m Voorloopige Aankondiging ZATERDAG A FEBRUARI 1933 ril ingezonden stukken GEMENGD NIEUWS KERKELIJK LEVEN KOLONIËN marktberichten burgerlijke stan Advertentièn Coöperatieve Voorschot- te GOES. Maandag 6 Februari 1933 De publieke verknoping van den kapitalen Bóeren-Inspan van den heer P. REINIERSE op de hofstede „Overhof" te Wolphaartsdijk, zal plaats hebben tegen het einde van de maand Februari 1933. 3 ie Notaris JONKERS. C. N. QUIST - SCH00NDIJKE NIEUWE ZEEU.WSCHE COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE 'ff! 'doeiu hebben, hier bazigheid, ontspanning en zooveel molgelijik, zelfs nuttige werk- taaalmheid mochtenvinden. Daarna weid do.oi Ds. Hulsbergen met enkele woorden gewezen op earn ziekere orde, die er vanzelfsprekend moet zijn. Zal dit werk voortgaan, dan moet dit dui- worden uit de houding van hen, die hiar zullen koimen. Hij drukt hen o>pi het hart, zelf' onder elkaar zooveel mogelijk te zorgen voor een goede orde en goeden geest. XJit naam van alle deelnemers zijn door J', de Groot woorden van dank gespro ken. Daarna was er gelegenheid zich voor verschillend werk op te geven. Aanwezig zijn dam- en schaakspelen en lectuur. Mn|- terialen worden verstrekt Voor houtsnij werk en figuurzagen. Geleigenheid bestaat tot lichte houtbewerking en toit heit! toe ren van netten breien, stoelen matten: en mandenmaken. 's-Heerenhaek. De nieuwe landbouw1- ïilm, van da Chili-isalpeterl-liandellmij. te IB'dam, zal hier- "Woensdagavond vertoond worden in de zaal van hotel v. d. Bulcfc. Men zie annonce! Owbili De Koienvereenigingi .Een dracht maakt macht", hield op 1 dezer haar jaarvergadering1, aanwezig ,41 leden. [Uit het verslag van den Secr.-penningm. bleek, dat in het af^jeloopen jaar werden aangekocht 140 fon eierkolen, 80 ton nnoil- jeis cn 65 ton stukkjolen. Uitgietoslt' werden 1872 Hl. eierkolen, 1096 Hl. mopttjiss en 810 Hl. Stukkblen. De prijizen waren respectievelijk f 1,15, i'l, en f1 1. De totale ontvangsten bedroegen 1' 3996,07 en de uitgaven f 3929,15, alzoo een batig saldo van f 66,92. Tot bestuursleden werden herkoz'en de heeren A. Wijk en A. van de .Velde. Kwüdendawme. .Woensdag j.l. had de vierde ontwikkelingsavond plaats in de zaal van de wed. P. de Ba|ar. Als spreker trad op de heer Keez'en te Rlotlterdain, hoofdbestuurslid .van de JK.-K. .Volks bond, die sprak over 't onderwerp: Waar om ',t goed is, georganiseerd te rijn. Dnor 't z'eer slechte weer was. de opkomst min- 'der talrijk, dan anders. Toch hebben de achterblijvers ditmaal wat gemist, want de heer Keesen heeft getoond een ziepr goed spreker te z'ijn en 't onderwerp was be langrijk genoeig, om er nog eens de aan dacht op te vestigen. [We leven, aldus spr., momenteel in ©en slechte tijd in velerlei opzichten. En ©en van de oorzaken daiarvian is wel het hui dige economisch© stelsel, waarin nog steeds Sda liberalistische en kapitalistische begin- eelen hoogtij vieren. Daardoor is er geko men achteruitgang in 't beleven van de godsdienst, daardoor is ontstaan de wan verhouding tusschen werkgevers en werk nemers. De: aarde is door God geschapen, om in 'da behoeften van den mensch te voorzien. [En daaruit volgt, dat dus ieder mensch recht heeft op> een menschwaardig bestaan. In vele gevallen kunnen we dqarvlain te genwoordig niet spreken. En daarom heeft God geaorgd, dat Kerk en Staat en indi vidu, de middelen bezitten, om daarin ver betering te brengen. Laten we ©vein met onze gedachten teruggaan in de geschiede! nis 'en zien hoe de toestand der arbeiders was omstreeks 't einde van de vorig© eeuw, dus toen er van organisatie nog geen sprak© was. Iedereen weet, dat dio toestand diep treurig was. Ein werd de kostwinner van 't gezien ziek', dan moest