EIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND MOOPER! e Courant II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS fl BINNENLAND"!! COURANT - IERSEKE cht op succes. Handelsdrukkerij ZATERDAG 28 JANUARI 1933 Olt nummer bestaat uit twee bladen [WOVER DE GREN2ENI f! BUITENLAND Tegen GR8EP AKKER S Abdijsiroop UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN naar A merite». ..NationM-Geo-grat- da bekende stra- Piocajrd, dat Izdgerss in sh-atps- llantischctt Oceaan on met even wei- luiet een luxe auto I ilgeais Piccard, da Iransatlantiscjh. ver is het weer altijd Jneeuw, geen regein, lüt zich op de ma in Oceaan in een Jarvan err verschei- worden, zial kun- •o een gemiddelde per uur. ger duren dan G -uv up den zeebodem. I Karabuga^ nian da naar Eenter ver- I blik geëxploiteerd li chemicaliën. Ter dat veel weg j Zee" in .Palestina, van 21 vierkante jisjsehen in en er is |lantr ngToci. aegtralcn verdampt len daardoor is deze Igc natuurlijke Zout- (eden moet dit ver- Zijn begonnen en- FSel, waaruit chemi- lid worden, op een IniHiard ton. Izich opI den .bodem gjolven op da kust B|nel opidraogt. Jet technisch© huIpH Kern gaan exploiter leen gr,ooite industrie ifc maar is een' stad 1.000 werklieden dia Igesteld. prima Leidsche amer Kaas. aste Kaas, welke brdt. 3t., 2 pd. v. 69 et. 2 2 n 86 a 79 n aas, onder gte. Wegende «aas f 1,07. pd. voor 37 ct. I2 49 \2 stuks. 66 - pond 77 ct. n Wissels belwerken aukbetuigingen Reclamekaarten ;en, Convocaties Snveloppes rvetten en snd Drukwerken zfln gaarne aanbevolen NUMMER 12 29»™ JAARGANG EUWSCHE Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GÓES; Telefoon Intsrlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wieekrevue. Het tweemanschap Hoover-Roosevelt. dait op 't oogenblik do Vereenigdo Staten schijnt te regeeren heeft blijkbaar _medq- lijden gekregen met 't -armeEuropa. Zij heiden zijn gaan gelototven, dat de slechte betaler® onder de Eairopecscho debiteuren niet voor de pret hun Decem'her-termijn in den zak hielden. Roosevelt schijnt zelfs heel grootmoedig de verondenstelKng .te hebben geuit dat. ze als ze kunnen alsnog zeker betalen zullen. t En, ondea-t.usschen heelt- Amerika ver schillende van de Eurepeeeche schulde naars naar den anderen kant van den Oceaan geno-odigd .om een® gemoedelijk' •over de financiën te, komen praten; dui delijker een herziening der. sehulden-.ovca!- cenkomsten te openen, met diestaten welke de vorige maand niet'in gebreke gebleven zijn. Ru mogen de spotzieke Duit-schors wel waarschuwen oni toclr v.oprai zijn leven in Amerika zon du)ur mogelijk' tc gaan verkoopen, 't is tpoh zelk'er dat Amerika net zo-c- goed als ieder land in: Europa niets liever doet dan 't heale schulden- probleem uit de wereld te helpen. Zop- lang Duitschland, Frankrijk, Engeland ©n de rest almaar- goederen moeten jprodur ,-eeerei* om deze in een verschuldigde; geldsom om te zetten, beteek-ent die pro ductie voor de naties zelf allereerst geen zier, maar worden die.naties jalmajafr uit noodzaak gedreven tot strakker en ver bitterden totgrenzenpolitiek. Ein zoolang die politiekeen kwestie wordt Waar 't jbeBtaan van een land mee .gemoeid is, zal de groot-e schuld-eisdher, die Amerika heet, er zelf evenzeer da gevolgen van -ondervinden. De uitnoodigingen naar Amerika worden gretig aanvaard, Ameri ka heeft soms zeer edelmoedige oogenblik- ken en Europa hoopt er het. beste van. Dat doen wij ook, en we hopen er boven dien bij, dat de Staten als ze van de nachtmerrie van 't is-chuldenvraagstiuk