DONDERDAG 2 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEZUWSCHE COURANT f| UIT ZEELAND 1~| MIDDELBURG GOES b LAND- EN TUINBOUW^ f IN HET KRAAIENNEST lijst gezonden. Bij heit samenstellen van 'dit ove. zicht zijn gegevens ontv'angen van J033 gemeenten. i Uitgegeven door de gemeenten (zonder aftrek van subsidies van staat c.q. provin cie) .aan werkloozensteun 1'9.809,427. Uit gegeven door de gemeenten (zonder aftrek van suusidieis van staat c.q. provincie), voor werkverschaffing f 2,476,150. Uit betaald door werkloozenkassen f 2,707,116, Door het Rijk is f 444,408 uitbetaald. Van 44 gemeenten met pl.m. 165,000 inwoners, waren nog geen gegevens bin nengekomen. Katholieken en Nationaal •Jangercnverbond. Het Hoogwaardig Nederlandscli Eipis- copaat deelt, naar de „Utr. Gr,t." meldt, aan de interdiocesane jeugdcommissie hij schrijven van 11 Januari 1.1. mede, dat aansluiting of lidmaatschap' van heit Na tionaal jongerenverbond votor katholieke jongeren ongewenscht is om de volgende redenen: 1 1. Het Nationaal jongerenverbond is een neutrale organisatie, die als; Zoodanig Eeker voor katholieke jongeren niet is to aanvaarden. i .1 I l I I 2. Het sluit iedere -politieke en gods dienstige richting -uit, een sfandplunt, dait óm wille, van de neutraliteit aangenomen, op jongeren zeker een ongnnstigen invloed moet hebben. 3. ïle-t geeift 'n orgaan uit en belegt Vergaderingen, waarin zij: het indirect -politieke en sociale kwesties worden besproken en voorlichting opi dat terrein aan jongeren wordt gegeven. 4. Het streeft krachtens! zijn program .naar doeleinden handhaving van Jiet wettig gezag, bestrijding van het commu nisme enz. die in onze katholieke or ganisaties .afdoende worden behartigd en voor onze katholieke jongeren geen af zonderlijke organisatie noodig maken. 5. Het lidmaatschap- van dit verbond kan gemakkelijk een aanleiding zijn voor onze jongei-en om het lidmaatschap van eigen organisaties te verwaarloo'zlen. Na-ar aanleidingvan dit besluit- der Bisschoppen, heeft naar wij: vernemen, het Tweede Kamerlid mr. dr. L. G. Kortenhorst zijn ontslag Ingediend als lid .van den Ouderenraad va.n genoemd Ver bond. Gjemeente-begracling. De -gemeenteraad heeft Woensdag in voltallige zitting de behandeling der ge- ineentebegrooting '1933 voortgezet, nadat hij' eerst goed had gevonden, dat de com missie voor ontwikkeling en ontspanning van werkloicizem haar arbeid voarloopig voortzet inzake de cursussen voor :alge- meene ontwikkeling en oen aanvang maakt- met die voor vakopleiding, in afwachting van de thans toegezegde regeling! .van steun van het Rij-k, die volgens verkre gen inlichting f' 3,50 -zlal bedragen per ingeschreven werkloOiZe, als de gemeente er -ook iets aan bijdraagt. Hierna werd met de behandeling van Üe bcglootinig voortgegaan, waarbij1 oven- vele posten het woord wierd gevoerd. 2Soo werd met 14 tegen 3 stemmen >een voorstel van den heer Mes verwoirpeD om de heele -post van f 80 yoor de drank bestrijding te schrappen en melt- dezelfde stemmenverhouding een voorstel-Corn-e- lisse otm dien -post opi het bedrag van 100, z-ooals hij tot nu was., terug te brengen. Bij den post bestrating .wilde 'de heer Den Hollander dezen post met f 2500 verminderen. De heer Mes wilde i' 6000 vermindering van heel de post voor de a-fdeeling voor bestrating, werk loon en al bet andere inbegrepen. De voorzitter, wethouder Ondeirdij-k, Zeide, dat B. en .W. de. post van f5000 met i'2000 Willen verminderen. Met da stemmen van den heer Mes (r.