BAKHUIS1 Noord-Hollaodsch Dagblad Grafin Marlza Fermltan YfENDYK* THEE VADER en MOEDER ni RA" i SOEPEN uULDH GROENTEN JAVA THEE VAN Bóeren-Inspan, ALLEEN Dl. J. B. MEEKk'S HQQFDPUKPOEOERS I KERKELIJK LEVEN LAND- EN TUINBOUW^ j~j SPORTÊN SPELH 461s- STAATSLOTERIJ BURGERLIJKE STAND Advertentiën Voorloopig Bericht. Vrijdag 24 Februari 1933, IN BLIK. Door kwaliteit, vulling en lagen prijs geven zij U vol komen bevrediging. Donderdag 16 Februari 1933, 6 Paarden, 20 stuks Hoornvee, HH. Landbouwers. een aantal Werkpaarden in dat Weeshuis. Süoord-Hoüamd „SCHUTTERHOF" - GOES WILLY GENSCH I EN ER OPERETTE jg wormpoeders en wormolie in puntzak of vier kant pak|e telt tal- loozeliefhebbers. Het is een verruk kelijke thee, die grooten opgang maakt. Probeert ze ook eens. Uwwinke- lier kan ze U leve ren a 30 ct. p. pakje. ANNO 1855 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. DINSDAG 31 JANUARI 1933 .«HtüWE 2EZÖWSCHE COURANT v».,.- Kardinaal van II issmn. Op verzoek is aan (Je St. Michael-pat- lochie te Zwolle .afgestaan d-e kardinaals hoed van den overleden kardinaal W. v. R.ossum. De plaatsing in de kerk' is Zondag plechtig geschied. Des, avonds werd het plechtig Lof gedaan door dr. Th. iVerhoeven, geheim kamerheer van den Paus en directeur van het K.-K. Genr traal bureau yonr onderwijs en opvoeding te Pen Haag en de herdenkingsrede uitge sproken door'dr. Drehman, secretaris van wijlen kardinaal van Possum te Roiue. Verschillende geestelijken -en vooraan staande personen waren uitgenoodigd om de plechtigheid bij te wonen, evenals fa milieleden van den kardinaal, wol'k'e mee- xeudeels in Zwolle en omgeving wonom Pastoor Zwart ongesteld geworden. Te Zaandam is Zondag pastoor J. Zwart, van de parochie van den H. Bo-ni- facius, tijdens het lezen van d-e H. Mis van 9 uur plotseling onwel geworden, waardoor het den zeereerw. pastoor onmo gelijk was het H. Misoffer voort .te zetten. Pr. Immink, Directeur van het. St. Jan- Ziekenhuis, die zich in de kerk bevond, verleende onmiddellijk geneeskundige bij stand, .terwijl' de parochianen het kerk. gebouw was bijna geheel -gevuld in spanning het verloop afwachtten. Gelukkig kwam na korten tijd de eerw. kapelaan Suiker den geloovigen gerust stellen door mede te deelen, daf He onge steldheid het gevolg was van overver moeidheid en dut de kou hem bevangen had. Pe eer-w. heer kapelaan van den Berg heeft daarop de II. Mis vervolgd. Algemeene ledenvergadering van de Coöp. Suikerfabriek en Raffinaderij! „Djnleloord" Gitjtei-en werd te Roosendaal in het, ge bouw _,P|e Unie", de algemeene vergade,- ring van de Coöp. Suikerfabriek en Raf finaderij: .Pinteloord" gehouden, onder lei ding van den voorzitter den heer W;. Kakebeek© te Goes. In 'ziijjn openingsjwoord brengt de v.oorr fcitter dank aan de regeering- voor de ma,a(tr regelen. die ten bate van de suikerindus trie en de bietenteelt genomen zlijb, thans bestaande in een garantie van f 8,25 per IÖ00 K.G. suikerbieten en een compenseer rendi nvoerrecht van f2,40 per 100 K.G. Sjniker. Spreker wijisjt er op, dat hejt, artikel Ruiker, speciaal in het buitenland, steeds de groote belangstelling der regeeringen heeft gehad en een onderwerp van staats zorg is geweest. Sprekei- is er dan ook van overtuigd dat onze regfeering ook voor 1933 maatregelen zal nemen om een redelijken bietenprijs mogelijk te ma ken. Pe notulen van de vorige vergade ring worden hieina ongewijzigd goedge keurd. Pe heeren A. Wisjse te St. Annar land, H. van Gorsel te Rilland, Ch. van Riet te Pinteloord, worden benoemd tot liet nazien van de notulen van deze ver- giaderiug. Op voorstel van den kling SchouwenP.uiveland wordt de heer (J, i.. lvlompe te Ouwerke-rk aangewezen tot plaatsvervangend lid van de finaneieelo oommisteie. