LAGER PRIJZEN ALBERT HEIJN NIEl Nsord-Hollaodsch Dagblad VRAAGT Noord-Holland JOOST BALIE WIJN-IMPORTEUR GOES [ZEELAND] «n ySENWK's THEE Adverteeren m\ verkoopen i Geldersche Winkel, LVorststraat 88, Goes. BiJ ALBERT HEIJN HU WEER i N. V. Nieuws Zeeuwsche Courant Eerste Sla KERKELIJK LEVEN '03 BOEK EN BLAD jji"| UIT DE PERS I" ALLERLEI Advert0 ntiën Zoekt U oen afdoende en suscisvoile reclame !n Noord-Holland bom 'i Y Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In het - - - Iket meest gelezen dagblad Ir Noord- Holland boven bet Y, met editle's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Per- merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarief riebte men aan di Administratie - Telefoon 433 en 633 - niet alleen naar thee, want dan weet U niet wat U ontvangt. Eischt van Uw winkelier de werkelijk heerlijke Y thee van 16 tot 35 cent per ^akje. Hij kan ze U leveren! PAN NO S 8 55 A3s gij Wortelhoer's Kruiden Nu is het tijd voor GELDERSCHE WORST 38 of 50 cents per pond. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Lm cirttkwerk mijdt, Miskent zijn tijd. MAAKT HET LEVEN GOEDKOOPER! ierseke] IkR 13 Dit ihssM uit twee h 11 VAN OVER DE GRENZI DONDERDAG 26 JANUARI 1933 'iïtuWS ^EZfeWSCHE COURANT Herdenking kardinaal Van Rassunr te Amsterdam. In de groote z'aal van het Concerto- houw te AgSjterdam' heeft Dinsdag1 een. herdenkingejavond plaats gehad, gewlijld aan de nagedachtenis van kardinaal iW\ van Ros,sum. liet initiatief voor dezfen p,vond Waq uitgegaan van de veraeniging Katholiek 'Amsterdam. Onder de aanwezi gen -waren de bisschop- vak- Haarlem mgr. J. I). J. Aengenent dr. .1. C. van Hoort, deken der qtad, taliujjklö pastoors! en kape laans van Amsterdam paters RcdeimlpHo1- risten, katholieke Kamer- cn Statenleden, en leden der r.-k. raadsfractie van Am sterdam. De z1 aal was vrlijjwel geheel! bezet. Prof. dr. F. Feron, van het groot Sjemi- Darie te Roermond, sphetsto kardinaal .Van Rogsum's beeltenis, zlijjn groote ver maardheid en gezag ook buiten de greii- ,zén van on5 land, zlij'n leven als klooster - ling en al-s, apostel en ziijin enorme werk'- kracht, tot den laatsten dag' van zijn Zoo wel besteed leven. De avond werd geopend met een kort ■woord door mr. A. J. M. Hendrix, vojor- zïtter van de vereeniging Katholiek Am sterdam. Na de rede van prof. Peiron voerde het koor van de R.-K. Oratoriumvereeniging onder leiding van Theo van dar Bijl uit ,Mefjsa da Requiem" van tl. Verdi, voor soli, koor en orkest. Medewerking ver leenden de solisten Dï Moor!ag_ sopraan; Jo Immink, alt; Louisi vari Tulder, tenor; (Willem Raveüa, bas en Concertgelhouiwl- orke^t. De K. R. O. heeft dezt plechtigheid uit- gezkmden. 03 De Herant van het Heilig Hart. Zalig Nieuwjaar! Veel heil en Zegten in 1933. Zoovele wenseben zijp het, die do laatste dagen tpt ons opklinken, van do kant van familieleden, vrienden en ver wanten. Welgemeende wenqchen Wij! wil len hét liopen, van allen. Van één onzër vrienden kunnen wij! het verzekeren! Vaai ,,D© Heraut van het Heilig Hart". Diens lieil'wensjehen zïjli van het zuiverste goud, dat er blinkt. HeilWensjchen ziijin het voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn.'Wen'- sclien voor nu en voor eeuwig. Mog'en wiij ook de Héraut iets; toeiwenschen Mogen wiij: ons tot tolk maken van de ziso gijopte lezers-schaar? Zoo ja, dan wonscheu wiij liet blad een recht voorspoedig nieuiw jaar on zes Heeven toe. Die blfijide Heraut van onzen Heer, biddeii wiij', dat het Heilig Hart Zijn verkondiger ook overvloedi ger zegen sphenke. Dat een nog over vloediger lezers-aantal het heelo jaair 1933 door