NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND FelixTimmermans NS »RDEN spel[] •mitan" rmitan" DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS n buitenland [~1 binnenland Bij Griep A f| uit zeeland Vlaamschen Humor. COURANT ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933 npoeders CLAME Dit nummer bestaat uit twee bladen I vam OVER DE GRENZEN JAPAN Mijnhardt's Poeders VLISSINGEN GOES Piaatselijk Comilé K. S. A. te Goes De groote Vlaamsche schrijver 1143 7825 ,8442: I482 16661 1787 8180 8206- |992 15146 16616 1242 NUMMER 15 2SSTB JAARGANG IV. B. lide eli'ng e n. Isr-echterdhr. J, 'answeg te 's-Hee.- 1): -J. de. Goede, I) 's-Heexenhoek. ].gan van 29 Jan. wedstrijden af- i 1 r m m a vcor Zon» i rang kwart vóór IT. de Goede, terr. I half drie, scheids» Insterx. Rob ur. anima voor 12 nader .bekend ge» aanvang, kwart. 1 i e s t a n d. ,- gel. verl. p. 10 11 12 5 13 5 ;l 2 3 0 ,4 2 i a k' i n g. Ii.s. Zondag (5 Febr.)- S eergesteldheid hard Ve voor do spelers oesfand verkaere®, tesbelde •wedstrijden lan .tijdig de bezoe» scheidsrechter hier* ellen. i pingen, ent Iris E. C. van Dissel In in café Jeronimus I kocht: [sa exf, ondex Nisse, nat 6 Aren ,90 c.A. Kr A. J. Koppe te 1740. i keerlg ts koop*» Brteerders, staont lijn algen raak. Irenaamd |ETER dan alle an- amiddelen en mo- plijk gesteld worden □patronen, worm- onbons, torentjes, al deze middelen jraeht bezitten die verwacht wordt. Teders genaamd |sen bijzondere vin samenstelling en la zekerSpoel-, aag- en andere in- rormen, zoowel hij pen als bij kinderen, teders, genaamd kosten 85 cent 3 doozen 12,40. rkrijgbaar of direct >a Maria Wortelboer 17039, Oade-Pekela. wordt door de Ne- Irhe Wet beschermd, eders niet voorzien woord „Fermitan" als namaak be- Men wachte zich namaak. IDVERTEEREN ONTKOMT MEN IBEKENDHEID. JNMEN80HBN DIE ATHOLIBKB BE ZING VAN HET ID EN WBNSOHBN MOETEN B.-K. DAGBLAD R DB NOORDS- PRO VINO iflN DIT DOEL GB- BN HEBBEN STIE-TARIBVEN TB INZ8TRATZB, ÖBONlHa®" NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; TelefooR Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0,90, elke rpgel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wi e skrevue. 't Gekeuvel van Von Papen en Hitier la Keulen enkele weken, geleden, lieeft toch meer succes gehad, dan velen in Duitschland hadden durven denken, 't Was ■allang opvallend ho,e de ex-kanselier ma zijn „val" nog zlooi lang in de regeerings- kringen bleef rondcirkelen. Met Birüning -was dat indertijd geenszins 't geval. En ook von Schleicher is even. geruchtloos verdwenen als hij. gekomen was. Ven Papen heeft dan Hitier naar voren ge,bracht .als Rijkskanselier. Etn er id groote vreugde in lluitseliland over deiZe benoeming. Iedere nazi voelt zich zelf eenigszins Rijkskanselier een gevoel wat hij zich om zijn onwrikbare trouw attn „den leider" gerust een beetje veroor loven mag en zoo. zijn er in Duitsch- land jhans vele millieonen wie de toe komst met één slag heerlijk lichtend tegen lacht. Anderen zijn minder gerust. Jtehalve Hitler is ex ook Hugenberg, de leider der Duitsch-nationalen. Behalve eeaiige hui vering. voor de aanmatiging der nazi's voor wie Duitschland thans te klein is, gevoelt men bezorgdheidvoor do finan- cicele manoeuvres van Hugenberg. Ieder een, die nog wat spaarcentjes a&n 't Rijk geleend heeft, weet dat Hugenberg over da kleine spaarders maar geringschattend denkt.. Niet