. I)e Koolstofhoudende bestand- deelen van hef gas verbranden dan tot Kooldioxyde (koolzuur)! Indien echter «en voldoende hoeveelheid zuurstof ontbreekt om volledige verbran ding te verkifij6>Jen, dat treedt steeds het vergiftige kooloxyde opl 'Het gevaar hier voor is aanwezig overal wa.arr de vlam men imin of meer zlijS. opgesloten, de verbrandngSpjrioducten niet behoorlijk Kun nen worden af- en een voldoende'hoeveel heid lucht aangevoerd worden Kan. Ook het .spelen der vlam tegen een koude opr piexvlakte Kan de oorzaak' zlijlh van de vorming van kooloxyde. Berucht zlij'n, ook Kier 'te lande, de doodelïjk verlofïpen vergiftigingen in bad kamer^, waar de geysers het gevaar voor kooloxyde-vergiftiging helaas te vaak' heb ben bevorderd. Een geyser zander be hoorlijken afvoer voor de verbrandings gassen levert steeds gevaar voor vergifti ging olp. Dbch ook b lijken geyster, die aan ■alle redelijke eisohen voldoet moet voor behoorlijke ventilatie in de badkamer ge zorgd worden. Men late het venster zlai lang open al!£j de geyser brandt en drage zorg, dgfc de meer of minder bedoriren luch tdoor versiöhe lucht worde ver'Vangen. Kantongerecht te Goes. Dioor den Kantonrechter to Goes zijp veroordeeld wegens,: Overtreding Leerplichtwet le heffh.F. M., 's-Beer Abtskerk'e f5 of 5 d. Te 'Wissenkefk'e venten zonder vergun ning,: F, de .Ej., te Zierikzee Ï1 of l d. Te Kruiningen belletje trekken: P. iW. L., Schore 10 of 10 d. Tb Kamperland een winkel ma sluitings uur geopend hebben en aan het pulbliek' verkoopen: A. B., Kamperland 2 maal il 3 of 2 maal 3 d. Straatschenderiji: G. B., Goes, en J'. !W. v. S. vrijgesproken. Met een motorrijtuig des avonds rijden zonder rood licht en zonder 'verlicht num mer en letter: G. J'. L., Kamperland, E. Z. S., Goes, P. J. K., Gobs, 'ff 2 en f 1 o£ 2 maal 1 d. Met motorrijtuig rijden zonder verlicht nummerbord: J'. !W., Goes £2 of 2 d. 'e Avonds fietsen zonder licht: D. V., 's Heer Arendskerke, J. L-, Baarland, A. .P 's-Heer Arendskerke ±15 of 5 d. als voren en zonder reflector: H!. D., lerseke £5 en £1 of 5 en 1 d. Met auto zonder achterlicht rijden: F. L. R. Z., Amsterdam £5 of 5 [3. Dronkenschap 4e herhaling: A. J:. K., zonder ftekende woonpl. 3 weken hech tenis en een jaar rijkswerkinriohtinig. Hoogen beroep is aangeteekend door P W.. v. B., Veere, vero.ordeeld wegens met een motorfiets de veiligheid van Kot verkeer in gevaar brengen tot f 25 .of 10 d. Stecnladenf'rain de .te yiissingeii. De Rechtbank te Middelburg deed gister uitspraak in dei Zaak! tegen, ten le H. F. 0. T., 65 jaaa- jkolenhandel'aiajy 2e J. F, V., 59 jaar, biaa.s in dienst van, het havenbedrijf, en 3e A. P., 54 jaar, ge meentewerkman, .allen wonende te yjissjn- gen, verdacht van de bekende steenkolen- fraude te Vlissingen ten nadeele van de Staatsmijnen. Da Rechtbank veroordeelde den eersten verdachte tot een gevangenis^tnat! vlan 9 maanden met laftrek .van voorarrest-, de tweede verdachte tolt een gevangenisstraf van 3 maianden voorwaardelijk en een gelijke straf voor den. derden verdachte. Do eisch luidde, destijds wegens ver duistering tegen den eersten verdachte 1 jaar en 6 maanden geVangiemisstraï, een gevangenisstraf wa.n 3 maanden, wegens diefstal, benevens een gevangenisstraf vlan 2 maanden voorwaardelijk voor, den twee den verdachte en een gevangenisstraf Van 4 maanden wegens diefstal t-weetmalal ge pleegd tegen den derden verdachte. KERKNIEUWS. GOES. Parochie II. Maria ZONDAG, uitreiking II. Communie oim half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 njuir,. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Sehaalcolleiote voor de Kerk'. lSï/i uur Maria-pong]re(gjatie voor jonger» jongens, 2 uur Catechismus, 3 uur Tóf m'et rozenhoed jei,41/2 uur Maria.-congceh 'gatie voor eensltei afdeeling' dhr jongtere ImleiJjes, 5 uur Patronaat. MAANDAG, biechtgelegenheid school* kinderen, slechts één H. Mis mm! half 8, ook te kwart .o.ver 8, uitreikingl H. Communie. DINSDAG, algem. H. Communie der kindsrëiiii WOENSDAG) avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur hiechthoo-. ren, 's av. 7 uur Dof. Alle spaarinleggers wor den dringend uitgenoodigd hun boekjes, ter vergelijking met de boekhouding en bij schrijving der rente ter zitting van in te leveren. Spaargelden worden dezen avond niet ontvangen of uit betaald. Voorsehotaanvragen worden als gewoonlijk behandeld. ■30867-27 HET BESTUUR. 1 ons mocca meika's 2 ons pinda-oublies 2 ons rumboonen 2 ons vanille amandelen 2 ons weespermoppen 2 ons amandelbrood 2 ons koffiestangen g, 2 ons café noir 2 ons frou-frouwafels 21 ons petit beurre Landbouwzaden en Zaaigranen. Alleen verkoop- der Origi neels Bietenzaden van de Pirma GOIJARTS, Roosendaal. Agenten M. de Dreu Mzn., Driewegen A.v.d.DriesDzn., 'sHeerenhoek J- Otte, Nieuwdorp Joh Zuidweg, Biezelinge H. Nieuwenhuijze Pzn., u .1,- Kruiningen. Bestellingen op Orig. Peragis voederbietenzaad en Orla, Klein Wanziebener „E" buiten ons of onze agenten om, worden toch door onze bemid- eling uitgevoerd. PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, aan de haven te Borsselen, ten ver zoeke van dhr. v. GIMST, contant alsolmen en eiken Balken en Planken, ijz. en eiken Palen, Luiken, Bruggen, enz. enz. 30866-20 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des voormiddags om 9y2 uur, te ^-Gravenpolder, aan de Kadam, op de hofstede „Plantlust", bewoond door den heer J.MOELEKERjOmcontantgeld bestaande uit als vos lier Merriepaard, oud 8 jaar bruin Merriepaard, oud 7 jaar(veu- lendragend)vosbies Merriepaard, oud 6 jaar (veulendragend)vosbies Merriepaard, oud 2 jaar; vosbies Merriepaard, oud 9 maanden en vosbies Hengst, oud 9 maanden als: 6 baatgevende Melkkoeien, 5 twee- en anderhalf jarige Runderen, anderhalf jarige Stier en 8 Kalveren van 1 tot 4 maanden en een drach tige Zeug en 80 Kippen en Hanen. Voorts Tilbury, 2 Menwagens met toehehooren, Driewielskar, Rolsleper, Veldslee, 2 Sacksploegen, 1 Cocks- ploeg, Balansploeg, Eggen in soort, Cultivator, Rolblok, Sleepbord, Wind molen, Snij molen, Peemolen (Vleesch auwer), Ros met stangen, Water bakken, Weidehekken, Graanzeeften Griepen, Vorken, Harnassement, Kippenhok en een partij Beestenpoen En tenslotte EENIG MELKGEREI, als: Ontroomer, Karn, Botergeltea, Teeltuin, Fornuis, enz. enz. Met den verkoop van het beestiaal wordt begonnen des namiddags om één uur. Geen muziek, geen stalling, wel bergplaats voor rijwielen. 30843-53 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder, is voornemens in bet des voormiddags 10 uur, ten ver zoeke van dhrn. J. en M. VAN DAMME, op de door ben bewoonde hofstede te Heinkenszand bestaande o.m. uit; als Vosmerrie 12 jr., Vosmerrie 5 jr., veulendragendVosruin 3 jr.Vos- biesmerrie, veulendr., oud 5 jr. vosbies Merrie, oud4j., liere Merrie, oud 5 jr., vos Merrie, oud 10 j„ liere Merrie, oud 8 j., bruine bles- Merrie oud 14 j., drie bruine Mer ries oud 3 jr., liere Hengst oud 2j. (ingeschreven in het veulenboekl, 2 Jaarliagruins; als o.m.25 Melk- en Kalfkoeien, 2 Kalfvaarzen, 4 vette