-k.) en de hoeren Paul en 'Mondeel ;(beide s.d.,a.p.) tegen wordt alZop. beslat-en. Uitvoerig werd gediscuseerd over een Voorstel van B. en .W. om het aantal brugwachters terug te hrenigen van 3 o-p 2, cn over een amendement- va-n den heer 'den Hollander inzake de diensttijden van 'de beide brugwachters. Nadat de Voorzit ter duidelijk had uiteengezet, dat B. en tW. niets voelen voor ©en bediening hij aanbesteding, en hij had toegezegd, dat B. -en W. de kwestie der diensttijden nader onder de oogen zullen zien, n-am do raad het voorstel z. h. ®|t. aan. De post schoolbibliotheken werd melt 11 tegen 6 stemmen van f 250 op f 200 ge bracht. i InZake het hewaiarschool-ond-erwijs zeg de de voorzitter noig eens uitdrukkelijk een voorbereiding van andere wijize vlan subsidieering der bijzondere scholen toe. 'Men kwam er echter bij- de discissies' met klem t-egen op, dat de gemeenteschool, die oorspronkelijk de eenige bewaarschool is geweest ,door die subsidie- zou moeten lijden. B. en -W. hadden voorgesteld den post bestemd voor schoolreisjes te verlagen van f 400-op i 300. Een voorstel-Paul om 400 te handhaven, werd verworpen met i9 kg en 7 -Stcanm-en, die der s.d.a.p. en de v.d. De heer Harthoorn (e.-h.) woond-e het laatst© deel der middagvergadering niet bi,. De vier a.-r. led-en verklaarden zich te gen de posten voor voeding en klee.ding 'der schoolkinderen. B. -en W. hadden voorgesteld de sub sidie aan het Middelburgseh muziekkorps te verminderen van f4000 op- 'f3500. De heer den Hollander stelde voor f 3000, terwijl de heer Mels f 1000 voldoende achtte. Deze laa-f-ste trok zijn voorstal weer in en over dat van den hecr,Hol- lander «taakten de stemmen. Voor stem de met de rechterzijde de heer Jeronimus (bézuinigingspartij). Bij den post sportterrein wilde de lieeï Porth-eine (v.b.) de commissie van toezicht -uitbreiden met enkele personen ,uit de vooraanstaande sportvereanigingan. De voorzitter zeide dit to© en meende ook dat dit kan medewerken tot voorkoming van m-eeningsve-rschillen. I - De heer van Andel (a. r.) werd de toe zegging gedaan, dat B. en Wi. zullen na gaan of bat ook mogelijk is, dat een dei- beide geimeiente-genaeshe.ei'én op- waéhtgeld wordt gesteld, spr. meend-e, dat men het wellicht me.t één af kon. Ingevolge uitvoerige di-sdussie zullen B. en W. -een onderhoud hebben met het burgerlijk armbestuur en op zoo mogelijk inkrimping der uitgaven aandringen, op1- dat men niet telkens, voor suppletoire be groot,ingen komt t.e staan en vooral vra gen bij noodzakelijke overschrijding dei' begTOoting diit- tijdig -aan den ra,ad bekend te maken. Oo-k -zal getracht „worden hoi© te voorkomen, dat de omliggende gemeen ten het afsdbuivinigssysbeeim .toepassen. Den heer Mondeel, die een motia had inge diend voor ©en ondarzlaek naarde moge-, lijkh-eid om te komen tot -een instelling van maatsoha-ppelijk hulpbetoon, kre-eg overweging van B. en .W. toegezegd. De he-er Jeronimus wil inkrimping van den staf' bij, gemeentewerken -en acht ©eo dire-ct-e.ur voor Middelburg .overbodig. Da voorzitter meende, dat dit alleen bij een eventueel© vacature -te bespreken zou zijn. Thans was men genaderd tot- de belas tingvoorstellen. B. en W. stelden voor 100 