N.V. Stoomwasscherij „De Zon" te Goes Gr3fin Mariza EEN HALF POND ABRIKOZEN GRATIS. ALBERT HEIJN WifteKvuf* Oe betrokken Wasscherij is de N.V, De Zo» te Goes die zicb eek tooi uw wascb beleefd aanbevolen houdt JOOST BAL1É WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) CADEAU!! ONS NOORDEN 1.37.89 H.A. BOUWLAND 1.2357 H.A. BOUWLAND 68.70 AREN BOUWLAND WILLY GENSCH I EN ER OPERETTE Adverteeren BOVENDIEN „Fermitan" „Fermitan" DONDERDAG 2 FEBRUARI 1933 NIEUtfE ZEBUWSCHE COURANT [li UIT DE PERS Letteren en Kunst. 461e staatsloterij risPORT en SPELj~| Advertentiën Bij inschrijving te pachten Als gij Worteiboer's Kruiden Worteiboer's Pillen Uw wasch wordt bij ons weten schappelijk behandeld, daardoor hygiënisch, weinig slijtage, heldere tint. Merken geschiedt voortaan door ons. „SCHUTTERHOF" - GOES ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. EEN HALF POND I MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes, Wormpoeders RECLAME Dit nammer bestaat uSt tw i van OVER DE ORE Professorale vergissing. Professor dr. J. A. Cramer, oud-pre- tlikant. hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de universiteit te Utrecht, voorzitter van den iWiereldbomd der Kerken, heeft een redacteur van -.Het Y,olk een en ander verteld over het Werk van zlijjn hond. Het interview1 vermeldt, dat de hoogleeiaar z'eide ,,-H-et begin Wa-q in 1908. Honderd - (dertig D'uit^che geestelijken van verschil lende kerken gingen naar Engeland om aldus de toenadering tussch.ein beide lan den te dienein. Zlijl voelden: aan die taak hadden de kerken zich nog te w'einig gelegen latem liggen. Het volgend jaar kwamen evenveel Engelsche geestelijken naar Dluitslchland. Hat Was het begin. Eindelijk ging" men inzien, dat ook de kerken het hunne moedten doen om een hetere verhouding tuisjsehen de volkeren te bevorderen. j [Want ziet u: bijl'de Haag^che Vr edes'-' conferentie haddein cle kerken gez'w'eglen. Een schande is dat geweest. De kerk moet' (niet zWlijlgen, mag niet 'z'wijigen." 'Het is wel een beetje erg sterk schreef de Ms;b., dat een hoogleeraar Zoo vreemd omspringt met de geschiedenis. Zlij'ln be wering over het zwijgen van ,de kérk'/ raakt immers kant noch wal. Feit is. dat de Vredesconferentie van den Haag Werd voorafgegaan door de encycliek Praeclara gratuliationi-q van 20 Juni 1.894, waarin Pauq Leo XIII vor- 'isten en volken waarschuwde tegen de enorme gevaren van den .-geWapendeu vrede", wiens) geweldige militaire lasten 'de wereld verpletterden. ,,Zou dat de normale toestand der maatschappij kun nen zlijln vroeg de Fauq. Heit is. dat keiz'er" Nioolaas II, die hot initiatief 'nam voor 'de Ilaagsche confe rentie, een beroep! cleed op dan Pauis en dat Leo XIII zijn beroemde Inota zlond op 15 September 1899, waarin mees terlijk de fundainenteele beginselen van het Volkenrecht werden uiteengezet. Dia iqchrijiver van deze nota was trouwens '.mgr. Delia Chiesa, de latere Paus Bene- dietu-s XV. i Eeit ia, dat Mouraviev, minister van buitenlandaehe zaken van Rusland, het program der Vredesconferentie in den overgang van 18981899 aan de Mo gendheden zlond en op 16 Januari aan den Paus. Die Paus antwoordde op 10 Eehruari met een nota, waarin o.,a. de arbitrage principieel iwerd uiteengez'et en verdedigd. Feit is. dat de Nederlandsehe minister van Buitenlandsjche Zaken op 6 April 1899 de mogendheden uitnoodigde en dat blij' den Pau-sJ niet kon en niet mocht uitnoodigen, ondank^ het verlang'en van Koningin CWalhelmiua en Keizer Nicolaaq Wat w'as er dan gebeurd Caneviirp, de Italiaansfche minister van Buitenlund- sche Zaken., had in Februari 1899 rn-eo- gedeeld, dat 'Italië zou wieigeren aan de