Tegen GRIEP fl UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES AKKER S Abdijsiroop DINSDAG 31 J&NUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 'dezer mogelijkheid voldoende wordt aan getoond. Met aandrang verZoeken zijl derhalve 'den minister, de noodige maatregelen te 'doen nemen, opdat spoedig tot, invoering van een hulp verleening si's, bovenbedoeld zal. kunnen worden overgegaan. Statistiek van de sterfte. Het Centraal Bureau voor de' S|tatisïiek publiceert een statistiek van de sterfte naar1 den leeftijd en de oorzaken van den dood over 1931, welke In verband met- de bezUinigingsjmaatregelen beknopter is dan de voorafgaande jaar-gangen. Aan de om vangrijke en interes,santé inleiding van 'dit werk ontleenen we het volgende Die sterfte beweegt zich, zij' het dan met enkele schommelingen, in dalende richting, .Van 26.65 per 1000 inwoner^ ia de ja ren 18401349 daalde het sterftecijfer tot 21.27 in 1880—1889, tot 13.40 in 1910 b—1919. tot 9.85 in 1924—1'928 en tot $.63 in 1931. Bij1 beschouwing van de sterfte naai' 'doodsoorzaken treedt de sterfte aan kan' ker liet meest op: den voorgrond; ze is steeds stijgende. Berekend per .10.000 der gemiddelde bevolking bedraagt het sterf tecijfer voor 1931 12.38; pet 10.000 man nen stierven 11.93 mannen, per 10.000 vrouwen 12.83 vrouwen. Na kanker komt (je sterfte aan ziekten van het hart met hooge cijfers; ook hier valt een stijgend verloop waar te nemen. De tuberculose, hoewel in de laatste ja ren afnemend, oefent nog' steeds een be langrijken invloed op- het sterftecijfer uit. Jn 1931 <wa^ liet cijfer voor alle vormen te zamen per 10.000 der gemiddelde be volking 7.27. Ouderdom eisehte als doodsoorzaak re latief meer vrouwen dan mannen, hetgeen samenhangt met de dooi-loopend geringe re sterfte van de vrouw in de jongerje leeftijden. Voor 1931 was, de sterfte 4.97 per 10.000 mannen en 6.29 per 10.000 vrouwen, in totaal 5.63 per 10.000 dei- bevolking. Gewelddadige dood eis.ekte in 1931 4.38 mannén per 10.000 der mannelijke en 1.57 vrouwen per 10.000 der vrouwelijke bevolking; in totaal 2.96 per 10.000 dei- gemiddelde bevolking. Verdrinking en ver- fkeers,ongevallen eisehten hiervan de meeste slachtoffers. Onder de verkeersongevallen -wordt door trams, automobielen cnZ. het grootste aantal slachtoffers vei-porzlaiakjt. 'Zelfmoord geeft voor 1931 berekend op 10.000 dei- gemiddelde bevolking van elik geslacht een cijfer van 1.15 voor de man nen en 0.53 voor de vrouwen. Het totaal- dylfer bedroeg 0.84. Dje Cijfers; vijzen te genover vroegere jaren op een Eggend verloop». De Idcnsverlaging van liet De Centrale bond van spoor- en tram wegpersoneel heeft gisteren te Utrecht een druk bezochte algemeene vergadering gehouden ter bepaling van het standpunt van den Centrale,n Bond ten aanzien van het voorstel der directie. Dit voorstel ■luidt, zoo-als met wee't: jnet ingang van 1 April a.s. wordt de loonskorting ten be- van 8 pet., terwijl de directie de beijdrage 'drage van 5 pet. varvangen door een van deelgenooten van het zieken- en on dersteuningsfonds voor degezinsleden vqor haar rekening zal nemen. Voor den duur van twee jaar zouden de bedrijfsuitkom- sten geen aanleiding tot verdere loonsver laging geven. De heer C. Cramer te Utrecht,- bonds voorzitter, heeft een uitvoerige uiteenzet ting «K-geven van den gang v|a® Zaken, hoo men tot dit comp'romis-voprstel tussciheii 'directie en pcrsoneelraad is gekomen. Sp'r. 