van hen, maar van de: ban kiers is Duitschland afhankelijk, rede neert bij. En in de zeer nabije toekomst verwacht men dat bijl door de leeningen dia bij 't publiek zijn ondergebracht een streep zal halen. En dan zijn er nog anderen die heime lijk verwachten, misschien -z'elf's hopen, .dat Hitier als staatsman falen z'al. Die Poop steunt hierop', dat de ^nazi-leider nooit van eenig program blijk gegjelrom heeft. In den Rijksdag is hij, noch zijn volgelingen, £Ïoit verder gekomen dan af braak. De schallende leuzten, waarin steeds iets over de eer en vrijheid Van 't Duit- sche volW en V aderland voorkwam, hebben voor een positief werkprogram weinig waarde, kunnen tenslotte den „.nabuur Frankrijk alleen maar, verontrusten. En als de nieuwe regeering tot .positiever air heid niet in staat is, 't 'zij, 3an door eigen ongeschiktheid of door onderlinge mee - ningsver&ehillen zal Hitler's macht snel geslonken zijn. Ongeveer gelijk met Duitschland be leefde Frankrijk zijn regeeringserisis. Veel aandacht is izoio'n gebeurtenis in Frankrijk niet meer .waard. En om bij voorbaat de; eer maar ,a,an zich te! houden noemt Daladier, de gelukkige die 'n nieu we regeering in elkaar geprutst kon krij gen, zijn kabinet ma,ar een overgang.-- ministerie. Zoolang de partij-beZorgdheid in Frankrijk elk gevoel voor bestuurs- plioht blijft overheerschen is 't .aantal overgangs-minisferies neg niet te over zien. Totdat men tenslotte met een lijsit stad en land Zal moeten afreizen, om aan den weet te komen wie nog nooit mi nister geweest is. De Aalera's triomf in Ierland is vol ledig geweest. Zijn aanhangers hebben in den If ail een absolute meerderheid ge kregen, zioiodat thans de nationale politiële onder de leuze „Ierland voor de Ieren" eerst recht beginnen kan. Wel diew moet da Zucht naar bevrijding van Engeland den Ieren in 'fc hartzitten, dat za de Valera na al de offers, die hij! van hen eisehte, tr.ouw bleven. Door zijn felle oppositie tegen Enge land 't weigeren van den dominion-eed van trouw aan de Kroon, zijn boycot- politiek tegen Engeland, 't niet betalen van de landrente heeft hij een felle® ta rieven-oorlog van dat land uitgelokt. Dat feit heeft gedurende bijna een jaar eqn ramp voor Ierland beteekend. Die uit- voercij'fers liepen tot de helft terug. De prijZen van de landbouwproducten daal den tot- bi,na niets. En juist in de land- bouw-districten het armoede.-gebied is de Valera's succes 't grootst. Heel de tarieven-oorlog waarmee Engeland aan Ierland wraak genomen heeft is een ver zwaring van de schuld die Engeland eeuwen lang op; zich geladen heeft doou zijn onderdrukking van 't Iersche volk- Aldus de Valera. E® door zijn jongste verkiezingsuitspraak' heeft 't Iersche volk deze bewering nadrukkelijk beaamd. Rusland houdt zuivering in da grooto steden. Om den trek van 't platteland naar de steden, wat tegen te gjaiap, 'zullen voortaan passen noodig zijn om in eela stad binnen te geraken, 't Beteekent voor de Russen nog minder vrijheid dan 'li j armzalige beetje dat hun door de Sovjets gelaten wordt. Zij die zonder passen zijn opgevangen zullen na,ar afgelegen ge bieden in Sovjet-Rusland getransporteerd worden, als "kolonisten. 