Tegen GRIEP rsport en spel,1 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAQ 26 JANUARI 1933 f IN HET KRAAIENNEST 1 AKKER S Abdijsiroop 461e staatsloterij burgerlijke stand laatste berichten marktberichten afloop verk00pin6en, enz. ALLERLEI O n v e r d r a a g z a a m h eid Een. vriendenhand een. vijandige vuist wij weten 'fc- niet zond onsl 'n bloem lezinkje knipsels uit do socialistische pers, bestaande uit nijdige .artikeltjes over de Bbomsche onverdraagzaamheid, geschreven naar aanleiding va.n allerlei verschrikke-' Ejike feiten. Men kent dit repertoire Zoo' langzamerhand uit zijn hoofd. Het -gaat teigen 'n priester, dia do KerKelijike be grafenis weigert aan een gewezen katho liek, die a.ls socialist gestorven is; tegen 'a katholiek' herbergier in het Zuiden, die z\h zaal weigert af to staan a,an oen roeden propagandistenz., enz. "V erwondering en deernis Komt oveir ons hij het lezen van al dat .gedaas. Verwondering; omdat het. noioit. schijnt ta dagen in do hoofden van die schrijvers; deernis, omdat wij medelijden hebben met den geestelijken smaak- van het soort publiek, dat dergelijke getkaiuwde kóst aiiijd weer herkauwen1 moet. iWair steekt er toch in fa hemelsnaam voor onverdraagzaamheid in, wanneelr de Kerk, evenals iedere andere vaxteenigingi of partij', haar wetten en bepalingen heeft voor hen, die lid van Haar wil len zijn? Waarom?' zou 'een zóó verheven, instel ling, als da Kerk is, minder voor Haar doel, karakter en waardigheid mogen doen dan een doodgewone 8. D. A. P. dagelijks •bedrijft, wanneer zij oomnmnist-en en on afhankelijke socialisten buiten haar rijen houdt Hoe kan- men het onverdraagzaamheid noemen, wanneer iemand ook' in zak'en zrm beginsel vóór laat gaan en niet wil meewerken om het aanprijzen van verkeerde methodes te vcrgctmakkelijiken Is juist degene, die zijn principe ver loochent om 'n handvol guldens, niet verachtelijk? VóÓTdat de socialistische'pers ons aan valt dient zijl (en niet duizendmaal m-eer reden van bestaan) eigen partijgenoot-en te kapittelen, want- de echte onverdraagzamen vindt men bij! bosjes onder hen. Het is nog niet zoo- heel lang geleden dat .burgemeester ter Laan van Zaandam met geweld een' propaganda-toeht voor de Onafh. Soc. Partij (de S.D.A.P.ers van gister) verhinderde. Er is meer: Volgens hat orgaan dar "0. S. P. heeft het bestuur van den z.g. modernen Bouwvakarbeidershond, uit be* nauwdheid voor oppositie, eenvoudig zijn reglement zwaar verminkt-, waardoor het niet meer mogelijk is, dat op verzoek van tien procent der leden een vergade ring moet toegestaan worden. Be deur in hét slot voor de kameraden met afwijkende meening! En dat oreert dan nog heftig-vermanend anderen! UÏTKXTK. - doorslag. Een erkend ingenieur had den notaris gewaarschuwd voor het veeMuldig Warmloopen der nieuwe benzin-e-'wagens. Hij weet er uikS' van had Kuiper ge- antwoord als ik de assen van het rijf uig iivet smeer, worden ze ook warm! En Kuiper was deskundig; hij! had ervaring inet stoomdorschmachines Be order voor de Daimler Victoria weril dus geplaatst. Koopsom f 3000. ïwic-cylinder met gloeikopont-steking, mo- tor achter, waterreservoir voor, riem- overbrenging- met vier versnellingen, gum mi rijtnigbandcD, vier plaatsen binnen on ,,°l> ^en maximum-snelheid •25 K.M. ■Per trein werd in October 1896 de •emsic auto vo-or ons, land aan dn We-es- perpoort te Amsterdam aangevoerd. De ondernemende autoimporteur de geluk kige kooper en zijn chauffeur, waren .allen •op da, gedenkwaardige c-ogenblik