gemengd nieuws □rechtszaken q JRANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 31 JANUARI 1933 IN HET KRAAIENNEST hoolhioofdatt vbouw een ngezien het rkomst zeer Isleden, dat en vereeui* deze zaak nemen. en. pteraad ko* iar het af* lïgraafpjaaja J er thansi Tzittér vnjsi wésitzlijde en blijft staan •oor de ont* |pl!ante haag. naar de rio- r. de Jager, |>open op in* [odat de ibe- •eel last on* dat wel een dat hek be* nte-oiptöchtcr een onder* ingesteld. Idaig had op Isfeest plaats, zeer .gijdoif op de mooie 'hardrijden laar werd hep voor jongens lirdes. Voor lehout. Vó-or JA. Rijnberg* lp rijs doior J, Inrijden voor Irx. Het feest luz-iekvereeni* ■'t spoorweg' lus, 1c halte* ingang vaa I dag gehouden 1 Vlake. Hard' I Se te Sehoi'e, J:, 3. C. iZuiijd-" li. van Koevei* Tblij'n te Goes, 1 Paren: 1. J. l£óeveringe te 1J. de Geeuw L. .T. van Koer U Sohoanrijiden Trainingen, 2. iDames: 1. J. 1'. P. Kribbe te 1 E.vei'sd'ijjkO. Krombeen ta |c.n te Kapelle. Tieeren 'Wj. de fitdijjn, J. van der .Bitraten, lijdelijk onder* Heerlen dhr |nsdag 1' Habr, de zaal van, lontwikk-elingtsfi (preker Zal 'opj-. disjtrioth-hoofd Volksbond. HEj| vehp: JKe bes te ztjjn- Lddag had hier tusschen O.K. van Lewedoijpl. .rtfijjen gespeeld. O.K. van 'hier tegen ,432 :p, aandag j.l. ga* wapein alle Ie* eel publiek' op opent met cis :de, wenscht al* Ir en hoopt dat Gods hulp d» en het hoofd «k'etee als oud* orzitter namens den en belpoft edewerking van en goedgekeurd, verking giazóchfc r een gelmómbe- gekeurd is; een uik nemen van in G. S. of da an met de af* el, aangenomen, begrootingj keu' opmerking wegd bijl dien dienst, den R'aad van lijj'n verminderd; .rfj|vem, dat het berm van den hoiud Wijl 'de pro* Hardenbarg, om van ongebouwde eren, werd voor omdat de ge* niet kan missen, ■oedersehap advo* hetkantonge)* d.\y. 2. dat er en wordt, wordt aangenomenom(* »t ongerief vopo i met zich Za» wordening werd atGed. St. en* n gemaakt, verbod Werd aan* n, -mét alle ge* and één lijfa te verordening van ïtaime gewjetens, Onlangs moesten wijl het bedenkelijke feit signaleeren, dat in het Lnnburgsehe een groepje van drie perspnen was ontf- ptaan dat 'tegen :n zeker percentage van 'de uitgekeerde verzekenngspom, h"®» en faoexderfjfen in brrand stak op bestelling. {JVe noemden deizfe on^ai'dm^ va.n jzfeden en 'verslapping van ,g<ewetm een bedenke^ 35j(kex tfijdveisjchijnsel dan malaise» en tónsas; Ook vroeger ikhvam cotrpuptie voor, maar men was, er zich dan van bewust vari keerd te doen en men schaamde zich ,ei V0OT. Tegenwoordig 'is dat het geval met meer. Oplichterij) "Wordt publiek' fen fa gemeenschap bedi'even, alsof het^ een kra nig bedrijf is, t 'n Nieuw' sjaaltje van dezh gesteltenis {gaven het vorig! jaar de gielzMomien van 3iet Fxies(che iW"ia,tei'ScIia^> de Lemsiersiuis te aanschiOiitwen, die m'eit voorbedaepten rade in hun vergadefting ^erjs^ hun secre- ^taris-ontvanger ontsloegen om hem ter stond daarna, veer te benoemen m de- «elide functie. Xfit ven onderzot- dat Oed. Pitaten van Friesland instelden bleek hun dat heide handelingen geschiedden naar een tevoren beraamd plan, met het voorop* gezette doel.,door het,ontslag;den secre taris-ontvanger in het genot van: pensioen ite «'tellen en liem1 daarna, door de her1* benoeming, bóven het pensioen de jaar wedde te doen genieten, verbonden aan de betrekking, waarvoor' bgf ook' pen* sioen ontving Wanneer dit aiu niet de zuiverste flessclientrekkériji is, dan weten wij het niet mee:. Zonder eenige gewetenswroeging komen de vertröuwonsmannm van de ingelahden