1 7 j* j' j Met de uitnoodiging naar Amerika blij ken ze in "Europa achteraf bezien, niet zoo bijster in hun schik. De Duiteohers hadden al direct gewaarschuwd. Nu zijn de Engelschen, en om hen ïsi 't in Ame rika vooral tei doen, de uitnopdigiirgl eens gaan bestudeeren. Tuaschen de regels door hebben ze gelezen „voor wak, hoort wat" en dat heeft 't eerste enthousiasme) bekoeld, 't Amerikaansche „wat", nu jjai dat 'is kwijtschelding van schuld. Daiar had men al een beetje op gerekend, 't En gelscbe „wat", wat zal dat zijn: Terug keer tot den gouden standaard natuurlijk', vermindering van do invoerrechten, vooral voor Amerika en dan nog 'n nasleep van misère, waar Amerika, niet aan gedacht heeft, als bijv. een herziening van dn economische verdragen, met al de domi nions, dus een. aantasting van de resul taten 'in Ottawa ',t vorig ja,ar verkregen. Engeland z'al dus eerst moeten wikklken en wegen! In Geneve wordt 't met ole commissie van negentien -een tragische, geschiedenis. De, Engelschen hebben •zich hitter be klaagd, dat de" kleine mogendheden zoo vele, hinderpalen in den weg leggen hij 't opstellen van een rapport over de besprekingen betreffende Mandsjoerije. De kleine lui willen er een veroprdeieling van Japan's politiek' 111 opnemen. Ook1 zeggen de, Engelschen en meerdere groiote mogendheden zeggen ',t na 't 'feit is nu toch gebeurd, 't is heter te he ruisten .om, 't penibele probleem zoo gauw mogelijk' da wereld uit te helpen. Wat voior puit heeft een academische uitspraak nog., nia) al 't geen er gebeurd is. Japan wordt ex door uit den Volken bond gedreven en wat nut heeft de Vol kenhond daarvan. De kleinere gedelegeer den hebben den gedachtengang echter om gekeerd en gevraagd: Wat nut hebben wij dan nog van den Volkenhopjd Nu is er in Engeland een krant die meervan de, Zaak afweet. Japan lieeft aan Engeland mooie beloften gedaialn om trent. Tibet, 't achterland van China,. Dalag na wordt de houding van de; Engelschen ineens duidelijk'. Frankrijk' denkt erook zoo ongeveer over; is trouwen® nooit 300 vasthoudend geweest aan allerlei Vpl kenbondsheipalingen. En Duitschland, met zijn ultra-nationalistische regeering, kon dei welwillende houding van Japan en Engeland misschien ooit noodig hebben, inzake her-bewapening bijV., en is daar om in 't Mandsjoerijscha geschil wel ge neigd een oogje dicht, te doen. Rest er dus feitelijk niets meer dan den armen Volkenbond een fatsoenlijke be grafenis te beBqjgen. DUITSCHLAND Die briefwisseling KaasHitler. Die briefwisseling tusscben den voorzit ter der Duitsfehe cien-trumsplartiijl, mgr. dr. Kaas, en rijkskanselier Hitleir, over, de be'- kende vragen vain het centrum wloirdt' thans door het centrum in volledigei tekst gepubliceerd. Dtr. Kaas zond zlijln vragen in met een begeleidend sbhrijfven, gedateerd van 31 Januari, waarop Hitler d.d. 1 Febriiari o.m. antwoordde In geloof n, mlij!nheer da prelaat, gloed begrepen te 'hebben, wanneer ïlt uit do onderhandelingen de copclnsie heb getrok1- kenj dat het centrum op 't oogenhlikl in de gegeven Samenstelling van het rijks)® kabinet geen voldoende basis voor een 'directe eigen deelneming "a.an de regearinlg meent' te kunnen zien. Het' centru|m! zloiu achter .onder alle omstandigheden bereid zijn, een parlementaire toleireering te .overwegen. Ik heb 11 mijnheer de prelaat, daarop verzocht, in den engsten kring "der voor de politiek van het centrum: verantwoor delijke leiders) te willen vaststellen, of er in principe mag gerekend wardenop eeu geneigdheid, om de zittingen van den 'rijksdag voor een jaar uit te 9tellen. In uw brief stelt u, mfijfeiheer