opcenten op .de fondselasflbinig, 30 (Op centen pp de straatbelasting en 170 op de eprsoneele belasting. De voorzitter wees ier pp, dat, door de' wijzigingen in de begroo-tingj liet onvoor zien is gestegen van f30042 tot f 41043 ■en dus f 11.000 minder uit de belastingen behoeft te worden verkregen. Daarom stelde spr. voor de ,30 opcenten pjpf de istraatbelasling niet te heffen. Dit voorstel vond alleen bestrijding bij de s.d.a.p1. en werd aangenomen met 13 felgen 4 et. Namen's de geheiele reohterra-adsdiiactie stelde de heer v. d. Eel-tz' voor slechts 150 oji-centen op de persomeele belasting te heffen, maar Middelburg van de tweede in de derde klasse van de fondsbclasting te brengen. Hij vond daarbij steun van neer Jeronimuis en alleen bestrijding bij da s.d.a.p. en de v.d. en .werd dit voor stel na ampele hesprekin-g a-a-ngenoimen met 10 tegen 7 stiemmen. Z. h. st. veree- nigde de raad zich met het yooröt-el om uit de reserve van het clectrisch bedrijf f 25.000 en uit die der gasfabriek f' 10.000 te gebruiken voor het sluitend maken dezer begrooting, die daarna z. h. s. werd vastgesteld. Nadat de voorzitter de leden en de ambtenaren da.nk heeft gebracht voor de wijze van voorbereiding en 'behandeling der bcigrooting, hebben de heeren v. d. Feltz (c.h.) en Heemskerk' ,(a. r.) den wethouder hulde gebracht- voor de wijze waarop hij 23 uur lang de hegrootingsdis- cussies had geleid en voor zijn .uitvoerige beantwoording van de gestelde .vragen. De agenda bevatte nqg enkele andere punten. waa,rv.an alleen met Jhelb oog pp het late uur enkele van zeer ondergeschikt belang werden aangenomen z'. li.st. Z.ulk een uitzondering maakte dait om mede te werken aan een -extra, .uitkeering -aan de werkloozen voor het nationa-al cri-sisoo- mité. De overige punten werden aangehouden tot de, volgende; vergade-ring, die op 15 Februari ,a.s. zal -plaats hebben. De burgemeester van Kaïnpen naar Middelburg Naar verluidt zou de heer M. Fernhout, burgemeester der gemeente Ka.mpen, ern stig in aanmerking komen voor het bur gemeestersambt te Middelburg, alsopvol- ,ger van wijlen Mr. A. A. de Ve'er. 5 Juni 1919 werd de heer Fernhout ge ïnstalleerd ,als burgemeester van Kampen. Gedurende zijn ambtsperiode heeft- hij zich de achting en waardeering zijner gemeen- teUaren van allo richtingen en partijen weten te verwerven. Tal v,an ingrijpende hervormingen en de uitvoering vlan vele groota werken zijn op- zijn initiatief' ,tot stand gekomen. Zoo wist hijl -o-.a. in 1930 na langdurige raadsdebatten te be- werkltilligen, dat er een gro-ote opTuiming kwam onder de tallooze krotwoningen, welke Kampen „rijk" was. Bij het station Zuid werd in de plaats hiervoor een ter rein van 23 H.A. land aangekocht, dad door opspuiting bouwrijp werd gemaakt en bestemd voor woningbouw en fabrie ken. Intusschen is het zielental van Kam pen de laatste jaren aanmerkelijk' gedaald, waardoor bij' de gemeenteraadsverkiezing in 1931 het aantal raadszetiels werd .te ruggebracht van 19 op- 17. H-o-aae-er bur gemeester Fernhout bij' de Kampenaren gezien is, bleek bij- zijn koperen ambtsju bileum, toen tegen zijn zin de gemeentena ren hem een spontane en welgamettinje hulde, brachten. Zijn mogelijk vertrek zal dan ook met leedwezen worden tegemoet gezien. Dhr. Fernhout behoort tot de A.-R.