aan wezig. Geen hunner evenwel mocht het gelukken de nfeuwe machine op gang te krijgen en bij navraag in de hoofdstad Meek er momand te zijn, die raad wist fabriek" eeniSÖ uitkofflSit was de M uT'"!? ,da«cnJ.lafcei' red«n een automo- bielhandelaar. dia straalde, van trots en geluk, en de inmiddels gerequireorda iabrieksmonteur het Noorden in eu door een haag van onthutste dorpelingen be- iec-lden zij een glorieuzen intocht in de -Wienngerwaard. Nog drie dagen Zouden do twee experts ïntoVtle7Mln£ blijven, om Dirk het rijden met den wagen bij' te brengen. Eeh- dfwn bêiden bad «n op zLZi -7 f7iQ h6t wa^la°d bis nl den t6 Smn" D" den00iTrinnd' d0L de^kundigen naar den fcrern waren gebracht, de pionfar f^achMi kjltt f1™ "ituig 'a'lleea voor te» nachtehjken temgtocht naar het dorp. «ewounen te geven Hij kwam heelhuids thuis. aot£f3e"1m*^^ay.Jaa;r lan£ reed d« "".aar h\, kwaüi irTff' °PZ1131 barelld dagen uit S waren roemruchte - pbLmt 7* ons auto- genomen Eet ri,W uit v,iar tenders voor schermen en vriiiT berviotllkin^i te be- •eerste bezoek aln w s D' het che£ van. het Vau dam was het de «peoteTvan GoTat^1^0 Wd"ia' V de stad door slotte het predicant .,vS\C 7 leunen. aam' ta ver- De Victoria van notaris Backs was het, dia het eerste conflict auito-voetganger verwektehet was behalve de eerste .auto, dia reed, ook' tevens de eerste Nederland- sche auto, die niet verder kon en „en pan ne" stond in Lutjewinkel. Daar ploe terde de eerste chauffeur-meohanicien twee volle dagen, {laar demonteerde en monteer de hijl den geheelen motor en het verdere mechaniek, om eindelijk te ontdekken, dat een verstopte uitlaat het ecnige euvel was. Van rijbewijs wist niemand. Een door de Koningin eigenhandig geteekende acte was nummer- en rijbewij's tegelijk en mach tigde Kuiper met het gevaarte te rijden. Ben der voorschriften bevatte het Ver bod om bij mist harder te rijden, dan 8 K.M. Drommen volk begeleidden den eersten auto., het rijtuig zonder- paarden, op zijn ontdekkingsreis door het land. Soms wer den er eenten uitgegooid door den nota ris om zich te.n minste van de jeugd tij delijk te bevrijden. Zes-en-dertig jaar geleden! Weer een l'elle brand le Rotterdam. Eergisteravond heeft te Rotterdam wear eeni felle brand gewoed in een oud ge deelte van de binnenstad. Om, half negen werd deze brand door omwonenden ont dekt in pand 13 aan den Hang, welk1 pand in gebruik is eveneens het er naast ge legen dubbele pand bij de N. V. Rot- terdamsche Manufacfurenhandel Maat schappij, het Lingeriehuis, directeur de heer S. Arons. De eerste, diei de brand bespeurde was de heer C. v. Dr,uten, die in het bovenhuis van 19 woont. Deze hoorde geknetter aan de achterzijde, hij ging kijken en zag, dat de zolder van pand 13 in vlammen stond. Dadelijk ren de hij naar Brandmeester Bronmans van slangenwagen 22, welke in den Hang ge- stationncerd is, die. er voor zorgde, dat de n/arm-centrale gewaarschuwd Werd. Da brand liet zich al dadelijk zeer ernstig aanzien, zoodat de brandweer met groot materiaal uitrukte. Da 'panden waarin het vuur woedde, staan) met den voorgevel aan den Hang en grenzen met den achtergevel aan liet water Van' den Steiger. De brandweer stond ook nu weer voor eeu brand in een complex oude. panden, die zeer dicht op elkaar zijn gebouwd. Hoewel de panden van den Hang tot den Steiger doorloo- j«-n, bestaan zij' feitelijk uit achter elkaar gebouwde panden, waarvan alleen de be nedenverdiepingen in elkaar loopen. De vlammen woedden hoofdzakelijk aan de