Koeien, 2 vette 2-jarige Vaarzen, 3 iy2-jarige Vaarzen, 12 Jaarlingvaarzen, 1 één jarige Os, jaarling Stier, 7 Aanhoud- kal veren, 6 drachtige Zeugen, 3 vette Var kens, 10 Loopvarkens, 5 Schapen met Lammeren 5 Menwagens met toebehooren, Driewielskar, 2 Rolslepers, Hooi- hark, Rolblok, Veldslede, 3 Keer ploegen, 2 Sacksploegen, 2 Cocks- ploegen, Moorploeg, Aardappelploeg, Aardappelzetter, Eggen in soort, Windmolen, Snijmolen, Peemolen, Wiedmachine, Ros met tusschenbe- weging, Mest en Kruiplanken, Ton nen en Watervaten, Voederbakken, partij Hout, Ladders, Staken en Palen, een Kippenhok (zoo goed als nieuw, 3yf bij 6 M.), een partij Wei- hooi en Klaverhooi, een partij Man gels, Harnassement; en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. 30887-68 Betaling contant. Te bezichtigen in den morgen van den verkoopdag. Met de verkooping van de paarden zal worden aangevangen des namid dags 1 uur; daarna volgt 't hoornvee. van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te GOES, voor 3 jaar, ingaande rooven oogst- en 25 November 1933, van in de gemeenten Schore, lerseke, Waarde en Krabbendijke. Inschrijvingen met opgaaf van 2 mede-schuldenaren, worden inge wacht vóór of op 21 Februari 1933, n.m. 4 uur, ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes, bij wien, evenals aan het Weeshuis te Goes Singelstraat 13, vanaf 8Februari as. boekjes te verkrijgen zijn. 30880-22 voor Kerkstraat 9 PRIMA LAKSE VORSTSTRAAT 23 BAKKERIJ - GOES vanL. J.GROOTENDORST Apotheker, Utrecht. Zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zli niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 271/, cent. 30242-30 Verkrijgbaar: te Goes bij GEBR. MULDER. EISCHT VOORAL MERK „GROOTENDORST" Wacht U voor namaak Dit buitengewoon mooie filmwerk laat op interessante wijjze zien pakkende en zeer leerzame tafereelen nlt heel Nederland. Toegang vrij voor ALLE Land- en Tuinbouwers; ook voor NIET-LEDEN. <Tarv cl ols t a bo rs.1 e Is JDen. Hercler Ko.cLe TeL 449». Entree voor leden 5 0,25 Entree voor niet-leden f 0,40 Wist U, dat de ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS van Dr. J. B. MEENK al sedert 30 jaar 5 cent per stuk kosten en nimmer zijn overtroffen in werking Door den enormen omzet behoeven deze beroemde poeders niet duurder te zijn. Dr. J. B. MEENK heeft ons het beste recept voor poeders en Maag- en Slijmpillen als bloedzuiveringsmid- del achtergelaten. De pillen zijn door geen duurder middel te over treffen. Uw nachtrust en dagtaak zijn beiden hiermede gebaat en uw gansche bloedsomloop wordt geregeld. Let op het portret van Dr. J. B. MEENK en de driehoekzegel E M. B. achter de poeder. Prijs per poeder 5 cent; fl,10 per doos van 25 poeders. Indien uw Drogist ze U niet levert, even een briefkaart naar E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.-H.) en U ontvangt onmiddellijk franco. Als extra reclame geven wij gedu rende veertien dagen Ibij aankoop van een paar Kousen een Onze reclame Kous, ijzer sterk, zijde geplat, 49 cent. Zwaar geplateerde Zijden Kous 59 cent. Macco Kous zeer solied, alle kleuren, 79 cent. Zware Fill d'Eeosse Kous 89 cent. IJzersterke Fill d'Eeosse Kous 98 cent. Prima zwarte zijden Kous 89 cent. Fijne zijden Kous met Fill d'Eeosse 115 cent. Fijne zijden Kous, zeer solied, 129 cent. Extra zware zijden Kous (laddert nooit) 145 cent. Speciale reclame Kous, Wol mef Fill d'Eeosse 98 cent. Fijne waschzijden Kous 98 cent. Het fijnste van het fijnste 139 cent.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3