'I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering 1 'i KEN J I FEUILLETON ln twee werelddeelen. n buitenland I~1 I Icvormaalr maakt de huid ruw f! BINNENLAND {Hl Ibruitó Van |»p 40-jari- dag, ook' ld 11 uur. pUdkannen en, ofwel 60 gul- 1 van zyn Ijaans stil- IwTElBT- heeft meei' waaronder voor het pdraadsels. te Was |tien naail- duim en ^loudt.) een liet eerst hen druk- eeuw gr. - van Amer 3en dan in arlijks een voorkoiaeii van mis- Ikosten be- ■f rears, bin- loge loopt n stuk, het Heen gewoon H; 5 „geconstm- 't eens ne-' ■d legeest zit. Hier.?, Vijf ten eg) tem een iti» cadeau ïeen'.?," aeen. "Dat Hijjk yeu-kla- Blet van een neen. Ons óók geien V skelet van l.n oma stad ie. dat is tent 1-uoht meiske, voor pans, zonder bhot, terwi,! jlling in een |te stoppen, vroeg hi, Pg in dat gat h wel, dat ik n vloer niet Ide andere. lilden kunnen |idex vrienden den zijn wij trientje roept rijp er war- |n sterveling I'k! eet kolen, ok' turf en ou wel eens op fatsoen- genietje! Me- het maar de phoenen. Itervoet groo- tt zij. If'frouw", zegt leed, de linker r Vje: „Je moet je den ther- e baby baadt, j thermometer lauw wordt is et rood wordt, müjf ook' even namelijk op verlegenheid.*"' rvind me al óóte verlegen- je niet meen iet, kindlief?" naast je zat', er tig kilometer seder? eonige- d!'. huis staat een n vraagt hem; pian thuis?' emand opent en sas. D;an wendt aaapje;) Itoch zeker niet len ergens an- beklagen.' Wat' niet meer hadji"1 en huissleutel NUMMER 13 DINSDAG 31 JANUARI 1933 29s™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474, Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Hel propagandaplan van de R.*K. Staatspartij- ,vran verschillende zijden is &an ons P art ij - secretariaat ■gewaagd. naai 'g&ft'er vens omtrent, het centrale propagandaplan, ■waaromtrent meegedeeld was dat men het in voorbereiding had. Ju het jongste nummer van het Partij orgaan wordt thans geschreven dat onze menschen gerust kunnen zijn. In gxoo'te lijnen ligt bedoeld plan gereed. Er wordt momenteel reeds ijverig gewerkt aan de jiitvoering. Mr. Teulings vervolgt dan; „Centraal Propaganda-plan" is een groatsch en deftig woord .voor .een zeer belangrijke maar tegelijk eenvoudige zaak. Dit partij-organisatorische contsruc-tie der It. K. Staatspartij is immers bij allen centralisatie-groei en drang nog altijd in wezen gedecentraliseerd en, ook in 1926 nog bij 'de laatste reorganisatie, aldus opgebouwd. Het „zelfbestuur" dei gewestelijke en plaatselijke partij instanties past zich daar geheel bij aan. Dit heeft ook z'n invloed op de orga nisatie van de propaganda in verziezings- tijden. De gedachte aan een volkomen centraal .geleide en gevoerde verkiezingspropagan da, .zooals dat in spm<mige andere politieke partijen het geval is, is ook in vroeger jaren wel eens bepleit en nagestreefd voor onze partij. Van de pogingen iu die richting is nu bepaald niet- geel plezier beleefd. 