NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c c POEDERS Bta'SS&BM. 'i T"*°' DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS j J Een kostbaar bezit RANT ERIJ 'AND FEUILLETON In twee werelddeelen. BUITENLAND BINNENLAND invloed Edstrij'den- algemeen ook het Ixiitei' moe- l.ntal toe- lu' iZatejrf- 1 bezoekers |men dppr D|ijfós|brp de ÏOPOO lid en, zich tkampioen- niet mee. pdA. v, Iten. aten. I ka. Iten. I; 9e 11'st. 119273 19531 19586 15868 21915 |0015 10365 13-921 15978 fcziasj Pieter en Dina de. r.lia Albricht, llriirai Martha lie Laat, 23 j, |#i 23 j. j'd. i: ,W. A. geh. met wed. van pi j. z'.; I. J. |M. Tli. Slifo- luwdDinge- la Kolie, 21 j. I^cins, z'.v. Jo- jWjlhelmma v. Kubregt brtrjiida jWol' I ailippina, d.v, Idrika Johanna I 1 1 f 12 d. zi.v. Din!- Inilipse. per doos vau Rureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; rn Tnn fnferlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregeiprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN t* De ontwrichte wereldhuis- houding. Hoewel niet in den handel verkrijgbaar gesteld, heeft het- door de direotiee van do Nederlandsch—Indische Handelsbank en N ederlandschIndische Landbouw Mij. samengestelde boekje over den invloed der wereldcrisis op de Java-suikerindustrio niettemin in breeden kring de aandacht getrokken. In menig opzicht doen de op merkingen hierin over den algemeenelE toestand denken aan die, welke de presi dent van de Nederlandsehe Bank1 in zijin verslag maakte. Ook.1 de samenstellers der onderhavige brochure geven blijk van een gezond inzicht in de eigenlijke oor- zaken der huidige crisis, welke men, naar zij zeggen, niet vergelijken 'kan met cri ses van vóór den oorlog. Thans heeft men namelijk te maken met verschijnselen, die op wijzen, dat het economisch leven een T andere richting .uitgaat dan vroe- ger. 1 Het internationale protectionisme heelt heeft veel, zoo niet alles op zijn geweten. Voor de vele politieke maatregelen is de wereldvraag naar goederen, die zich vree- ger in de richting van den export-produ cent had bewogen, meer en meer afge leid naar het nationale bedrijfsleven. iWat dit beteekent, zou geen betoog behoeven, indien men allerwege slechts eenig begrip voor de awards van den vrijen handel toonde. Maar dat dit begrip vrijwel overal ontbreekt, blijkt wel uit de beschermende maatregelen der verschillende regeeringen, welke in dezen immers niet andei's dan als de uitvoerders van den .algemeenen volkswil zijn te beschouwen. Door die maatregelen wordt het thans mogelijk, da.t in het eene land het productie-apparaat wordt uitgebreid, terwijl in een >nder land, waars de productiekosten, op zich zelf beschouwd, zelfs lager kunnen zijn, de productie moet .worden beperkt. .Zóó ernstig ziet de directie der Indische Han delsbank de gevolgen van de protectie in, 'dat zij meent te mogen veronderstellen, 'dat de afneming van de vraag, welk'e bij 'da groep, der gïjoote expiort-|p|raducenten dekking zocht, blijvend dreigt te worden. Interessant zijn in dit verband de be schouwingen, welke men aan het vraag stuk aan de wereldmarkt wijdt. Door het op de spits gedreven protectionisme is de heteekenis van de zoogenaamde „vrije wereldmarkt" steeds minder gewoTden. Want niet alleen, zoo. merkt men op, is net aantal producenten, dat op de wereld markt aanbiedt, beperkt-, ook hat ajantal consumenten, dat |aldaar dekking Zocht naar zijn behoefte-bevrediging, 'is ver minderd. De wereldmarkt is thans inge krompen tot een markt van productie overschotten, van saldi. Men bedenke, aldus lezen wij, dat naar mate da vrije handel plaats maakt voor beschermden handel, er een zoodanig prijsverschil in de verschillende landen ontstaan Zander 'dat dit door onderlinge uitwisseling, kan (worden uitgewischt dat de wereldp(rijis zijn stimulaerenden of remmen den invloed op consumptie en productie dikwijls niet eens kan uitoefenen. Men zij er daarom op bedacht, zo-o waarschuwt men, dat eenig inzicht in de verhouding tus-jcben vraag en aanbod slechts kan worden ver kregen. door den wereldprijs te beschou wen w samenhang met den prijs opi de locale markten. Prij..s, zegt men, heeft tegenwoordig een locale beteebenis en wel in zoo overwegende mate, dat men bij het ojanaken van nationale indexcijfers zou bemerken, dat „de lage prijsniveaus van heden in menig opzicht slechts, schijn zijn alleen voor den exportproduoent en den zich op de vrije wereldmarkt dekkenden consument zijn zij. reëel." Het zou te ver voeren, te deZer, plaatse er» samenvatting van deze zeer interes sante beschouwingen te willen geven. Wij zullen volstaan met bovenstaande aan- op succes. 70 Ze hadden zich in Ivuïi .kamertje ver-, borgen, toen de vreemde man binnen- ik wam, maar nn staken zij de nieuw Sjgie- riga kruilabolletjes door de deur, die o«p een kier stond. Allerliefste kinderen inderdaad, en het was hem als een steek door het hart. Het was hem alsof Servaas, FrenSken en An tieken, op eens voor hem standen. M eldra waren zij bij hem en klauterden zi,® knieën en liefkoosden hem. Zij Zagen er uit als bloeiende roizen. De woud- lucht, dat zag me®, en het leven in de Vrije natuur had die rozen op- hun wangen gepenseeld en dat snoetige in hun blauwe kijkers gelegd, en zij stelden den vreemden man allerlei vragen. ii^ijt gij van hier of komt gSf ook' uit Holland? Wij. komen uit HeSLd, kijk maai eens, en de oudste haalde een ka- techsmus voor den dag, - „lezen kan ill a maar vad(Sr iwrt «r mij' in en thuis. D' dii U da van iei een ileinea Katedhis, mus op zij® kmeen, e® toen hij opkeek en hallagen, waaruit duidelijk moge blijken, hoe ingrijpend de 'toestand allerW'ege is veranderd. Tegenover dit alles is de macht van den producent van één artikel slechts gering. Alle tot nu toe genomen maatregelen, -zonals internationale afspra ken, pióscvereenkomsten, productie-beper kingen, maar bovenal maatregelen van be schermenden aard, ZQoals eontingenteerin- gen ro tarief'verho.o,gingen, zij hebiben niet mogen baten. Het kwaad zit veel te diep, dan dat het met zulke eenvoudige mid delen zou zijn (uit te rukken. Wal de wereld op economisch gebied noodig heeft is vrijhandel. Niet den een- zijdigen vrijhandel, waaraan sommige ma niakken of zakelijk geïnteresseerden ons land zouden willen opoffeifren, maar den internationalen vrijhandel op eerlijke con- currentie-basis. DUITSCHLAND WEDEROM RIJ KS I) AGO NTB FADING. De onderhandelingen van het nieuwe kabinet met het Centrum!, zijin, zooals te 'verwachten viel opl niets, uitgeloopen. 