achterzijde, waar de daken la-ger zijn dan aan. den voorkant aa.n den H'ang. lit den aanvang liet da brand zich zeer ernstig aanzien, .zoodat) da belendende pan den o.p no. 11 is gevestigd restaurant iVnten gevaar liepen. De echtgenoote van den ontdekker van den brand, dein heer v, Drnten,. wiens, woning ook ge vaar liep, wérd, daar zij drie dagen gele den een baby heeft gekregen, uit de wo ning, gedragen. De geneeskundige dienst vervoerde moeder en kind naar het zie kenhuis aan den Coolisingel. l.n pand no. 13, aan de achterzijde, een smal pand met breeds ramen, drong het vuur van den zolder al spoedig door ■naar. de er onder, gelegen etage, waste zich een grooto voorraad lingerie, bevond. Het vUur vond hierin gretig, voedsel en weldra sloegen de vlammen hoog uit deze etage op. Urn 10 min. over negenen tastten de vlammen ook het dubbele pand no. 15 en 17 aan. Dit pand fa aan da achterzijde weer ee.n etage hooger dan het kleine smalle pand, waar het vuur is begonnen. Da derde étage van het dubbele pand stond in'minimum van tijd ook in brand. Tot half-elf meest de brand weer met volle kracht blijven werken, om: verdeoee uitbreiding van den brand te voorkomen. Daarna kon met do nablussdhing be gonnen worden. I i D« oorzaak' fa onbekend. Fabrieksbrand te Waalwijk'. Door onbekende oorzaak is eergister avond omstreeks 7 uur brand ontstaan in dc fabriek van: lederwaren van den keea- H. de Ruiter ta Waalwijk'. Het vuur greep zóó snel' om zich heien, dat in min der dan geen tijd de fabriek in lichtelaaie stond. Ben groote vonkenregen k'wam neer op de r.-k. meisjesschool! en het St. Theresia-gesticht in de Groote Straat. De brandweer klaagde, er in de school te behouden. De fabriek is echter geheel verbrand; niets fa gered. A'lles was laag verzekerd. Een geluk: is het, dat de da ken waren besneeuwd, zoodat de vonken niet gemakkelijk vuur konden doen ont staan. Toch brak ongeveer half neglen brand uit op den zolder van het St. The- resiagesticht. De kapibinten hadden vuur gevat. De brandweer wist dit spoedig te blusschen. In een wak gelaopen. Door de sneeuw misleid, zijn Dinsdag dei 18-jarige G. de Heer en zijn 25-jarige vriend J'. Zeldenrust, beiden wonende te Berkel en Rodenrijs, die over dan Barg- schen Plas te Hillegersberg wandelden, in een wak gelocpen. Door hulpgeroep hebben zij de aandacht weten te trekken van personeel van de scheepswerf Eig- gers, dat met behiilp van dé politie on middellijk alle pogingen in hét werk heeft gesteld om 'de beide drenkelingen te red den. Met behulp van een vlet hebben zij zich naar het wak begeven,, doch deize fa door het ijs gezakt, waarna men met behulp van touwen en stokken er na veel moeite in is geslaagd beide, drenkelingen uit het water op te trekken. Even later zakten beiden opnieuw door hot ijs. Daar de krachten van de beide drenkelingen bijna waren uitgeput, konden zij zich alleen nog aan de IJsschotsen vasthouden. Na veel moeite is het andermaal gelukt, hen op het droge te brengen, waarna zij in do woning van de familie Eglgers 2f,n binnengebracht. Een inmiddels oiirt- ooden geneesheer heeft hen daar behan deld. De politie heefb voor droge kleoren gezorgd. Later zijn zij per auto paair hun woningen te .Berkel vervoerd. Boor de kende gestorven. Dinsdagochtend is uit Giesendam' .een veevrachtauto naar do Rotterdamsche markt vertrokken. Op de open laadbak bevond zich de 14-jarige jongen M. Re delijkheid van Giesendam. Toen de auto op de Lange Warande te, R'dam was ggn- gekomen, bleek1 de jongen