ver- tost zi;n als een man zullen opstaan en denkend aan dan grooten oorlog, waar door ze zich al dien kommer op den hals gehaald hebben, elkaar ma,ar vooral zich zeil' de plechtige verzekering zullen ga ven: „Dat nooit meer!" Terugkeerend naarde feiten van deze wees: valt onze aandacht op de Ierische verkiezingen. Wat niemand np den voor avond ervan met een gerust hart meen duTfde verwachten, is toch gebeiurd. De Valera. Engeland's verbitterde vijjand, heeft 't pleit gewonnen. Dat er nu voor Ierland betere tijden aan zullen breken, hoeft daarom nog geen Evangelie te zijn. De Valera is zeker een bekwaam anan, en als 't tegen Engeland gaat,, onbuigzaam, de vraag is "echter of hij, met. zijn onmisbare ■eerzucht wel. altijd Ierlands welzijn en anders niets op 't ,oog gehad heeft .en heb ben zal. De uitslag van de verkiezingen is een gebeurtenis die voor de toekouiBt van Groen Erin nc-g allerlei mogelijkheden mee kan brengen. in Duifeschland 't moet ons Neder landers, als naaste buren altijd wa,t meer irrteress'e.eren is 't rustig. De bladen schrijven wel over de politieke verwar ring die er heerscht, Hugenbe-rg j,n Hit- Ier mogen misschien over een nieuwe regearing konkelen. De nazi's en com munisten krabben elkaar nog steeds- ent housiast de ooigen: pit, maardat alles is eigenlijk van minder belang. Er zijn vijf millinen warkloozen. Eln 'Zoolang die niet van honger oproerig warden, ztaolang de regeering nog de middelen vindt om die menschen voor wanhoop te behoeden dunkt ons dat ziji haar plicht doet.. Op den dag van vandaag, nu de stoffelijke nood in DuitscMand zoo ontzettend hoog is, mag een verstandig man, ate von Schlei cher toch zeker is,, 'fc al af niet .bijeenroe pen van den Rijksdag, 't al of niet uit schrijven van nieuwe Rijksdagvericiezin- gen, t al of niet- oplossen van de politieke verwarring, 't. al of niet juist zijn van den buitenlandsch-politieken koers gerust iet wat bijzaak vinden, Zoo onbelangrijk, als hij met zijin reputatie als Staatsplan maar oenigszins overeen kan brengen. in Spanje is de regeering tot de veron derstelling gekomen, dat de communisten ■m anarchisten zoo zeker van hun zaak zyu door den respectabelen bonrmenvoior- raad, waarover ziji beschikkem. Of de head-lines boven de ko-lommen van de buiteinlandsche dagbladen bij ons epr-eekt, men bijv. van 't bommenland -— ^0ït tot die veronderstelling gebracht heeft is'niet bekend, maar met bekwamen spoed zijn ze gaan onderzoeken «aar ge vaarlik materiaal. Hier on daar zijn bttf nader onderzoek onderde-eiien van auto's gebleken hommen te zi„ n Per geluk zijn dan ook een paai- bommenfahrieken aan licht gekomen en bcsmmenfabrikanteai op en koop toe. Zulke buitenkansjes wen- sche-n we de Spaansohe regeering nag vele toe. Niet omdat ziu zoo sympathiek i» maar in dat land zullen behalve b-om- menstroioiea-s nog wei een h-opp: eerlijke brave burgers zijn, die recht hebben op rust un veiligheid. Van de ontwapeningsconferentie nog geen nieuws. Toch is ze dringend ge.- wenscht. 01 't resultaat is ontwapening of een totale mislukking, 't Houdt- ons 't pessimisme van 't 'lijf. Wordt ze niet ge houden, dan bewijst dat, dat .aan ontwa pcuing niet meer gedacht wordt, zelfs door de, Staatslui niet. Tegen alle hoiop in moeten we op 'de ontwapening blijven ver trouwen. Moeten we in de ontwapenings- geda elite, blijven gelo-oven. Optimist, moe ten we zijn, ondanks afle mislukking tot heden! Optimist al hebt u bijna deze week in do bladen kunnen lezen, dat .de verschillende zeemogendheden sinds 1921 dus na