'Die regeering kan daarom niet op een meerderheid in het p'axlem'ent rpk'enen, waarom Hitier het weea- eens m'et nieuwe verkiezingen gaat probeeren. Iioe lang zal dit afkeurenswaardig Spel nog duren 1 D: e verordening van den R'ijlk spir es i dent. Nadat de rijkskanselier en de viee- kanselicr den Riijlks'p resident, aldus meldde Wolff gisterenavond, rapport haddein uit- den uitgebracht over de. onderhandelingen met het Centrum' heeft de Rlijkslpiresident de volgende verordening afgekondigd be treffende ontbinding van den Rijksidag. Nadat de vorming van een tot arbeid in staat ziijlnde meerderheid niet tajogelijk is gebleken, ontbind ik op grond van .art. 25 van de rijksgrondwet den Rijksdag, opdat het Diuitsehe volk doo,r verkiezing van een nieuwen Rijksdag zich uitspreke over de vorming van een regeering der na tionale aaneensluiting. Tegelijk zijn door een andere veror.de;'- ning de verkiezingen op 5 Maart vastge steld. In den kabinetsraad, die gisteravond plaats had, heeft do rijkskanselier een be roep op het Diuitsche volk Vöorgelezén, dat door alle rijksministers Werd goedge keurd. i Communistische beroering De communistische pers in het Roer gebied publiceerteen oproep van de dis,- trictsjeiding K. P. D., waarin o.a. gezégd wtordt: „Legt de bedrijven isjfcil. Ant-I Woordt direct op den aanslag van de fascistische uitvoerders van de® staats greep met staking1, met staking opi grootp schaal, met algemeane staking.'.'. Ook in manifesten wekken de feomfai(unis-. ten tot algemeene staking op, doch behalve enkele onhete-kenende ongeregeldheden wordt nergens, aan hun parool gevolg ge geven. Te Espen is de voor Woensdag 'aangekondigde communistische betooging door den politia-presjdemt verboden. Naar aanleiding v,an den communlsti- sehen stakingao'proep. schrijft de sociaal- democratisphe pers ia het Roergebied o.a. dat de Duitsche arbeidea-sklasse de paro len der K. P. Di. niet zal opvolgen. Het staat vast dat de sociaal-democraitie en de moderne vakbonden hun eigen sjrij.'dme- thode hebben. 'Zij; Pesphouwen de alge- hieene -^taking niet zboals dei communisten als een goedkoop© politieke reclame, doch v;oor hen blijft'de algemeene ^taking het uiterste middel. zag, Meester Dorrens iu vadens kleeren gestoken, lachte hij! „Net vader! Zeg, hebt gij. ook' kinderen thuis? Dat hier is Fransken, dat is Maijken, en ik ben de oudste, ik heet' Rertus." Meester Dorrens meende docnr den gxond te' ziniken. s 1 Elk woord boprde hein gis een dolk' in iiet hart. j Hi| wist niet hoe zich te houden en dur.de de kleinen toeh niet van zich afwerpen. „Maar wij zijn heel hragf, is niet Vader en met Moeken? Heel braaf en wij bidden eiken morgen en eiken avond, en Zondags veel, heel lang, heel lang, w.ant daoi is het ook Zondag, en dan'bidden wij ook) voor vadea- en moeder, niet waar, Prens- ken, .Maajken En toen na een wijle: „Zeg eens, biddetn uw kinderen thuis 'bij u ook! voor iui?" Meester Darrens kon niet meer, ge tranen sprongen hem de oogen uit. Maar de kleinen wischteu ze weg met hunne kleine handjes. _.,,Niet huilen moet ge, noen! dat kan ik! ■niet zien. Vader en Moederhuilden ook' vroeger dik'wijls, maar wij zijn zoo braaf' geweest. ,dat^ ze nu nooit ineer .bedroefd zij®, en dat is beter, veel' heter. „Laat den man met rust," Sprak' de ernstige stem van den vader. Hij heieft O n g e r eg)el d he d e n. Eergistcrniorr.gu.il werd o'p de Glacis Chausjieé te Hamburg opp een politie-auto ges,choten. Die politiebeambten beantwoor den het vuur en sjaagde® erin drie man nen te arreSjteeren. Op twee hunner weTd een geladen revolver gevonden, terwijl