en liefdadige instellingen maar zorgen, dat 't gezin geen honger leed ,ja zelfs als men werk had, moest niet zelden 't Armbe stuur toch nog hulp bieden. Daarom sprak Paus Leo, XIII z.g. dan ook' van 'n sla venjuk, dat den arbeider wais opgelegd, en hij spoorde patroons en arbeiders aan, zich te organiseeren, en gez'amenlijk be sprekingen te houden, om aan dezen oin- waardigen toestand 'n einde te maken. Door 't harde werk der organisaties zijn toen de regeeringen der verschillende lan den er toe gekomen, sociale wetten 'n 't leven te roepan, om 't harde lot der arbei ders te verzachten. In dit verband noemen we b.v 'fc bekende kinderwetje van v. Houten, de wetten van Aaibare© in 1919, ziekte-, ongevallen- en oiiderdomsverzekte- ring. Al die wetten beteekenem ©em groot eociaal goed weliswaar, mlajar toch 't stel sel is niet veranderd. Er is, zao zegt, pater Dr. Vrijmoed, wel een fluweelen lapje onder 't juk gelegd, waardoor^'-t minder pijnlijk, minder 'ziwaar te: dragen is 'ge worden. maar 'n juk is 't gebleven. Dat moet veranderen. En Pau's Piuisi XI heeft in zijn „Quadragesima, Anno" de weg daartoe aangewezen, n.l. Ie, door herstel der maatschappelijke instellingen, ©n 2e door herstel der zeden. En de: allervoiox-' naamste beteekenis van ',t organisatie wezen is dan ook niet 't geldelijk' voordeel, 'dat de leden hebben in tijd van ziekte of werkloosheid, maar wel 't vervullen vian. een stuk, van 'n heel groiot'stuk' leek'en- apostolaat, om daardoor te komen tot dat', gene wat de Pau's in „Q.uiadnajsjasti!m'o Anno" voorstelt. Wanneer da.t. bereikt is, z'al er ook 'n zeker© welvaart zijn die voor 't goed beleven Van dc Okristelijke beginselen noodzakelijk' is. Daarom ook moeten we met alle jkracht de organisatie propageeren, .olpdat we koimen tot 'n al- gemeene organisatie Zoowel van werkge vers als werknemers. Zoo zij' het. Pater Arnulfus, die: 't dankwoord sprak, was wel de tolk' van all© aiariWerigen, toen bij' de heer Keez'en dankte voor z'n schit terend©, enthousiaste rede. Ierseke. D© moisiselhandel via Terneu'Z'en en Antwerpen is wederom geheel hersteld. De1 verzending naar België is weer aan gevangen. Met het knippen van mosselen' is men weer druk aan den gang, wat han den vol werk geeft aan menigeen. Veel zeer veel mosselen worden Verzonden. De kwaliteit is over het 'algemeen goed, ïna.ar de prijs gedrukt. RilIamMiath. Ongeveer hailf Januari j.l. jwerd blij' den gemeenteveldwachter alhier, door Iztek'eTe P. T., wonend© te Gbtes,; [aangifte g'edaan, dat vama-F 'den Adriaan ButiijkWeg alhier, ©en gi'oote koffer met manufacturen, ter waarde van plm'. H 250, Was gestolen. Dbor den veldwachter werd een uitgebreid onderzoek ingesjteld, zon der aanvankelijk 'f^ultaat. [Vorige weck Vrijdagavond werd liet bekend, dat de koffer met een gedeelte van den inhoud was gevonden in een sloot lam|g|s den spoor weg Wioensidrecht-Berg'en op| Zoom. Opnieuw werd toen een onderzoek' 'door den veldwachter mgasjeld naar de ont brekende goederen, met dit gevolg, dat 'n partij' der uit den koffer vermiste goede ren, als linnen, borstrokken, ondeajbrpe'- ken, lakens enz. blij' verschillende inge zetenen alhier werden teruggevonden. Die- ze hadden de goederen van sommige onder de werkelijk© waarde gekocht. Nu rezen sjerke: vermoedens tegen ,T. Hij' wlci'd Dinsdag j.l. wederom door den veldwach ter onderhanden genomen; hlijrbekende ten Hotte zelf de goederen t© hebben verkocht en uit ojig^t de koffer meit, de rest te heb ben weggebracht naar Ww5ns|dredht, en daar in genoemde sloot te hebben gegooid. Sint Kruis. Het voorstel van den heer De Bruijn om zich neer te leggen bij' de beslissing van den Commissaris der Ko ningin, betreffende den aanleg yam