er toe om de boeren te bestelen voor een niet onbelangr'ij[ke Som on dat in een. tijd Tan zWlaren druk' voor dezen eland. Geen enkel van deze vooraanstaande taannen beépeurde in dit schandelijk be1- drog blijkbaar 'n greintje kfwaad en ookr de ïunctioimaris) zélve 'z'ager Zeker geen been in, om zich op dergelijke pfijjze t° Verrijken ten kósjfce van andefren. Gedeputeerde Staten hebben thans) inl- ..géjgïepcn en het herbenoemingabesluit niet jgioedgekeurd, zbodat de man, wien men «en onwettig douceurtje, wilde toestolp'pen er een schadepostje door IMjjgt. Hiermee schijh't a.au dez'e besdhamende historie een eind te zijjn. Wat. zleer jammer is. Er moet toch bepaald aan onzé straf wetten wat hiperen, dat zlulke viijfuioedige tplogin'gen tot oplichting niet strafbaar zïj'n. Iemand die 'n ander 'n handje helpt' hij; verduistering, komt van een fc'ouWe kermis thuis. De Friesiche gez'woren schuiven er m'et 'n móreele vernedering door. Toch ia er volgens ons recjht': geen verschil in misdrijf en medepjiclitigl- ïreid'. UITKIJK. jaarwedde cm. bé* urwaardar werd e vergadering. 11e politieverordening werd pir~0-, cn vastgesteld wérden verordeningen op het heffen en innen van schoolgelden. E,en «uptpletoir kohier van hondenbelasting is laangenomen met acht honden tot een be drag van f 13. Een verordening tot heffing vaar rech ten voor den gem.-reinigingsjdietnst, vopp het houden van toezicht., wórdt met alge- ineene qteminen aangenomen. Een ifiteunregeling werd vastgesteld tot «en grondslag van f 7 met kindertoeslag tot 4, onder voorwaarde dat geprobeerd wórdt bijl den minister om inplaats van U5 4/o van het gewone dagloon te leZen S&O ,ö/o'wanneer die goedkeuring binnen K zu.1 grondslag én kinderfeesdag in die ■mate. worden verhoogd. Het voorstel van B. en ;W'. tot het geven van een koIentóesjLag'aan georga* niqeerden onder bepaalde voorwaarden, inet tcrugWferktende kteebt vanaf 14 Ja* nuai'i, werd aangenomen. Ahjmtede een .voorstel tot verschaffing van werk aan Werklooz'e schilders, ondeti' bepaalde voor* Svaarden. Bij, de rondvraag bespreekt de hem Bos ide afwatering blijf den Siaak'weg, de heer Beaufort de bestemming van het tegoed ;1932 en de heer Mol' de rioleering bij den Spoorweg, die gllen ..naar genoegen do;oa.- deu voorzitter Werden beantjwopa'd. Hjaarna sluiting. Ter nee zen. *t Van Antwerpen komend Eng. stoomschip Norwich-Trader'' is IZondag alhier op de' Wjegter Schelde nablij de hoek van Baarlen omhoog gevaren Die sleepboot ..Raymond" van de N.V. Aug. de Lüjjer is onuuddeliijjk' naar 'het isehip gevaren. Gistermorgen blijl hoog w'ai* Ier is het gelukt met behulp van cjb Sleepboot, om het schip vW, te trekkén. Oogenschijklijk heeft de ,,F0rwieh Tra1- cler" geen schade bekomen en kan het do .reis weer voortzetten. Het schip was op weg van Antwed* pen naar ar-mouth en beladen met stuk'* goederen. Die vaart op Zierikzee. Er was ook gister nog) te veel 'jfs in de Soanakrcek om de vaart maair en van Eerikzée mét Wplphaartdlijjkjfjche veeir te doen aandoen. Dit 'zhl zóoi ïj|]X)edig magdHk «wleer ges|chieden. .Dje laatste boot 'bffiiït varen van Zierikz'eé 4 uuir en van Kat- 'sche 'veer 5 uuir tot dat de tonnen weer ™jn gelegd. Kamer van Koophandel te Middelburg. Zaterdagmiddag vergaderde te Midddl'- burg de Kamer van Koophandel en far brieken voor" de Zeeuwsche eilanden. voorzitter, de heer C'. Boudewijnse, wees er in ziiju Nieuwjaarsrede o.a. tm, dat in het afgeloopeu jaar de omstandia- iieden voor vele zaken en ondernemingcm ®og ongunstigei' zijn geworden. De verbe tering zal niet