uit .De Heraut" voortdurende „heil en zogen" putte. Voor ons] lijdt hot geen twijfel, ot 'eenieder, die nu alleen maar dit nieuwjaarspummel', dat voor ons ligt, heeft in handen gehad, en de prachtige Mi/dragen van medewerkers als Prof. Dir. F. J. Feron, C. Vessels A-L, J. W. Ker©- «sjemakers &.J., Dr. J. de Va-aezie S.J., Dr. L. de Jonge S.J. en Willem Keu S.J. om nu maar enkele sohrlijVers te noemen, gelezen lieeft zal met ons; eens zijp dat ..Dé Heraut" is: het mooist' en innigst opflakkerende godsjichtjo in een katho liek huisgezin. De moderne slavenstaat. De Amsterdamsche s.-d. wethouder B. Boekman schrijft in „Do Bociaal-Deimia- craat", in verband met den in Ruslapd ingevoerden pas-dwang: Rusland is tegenwoordig zeer in de mode. Het schijnt in sommige, zelfs socia listische kringen tot den goeden toom' tra oehooren, om te verklaren, dat tegen over ij e n socialistischen vooruitgang in dat land, de dictatuur met al hialax ge volgen van geestelijke onderdrukking niet mag medetellen. Rusland zou voor geheel de wereld een -voorbeeld zijn van socialistischen opbouw, zeker in oeconomischen zin. Op gevaar .af den goeden toon te kwet sen, meen ik, dat de opbouw van sowj-et- Rusland op de wijze als thans plaatsvindt. slechts bewijst, wat een dwangorgianisatie onder uitsluiting van iedere medezjegging- scliap vei'inag te bereiken en npeb de antieke slavenhuishouding tenminste zoo veel overeenkomst heeft als met oen socialistisch georganiseerde maatschappij. De methoden, welke het communisme in «owjet-Rusland toepast, hebben met het .pocinlisme niets te maken, kunnen' ook door iedere kapitalistische dictatuur wor den» toegepast. tSehr. zegt verder o. nr., dat de -soc.-dsm. hu,u stó.d niet voeren om het proletariaat uit de «en» slavernij naar de andere to leiden, en liijl vervolgt Ilou tegenovergesteld de verhoudingen in Rusland zijn aan he;t socialistisch ideaal behoeft hier waarlijk niet nog eens uiteen gezet te worden. Slechts vragen wijl aan dacht voor de jongste verovering van de dictatuur, namelijk voor den jnge,voerden pasdwsmg. Van nu af kan men in sowjeit- Ruslaud alleen oji vertoon van een pas nog bons voor levensmiddelen krijgen. Bovendien biedt dn pas het gemakkelijkste en .doeltreffendste middel, er voor tie zorgen, dat ieder arbeider in het hem toegewezen woon- en werkgebbied blijft. Het recht om te trekken waarheen men wem-acht een recht, dat in West-Europa een der eerste was, dat in het vro-eg- kapitalisme werd verkregen is daar mede in sowjet-Rusland opgeheven. Wat onderscheidt nu nog den toestand waarin de arbeider in sowjot-Rusland leeft van de in West-Europa afgeschafte slavernij? Zeker niet een beter orcn.no- misch bestaan. W,at die arbeider rijker mogo zijn aan illusies omtrent het com munisme-nu, kan zek'er niet opwegen te gen het verlies van zijn eerste m-ensch-en- r echten. „Verplichte welvaart". O.p het eiland Tonga, in den Stillen Oceaan, is arm te zijn bijna, eeu straf baar feit. Br bestaat dfaiar een „wet tot verplichte welvaart" en het wordt een zeer ernstig vergrijp geacht de.zJe wet te overtreden. De minister-president van Tonga, Tujgi, dia tevens prins-gemaal Is van koningin Saloie Tubo-u, heeft .biji zijn bezoek aan Auckland aan een kbrxespondent van Reu ter uiteengezet hoe het systeem werkt. De „wet. tot verplichte welvaart", aldus de premier, bepaalt dat iadero mannelijke bewoner van Tonga biji het bereiken van den 16-jardgen leeftijd een stuk land van 3Vz H.A. van den staat zal' ontvangen, dat hij beibouwen moet om zich aldus, voor gebrek aan armoede, te vrijwaren. Verder krijgt hij in het dorp oen