'En van den weeromstuit is in daarop volgende campagnes de igeheele propagan-i 'da-voering aan da gewestelijke en plaat selijke instanties overgelaten, behoudens de zorg voor een v.erkieizingsplaat en ee.11 enkele brochure. Doordat onze partij-organisatie den vorm van een massa-organisatie met lage contributie-afdracht heeft gekregen, is de financiering der volledige landelijke pro paganda uit de partijkas rechtstreeks een onmogelijkheid. I De gewestelijke cn plaatselijke bestu ren hebben mede op dezen grond altijd zelf de onmiddellijke rechtstreeksbhe ver zorging van ds verkiezingsactie inhauden g'ehad. Zij pasten die dan aan, in verband met allerlei omstandigheden, aan 'de ge differentieerde plaatselijke behoeften. Eu deden daarbij' goed en nuttig werlt. Maar de vraag naar meerdere centrale leiding -op dit stuk bleef toch ook niet uit. En Zoo. heeft de centrale partijleiding in de campagne van 1929 ter beschikking van de verkiezingsactie gesteld, tegen kostprijs geleverd aan de plaatselijke of gewestelijke organen, de Verkiezingsfilm, een drietal verkiezingsplaten en 'n 15-tal vlugschriften. De film draaide op bijna 400 plaatsen, 'de platen werden in 16800 exemplaren verkocht, en het vlugsehriftenaantai, dat werd afgenomen, liep over de 3 millioen. Uit de enquête na .1929 .ingesteld om te kunnen overzien, wat de gewestelijke partij-organen aan verkiezingspropaganda hadden gedaan een .pnquête, welke geen volledig overzicht gaf, omdat een 5-tal kieskringen geen overzichtelijke ge gevens inzonden bleek echter duide lijk, dat er intensief aan het propaganda werk is gearbeid. Over negen kieskrin gen, welke volledige gegevens Zonden, beliep het geldelijke bedrag ruim f 43000. Ook ditmaal zal in hetzelfde k'ader het werk der verkieizingsactie gesteld moeten worden. "Een volledige centrali" eeering is noch gewenscht, noch mogelijk Het is, zeer begrijpelijk, niet te doen om het „centrale propagandaplan", dat overigens nog in de -vergadering! van het Partijbestuur van 4 Februari a-'S. moet worden besproken en goedgekeurd, zoo lang tevoren openbaar mede te doelen. Alleen lijkt het nuttig eenige igrotoifce lij- 69 liet was een blokhuis, een huis uit ge- vierkantte boomstammen .opgericht, en zoo goed mogelijk gedekt. Eien afgesloten ruimte ter zijde-, gedeeltelijk van boven beschut, diende voor het vee, welks ge hoornde koppen in het schemerduister nog zichtbaar waren J3e.n stuk land, nog al groot, omgaf de woning- die van achteren onder ds breede takken der boomen stond en zoo tegen het woud aanleunde, van drie kanten. Een pad leidde van de omheining tot recht voor de deur, tusschen twee rijen boompjes, die beloofden een kleine laan te zullen worden met den W* een ^P611 deur ver. Echeen een krachtige gestalte, het was een blanke. Twee honden stormden op het hekken aan en sprongem blaffend omhoog. Koest-, Daan, koest, Fidelmaakt toch zoo'n lawaai met, dat eem memsch hooren cn zien zou vergaan!" Meester Dorren® verschrok, hij we'rd bleek als oen laken, en toen hoogrood, ■ty'as dat niet Maastrichtsch, of sprak men nep aan te geven. 1 De opeet is duidelijk 'onderscheiden in twee deelen; documentatie, en wa-t men zou kunnen noemen reclame. Wat betreft- het eerste deel der cam pagne, welke in Februari zal worden ingezet, hierbij gold de overweging, dat in deze verwarde en moeilijke tijden bij zondere v.oiorlichtingsmiddelen voor de leiders der actie en voor de ernstige -pro pagandisten moesten worden .ter beschik king- gesteld. Dit zal geschieden in den vorm van z'eer goiedkoape brochures. En voorts door het partij,-begaan „De R.