van zelf komen, en niet soofang de- oorzaken van da kwaal niet zijin weggenomen. Spr. wijst op de moei* lijke positie van Nederland in dezen tijd, o.a. door da ernstige ooncurrentie'Van Duitsch'land en ziet geen uitkomst in de verkorting van den arbeidstijd. Spr. wijst op het tot standkoimen van de lï.V. Ha* ven van Vlissingen, op de crisis en do scheepvaart, ook' de binnenscheepvaart, op de verminderde werkgelegenheid bij de Kon. Mij. de Schelde te Vlissingen en op de evenmin gunstige toestand bij Tho Vitrite Works te Middelburg, waar in 1932 wel' geen personeel moest worden ontslagen, doch het .grootsjte 'deel van het jaar korter gewerkt moest worden. In liet laatste van' het .jaar trad een liohta verbetering in, doch het is zeer twijfel achtig', dat dit van meer blijvenden duur zal zijn. De kamer gaf tot 31 December voor 1'199.000 ver-gunningen af' voor in* voer van textiell- en confectiegoederen. Spr. geeft toe, dat de xegeering zich moei te geeft de uitgaven op velerlei gebied te verminderen, doch het is een vporbeeld, dat o.a. door veile gemeentelijke overheden nog slechts matig w.ordb nagevolgd. Spr. heeft groot-e waardeering voor het rapport .Welter, dat- begrijpelijk niet zonder feilen is De o.verheid moet als het maar eenigs- zins mogelijk is, bezuinigen, want het steeds opvoeren der belastingen moge in normale tijden niet aangenaam zijn, in een zor/n ongunstiger tijd, als wij' 'thans be leven, met een hoogst onzekere toekomst voor oogen, is het een z'eer bedenkelijk middel, mede omdat het de koopkracht verminderd en dit weer de werkloosheid vermeerdert. Spr. eindigde met de hoop, dat 1933 verbetering moge brengen. De heer M. Laernoes beantwoordde de rede van den voorzitter. Hierna herkoos de Kamer .als voorzitter den heer Boudewijnse' en tot voorzitters der ai'deelingen groot en klein bedrijf, resp. de heexen M. Baernoes en li. A. Stofkoper. "Voor de benoeming van een lid van den spoiorwegraad werd aanbevolen den 'heer J. C. Massee, aftredend. Hierna kwam aan de orde de benoeming van een Commissaris der N. V. Haven van Vlissingen. J De voorzitter noemde den heer ,H. O, Wessdling; de heer Jeronimus beval den heer L. A. Stofkoper aan. Nadat een half uur metgesloten deuren was ver gaderd, koos de. Kamer den heer Stofkioper. Eicn wijziging der begrootingi 1932 keurde de vergadering goed en nam, mét 15 tegen 4 stemmen het voorstel' aan om af te wijiz'en het verzoek van Vreemdelin genverkeer te HaamstedeBur'gh °m vér- hoeging van da subsidie. Z. h. st. werd aangenomen het voorstel om óok dit jaar weer déél te nemen in het garantiefonds voor de Zeêuwsche luchtlijn, maar nu tot een maximum van f' 800 in plaats van f'1000 en om f' 200 tota te kennen aan de gemeente Haamstede, ter tegemoetkoming in den huur van het vliegveld, zulks onder vioorwaarde dat de dienst wordt uitgeo'efend alk verleden jaar, waarbij voior;al gedoeld wordt op het behoud van de gratis autobus Haam-' stedeZierikzee. het bureau had voorgesteld aan den 'Minister van Economische zaken te mei* den, dat bet voorontwerp IJJjk'wc^ de Kamer- geen aanleiding geeft tot, opmer kingen. Het bleek, dat dit bijl sommige leden van de Kamer wel het geval was o. a. ten opzichte van de weegbruggen, en de eleetriciteitsmeterq en de wensch, dat het voor de belanghebbenden weer geen nieuwe kósten zal medebrengen. Do opmerkingen zullen ter kennis van den Minister worden gebracht. Het bureau .stelde voor de Tweede Kamer te verzoeken het wetsontwerp tot heffing van een weeldeverterings-belastin» niet ,aan te nemen. "Dit voorstel