bewusteloos te zijn. Hij werd door den gemeentelijken dienst naar den Ooolsingel gebracht en is tijdens het transport overleden. Vast gesteld is, dat hiji (ongevolge van de felle koude gestorven is. i Opader een zwaar houtblok. Ecrgistermiddag .wilden vier jongens met een twee-wielige handkar een zWaar blok hout, dat bestemd was voor de Twentsehe Drijfriemenfabriek te .Ensche dé, van het station halen. Zij hadden dit zware blok op' de k'ar on reden toen weg. Twee jongens trokken aan een touw en da twee anderen duwden de k'ar. Op liet Stationsplein gleed het blok hout door het stoeten op de straat naar voren met het noodlottig gevolg, dat e,en voor de k'ar loopende jongen, de 16-jarige v. d. W. onder het blek terecht 'k'wam. De jongen viel en was op> slag dood. Zijn hoofd Waa verbrijzeld. Het lijk is naar hef zieken huis overgebracht. Duizenden hebben, reedsj vroeger de ver- raifjsende Werking van Akkér's Abdiijfsivoop bSjr'gi'iep,-aanvallen ondervonden. I&ar liaan- hoe^tsfiilendo Werking, haar zde>kfekiem,'-< doodentle -eigenijchappen, haar gtmstigen invloed op bonjt_ keel en ademhalingsoa-!-1 ,ganen fa do bekende, van: ouds .geprezen 't beproefde middel in griep-lijd. Overal verkimjlgbaar. In flacons.vamafifU,r. Verkeersongevallen. Maandagavond is op de Nieuwstnaat neutrale, weg, te KeirKrade, de 9-j;arige knaap Billmann, emi zoontje- van eem raadslid der gemeente Herzogeurath, ten gevolge van een aanrijding Van een Duit- schen auto door een Kexkraadscben vracht wagen, bestuurd door N.y onder den Duit- schen auto bekneld geraakt en gedood. Het li,kj'e is in beslag geuomen. De Ne.- derlandsche vrachtwa,gen reied door. Tc Kaatsheuvel' is overleden het 6-jarige zoontje van den héér C. van Dongen, die onder een reclame-autoi van da Radion-wasekmiddelen was' geraakt. Gade vruu.w in, brand geraakt. Eergistermiddag ométreeks één ufar 'is da 75-jarige weduwe Van R. in haar wa ning Breestraafc 59 te 's-Gravenhagie, dociri- dat haar kleuren in aanraking met de vlam van een kachel kwamen, in brand geraakt. Op haar hulpgeroep! kwam oen in oen auto passecnende heer haar. te buljp; hij. doofde de brandende k'lieeren met de kens. De vrouw, die érnstige brandwon den 'aan beidei boenen heeft gekregen, fa door den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan het $1ijk'einde vervoerd. Haar toestand is vrij ernstig. Schepen iu het ijs. Dc Maandagavond van Amsterdam Ver trokken booten met bestemming Lom mer zi0n tot nu toe daar nieit aangeko men. Naar wijl vernemen zitten daze schepen in het ijk in de buurt van Markieai bekneld en hebben zij groote moeite voor uit te komen. Met elkaar zitten daar zeven schepen, drie van de Groningen— Lemmer stooanihootlijn, twee van die Hol landFrieslandlija en twee van dm dietnst AmsterdamZwolle. Eiergistermiddag fa da ijsbreker „Daniël! GciedkWp" bij' de schepen aangekomendieze zou trachten de naar Lemmer en Zwolle bestemde sche pen eerst door do 'ijismaasa been to bren gen, waarna de booten met bestemming naar Amsterdam zouden worden geassis teerd. Ongelukken het 5j>. Te .Wjageningen fa gistermiddagde 24- jarige arbeider W. Vermeer blijft fjeeaat- efenhijiden zóó .ernstig gtevallen, dat hij enkele ongenb'likiken .later overleden is. Valsehe-m unters-eomepfot. Gfateven ziijjh' te RptterdaSn geaffrestteeird twee broodbezlorgieir's, tfaoers, die in hun woning aan de Heeiwraaddtraiat een com plete val'Sche-munterajf-inrichtinghaddc n. Beiden hebban bekend, mins,tens acht honderd valsche rijksdaalders ta hebben