-K- Staatspartij," gedurende eenige maanden in vergroote uitgave en meer. dan één maal per maand te doen verschijnen. Dit laatste geschiedt zonder ve.rhopginig van den gewonen abonnementsprijs. Alle abonnés op ons orgaan krijgen dus ter bekwamer tijde het orgaan in den ver- grooten vorm en meerdere malen verschij nend toegezonden. Het 'is daarom' van belang, dat ons orgaan, waarvan het aantal .abonnementen de laatste welden sprongsgewijze vooruitgaat, in handen van alle plaatselijke leiders en propagandisten kome. Er is reeds yoior gieizörgd, dat men in plaatsen, waar men dringend behoefte heeft aan sprekers Voor goede voorlich ting, en waar men om ©enigerlei reden zelfstandig niet kan slagen er een 'te vinden, e'en beroep kan doien op het Partijsecretariaat, Dit sfaal in contact met verschillende -partijmannen, die zich bereid verklaarden op óns verz'oek'-naar bedreigde (of behoeftige) punten te gaan om daar voorlichting te geven. Men kan zich desnoods das met het Partijisecreta- riaat in Den Haag in verbinding stellen. Iir later stadium volgt reclame actie. I 1 Voor vlugschriften zal dan wederom worden gezorgd. De vei'kie'zingsplaten zijn reeds, „in be sprek", mede door de .welwillend ver leende tu-sschenkomst- van eenige deskun dige adviseurs door het Partijbestuur daartoe aangezocht. Op de,zo wijze ver trouwt de: partijleiding eenige pakkende, tevens artistieke platen te kunnen bieden. Ook voor raamplaten zal gezorgd worden. Andere propaganda,-middelen zijn reeds op het program gezet en zullen, na nader overleg met de kringen, worden uitge voerd. 1 Nogmaals, dit alles is groot-endecls „cen trale hulp" voor de zelfstandig, -plaatse lijk of gewestelijk' te voeren en te finan cieren actie. De leiders op het front hour den dus de leiding en de verantwoordelijk heid van de actie zélf in handen. La,ten zij het niet' alleen op de laatste weken laten aankomen. De plannen moeten, juist bij .de gedecentraliseerde werkwijze, reeds nu worden, ontworpen en opgezet. DUITSCHLAND Von Schleicher geval/cn. .Zaterdag isj het kabinet-v. Schleicher gevallen. Ha de beslissing van liet sem'orenconH Vent. 'dat de rijksdag Dinsdag' züu bijeen komen en dat de debatten met de sjfceml- ming over de moties zouden' besloten wor den, bleef rijjtójhanselier von Sichleieher slechts één mogelïjjkheid over; zich naai den rijiksjpresident te begeven en' dezle vol macht te vragen om alsj het wantrouwen toerd uitgesproken waaraan niet te twijfelen viel den rijksjdag te kunnen Vmtbinden. De beslissing lag aldus hijj von Hinden burg en- dezte heeft, bïijjkeng de meded-ce'* hug, dat von Schleicher isj afgetreden, tegen den r'ijksjkanselier beslist dooi' hem de gevraagde volmacht te weigeren. Djat kon ,als een daad van presidentieel wan trouwen jegens von Schleicher beschouwd i0~' niet in de omstreken ,En zouden die memschen hem misschien met terugkennen als ze hem zagen Had den die misschien vroeger van zijm doen gehoerd! Misschien op de kleine Gracht, .in de Drie Mioriaentjes bekend? en "aften, wie weet, had ze hem niet van f™."keren Meester Darrens verteld, want '™aiA'en vertelde zoo graag cn op hem, Meester Dorren® van de Kleine Gracht, had Mayken het niet erg staan. IJat alles schoiO,t Meester Dorr,ens dqoir '*t hoofd, maar eer de man het hekken '°u openen, had hi,' gezien, dat hij1 niet ouder kon zijn dan een kleine dertig, en hij' was al zoo lan>g weg uit Maastricht. ii-Kom binnen, vriend," sprak de eige- naar van het erf, „kom binnen, wa,t> een wcer, wat een Weer! In dit ongelukkige aud, zijn de onweders zioo vreeselijk, jlaf men zou meenen dat de