da (pire- laat, in precies,en vorm1 een zoo groot aantal vragen, dat de beantwoording .daar van slechts dan zin zou kunnen heb'-i hen, wanneer de kwestie van het uit stel van één jaar 'tevoren is opgohelb dei'd. Dit is echter niati geschied. De rijkskanselier leidt daaruit af, dat een bindende toezegging in dez'en door het centrum niet kan gegeven w-orden. Diaarmee is echter voor het oogenblik elke verdere discussie overbodig over de door u, mlijhheer de prelaat, aangevoerde piunten. Mgr. Kaas antwoordde met een sehnij/- ven, waarin hJijl constateert, .dat centrum en BeierSjche volkspartij! bij de voorbef- reidende ondei'handelingen voor do vor ming van het nieuwe kabinet bewust ziijin uitgeschakeld. De Duitsjche centrumdpartfijl 'droeg dus geen kennis van de zakelijke overeenkom sten, ,op! grond waarvan de rejgeering denkt te Werken. Tolereeren kan men sjechts dat, wat men tenminste in hoofdtrekken kent. Onze zakelijke vragen moeten deZe .opheldering brengen. 1 Dat men de aan den gang ziijfade be raadslagingen afbrak', dat men na zooveöl weken niet mteer het geduld had, één of tweemaal 24 uren te wachten, is diep te betreuren ca komt voor anderer verant woordelijkheid. Ik kan slechts de hoop| uitspreken, dat de aanstaande verkiezimgsstrlijld Zoo ge voerd wordt, dat de wil t|ot eenheid niet vernietigd wordt. Aangezien de offïeieele mededeeiing" over de ontbinding van don liijfójdagl op do onjuiste bewering steunt, dat een meer'- derheid^vorming ommtog'elïjlk is gebleken, acht ik mij! verplicht, den heer rijk's|pctesi- dent afschrift van dit schrSjiven te doen toekomen. ENGELAND De Icrsche aihei dersipai tïjjd. I11 een manifest ,a:an zijln kieizens1 kerft Norton ,de leidér der Vxijistaatisehe inxbei- derspartij, verkla,ard d.at hij het. Iklahinclt-de A'aler» zial steunen in zijn pólitieke en ■0-eecnomische plannen zloover die met het eigen program stroken, maar dat de partij' geen coalitie met ©enige partijl nastreeft cn in het algemeen kaar onafhankelijkheid zal behouden. .Vechtlustig .J|apan. Reuter meldde- gister "uit Tokio,: De J.apianscha militaire ,a,u(toriteitem ge ven volmondig toe, da,t indien de macht van Mantsjoekw» in Jehol niet op vreed zame wijlze kan worden, bevestigd, dit met geweld van wapenen zal worden do.org.e- zet- -til- '1 "V.D. meldt nog uit Tokio Donderdag heeft de Japansche minister van oorlog, Araki, in antwoord op een in den Landdag gestelde vraag verklaard da|t hét leger van Kwantoeng hoopt spoedig 90.000 man „bandieten", die in de provincie Jehol Opereeren in- samenwerkingmet de tffloe» pen van MantsjoekWo, fa onderdrukken. KORTE BERICHTEN In de algemeens commissie der ontwape ningsconferentie heefit de Etogelsche onder minister Eden verklaard, dait Ëtngeland niet voor nieuwe verbintenissen vbielt; Renesj en de Belg Baurquin hebben het Fransehe ont.wapemingsplan verdedigd. MacDonald heeft "het voorzitterschap der oeconomische wereldclonfenentie te- meel aanvaard. -Volgens een bericht uit Kowno. wordt da communistische partij; in Duitscihland op instructie uit Moskou onder geheime leiding geplaatst; da werkzaamheden der partiji zouden onwettig worden. Het kabinat-Daladier heeft' gisteren zijn regeeringsverklaring afgelegd. Da motie van, vertrouwen werd met groote meerderheid aangenomen. Tweede Kamer. O verzficht. Donderdag werd eerst gestemd oveifhe-t' amendemtent'-v. d. Bergh. op het onfwferp tot wlijKging1 van do Kieswet (strekkende tot invoering van het stelsel der glemiddeilf< den over do geheele linie in volllen omj- vamg, behalve voor de raadsvea'kiezing'en in gemeenten mot minder dan 120.000 zij len, waarvoor het overschottenstelseili zal bl'ijlven gelden. Dit stelsel der gemiddelden is voor dn grootste plartSj'en iets voordeeliger dan het stelsel der overschotten, da,t nu voor de eerste toewïjizmgen geldt. R.