uitgegeven. Ook guldens en IriVartjes maakten zïjT in grooten getale. Die maarden in Bulgaria-. Dinsdagmiddag fa te Sofia de commu nistische afgevaardigdei Traik'off dcior on bekend gebleven personen doodgeschoten. Da moerd fa gepleegd in .een donkere straat in de Duiurt van het parlementsgobomw, dat dc afgevaardigde jufaü had verlaten. Traikoff heeft van zeer dichtbij vijf' pistoolschoten in heb hoofd gekregen, zoo- dat hij op slag dood was. Do vermoorde is een geboren Mace doniër. Hij heeft met den onlangs bij een dergelijken aanslag ernstig gewonden, eveneens Macedonischén oammirnistiSohen afgevaardigde MartoelKoff, een bizonder aandeel gehad bij de pogingen de Macedo nische emigratie in Bulgarije .te bolsje- wiseeren. In den laatsten tijd waxen reeds fcwea mislukte aanslagen op TraiÜoff' ge pleegd. Zooals bekend, hebben Maoedonische kringen beweerd, dat sinds eenigen tijd de Komintern een rol speelt bij den onwet- ti-gen .Strijd tegen de Macedonische revo lutionairen, zcodat wondt aangenomen, dait da moord een tegenaansl'ag der revolutio naire Macedoniërs is. i Eien treiter vergaan. Naar Heutei- uit Huil meldt ,is de Epgefache treilen Cape Delgado, die se dert 15 dezër werd vea-mist, in een storm vergaan. De 15 man opvarenden zijn om gekomen. j Bloedige hotsingen in Grieksch Macedonië. Te Naussa zijm een drieduizend, werlf- loozen naar het raadhuis getroKk'en om te protesteereji tegen de speciale belasting voor de textielindustrie, die geleid had tot .sluiting der fabrieken. Tussohen de demonstranten en de politie ontstemd een bloedig gevecht, waarbij vier personen werden gedood en achttien gewond. Door de sluiting der fabrieken te Naus sa zijin ruim drieduizend personen werk loos geworden. Militaire troepen zijn naair Naussa overgebracht om de orde te hand haven. Wicci- bandiet isme op Corsica? Men vreest te Parijs, dat het bandietis me op Corsica weer zal aanvangen na een periode va,n .ongekende rust die ingetre den was dooi" de campagne van verleden jaar. Zondag zijn er n.l'. bij1 'Sartene, in het Zuidefak gedeelte van liet eiland twèa mannen een boerenwoning biu- nengedrongem, waar zijl do vrouw doodden en haar man zoo ernstig verwondden, dat voor zijn leven wordt gevreesd, waarna zij! in do wildernis verdwenen. Men Weet nog niet of het- motielfl van deze daad, roof dan wel wraak geWeesb fa. Er is niets! gesto len, maar men acht het niet uitgesloten, dat de bandieten gestoord zijn en hierop overhaast de vluchit hebben genomen. Eicn heldhaftige' gevangene. De Canadeesche politie-autoriteiten heb- oen, zoo verneemt Keuter, een gevangene inl vrijheid gesteld wegens zij'n heldhaftig gedrag toen-heit' vliegtuig! waarmee hij vervobrd werd in het Koude Noorden van Canada verongelukte. riet vliegtuig word bestuurd door dan uit dan wereldoorlog bekenden vlieger Biil Spence. Behalve den gevangene, Ver voerde het tioesteli ,nóg drie passagiers. Nabij Northlands in Noord-Manitaba stortte het vliegtuig door een! moitordefectl omlaag. Spemee werd op slag gedood en de passagiers gewond. Da gevangene wist zioh, hoewel! zijni enkel gebroken: was, uit het wrak! te Wringen en slaagde erin de passagiers te bevrijden en tegen da barre koude te beschermen. Daarna strompelde hij tijdens een feilen stormwind naar de dichtstbijzijnde In- diaanséhe nederzetting' en organiseerde daar de hulipverleening voor 'de achter gebleven passagiers, wier leven op deze wijze werd gered. 