drie jaar vrede en gedachten aan eeuwigen vrede meer duikbo-oten ge bouwd hebben dan er vóór den oorlog Is Italië alleen vijftig, in Japan zestig, in Frankrijk, Europa's duikbooten-mor gemdheid bij uitstek, negentig. O'verGenève kunnen we tevbedem zijn. In zooverre tevreden, dat Japan in 't Mandsjoerije-confflïct geen gelijk' gekre gen heeft. Japan ze® heeft 't stilzwijgen van de commissie van negentien, na al de dreigementen uit Tokio, zellf' als een von nis gevoeld. Het'is daar natuurlijk boos over. Het speelt de beleedigde mag steeds, wat wel blijkt uit de 'toom die de Japan- sche; regeering aanslaat. Zij' zal aan de Japansche delegatie in Genève geen ver dere opdracht geven. Zij zal niet verhin deren, dat de Volkenbond art. 16 van zijn statuten, dak'da straffen regallt, toe past, want dat artikel is van toepassing op een 'Staat die oorlbg vpert. J&pan nu voert geen' oorlog. Het is alleen bezig den toestand in Mandsjoerij© te consoli- deeren. Het zal nooit oorlóg verklaren, 't zal de, lastige Chineezfen alleen op eer biedigen afstand houden. Het zal' ook' niet uit den Volkenbond treden, Japan zal den1 Volkenbond alleen laten voor wat hij is. DUITSCHLAND De Eirifcsikc Rijksdag. Het Seniorenconvent heeft gistermid dag ma een korte beraadslaging besloten dat de Rijksdag Dinsdag a.s. (31 Jlam. 's middags 3 u|ur bijeen zal komen. Op de agenda staat alleen een verklaring van da ryksregeering. Woensdag beginnen dan de deoatten. ENGELAND De iersc/ie verkiezingen. Gisteravond 7 uur waren de uitslagen in 123 van de 153 districten bekend. De a Ier a's partij- ha-d er 65 gewonnen, zoo- dat hij- van de 30 nog pnbekende distric ten er slechts 11 behoeft te verov-eren om een meerderheid van één stem boven olie andere partijen gecombineerd te be zitten. In de afgetreden Dail had de Va lera reeds 14 van die 30 zetels bezet en zijn partij rekent er op er 'ten minate 18 te zullen veroveren. Cosgrave's aanhangers zijn 35 man sterk, plus 7 léden van de boeren- en oen- partij, van wie er- vijf Cosgrave's politiek zullen steunen. Voorts zdjn S onafhanke- lïjkeu, 7 arbeiders en 1 onafh. arbeider gekozen. RUSLAND Onder het schrikbewind. Uit Moskou wordt gemeld, dat al leen: reeds in Centraal Susland 3 mil- lioem- burgers geen paspoort zullen ont vangen. Zij' zullen in de afgelegen ge bieden der Sovjet-Unie worden gekolo niseerd. i De drie vakcentrales biji den minister 'yan binncnlandscbe zaken. Donderdag heeft op verzoek van de drie arbeidersvakcentuailes, het N-eder- landsch verbond van V.akvereenigingem, het R.-K. Werkliedenverbond en het Chr. Nationaal Vakverbond een bespreking plaats gehad met- den. minister van binnen- landsehe zaken. De vakcentrales maak'te-n ernstige be zwaren tegen de nieuwe eischen, welke door den dienst van de werkloosheidsver zekering zijn gesteld ten aan-zien van de garanties voor de verstrekking van voorschotten van meer dan drie maanden op do subsidies aan sommige werk-loo-zeu- kassen. De minister deelde mede, dat hij een advies over deze aangelegenheid wacht en verklaarde zich bereid ertoe mede to werken, dat onmiddellijk:' de noodige voor schotten op de subsidies aan de betreffen de kassen woxdenverleend. Voorts dringen de'vakcentrales hij' den minister aan op verstrekking van een ■extra-uitkeering aan de werHoozen in verband met de felle koude, o. a. ©en verdubbeling van den brandstoff'enbij-slag. Eveneens werd den minister gevraagd te bevorderen, dat de bestaande vorstrege- ling voor de arbeiders in de werkverschaf fing wordt verbeterd. Da minister