den keiweg naar Aardenburg, d.d. 26 'Maiaa-t 1932, en waarover in de vorige raadsver gadering de stemmen sfaaktem, werd in de [Woensdag gehouden vergadering aangeno men met 4 tegen 2 stemmen. De veldwachter zal een extra vergoe ding krijigen van f 25, wegens zijn lang durige ziekte, en de daardoor, ontstane liaoga kosten. Voor werkloosheidsbestrijding werd de post van 1932 met f'200 verhoogd. De Z. L. M. cn de melkpriiizeu op Walcheren. De seer, van de Z, D. M. schrijft ons: Op Walcheren .zijn behoorlijke melk prijzen voor de resultaten van het land bouwbedrijf van doorslaande beteekenis. Toen dan ook' het vorige jaar door de slechte auivelprijzen en door onderlinge concurrentie in Mei 'de prijs vooir de <som- sumptieimelk daalde tot 7 cent per Liter was dat ©en ware ramp voor de vee- houders-melkleveranciers. Een normale prijs voor consumpfiemelk o|p| Walche ren waartegen niemand bezwaar maakt is 10 cent per Liter. Waar het wekelijk- sche gebruik van consumptiamelk1 opt dit eiland ongeveer 120.000 L, is, beteekent de prijsdaling van 3 cent een verlies voor de boeren van ongeveer f' 3600 per week. Dat is ongeveer f 6 per bedrijf. Het is duidelijk wat dit voor onze in diepe zorg vei'keerende veehoudeirsstand beteekent. Spdert 7 November van bet Vorige jaar is Bet gelukt door samenwertkling van ongeveer 95 °/o van de betrokken boeren ■en van 85 o/o van de melkhandel de striaiat prijS opi 10 cent te brengen. Tevens verze kert deze regeling alle boeren voor «ven goede melk een gelijke prijs ,en aan üe slijters een redelijke winstmarge en onder linge bescherming) tegen concurrentie. Van den beginne: laf aan wias vrijwel tpegezeg'd dat deze1 regeling' .wettelijke steun zou krijgen, zoodat prij'sbederveïis en personen die deze z.g.n. coinsuM'P'tiiemjelk- stabilisatie tegenwerken aoudien klimmen worden gedwongen op te houden. Doei- den Minister zijn de grondslagen voor deize. wettelijke steun reeds lang gelegd.. In de boezem van biet bijstuur van de C. Z. t). dat de uitvoering moot regelen, bestaat echter verschil van mea ning over die uitvloeiing. Dit is oorzaak dat de wettelijke sanctie tot nog fjoie uitbleef en dat. er reeds ©en paar gemeen ten zijn waar de prijsafbraiak begonnen is. Da Z. L. M. lieeft van den beginne af aan, aan dit vraagstuk mede' baar aan dacht geschonken en tracht. Uhlans ook! te bevoegder plaatse in Den H:aia,g te bevor deren dat. de vrijwillige stabilisatie pp Walcheren ten spoedigste een wettelijke grondslag krijlgt. Zoo werd o.a. op 24 Januari het vol gende telegram aan den Minister .yam Economische Zaken en Arbeid gezonden: „De Z. L. M. verzoekt dringend da vrij willig georganiseerde melbprijlztenstabilisa- tie op Walcheren officieel te willen sane- tioneeren. Anders' zal tot groot© schade van boer,eg en slijters de oonsmmptiemelk- pxij'S van 10 cent opi 7 cent of' nog lager zakken." Wanneer mocht blijken da.t na. terug komst van den Minister uit Italië de be slissing nog uit blijft, zal zoo noiodig door een persoonlijke bespreking miet 'den Mi nister getracht worden de gewenschte op lossing te bevorderen. Heit blijft, int-uis- sehen gewensöht dat de samenwerkende veehouders en melkhandel schouder aan schouder staan, om hun nuttige en noodf zakelijke regeling .te handhaven. De Secretaris der Z. L. M. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie KatJialicïiCn van Nederland. Met Juni van dit jaar wordt er een nieuwe parochie opgericht in Amsterda/m- Noord. Daar mijn© toekomstige parochia nen zelf niet in staat zijn opi mo.amie|ns- waardige wijiz'e iets bij: te dragen voor hun nieuwe kerk, ben ik al lang a.am het bedelen en wil ik alles zoo eenvoudig mogelijk inrichten. Vandaar dat ik' slechts een klein gedeelte van de kerk kan bou wen en mij! tevreden wil stellen met «n nood pastorie. Maar op een ding mag ik niet bezuinigen en vooral niet 'in deze tijden. Ein dat is in het aanschaffen van een tabernakel. Dat kan niet solied ge noeg zijn, nu er tegenwoordig zloiovele hei ligschennend© diefstallen gebeuren. Ik! ben wel .genoodzaakt ook hiervoor elders hulp en steun ta vragen en ik ben er .zeker van, dat als iedere lezer ook ma,ar iets zendt ter eer© van Jezus in Zijn H. Sacrament, ik in staat wordt gesteld een solie.d taber nakel aan te schaffen. Giften ein gavein te zenden aan Pater Stanislaus v. d. Berg, St. Rosaklooster, Ha,gedo,ornpl©in 6, Amsterdam-N., Postgiro, 142469, waarvoor wij u verwijzen naar de in dit blad voor komende advertentie. E land- en tuinbouw^j Dc a a rdappel va a rr aden op 15 Jlannairi. Evenals vorige jaren, is door de direc tie van den Landbouw een onderzoek in gesteld naar dei omstreeks 15 Januari bij de verbouwers aanwezige aardappelvoioir-. raden. Daartoe werd weder aam de bur gemeesters der gemeenten, waar aanmer kelijk meer aardappelen worden verbouwd dan voor de consumptie ter plaats© noio dig zijn, opgave gevraagd vlam genoemde voorraden, met inbegrip van de hoeveel heden, voor gebruik' in het eigen bedrijf «n voor eigen consumptie bestemd. Ook thans werden echter de voorraden poot- aardappelen, bestemd om in bet eigen bedrijf te worden gebezigd, in de veenko loniale gemeenten niet in de inventarisatie opgenomen. Zooals verwacht kon worden, zijn de voorraadspercentages aanzienlijk hooger dan het vorige jaar en overtreffen zij zelfs in de meeste streken alle voorafgaan-, de opgaven. Van de kleiaiardaplpielen was in d© verschillende gebieden op 15 Jan. j.l. nog omstreeks de helft van den oogst aanwezig. Onderstaande, cijfer® geven een over zicht van de grootte van den v'oorraad kleiaardappelen in alle inventarisatiege- bieden te zamen. Hierbij rij' er nog in liet bijzonder de aandacht op. gevestigd, dat deze cijfers, evenals in vorige jaren, be trekking hebben op de gemeenten, waar aanmerkelijke overschotten van aardap pelen kunnen wordein verwacht. Voorraad kleiaardappelen pet. van den oogst 1000 hl. 15 Januari 1929 13 5342 '1930 42 6203 1931 27 2956 1932 28 3226 i 1933 50 8476 Du voorraad zand- en veemaiardappelen bedroeg 5.686.000 Jil. tegen 2.973.000 hl. op 15 Januari 1932, .achtereenvollgleus overeenkomende met 31 pet. en 19 pet. van den oogst der zand- ©n veeinaaidap'Piei- len in 1931 en 1930. Ten slotte ziji nog opgemerkt, dat de deelneming aan de inventarisatie ietsgroo- ter was dan vorige jaren, zoadat de voiornaadeijfers in vergelijking met vroe gere opgaven ©enigszins te hoog zijn. Deze afwijking is echter van geringe betee kenis. Verduistering. Bij' de Haagache ipjolitie heeft rich de '26-jarige kantoorbediende H. T., werk zaam op' het kantoor van de Kiatterdaml"' fselu: Bankvereemigin'g te Boskoop! gemeld. 'Hlij1 heeft 'bekend, verduisteringen ten na deel© van deze bank te hebben gepleegd. Donderdagavond werd verdacht© ver'-' mist. Men vermoedde, dat hij., daar hij slecht van gezicht is, door de duisternis misleid te wa.ter zou zlijrn geraakt en ver dronken. Uit het politie-onderzoek. is ge bleken, dat hij) Donderdags bij' da bank! in deposito geplaatste gelden had oplge- vra,agd t,ot een bedrag" van f 3200, welke hlij' verleden ja,ar in ontvangst had gfe- nomen tegen afgifte van een val'sch depo- teito'-biljet. D'eze gelden zbuden des Vrij dags worden opgenomen. T.' achtte zic'h toen ontdekt en isi van Boskoopi naar Scheveningen gpreisd, met. de bedoeling om dei hand aan ziehz'elf te Haan. Dit is mislukt Daarna, heeft hij' zich bij de pplitie." gem'eld en een volledige beklemtenis