1 1 1 Alk belooning! fa de man onmiddellijk in vrijheid gesteld. Sneeuwstormen in Roemenie. In Roemenië zijn door dagcnlangen sneeuwval 20 spoorlijnen afgesneden. In do Dob'rcedzja zijn' tal van dorpen geheel geïsoleerd. Yerscheidene goederentreinen em twee passagierstreinen Zijn op weg naar de Dobroèdzja blijven steken. Eeü der treinen is door een tuioep wolven aan gevallen. De reizigers hadden de groot ste moeite zich de uitgehongerde dieren van het lijf te houden. Ook op den Bonau is de toestand beden kelijk. Twee ijsbrekers Zij'n in het ijs blijVen steken. De scheepvaart in de Zwarte Zee is geheel gestremd. Sedert verscheidene dagen zijin geen schepen mieer uit de Roemeensche havens meer vertrok ken. i Er zijn tal van S. O. S.-seinen opge vangen, maar het is niet mogelijk de in nood geraakte schepen hulp te verleercm. Doodgemarteld in de gevangenis. In de af geloop en w'ceik' heeft een proöfa tegen 'eem politic-officier en drie' pjolitie- be,ambten te Kbwel in Polen sjt.erk dc aani- dacht van het publiek' getrokken'en gtoot-e verontwaardiging geWekt. Dc aangeklaagden werden ervan bd- iSchuldigd, een boer, die onder verden1- king van moord op een politiei-agent in voorarrest Zat_, in dc gevangónis to heb ben doodgemarteld. Het proce^ bevestigde de juistheid van de aanklacht. Volgensi mededeeling van dm gerechts- medicifa waren bijj den gearresteerde elf ribben gebroken, de borstkas was geheel ingedrukt en andera organen wïiren ver minkt. De politië-ofiieier werd veroordeeld tot twaalf jaar, een der pditiei-agenten tot .tien jaar en de beide anderen ieder tot 3 jaar z'ware kevk'eir^traf. Goldrnsk in Venezuela» ■De ontdekking- van een: rijken goudader iloor een arbeiden- nabij[ Chicanert in Vene zuela heeft begrdjipAKj'keiNvijze tal van menschen het besluit doen nemen, ook' to pogen een deel van het gretig begeerde goud te bemachtigen. Dja ontdekker van het goud had zich binnen tien dagrii een flinke hoeveelheid verzameld. Toen kwamen twaalf werkloozlen ter plaat»,a nan_, die ook' Sjling^ gingen' graven en een kwantum goud opdolvendoch toen ver spreidde zich het gerucht van do vondst Zoo 'Snel. dat in enlfelfe dagen' tijfds meer dan duizend gomlzbekeiW zich öp wég hadden begeven naar de plek, waar- zlij binnen kortm tfijld rijjk hoopten ta wor den. Toen omstreeks 25000 ons goud w!as verzameld, grepen de autoriteiten in, met het doel voor een moer geregelde exploi tatie zórg te dragen. Dja goudZoakwl-J wachten tluufa tot daarvoor de noodiga maatregelen züjüi genomen en rijf hopen, alsdan toch nog' een deel Van den buit to Zullen veroveren. Volgons do VeneZö- laans'chc Wet behoort een goudmijn aan den ontdekker, dia het recht heeft, zijn eigendomsrecht te laten resrisfcreere®. Ri-K. Zeeuwse he Voetbalbond. Offieieele mededeelingen van 24* Jan. (Wecfatrfjyuitslagen van 22 Jannaii: alfo wedstrijden wegens do vorst a^gelaschb WedijtrijSprogramma voor Zondag 29! Januari: Volharding;Viosj, aanvtang 23/^ uur, scheidsrechter C. Verhaar,, terrein Volharding; DtetoPatrijzlen, uigtesjjeld vvegen^ terrein-omstandigheden. Wedstrijd Nederi. Sehaatsenffijdersbond. Door den Koninklijken Nederlandschea Sehaatsenrijdersbond is op Zaterdag 2$ en Zondag 29 Januari ;a.s. een nationala wedstrijd uitgesclireveni om hst kampioen- schpp van1 Nederland in het hardrijden op da afstanden 500, 1500, 5000 en 10.000 Meter, welke wedstrijd fa georganiseerd door de Koninklijke- LJsVereeniging Thialf te Heerenveen. i 24 Januari. 1 Zesdei EjK- 13026 13218 19743 5043 11747 15394' 19605! 