In de buurt vier geladen revolvers en onge veer 70 'patronen gevonden werden. Die aangehoudenen wiaren allen communisten. Met het oog op de communistisch'© on geregeldheden hebben de .politie-autoritei- ten te Hamburg de comon^nistische demta- stratie. die Dinsdagmiddag op het Lübee- ker Torfeld zou worden gehouden, we gens gevaar voor de openbare veiligheid verbóden. Te Wilhelméliurg is een menigte van ongeveer 500 perspnen het raadhuis binnengedrongen. Met groote moeite slaag de de politie er in, de menigte met dm gummistok uiteen te drijven. Te Moers hielden gisterenavond de nationaal-spcialisten een fakkeloptocht ter eere van Hitler's, benoeming tot rijks kanselier. Op een hoek! van een^ straat werd de troep ineens, met revolverschoten ontvangen. Er moeten Wel 60 of 70 sche ten gelost rijrn. Vier Hitlerianen werden gewond. Twee hunner moesten naar een ziekenhuis gebracht wprdeu. Die daders zïj'n ontkomen. !Te Breslau is een communist door 'de politie doodgeschoten en een ernstig gewbnd. Persstemmen'. Do Nationaliiberale Correspondenz! con stateert met voldoening, dat de "buiteh- landsc'he pblitiek onder leiding van voh iNeurath blijft en dat ook von SbhWerin Krosigk ziijh functie behoudt. Dit reöht- vaardigt de verwachting, dat bok de plosi- tie van rljksbankjjresidcnt dr. Luther als hoeder der Dpitsche valuta niet in ge vaar is. i j 'De Erankfurter Zeitung noemt de nieuwe regeering'de eigenaardigste, welke D.uitschland ooit heeft gehad. De Hamburger 'Nachricfaten (nat. ^oe.) Bchrijït dat het nieuwe kabinet den weg zal effenen voor het overwinnen van het systeem van Weimar. De Beiersche Volkspartei Kor^espon- denz (k'ath.) schrijft o.a.: Het nieuwe en buitengewoon pijnlijke in dez!e pre- tsidentieele. oplossing is, dat de Rlijkspresi- dent thans; de maclif heeft gelegd in han den van een partSjfaan van het huivert ste water, die slechts één doel kent, n.I. de positie van ziijh partij te versterken en zoo mogelijk' uit te breiden tot een partiijheerschapipij over de staat. Vooi; Adolf Hitler is de oplossing in tegen spraak met ziijh tot dusver ingenoimfen houding. Hij' is thans kanselier van het Harzburg- feche front geworden en heeft zich daar mede begeven in de lijin van de politiek van Hugenberg. Von Papen heeft de, kaarten z'oo geschud, dat slechts deao minderheidsTegeei'ing met presidentieel ka rakter in Dluitseh natdonalen zin te voor:- tschïjh kon kbmen. Een parlementaire re geering onder Hitier zlou volkomen moge lijk geweest zijn. Centrum en Beiersche Volkspartij' waren bereid bij een concen tratie der krachten in den zin van een nationale con tentratieregeering mede te werken, onverschillig wien de leiding van een dergelijke regeering ri>u worden ge,- geven. Diesondanks heeft'von Papen gee nerlei contact gezfoeht met Centrum 6n Beiersche volkspartij1. Zoo blijkt reeds op den geboortedag der regeering Hitlerl hoe- zteer zlij' naar de pijpen van Hugenberg moet dansen. Mochten pogingen gedaan ■worden centrum en Beiersche volkspartij' te vinden voor een dulden der Harzbutjg- Bche oplossing dan kan men daarvan nau welijks succ'es verwachten. Ofwel men geve den beiden portSjén een invloed in de nieuwe regeering in overeenstemming ook' kinderen en lieve kinderen thuis, dat ziet gij wel, en heeft ize misschien niet mee kunnen nemen zooals .wij' m drieën hehbon kunnen doen. Hallol nu is