afgelegd. D'e verduisteringen dateeren van eenig'e jaren en beloopian ongeveer f 12000. Vol gen®! verklaring' van T. heieft hlijT de gel den niet voor speculatie' aangewend, doch da,ar hiij1 een laag salaris had en gaasn© ©enige wieelde genoot, deze besteed aan uit gaven, die hiij' zich feitelijk niet kon ver- oorloioyen. Overigens; gtenolpt hlij' 'te Bos koop! het volste vertpouwbn. Hatel afgebrand. Te Eist is Donderdagnacht het hotel café Die Laak', gelegen aan den Sjtlaitiomsr weg, bewoond door en eigendom van den heer Gerriteien afgebrand. Die brand is) omsntreeks drie uur ont staan. In een oogwenk stond het g'eheele gebouw, dat nog betrekkelijk nieuw was|, in lichter laaie. Dje brandwleerr sjlaagde erin de belendende gebouwen en ©ein 'Schuurt e behouden. Die: in het hotelge- houw ondergebrachte kleermakerij' van den heer Ten Broeke is eveneens ©en pirooi der vlamtoen geworden. Dl© oorzaak van den brand is niet "bekend. Dl© schade wbrdt door verzekering gedekt. Dioor een auto geg'eejplen. Donderdagmiddag o'mlStreeks 1 ,njn|r beeft 'de chauffeur van den vrachtauto van dei minerale bron De spell© Bplrong uit Te- gelen Wij' 'de kromming van den pro vincialen weg tus|schen Nlijfoael en St. Oedenrode een wielrijder doodelijk don- gereden. Die 21-jarige trmmjea-m'an W. van Zon uit iSlfc. Oedenrode kwam mlelt "het spatbord van den vrachtauto ih aanraking werd tegen de carosserie geslingerd, en blee fdood tusschen de tramrails lïggën. Van Zon wia-fj de kostwinner van zSjh moe der. GasK'erstikking. In de Zoomstraat te Am'sterdalml is gister een ernstig' ongeluk gSbeurd. Een man en een vrouw1 ziijh bewusteloos ge vonden in een badkamer' en zTjli niet inteer tot bewusifrijh teruggekeerd- Toen een van de huisgenooten thuis kwia®, vond zïj1 heiden bewusteloos liggen. Die geneeskun dige dienst is dadelijk gtewaarschuwd, doch hulp, "kon niet meer bat®. D:e .oorzaak van dit .qngeluk verf moedeliijk, dat de gaSlaanlppn van den gey^er niet voldoende konden Worden weg gevoerd. Die wanden van de badkamer w'aren zwart van den aanslag. Dte lijkten 'rijk naar 'een gasthuis overgtebracht. Het lot uit de loterfijV De loterijtelub uit café „De Poort" ta Maastricht wbn met 17 deelnem'era op) een kwlart lot de 100.000 uit de Staatsloterij1. l)'e uab'ij'wionende plager K. was eveneens voor Vf bezitter- van liet winnend num'm'er. Het weer in Januari. Gemiddeld over de vlij'f IioofdS|tatioins 'was de ochtendtempierat}uui- 2 gr. C. be neden normaal. Zïj' w:as tot den 13d[eui voortdurend te hoog, n.l. 3 gr. C. boven normaal. Van den 14den tot den "30te|fem. Heeds te laag, n.l. 6 gr. C. beneden nor maal. Die grootste afwijkingen kwanten op den 3den en den 26'^ten voor, retp. 814' gr. C. boven en 11 gr. C. ben'eden ruoa-.- m a al. Die gemiddelde maximutoiltempterat.iiiii r •w|a|s 2 gr. C., da gemiddelde minimum U/b' gr. C. beneden normajal. Hlett aantal dagen met een minimlumteanparaituui' beneden het Vriespunt was in de Bilt 18. tegen 15 normaal. D'e neerslag was over het g'eheele land belangrijk benedein normaal. In Zuid-Hoti- land en Zeeland vielll ongeveer de helft van de normale hoeveelheid. In de overige delel len van het land slechts 30 hot 40 p|ofc. van het normale. In de Bilt werden 86 uur zonneseMjh waargenomen tegen 51 normaal. Autabauditislme. Op de plaats waar de vorige week' de 65-jarige Postma van .Wïoltersuini te Bo- venrijlge, gemeente Ten Boer, dooi- een autO' werd aangereden, is een steunplaa.tjo gevonden van "een parkeerlampjc, zooals dit voorkomt op| het, torpediofrpnt van een Ford de luxe 1930 en 1931. Dit plantje heeft geleid to,t aanhouding van den 2'3- jarigen D'. J. J. té (Stedum ,en zekeren D. uit dezelfde pinats, die ails