J RANT DONDERDAG 2 FEBRUARI 1933 GEMENGD NIEUWS KERKELIJK LEVEN LAATSTE BERICHTEN ALLERLEI MARKTBERICHTEN verkoopingen en verpachtingen arnihe id. beschuldi- - wélke de dar katho- Ft de aan* tholiek'-ge!-' ,ie zich. ae'- leer en. het okik'én con- maar de jot- en wit- feivens eeai de .,R-K. een pittig actiek van le aan: mahkte de al opgang- ocialistische leggen had- Christelijke ïiet-soeialis- meermalen 1 te orglani- het andere >r gewerkt!, wel enkele e socialisti- Men dehke a,tie betreft, -en, hoeveel _n, voor en .rs zich ook Met dat he of, met m van into- ans, is het, riet veel be- m. gebruiken: jk: wanneer een bedui- in een be- niseerd heb- rie, dan Wei- ivervloeiende bbonden met len, wanneer •K. of Chris- •beZprekin- eenige voor- etreft hejf n der koolp- yieigerde ons, te erkennen, :en hondefd-f dden. iZé'ppritie bé nen evenedns ventolin dulde een en de- rersj. precies het- lersj en kollen- ;t in IJmui- sse en vaste 0 al eenigen IJmuider Fe- n centralea rfe, ons niet agen met de wordt t-egen- gevolgd dan besphotiiw'd, Rond of geen de moderne niet ronduit.'* zich .,waar- jes welke wij aamheid naar het thans tot pers h'et aller- nder van on- ten. igde: .zijstëk'e si hier wel op UITKIJK. vers matige Zaken. Veilingsortgani- ie wiijf de be- rebben toeven m ook organi- Tot Oip dit i, enkel opzicht 1 i it is afgékbn- schillende stre- werd gepleegd, danfoutieve het nu toch eunregeling in Ier dat vooraf verschillende ■wijl bovendien de organisatie l Zeker niet van hulp te bieden nbouW in dezto opgevallen, dat zonder overleg lfs de toestan- rpken niet eens een oogenblik andbouwoijgani- r gedaan wordt kunnen tocb op welke door de zijn kennis genomen Centrale Land- t het direct op, organisatorisch' jl het Centraal restrleefd heeft» e zooveel- mjoge-. >rdt er op deiZe toch niets tfl i er eiding van da rgadering ook raf geen .overlegt éehileeKia met de Provinciale Comknissie In rekenin--gehouden met onze Wenschen. KM juist de lichamen, die on erfWft bij' het ontwerpen van Jzhlke ingrijfpende zajken als thans aan de ^jTOhêb'ben ook' kunnen toejuichen, dat vSe uitvoering van de TuinbouWrteun- iwet de VeilingSorganisaUei werd gekozen doch hadden verwacht, dat dan ook wak begonnen met te zorgen, dat de geheela productie van Tuinbouwproducten m haar crganisatie was betrokken, zoials dit Wij! 'de uitvoering van de Landboujwlqfceainwet ten het geval was* i Uit id toch een onmisbare facltor, blij! de doorvoering van plannen aid voorgetogd, wil men kans!'hebben van slagen. Hpe- velen staan thans nog ongeorganiseerd toe te zien om' te trachten ztooveel mogelijk {prefijlt 'te trekken uit dit ongeorg'ajirsleerd rijn. Dit (moest toch niet kunnen bestaan. De Igeheele Nederlandsehe Tuinbouw' ühoet dicht aaneengesloten staan, dan is er k'aifs', om gez.'amenlïjÖd bet hoofd te bieden aan de rt0eds grooter wordende taoeilijkheden. veroorzaakt door de gei» Weldige economische crisis. ZooalS thans door het Bestuur ,de z'a|- hen worden behandeld, moet alles op een groote mislukking uitlooipen, hetgeen zéér Spijtig zbu Zijh, want dat is absoluut niet noodig. Het Bestuur verandege dus van kberfe <en make van de thand gebodene gelegen heid gebruik, om een krachtige organisatie in het leven 'te roepplen, een Nederlandsfchej Tuinbouw waardig. Spuitgast-brandsthliter. Maaudagnacht hebben tw'ee agenten in •de Kipstraat te Rotterdam