conferentie deel te nemen indien ïle Paus zou worden uitgenoodigd. Alle pogingen van Rusjand hielpen niet Italië kreeg immers den steun van Duitschland, dat meedeelde w'eg te Zullen blijven indien Italië niet kwam. Die Pau1^ heeft niet gez'w'egen: lifij! is tot 'zWSjlgen gebracht dat heeft prof. Cramer blijiklbaar vergeten. En Mj! heeft nog meer vergeten. De Paus liet zich het Zwijgen niet opleggen. I Hij: betuigde zijn instemming mlet do Vredesconferentie in de prachtige rede, welke Mj' 11 April 1899 in het Consistorie der Kardinalen hield. I Het was) deze rede, die Koningin Wil'- helmina ertoe bracht op 7 Mei cl.a.v. den Pauq een brief te schilij'ven, waarin H'. M. den moreelen steun vroeg van den Op perherder dar Katholieke Kerk. Paus Leo 'XIII "beantwoordde kde-z'eii brief op 29 Mei en wees1 daarin o. a. op het feit, dat Hij bemiddelend wals opge treden in het conflict tussdhen DjuUjüoh'-i land en Spanje en in dat van twee Ame- rikaanqche Staten. In de groot© slot vergadering van de Vredesjeonferentie op 29 Juli 1899 lag de Russische vertegen woordiger, von Staal, den piausel'ijken brief 'voor en z'aoi was diens stemtoch geh/oord. De Kerk' lieeft niet gezlweg'enmaar professor Cramer kent' de geschiedenis heel sjlecht. Het spijt ons z'eer voor den voorzitter van den Wereldbond der Ket'- ken." Gisteravond betoogde prof. Cramer in de „Ms,b.", dat 'hij, met de kerk niet de R.-K. Kerk had bedoeld. Een ernstige waarschuwing. Dank zij de volhardende propaganda, ook van de vereeniging „Nederlandsph' fa brikaat", neemt de belangstelling' 'voor de voortbrengselen van ons eigen land merk baar loe Die vreugde over dit gelukkige ver schijnsel wordt echter zeer getemperd door het misbruik dat gemaakt wordt van de aanduiding JNederlandsch fabrikaat". Het bl'ijjkt dat een groot aantal, op extra winst beluste landgenooten, de juiste betiteling blijlve in de pen! zich niet ontzien om verschillende buitenland- jsehe producten in Nederlandsehe verpak kingen te verknopen. s.oms zelfs voorzien van opschriften als: Steunt de Neder landsehe industrie!" en daardoor de hoo pers in den w'aan brengen dat zlij| Neder landsch fabrikaat knopen! Z,oo adverteerde- zeli'S) een winkelier in Dieventer deze week voor Havermout met de bijvoeging" „Nederlandsch fabrikaat". Bijl onderzoek bleek dat echter builenland- v^che havermout te zijn, door een firma in Am-sterdam' in een Nederlandsehe verpak king in den handel gebracht! Er zijln, helaas! nog meer van dez'e voorbeelden' Hiertegen pasj 'een ernstig woord vod 'waarschuwing. Het Nederlandsehe volk, eindelijk zijn onverschilligheid of onwe tendheid afschuddend, beeft er recht op .jNederlandsch fabrikaat" wagend, ook „Nederlandsch fabrikaat" te ontvangen! Tot op het t'ijldgtip- dat in dez'e zaak op wettelijke wijze- zal z'ijh voorzien, de ver eeniging .jNederlandsch fabrikaat'-' en do belanghebbende fabrikanten moeten daar op aans.turen!. anders wordt da propagan da v-oor „Nederlandsch fabrikaat" mis bruikt moet het koöp'end publiek zich 'wapenen tegen de hier aangeduide beun hazerij1. En dat kan alleen alsj de- ko-oper altijd en uitsluitend naar artikelen wiaagt voorzien van het merk: .,V. N. E." het conlrolemerk van de Vereeniging .jNeder landsch Fabrikaat". Alleen pi'tikel-em van dit merk voorzien zïj'n, ook in gevallen van twijfel, als „Nederlandsch fabrikaat"- te aanvaarden. Die 'Nederlandsehe pers, die al op ve lerlei z'eer te Waardeer,en wtjizla de propa ganda voor ..Nederlandsch Fabrikaat" steunde, z-al goed doen op ,de hierboven aangeduide misstand de aandacht te ves tigen. IV. 'M. HARTMAN, lid V. N. F. Scheveningen. 