vond 'speciaal bij da heeren Mes en Menheiore bestrijding, die er op wezen, dat er toch geld in het laadje moet koimen, al ont kende vooral eerstgenoemde niet, "dat ef artikelen zijn, die .als luxe 'zij'n aangegeven doch dit niet zijn. De Kamer vereenigde eieh met "het voorstel met 12 tegen; 4 st. De heer Jeronimus had een voorstel ingediend om er bij den Minister op aan te dringen het mogelijk te maken in de Handelsregisterwet, dat- de kamers inzake da jaariijksche bijdrage onder, het in de wet genoemde maximum kunnen gaan. Dit voorstel vond bestrijding bij' het bureau, mede omdat vroegere pogingen afstuiten op het niet medewerken van andere ka mers. De Kamer nam het voorsteil echter toch met- 12 tegen ,4 st. aan en daarna met 9 tegen 7 st. om dit persoonlijk1 bij den minister te gaan toelichten. De^ heer Menheere had bij de rondvraag ernstige Machten over de inarlrtzatting van boter le Goes; hem werd toegezegd! dat de secretaris op een marktdag naar oes zal' kotnen om de kwestie met belanghebbenden te bespreken. Onbewaakte overwegen. Gisterochtend heeft de eerste tr^in van Nijmegen naar Den Bosch op den onbe- waakten overweg onder Nijmegen, bij de grens Nijmegen-Wyeheu, den 19-jarigen Peters .uit Wychen, overreden. De jongen was onmiddellijk1 dood. Bijl het spieringviseUen verdrankén. Zaterdagmiddag zijn de gebroeders G. -y Koppen 'bij, het spderingvisschen. on het IJsseimeex -bij' Harderwijk, door het fe gezakt. De 20*jariga G. Foppen is onder het ijs geraakt en verdronken. 11 1 I Inbraak te Heilo. Gisternacht is te .Heilo ingebroken in het woonhuis van dein heer C. Nijkerh, ad ministrateur van het gemeentelijk elektri citeitsbedrijf. "Waarschijnlijk zajln de--dieven een ruit. Er wordt een bedrag van f4000 binnengekomen door - het ïndrukikeln van vermist. Verkeersongevallen. Gistermiddag omstreeks half-vier isi iD de Vieramlbachtstraat ter hoogte van den Heemraadsingel te R'dam de 91-jarige H. J. de R.; gewoond hebbende in de Adrifen MMildersstraat gegrepen door een motorwagen van lijn 16 van de electriseha tram, bestuurd door den: 35-jarigen J. F. M. uit Schiedam. Do inau werd tegen den grond gesmakt en een eind meegesleurd, waardoor hij, een schedelfractiWU' -kreeg en het linkerbeen 'btt'alf; hij was vrijwel op slag dood. Het lijk is per auto van den geneeskun digen dienst naar lietziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd. De heer J. Hoogeveen uit Beiden, die Vrijdagavond op de Eikenlaan te Was senaar door een auto is overreden en naar het academisch ziekenhuis te Beiden werd overgebracht, is daar - ,aa,n debekomen verwondingen overleden. Tijffc in *t ijls gevonden. Zondagmiddag iq doof menschen, dio zich op het- ïjls van de 'z.g. Wiel ondjar Hedikliuiz'en bevonden hot 'in verreii s;taat van ontbinding verkéereinde lijk' gevonden van den sedert 10 September van het vorige jaar vermisten landbouwer B. van Sprang uit Herp. Dïe ongelukkige w:as ^op dien dag naar de markt te Dén Bosch geweest en is niet teruggekeerd. Van Sprang was een zenuwpatiënt zoodat aan een misdrijf niet behoeft te wórden ge dacht. Het Dijk' moest uit het ij's worden gehakt en was, 'geheel onherkenbaar. Do "familie kon alleen uit. Je zioli op! het lijk' bevindende papieren de identiteit van het slachtoffer vaststellen. Vrrgitügingsgcval te Utrecht. In de woning 'Papaverstraaf 15 te Utrecht zijn eergisterochtend drie leden van het gezin G. bewusteloos; aangetrof fen. De man, een pdstbeambte, is ge regeld de géheele week weg en hij: kwam eergisterochtend tegen hall' 12 thuis. Het huis was' nog