'deed uitkomen, dat het hoofdbestuur ge meend heeft den leden gee,n enkel advies ta moeten geven endus aan de leden vol ledig vrijheid te moeten laten om zelfstan dig een beslissing: te nemen. Betreurd werd dan ook' in hooge mate, dat deson danks in verschillende bladen een bericht werd opgenomen van welke zijde dit gezonden werd is noch aan den voorzitter, noch aan een van de andere bestuursleden bekend waarin werd vermeld, dat het hoofdbestuur deu leden in overweging had gegeven, het voorstel der directie'te aanvaarden. Vijftien aanwezigen voerden daarop het woord. Nadat de voorzitter hun had geantwoord, werd tot stemming, otverge gaan en daaruit bleek, dat 61 stemmen zich er vóór en 21 stemmen zieh er tegen hadden verklaard. Ook dé „Centrale Bond" heeft dus ten slotte het voorstel van de directie aanvaard. Uitbreiding van de leerplichtwet. 'n S o c. paradepaardje. De heer K. ter Laan c.s. heeft een wets voorstel ingediend tot wijziging van de leerplichtwet. De voorsteller herinnert in de toelichting- allereerst aan de indiening in 1911 van een wetsvoorstel tot wijziging 'der leerplichtwet. Dit wetsvoorstel was van de soe. dem. fractie. De voorstellers achtten noodig: le. verhooging van den leerplicht 'tot cp den leeftijd van 14 jaren: 2e. strafbaarstelling van den 'werkge ver. .die een leerplichtig kind arbeid laat verrichten: 3e. wegneming van het landbouwverlof. In de toelichting wordt er voor.ts op gewezen, dat sindsdien in de toen ge wensehte richting één en ander is bereikt. Maar het voornaamste, de 'achtjarige leerplicht, is nog altijd niet bereikt en daartoe achten de voorstellers, nu meer 'dan ooit den tijd gekomen. Zij vinden in hun opvatting steun bij de gebeele mo derne arbeidersbeweging. Het N.V.V. ver langt leerplicht ook voor schippers- en k'ramerskinderen, alsmede voor de leer lingen van de scholen voor zwakzinnige®. De voorstellers zijn het met dit verlangen volkomen eens, doch zij nemen nu in hun voorstel alleen de leerlingen van de j wona lagere scholen op, omdat op die wijze nog in den loop van dit zittingsjaar de verlenging van den leerplicht voor het normale kind kan worden verkregen. Om dezelfde rieden gaan .zij: ook niet vorder dan een leerplicht van 8 jareii. Zij bepa len zich uitdrukk'elijik tol heitgsen nu mo gelijk en naar hun overtuiging dringend noodzakelijk is: beperking van den kin derarbeid en mede daardoor aanmerkelijke verbetering van het volksonderwijs, en van volksopvoeding. Tevens maken zij van de gelegenheid gebruik om .opnieuw een voorstel te doen om te komen tot het verplicht Stellen van do gelegenheid voor voeding en kleeding voor alle leerplichtige kinderen, die daar aan behoefte' hebben. De gcmcente'jegi-oftling. Vrijdag vergaderde do gemeenteraad weder zoowel de,^' avond als des mid)- (lags;. Die voorzitter, wethouder Onder-' dijk,' deelde mede, dat van stoomvaart'' maatschappijen en van de Kamer van Koophandel adressen zlijin ingekomen Waar in tegen de voorgestelde regeling van heit op,enen der gemeentelijke bruggen Wordt opgekomen. Ook oen adre^ van het be stuur van het Middelburgseh Muziek korps, dat een grooteiriei verlaging dan föOÖ.' zlooals B. en IV. voorstellen, pp de subsidie van f4000 voorstellen, zou beteekenen het moeten verdwlijinen van het Korpisj Daarna 'word met'de behandeling van de gemeente -begroeting voort gegaan en verkreeg hot eer'gt hef wioord de pias be noemde wethouder, de heer Boaspon, die 'Zeide dat Kijf heeft gemeend niet 'te mogen -weigeren, als; VrijlZ.