gaf' te kennen, dat de po sitie van 's Rijks sohabkist het ifien zeerste bezwaarlijk maakt «am het verzoek in zake 'verlioiGging van don brandstof'f'en- uijslag te voldoen. Hij verklaarde zich echter bereid het verzoek dein vakeen-' trales in overweging te nemen en zegde - to: bijzondere aandacht, te zullen schen ken aan de te berde gebrachte bezwaren tegen de be-staanda vorstxegieling. Rem genót werifobjwt in Drente. In de Woensdag gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van het wa terschap' De Oosterboej heeft de voor zitter, de heer J- Knoppers, burgemees ter van Meppol, medegedeeld, dat de mi nister van binneniandsche zaken -bereid is, 100 pet. bij te dragen in de arbeads- locnen, verzekeringskosten, vopst- en re genverlet, tot een maximum van £490.000 mits bi, vo-lledige uitvoering Van het op gemaakte jj-lan tot normalisatie van de Wo-ld-Aa, in verband met den wateraf voer van Zuid-West Drente. Na breedvoerige besprekingen -en inlich tingen van de heere-n Nijenhuis, inspecteur der Rijkssteunverleening in Drente, ir. Man-shoji, adjunct-inspecteiur van heit ont wa teringsbureau en Kruidbosch, inspec teur der Nederl'. Heide-Mij., werd besto len, het hoofdbestulur van het centrale waterschap De Wold-Aa tc machtigen, de werken uit to voeren, onder de voor waarden, gesteld voor het verkrijgen van rijkssubsidieteven® werd dit- bestuur gemachtigd tot- het aa-ugaan van een tijde lijke kasgeldleening tot een maximum van f250.000 legen een maximum-rente van 5 pet. Wijziging van de Kieswet. De heer Snoeek Henk'emans heeft pp het ontwerp tot wijziging van de Kieswet een amendement voorgesteld, waarvan de bedoeling is, met fceho-ud zoo-veel mogelijk vau de in het wetsontwerp gegeven nor men, voor elke verkiezing vlast te stellen oen minimum, vereischt voor het. ver welven van een zetel en ©en minimum-gid- middelde van 90 p-ct-. voor het- verkrijgen van -een over-schot-zetel bij de Kamerver kiezing, van 70 pet. bij; de Statenverkie zingen, en van 60 pet. bij' de Raadsver kiezingen, met dien verstande, dat bij de verdeeling van ov'erseho-t-zetels niet in aanmerking kunnen komeai bij' de Kamer verkiezing lijsten welker stemcij'fer la ger is dan de kiesdeeler; bij! de Statenver kiezing lijsten welker stemeijfer lager is dan 90 pet. .van den kiesdeeler en bij de raadsverkiezingen lijsten welker stemeijfer lager is dan 75 pet. van den kiesdeeler. Een Aluniini'.niGatnck in Limburg? Seeds eenigen tiij'd is er sprake van de mogelijkheid om in Limburg een o-tiimi- niumfabriek op te te rictiijem. Hiertoe ia door den voorzitter van den Raad van Bes]tuur van het E:.T.I.L. baron van Hövell tot iWesterflifir, commissaris den- Koningin in de provincie Limburg, in een der zalen van het Gouv«rn«ment.?^g-eboluw, te Maastricht een commissie ingesteld, welke een onderteek- zal instellen naar de mogelijkheid van 'de vesjtiging van een aluminiumfabriek in Limlhurg. Het laluminium is) een mletaal, dat ,aaa de aluin ten grondslag "ligt. Het alumi nium is: op: aarde zteer verbreid. Naar sphatting bestaat de aardkorst voor acht procent uit aluminium. Geen ander ine;- taal komt zbo veelvuldig voor. Het alu minium isj het eerst in 1827 door diep scheikundige Wöhlor in klein» hoeveel heid bereid uit aluminkuml-chloridfi en kalium. In 1854 begon de scheikundig*) JDteville met de vervaardiging van groo,- tere hoeveelheden, Waartoe Mjj dooi- de regeering financieel werd gesteund, om dat men hoopte, dat men van dit „zilver uit klei" kurassen zou kunnen makein, even sterk als van staal, doch