op heeterdaad éen brandstichter betrapt. Djt gebeurde no-g net op tij!d am1 een uiterst gevaarlijken brand te voorkomen. D|e agenten die op bun ronde waren, zagen in de Kipstraat voor het' pand van de meubelzaak van Spierdijk' een kleine vlam. 1 Zij' gingen er op af en vondejf een man voor de deur van den winkel' staan, 'die trachtte een brandend ^tuk papier door de brievenbus te duwen. Die man werd gegrepen en naar het politiebureau aan de Oppert gebracht. Daar deed men de. wel z'eer merk waardige ontdekking, dat deze brand stichter een spuitgast van de vrijwillige brandweer is, bijl is de 34-jarige bloemen- koopman L. 'W., die verbonden i^ aan «langenwagen 19, die in de Lombard» straat gestationeerd is. Deze sjangenwagen is de dichtst hij! den meubelwink'el gestationneerden. L. Wi. werd om kwart voor één betriapt, het pnderz'oek wees .uit dat h'ij! al voor de komst van de agenten een stuk krant, da,t •hij in brand had gestoken, door de brie venbus had gedaan. Dat stuk was echter uitgegaan. Ook 'door een tuimelraam heeft hij!' getracht brandend papier, dat 'hij! door de brieven bus wilde stoppen, werd hij! betrapt. Een zeer erns.tige brand is door de be trapping op heeterdaad voorkomen. Vlak achter de deur hij! de brievenbus stond een groot aantal houten meubel^ en vloer matten. In' den winkel en het magaklijh bevindt zich voort^ een groote voorraad meubelen. Vlak bijl de deur zijn de hou ten trappen naar de bovenwoningen, waai' drie gezinnen wonen. Maandagnacht "heeft de aangehoudene aanvankelijk ontkend. Dinsdag echter heeft hij! een bekentenis afgelegd en moe- gedeeld, dat hiijr het plan had gehad oim brand in den winkel te sjtiohten. Het mto- tief heeft hij' echter niet opgegeven. De man maakt op de politie een nor malen indruk, zoodat dan ook gemeeind bvordt dat men hier nietj met een m'aniak te doen heeft, maar datj het den öpuit|-ast er om te doen is geweest brand te stich ten en daarna dadelijk zijn stangen'wagen te gaan halen om ztoodoende op de premie •beklag te kunnen leggen. 1 Weer 'n zware brand te Rotterdam, Gisteravond heeft da vierde, Zeer' zWaKe brand, binnen enkele waken tlijTds1, te Rot terdam gewoed. Ook' nu wjisr de brand iuiterst gevaarlijk én do brandweer heeft met bijna al haar mjateriajal eenige uren hardnekkig moeten s'tnijlden tegen een ge weldige vnurz'ee. welke een geheel blok panden heeft bedreigd. F De brand lieeft gewped in het blok Ipanden. dat begrensd wordt door don UVestzleedijk, Vafkstraat, Zalmhaven -Kalmhavensteeg en Nieuwland. Een groot houten pakhuis van! de firma M. M. de Vries, waarin lompen, ï-ubheij, oud (papier en oud metaal lagen opgeslja .gen, is geheel door het vuur vernield, aan dit pakhuis' ggenst een schoolgebouw -dat sinds eenige jaren niet meer voor het tonderwlijls gebruikt wordt en ,in welks benedenverdieping het bureau van deRot- terdamsche afdeeling van de Arbeiders Dengd Centrale is gfeivestigd. Op de boven- tverdieping bevindt zich hief Nahuurhisto- nsche Museum, waar een gi-oote en be- lang^jjike eolléctie is ondergebracht. Dit Schoolgebouw is ook.dtopr den brand aan1 getast. Het dak' en de zolderverdieping irijln vernield. In de gangen en lokalen van de bovenverdieping, waarin het mu seum is gevestigd, heeft het eenigen tijd gebrand. De collectie 'is dan ook' door bet vuur en vooral ook' dojpr het bluSch- ^^tc;r ./-eer ernstig