stuk' grond, waarop, hijj voor zichzelf oen hu» moet bouwen. Alis e.en man sterft, vervallen zijn bezittingen aan de Kroon en zijn land wordt opnieuw uitgegeven, bij, voorkeur aan een familielid van den overledene. Hierdoor kon de prins met een glimlach verzekeren dat zelfs als Tonga geen geld meer had, het toch kon leven. Op, het oegonblik heeft de schatkist een surplus van ruim 140.000 pond sterling, ondanks hot verminderen van den eopra-h-expoirt, hot voornaamste middel van bestaan. De bevolking, aldus de premier, neemt do wet zeer nauw in acht ear .als men be weert dat er op. oris eiland gestolen wordt, dan iis dat feitelijk niet waar. Wat wel gebeurt, is (Jat familieleden twisten over bezittingen en dikwijls; eige nen zi, zich grond of voorwerpen t.oe zonder iets te .zeggen. Soms worden deze zaken voor het gerecht gebracht, n.l. als de benadeelde vo,or een moid'em mensch wil doorgaan De grootste tunnel. De Simplo.ntunnel is 19.900 Meter lang; de Appening 18.510 M.da Sint Got- hardtunn-el 14.920 M.; die van de.n Lülsch- berg 14.546 M.die van den C en lisberg 12.333 M. en die van den Arlberg 10.250 M. Nu bestaat er een ontwerp van oen tunnel, die al de andere ver achter zich zou laten, daar hijl 4 ökilometer lang zou zijn (bijna zooveel als er voor den tunnel onder het Kanaal geschat wordt). Be doelde reuzentunnel zou Argentinië met Chui verbinden en het Aiideisgebergte doorboren. Hij: zou in vijf jaar moeten voltooid zijn en twee milliard franc kosten In Zes unr naar Amerika. In een red© voor de .National'-G'ciagrat -pliic Society" voorspelde da bekende strar doisjf-eer-onderzooker papf. Piocaird, dat binnen inkel-ei jaren reizigers in steatps- feer-vliegtuigian, den Atlantischcn: Oceaan zullen kunn n oversjtefk-en met even wei- nig risico als men nu met een luxe auto door een sfad ïlijjdt. D© stratosfeer is volgens Piccard, da beste luchtweg voor transatlantisch ver keer. In do stratosfeer is het weer altfrjjd goed. Er iq daar g-een sneeuw", geen regein, mist vorst noch ijjs, dat zich op de ma,- chine vagtziet, Een vlucht pver den Oceaan in een stratosfeer,-vliegtuig Waarvan err verschei dene in Europa, gebouwd worden, zal kun nen worden gedaan mot een gemiddeld® .snelheid van 750 K.M. per uur. D'o tocht zal niet langer duren dan 6 u. Zes milliard, ap den zeebodem. Die zeeboezem van Karabugag aian de Kaspische Zee wordt naai' Reuter ver neemt, op: het oogenblik gteëxpjlio-iteerd voor de productie van chemicaliën. Het ingesloten water dat veel weg beeft van do _,Doodo Zee" in Palestina, heeft een oppervlakte van 21 vierkante K.M. Er leven geen visjschen in en er ia in het geheel g'een plantengroei. Onder "de heet© z'onne^tralcffi vei'dampt 'het water er z'ear snel en daardoor' is deze zeeboezem een g-ewéldige natuurllijike zout- pan geworden. Duizenden jaren g-eledfn moet dit ver dampingsproces reeds zlijjn begonnen eir 'men sjohat het bezinksel, waaruit chemi caliën kunnen gehaald worden, op een hoeveelheid van zte^ miMiard ton. Het bezinksel hoopt zich op! den .bodem op, of wordt door de gjolven op de kust gewbrpen, waar hetspel opdroogt. Thans z'al men met technisch© hulp middelen den zeehoez!em gaan expioiteq- wen, waardoor reedsl e,en grmte industrie is ontstaan en bSjfhet meer is een: gta<| verrez'en voor do 20.000 werklieden die hierbij! zljtn te werk' gesteld. *s* De Heer en Mevrouw Dr. C. GRIEP geven met groote blijdschap kennis van de ge boorte van hun Zoon WILLEM. Heinkenszand, 24-l-'33. (10) 5 Amandelkoeken 5 Eierkoeken 4 Hopjesreepen 4 Advocaatreepen 3 gevulde Koeken 2 ons Social 2 ons Kruidnootjes lh ons Mondkussentjes geeft bovendien 'n serviesbon v bij iedere inkoop HET BESTUUR van den ring MIDDELBURG der BROE DERSCHAP van NOTARISSEN in NEDERLAND maakt bier door bekend, dat door de No tarissen in het arrondissement Middelburg is vastgesteld en aangenomen een algemeen geldend en verbindend tarief voor hun werkzaam heden en dat omtrent dit tarief bij alle Notarissen in het ar rondissement inlichtingen kun nen worden gevraagd. 