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan den penningmeester, den lieei Van Bommel van Vloten, ter behandeling van de balans1 eu exploitatierekening van de vennootschap tot Rixploitatie van Sui kerfabrieken en van de Coöp. Suikerfa briek en Raffinaderij, .Pjnteloord" en tot het doen van verschillende mededeeCingen. De lieer van Vloten geeft een uitvoe rige toelichting "op de aan dei leden toege zonden cïj'fersj. Hij wijst er op, dat de plannen tot hel maken van spiritus uit aardappelen voor de suikerindustrie een gevaar z'ij'iï. Een dergtelijke s.piritusfabri- eage z'al alleen g'ebasperd kunnen Wor den op zeer. abnormale omstandigheden en het daarin te steken groote kapitaal z'al na terugkeer van normale, tijden niet meer benut kunnen worden. Aan de hand van de cijfers' van da balans toont hij! aan, dat de liquidatie- positie van Pinteloord st.erk is, waarbij hij, de verwachting uitspreekt, dat in geval van liquidatie aan de leden het ge storte .aandeelenkapitaal zal kunnen wor den terugbetaald. Pe kaspositie is zoodanig, dat hot be stuur voorstelt een vervroegde aflossing op do. obligatielee-ning te doen van 1500.000, die echter niet voor 1 April 1934 kan geschieden. Een groote moeilijkheid vpor bet besjtuuir is volgens spr. geweest de beslissing over de vraag of de beide fabrieken te Zeven bergen en te Pinteloord in werking' ge steld behoorden te worden, dan wel of (alleen de fabriek te Pinteloord z'ou Wer ken. Becijferingen die dienaangaande wer den opgesteld wegen uit, dat het stopr zetten van Zevenbergen een belangrijk financieel voordeel zou opleveren, en niet tegenstaande sterk aandringen v,an Minis ter Verschuur, heeft het bestuur na ifjjp beraad toch daartoe besjloten. Spr, geeft een overzicht van He, met den minister gevoerde briefwisseling". Tengevolge van den grooten bieten- oogst is de af feeloop en campagne zeer groot geweest. De verwerking bedroeg 342 miliioen Kg. bieten. Die campagne heeft een uitstekend verloopi gehad. Vervolgens behandelt spreker de vraag of het stopzfetten van Zevenbergen het verwachte voordeel heeft opgeleverd. Hlijj geeft dienaangaande een toelichting en concludeert dat inderdaad op ziijfn minsjt ■genomen dit voordeel werd bereikt. Ten aanzien van den komenden oogsjt meent spreker de verwachting te mo gen uitspreken, dat de regeering Weder om een premie, van f8.25 'z'al geven. Op grond van hetgjeen de minister in de Twee de Kamer heeft gezegd zullen aan deze tjfcennverleening wel bepaalde voorwaart den verbonden Worden. Hoe zeer spreker ,o,ok waardeert wat Minister Verschuur voor den landbouw' heeft gedaan, moet hlijj loch met Z.Exc'. van meaning vort 'Schillen ten aanzien van de Zeveabergf- sche kwestie. Naar spr. meening zlljju. het geen billijke ©isphen en redelijke ver langens die de minister te dien opzichte heeft gesteld. Biij de bespreking van de. toekomstige «ileuumaatregefen wordt door spr. g'epleit voor het instellen van een richtprijk voolr suiker. Pe hoogte va,n dozen richtprijs zou afhankelijk kunnen zlijn van' de vraag of al dan niet daarna,asjt een premie uit de sphatkist zal worden gegleven. Spr. waarsphuwt de leden tegen het gebruik van afwijkende .bieteasjoorten, het