-pa-ïtij. Voor de jeugdige werklouze r. Gisteravond heeft ten stadhuize onder voorzitterschap van den burgemeester een bijeenkomst plaats gehad van verschifende -afgevaardigden van stands-, vak- en j'eugd -organisaties, waarin de belang'en der jeug dige Werkloozén besproken zlijin. Ook de 'b'eide wethouders, de directie van gem.- w'erken en d-e directeur <ler Ambachts school waren aanwezig. Tenslotte is ©en commissie gevormd uit Vijff leden (dir. Ambachtsschool, dir. getn1.'- ■werken en drie leden uit de R.-K., Chr. en Soc. arbeidersorg.), die een plan zal uitwerken ter ontwikkeling en ontspan ning der jeugdige werkloozen. Steun aan den tuinbouw, Naar wordt medegedeeld zal ter uit voering van de Tuinbouwsteunwet door 'de veiling te Gïoes voor blau'w'e druiven, -platglaskomkomimers, roode, witte en -giöle kool }/2 cent per K.g. worden betaald en Voor tomaten 1 cent per Kg. Concert „Hosanna". Dinsdagavond heeft „Hosanna^ in het „Schuttershof' "geconcerteerd voor haar diverse begunstigers en huisgenooten. 1 Die opkomst had, zoo,als tegenWoprdig ineest het geval is, grooter kunnen Zijlu. Het korps' had een Zeer gevarieerd pro gram, dat mtet veel kunstvaardigheid en animo door zlijh leden Werd afgewerkt. iWeensche opcreite gezelschap'. Het beroemde Weensche operette-ge'Zel- 'sehap. directie Willy Gensch, dat dez'er dagen in Zeeland zal optreden (o.m. op jZ-aterdag te Goes( S-chouwhurg _,Sphut- tershof"), met Emmerich Kalman's mees terwerk Grafin Mariza" een geestige '-operette in drie. act-en, heeft oven-al in de groote i^teden 'een overweldigend sucdcs behaald. Die persverslagen züjh schitte rend. Wjij' laten liiei' e,enige volgen Handelsblad"E,en avond van charme, vlinderlichte eleigance, spel cn regie ten zteerste verzorgdopgetogen publiek. „Die Bijd": ,„Een sedert jaren onge kend operette-siuoc'es in de lioofdsitad een -overweldigend sucdes." „Die Maas-bode'-'Algemeene verrassing en -overgroote voldaanheid oven.' hetgeen dit gezelschap heeft geboden. „Oprechte Haarlem-sche Courant"! Een nieuw operette-gezelschap: dat voor de beste die op onze tooneelplanken ver schenen. niet hoeft onder te doen. ,De Gelderlander": Maria Karin is on getwijfeld een tweede Friedl Djotzh, waar mede Fritz' Hirscli de opp'erettenWerpld 'destijds heeft veroverd. „Groninger Dagblad"Dit operette-ge- z'elschap een van da beste ensembles." „Ons- Noorden": „Een voorstelling- die volstrekt niet achterstaat blij' die van Hirsch. Het -geheele gezelschap, bestaande uit 40 personen treedt hier op; ook de kost bare eigen decors w'orden meegenomen. Reeds voor f 8,40 pier maand kunt U zich thans een Philips radio-insfcalla,tia aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Hanswoert.. De gemeente-veldwachter J. Janso alhier herdacht gister den dag, waarop hij 35 jaar geleden in politiedienst trad. Toen Janse des morgens ter gemeente secretarie verscheen, werd hij in hat bij zijn van de verschillende gemeenteambte naren hartelijk toegesproken doo-r burge meester de Mul, die hem roemde om zijn plichtsbetrachting, trouw, vriendelijkheid -en voorkomendheid. Hij s'prak de wensch uit, dat veld wachter .Janse nog menig jaartje zijn dienst, die hem lief is, z'a-1 mo-gen ver vullen. De 'gemeenteambtenaren boden den jubi laris -een bloemstuk aa-n, terwijl de burge meester een zilveren potlood met inscrip tie overhandigde. Des avonds bracht SciieSdcgalm hein een serenade. Baarland. De Commissaris der Konin gin heeft met ingang van 1 Mei 13.33- 'op 'zlijh gedaan verzbek aan den heer M. Oudeman eervol ontslag verleend als ge meente-veldwachter. 