beschadigd en .waars chijnlijk voor het grootste deel vei'löfqten Igegaan. Het vuur deelde zich verder mee aan ^Ihmzlen waarvan de Voorgevels aan den LWestzeedijk huizen heHbea a^ter#ie veel brandschade pto'. jgeloopen. Kaniers sijin uitgebrand en sar* mieldl WaT3Jlde3 dwr het ver" t4 heJi®Si Van huiéen door i fretroflfTen het woonhuis van den heer L. C. Sjondermeyer, aj^hiteclt, wiens bureau in dit huis Was gevestigd., Il'i eerste Verdieping van dit woonhuis is gedeeltiejiijlk, de tweede verdieping en ,de zolder zïjh geheel uitgebrand. Zeer veel panden 'in het blok' géldgen hebbeD groote waterschade gekrregen. Db oorzaak' is onbekend. Inbraak Wijl een notaris^ Naar het ,,Hbld." meldt, is, ingebroken in de wloning van notaris J. "M. Coevordeh van Kempian "te "tioenen op de Veluw.e. Die inbrekers, verschaften zich toegang tot een kluis, waaruit eetn bedrag van f 6000 W'erd ontvreemd, benevens, voor een belangrijk bedrag "aan effecten. Ver der verschillende kostbare gouden en zil veren voorwerpen gestolen. Van de da ders ontbreekt tot dusverre ieder spoor. Ken aanhouding. •Op last van de justitie te Roermond is gisteren aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht de 24-jarige chauf feur J. O. uit Eindhoven, die in dan avond van 26 December j.l., toen hij! onder Someren door een patrouille mare chaussee werd gesommeerd, zlij'n doorr hem bestuurden vrachtauto tot stilstand te brengen, getracht heeft beide marechaus sees 'te overrijden, teneinde aan een aan houding te ontkomen. I D!e marechaussees wisten door ter zijde te .springen aan een overrijlding te ont komen. Toen ze later den auto, vastge- xeden in het mulle z'and, vonden bleek' deze geladen te zij'n met 1500 Kg. Dnit- sche margarine, waarmede de chauffeur O. op weg was van Venlo naar Eindr' hoven. Vrouw' in brand. Toen de circa 50-jarigo vrouw' van den glazenwasscher P. v. d.' Bogaert. wonen de Rochussenstraat .80, in Den Haag, eergistermiddag ongeveer 1 uur In haar voorkamer de kachel wilde aanmaken, had zijl het ongeluk, vermoedelijk door een ■overmatig gebruik' van petroleum, daa.i(- b'ij! zelf in brand te geraken. Gillende; rende rij' de trap af on de deur uit, waaji) een buurman, P. C. H. "Warner, de te genwoordigheid van geest had, haar direct met rijln jas te omwikkelen, waardoor hij de vlammen vermtocht te dooven. Djeei- lijlk verminkt werd de vrouw naar het ziekenhuis aan den Ziuidwal vervoerd. Daar is rij Dinsdagavond overleden. Inmiddels was de brandweer gewaar schuwd, daar het vuur niet alleen de vrouw had gegrepen, doch zich snel in de voorkamer van de eerste étage had verspreid. Een 22-jarige ztoon, die op de 2de étage lag te sjapen hij verricht» nachtdienst was op het hulpgeroep van rijln moeder eveens naar buiten ge- 'gneld, waarbij hij de kamerdeur, die open was blijhren staan, .moest 'passeeren. Hij kreeg hierbij! lichte brandwonden aan han den en armen. 'Hij! is ter verpleging! in het ziekenhui^ opgenometn. Dto brandweer was met een motorspuit Snel ter plaatse en Was het vuur spoedig meester. Do bovenvoorkamer is echter ge heel uitgebrand. Treinontsporing b'ljl Breukelcu. Eergisteravond omstreeks 9 uur ,is na bij Breukelen een spoorwegongeluk1 ge schied, waardoor een aanzienlijke ver traging in het verkeer - tusschen Ufcrfechji; en Amsterdam is ontstaan. Drie goederenwagen^ van een rangeetr- trein ontspoorden nab'ijl Breukelen dóór tot nu toe onbekende oorzaak. Daardjboi- werd het ^poor Utrecht-Amsterdam (W. Pversperd. Persoonlïjjke ongelukken had den niet plaatsj. 