medepassagier in den auto zat. Dc beid© .aangehoudenen verklaren, dat het slachtoffer van links is komen aanrijlden, zoodat de auto, van rechte komend, den voorrang in het ver keer had. Wanneer dit echter zoo was, hadden de schelmen hun slachtoffer niet in den sfeek behoeven te laten. Valsche rj|wielbefastingpjlaatjes. D|e marechaussee te Moerdijk heeft pen D|uitsch sprekende man aangehouden, M. B., 'wionende te Eotberdaim, welke in het bezit 'wasj van .een fiets en een klofflE|ea". B'ij' fouilleering bleek hij' in het bezit te zijh van een groot aantal yajis/eha rij- wiel-bela^tingmeiken van bet dienstjaar 1932—1933. Die man liep; in den val toeoi Ii)ijr tegen den prij'^ van 'twee gulden deze merkfen trachtte van de hand te doen. Hlij' werd opi transiport gesteld naar" Botterdam, wiaar de recherche inmiddels de geheime werkplaats^ waar deze Mekken vervaardigd worden, heeft opg'tespnpjrd. Van züjlu fiets: gevallen. Op, den rijksjweg tusschen Swalmem en Boermond is de 39-jarige K. uit Veinlo, terwijl hij' met zïjk fiefc^, waaraan ©en hulpmotor was; bevestigd, over dan weg reed, onverwacht gevallen. Hij' kwam' «net het hoofd opi den band van het r'ij'wielpad terecht. Dr. CrasboTn uit Slwialmen constateerde een ernstige schedelbreuk en gelastte over brenging' naar bet Laurentinsizi'ekenhuis te Boermond. Dinar is de man aan de geviolgtein over leden. Auto's) te water. Eorgisitermiddag is opj den Elijksweg bij het buurtschap De Blauwe Keet onder de gemeente Helder een vierppr^om©na,uto, uit Harlingen, in. het Hoordhollands1eh Kanaal gereden. Diaar juis,t een autobus van den dienst „Noord-Holland" piasseerde, waarin twee rijksveldwachters zaten, honden oiï- middel'ijk reddingspogingen in bat werk worden gesteld. Hot lukte dan ook sppe- dig, de zes inzittenden van den autp, die ,op een diepte vajn 3 (meter lag, drie heerein, twlee dames «n. een kind, te bevrij'den. Vyï van hen bleken bewusteloos Je zijn. Die veldwachters wisten door het toepias sen van kunstmatige ademhaling', vieri dei' bewustelooze bij' te brengen. Bij den wa genbestuurder, den 45-jarigten caféhou der S'ij'brand Bohoff uit Harlingen, bracht de kunstmatige ademhaling geen resultaat, "Vermoed wordt, dat de bestuurder, reeds tengevolge van ©en hartverlamming is overleden, vóór de auto te water ijeed, D'aarmee zou het ongeluk teven^ zlijh. ver klaard. Alle slachtoffers z'ijn P®' ziekenauto van het vliegveld „De Kooy", naar het Marine hosjpitaal in Dien Helder vervoerd. -Dte aulobusdienst-onderneimer de heoi' Bosma uit Lollu,mlreed eergistariayond naar I,eeuwiarden met rijn groote auto bus waarin 25 personen gezeten waren, die daar een politieke vergadering wilden gaan blij)wonen. Nabij Praneker, aan "den Tzumunerweg, kwam de auto door den een of andera oorzaak in de grasbermen. Dteze waren door den 'sterken dooi door weekt en glad waardoor de auto afgleed en onderst boven in een sloot terecjht kwam. Dir. Oosterbaan uit Franelrer, dio terstond .ontboden was aoinsta,teerdft blij niemand van de inzittenden erns|tige ver wondingen. Slechts) enkelen kregen liohto ontvellingen. Het gezelschap) is met) een andere autobu^ van den heer Bosma huis waarts gekeerd. Da verongelukte wagen is totaal vernield. (Tc Nieuwerkerk a/d IJia®el (jeden 'gisteravond vfijf jongelui in een auto naar Calptelle ,a/d IJssel. Dl© auto, die werd be stuurd door den heer J. da Vlaming, is in een bocht Hij1 'het dorp) Tn het w'ater ge raakt door 'tot nog toe pnopigeheldarde oorzaak. Vier van de passagiers konden vrij, spoedig Worden gered. Ha 24-jarSlge D'„ Jongeneel, die onder den omgekanteld den auto wag" bekneld, kon echter - eerst wiorden bevrijd, nadat de auto wa% opgan trokken. Hiji bleek toen reeds) te