geen noch in het belang -van de fabriek, noch overeenkomstig de bedoelingen der regeering isj. die met den bietensteun ook beoogt liet scheppen van werkgelegen"* beid. Daarom zul het bestuur nau'w'le>tf- tend 'wlaken tegen het gebruiken van af* wijkende soorten. Ten aanzien van het gebruiken van Nederlandsyh bietenzaad, Waaromtrent dr. Bierema vragen aam den Minister heeft gesteld, meent het bestuur dat daartegen geen overwegende beswaren zullen bestaan. Naar .aanleiding van in de kring've i f gaderingen gestelde vragen, verdedigt spr, de bestaande contingenteering'sovereon'- koms.t die 'hiijf van zeer groot belang acht voor de geheele suikerindustrie. Pe belangen en exploitatierekeningen worden hierna z'onder eenige bespreking ongewijzigd goedgekeurd. Vervolgenq geeft de voorzitter naderp toelichtingen op het voorstel van het besjuur om over te gaan tot een ver hoogde aflossing der obligatieilëening ten bedrage van f500.000 per 1 April 1934, waartoe bijl acclamatie wordt ibesjoten. Hierna worden de plannen voor do volgende campagne besproken. D'e voor zitter meent dat er 3-ekening moet wor den gehouden met een oogstbeperking. Het bestuur wil dan ook evenals vorige jaren, gemachtigd worden, om de levering beneden het minimum! te mogen toesfaan z'onder toepassing van de boeten'bepaling. Verder 'wil het bestuur de speling in de levering beperken. Verleden ja,ar kon een lid minimum! 16.000 Kg. en maximum 30.000 Kg. leveren. Men wil die speling van 14.000 Kg. tot 10.000 Kg. vermin deren. opdat het bestuur meer overzicht van de te verwachten Campagne kan k'rliji- gen. Het huren en verhuren van aandeec len zal alleen met toestemming van den 'secretaris mogen geschieden. Het bestuur wordt gemachtigd om op te treden zlooals bet in dezen nttig acht. Bij. de rondvraag werden er nog eenige vragen betreffende de pulp gesteld, welke d,oor den voorzitter en den directeur dr. Vlekke worden beantwoord. Hierna sluit de voorzitter de vergade ring, waarin een uitstekende stemming te const ateeren viel. Crisis-Ziaiveli-Cleinifrale Aid. Zeeland. Pt secr. der Crisis-Z.uivcloentaale schrijft ons: Nog herhaaldelijk komt het voor, dat door de ambtenaren, 'belast met het toe zicht op de naleving der bepalingen inge volge de Crisis-Zurvelwet, boter wordt aangetroffen, waarop de boternrerken niet op de voorgeschreven wijze met behulp van een aandrukstempel zijn aangebracht. Hierdoor is het niet zelden mogelijk, die merken onbeschadigd van de boter te ver wijderen, waardoor de mogelijkheid ont slaat dat he't betreffende merk meer dan eenmaal wordt gebruikt. Het is zonder meer duidelijk dat hot laatste in strijd is met de thans geldende voorschriften en bovendien ook, dat daar door schade ontstaat voor het Crisie-Zui- vellonds, waaruit moet worden geput voor liet verstrekken van toeslag a,au de melk producten. In verband met het voorgaande wijzen wij er u met.den meestem nadruk op, dat met ingang van 1 Jan. 1933 de termijn, van waarschuwend optreden in deze wtordt gesloten en dat vanbf laatst gemelden da tum liet niet of onvoldoende aandrukken van botermerken met behulp van de daar voor bestemde andrukstempels zal worden beschouwd als een overtreding, waarvoor proces-verbaal z'al worden opgemaakt. Wij maken van deze gelegenheid ge bruik, er tevens uwe bijzondere aandacht op te vestigen, dat liet in voorraad hebben van afgewerkte boter, Zonder dat deze voorzien is van de voorgeschreven boter merken, ongeoorloofd is en dat eveneens met