15148 17986 199061 6774 8338 14650 15875 15931' 17570 Trekking van Vijfde klalsjse. f1000: 12843 13024 19748' f 400: 2929 1 20840 f 200: 5418 6144 f 100: 1286 2119 15020 15700 f1184801 Trekking van 25' Januari. Vijfde klaiSjse. Zevende lij|st£< f15000 775 'f 'ff f1000:15737 I f 400: 1878' 3073 f 200: 48 'Si 1698 11828 11284 f 100: 2410 4500 5730 5859 8480 12810 15227.15338 18152 184T7f 20978! GOES'. Huw.'-aang.Jacobus Eramjoia Kaan, 29 jr. jam', 'te Ter Neuzlen eaï Jacoba Braam'. 26 jr. jd. MIDDELBURG'. Bevallen: A. LMnefijla geb. Griep. d.T. Veenlxyfa geb. Vooli* Btra, dochter. Overleden: M. M. B. Knipper, 47 j., •geh. mtet J. F. Vyaenei; iW1. J. Geldof,, 78 j., wfed. Th. Jenting; C. DL Klaafpen', 70 j., .geh. met W'. J. Adriaan^èn; W. J- Séhut'z. ¥8 geh. met J. Paululs^e. GOES. Tiet We-ensche Oparettle-Gezieslh schap, directie Wiliy Gemsch, dat onder leiding van impresario Ernst Krausa meti groot succes een ioiiirnée dpor Nederland maalit, zal ook naar Goes komen en K>p Zaterdag 4 Eebruari ».s. in de Schoww- burg „Schuttershof" een 'gaistvoorStelling geven1 vande operette „Grafin Mariza", Het .gezelschap bestaat uit e..a» 40 personen. Gisteren werd alhier daar Notaris Jonkers publiek! verkocht 1/70 aandeel in den Wühelminapolder aan den hear O. vom Lindem te .Wassenaar Voor' 1'28900. Ml DDELBU RGAanvoer op1 de graan markt gering. Kroonei-wtin f 1013/ Witte boonen f9-11.50, Rfcnde bruin«( boonen f 1214, Lange bruine bootneta: f78, Schokker^ ffl215. Aangevoerd door 'Walchervche boerinnen: boiter 0.74/ kipeieren f4.80.pkjelcieren f3.50, eend- eieren f4.50. Aangeveerd door handelaren"} boter f0.74, kipeienen f4.50, poeleieren f 3, Particuliere pxifa: boter f0.82ï/2> kipf- eieren f'5.50 poeleieren F4.50, eendirierenl f4. Vrilingsverccn. Zufd-Bei eland te Go-es. Veiling van 24 Januari 1933. 1 Peren: Gieter Wildeman f1620, KZei peren f 1518, uitócho-t peren f 5Hl, alles per 100 K.G. Appels: G'oudreinetfe f 1516, Sterp appete f20, Roode Parad'ijfe f10, Zuréf Bellefleur f1416, Court Pendu, f13, ztoete Armgaarde f2023, zbete Cam pagne f 16—18, uitschot en stek appels, f 48, alles per 100 K.G. Ddversjen: Tomaten f32 per 100 K.G.; Kipeieren f3,90—4.10 per 100 qtnks Fazanten f 1,40, wilde Kopijhen f0,77, Eiendvo.ge.fa f 0,200,28, aMes per stuk, Groentenveiling 25 Jan. 1933. -Spruiten f 1315, id. 2e sport f6, Uien fl.20, kleine Uien f0,60, Stekuien f 0,30, ■aïlc^ per 100 K.GP. f UTRECHT. Door de Directie 'der Nei- derland»|ehe Spoorwegen werd aanbesteed volgens bestek 1605 B-S., het uitbreiden' van de Centrale Werkplaats; te Zwolle in( 0 pvrceelen. Riaming pero. Ii f !51.000, peir(- ceel II f 103.300. Voor perceel H Waren ingekomen 10 biljetten. Laagste inschrijf- ver MaatsKdrappjijJ ,De Schelde" te Vlia'- singen voor f 89.500. Hoogste 'rnschrijver C. Srwarttouw te Schiedam voor f115000. WAT MENIGEEN NIET WEET- In alle stilte fsj in Dtuitschland een nieuwe groote stad ontslaan, nl. Bleu'- then in .Opper Sileziëzfijf -telt thajm reeds over de 100.000 inwonemsf Dezer dagen werd' te Neiw York' hefi nieuwe Roxy Theater geopend (het oud'c Roxy was te klein geworden) met 6200 zitplaatsen. In Nederland' rijp ruim 4500 gtf nei-sheexen. In de Franscho stad Chamhéry mo« geri volgens da nieuwste politieverorde ningen vanaf 's avonds 10 uur de auto mobielen niet meer toeteren, geen gxamo- loca meer afgedraaid en geen piano- meeï gespeeld worden. Zelfs den honden ia het blaffen verboden en als een hond tóch blaft of huilt, wordt de eigenaar beboet. I 1 I i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3