gesloten en er werd niet opengedaan. De buren hadden ook nog niemand geaden. Door het huis van een buurman heeft G. zich toegang t-ot zijn woning verschaft. In de achterkamer trof hij, op' een bedpeiuw zijn 17-jarigen zoon bewusteloos aan. In een alkoof lagen in een bed de 62-jarige vrouw en "de 22- jarige dochter, beiden ook bewusteloos. In de achterkamer bevond zich een haard, welke met kolen1 w,as vclgeda,anhet vuur smeulde nog. Het vermoeden bestaat, dat cle haard geen voldoende doorstraling had en de kolendamp een weg door de kamer heeft .gezocht. Dit is evenwel' niet meeï dan een vermoeden. De zoon lag dicht bi] den baard en was er ook het ergste aan toe. i 'I Geneeskundige hulp was spoedig - aan wezig. Na toepassing van kunstmatige ademhaling werden alle drie personen met auto's van den geneeskundigen dienst naar de klinieken overgebracht, waar, Je 17* jarige jongen kort na aankomst is over leden. De twee .andere slachtoffers ver keerden in Zorgelijk'en .toestand, i In den loop van den middag kon men in de. kliniek' de-juiste oorzaak van de bedwelming nog niet vaststellen. Een hond in de keuken was eveneens bewusteloos; 'dez'e werd naar de Veeartse" nijkundige kliniek overgebracht. Omtrent bet, vergiftiolugsg.eval in de Papaverste, te Utreebit, tengevolge .waar* van. Zaterdagmiddag de 17-jarige z'oion van de daar wonende familie G. is over leden, kan w.el als vaststaand worden^ aan genomen, dat kolendamp de oorzlaak'"v,an de vergiftigiDig is. i Moeder en dochter, die verpleegd wor den in de rijksklinieken, zijn herstellend. Smokkelarij. Eén inspecteur en een .hoofdkommies der invoerrechten en accijnzen uit Win terswijk hebben Vrijdag bij den landbou wer E., te Boi'culoi, een partij van circa 3000 Kg. margarine in .beslag .g.enoanen welke frauduleus (uit Duitsdhland £ou zijn ingevoerd. De in beslaggenomen góe deren .zijn naar jjet "kantongerecht ite Groenlo vervoerd. Autobandieten. Te Velp bij Grave is de landbouwer van Raay nabij oafé „de Tol" door een gnoloten luxe-auto, welke naar 'Nijmegen reed, ge grepen. De ongelukkige werd tegen den weg gesmakt en' wa§ op.slag dood. De chauffeur van den wagen reed met grooto snelheid door. De politie tracht hem nu te vinden. Zaterdagmorgen omstreeks 'half 7 is op de St. Annastraait te Nijmegen de 31-jarige S. B. door een vrachtauto gegré pen. De chauffeur reed door en liet de jonge vrouw aan haar lot over. Ba,ter werd zij' door een anderen chauffeur langs den weg liggende gevonden en naar heit Canisiusziekenhuis gebracht. Zij! Meek ■een ernstige hersenschudding te hehben en bovendien twee diepe hoofdwonden. an den verdwenen chauffeur is nog geen spoor ontdekt. i Te Box-enrijge, gemeente ten Boiei' (Groningen) is gisternacht eeln wielrijder, de 65-jarige D. Postma uit. Witteiraum, door een auto gegrepen en gedood. De autobestuurder 'heeft de ïjetsi aam den kant van don weg gelegd, en is, toen hij zag. dat de aangeredene dood was, door gereden. Slachtoffers van het ijs. Zaterdagmiddag is op het IJselmeer tusscheri Blokzijl en 'Vollenhoveni de 22- jarige W. Bakker door jhet ijs geizaikt en verdronken. Zijn lijk is opgehaald. Zaterdagmorgen is de kweekér C. M. uit Aalsmeer in het Oosteinde Jhj' hét schaatsenrijden zoodanig komen te vallen dat hij een ernstige eohedeLbreuk' ibekwam. De man werd per auto van den genees kundigen dienst naar een der Amster- damscheziekenhuizen vervoerd. Weer 'n gasverslikkingsgev.al. In een perceel aan de Piet-Heinstraat te Den Haag heeft zich gistermiddag een geval van' igasvérstikking .voorgedaan, doordat waterdampen uit een stoomenden ketel zieh vermengd hadden met onver- brande gaspxoducten, tengevolge waarvap de bewoners, z'ekere J. P. de V. en diens dochter bewusteloos geraakten. Beiden werden door den G. G. en G. D. naar het R.