'j Onmiddelllijjk heeft men uit Utrecht hulp gezonden om de lij-n zoo spoedig' "mjogelijk vrij' te maken. Intus.sehen kon het per sonenverkeer slechts met groote, vertra ging plaats vinden. Tusschen itlaarssen en NieuwSrsjuis werd slechts over één spoor gereden, n.l. het spooir Amsterdam Utrecht. D;e personentrein, die om! 21.16 aan het C.S'. te Amsterdam' anjoest aanko men Zat vlak achter den goederentrein. De personentrein moest eerst naaj"; Maars-t sen worden teruggebracht en daarna over het andere spoor verder naar Amsterdam geleid worden. Alle personentreinen kwa men met groote vertraging te .Am|s|tjer- dam aan. De D-trein uit Enrm'erik, die om 21 u. 46 te Amsiterclagn' (Wi.P.). nuopstr aankomen is te Utrecht omgeleid en via Hilversum naar Amsteirdain gereden. Moordaanslag op den burgemeester van Nederweert. Gisternacht omstreeks één uur is een inoordaamslag gepleegd op den heer J. L. M. van Udem, burgemeester van Neder- Weert en lid van da Provinciale Staten. Men heeft den burgemeester naar buiten gelokt door het Werpen van Bteenen tegen rijln woning, waardoor o.a. de telefcfon verbroken werd. Toen de heer Van Ud'en buiten kwam', werd van den rijlksweg af 'geschoten. Hlijl werd getroffen in de borst., wlaarin waarschijïnlijk eenige hagelkorrels zlijüi gedrongen. Verder kireeg nij, een schampschot aan het hoofd. j Omtrent den aanslag vernemen wij nog het volgende: Toen de burgemeester op het gerucht van vallende steenen op het baloon was Verschenen, hoorde hij plotseling een schot, waardoor, hij wierd getroffen in het hocid -en borst. Onmiddellijk' daarop klonk 'een tweede sohot, dat eöhter rijn 'dojel miste, daar de burgemeester reeds in ziju kamer was gevlucht. Zijn eeh'tigenoate nep van het raam uit om hulp, waarop •een buurman een dokter en de rijks- en gemeenteveldwachters waarschuwde, wtel- ke laatsten in de omgeving van het huis echter niemand meer kouden ontdekken. Da verwondingen waren niet van ernsti" gien aard. In den loop van den dag is de 31-jarige landbouwer (J. P., uit Nederweert aan gehouden, omdat men een sterke ver denking tegen hem heeft, daar hij enkele dagen geleden, toen hiji zijn jong^teto spruit, den 7000sten nwoneri van Neder weert liad aangegeven, en hij' daarvoor het bekende spaarbankboekje met f 25 niet had gekregen, den burgemeester had bedreigd. 1 f Op/het gemeentehuis echter was juist tevoren de geboorte van een ander,kind aangegeven. .Maar P. ontstak' in groote woede, omdat rijn kind naar zijn Zeg gen eerder zqu zijn geboren. De man kwam later op den 'dag in beschonken toestand op het gemeentehuis en Zeidie tegen den buigemeie'sber, dat hiji heim zou doodschieten. M De man blijft echter ontkennen. De politie acht het niet jiibgesloten, dat), de aanslag in opdracht van den verdachte door anderen is gepleegd. Uit li'et in gestelde onderzoek' bledk1, dat de telefoon draden van de 'burgemeesbeiiswo.ningt wa ren doorgesneden. iW aarSchij'nlijk aal de gearresteerde op transport' word&n gesteld naar Roermtond. Hollend pjord |0ip het trottoir. Eiergistermiffgen, omstreeks kiwlart over elf. is opi den HaagjWeg te Den Haag 'een ernstig ongteluk voorgevallen. Een nieuw paard van ,Dé Bierkan dat daar voor een