ingang van 1 Januari 1933 ook we gens het in voorraad hebben van onge merkte boter proces-verbaal zal volgen. Tenslotte zij er nog op gewezen, dat meermalen moet worden geconstateerd, dat de botermerken niet in volgorde dar daar op voorkomende nummers worden ge bruikt. Ook' het laatste is in .strijd met de terzake geldende voorschriften. Wij moeten u Üus dringend aanbevelen om ook ten aanzien hiervan de noodzake lijke orde in «acht te nemen. Kampioenschap van Nederland. .Zaterdag en Zondag hadden te Heeren'- veen de schaatswedstrijden plaats om het kampioenschap van Nederland over af standen van 500, 1500, 5Ü'0>0 en 10.0)00 M. Dagen van te voren, w,ast het bestüur van de Koninklijke Js vereeniging1 Thialf reeds bezig geweest om: de banen er zoo per fect mogelijk te laten uitzien. Het was dan ook Wel een gropf» Teleurstelling! v,oor hen dat juist Zaterdagmorgen de dooi inviel. Dit "is van zteer groote invloed geweest op deze kampioenswedstrijden. Bleven de prestaties over het algemeen ver beneden de verwaclifngeii, ook het aantal toeschouwers had veel grooitcr moe ten zlij'n. Zondag Wasj het aantal toe schouwers nog behoorlijk, maar Zatejri- dag zijn er niet veel betalende bezdekers op do banen gcwpes|t. De 500 toeter wlerd gewonnen dppr v. d. S cheerde 1500 tolater door D|ijlkls)toja de 5000 toeter door S. Heiden en de 10000 meter door J. Laugendijk. Heiden, zich sparen willende voor dc wereldkampioen- schappen reed de 10.000 meter niet mee. Pe tet.aaluitisJ.ag luidt Kampioensjchap van 'Nederland: A. v. d. Scheer 218.208 punten. 2. L. Dijkstra 220.393 punten. 3. J. Langedijk', 222.203 punten. 4. B. Blaiase, 225.766 punten. 5. L. v. d. 'Ruit,"226.120 punten. I 6. R. Koops, 229.723 punten. 7. W. Koelman, 232,666 punten. 8. K. Kaan, 243.365 punten. 5e klasse. 9e .lijst. Trekking van 30 Januari. flO.OCO: 19349 f 1500 1493 f 1000 6301 10923 17050 19273 f 400 2965 13556 16969 19534 19586 f 200 4841 15267 15404 15868 2191-5 f 100 2388 6572 8821 10015 10365 .11237 11711 12647 13D21 15978 16422 18305 GOES. Huw.-aangifte: Jozias Pieter Baljé, 23 j. jm. te Viissingen en Dina de. Bree. 22 j. jd.Imaii Cornelia Albricht, 25 j. jm. te Utrechtf en Handrika) Martha van 'Barneveld, 24 j. jd. Huw.-afk.Elizla Jaoobus de Laat, 23 j. jm. en Jaoomina Adriana Leijls, 23 j. jd. te Kloetinge. MIDDELBURGRevaüen: W. A. KasanderVerhagen, d. Overleden: P. C. Geldof, 23 j., geh. met C'. de Regt; S: Vader, 82 j., wed. van Pt de VisjserC. P. Cappon, 13 j. z.I. J. Nenfeglise, 68 j., g-eh. met M. Th. Sl'ijfh.- neaaol. KRU1NINGEN. Ondertrouwd: Pinge-i nis Lokerse, 22 j. en Paulina Kole, 21 j. Geboren: Anthonie Pranei^dus, z'.v. Jo-i hannes van 't Westende en iWilhelmina Emilia AcdaJohanna, d. v. Hubregt Cornells Sinke en Maria Gieertrtuida Wol' fert. i IERSEKE. Geboren: Philippina, d.v, Pieter van Anroolij' en Hendrika Johanna van Reenen. Overleden: Joos Frans, 2 d. z'.v. Pin!-' genis Jan Rinke en Ida Philipse. De Verkooping van den BQEREN-INSPM van de fam. H. SCHOUT te BAAf?LAND op de hofstede „Het Slot", za! plaats hebben op (i5) Notaris VAN DISSEL. 