zijn over leden. D|e vier andere jongelui luidden eenige lichte kwetsuren opgeloopien. Die aanslag opj burgemeester Van Uden. De aangehouden landbouwer J. T. uit Nederweert, die verdacht werd van den in den nacht van Dinsdag opi Wïoensdalgj op den burgemeester van NedorweeXit g1e- pleegden moordaanslag', is na verhoor door de Justitie to Boermond, waarbiijT hiji pertinent bleef ontkennen, aan bet hem1 ten laiste gelogde schuldig t.o zij'n, op vrijs voeten gestold. Brand in een psychiatrische kliniek. Gisteren is te Cleveland in den staat Ohio een 'brand uitgebroken in. "een1 psy» chiatrische kliniek, welke spoedig ©en g'i'ooten omvang nam. Epnige paviljoen® waren in een vlammenzee gehuld «n al hun uitgangen waren door het vuu,r ver- fi'perd. Ondanks de heldhaftige reddings pogingen van de verpleegsters viomdenl negen patiënten den dood in d© vlammen, Het hulpgeroep van de stakkers, die in de brandende gebouwen opgesloten w,a» ren ,w.a;s in den verren omtrek t© hopren. Cleveland is in 1929 dpi den löem, Mei ook door een ernistigen ziekanliuisbijajid geteisterd. Toen was, de omvang van de ramp echter nog veel girpoit-ar1 ,da,ar er 1241 menschen bij zijn omgekomen, tan; deel© rechtstreeks door het vuur, ten deel© door giftige dampen, die ontstaan w.aran door het in brand raken van .'films, 'n Gebcck' stad voor afbraak verkocht. Die Engelsche zakenman Robert Bell heeft volgens ,aen bericht uit Santiago de Chile de Chileensehe havenstad Ca- leta Cooso, welke Jp(000 inwoners lieeft, voor 25000 voor afbraak gakOoht. Da B,tad was een belangrijke salp'eterhavea en behoorde toe aan een s.alpeterfiirma, die thans, nu de zaken zoo slecht gaan, na afloop der concessie de geheele stad aan den meestbiedende Verkoopt. De Engelsche koop|er is voornemens, liet afbraakmateriaal naai" strekten ta zenden, waar groot gebrek aan invoel* hier van bestaat. Wiaitj met de 5000 inwoners dei- stad gebeuren Moet, wordt in dit bericht niet gemeld. Het duel van b»l|ieb«Ile GSjfe. Reuter meldt uit Belgrado: Eien zeer .ongewoon duel heeft hier plaatsgehad tus- sphen een 'gfepeinsionmeerd kolonel en ©en burger, die den kolonel beflieedigd liad. i Het bericht, da.t: er een duel zou worden gehouden, wlas bekemd geworden en dui zenden piersomem wachtten op: een gras veld buiten de istad doz© ongewone, ge beurtenis af'. Die kolonel, die het eerst aanwezig was, bad pistolen, sabels en rapieren medege bracht om zlijSl tegenstonder het wapen te laten kiezen. D|eze bewieerde echter, dat, daal* de kolonel ge'wioo® was- wapiens te, hanteerea en h'iji niet, het niofc eerlijk zou zlijh, het geschil door Wapens te 'beislechten. Eenige oogenblikkem latei* verscheen T» vrachtauto, waarop ziclh een tafel, twee stoelen, 20 .gallons vvïjfa, en een grooite hoeveelheid gebraden varkens- en lams- vleese hbevonden. D'e burger veaklaarde liet geschil door Pten te willen oplossen, waarin de koto- toe,stemde. Na eonige uren, toen de kolonel no|g (steeds doorging' met aten en drinlien Moest rijln tegenstander het opgeven en trok hij zïjln beleedigende Woorden in. Onmciisj.fieltijjb, Eien 25-jarig dienstmeisje1, dat wegens diefstal tot vijli' maanden gevangenisstraf "wais veroordeeld, en van het ziekenhuis, waar rij) «enige wieken had doorgieHraiciht, naar de gevangenis; te Cannstadt werd overgebracht, Ward door den haar bege leidenden wachtmeester Wijl" het verlaten# van het ziekenhuis gewaarschuwd, dat h'iji' bij een eventueele poginlg tot ontvluch ten van zij® ivaipenii gebruik 'kou ma ken. Niettemin probeerde het meisje op een gunstig oogenblik tussohien de men- 'stehen te verd'wüjfaen. Die wachtmeester schoot en trof het meisje in het hololfd. Korten tüjfd geleden was) de wachtmeester besltraft wiegens bet laten ontvluchteni van door hem getransporteerde gevangenen, Waardoor waams|ehlij[nlijk zljai overijlde ham- delwlijfze verklaard klan worden. Djam van der Meer de Walcheren f In de St. Paulus|-ab(Iiji' dei* Beniedictijhen t.e Oosterhout is na een hevigen grie|p!