's-Gravenpjlder. Woensdag Werd al hier door notairis Jonken-te pjublieb ver kocht een Woonhuis en erf groot 1 Are *■70 c.A. aan Cornells dc Jonge tej Ka- pelle voor f730. 'ft1 1-' 's-Hcerenhsek. De Raad dezer gemeente kwam in openbare vergadering 'bijeen op- Zaterdag 28 Januari 1933 des voormid- dags ten 9 uur. Afwezig het lid A. Menheere. Toegelaten wordt nadat zijne ge loofsbrieven zij-n onderzocht de he>er L. Stiokx als raadslid. Deze legt in han den van den voorzitter de vereischte ©eden af, terwijl de burgemeester hem miet ©eni ge passende woorden toespreekt. De heer L. Stokx zegt den voorzitter vo-or zijne woorden dank en zal trachten ten goed Raadslid te worden. Hierna houdt de voorzitter zijn Nieuw jaarsrede, omdat dit de eerste vergadering is van 1933. Over de crisis wil Spreker niet te. ve-el zeggen. Ook on2e gemeente haei't hiervan veel te lijden, getuige het gro-ote aantal ingeschreven werkloozen dat meer dan 75 bedraagt. Toch moest minder over de crisis gesproken worden en meer bedacht de middelen om deze te -bestrijden. De werkgevers zijn er, te veel op- uit om minder werkmenschen in dienst t-e ne men, terwijl zij eiken dag en ©lk1 uur van den dag moesten bera-men op welke wijze meer arbeiders in het bedrijf ge bruikt kon worden. Wanneer dit in deze omgeving gebeurde dan was de werkloos heid voor een groot gedeelte opgelost. Ook de arbeiders moeten alles in het werk' ■stellen om conflicten t-e voorkloimen en hun werk dusdanig verrichten dat 'dc werkgever met plezier meerdere arbeiders aanneemt. De burgemeester spreekt er zijne groote voldoening over uit dat de arbeiders in onze gemeente scums wel in tegenstel ling met and-ere gemeenten kalm icn vooroceldig het zware lot der werkloos heid dragen. Betocgingen en massale gang naar het Gemeentehuis komen hier niet voor. Deze gemeente doet al h-et mcgelijlfe om te voorkomen dat anmoede- onder de werkloozen gaat heersehen, maar omdat de gemeente te klein is -k'unn-en moeilijk werkoojecten gevonden worden, bovendien beschikken we over weinig kasmiddelen, daar inkomsten ui-t belastingen inik'rimpen. De voorzitter hoopt dat 1933 voor s-Heerenhoek een goed jaar mag worden. Het lid West-erweele dankt de voor zitter namens den Raad voor de gesproken woorden en hoopt dat 1933 ook voor heim en zijn gezin een goed jaar moge worden. Dat de menschen hier rustig blijven is wel in hoofdzaak te danken aan de poli tiek door B. en W. gevoerd en de kalme en vriendelijke wijiz-e waarop de burge meester de menschen - te woord staat -en helpt. Wethouder Raas dankt den voor-; zit-ter voor d-e waardeerende woorden, ge sproken over de werkloozen. Spreker durft t e verzekeren dat in deze gemeiente wel bijna- nooit een massalen gang ya|n werkloozen naar liet gemeentehuis gehoiu- den zal worden, omdat zij' weten hoe de burgemeester hunne belangen behartigt zoowel in het college van B. -en .W» als in den. Raad -en wel overeenkomstig eene Katholieke Soiciale gemeentepolitiek', zoo- als deze in da R. K. Staatspartij .wiordt voort-gestaan. Spr. lze|gt dan ook dat de verhouding in het co-llege van B. en iW. niets te wensehen overlaat. I l De notulen der vorige vergadering wcraen zlonder aanmerking