wereld verging, en wanneer gij jn 0I1weer zijt geweest, te paard nog, Zoo! het paard dood, h hunt gij God niet genoeg danken, dat ëb nog zc>0, van af gekomen rijt, nu, huisl"^DneD' 611 wees we^oin üu 111 iju Meester Dorrens wist niet wat te ant woorden. Ja! zoo Sprak jugjj jn omstreken van uasirieht, op den winkel had hij im- woxden en dezb heeft dq oon!Jekwcnti3 van zJijh noodlot aanvaai-d. Wat in eon dergelïjPr geval verwiacht vverd, is geschied: Von Papten, de zwakke ling. die het vertrouwen van den rijjks;- presjident nog steeds onbeperkt- en .onge schokt geniet, is belast m!et de onderhan delingen met de partijen. Hij' heeft dus een ischerpi afgebaliende opdracht ontvan gen, nog -steeds in de parlementaire Ejjn, ■zjooalq die den laatsten tïjjd in Dtuitschland is gevolgd. Terwijl echter reeds; een overeenkomst met de nationaal-telocialisteii over de vor ming van liet- toekomstig 'kabinet geslotben iS Wfet door hen met de meeste beslist heid wordt ontkend zïjm de kan'spn van von Papen zoo gering, dat, men pnwille- keurig :aan een gteheimzinnige machinatie moet denken, wielke in de diepste duister nis Wordt voorbereid. Eiebst als daar- omrtent door den loop dei* gfibeiiriténis^en eenige klaarheid is) g'eschapien, zal dez'e nieuwe Diuitsiche verwikkeling in haar vollen omvang beoioi'deej'd kunaer w'orden. Later wordt gemeld dat v. Schleicher hij v. Hindenburg in onjgenadq is gtevallen omdat dezte zich verztet heeft t.egen he# roelceloos geven van jgi'oote gelds(oïnmeiD laan de Oo-Stpruisische jonkerfamilies. Met hnillioenen werden deze grootgrondbezit ters, via de befaamde „Osthilfe" gestopt. B|e zbon van v. Hindenburg een der belaughebfeendein, die zijfn vader tegen v. Eclileicher opz'ette. Persstemmen. H-et Berl. Ta-gebl. merkt op dat de be slissing van president 'Hindenburg 'althans klaarheid schept. Als de poging .van von Papen lukt, dau Kamt er een ondulbbelW zinnig reactionair régime. - i De Vorwarts schrijft 'dat de val van von Schleicher een a".larmjteeken van dc eerste orde is. Er blfijjkt ïKt dat de weg van een zakenkabinet die op- het oogen- blik waarschijnlijk het verkieslijkst wa.re, niet in den smaak va'lt blij) de machtjliiefbb bers. .Elke andere weg leidt naar haflslbli''e- kende experimenten. Een regearingfHitle!"- Hugenberg' is slechts mogelïijlk 'als het centrum haar zlijjn ztogen gieeft. De nat.-sjocialististehe bladen VöïkiSche Be-obachter en Angriff' betoogen dat er slechts éeu mogelijkheid overblijft: HiÜer het fijjk'skanselierschap toe te vertrouwen. Der Deutsche noemt de opdracht aan von Papen een ongehoorde uitdaging.'1' D-e -ondergrondsche stój'd is mlet' een vooir- loopige overwinning van de Harzbuirgeir kliek geëindigd. Het blad acht de onderhandelingen die von Papen moet Voeren, overbodig. iZlij kunnen er niet^ aan veranderen dat een overweldigende meerderheid yan het D'uit- sche volk eiken koiers,onder leiding van von Papen gestuurd; hartst|Ochtelïj,k en verbitterd van de hand wlijfet. HITLER RIJKSKANSELIER. Ka. een kort onderhoud met von Pa llen en Hitier heeft president von 'Hin denburg -gistermorgen Adolf Hitler tot rijkskanselier benoémd en de samenstelling van zyn kabinet als volgt goedgekeurd Von Papen, plaatsvervangend rijkskan selier en rijkscommissaris in Pruisen; dr. Prick, binnanlandsc'he z'aken; Von Neuiiath, binnenlandsehe z'aken; Hugenberg, oeoonomisehe