-i aanval in den ouderdom van vam!s|treie(k's 30 jaar overleden, Djom. van der Mee® de 'Walcheren, zoon van dein bekenjdeiD. bekeerling Pieter van der Meer de Wialf* cheren. D|e H'. Uitvaartdiensft zal plaats hebben iZaterdag (beden) 'in de abdij! iS|t- Paulu®. Demonstratieve' dienstweigering. Gisitermorgen hebben de Inlandsche Bphepielingen, behoorende tot de bemannin gen van 3e oorlogsschepen in de haven en blij1 marine-inriclitingen te Slaarabaja, geweigerd aan ta treden blijT'het morgem- app'el, gelTijk de NederiandsjChe korpon-aala en minderen zulks; "daden oip Maandag 30 Januari j.l. "Vier honderd vijT-en-tiwintig InlamJ- isjche sc'hepielingen bleven Hij! hun wei gering. Zlf kullen wegens) dienstweigerinlg voor den Krij'gsfraad terechtstaan. Een 1 egerdieitachement werd in gereed heid gehouden, doCh btehoeftde niet pp te treden." In totaal zlijh 428 inheem!S|ohe schepe lingen gearresteerd, van wie 100 behooffen tot het Inlandsche personeel van het ma rinevliegkamp. Deze dienstwieigeraars gaan naar de quarantainebarakken van den "dienst det* •voüksgezondheid op Madocra, onde waking* van mareohauqsee. Die loonsverlaging Van 17 o/0 is d zaak van de ontevredenheid. B GOES. P'por een misverstand is iweek in onze stadseditie niet den prifs vermeld, zooals die vastgesteld tkior handelarendeze paflj4 was f 0. iVeilingsverecn. Zuid"!lei cïand tc Groentenveiling van 3 F.ebrua .Witlof f15—19, Spruiten fll He soort f6"8, id. uitschot f'3, kool f 3,30—3,50, Sjalotten f5, Uii [Wijnpeen 1—1,20, alles per 100 Knolselderij f! 0,803,30, Prei f 1,20, beide per 100 stuks; Prei Tulpen f 2123, beiden per 100 Veiling te Middelburg. Freitveiling van 2 Februari, bellefleur 1620 e., gouidreinetten c., reinette d'or 7 c., armgaard 141 campagnozoet 1721 e., zura bell 1723 c,, pondspeer 22 c., gieser jnan 28 c., winter touwtjes 17 c., Fr, Borgea 22 c., alles per Kg. GO'ES. Overleden: Laurens Fhan: Engelsman, 1 jr. ta Kato; Pieter Hese, 64 jr., echtgenoot van Rosalia ria Tierie. KRUININGEN. Ondertrouwd: P Polderman, 25 j. en Nteeltj© Racl iVendeville, 21 j. te Goes. Getrouwd: Cornells Ziuijdweigt, 32 tWemeldimge en. Adriana Saaiman, Geboren: Elizabeth Neeltje ,d. v. rinus Dek en Janna Timmerman. OverledenJan van de V.elde, 7 weduwnaar van Ida Zeeviaiaxt. OVElZAND. IGeiboren: Pieter, J. Vermeule en N. Hoondert; Jozina na Cornelia, d. v. J. Hoogsteate e van der Pijl; Catharina Helena., J. F. Sinac en> J. Riaiais. Overleden: Hcncb'ik Felius, 93 Alle spaarinleggers wor den dringend uitgenoodigd hun boek jes, ter vergelijking met de boekhouding en bij schrijving der rente ter zitting van in te leveren. Spaargelden worden dezen avond niet ontvangen of uit betaald. Voorschotaanvragen worden als gewoonlijk behandeld. 30867-27 HET BESTUUR. 1 ons mocca meika's: 2 ons pinda-oublies 2 ons rumboonen 2 ons vanille amandelen 2 ons weespermoppen 2 ons amandelbrood 2 ons koffiestangen 2 ons café noir 2 ons frou-frouwafels 21 ons petit beurre Landbouwzaden en Zaaigranen. Alleenverkoop der Origi- neele Bietenzaden van de Firma GOIJARTS, Roosendaal. Agenten a1' xP'eu Mzn., Driewegen A.v.d.DriesDzn., 'sHeerenhoek J. Otte, Nieuwdorp hn-Zuidie^ Biezelinge D. Nieuwenhuijze Pzn., t>„ Kruiningen. Bestellingen op Orig. Peraais voederbietenzaad en Orig. Klein Wanziebener „E" worden°fS fitten om, worden toch door onze bemid deling uitgevoerd. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2