slechts een derde deel ervan wegende. Dlezc verwach ting is niet vervuld, doch is aanleiding geweesjt tot het verbeteren van de bee reidingsj-m'ethode van verschillende pre paraten. welke Hjjpde vervaardiging' van aluminium worden gebruikt. Diaair het aluminium aanvankeïij|k zeer hoog was geprajls'd, werd het slechts zöer sporadisch gebruikt. Als een bewttjjs van de prijsver,- anderingen. Welke het aluminium in den loop- der laatste 80 jaren heeft ondergaan, diene hel volgende. In 1850 kosjtte 1 Kg. aluminium negenhonderd gulden; vier jaar later was; dit reeds gedaald 'tot Zeven honderd gulden, tetwiijjl in 1880 door do verbeterde natrinmhereiding de prijfsj nog Rechts zeventig gulden per kilogram be droeg! Gedurende den wereldoorlog wast do phija op- de markt te New York1 geanidé deld f 1 per kilogram. Sindsdien zijln do pfijfeen iKig aanmerkelijk gedaald. Bijna de helft van. de total© Wereldproductie van aluminium wordt geleverd door Noord Amerika en Canada. Andere in aden waai de aluminium-produotie van belang i^, elijln Dtuitsphl-and. Zwitserland en Frank'- hi,k. Er moet echter een tijd komen, waarin do productie van aluminium van nog veel meer beteckenfe wordt dan thans het geval is. Immers de koper- en zelfs da 'ijzërvoonraden tea- wereld epoeden ten einde, terwijl aluminium het oenige ejfca- biele metaal is, dat in practisch onuit puttelijke hoeveelheden in gebonden staat in de .aardkorst aanwezig is. -Wjanneep, in ons land een aluminiumfabriek tot «tand zóu komen, zóu de bereiding gteheel en al kunnen gesjebieden mot grondstof fen welke binnen liet ■taminkiij(k voorko men. Immfer^ hot bauxiet, do grondstof Waaruit aluminium wordt vervaardigd, wordt gewonnen in Siui'iname, vanwaar: het dan door 'Nederlands(che schepen zou kunnen Worden gehaald. Djaar het Bauxiet voor de bereiding van aluminium ni-at' zuiver genoeg'- is, moet- het mot behulp; van epda in aluminium oxydc. worden -omgezet. Ook de voor dit proces; be- noodigde -sjoda kau in ons land werden bereid. Hiervoor zou men het te Roekelo gewonnen keukenzout kunnen gebruiken, dat via het Slolvay.-proce's' door middel van koolzuur en ammoniak in spda is om te zetten. Men heeft deze aluminiumf fabriek in Limburg aan het, Jjulianakanaal gedacht daar de mogeliijfke waterkracht- centralen te Rorn, Róostereu en Maas- bracht voor de benoodigde elect,riciteit Zouden kunnen zorgen. Dlo hoeveelheid aluminium, welke in dezfe fabriek ge fabriceerd ziou kunnen Worden, isj in ver- gelijking' met de wereldproductie zber miniem, doch men verwacht, dat, vooral Dpor haai- ziektekiemdoodande eigenschap, haar hoeststillendo working, haar gunstigen invloed op borsjt-. keel en ademha-lingson-1 ganen is, het beproefde middel in griepf-tiijjd indien in onze handelsjpiolit-iek ten op:- ziehte van Indië eeniga wujjzigang zou wlorden gebracht, men het verbruik in Nederland en de Nederlandskhe koloniën door eigen fabricatie te kunnen .dekken. Indien een dergelijke fabriek Werkelijk na verloop, van tiijjd tot, 'sjtand zóu komen, zou onze Nederlandsjehe industrie hier on getwijfeld zeer mede gebaat züjln,, terwijl er zeer velen weder werkgelegenheid zou vinden. Het aluminium Wordt de laafstbe jaren steeds meer en meer voor allorülei doeleinden gebruikt. Niet alleen vervaar digt men er allerlei keukienvoorlwea-tplen van doch zelfs heeft mem aluminium! gebruikt voor de fabricatie van grainofibonpilateu.. ■Volgens de berichten moeten dezte platen zeer goed voldoen, terwijl zij! 