-K. Ziekenhuis aan, het Westeinde vervoerd, alwaar (de vader kan da gevolgen is overleden. De dochter is thans herstellende. 1 Gcpantsérde smokkelauto aangehouden. Gistermorgen hebben de Rijk'sambtena* ren te Varsseveld ee'n gepantserde smok kelauto in beslag genomen. De wa'gen, die gesignaleerd was, wérd door twaalf ambtenaren opgewacht. Toen' aan de sommatie tot stoppen nieit werd voldaan, openden de ambtenaren het vuter. Do auto reed in razende vaart door, om een paar honderd meter verder echter te «tuiten op een over den weg gehangen telefoonpaal. Nadat de wagen dezen paal en ook nog een schutting had vernield, mocht het den ambtenaren gelukken den wagen1 tot stilstand te brengen. De inzittenden werden gearresteerd en de auto in beslag genomen. Onder instortenden grond bedolven. Bij het uitgraven van aardappelen uit den kuil op. de „Brilboeve" van den land bouwer J. Potters te Moerstraten, stond de 25-jarige landbouwersknecht A. Gar briëls in een circa D/a meter, hooge puf to werken, toen plotseling een berg bevro- rengTond met een deel van den pnt-ran'd instortte, waaronder Gabriels bijna, geheel bedolven werd. Slechts zijn voeten waren neg vrijlgebleven. Gelukkig waren eenige areiders in de omgeving werkzaam, die op het gegil van G. onmiddellijk' toeschoten. Met bijlen en schoppen moest de bevroren grond worden weggehakt om dan man vrij t.e maken. En toen men ham eenmaal' had gered, bleek, dat bij het bewustzijn reeds bad verloren. Dokter v. d. Kar, uit Steenbergen en dokter v. Hilten. uit Bre da, die toevallig te Bergen op: Zoom ver toefde, werden telefonisch opgeroepen en waren spoedig ter plaatse terwijl pastoor v. d. Brule uit Moerstraten ,hat. slachtof fer de H.H. Sacramenten der .Stervenden toediende. Hét slachtoffer had een her senschudding opgeloopen, terwijl ook' de borstkas bleek te zJijn ingedrukt. Hij werd naar het ziekenhuis te Steenbergen over gebracht. waar hij. eerst- den volgenden dag weer bij kennis' is gekomen. Zijn toe stand is nog z'eer zorgwekkend. De niaeilijirhpilen bij Ford. De door Ford geuite - beschuldiging, dat de stakingsmoeilijfcheden bij de Briggs Manufacturing Company, die de caros- serieën maakt voor de.aut-o-'s van Ford, veroorzaakt waren door .machinaties van bepaalde banken en financiers, za,l een onderwerp van bespreking uitmaken in den Senaat. Senator Blaclf heeft' ver klaard, dat de bewering van Ford over eenstemt met wat- dezer dagen was geble ken uit een getuigenverklaring voor de juridische commissie uit den Senaat'. Vo,or dat lichaam was n.l. de- verklaring afge legd, dat „de banken va-n bet. land de nij verheid beheersclien door middel van een stelsel van wederzijdsche commissarissen in de diverse bedrijven. De -leiders v'an de Briggs Manufacturing Company heb ben de juistheid van de bewering van Ford ontkend. Ook' in bankierskringen wordt de beschuldiging t-eigenaies'pnok'en. Inmiddels loopt bet met de staking waar schijnlijk spoedig af. Men verwachtte al dat heden het werk bij de Briggs M.C. zou w-orden hervat, hetgeen dan meteen zou m'eebrengen. dat ook de Mu-rrav Cor poration, die onderdeelen van de Briggs M.C. moet ontvangen, weer kan dóórwer ken. i Girioote s[iïclinage-zaak <;p een ko sfdpóstkanteo r. Zaterdagnacht is op het hoofdpostkan toor te Boekarest- een -groioite epionnage- zaak ontdekt. Reeds 