30824-23 Het bestuur voornoemd, J. C. PAAP, Voorz. E. C. VAN DISSEL, Secr. hofplein - alkmaar EEN DER MOOISTE DAGEN VAN UW LEVEN kan reeda Woensdag 1 Februari 1933 zijn, om een der groote prijzen te winneri van de loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE emission 1920. Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANSCHE FRANKEN of 98.000 GULDEN. Verder een groot aantal prijzen a frsc. 500.000 of f 49.000 is 2 a fres. 200.000, 3 a fres. 100.000, zes a fres. 50.000, totaal 2000 prijzen. Tegen storting van slechts TWEE GULDEN VIJFTIG zenden wij U ONMIDDELLIJK een deelname welke recht geeft op DEN VOLLEN PRIJS (dus geen gedeelten), 2 stuks f4,50, 3 stuks f6,50 en 5 stuks f 10,-. Zendt nog heden postwissel of girostortiug No. 135173 aan de firma J. SANDERS, commissionnair in effecten. HOOGSTRAAT 4, DEN IIAAG, Tel. 116587. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking de lijst gratis. Bestelt nog heden opdat U 1 Februari a.s. DEN GROOTEN PRIJS kan winnen ongesteld ziji, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van oud8 beroemde, genees krachtige of 1 a 2 Worteïboer's Pillen en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Worteiboer's Kruiden en Wortelhoer's Pillen verdrij ven ga!, «lijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken deu eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Worteiboer's Kruiden 6(J ct. p. pakje, Wor- teiboer s Pillen 61) ct. p. doos, drie doozeu f 1,70. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. Aanbevelend, W. JOOSSE. witte wijnzn: Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 öamos supérieur p. 12 fl. fl2,0u Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du'Vlo,'t p. 12 fl. f 16,80 i i ui Haute mes p. 12 fl. fl9,t0 Vermouth roode wijnen Chat. Bellevué p. 12 fl. f 16,20 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 O, igii.eeie Douio Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 er> kewr van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f15,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 voor Volvette Goudsche, prima Leidsche en Echte Noord-Holl. Edammer Kaas. U koopt bij ons de allerfijnste Kaas, welke in Nederland gemaakt wordt. JoDge Volvette Goudsche Kaas p. pd. 38 ct., 2 pd. v. 69 ct. Belegen 42 2 79 Fijnste Meikaas 45 2 86 Noord-Holiandsche Edammer Kaas, onder Rijkscontrole 40% yet- De allerfijnste. Wegende ongeveer 4 pond zwaar. Per heels kaas f 1,07. Leidsche Kaas, jong, p. pd. 22 ct., 2 pd. voor 37 ct. V V belegen, 27 2 49 Lunchkaasjes p. stuk 35 2 stuks 66 ROOMBOTERper pond 77 ct. GOES, Lange Kerkstraat 6, Tel. 340 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. Modern ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabeiwerken Huwélijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres-en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Con vocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zjjn wfj speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen NIEUI Bureaux van Redactie en Administri Telefoon Inlerlocaal No. 207, voor Bijkantoor MIDDELBURG, Mark SR00ÏEWAARDE VAH PUBLICITEIT Wie el Het tweemanschap: iloever-Boo.ec ©p 't ©ogenblik de Vereeiugclo