vierwieligen melkwagen liep, sloeg plotseling op hol en rende met den Wagen achter zich aan het trottoir op. Hier wandelde juist nrej. M. uit de Kerk- laan met haar drie jongens van viijSf, vier en twee jaar. Vóór men goed wst, wat er gebeurde, walé moeder en kinderen onder het gespan geraakt. Men Waarschuwde de politie en weldra Was de nieuwe zidkenauto ter plaatse, die de moeder met de twee oudste jongens de jongste was er het best afgekomen naar het verbandlokaal bracht, waar! dr. Evers hen voorlaopig behandelde. Het vierjarig jongetje, dat ernstig inwendig letsel had bekomen., Werd naar het R.-K. 'Ziekenhuis, aan het Wiesteinde te Den Haag, gebracht,, Waar 'het 's avonds is overleden. Auto te water gereden. Gisternacht ongeveer 4 uur is te Am sterdam een particuliere au;tp, Waarin be halve de bestuurder, vier personen: drie mannen en één vrouw. Zaten, te wat,er 'gereden onder het- Oostelijk Viaduct' bij het Centraal Station. Die aufo kw;am' van de Geldersjche kade en is vermOedelijlk hij het namen yau de bocht geflipt; in Jelk geval heeft de bestuurder, die ter plaatge goed bekend was, de macht over 'het '4uur verloren, met het gevolg, dat hij! recht door het hek' langSj dan Wa-llé- kant heenreed. De 'politie-agent J. de Graaf, die juist per fiets naar het nabijgelegen posthuis •reed, zag het ongeluk gebeurentwee in zittenden. een man en een vrouw, die het blijkbaar hadden rien aankomen, dat bet- verkeerd lieip', Zag bijl "nog "juist 'bij 'tïjds uit den wagen ejpringen, welke daarna (met de drie anderen in het Water plonste. De Wallek'ant is, ter plaatse vrijf hoog; de .agent trok rijfti overjasj uit en stak deken aan de twee drenkelingen, toe, die er in geklaagd Waren, hat .portier van' den sjnel zinkenden auto te openen. Zoel isi de agent er in geslaagd, deze tWee personen, die da jas grepen, o'p het droge te trekken; ziji "bleken volkbmen onget deerd te rijfn. Intuspchen w!as de veron gelukte wagen geheel in het ter plaatse 3 Meter diepe vaarwater verdwenen met eigenaar van den. apto, die'wloonachtig was den bestuurder, den heer J. M. G., tevens in de v. d. Pektraat' te Amsterdam. DieZe is bijl het ongeluk' om! het leven gekomen. Een voorbijganger, is, neg te fwlater gegaan en heeft onder water getracht den heeij G. door het opensnijden van de leeren kap 'te bevrijden, maar i^ hierin niet ge slaagd. Bestrijding vau malaria iu Tunis. De regeering' 'van Tunis overweegt een plan om gohdvisschen te gebruiken Wijl de bestrijding van de malaria. Dien afge- loopen Zomer is in Tunis een ernstige malaria-epidemie uitgebroken als gevolg van de groote overstap,omingen, w'aard(opr talrijke meren en plassen zijn ontstaan, waarin de malarai-baclilen voortwoekeren Men heeft nu voorgesteld, in deze m'erèn en plassen goudvisschen uit tie zetten, die de malaria-larven en muskieten Zou den eten. De eenige moeilijkheid, die aan deze poging verbonden is., is gelegen in de groote vluchten watervogels, welke de goudvisschen z'allen olpeten, tenZijl beseher mende maatregelen worden genomen voo;r de vissehen. 