'het voor deel hebben, dat zijij na bp 80 gradehi Celsius verwarmd te ziij-n, nogmaals kun nen worden gepprsjt. Het aRemieuwst'e is zeker weleen kerk van aluminium, welke momenteel in een der voorsjte-dem van Parüjfe wordt gebouwd. Men ziet dus, dat de mo,gelijkheden voor het gebruik' van aluminium onbegrensd ztijjh. De kon dl- rn de werklcnzcn. Do minister van binnenlandsche zaken heeft den volgenden omzendbrief1 aan d-e colleges van B. en W'. der gemeenten gezonden: Ik lieb de eer uw college mede te deden, dat ik heb besloten, in verband met de langdurige vorst, goed t-e- keturen, dat jn de gemeenten met een tarief van onder steuning van ten ho-o-gste f 7 voor een echtpaar, waarvan de, man tot de uitg-e- trekkenen behoort en f 6 voor een eoht- paar, waarvan de man behoort tot een den andere eatagoriën aan de volgens mijin regeling: ondersteunde werkloo-zen in plaats van f 1 een brandstoffenibij'slag van f' 1,50 per week wordt verstrekt. Deze verhoogde uitkeering mag wor den verstrekt te rekenen van .22 dezer aizij geldt totdat de regeling mijnerzijds wordt ingetrokken. In de verhoo-ging van f0,50 wordt dezelfde bijdrage verstrekt-, als in de overige kasten van steunVer- leening. Gemeenteraad. Gister heeft de Raad nog heel wat tijd besteed aan de algemeene beschouwingen, waarop wij in ons vo-lgend nummer hopen terug te komen. De bedrijfsbegreotingea werden goed gekeurd, waarna men begon met de arti- kelsgewijze behandeling der begroeting zelve. Slechts enkeel pasten konden wor-. den besproken. Woensdagmiddag a.s, wordt de zitting voortgeizot. IJlsveimaak. Gisteren is er volop van het schaat senrijden op de- vesten geprofiteerd. Ook de baa-n- van da IJsclub, welke in orda is gebracht van af het Sai-splein 'tot de Griffioen, mocht zich in een druk bezoek verheugen. Vele nieuwe led-en gaVen zich op. Des avonds baadde, door de goede aor- gru van het in®tallatiebur©a|u) Wolders, de baan zich in een zee van e!ectri®ch licht. Kamer van Koophandel. Het bureau van de Kamer van Koop handel en fabrieken voor de Zeeuwsjche eilanden stelt alsnog aan de vergade-l voor tot een maximum van f 800 deel te nemen in het garantiefonds voor de K. L. M. luchtïijln RotterdamHaamstede—i Vlis^ingen in 1933. Voor 1932 'Was een maximum) van f 1000 bepaald en zal de Kamer f 252.76 moeten betalen. Het bureau stelt verder voor een bd-f drag van f50 besjohiilbaar te stellen voor; het comité van actie tegen het wetsjonft werp inzhke evenredige vi-achtven-deeling) in do binnenspheepyaart. Gemeenteraad. In de gistermiddag gehouden vergade ring van den gemeenteraad heeft Wcgenq ongesteldheid van den burgemeester, diens plaatsvervanger. Wethouder Laemoes, de g-ebruikellijlke niauwjaars(rede van denearstl genoemde voorgelezen. Die burgemeiesjteg) hoopte dat- de mif|(, die ook voior Vlis- singen als crisis bestaat, z'al 'mogen optrek ken -want de toestand te Vlissingen wordfl geheel, beheersjcht door de vraag of ai- eindeliijk Werk Zal komen voor de Schalde, Waarvan het grootste gedeelte van de be volking van Vlissingtm bestaat. Ondanks dit alles- is er in 1932 door de geoneenta hard en goed gewerkt^ en de meest be langrijke- brandende vraagstukken zijn -opgelost en geliquideerd. Behalve liet havenexploitatievr.aagstuk is ook de zie- kenhuiskiwëstio opgelost het stichten vaal een abattoir -werd een feit. Die proef der K.L.M. in 1932 met de 1 uehtverbinding) RotterdainHaamstede—Vlissingen v.v. ia uitstekend geslaagd en Zal in 1933 da liijln -eindelijk tot de Zont© (Knoeke) wor den uitgebreid. In werkverschaffing zljju bijl de -badplaats 16 H.A. bosch