schijnt te regeereii heeft blijkbaar lijdeD. gekregen met t arm©Euro beiden zijn gaan geicaven, dat de betalers onder de Europeesche deib niet voor de pret hun Deeomber- in, den za,k hielden. Roosevelt schijn heel grootmoedig de- veronderstel] heibben geuit- dat ze.a-lis ze kunnen zeker betalen zullen. ©n ondext-usschen heeft Ameri schillende van deEiiiropeesche rnaars naar den andcran kapt Oceaan genoodigd om eens g'eon over de iïiiaiicdëii te komen prate delijkereen herziening der, isahuld ét-likcjristen te ©penen, met die welke dc vorige maand niet in gebleven zijn. Nu mogen de -spotzieke Duitse waarschuwen om toch v©oriel zi, in Amerika zo© duur mogelijk vexkoicipen, 't is- t.oe-h zeker* dat u-et zoc goed als ieder land in niets liever doet dan 't heel© probleem uit de wereld te help lang' Duiteehland. Frankrijk, ■en de rest almaar- goederen inoiete .oeere» om deze in een versch geldisom om te zetten, béfceekent du-cti-e voor de naties zelf allenet zier, maar worden die.natie» .-al noodzaak gedreven tot strakker bitterden tolgrenzenipiolitiek. En die pjolitiek eon kweisti© wordt ibelstaan van een land mee .gei zal de .groot© schuld-eischer, die heet, er zelf evenzeer de gwol -ondervinden. De uitno-odiginge Amerika worden gretig aanvaard ka heeft -sotos zeer edelmoedige o-i kén en Euro-pn. hoopt er het Dat do-en wij ook, en we hopen -dien bij-, dat de Staten alls nachtmerrie van 't isehuldenvraag lost zijn als- -een man -zullen oj denkend aan den grooten oorlfi door ze zic-h a.1 dien ko-mimer op gehaald hebben, elkaar ma,ar vc zelf de plechtig© verzekering: ven: „Dat nooit- meer!" Terugkeexend naar de feiten wees: valt onze aandacht op verkiezingen. Wat niemand op- avond ervan met een gerust durfde verwachten, is toch Valera, En-geland's verbitterde- vi 't pleit gewonnen. Dat er nu vo betere tijden aan zullen brei daarom nog geen Evangelie t( Valera is zeker' een bekwaam n 't tegen Engeland gaat,, ombui vraag is 'echter of hij, met. zijn eerzucht wel altijd Ierlands anders niets op 't oog -g-ehad he hen zal. Be. uitslag van de v- is -een -gebeurtenis die voor d van Gro-en Eirin nog allerlei nio mee kan brengen. in Duiteehland 't. moet. landers, als naaste buren altiji interreseeren is 't rustig, schrijven wel o-ver de politie! ring die er heerscht. Hugenbe Ier mogen misschien -over regeering konkelen. D-e nazi muniete n krabben elkaar nog housiast de ooigen luit, maar eigenlijk van minder belang, millioen werkloozen. Eln 'zopla van honger oproerig worden-, regeering n-og de middelen vi meinschen voor wanhoop te dunkt ons dat z'iji haar plicht d dag van vandaag, nu de stof in Duiteehland z»o> onttz'etter mag een verstandig man, a öher toch zeker is,,, 't. al af ni< peu van den Rijksdag, 't ,al schrijven van nieuwe Bij-ksd gen, 't al of' niet oplossen van verwarring, 't. al of niet juist builerulandsch-pvolitiftkeD koers wat bijzaak vinden, zoo onbei Mji met zijin reputatie als Staa «enigszins overeen kan brenge in Spanje is de regeea-ing te derstelling gekomen, dat de •vu anarchisten zoo zeker va; mjn door den respectabelen b raad, waarover zij- beschikk head-Jines boven de kolouim huitein'landsohe dagbladen «preekt, men bijv. van 't boni bem tot die verondex-steUin heeft is -niet hekend, maar me 8poed zijn ze -gaan onderzoek vaarlek materiaal. Hie.r ein i ©ader onderzoek onderdeel/en gebleken bommen te zi„n. Pe dan ook een paar boinimenfa t licht gekomen en boanmenfa den koop toe. Zvjlke buiten! schen we de Sp-aansche rej vele toe. Niet omdat ziu zoo i« maar i-n dat ia-nd zullen b

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4