31 Januari 1933. In memoriam J-jhu Galsworthy. De bekende Engelsche schrijver en win naar van den Nobelprijs voor letterkunde, John Galsworthy is na e-en langdurige ziekte op- ruim 65-jarigen leeftijd overle den. Dr. John Galsworthy w-ejd geboren op- 14 Augustus 1867. Hij heeft een ppi- ver-sitaire opleiding genoten en studeerde aanvankelijk vo-or advocaat, doch wijdde zich later uitsluitend aan de lit.tsra,tu|ulr. Nadat bi; was -afgestudeerd, heeft Gals worthy talrijke reizen gemaakt. Zoo- be reisde hi1 de overz'e-esc'he gebieden van het Britseha Koninkrijk, tefwijl hijook Amerika, Europa -en R,u>sla,nd bezocht. Van gro-oten invloied yopr zijn letterkun dige vorming is zijn vriendschap- met den thans overleden romanschrijver Joseph Conrad geweesf. In het begin van zijn schriave.rsloop'baan legde Galsworthy, zich hoofdzakelijk' toe -op- het schrijven van ro mans; later ging) hij: ook toonealstulkfcen schrijven. Van zijn talrijke werken noe men wij„The- Country Hfluise", „The dark flower" en „The Fre'elands", waar van er ook in de Nederlandsehe ta-al ver schenen. Zijn grootste roem verwierf Gals worthy evenwel met zijn uitig'ebr-eiden ro mans-cyclus „The Forsyte Saga". De werkeu van Galsworthy staan let terkundig op een ho-og peil, hoewel Zij' na het lezen dikwijls een wrangen indruk na laten. Zijn scherpe karak'terfe-ekening, vooral wat betreft het Engelsche familie-, loven en de sterke spanning, z-ijln t-yp-ee- rende eigen-sehapp'en van z-ijln b-o-ekan. Zijn ■onderwerpen ne-smt hiji bi] voorkeur uit het gewone dagelijtsche leven. Verleden jaar werd John Galsw-orlhy door de Prin ce-town University van New Jersey tot doctor honoris causa in de Lettere» b-e- Boeiod. terwijl hij in Mei j.l. -op het Inter nationaal P.Ei.N.oo-ngres t-e Budapest tot ■president van het. nieuwe uitvoerend co mité werd gekozen. In November vaD verleden jaar viel Gal-sworthy de -eer te beurt, dat hem door de Academie van ^Wetenschappen te Stockholm, den Nobel prijs voor Letterkunde voor het jaar 1932 werd toegekend. Deze benoemingi wekte toen -een groote verwondering, daar nie mand had gedacht-, dat Galsworthy hier voor in aanmerking zou kloimen. De ge' zondheidstc-estiand van den schrijver was toen evenwel reeds van dien aard, dat hij moest afzien van zijn oorspronkelijk plan den prijs persoonlijk in Stockholm in ont vangst to gaan nemen. i Trekking van 31 Januari, f 2000 6745 i 1000 2712 6294 8222 9142 11426 14363 14635 f 400 1672 9613 15956 16550 f 200 73 3977 5800 10716 15740 16319 17281 18465 18814 f 100 90 873 2376 6812 7511 7816 9510 9552 10785 11226 11804 12971 17061 17768 18706 19012 Trekking van 1 Februari. 5de klasse 11© lijst. f1000 '1197 3789 f 400 1725 5803 7143 7825 S44Ï 15870 f 200 1265 8474 13482 16661 f 100 1701 4080 4787 8180 8206- 11651 13483 14992 15146 16616 j 7406 19622 20242 R.-K. Z. V. B. Offici-eele m'edeideelihgen. Aangesteld als scheidsrechter: dhr. J, de Goede, Bur-getin. Timan-s-weg te 's-Hee- renhoek. Adreslijst (bijvoegen): J. d-e Goede, Burgeta. Timans-weg t© 's-He-erenhoek. vV" e d s t, r dj d u i t s 1 a g e n van 2 9 Jan, Wegens de vorst alle wedstrijden af» -gelascht. j Wedstrïjidprogramma vc-or Zon» dag 5 Februari ;a.s.: 1; i "VolhardingVios; .aanvang kwart vóór drie, .scheidsrechter J. de Goede, t-err. "Volharding. RoburD-eto; aanvang half drie, scheids rechter W. A. .J.anssens; t-err. Robur. W e ds t rij dp-r o gr am m a v-oor 12' Februari ,a.s. DetoVio-s; aanvang nader bekend ge< maakt. PatrijZenVolharding; aanvang kwart vóór drie. O o m p e t i t i e s t a n d. ge-sp. gew. gel. v-erl. p. Patrijzen 6 5 1 0 11 Vios 5 2 12 5 Robur 6 2 1 3 5 Deto 4 I .1 2 3 Volharding 5 1 0 ,4 2 Bekendmaking. Indien de