met Wan delpaden. vijfvers en bruggen aangelegd. Het winstgevend wat-erleidingbedrljff ia tegen billijjke voorwaarden overgenomen1 en ten slotte is deze maand de w'et op de N.V. Haven van Vlissingen tot standga- komeu en de burgemeester spreekt zljja (liep-gevoelde erkentelijkheid en dank uit aan regeering en Staten-Generaal, dait da 'gemeente uiteindelijk voorbeeldig is ge holpen. Nu zullen over enkele maanden commissarissen en directeur zlijjn benoemd en dan zal het noig ongeveer een half jaar- duren voordat de outillage is besteld, ge leverd en geplaatst. Dlan begint eindelijk! pas het werk om tg bewïjjzen wat aan deM Nederlandschen Söheldftmond te bereiken is. Afgezien van de oude stedeïijjk geves tigde schuld bedroeg de gemeentesohuld op 1 Januari 1933 f 2.309.000 tegen op 1' Januari 1932 f 1.703.000; voor een mid delbare gemeente lage bedragen. ®em ztoan zuinig beheer heeft het mogelijk gemaakt 'de begrooting 1933 sluitend te makeaf, niettegenstaande de enorme stijjging der uitgaven wegens de werkloosheid. De Werkloosheid breidt zich tot een ongekende hoogte uit. Tegen 650 persfx- nen lOip 1 Januari 1932, Waren op 1 Jan. 1933 Wijl de dienst der arbeidsbemiddeling) »n Werkloosheidsverzekering 1376 perso nen ingeschreven. I Verschillende Werken .ziijff in werkveow ijchaflïng uitgevoerd; 180 werklooz'en na men aan de voor hen ingestelde cursussett deel. Het malaiqejaar bracht merkwa-ardig|9R- Wlij|Ze door den moeien Zonfer een rejord hij; het badbedrijif, namelijk ruim 5S5O0 baden. De gemeentelijke groenten- en fruit veiling ging in ledental achteruit van 435 op 288 en in omZet op de veiling«(n| van f 96.000 tot f70.000. Die crisis heefffl natuurlijk ,oofe een nadeeligen invloed ge had -op het binnenhavenlbedriij|J_ het aantal 'zteeschep'en liep mol ongeveer oen derde deel terug ook het aantal binnenvaartui gen daalde belangrijk. Dlajairemtegen ia 1932 voor het bunkersitation der SlH.Vj eeffl recordjaar gewta-den, er werden 361 zee schepen gebunkerd m-et 75.000 ton steen kolen meer dan in 1931. De z'eevaartoehool _,De R-uljtterschoolT werd dooi' 376 leerlingen bekocht, tqgaö 4il0 in 1931. 1 Voor de s-toprnvaartmaatschalp-pSjj Zeeland toon-en de requltafcan over 1932 ©en belang rijke achteruitgang in vergelijking metö het voorafgaande jaar. Elr zljjn ruim 58.7ÜQ plasjsageris vervoerd, ongeveer T2.4 o/o minder dan in 1931. Het goederenvervoer liep Inet 45 0/o terug;' 't posjtvervoer mefl 14 o/o. Bljf de Kon. Mijl. _,Dje Schelde" .be droog het aantal Werklieden oip 31 Dlec. j.l. 1376, waarin 364 tijdelijk ontsjtagenen nog zlijla inbegrepen, tegenover 2510 op 31 Deo. 1931. Het aantal ambtenaren bedroeg 276 tegen 300 in het voorafgaan:-* de jaar; aan afbeidspoon en salarisaeai werd ongeveei- f 2.4 millioen betaald. De toenemende s]lapte in het werk bfijl _,De Schelde" is| zleer zhrgwekk'end. O,ok de kleiner© indusjtrieën lijden, ondep den invloed der tijden, doch hebben zich' in 1932 Wéten staande te honden. GelukkigerwljSzie moet aan deze ©lllienda vroeg of laat een einde komen en dan hoopt de burgemeester, dat voor Vlissin gen het begin van. een nieu-wie periodje van rusjtigen vooruitgang zonder veel schokkende gebeurtenissen Zal aanbreken, I>e heer M. van d-er Beke Callenfells^, het oudsite lid in jaren, beantwoordde da rede en hoopte, dat de burgemeesjtetr, ia een zachter klimaat, waarheen hijf voor nemens is zich thans te begeven, algeheel herstel zal vinden. De gemeenteraad heeft besloten de aon?r

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1