het-goed, zoo still Weldra is het elten klaar en dan moet ge naar bed, dat weet: ga wel." Weldra dampte het et«n opi de tafel en allen zetten zich aan. In den beginne wilde het meiester Dor- rens niet recht smaken, maar weldra, vor derde de natuur harerechten en tastte hij dapper toe. j I Ein toen, eer de kinderen slapen gingen, knielde de moeder met hen neer, en hij hoorde dezelfde gabedekéms, die hij eens gestameld had em gebeden op den schoot rijmer moeder en die zijn brave vrouw, zijn' Anneken, oojkHzijm kinderen leerde, al was bijl de laatste daige® van haar leven er ook weinig bij' geweest. Dan zat hij immers altijd te luisteren naar den langen Amerikaan, de oorzaak' van zijn ongeluk. En daarbij, bleef het niet. De vader nam den kleinen k'ateohismuis, waarvan de kleine Bertus gesprokén had, om verhoorde de beide oudsten over het geen zij jveten moesten, terwijl klein Mafij- keu van Moeders schoot afgleed en op da knie van Meester Dorrens klauterde; waar ze weidra in' slaap viel en 'rijn her inneringen overmanden hein zocuzseer, dat van zijn diep gebogen hoofd, de tranefn op met haar heteekenis en de verantwoorde lijkheid die zij daarmede op rich zouden nemen, of wel men aanvaardej de politieke wijsheid van Hugenberg, welke culmi neert in de uitschakeling van alles, wat op een of andere wlij'ze naar Katholicisme ruikt. i FRANKRIJK Het nieuwe Kabinet gevormd. Het nieuwe ministerie is gevormd. D'a- ladier behoudt de portefeuille van ooaJ- ïog, die Mjl ook' iu het afgetreden kabinet had en wordt voorzitter. j Dé voornaamste funetionnarissen ziijh; Premier en oorlog: Paladier. Buitenlandsphe z'aken: Paul Bonebjur. BinnenlandSjChe z'aken: Chautein'ps. Financiën: George Bonnet. Begrooting1: Lamoureux. OorlogspiarineLeyghes. Koopvaardij': Frot. OnderwlijfsDe Monziet. 1 Arbeid: FranQ-ois^Albert. 1 i Tweede Kamer. I O verzfio'ht. Dinsdag kwam' de Kamer weer 'bïjfeen. ■Het eerste werk was de behandeling van de wïjlziging der Kieswet. Ingrijpend was die w5j[ziging niet. Zij komt neer op del toevoeging van een nieuw artikel, luiden de: „Voor het toekennen van de overblajf- vende plaatsen komen, behoudens in het geval in den volgenden zin. bedoeld, niet in .aanmerking: bij' ëen verkiezing van de is een doos of tube „Zij"-Crême. Zij be schermt Uw gelaat even afdoende tegen guur herfstweer of felle winterkou als een warme bontmantel of behagelijke pels het Uw lichaam doet. leden der Tweede Kamer en de Provinciale Staten, lïjfsiten, wier 'stemcijfer lager is dan de kies!deeler en listen, 'die na toe1-' ■kenning van een plaats)' een gemiddeld aantal stemmen van minder dan 90 pet, van den kieskleeler per toegekende plaats zouden aanwjjjzen; bij een verkiezing van de leden van den raad, Fijlsten, wier stem,1- oij'fer lager is: dan 75 pét. van den kiesj- deeler". Verscheidene leden kwamen nog met eenige 'wenschen en bezwaren naar voren, die ook ai niet van groet gewicht waren. .Wij! noemen slechts het verlangen van dhr. Beumer om invoering van een waar borgsom voer alle partijen welk© een lijist indienen. Diezé waarborgsom wordt verbeurd wlanneer den kiesdeeler nietge haald wordt. Minister Ruy.s zleide op verdere wijfzi- gingen niet te uilen ingaan. Sipir. wlas van oordeel dat dit ontwerp niet tegen de kleine partïjfen ingaat; althans "is dat 'het doel niet van de regeering. Er is' aan gedrongen op een regeling