z'aken en landbouw; Von Schwerin financiën; generaal von Blomberg, rijks weerbaar heid i mers dikwijls die taal gehoord, op de Kleine Gracht, van de buitenlieden, dio er kwamen om hun inkbopen te doen. Toen hij wat bekomen was van zijn verrassing, stotterde hij zoowat van alles, Engelsch en Duitscli hoofdzakelijk' door elkander. Maar zijn gastheer begreep en verstond hem, ,en dat was voor zijn goedmoedigheid genoeg. Op den drempel der woning verscheen toen ook de huisvrouw, van denzelf'dan ouderdom als de man. Haar kleeding was nog trouw de kleediug van de welgestelde boerenvrouwen van de omstreken van Maastricht. Niets ontbrak er aan. Het gouden kpuisje aan een smal fluweelen lintje zelfs niet. Zij zag er goed uit en van haar vriendelijk gelaat kwam iets goedigs, braafs, vertrouwelijks. „Kom bianen, mijnheer, ik' weet niet of gij' ons verstaat, maar goed gemeend is het, dat verzeker ik' u. Gij z'ij.b dr,uipnat, maar het was ook een weer. Ach'. Mijn heer, dan merkt men eerst goed, dat men in Gods hand is, en toch, het is hier een ellendig land, van God of' gebod wil len ze niet veel weten, -en kerken zijn er niet te vinden. Waar moot dat heen, dat weet God alleen, maar het is om heidenseh te worden. Maar daar Komt het Frans Seldte, arbeid Von ElZ Rübenaeh, posterijen en ver keer; Goering, minister Zonder portefeuille en Pruisisch minister van binnenlandsehe zaken dr. Gereke is als do commissaris van rij kswerkVersc'haff'jng bevestigd. Do portefeuille van justitie is nog niet bez'et. Da ministers 'behaoren allen tot de nat. soc. of' D'uitsch-nat. pantiji. Het Centrum. Het centrum is bij- de kabinetsvorming geheel gepasseerd en blijft voorloopig uit geschakeld. Hitier zal heden nog onder handelingen met dez'e partij openen; zij heeft thans alleen nog maar de keus tfls- 'schein tolereexen en ppponeeren. .Kiest het centrum de oppositie dan z'al ook dit ka binet in conflict met den Rijksdag Komen. BELGIE De Jjiug-Ejuiiioptecsclie vredesbeweging. Onlangs is te Brussel een Belgische afdeeling van de Union Jeune Europe tot stand gekomen met- 'het doel de bevesti ging van den vrede in Europa te verzeke ren en door middel van een federatieve or ganisatie van ons werelddeel, alle oorlogs- mogefijk'heden te doen verdwijnen. In oen door het orgaan van de Belgische afdee- UdVCI IlludlV en schraal en veroor zaakt dikwijlsval- en schaafwonden. Men ver zacht en geneest dit met Purol. Doos 30 et. ling gepubliceerd manifest wordt gez'egd, dat, dank rij d'e Vereenigde Staten van Europa, de moeilijkst oplosbare proible- m'en, ,als de vraagstukken van de minder heden. van de Poolsche corridor, van de autonomische bewegingen in Vlaanderen, den EJ'z'as, Catalonië en elders, binnen het kader der confederatie hun 'beslag kun nen krijgen. I In het Belgische eere-ewnité Zetelen vooraanstaande liberalen, katholieken en sociaal-democratan naast- elkaar. Oudmi- nister Destrée en prof. Louis de Broiu- ekere maken er deel van ,uit samen met prof. G. De Leener, voorzitter van het Comité du Libre 'Echange, graaf E, do Grunne en senator .pater Rutt-en. Te Antwerpen en te Brussel zijn plaat selijke takken van de Belgische Jeune- afdeeling opgericht. FRANKRIJK Het ministerie Banconr gevallen, In een nachtvergaderinig!, die tot in den ochtend heeft geduurd, is kfei "kabinet Bom- cour iZaberda-g b'ij: de behandeling van de financieel® voorateUeai van minister Chéron in de minderheid gesteld en afge treden. Die regeering ij gevallen op haar voor stel om de directe belastingen met 5 °/o ■te verhoogen ,ten opzichte wharvan de de regeeriing de kwestie van vertrouwen had gesteld. Vóór het voorstel stemden sjeclits 193 leden, teUw'ijJ 'er 390 hun jsjtem tegen uitbrachten. Naar (Reuter meldt, isj dit! steinresultjaat verkregen cloordat de socialisten 'gtewei- g-erd hadden zich bij! 