'Een ander voorstel is om' vliegmachines over moerassen te laten vliegen, en hier uit chemicaliën in poedervorm te strooien, om de bacillen te verdelgen. Na de schietpartij te Dresden. Op het Tolke'witser kerkhof te Dresden heeft Dinsdagmiddag de teraardebestelling plaats gehad van zéven slachtoffers van de schietpartij! in het Keglerheim. Die beide andere Wijl 'deZe schietpartij om het leven gekomen com(m|unisten rijfn a-eeds '-Maandag begraven. Dinsdagmiddag hebben ongeveer 12.000 personen langs de doodkisten gedefileerd. Dé kosten der ter aardebesteUing Worden gedragen door de stad Dresden. De dooden rijln in een gemeenschappelijk graf bïjigez'et. Aan de groeve werden slechts enkele depintaties toegelaten. Vertegenwoordigers van het centrale executieve comité fen van andere organisaties hebben toespji-aken ge houden. waarin rijl"'Zeiden, dat de slacht offers van het Keglerheim gevallen rijh in de eerste gevechten om de definitieve af rekening tusschen het Kapitaal en de ar beidersklasse. Voor Zoover bekend,hebben zich geen incidenten voorgedaah. 1 Storm en sneeuw in Canada. Dloor den hevigen storm' aan d® Cana- deesche kust hebben, aldus 'meldt Reuter uit Halifax, verschillende pcéaansöhepén 36 uur ter hoogte van Halifax voor- mik ei- in oei en liggen en is groote schade aange richt aan vissohersbooten. Aangezien de winter tot dusver betrek kelijk zacht' was geweest, kwam de storini Zeer onverwachts. De daarop! volgende hevige sneeuwval stremde het tmnverk'eer en Was een groo te belemimfering voor allé verbindingen. Te Acadia-Ville, in NieuW-Bruns'Wijlk; kwam een looomtotief in botsing mét een specialen trein voor snéeuWopruiming, waardoor drie werklieden werden gedood. Steenval in een gerangénisi. Op het terrein van de gevangenis) te Fohpm' in Californië viel gisteren een reusachtig rotsblok' van een hoogte 'van 50 voet in de steengroeve van de gevan-f genisj Waarin gevangenen aan het werk w'aren. Een nog onbekend aantal 'gevan genen werd bedolven. 'Reeds rijln twee lijken van gevangenen geborgen. Het ingetrokken uiillioeii. Die Amerikanen houden van opschieten en in dat oplricht is> John D'. Rockefeller een echte Amerikaan. Hij' had 'n millioeD dollar geisphonken voor een museum iu Palestina, maar daar dit niet genoeg wlas voor het beoogde doel had hij[ 'nfogi -een millioen toegezegd. Hij! ha,d echter een voorwaarde aan aijrn toezegging verbon den, dat n.l. de plannen voor dein bouw van het musjeum op 'n gegeven da tuint voltooid Zouden zijfh. 1 Daar de autoriteiten in Palestina deze voorwaarde niet hebben geleefd, heeft Rockefeller, die nu eenmaal niet' houdt van treuzélen verklaard, dat het tweede millioen niet z'a IWorden gegeven. Eindelijk afgelost. Tengevolge van ieen Voortdurenden Oios- terst.orm gepaard met een uiterst w'oesto zee. zijlu de Wachters van den vuurtoren 'van Eddystohe ditmaal tien dagen tie laat afgelost. Eergisteren pias is de sleep boot., die voor aflossing mhest Zorgen, er na tal van misjlukte pogingen in ge daagd dicht genoeg b'ijf 'den toren ,te. komen om verbinding te krijgen mimet komen om verbinding te krijgen met een broektoestel. 'Da-armée Werden eerst de beide aflossers en vervolgens de nooidigo .victualiën naar den toren gehaald ein ver volgens de beide afgelosten, die 38 dagen op. po^t geweest waren., aan boord van de sleepboot gehesehen. Bloedige onlusten te Homberg. Te Hoimberg aan den Rijn is gister hevig gevochten tusschen nat. socialisten en gendarmerie. De communisten waren van plan geweest een optocht te houden; deiz'e .ging echter niet door. De nat.