terreinen a.s. Zondag (5 Febr.) tengevolge van de weergesteldheid hard mochten -zijn, derhalve v-oor de spelers in een gevaarlijk-en toe-stand verkeerem, dan mogen de vastgestelde wedstrijden geen doorgang vinden. Men is verplicht dan -tijdig de bezoe kende vereeniging en scheidsrechter hier mede in kennis te stellen. AFLOO P VERKOP PI N G EN, ENZ, NISSE-. Door Notaris E. C. van Pisseï te Goes, werd gister-en in caf'é Jeronimus t-e Nisse publiek verkocht: E|en huis, sohiu.ur en erf, onder Nisse, aan dien Z.andweg, groot 6 Aren 90 o.A. Kooper werd de heer A. J. Kopipe te Ierseke q.q. voor 1740. i van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Soes, direct ingaande: onder Kloetinge: voor 2 jaren in Jane Jans den Brasserhoek, laatst pachter wed. Iz. Wagenaar: voor 5 jaren aldaar, laatst pachter Jacq. Everse, Nissepaadje onder Goes: voor 5 Jaren in Hubelandshoeklaatst pachter Jacq. Everse, Nissepaadje. Inschrijvingen met opgave van 2 soliede borgen of vooruitbetaling worden ingewacht ten kantore van Notaris VAN DISSEL vóór of op 9 Februari 1933. 30863-27 ongesteld zijt, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van oude beroemde, genees krachtige of 1 a 2 en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Worteiboer's Kruiden en Worteiboer's Pillen verdrij ven gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Worteiboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor teiboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. De llf-IWI is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! vraagt uw aandacht voor het in het vorig nummer opgenomen artikel inzake waschbehandeling Gasthuis te Goes. IMPRESARIO ERNST KRAUSS AMSTERDAM ZATERDAG 4 FEBRUARI a.s., S uur Slechts een enkele voorstelling door de van het Grand-Theatre te Amsterdam Moderne Operette in 3 acten van Emmerich Kalman. In de hoofdrollen: MARGIT LORM, MARIA KARIN, ACHNES ACHNITZ, WILLY GüRG, FERDINAND MAHIR, RICHARD MtiLLER, KARL HOBECK, e.a. 40 Medewerkenden. Regie: Richard Muller. Eigen Koor en Orkest. Kaarten a f 1,50, f 1 en f 0,75 plus 10 pet. sted. bal. en 10 pet. auteursr. Plaatsbespreken vanaf Woensdag I Febr., a 10 cents. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samoa supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 ROOOE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevuè Chat. Lafitte Petit Bourgogne 12 fl. f 15,00 12 li. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Martini en Rossi Cinzano per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Deze week van Zaterdag 4 t/m Vrijdag 10 Februari, ontvangt U bij aankoop van EEN POND ALLERFIJNSTE KWALITEIT ABRIKOZEN a 50 ct. per pond Ieder kooper van één pond, ontvangt dus L!/2 pond. V V 7 twee 3 enz. GROVE TAFELRIJST p. pondspak 10 ct., 2 pakken v. 175ct extra 12 2 ECHTE JAVARIJST 16 2 extra 22 2 21 25 35 EET NU PINDAKAAS! Smakelijk, Voedzaam en Gezond. Deze week bij een pondspot PINDAKAAS a 35 cent per pot. EEN POND VERSCH GEBRANDE PINDA'S GRATIS! GOES, LANGE KERKSTRAAT 6, TELEFOON 340 R 24 ELKE POEDER VAN HET hun apótkeeJi in thleln PER STUK 7 CENT, PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Door wederkeerlg ts koopea bij onze Adverteerders, steunt men ook zijn olgpn zaak. geDaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen niet gelij k gesteld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zekerSpoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne derlandsehe Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Zaken mensohen die db Katholieke be volking van het Noorden wbnsohen tb bereiken moften benig R.