-Diem. den zetel lo beZetlen. dia vroeger aan rechts; behoorde maar dat hiiji dit niet heeft geambieerd ■en zich dan ook direct bereid verklaarde te Zullen aftreden als de nieuwe burge meester is benoemd en opgetreden en men weet van welke richting die isj. Inzake het gasthuis en de veronder stelling, dat daarin personen zlijin opge nomen, die feitelijk geen z'iekenhuiaver- plegiög behoeven, zeide ejpi'. dat B. en W. volkomen vertrouwen hebben in den controleereiidein geneesheer. Op het gast huis kan men niet "dezelfde bezuiniging toepiasisen als op andere z'aken, ook' niet door het aanstellen van ecu bezuinigings- ins|p»ecteur. Alleen verhooging van den verpleegpnijis zou betere uitkomsten kun nen geven, maar dan gaan de menschel) elders heen. Het gelegenheid geven beval lingen in liet gasthuis af te wachten en het inrichten van oen kindei-Zaal doet liet aantal patiënten toenemlen en men hoopt dit nog meer -te bevorderen voor het be stemmen van de te bouwen barak voor besmettelijke ziekten, indien mogelijk ook voor lastige patiënten, füpr. hoopt, dat men nu eens verlost zal worden vau critiek op het gaslthuis en ieder mede zal help'en om de populariteit van die in richting te verlioogen. Een voorstel van den heer Jeronimus om '8,1/2 0/0 te korten op; de salarissen vau de na 1926 aangestelde®, die reeds póii- sioenkorting ook hebben, werd niet on dersteund. Hierna hebben verschillende leden ge repliceerd. Daarna deelde de voorzitter mede, dat- van den den heer den Hollander een voor stel was ingekomen om B. en V. uit te noodigen met voorstellen te komen om meer gelijkheid te krijgen in openbaar en bïj'Zonder bewaarschookmderwïjs. Het aanwezig ztijln in het gasthuis van personen, die er feitelijk Ktet in 'hooren, is alleen te voorkomen door stichting van een verpleeghuis voor invalieden. Maar dan krijgt men weer een nieuwen dienst met kans op toename van ket aantal personen, die daarin zouden kun nen würden opgenomen. 'Waar de heer Portheine had voor gesteld iemand met kennis van zaken, te doen nagaan w!at nog te bezuinigen z'ou rij'n. stelt spr. voor dit op te dragen aan het accountantsbureau van de vereenii- ging van Nederlandsche gemeenten, waar mede de heer Portheine en de raad zieh vereenigden. Die heer Boasson Zegt op; een vraag van den heer v. d. EeltZ of Kijf als, de voor-' zitter staat op het standpunt van nim mer salarisverlaging, dat dit niet Zoo is, maar :ook de voorzitter ontkent zieh in dien geest te hebben uitgesproken, hij: acht alleen nu den tiijld er voor nog niet, gekomen. Hierna werden de algemeene beschou wingen, die 10y2 uur in beslag hadden genomen, gesloten en ging de raad over tot de behandeling van de ibedrijiïs|be- grootingen, waarbij de directeur dei' ge meentebedrijven aanwezig was en waar noodig technische mededeelingen verstrek te. Bijl de gasfabriek bepleitte de heer Jeronimus omdat mén een. strop heeft met destlijids te duur gekochte steenkolen op