'eenigen tijd w-erd er verdenking gekoesterd. De directie het toen een uiterlijk' zeer -gewichtig stuk' opstellen, dat van heit eene militaire bu reau naar liet- andere per post werd gezon den. Het st-uk werd inderdaad bezorgd, doch er werd geconstateerd, dat de en veloppe was opengebroken, het document gefotografeerd en per koerier naar Wjea- nen gezonden. Men had den koerier ge volgd, in zijn -spoorwegcoupé gechlorofor meerd en in Zijn actetasoh de foto-grafie van het document gevonden. Zaterdag trokken 200 politieagenten een cordon om het postkantoor en een aantal politie agenten drong het -gebouw "binnen. Etr werden 22 personen in hechtenis genométn. Het bleek, dat ook in de telegrammenaf' deeling aan spionnage wordt gedaan, w,aar j men. telegrammen van hoofdzakelijk' mili tairen en financieelen techniaiheji inhoud copieerde. Ook hier werden' arrestaties gedaan. Tenslotte is een onderofficier gearresteerd, die de documenten pleegde in ontvangst, te nemen en 'fotografeerde. De meeste gearresteerden zijn ambte naar bi; de directie der posterijen. De politte verklaarde, dat de meesteD Bulgaren zijn en communisten. Een bomaanslag te Philadelphia. The Philadelphia heeft een bomaanslag plaatsgehad op de woning van een Ita- liaansehe familie, di Silvestro's. Deze 'fa milie is bevriend met Mussolini. Jlohn di Silvestro is de voorzitter van een genoot schap: „Zonen van Italië". Het huis is geheel vernjeld. Men vreest, 'dat m.ev'r. di Silvestro en een jeugdige secretaresse onder het puin liggen. Er zijn vier ge kwetsten. Een later bericht meldt, dat de secre* taresso en drie kinderen doodelijk' gewond zijn. De moeder is gedood. De Theems twgevr:i|rcn. Voor de eerste maal sinds 30 jaar was de Theems bij Windsor over een afstand van ruim honderd yard volkómen toege- vroren, Zoodat de jongens van Eton den overkant over het ijs kónden hereiken. Zelfs in den strengen wint-ea' van vier jaar geleden was de Theems op die plaats niet volkomen dicht geweest. Bandieten contra bandieten. De bekende gangster Fed Newberry, die een der luitenants was va-n Al Capone, ia door vijandelijke leden der onderwereld' vermoord. Zijn lijk werd eenige dagen ge* leden, doorzeefd met kogels, naast den weg aangetroffen. De leden van 'het Ame* rikaansohe Begioen hébben Newberry met militaire eer begraven, daar hij; tijdens den oorlog militaire vlieger- was geweest aan iiet Fransche front en daar. groeten moed getoond heeft. De doodkist van den ben deleider werd op een affuit naar het kerk* hof gereden en de geestelijke van het Begioen hield aan zijn g-raf een toespraak. Dynaniietaanslag op1 'n pastorie. In den nacht van Zaterdag op: Zondag ontploften in den t,uin van de Katholieke pastorie te Schönau in den Palts twW ,dynamietpatronen_ zooals in de steengnoó* ven Wórden gebruikt. Dóór de -ontplof* fing Wórden alle ruiten in den omtrek vernield, doch tot persoonlijks ongeluk* ken kyam het'niet. D;rie bewoners van het dorp, die nationaal-socialistische sym!-' 'pathieën hebbenzSj)n als verdacht van liet plegen van den aanslag! gearresteerd en naar het huis van bewaring ts Pima|* sens .overgebracht. Zlij|' ontkennen sc'hul* dig te ziijtn. Een eiland .in brand. Op 'een eilandje' in de rivier Unla,» nabij' Bihac op den Bal'can, is brand uit* gebrokenin Korten tlj|d Sitond het ge* heele eiland in vï'aminen. De omgeving "van bespeeuwde heuvels maakte den brand to-t een fantastisch' .sjcliouWspel. Twintig watermolen^ werden geheel in' ascli gelegd. Ook de houten "hrug, die van het eiland naar het vasjteland -leidt, vatte