-sociar listen hadden echter van heit plan der communisten kennis gekregen en kwaanesn in igrouten getale bijeen om den pptjooht te verhinderen. Het is toen tolt bptein- gen gekomen met de gendarmerie. Met betrekking; tolt de botsingen welke .Woensdagochtend te Homberg hebben plaats gehad wordt door da politie pie- degedeeld, dat de nationaal-socialisten zich in hun hoofdkwartier ter;ugtuolkkein en daar vandaan op 'de gendarmen scho ten die het vuur beantwoordden. Hat is komen vast te staan, ,da,t de wachtmeester van de gendarmerie en (M® nationaal- socialisten .zijn gedood en .vier gendarmen zijn gewond. Rijksminister Goering, heeft zeer partij dig, een onderzoekgelast ,en in afwach ting van het resultaat daarvan den plaat- selijken chef der gendarmerie en alle gen darmen, die op nat. socialisten geschoten hebben, in hun dienst geschorst. De spoorwegstaking in Ulster. Het ga.ait hard tegen Jiaxd bij de 'Spoor wegstaking in Ulster. Gistermorgen hééft da bona van transportarbeiders de chauf feurs die de bussen in die graafschappen Antrim en Down bediendetn, gelast den arbeid neer te l'eggien pn vandaag Zal het hoofdbe'stujur besluiten over een yolKoanen 'stillegging van alle 'transportbeidrijiven. Op het grondigeibied van 4®o Vrijlstaat nabij' het station Dundalk is gistenniorgen een liulp trein van Dublin paar Belfast ontspoord; de locpimoitielf en .de éérste drie wagenls .zijn in een sloot gevallen. D® trein werd door vrijwilligers besitulurd en reed uiterst langzaam; .niettemin heb ben de amateurs niet bemerkt, dait er dwarsliggers Verwijderd Waren. De ruine wals hopeloos; er zijn geen verdere treinen van of naar Belfialst .vertrokken. Bij het ongeluk hebben tweie passagiers het leven verloren en er .zijh '20 gewonden, vain welke enkelen er vrij ernstig aan toe zijn. Tragische dood van pater Eusebios. Tengevolge van kolendampvergiftiging is 'gistermorgen de in den lande alom) be kende Capluoïjfnertpater Eusebius over leden. D,ezé tragische 'dood van den ïjlverigen priester Zal door duizenden met <mfestel|te- ïiis worden vernomen. Omtrent het noodlottig ongeval verna men Wijjl de volgende bijzonderheden. Pater Eusebius preekte met. eeu pifcde- bnoeder eeu volksrefraite te Terheyden nabij: Breda. In de plastorie w'as een ver bouwing aan den gang, doch de Pastoor bad zorg gedragen voorverWarmde ver- trekken, door in "de kamers 'kachels te Pater Eusebius nu is het slachtoffer geworden van eeu kolendampvergiftiging. Gistermorgen om! '5 uulr nauij men eenig géstominél wiaar in hét vertrek van p|ater Eusebius, Zonder daaraan echter verdere beteekenis te hechten. Om 7 uur Wilde men hem' Wekken voor de H. Mis. Ge hoor Wérd evenwel niet verkregen. 'Da deur Werd geforceerd entoen vond men den jpkter naast rijn bed. Hok licht w&s aan. I I Pater Eusebius, in. de wereld Hubeir- tuls Roest, Werd géboren te Zesgehuchten Wij! Eindhoven op 17 October 1876. Hij trad Wijl de Capucijnen in op 26 Septem- Wer 1893 en werd priester géWijd 20 Dieoember 1902.' i i Dertig jaar trok' pater Eusebius door het land als missie-pater. Ontelbare meiert preekte h'iji tridua, retraites, missies, ia' steden en dorpen, alsmede voor afz|on- derlijke vereenigingen. 1 I Retraitehuis „de Tkabor" Rotterdam. Februari. .1 7D 1215 Jtonge dames. 1922 Dames Ziekenverpl. 272 Maart Meisjes. Maart. I ,J 6— 9 Gehuwde dames. I I I 1418 Dame-s deft, st., '4 dagen. - I. i 2023 Verloofde Meisjes. 