contract, in de toekomst eein besteding te houden, wat de directeur ontraadde om dat het dikwijls gaat om een bepaald soort kolen. De heer Mondeel heeft bezwaar tegen het te veel verminderen van perejbnëed 'Zonder de ouderen die heen gaan door jonge krachten te vervangen. De voorzitter zeide, dat men sjteeds stroppen kan halen bijl het doen van Za ken. vooral op langere termlijln. Spr. Zegt dat men moet Waken voor een te veel aan ambtenaren, omdat mén niet mleer mag laten betalen dan hoog noodig is. De heer Wjondergean verZocht overwe ging het aantal van 250 jM3., die de mun.tp gaslmeterverbl-uikea-s minstens moeten af nemen^ terug te brengen op 150 M3.' om/ dat blij 'de vasjtstelling van Jiet eerstfgd- noemde aantal de electrisjche verlichting der woningen van veel minder boteekenis was dan nu en het gas thans voornaime/- lijk voor koken en vei-Wartaing wioirdt ge bruikt, De voorzitter Zegde overweging toe. DeZe begrooiing en ook die van de waterleiding en van het electrisfóh bedrijf werden na nog veigcliillonde opmerkingen goedgekeurd. Dit wasj ook het geval met die van den reiniging®- en ontsm'ettingsi- dienst, waarbij) de heer Jeronimus ±'485 voor een nieuw paard in dezen tiijld ta hoog vond. Dié voorzitter had gelegenheid te zeggen dat de nieuwe ontstaattingsoven goed vol doet en men daarvan uit geheel Zeeland gebruik maakt. Die begrooting1 van den vee- en vleesfch- keuringsdienst gaf ook geen aanleiding lot uitvoerige bespreking. Bij de artikel'Sgewijzë behandeling van de gemeento-begrooting Zelve nam men eerst de ontvangsten, met uitzondering van de belastingen. Hierbliji kwamen de anti-rev. bij Tnondo van den heer Heemskerk verklaren, dat Zij 'blijven tegen de kermis;, maar dat zij alleen verzoeken geacht te worden* to hebben tegengestemd. De lieer v. d. Feltzi (O.H.) is. oolc legen de kermis en -ziou een voorstel tot af schaffen steunen. De heer Mes; (Ei-K.) komt er alleen legen op, dat men Wel schrijft dat de kermis Zaterdags te '12 uur moet ge stolen zlijin. maar dat liet altijd lajter ■wordt. Hlijl keurt dit af. Van link's wérd hem er olp gewezen, dat men bijv. te Tilburg toch op Zondag kermis houdt. Die voorzitter deelde mede, dat B. en W. Zullen trachten te bereiken, dat de Radio-distributie maatschappij! in plaats van f 1 in hot vervolg f 1.25 per aange slotenen aan de gemeente betaalt voor het mogen hébben van draden boven ge meentegrond. Inzake de kwestie met de voctbalvor- eeniging Middelbrug over het gebruik van het gemeentelijk sportterrein, zeide de voorzitter, dat 'die vereeniging"van het plan een eigen terrein in te richten is. afgezien en dat waarschlijtnïijk èen Con tract van 5 jaar met deze varteeniging zal worden gestoten. Het plan is in werk verschaffing het 'terrein uit te breiden als Zekerheid is verkregen, dat alle verr- eenigingen er van gebruik zullen maken. De post voor nitk'eering van liet rlijlk in de koften van werkverschaffing kon worden verhoogd van f 6000 tot f 12000, mede omdat nu ooit 70 go Wordt gegeven van het loon betaald in eigen werkver schaffing. De bijfdrage in de kosten van Steunverleening, geraamd op f 75.000 zbu volgens den voorzitter nu reeds f80.000 kunnen zlijin. Bij! de uitgaven Werd een voorsftel- Bybau om de juresentie-gelden van do raadsleden van' f4.50 op ir3 terug te brengen, met 12 tegen 5 stemm'en ver wierpen. D:e voorzitter deelde mede, dat in do nieuwe .politie-verordening ook een nieuwe huisuummering zal Zijn opgenomen. Ver der dat 'de verkeejiisjoommissie aan het werk is en zal oordeelen over een ver keersregeling ingediend door den commis saris van politie. 