met algetoee-j ne stemmen vastgesteld. i het voornaamst© ingekomen stuk' is een schrijven van heeren Ged-ep. Staten van Zeeland, waarin -zij mededeelen dat van hunnentwege kas en 'boeken, vain den gemeenteontvanger -zijn gecontroleerd, welke controle t-ot geen aan- -of opmerking aanleiding heelt gegeven. Uit de ingekomen -stukken blijkt, dat zoodra mogelijk met de ©leotrificatie der pcrceelen buiten de kom izal worden be gonnen. Het bekende adres yan den Raad van Ambt-Hardeub-erg wordt voor ken nisgeving aangenomen. Adhaesie wordt betuigd aan liet -adres van heeren notaris sen -en advocaten te Goes betreffende, het Kant-ongerecht- Goes. Vastgesteld wordt de vergoeding 1931 ex art. 101 Lager, Onderwijswet en voorschot op deze ver goeding voor 1933 naar ©ene uitgaaf van 1'10,15 per kind. De rekening 1931woirdt overeenkomstig concept voorlo-opig vast gesteld. Hierna sluiting. Sint Kruis. Op 21 Jan. j.l. had .te Middelburg -een conferentie plaats tius- -schen den Comtnusarsis der Koningin en B. en W. benevens -een paar raadsleden van Sint Kruis. In deze- "bijeenkomst heeft tie Commissaris 't verlangen te kenn.n gegeven, dat hij va,n den gemeen teraad een beslissing verwacht, waiarbij dez-e zich neerlegt hij zijn beslissing van 26 Maart 1932, naar aanleiding waarvan de Commissaris dan een neutrale com missie van drie deskundigen zal aanstel len.' om de drie hoofdbezwaren van Sint Kruis tegen de goedkeuring van den kei weg naar Aardenburg te onderzoeken en daaromtrent heslissen. Deze drie hoofdbezwaren zijn: de niet aan de eischen voldoende keien, do onvol doende tonromdt-e van den weg, en de slechte rabatten. Om tot gewensclite beslissing te- komen, is in de raadsvergadering va-n 27 Jja.n. do kwestie breedvoerig besipr-alfen, doch hij' stemming over een vo-ors'tei van den heer De Bruyne, om zich hij- "d-e beslissing van den Commissaris der Koningin neer te leggen, staakt,en de stemmen, zoodat nog maals over deze kwestie Zal worden ge stemd. De 'burgemeester witte zijn spijt over het verloop dezer stemming. De raad besloot het onderhoud van den keiweg in den Koningin Wilhelmina- weg in 1933 voor rekening der gemeente te nemen, daar de polder Beoosten Bede onbewust de laatste jaren die ko-sten al leen gedragen heeft. i. L' I f Op een desbetreffende vraag zal aan den Directeur der P.T.T. bericht worden, dat de postbestellingen do-or de naaste wij ziging niet geleden hebben, doch zal ge wezen worden op de Wonschelijkheid om het kanto-or nog van 's avonds 77'/2 uur open te stellen, daar alle andere unen onder arbeidstijd vallen, wat voor velen bezwaren medebrengt. Axel. Gisternacht is alhier in een wa terput opi een weide achter haar woning nabij! Drieschouwen, opgehaald het lijk van de bijna 50-jarige alleenwonende on gehuwde A. C. D. Men gist dat het lijk ongeveer 4 weken in dien put heeft ge legen. Daar de woning gesloten wa-s, veronderstelde men, dat- zij' op familie bezoek was, zoodat zij niet werd vermist. Die ongcluh'sbe-ot. Deze week hebben Geil. Statiën van Eeelari'd, aldus meldt men aan het „Han delsblad", een proeftocht gemaakt met de nieuwe ferry-boot „Prins Hendrik", ber stemd voor den provincialen st-aombo-ot- dienst op de West-erschelde, welke boot 1-eeds sedert ge.ruimen -tijd in de vaa-rt had moeten zijn. Het hoofddo-el van den tocht was, na te gaan of het op- en afladen van