-K. dagblad voor de noorde lijke provinolfln voos dit doel gb- bbuikbn en hkbbbn Advbktbntib-tabibven TE v®*" gen, Administratie, Gbombo*" Bureaux van Redactie en Adrq Telefoon Intervocaal _No. 207 Bijkantoo-r MIDDELBURG, GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT IV-e 't Gekeuvel vau Von Papeij ia Keulen enkele weken g-elt toch meer suece-s gehad, dan Duitschland hadden durven den allang opvallend ho-e de^ ex-k- zijn „val" nog zloo- lang in de, kringen bleef rondcirkelen. M was dat indertijd geenszins tl o-ofe von Schleicher is- esven verdwenen als hij- gekom-en wi Ven Papen heeft dan Hitier gebracht als Rijkskanselier, groote vreugde in Duitschland benoeming. Iedere naz-i v.o-elt eenigs-ziiis Rijkskanselier wat hij zich o-rn zijn o-nwrik aan „den leider" gerust een b-e loven mag en zioo- zijn er I land (hans vele millie-onen r| komst met één slag heerlijk lie I lacht. - 1 Anderen zijn minder geruJ Hitler is er -ook' Hugenher-g, cj D-ui t s'ch - nat ion alenB eh al v e vering voor de aanmatiging voor wie. Duits-chland thans- gevoelt men bezorgdheidvo-o cicelc manoeuvr-es van H-ugen een, die no-g wat spaarcentje geleend heeft, weet dat Hug da kleine spaarders ma,ar geil' denkt.. Niet van hen, maar kiers is Duitschland afhanl neerfc hij. En in de z-e-er nab verwacht men dat hij' dotor dia bij 't publiek gijn ondergl streep' zal halen. En dan zijn er nog andere» lijk verwachten, misschien dat Hitier -als sin-ateman l'al| Hoop! steunt -hierop-, dat ie nooit van -eenig pro-gram hl heeft. In den Rijks-dag is h volgelingen, ooit verder gekoa braak. D-e- schallende leuiz'en, vf iets over de eer en vrijheid eche volk en Vaderland voor-k-l voor -een positief werkp-rog waarde, kunnen ten-slotte dl Frankrijk alleen maar veironl als de nieuwe, regeering tot pl beid niet in -staat is, 't -z'ij clal ongeschiktheid -of door -ondel ningsverschillen z-al Hitler's I geslonken zijn. Ongeveer gelijk nret Duitl leefde Frankrijk zijn regei f Veel aandacht is -z-o-o.'n ge-b- Frankrijk niet meer .wa-a-rd. voorbaat de eer maar aan z-ic noe-mt Daladier, de gelukkige we xege-erin-gi in elkaar gepirul gen, zijn kabinet maar een ministerie. Zoolang de partij in Frankrijk elk gevoel vo-d plioht blijft overheerschen i, oveigangs-minis-beries nog ni- zien. Totdat m-en tenslotte- irl stad -en land z-al moieten af roil den weet t-e komen wie nol nister geweest is. Da "V al-era's triomf in Ieril ledig geweest. Zijn aanhangerl den Dail een absolute meel kregen, zoo dat thans de natiol onder de leu-ze „Ierland vool eerst recht beginnen kan. W-I da zucht naar bevrijding, val den Ieren in 't, hartz-it-tenj Valera na al de «jtte-rSi die eischte, tr.ouw hieven. Do-cr zijn felle oppositie 1 land: 't weigeren van den -I van trouw aan de Kroon, politiek tegen Engeland, 't van de landrente heeft hiji e>l lieven-o-oi'log van dat land ui feit heeft gedurende bijna e ramp voor Ierland h-eteeker voercij'fers liep-en tot d© h-elf pri/Zen van da landbouwpno- den tot bijna niets. En juist' bouw-districten het armo-el is de Valera's succes 't gil da tarieven-oorlog waarmee Il| Ierland wraak genomen heefi zwaring van de schuld di eeuwen lang op zich geladei zijn onderdrukking van 't I Aldus de Valera. E-n do-or verkiezingsuitspraak' heeft 't deze bewering nadrukkelijk 1: Rusland houdt -zuivering steden. Om den trek van naar de -steden wat tegen te voortaan pa-ssen noodig zijn stad binnen te geraken, 't B de Russen nog minder vr armzalige beetje dat hun d- gelaten wordt. Zij 'di© zond, opgevangen zullen naar bieden in Sovjet-Rusland g- worden, als kolonisten. Met de nitnoodiging naar ten ze in Eiuropa achteraf kooi bijster in hun schik.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4