1 De heer v. d. Foltzl, wilde geen f50 meer geven aan den commandant dei- brandweer, doch met 11 tegen 6 stem men werd Zijln voorstel lot sclir,appin<>- verworpen. Hierna werd de vergadering gesjoten; morgenmiddag' komt (1e raad weer bijeen en dan Zal eerst de begvootüigl verdoe, worden behandeld. IJsfeesl. Hoewel er niet veel animo bijf de in schrijving was, is Zaterdagavond het ge'- coqtumeerde lij'sfeest toch doorgegaan, In totaal waren er tien deelnemers;, waojr'van de meeslen lieel aardig ,voor den dag'' kw'am'en. Du publieke belang^ elling' voor een en .ander waq wel groot, zkjodat de IJs'- club nog een gbede retette f286 had. Een onlsjianniiigsavinil. Euim 100 werkloozen waren gisjten-en!- avond naar het Militair Hospitaal geko'- men om den ontspanningsavond bij te wonen, die hen kon worden geboden 'dojor de medewerking van het chris]tel!ij|k Fan!- lare korps; .Oefening na den Arbeid" en van den heer Jacq. Frank. Het korpsj onder leiding van den heer -1. C. F. van Kamer, die waar noodig do nit te voeren nummers! toelichtte, hoeft door goede» muziek 'in een S-taj utunnierq heel w:at genot geboden en had lelkenq een dankbaar applaus in ont vangst, te nemen. IVe heer- Frank' heeft bijf 'het voort dragen van ,,Een bakersprookje'' van 1 Gerard Keilen- en ,,Twee sjehetsen van oen Trouwdag" van dr. Laurülard een zeer aandachtig gehoor gehad en mach! ook den dank' van de aanwezigen in der gelijke mate deelachtig worden, dat liij voor e^xi toegiftje aorgde. Die heer J. Lorier jr. heeft aan het slot van den avond Zoowel aan den heer Frank' jis| aau korps namens de commissie, maar zeker niet minder'namens do aanwezigen dank gebracht voor het Igebodene. De ijspret. Zaterdag en Zondag hebben de schaats- entbousiasten ncng naar hartelnjgt kunnen genieten van de ijsprët. De gang zat or bepaald in en men had al zóo vast aan be stendiging van dit vermaak geloofd, 'dat in den nacht van Zondag op Maandag een aanvang werd gemaakt met de maatrege len, noodig voor het verlichten der ba nen. Tegelijkertijd viel echter de dooi in, die aan alle, plannen een. einde ma,akte. Hedennacht gaf liet nog wel 'n lichte vorst, doch de wind uit het Zuid Westen maakt geen illusie's mogelijk'. »ft 'Zaterdagmiddag is er nog 'n ongeluk op den Westwal gebeurd. Het doflhtertje van dhr. A. d. L. kwam dusdanig te; val len dat het' zijn arm brak'. 1 Gladde straten. De beijzelde -straten hebben gister menig klein ongeval tot gevolg gehad. Een melk meisje bijv. kwam met fiets en buis te vallen en zat 'n oogwenk daarna, op straat in een plas van het kostelijk witte vocht. Do. taxi-chauf'fe|Ur v. "d. V. schoot, na 'n slippertje, meit zijn wagen door een der groote etalage-ruiten van de firma Wilking in de Klctótraait. Gelukkig is de firma in een glasverzekering. Gouden bruiloft. Hel echtpaar BoelGroïn, wonende aan den Oostsingel alhier, hoopt morgen zijn gouden huwelijksfeest te vieren. Wel 'n gedenkwaardig feest! Concert „Hosanna". In Schuttershof wordt hedenavond het