-K. en S.D.A.P. waren er daarom' voor. De mdd- delplai-ffijfen, voor wie het 'laatste stelsel meestal voordeeliger is, waren tegen het amendement. Het is tenslotte aangenoim'en met '46/ tegen 40 sternImen. Ook de dWorgpJartSjitjes stemden tegen, daar hun verfegenwooa-diigers niet begirepen liadden, dat het oorspjronkelEjlk'e •regeel- iringsf-o^t^erp nog-1nadeeliger voor hen was. Aan de orde kwamen toen de wetsontf- werpen tot nieuwe vaststelling, van het rechtsgebied en zetels van een aantal recht banken en kantongerechten. Doel van indiening isj opheffing van 4 rechtbanken en 40 kantongerechten. Niemand isj feitelijk voor znilk; een dra®- l.isèh ingrijpen dat voor het platteland weer heel wat ongerief met zich brengt', D'o minister van Justitie heeft echter uit gerekend dat de b'ekuinigtng voor de 'Stehat'- kist een half millioen voordeel brengt en dat motief zal den) doorslag wakgbven. De toepassing vau de C'risispachtwfct. Het Tweede Kamerlid Braat heeffj tot den minister van justitie de volgende sghriffelRjike vragen glericht. 1. Heeft de minister kennis genomen van de berfissing van den kantonrechter tp iSchoonhoven inzake een verzbekl om1 ge deeltelijke ontheffing van de befcahngl van piachtpenningen, waarbij) de overweging gold, dat het pa.ch.ten van een boomgaard in wezen is koop van toekomstige boiptaj» vruchten en dientengevolge in het onder havige geval de huurovereenkomst: niet was een pachtovereenkomst in den zin der CrisispachtWet 1932 (zie Wpekbl. v. h. Kecht nö. *12540 blz. 6) f 2. Weet de minister, dat) door den kan tonrechter te Oud-Bdijferland in een zelfde zaak vonnis werd gewezen in dien zin, dat de gevraagde korting opl do betaling van piachtpenningen werd verleend 3. 'Wil de minister van zlijïn. gevoelen omtrent bovenbedoelde tweeërlei pplvat- ting inzake de toeplassing der Crisispacht Wet 1932 doen blijken en is hij zoo noo dig bereid maatregelen te treffen, opdat een uniforme toepassing va ndie Wet wordt .gewaarborgd De steun aan den tuinbouw! Het Tweede, Kamerlid Kamlplschöer heeft tot den minister van. oecondmisohe zaken en arbeid de volgende schriftelijke vragen, gericht:, Is de minister bereid antede te déeliein of de resultaten van da berekeningen in verband met de uitkèieringea ten behoevlo van verbouwers; van fruit en warpiöieizeiijf- ■gewassen over het jaar 1932, reeds be kend zijfh?, Zoo deze resultaten aantoomen, dat met een bedrag van 5 millioen gulden niet bereikt wiordt wat bedoeld is om' den tuinbouw1 te helpen, is dei minister dap bereid voorstellen aan do Kamer- te doen tot verhooging van het beschikbaar ga- stelde bedrag in veriband met den zeeir ongun-stigen toestand in den tuinbouw vooral in diestreken wa.a.r de grove tuiri- bomv wordt uitgeoefend en waar reeds vele tuinders hetzSjf door middel van Werk verschaffing, hetzlijT door instelliiigen van Weldadigheid, worden gesteund en Influenza, Rheumatische pijnen, gevatte Koude, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspijn en vastzittende Hoest, zullen U spoedig helpen. Prijs per poeder 8 ct. Doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. Dilbreiding K. R'. O.estudiVs. Naar wijl vernemen, gaat dei Katholieka Radio. Omroep zlijfn studio's te HjlverSiiJml uitbreiden. Tot dat doel is een pand liaast het tegenwoordige, studiogebioiuw 'aan gekocht, waarin ondergjebracht zulfen wop;- den tw'ee studio's voor sprekers, een studio voor hoorspelen, een studiq geluids effecten een studio voor regisseurs en een verst erkingsikamer. D|e nieuwe studio's zull-ein beantwoor den aan de nieuwste eischen. der techniek! .Wij.' vernamen voorts; nog, dat er vol doende grond aanw ezig ris voor verdeffie uitbreidingen, indien zulks; noodzhiklellijlk zou blijken. Boter. De Crisis Zuivel-Centrale maakt be kend, dat voor de week van 5 t.m. 11 Februari de p'rij'^ van het crisisfbotermerk op 90 cent per Kg. en van de vervoeïver.'- gunning voor buitenlandsghe boter op ,80 cent per Kg. i-sj bepaald. Verkorting arbeidstijd. Volgens de Limburger Koerier waren werkgevers en werknemersorganisaties uit vele belangrijke bedrijven (o.a. ook de mlijriindustrie) namens de regeering nit- genoodigd, gisteren een bespreking blij1" ta "wonen in D,0n Haag, teneinde haar advie-) zen kenhhar te mak-en over eventueelfe vï(l- korting van den afbeidstiij'd. 1 In da Tel. lezen wlijk t Ziooals men weet, stelt de Hqoge R,a,ad Van Arbeid een onderzoek 'in naar da mogelijkheden van een eventueels: - ver korting van den arbeidst'ij'd. Te, dien einde heeft het hoogs collage in de a%ei!o|open weken ernstige besprekingen gevoerd m-et Werkgevers- en wei-iknemersorg'anisatie® uit verschillende bedrïjVen. Deze fc'esp|rekin-< gen worden geregeld voortgezet en be treffen voornamelijk nog vojorbereddende Werkzaamheden, z'ooals biijV. de kwestie van het opstellen van Vragenlijsten welke later aan de verschilbnde bediifven zul len worden rondgestuurd, A'aticnaal Middenstandscengres. Het bes-tuiur van den Koninkl. Ned. Middenstandsbond heeft besloten om1 het 30ste Nationaal Middenstandsoongres .en de daaraan voorafgaande algemoene bonds vergadering, dit jaar Je vhouden ta Vlis- singen, op uitnoodiging van de, aldaar ge vestigde Middenstandsvereeniginig Gemeen schappelijk Belang. Bame-litm. Zooals uit een annonce in dit nummer blijken kan, zal .Woensdagavond a.s. in Slot Ostende op aan-stiebtin-g van den B.-K. Vrouwenbond da mooieR,oonebfilm met aardig bijproigr;aimm,a, yetrtoond wor den. f Do entréo-prijlzen: zijn zoo laag, mogelijk gehouden, zendat op: flink heizloeïk gereifend wordt. i Gevonden vo.orwerpeii. In de maand Januari 1933 .zijin- anni het bureau van politie te, Goes onderstaande voorwerpen als gevonden aangiegevten en zi0n aldaar verdere inlichtingen befereffen- zal MAANDAG 13 FEBRUARI, des avonds 8 uur, in „SCHUTTERS HOF" te Goes, een LEZING houden ever het onderwerp: Een avond van geest en vroolijkheid Komt allen kennis maken met dezen Kunstenaar van Europeeschen naam 1 Begunstigers der K. S. A. vrijen toe gang op vertoon Donatie-kaart, i.eden van aangesloten organisaties f 0,30. Ieder ander f 0,55. (In de genoemde bedragen is de plaatselijke belasting inbegrepen). da deize voorwerper te bekolmen: Vier mutsen, een motorhandsohoon, eeii rozenkrans, een borstel, magen handschoe nen, vier strengen boorband ,vijf poirte- monnaie's met inhoud, drie zilveren bro ches, een