zwaar beladen wa-gens mogelijk wlas. Zoo wel te "Walsoorden als te Hansweert wer den proeven genomen, die echter te Hans- weert moeilijkheden met zich brachten, doordat het schip- teveel slagzij maakte. Ook in da haven van Temeuzan werd aan den ponton van dein provincialen stoombo-otdienst een schade van -enkele honderden guldens veroorzaakt. De ferry-boot is naar de Kon. Maat schappij „De Schelde" teruggekeerd. Autobuidiensteu in Zeeland. Op 1 Januari 1933 waren er in Zeeland totaal 69 autobusdiensten (vrj. 79). Deze waren over de verschillende deelen der provincie als volgt Verdeeld: Tho-len 3 (3), St. Philipsland 1 (1), Schouwen en Duiveland 4 (4), Noord-Beveland 4 (5), Walcheren en Zuid-Beveland 7 (7), "Wal cheren 4 (4), Zuid-Beveland 23 (26), Zeeuwscli Vlaanderen 23 (29). Alg. Verg. Centr. Bureau der NeJerl. Veilingen. Op bovengenoemde Ibljfeenkomst heeft de voorzitter der provinciale Zeeuwtec'he do(m- missie de volgende rede uitgesproken De Provinciale Commissie van Zeeland, moet bij] 'dezien tot haar leedwazien, haar •groote ontevredenheid uitspi eken pver den .arbeid verrieht door het Dageliijjkaeh 'Be- tet-uur van Het Centraal Bureau der Vei lingen in Nederland. Niettegenstaande alle beloften ha,ar ge daan door den voorzitter, den heer Val- «tar, is er niet in het minst tegemoet ge- komen aan de ztoo vaak, Ejoowel schrifte- Onve rd n aagz'aamheid. Ons „Kraaiennest:je" tegen de beschuldi ging van onverdraagzaamheid, welke de socialistische pers aan het -adijas der katho lieken blijf herhaling richt heeft de aan dacht getrokken van ©en katholiek-gJJ organiseerd transportarbeider, die zich ac eoord verklaarde met ons- verweer en het gloeiend eens Was met de getrokken con clusie dat niet de Roomlscihien maar de S.D.A.P.-ei-s sukkelen aan boycot- ©n uit- eluitingsneig'ingen. Deze werkman Zond ons tevens een. knipsel uit het weekblad de „R.-K. Transportarbeider", bevattende een pittig artikelje over de bekende tactiek van ,rood of geen brood.'-'- W-e ontleenen er het volgende aan: „E.en aantal jaren gel-eden maiakte dc leuze: rood of geen brood!, npjgl al opgang. Daar, waar de moderne of socialistische vak-organisaties het voor het zieglgen had den werden de R.-K. en Chr.steiliijke organisaties niet erkend cn de niot-socialis tisch georganiseerde arbeider meermalen voor het feit gesteld zich rood te orglani- -seeren -of anders werd door het andere 'personeel met. hem niet nieer gewerkt. Wij zouden te dien opzichte wél enkele frappante staaltjes van deze socialisti sche terreur kunnen geven. Men denke maar eens. wat onze organisatie betreft, aan onze vrienden in Harlingen, hoeveel beroerdigheid zlij; gifhad hébben, voor en aleer zij als roomsehe arbeiders zich ook roomsch konden organiseeren. Met dat optreden van de socialistische of, met den meer gebruikelijken naam van mo derne vakorganisatie van thans, is het, hoewel cenigszins gewijzigdniet veel be ter ges'teld dan vroeger. Alleen gebruiken zij! een andere tactiek, namelijk: w'anneer de confessioneele organisaties een bedui dend aantal leden, werk'z'aum in een be paald bedrijf minder georganiseerd heb ben dan de modern© organisatie, dan wei geren de van democratie overvloeiende besturen van de moderne vakbonden met de -werkgevers "ie onderhandelen, wanneer de vertegenwoordigers der R.