jaarlijiksch concert voor de begunstigens van „Hosanna." gegeven. Die G asthnjskwestie. Wiji lezen in "Da Zeeuw": Zooals men weet is de li-eer Könings te Den Haag door den Raad benoemd om »een onderzoek in te stellen naar de exploitatie van het Gasthuis alhier. Omtrent zijn rapport is, naar wij» meenen te weten, te Goes nog nietig bekend. I11 Middelburg echter wel. De „tijdelijke" wethouder, de heer Boasson, zei n.l. Vrijdag in den Ge meenteraad het volgende „Er is in Goes iemand geweest, dhr. Könings, die e.en onderzoek naar- de ex ploitatie van het Gasthuis aldaar heeft in gesteld. Hoewel d»e toestanden daa,r van die van liier verschillen, is: het tocjll merkwaardig, dat die h.eier da,a,l-pol< niet zooveel heiefife kunnen uit richten. Eién staaltje is mij: bekend liij vond de-wasah te duur, ddch bij nader onderzoek kwam hij tot de conclusie, dat- er nergens zoo economisch gswagschen werd omdat de mindere slijtage van het wasehgocd de maer-kosten van de 'be handeling volkómen dekte." Wij vinden het op» Zijn zachtst gezegd vreemd, dat die mededeeling ons vi.a Mid delburg gewerd. Weet men daar meer dan in Goes? Of' is er te Goes geli'eimdoenei-ij in het spel geweest 'Benige opheldering lijkt ons niet over bodig. 15 cent .pier dag voor het huren van een nieuwen Stofzuiger. .T. M. Polderman, Goes. T-el. 129. (Adv.) Ici'sekc. Vrijdagmiddag" ontstond in café E. 'Nolet, Ierscliedam. een begin van brand. Het begon met een schoorsteen)- brandje, maar weldra was: de zolder aan'- getast. De bewoners, met toegeschoten hulp, wisten met emmers water het vuur te blusjSchen. De dehade bleef beperjst tot een verbrande zbldering en een uitge brande kast. VerZekoi-ing dekt de schade. De slangenwagen was reeds ter plaatse, maar behoefde geen diens^ meer te doen Door liaar ziektekiemdoodende eigenschap, haar lioeslstillende Werking, haar gUmstigen invloed op borsj. keel en ademhalingsou-' ganen is, het beproefde middel in griepf-tüj|d Schore. Vrijdagavond vei-gaderdei de ge-, meenteraad voltallig. Dhr. Karelae felici teert den burgemeester met zTijln 'hejribta- noeming. Eien adres van J. Rijk inZakc steunver- leening en dat van da g'emeente Am'bt- Hardenberg betreffende vermindering van het bedrag der belas/bare opbrengst, der ongebouwde eigendommen, worden mót al gemeene s,tem'nien voor kennisgeving aan genomen. Vervolgens wordt liet besluit van den gemeenteraad v,an Kruiningen tot vaststel ling der jaarwedde van den keuringsvee- arts. hoofd van dienst, aldaar, op f2000 (voorheen f'2000 tot f 25001 met a,lg. st. goedgekeurd. Medegedeeld wiordt: dat voor de jaren 1933 en 1934 vrijstelling is verleend van de verplichting tot het geven van onder- wdjls in lichamelijke oefening aan de o.l. school in deZe gemeente; e®. dat de beslisf- sing inzake de gemeente-begrooting 1933 door 'Ged. Staten is verdaagd tot 1 AJpjril Dhrn. 