27'30 Meisjes. I I I April. - I i 1822 Jonge dames, 4 dagen, 2629 Leerl. M.U.L.O. Mei. - i I i irrrn.K'j 1— 4 Meisjes. i j 811 Meisjes. 1 j, f 1518 Congreganisten. 11 1 I 2124 Meisjes. 291 Juni, Gehuwden. 'I'M ijl J.uni. 1 'I 1 l I 69 Leden 3de Orde St. Franc. 11—14 Meisjes. 1922 Gehuwde dames. i 2730 Gehuwden. I 1 I I juii. 1 - 'i i1 j j :_i 36 'Ongehuwden. 1 10131 Meisjes. I i 1720 Jonge dames. 2326 Oongneg'anisten. I i 2629 Congreganisten. 1 L J Augustus. I i I 15 IJ'onga dames. 11 !_i 69 Meisjes. I 912 Meisjes, !-. j Ij:) 15—18 Congreganisten. 1 2124 Congreganisten. I 2730 Dames Onderwijzeressen. MIDDELBURG. Door den Commissaxis der Koningin in de provinciewerd t»s-> paald, dat met middernacht tuissohea. 1 ,eir 2 dez'er voor paardentracitie boven zékert gewicht, zooal'S hat Provinciaal wegen- reglement dat aangeeft, gesloten zouden 'zijn alle wegen in Zeeland, geene Rijks wegen zi/nde. Voor motorrijtuigen is mét gelijk' tijd stip ook gesloten de Provinciale wieg WestkapelleZoutelande. Onder moitarri,tuigen te verstaan (art. 49 Motor- cn Rijwielregleimen't') die motor rijtuigen, waarvan de grooitiste wielbeHas- ting meer dan 600 Kg. bedraagteu mo torrijtuigen met aanhangwagen. MIDDELBURG. Aanvoer op de graan markt rntotig. Kroon curWten f 1113, Slchokkers f 1215, Witte bonnen i 9.50» f 11.50, Rlonde bruine Woanen fTl'214, Lange bruine boenen f 7'8. Aahgfevoerif door WalcherSche boerinnen: Boter 0.735 ki'pieieren f 4.85, poelje-eieren KT4, eend- eieren f5. Aangevoerd doorhandelarjen"? Boter f0.73, kip-eieren Ï14.75. Particuliere plrijlsj: Boter f0.82y2', kip!» eieren 15.50, ppelje'-eieren ÏT4.50, eend- eieren f 6. WAT MENIGEEN NIET WEET- Hét gebruik van champagne» is ia Duit'sChlund nog weer verder achteïmt- gegaain. Het vorige jaar werden daar slechts 4.4 millioen flesscben „champie'* gedronken. -'j De moordrijkste stad is mielt het zooi ■te slechter .naam en faam bekend staande» Chicago, ma.ar Birmingham, in den staaft Alabama (V. S. A.). Daar sterven: van dei 100.000 meinschen er 38 een onnatuta- lijlkén dood door moordenaarshand. "Haft is trouwens heelemaal gevaiarlijik iu heii Zuiden der „Staten", want daar etautt mog 23 andere steden na Birmingham off da lijst, alvorens Chicago aan de beurt komt. Veilingsvereen. Zuid'Beveland te Goes» Veiling van 3 TJanuari 1933. Appels: Goud Rei net extra f20:22, A f16—19. B f1417, C ÏT10—13,. 'Zure Bellefleur Ï1517, Stera'ppel f15. Court Pendu f 11, Zoete Bellefleur f 17, Pomme d'Oranje f 1721, Stekappéls f5. 'alles per ïpO Kg. PerenMadam Lavavaseur f 15", Sft» Remy f 18, Kleipeer f 15, Uitschot pereiï f47, per 100 Kg. I (Diversen: Tomaten fll per 100 Kg-I Kipeieren f4.304.70. Noten f0.40, per 100 stuks; Bloemen f459 per 100 pot; Honing f0.400.41 per flacon; Wilde» Ganzen f0.800.83, Eenden f0.21 per -stuk'. i-f. Graenteuveiliug van 1 Februari. Spruiten f 1014, idem He soort! Ï7-— 8, idem uitsohot f 1, Wijhpeem f 3,70, alle» per 100 Kg. I l 1 'Eendvogels f 0,40 per stut', i rI Februari: "f J '~f~| 6 Nieuwedorp, Woon- en winkelhnj», pakhuis en weiland, Jonkers. i 10 Boreselen, scheepsafbraat, .De [Wilde. 16 *is|43iravenpolder. bóeren-inspan, Vaff .22 HeinkenslZand, landbouwers-iujpau, Oele. 23 BorSselen, inspan, De Kok. j 24 Baarland, bóeren-inspan, Van Disselé Hausweert, scheëp|4bouWWerf, enz. Jonkers. Maart: ~J f 22 Hoedekenskerk'e, inspan, De Wilds.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3