-K. of Chris telijke vakbonden ook aan die -besprekin gen Zouden deelnemen. Om eenige voor beelden t-e noemen wat betreft he[K transportbedrijf. Die -actie voor de Zeelieden der koop vaardij. De centrale bond weigerde on? en den chrisjtelljk-en bond te erkennen, omdat wij) 'in dat bedrijf geen hondefd-! tallen leden georganiseerd hadden. V-oor de Rijfnvaart. waar onZe-pptsftie bé- -duidend beter is„ weigerde men eveneéns met ons samen te werken,, evenmin dulde men onze aanwezigheid aan een en de zelfde tafel met de Werkgevers^ In IJmuiden is het al precies het zelfde. 'Over veel havenarbeidm-S| en kollen- •werkers beschikken wij! niet in IJmui den. dat D waar, doch losse cn vaste vischknechts hebben wij! nog al eenigen georganiseerd. Toch kon de IJmuider Fe deratie. aangesjoten bijl' -|fen centralen Bond van Transportarbeider^, ons niet dulden b'ij de onderhandelingen met de werkgevers. Men ziet. er -wordt tegen woordig een ander© 'tactiek' gevolgd dan vroeger, docli op de keeper be.^h-oiuwd, komt- het op hetz'elfde- neer. Rood of geen brood, blijft de leuz'e van d-e, moderne vakbeweging, <al zegt z'ijj het niet ronduit.'! 'Men ziet dat een ©n ander zich „waar dig"' aansluit bij de staaltjes welk© wij' over de roode onverdraagzaamheid naar voren brachten. Nog weer -sjcherper komt het thans tot uiting, dat de socialistische pers het aller laatst recht heeft om 'n ander van on verdraagzaamheid te betichten. Het bijkans^ klassieke gezégde: .zijsteke de hand in eigen boezem" is hier wél op haar plaats. UITKIJK. lijk -als mondeling, kenbaar gemaalktg' ver langens. I Het gaat hier om Zeer ernstig© Zaken. iWüj maken deel uit vau da Veilingsougtani- isatie iu Nederland aan wie wijf de be hartiging onzer belangen hébben toever trouwd ©n willen, dat er dan ook' organi satorisch gehandeld wordt. Tot op dit ©ogenblik is hiervan in geen, enkel opzicht iets gebleken. i De geheele Tuinbouwwet is afgekon digd zonder dat met da verschillende stre ken in ons land overleg werd gepleegd. Dit kan toeh niet anders danfoutieva uitkomsten geven. Hoo is het nu toeh mogelijk om een goede steunregeling in het leven te roepen. Zonder dat vooraf overleg is gepleegd met de verschillende districten in ons land, terwijl bovendien nog vele tuinders 'buiten de organisatie istaan'?. I I Dit alles getuigt toch zeker niet van oordeelkundig inzicht om hulp te bieden .aan de Nederlandsehe Tuinbouw iu deZa m'oeilijket ijden. Het is ons meermalen opgevallen, dat ér besluiten genomen Zijfn zonder overleg 'te plegen, terwijl men zélfs de toestan den in de verschillende str.eken niet eens kende. Ziet men dan eens een oogenblik naar de drie Centrale Landbouworgani saties in ons land, wat daar gedaan wordt en reeds bereikt is. W]ij| kunnen toch op vele goede resultaten zien, welke door de verschillende Landbouworganisaties zljln ■verkregen. Heeft men cenigszins kennis genomen van de werkwijlz'e der drie Centrale Land bouworganisaties, dan valt het direct op, dat van onder af aan organisaitoirisoh' te Werk is gegaan, terwijl het Centraal Bureau er juist naar gestreefd heeft» onze provinciale cé-mmissie Zooveel, mjoge- lijk uit te schakelen. Wordt er op déze manier gewerkt. Zoo valt toeh niets ta bereiken. -Waarom is bijf de voorbereiding van da .plannen, Zooals deZe vergadering ook 'weer voorgelegd Zijn, vooraf geen overleg

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2