'W. Karelse en H. Glenun wioir[dem benoemd tot leden van het stembureau voor de verkiezing dei- ledön van de Twee de Kamer; tot plvv. leden dhrn. A. Bruij'nzeel en J. L. van den Brink. Bijl de behandeling van de wijziging der begrooiing 1932 van de gasoenfcrale Oosteinde, merkt dhr. Bierens op, dat 'hlij legen deze wijziging zal stemmen, bmdab hierop een post voorkomt ad f400 -vtofxr gratificaties. Het is momenteel geen tijld voor dergelijke uitgaven. Spir. heeft tot Zij'n blijdschap gezien, dat ook de gemeente 'raad van Rilland-Bath goedkeuring aan de. w'yizïging heeft onthouden. Die voorz. wijst er öp, dat er thans geen directeur is, zoodat de klerk-meteröpnemer- cn de baas-fitter meer en ander werk hdbbón. Vandaar, dat de commissie van toezicht aan beide heeren een gratificatie ad f200 wenseht te geven. •Dhr, Bruijlnzeel acht de gratificaties te groot. Het voorstel van B. en [W. om deiz'c wlijf- ziging vast te stellen wiordt verworpen met 5 tegen,' 2 istjemlmJen (voor de voorzit ter en dhr. Kagelse; tegen dhrn. de VrieZe, BruijhZeel, Glei-um. van den Brink en Bie rens. Bij de rondvraag deelt de voorz'. mede, dat het in de bedoeling ligt om binnen nf- zienbaren tijd een nieuwe woning voor het hoofd der school te bouwen en daartom zal hij' gaarne de meening vau de raads leden in dezen vernemen, I 1 Dhr. Bru'ijnzeel acht de bestaande wo ning iOngeriefelijk, Het huis is zteer voch tig. Spr. vreest, dat, indien niet tot het bouwen van een andere woning wordt overgegaan, maar weinig schoolhoofden; hier lang Zullen blijiven. j Dhr. Bierens ziet in nieuwbouw een voordeel voor de gemeente aangezien -het bestaande huis in de naaste, toekomst Zeer veel onderhoud vraagt. Tenslotte verklaren alle fnadsleden, dat 'ïljj zieh met nieuwbouw kunnen vereeiii-1 gen. B. en W. zullen dan ook deze zaak zoo spoedig mogelijk 'ter hand nemen en met plannen tot den gemeenteraad ka* men. Dhr. Glerum informeert naar het af< hakken van liet hout om de begraafplaats .TDjI 'meent dat het kerkhof er thans! minder ooglijk uitziet. Die voorzitter' wijst er op, dat het hout aau de westzijde en aan een gedeelte van do dreef blijfflt staan Afhakken Was noodzakelijk 'voor <Je ont wikkeling van de onlangs geplante haag. Verder vraagt dhr. Glerum naar de rio- leering bijl de woning' van 'J. de Jagor, Do buizen onder den weg loopen op in- plaats van naar beneden zoodat de ibö- wöners; ter plaatse hiervan veel last, on dervinden. Dlir. Bierens z'egt, dat Wel een gasbuis in den weg Zit. doch dat het bes solist anders kan. Dó gemeente-opzichter ia destijds hierop» gewezen. De voorzitter zegt nog, dat een onder zoek ter plaatse zal Worden ingesteld. Hierna sluiting. Biliaiid-Batli. Zaterdagmiddag had op het Vinkenissegat alhier 'n lijfsfeesti plaats, waarvoor de belangstelling' zeer groot was; honderden bewogen zieh op de mooie ijsbaan. De eerste prijs voor hardrijden voor jongens beneden de 16 jaar Werd bq- liaald door Jan de Waard, voorr jongens boven de 16 jaar door G. Hirdes. Voor dames le piijls door 8. Schout. Voor tonnetje rijfden le prijs door A. Rijnberg, Schoonrij'den voor lieeren le prifg dopr J, Dees te Krabbendlijke scliooniïjden vooir domes le prijk mej. S. de Bokx. Het feest Werd opgeluisterd door dei muziekvereeni- ging „Rillandia," Benoemd tot c'hef van -'t spoorweg' station Vlake dhr. H. Mer'kus, le halte chef te Stedum. zulks met ingang van 1 Maart a.s. Uitslag van de Zaterdag'gehouden lijtrwedstrijd op de banen ta Vlake. Hard rijden: lieeren 1, O. Karelse te Schore, 2. J. v. d. Pol te Han^wecvt, 3. O. Zuiijd- weg te Schore.Dames1. J. van Koeve»- riuge. te Siehore, 2. O. Tocblijii te Goes, 3. E. Beth te Hansjweort; Paren: 1. J- van KoeveringeJ. van Koeiyeringe te Solwre; 2. A. KrombeenJ. de DeetfW v. Weenen t'e HansWecrt3. J. van Koef veringcJ. R.ijh te Schore; Sdhoonrijden Heeren: 1. A. Karelse te Kruiningen, 2. P. Brieve te Kruiningen; Dames: 1. J. vaD Koeveringe te Sohore, 2. P. Kribbe to Hansweert; Paren: 1. A. EiversdiijjkC. van Raai 'te Kapelle. 