'de sjeMming1 over dit regeeringl^voiorstel Wijf ide rad.calen en S|bcialislitehe republikeinen aan te sluiten. Over het voorsjtel was in de finan- cieele commissie der Karn'er niet beraad slaagd. De commissie had de'terugtrekking van de betreffende paragi-aa!f verlangd, wat de regeering1 Jiad geweigerd, verkla rend, 'dat zlijf, om de begrootingi in even wicht te brengen, van de verhooging met 5 l'o geen afstand kon doen. Zondagmiddag' om kw'art over 4 heeft jpresjdent "Lebrun den Dud-minister van Oorlog, Dgladier, tot zich .g'eroepen, ten einde dezten opdracht tegen een nieu!w nu niet op aan. Gij zijt doornat, zie ik, het is oim ziek te worden. iWacht maar even, ik heb de goede kleeren van mijn man, koon hier maar binnen, en kleed u om, maar neem eerst een warmen dronk, dien hebt gij het- meeat noodig, dat sterkt en fiischt den menscli op." Meester Dorrens liet zich in alles ge zeggen, hij dronk het dampende glas uit cn voelde zichherleven. „Dat is iets dat- maken wij zalven, van brandy of wisky wil mijn man niets we ten. dit maak ik' uit pitten van vruchten Het schijnt sterk, maar het wdtót erg op', en is niet verderfelijk zooals alle bran dewijn, die in den regel do m-enschen in het ongeluk stort." „Zoo, nu kom hier binnen, hier liggen de droge kleercinop het bed, de uwen zul len we aan het vuur zooi spoedig mogelijk drogem." J j Dat waren kleederen zooials men op de dorpein van Maastricht draags Zondags. De daagsche kleeren van den man waren reeds half Amerikaainsch, omdat hij. da versleten® door amdere had verhangen. Aan zijn goede en beste kleeresn mocht mem niet raken. Zondags dan trok hij' za aan en voelde zich bij, het bidden weel alsof hij thuis was in Limburg, bij Maas tricht. V i i 'kabinet te vormen. Het 'onderhoud duurde tot 5 uur en bij! "het verlaten van lieNj Elysée verklaarde Dlaladier fian de joure nalis.tenDe president der Republiek heeft ttliji opgedragen een kabinet, te vormen cn 'ik heb dezte opdracht aangenomen. ENGELAND Die verkiezingen in Ierland. Da einduitslag van de Iarsche verkies zingen 'i's naar Reuter gisteren seinde J De Yalera 77 ketels], Cosgrave 48, on- afhankelïjken 8, centrum 11, arbeiders- jurtiji 8, ouafhaiikelijke ai'beidersjpjajrldj 1, Van de 153 keteW heeft De Valera dus juist de volstrekte meerderheid ge kregen. Alle ka.biuets(ininistei's van De Valera z'ij'n herkozen en wiel gemiddeld met een grooté stemmenwinst tegenover de VQ|- rige verkiezingen. Tot nu toe nog geen enkele candidaat van de partijjl van De Valera geslagjen. De Iersche republikeinsche pérs juicht over de resultaten, Welke tot 'nu toe be kend "zij!n geworden. De eisph tot een afscheiding van Ierland van het moeder land wordt steeds ernstiger overwogen. Het blad van De Valera, Iriji Press, SchrijftHot Iersche volk 'heeft geant woord. Het is het antwoord van een man, het is. een der meest gr.ootsche gebeurte)- nissen in de Iersche geschiedenis. Mis- schien