inziake een cau tiestelling, in Engeland is een dergelijk stelsel historisch gegroeid. Gesteld, dat het hier werd voorgesteld, 2ou dit dan niet weer worden uitgelegd als' een po ging om de kleine partijlen, tegen te gaan?, Het is ook heel iets anders, in te gaan tegen kleine .partijlen met een bepaald begin iel, dan tegen allerlei groepeefingen.' zonder ernriig 'belang. Slpir. zal zich ook niet Wagen .aan appreciatie van de vraajg 'of kpeciaal bijf- groote partijen eir wel sprake is van verband tusschea gekozénen en het kiesdistrict, Dft is wel een feij echter, dat de groote partjijfeu het meeSte IzSjide hebben gesponnen bij de evenredige vertegenwoordiging. ,Wat het stelsel "van het stamtalen bij! volmacht betreft, dit moet tot 'het Strikt 'noodz'akeljjjkë Worden beperkt. Die grenten m de blonde lokken der kleinen vielen. Die. diepe ontroering ontsnapte niet aan de moeder. Zij' wenkte haar man, greep de kleine en bracht de drie kinderen naar bed, die bij het afscheid nemen nog zeiden: „Wij zullen ook' vopr ju bidden, met nw kinderen thuis." 1 Toen waren ze ajleen. 1 1 j Maar Meester Dorrens bleef een go- sloten boek. Da,ar plaagde ham maar eene gedachte, dat hij herkend zou ,jvorden. Maar het licht brandde niet helderen bij het vuur ging hij' niet. ritten, hij" was nu bekomen en warm genoeg. i De man maakte echter geen geheimèn, nit niets wat hean betrof. Zij n geschie denis was die van vejlé landverhuizers, bedrogen, misleid, verraden, geplunderd als hij', ook hij was een slachtoffer der cotngresdieven. Maar hij had toeh genoeg overgehouden van rijn gejld, de opbrengst van de goederen van rijn vfeouw en van hem, om zich hier met het moodige vee te vestigen en het ging hem betrekkélijlk goed. Hij. zou morgein den .akker eens zien, en zijn vee en rijn kippen. Hij incest wel alle® taanelijlk' goedkoop van de hand doen aan ronddrekkende koop lieden, maar hij hield toch steeds over en «paarde wat hij' kon, want van teruig te keeren naar Haren, neen dab niet, vooraleer hij met eere en als een gemaakt hiervan moeten nauwkeurig rijlii "bepaald. Het verdeden van Amisjterdam en andere groote steden in 'kiesgéméenten is een, denkbeeld, dat valt te overwegen. Van d« regeering is, geen voorstel te verwach ten om den stemplichtte doen vervallen, Gistermiddag werd eerst een vooirstel-de bisser om de Indische begroeting te be-- handelen vóór het obtwerp-weeldevertes 'ringslbelasting verworpen met 6019 st, (Comm., S. D. en de plattel. Braat). Voortgezet werd de behandeling! van de wijziging der Kieswet. De heer v. d. Bergh (S. D.) verdedigde een amendement itot het instellen van Oen systeem van voorstamminig, ter bestrijding van den nuttelooiz'en last yan allerlei dwergpartijitjès. Minister Ruys de Beerenbroiuek noemde het amendement een staatsrechtelijke labo ratorium-proef. In de praotijk zijn daar aan verschillende bezwaren verbonden. Bo vendien is ex een bezwaar tegen Fiat amen dement. wegens de kosten. Ook van andere zijde klonk' zulke .af doende eritiek tegen het zonderlinge; voor- «stel, dat dhr. v. d. Berghe bet tenslotjte introk. Dlaarna kwam dhr. Beumér (A.R.) miet teen amendement tegen den sbeirnjpRcht, walt mét 4932 stem/mea verworpen wei'd. Met de A.R. stemden alleen socialisten en ooministen voor. I Hierbp verdedigde dhr. v. d. Berjgh p.D.) een amendeiment ter volledige door voering van het stelsel