vlam' en vele bewoners) konden zieh' niet anders) in veiligheid brengen dan door van de brug in de Una te' ^plptriu* 'gen en zwemmende tuqschen de Sj(sschot(* 'sien door den oever te bereiken. Hevige sneeuwstormen in Norrland. Hoewél de winter in Zweden totnutoa betrekkelijk Zacht 'isj geweest en men nog| slechts een enkele maaf temperaturen van fuspchen de 30 en 40 graden onder phl 'a,an den meteorologisjehen dienst rappjo®* teerde, heeft het; de laatqte dagen in Nonj* land toch hevig gesneeuiw'd. Een van da beruchte noordeKjjkc sneeuwstormen heeft Zaterdag benoorden Kiruna- het vegkeari geheel stil-gelegd. 'Een erts-itrein naar ■Narvik is in de sneeuw: vastgeioopen en blijf het schoonmaken van de rails ontspoor* den verscheidene volgeladen Wagons. Op vele plaatsen z(ij(h da teléfoonlijnenf in Bag* land gebroken. De „verdwenen" notaris. De vierde kamer der rechtbank! wees gisteren vonnis in de strafzaak tegen dan' Amsterdamseben notaris mr. M. em ver* oordeelde hem wegens valschheid in ge schrifte, door een ambtenaar die daarhij gebruik maakt van een middel, dat- ham uit hoofde van zijn functie ton dienste staat, meermalen gepleegd, tot een gevan genisstraf van zes maanden verminderd -met dén tijd in voorarrest doorgebracht 021/2 maand). Da rechtbank achtte geen termen aan-» wezig om de gestorte waarborigsjom. van f 30.000 vervallen te verklaren, noch vond zij termen om verd. uit het ambt van nat taris te ontzetten, daar de za,ak' in handen van de kamer va-n toezicht is. MARKTBERICHTEN GOES, 31 Januari 1933. Aanvoer ruim', handel vrij opgewekt. Goudgjerat f 4.50 Schokkers 'f 1015. KookerWt-en S10 12.50, Kroonerwtén f1011.25, Bruine bóon-en f68, Paardetboonen f'77.50. GOES, 31 Januari 1933. Boter: per Kg. f 1,50, per halve Kg. f 0,75, aan part. f 0,85; fabx.boter. f0,90, afwijkende boter f 0,60 per halve Kg. Eieren: per 100 stuks f 4, per.'25 st, f 1, aan part. per stuk 51/2' ct.eend* eieren f 4, poielje-eieran f 2,50 p. 100 st. GOES- 31 Jan. Edervei-ling, „V. P. Z." Aanv. 9190 eieren, prijs f4,30 p. 100 st, MIDDEiEBURG, 30 Januari. Op da veiling deden: spinazie 3032 cent/eprui* ten 516, witlof 1518 c., 2e isoorf 67, koolrapen 12, peeën 15, uien; }h3, kroten 1/23, bruine bóonen '14, roode kool 14 cent, alles per Kg,; sn'ijl tulpen 10 cent per 10, begoniafj» 12 c per. pot; prei 613, qelderie 41[i 5, beide per bos; savoye kool 1/231/2V roode kool 16, boerelkjpjol 14, Mioeml* kool 11/2'4, andijvie 1/23, knol'selderief 1/221/2 cent allés) per stuk: f ROTTERDAM, 30 Jan. 1933. Vee* markt. Aanvoer: '4405 koeien en osgen. 279 vette kalveren, 1024 schapen en lam|* meren, 1194 varkens. Prij'zén per halve kg.: koeien 14IS, 2427, '3031, vette kalveren 22.51 27.5, 30—35, 45—47.5, t^sen 15—17, -2F 24, 2628, lammeren van f6 tot flO* per stuk, varkens 13,5, 14, 14,'5 c. p. piond. Zaden: Karwiijkaad 1820, lijnzaad wit' bloei z'aai 1214, lijnZaad voer ,68, lijnzaad blauw' bloei Zaai 1213, blauw maanzaad 3638, Koolzaad 1415 gld» Niettegenstaande de meerdere aanvaar wias de handel stroef en waren de prijjzfen ten gunste der koopars. La Plata, maisj f71 per last. Vlas. 6800' Kg. blauw 4065, 200 Kg. wit 4055, 21900 Kg. Holl. geed 40—* 65 cent. 1200 Kg. dauwroot 40—47%', Aardappelen Westl. Rónde 3—4 et.' p. Kg. Brielsche eigenheimers 1.201.50, Zeeuwfeche eigenheimers 1120, Blauwe eigenheimers fl150, Zeeuwsche bonte en blauwe f1602, poters 5070 ct., Bravo's 1 60—2 gld. Aanvoer weinig, han,* del kalm.' Gra.anmerkt_ geen noteering vanwege het Sjls.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3