4 Vruchtèncrêmereepen 4 Moccareepen 11 ons Pepermunt-toïfee II Mondkussentjes II Polkabrokken Ananasbabbels jrtL. ui inu uojco SDritskoekies lM: MEVROUW! VRAA6T VOOR UW MIDDAGTAFEL 1832 100 jaar 1932 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des voormiddags om 9Va uur, te 's-Gravenpolder, aan de Kaïtam, op de hofstede „Plantlust", bewoond door den heer J. hnOELEKER, om contant geld publiek verknopen den geheelen kapitalen bestaande uit: als vos lier Merriepaard, oud 8 jaar bruin Merriepaard, oud 7 jaar(veu- lendragend)vosbles Merriepaard, oud 6 jaar (venlendragend)vosbles Merriepaard, oud 2 jaarvosbles Merriepaard, oud 9 maanden en vosbles Hengst, oud 9 maanden als6 baatgevende Melkkoeien, 5 twee- en anderhalf jarige Runderen, anderhalf jarige Stier en 8 Kalveren van 1 tot 4 maanden en een drach tige Zeug en 80 Kippen en Hanen. Voorts Tilbury, 2 Menwagens met toebehooren, Driewielskar, Rolsleper, Veldstee, 2 Sacksploegen, 1 Coeks- ploeg, Balansploeg, Eggen in soort, Cultivator, Rolbiok, Sleepbord, Wind molen, Snij molen, Peemolen (Vleesch auwer), Ros met stangen, Water bakken, Weidehekken, Graanzeeften Griepen, Vorken, Harnassement, Kippenhok en een partij BeeStenpeën Èn tenslotte EENIG MELKGEREI, als Ontroomer, Karn, Botergelten, Teeltuin, Fornuis, enz. enz. Met den verkoop van het beestiaal wordt begonnen des namiddags om één uur. Geen muziek, geen stalling, wel bergplaats voor rijwielen. 30843-53 Door de Directie van den Wie- ringermeerpolder worden te koop gevraagd, waarvan men opgaaf kan doen Dinsdag op de Markt te GOES, aan ondergeteekende. (Met vermelding van leeftijd en prijs). Alleen in Zuid en Noord-Beveland. S. J. VAN HOEVE, 's-Hear-Arendskerke. Telef.24 DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Regenten van het Weeshuis te Goes, roepen hiermede solli citanten op naar de 'betrek king van In aanmerking komen ge huwde lieden van ongeveer 40 jarigen leeftijd, zonder kin deren. De benoemden genieten vrije kost, bewassehing, geneeskun dige hulp, vuur en licht en vrijdom van personeele belas ting, benevens een jaarwedde van f 750,— met recht op pensioen. Indiensttreding 1 April 1933. Sollicitatiebrieven op zegel worden, onder opgaaf van gods dienstige gezindheid, ingewacht aan het Kantoor van het Wees huis, Singelstraat 13, vóór of op 15 Februari a s. Geen persoonlijk bezoek dan na oproep. 30842-38 Goes, 30 Januari 1933. ZosStf U een iftioeiide en mcssioile reclame In Noord-Holland bom 'IY? Plaats* uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz, in het - - - U hef meest gelezen dagblad In Noord- li Holiend boren bet Y, met edltle's II voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- marenti en provincie - - - - Asavrapn roor advertentietarieven richte men aan de Administratie HOFPLEIN 8 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - Door wedsrkesrSg te toepen bij onze Adverteerders, steent men ook zijn elgees seek. IMPRESARIO ERNST KRAUSS AMSTERDAM ZATERDAG 4 FEBRUARI a.s., 8 uur Slechts een enkele voorstelling door de van het Grand-Theatre te Amsterdam Moderne Operette in 3 acten van Emmerich Kalman. In de hoofdrollen: MARGIT LORM, MARIA KARIN, ACHNES ACHNITZ, WILLY GüRG, FERDINAND MAHIR, RICHARD MüLLER, KARL HOBECK, e.a. 40 Medewerkenden. Regie: Richard Miiller. Eigen Koor en Orkest. Kaarten a f 1,50, f 1 en f 0,75 plus 10 pet. sted. bel. en 10 pet. auteursr. Plaatsbespreken vanaf Woensdag 1 Febr., a 10 cents. 33 verdrijven zeker en snel 6poel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0,85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of na ontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortalboer. Postgiro 17039, Oude-Pekela. voor 5 ets. per poeder bij Apothekers en Drogisten; f 1,10 per doos van 25 poeders. Veel beter dan z.g. duurdere soorten. - j,, -Si cm

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4