der gemiddelden, met uitzéndering ten aanzien van de kleine gemeenten, die niet in kieskringen "rij!n verdeeld. Splr. vindt dit stelsel logi- «cher en eenvoudiger dan dat dor rögee- xing. I Die heer Snoecb Henkemans' (C.H.) ver dedigde een amendemént met de bedoeling' voor elke verkiezing vast stellen een mi nimum!, vereiseht voor het varweiyen ivlan een zétel en een minim]uni-gemiddelde voor het verkrijlgen van een oveirschotzétjej, doch daarbij! "de te sitellan mininia voor da 'Statenverkiezing lagar te beipalen dan die, welke gelden voor de Kamerverkiezing en de minimja voor de raadsverkiezing Weder lager dan diet, welke gelden voor da Statenverkiezing. De heer Oud (V.D.) lichtte pp. dit) amen- 'dement een sub-améndemént tge Met de bedoeling, het voor de partiijfen ,van 4i 1' ',Qj Kamerleden ge!mlakkeRj!ker te Maken, een oversehotzétel te bekomen. Vjqor het geval het am. Spoeck Henketalans niet vaard wordt, 'heeft epir. een z'elïfetandig amendetntent ingediend Met dez'elfde gé- dachte als belichaamd in z'ijfn suh-am'ende- ment. l Die heer Teulings '(R.-K.) steunde het 'amendement v. d. Bergh. Het overschot ten-systeem is veel slechter dan dat van 'de gemiddelden. Sprekers bezwaar tegen 'de overige amendementen is, dat zfijf de z!aak ingewikkelder maakt dan reeds is. Minister RiuijÊ zei dat de; regeering! met haar voorstel bedoelt een viportbouWen jop het tot nu toegepaste stelsel, dat ge groeid is aan de hand van de pr.aotïjk. De kern van het vraagstuk h °f men zich •volledig mag 'toevertrouwen aan het stel- isel der gemiddelden. De kleine (paTtïjfen hechten groote waarde aan het oversdhott- ten-systeem. Nu is er practisBh niet veel verschil tussühen het regeeringsstelsel en het istelsel-v. d. Bergh. Overwegende be- zWlaren heeft spr. tegen het amendem/ent-i v. d. Bergh niet. Het amendement-Sfcioeck Hehkemans mlaakt de ziaak 'geoornjplieeer- der. Het regeeringsvoorstel verdient de voorkeur. Ook het sub -amendement-Oud •maakt de verdeeling Weer ïngewikkeldeir, Over de amendeméuteu wordt heden ge- jstemd. Wierklao sscnZjo rg. Het departement van binnenlandsche za ken heeft aan .alle gemeenten den yragem- mam zich weer kon laten zien. J j Fin de vrouw jammerde, een ware ia" menta tie over den .afstand v,an de kerk voor de kinderen, geen ischotfl, igeen lOnder;- wijis. Er lagen wel hier en daar rondiojm eenige blokhuizen ztooais het hunne, met akker® en ve,e, en slechte naburen waren het iniet, maar zij. hielden zioh maar voor zich, dat was het baste, ©n dan ahddan zij de hoep, dat weldra qan kerk zou komen eein half' uur er van daan, dicht bij: de rivier, die op ©enigen, afstand doic>r het bosch stroomde, en waar hun land eigen lijk aan grenzen pw*33!- Meester Dorren- verried zioh niet, deed alsof Haren v.oor hem oen dorpi in Spanje was, of in de maan, en niet langs die. Miaois Vlak bij Maastricht la,g, maar .gaf toch den braven man de noodigfe inJlichtingaju over rijn eigendom en zijn eigendomsrecht, al duurde het em heele tijd, eer dat hij de gemengettmooste taal kon doen verstaan, welke hij sprak, en gaf hem. "den. raad met zijn spaarpenningen land laplgtsi de rivier aan te kocspen, leerde hem het nut en de waarde .der .verschillende booansooi1- te®, die daar stonden, en bewees! heim zoo uit dankbaarheid onschatbare diensten, I (Wordt Vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1