2. BI. Krombeen ta IlansWeeriM. van Willigen te» Kapelle. Dp. jury bestond uit de heeren W, da Grooff, mevr. Beth. J. Lutelijln, J. va® NieUwenhtfijlz'en 'Ka B. van dei' .Straten. OveZaud. Benoemd lot tlijldelijk' ander- wlijlzer aan de Clir. s,ehool te Heerlen dhr M. P. L. Jansen alhier. Iiwadendamme. A.s. Woensdag 1' Ffebi-, des» avond om 7 u/ur, Zal in de zaal van. de wed. P. de Ba,ar, de; 4e ontwikkeling^ avond plaats; vinden. Als spreker z'al» 'op treden de heer F. Keezón, dis|bi'iets-lioofd bestuurder van de R.-K. Volksbond. Hlijl Zal spreken over 't ondeirwegpDie be-t teekenis van georganiseerd 'te züj|n. Hanswieieri. Zondagnamiddag ha,d hier een biljartwedstrijid plaats tusscben O.K. en iGioede Verwachting van Lewedoi|p|. Dioor ieder wórden z'eq partfijjen gespeeld. Die wedsjrijld werd door O.K. va® 'hietr met 584 punten gewonnen, tegen 432 p, Heinkens'Zaud. In de 'Maandag j.l. g'a- liouden raadsvergadering warep. alle le den aanwezig. '»Er wag veel publiek op. de tribune. De voorzitter opent met cla gebruikelijke nieuwsijaarsrede, wenseht al len een gelukkig nieuwjaar en hoopt dat we ook in dit jaar met Gods) hulp d» tegenwoordige moeilijkheden het lroofd kunnen bieden. Die keer Btekfetea alg oud ste raadslid, dankt de voorzitter namens de raad voor zlijin woorden en beloloft iu de t.oekomqt de volle medewerking vaj» den raad. Notulen werden gelezen en gbedgekeiurd. Dioor B. en W. is samenwerking gazbcht met andere gemeenten voor een getmbenbe- opzichter. Koninkl!ij|ki goedgekeurd is; een veroi'deniii£ voor in gebruik nemen van gemeentegrond. Bericht van G. Sl. of da gemeente aeeoord kan gaan met de af schaffing veemarkt te Axel, aangenomen. Van B. en W. van Goeq, begrooting keu- xingisdienst van waren; de opmerkingwegd gemaakt dat de salarissen bijl dien dienst, ondanks het verzoek van den Raad van verleden jaar, nog niet Zijjn vecmindegd er zal alsnog op worden aangedrongen'. Van Ged. St. een schrijven, dat het voetpad Glarisipad tot de berm van den weg behoort en in onderhond bijl 'de pro vincie blijft Het .adresj van Ambt'-Hardenbarg, om 'de belastbare opbrengst van ongebouWdo eigendommen te verminderen, werd voor kennisgeving aangenomen, omdat de ge meente deZe inkomsjten niet, kan missen. Een verzoek van de broedei-gchap advo caten en notarissen, om hetfkantonge|-i recht Goes te behouden,, d. wf,2. dat er w'ekeliijllds zitting gehouden wordt, wordt met algemeene qtemfmen aangenomen,om(-' dat het landerq een groot ongerief vopo Zuid- en Noord-Beveland met zich ZOU brengen. De. motor- en rijfwielvea-ordening werd gehandhaafd, ondanksj datGed. St. en kele opmerkingen hadden gemaakt. Bijl de besjpreking ventverhod Werd aan genomen om te trachten, inót alle ge meenten op Zuid-Beveland één lijh te tj-elcken. 'Een ex-artikel 15 der verordening van de drankwet werd vastgesteld. Het punt vaststelling jaarwedde en be noeming plaatspliijk 'deurwaarder werd aangehouden tot volgende vergadering.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2