Zal de Engelsch® minister voor de dominions' zich over het resultaat, ver- heugen. Het ia een bittere ervaring voor hem en de Engelsphe regeering. In plaats van een vernietiging' van d*Jers,che natie, rijn thans zijn 'eigen vrienden vernietigd. Het orgaan van het Iersjcta ïepubli- keinSche legter scliriijlït: 'Het volk heedlt duidelijk aangetoond, dat het een onaf hankelijke Iersche republiek Wenscht. Wij' niets meer hooren van kaken met Engel land. Wiïjl willen nog sjechts den roep hooren: _,Op voor de RepubliSt.'- Crcdiethulpj vuor middcnstandsoiidrr'- nemingen. De Koninklijke Nederlandsphe Midden standsbond, de Nederlandscbe R.-K. Mid denstandsbond, de Vereeniging van den Ohristellijken Handeldrijveuden en In- du^trieelen Middenstand van Nederland en de Nederlandsche Middenstandsbank, N.V. hebben met erkentelijkheid erva ren, dat 3e minister van economische 'z'aken en arbeid het vraagstuk 'van hulp-- 'vcrleening aan middenS|tandsondememin- gen. die in crisismocilijfeheden verkëeren, in onderzloek genomen heeft, i iZïjf 'meenden thans goed te doen den minister té berichten, dat naar hun een stemmige nieening" In deke materie voor- ópstaat de behoefte ,aan een maatregel, die het mogelijk maakt, dat aaa mid- den&tandsondernemingen, welke op zich zelf gez-ond rijh, doch Welke door de 'crisjs in moeilijkheden zijn gekomen, mét medewerking der regeering credieten wor den verleend. Naar de meening van dc adressanten behoeven voor dezte credieitVejr- leening, voorlqolpig althans, door het RJijfc niet de middelen te worden verstrekt, doch zal van rijkswege met 'het op "zich nemen' van garantie kunnen worden vols,taa|n. AdreSjSanten vestigen er bovendien de aandacht op,, dat Jeehfs beoogd wprdt een credietverleening aan individueele on dernemingen, die daaraan behoefte blijken te hebben, zloodat een liulpverleening aan groepen van middenstandsondernemingen als gclieel niet in de bedoeling' ligt. Adressanten zlij'n overtuigd, dat, het «Ahepipen van de mogelijkheid tot dezle credietveiieening noodztekeïijik en urgent is te achten en zlijf zlij'n van meening, dat door liet voorhanden feitenmateriaal in derdaad dc noodzakelijkheid van schepping De eerste keexen had hij bitter geweend ■en zijn vrouw ook, dan was het hun alsof ze naar de kerk moesten ga,an. Maar van kerk of kluis waiS hier geen sprake. Die lanige uren en uren rer van daar, en dat was een graat leed, het grootstezelfs, wamt- daar alleen zouden zij' troost gevonden hebben. Nu. zochten zij dien troost ten minste in helt gebed, het lezen van vrome boeken, en hot cate- chsimus onderwij'zein aan hun kinderen. Weldra zat Meester Dorrens goed en wel aan het knappende haardvuur en nam de woning zeer nauwkeurig pp. Spre- deed hij niet veel en dan alles in een mengsel van Engelsch en Duitsch, meer Duitsch echter, waar ook heit een en ander tusschen liep, maar sprak weinig. Het blokhuis was als gewoonlijk in drie vertrekken ingedeeld. Het voorste en het grootste diende als keuken en huiskamer, het^ achterste gedeelte bestand uit kwee kleine vertrekken, waarvan een, waarin hij zich had omgekleed, voor man en vrouw bestemd was, en het anders voor de kinderen. .Want kinderen waren er en zeJfs drie, twee jongens en een allerliefst klein meis je, het jongste. <y i. it 3, w L UT n 2« P- 0, re te t, tv (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1