zilveren kettinkje met hangertje, een kraan van een gascomfloor, een p-aar kinderhandsdhoentjes, twee sebooletuia met inhoud, een zeildoek, een rijwielbelas- tingmerk 1932'33, een vulpotlood, een vest, een zakdoek' ,een taschje met inhoud, een padvindersrieni, een beursje met in houd, twee handbeschermers van een rij-, wiel, twee ceintuuTS twice zilveren han gertjes, een vragenboek ,eén zilveren zak kammetje in etui, twee z'aklmessen en een portefeuille met inbond. Felix Timmermans. Het streven van de K. S. A. en aange sloten organisaties om steeds het beste van het beste te geven leidde ditmaal tot een uitnoodiging aan den grootsten. Vlaam schen schrijver Felix Timmermans, om in Goes op te treden. De begaafde kunstenaar heeft aan de invitatie gevolg gegav'en en Zal nu op Alaandagavond 13 Ftobrulari in Schutters hof een lezing houden o-ver „Vlaaimsehe humor", eep. onderwerp, waarmee Felix; Timmermans wel z-eer vertrouwd js. Het beloio-f'tl dus weer een K. S. A.- avomd t'e worden, welke pntspanning brengt, die geestelijk rijker ma<»kt'. Geslaagd. Geklaagd voor het "Landmetorsi-examen Nederland-scha Richting-, aan de, Land- boinw'-hoogesichpiol to ,W[aSteningen, de heer F. G. "O. Rothuizen van hier. 6 NIEUW® RADIO-TOESTELLEN (N. S. F. en Philipb) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J'. M. Polderman, Goes. Tel. 129. 1 (Adv) HONDERDEN MEN3CHEN zonden hun dankbetuigingen in, ver heugd en verraqt als ze Waren over waf de RiADIWOLL-DpEK hun als| genezing bracht blijk Rheumathiek, Ischias, Zenuw en GeWrichtsJplijhen, enz. enk. Ze liggen voor V ter inzage. Doktoren bevelen' deze nieuwe RADdWOLL-DjOEK aan i en rijn dan ook' de gebruikers; er enthou siast over. Die RADJiWOLL-DOEK Wordt geleverd onder gaa-aritie-ca-tifickat. Wan- neer IJ ook tnanr e-epigsizins wist, wat deze Radiumstralendo doek doet, U. Zoudt bosjluiten met nn er ook een te gaan ge bruiken. A. O. VAN DER! REST, Ass.-Afpotlieker, Lange Kerkstraat Goes, heeft ze koor U in voorraad! (Adv.) Kattendijkie. Donderdagavond ongeveer half zeven brak brand uit in de land- bouwschuur van dhr. Nijsse. Aangewak kerd door den wind stond weldra de heele schuur in lichtelaaie. Om. half' acht was da schuur reeds uitgebrandde gkoote vee stapel is jammer genoeg: een plr,ooi der vlammen geworden. Het woonhuis dat en kele meters van de schuur geplaatst staaf kon gespaard blijven, doeh bekwam veel waterschade. De schade wordt door verze kering gedekt. Toon de brand uitbrak waren alleen de knechtde meid en de kinderen thuis. De eher Nijssen en zijn vrouw waren uit. De kinderen konden worden gered en werden bij, huren ondergebracht. Bij betredden van de kinderen heeft mejuffrouw Wisse haar been gebroken. Zij is in het Gast huis te Goes, opgenomen. De brandweer heeftongeveer den gie>- heelen nacht doorgewerkt, om het vujurte blusschen. De oorzaak is onbekend. BoMbh'cDsklerto. Alhier is, in da zie kenbarak, die daartoe- welwillend door het Gemeentebestuur is afgestaan, aan werk- loozen boven 17 jaar gelegenheid gegeven tot handenarbeid en huisvlijtwerk. Bij de opening hadden zich daarvoor reeds 23 personen aangemeld. - Het woord is allereerst gevoerd door. dhr. Eirmerins, dia de hoop uitslgrak', dat' het doel, waarom hei hiér gaat, modht worden bereikt, n.l. dat degenen die zon der werk zijn, in de u-ren dat zij- niets ta v-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1