DOTJWE EGBERTS UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES FRISO BAAI. GEMENGD NIEUWS NIEUWE ZEEUWSCHj r IN HET KRAAIENNI EONDEROAG 26 JANUARI 1933 IdlfcUdVE ZEEUWSCHE COURANT lieeft de minister van oeconomis-che z'ar ken en arbeid geantwoord: 1. Inderdaad is do positie van da land bouwers. die hun bedrtij'f uitoefenen op zlwaar niet hypotheek belaft goed, en van degenen, die zoodanig' goed hebben verj- pa-cbt, geen'jzins g'unstig to noemen, al kan de onderget-eekende niet meegaan met de uiteenzetting van de veroorzaking* van een en ander, zooalq dit in de eerste vlaag is gegeven. Ook valt. niet te ontken® n, dat do verpachters van met hypotheek bez'waard goed door de werkingvan de Cri=|js- pachtWet in een bi/zlondercn toestond zijn geraakt. Dit iq echter een van de onont koombare gevolgen van een vrfijf diep in do bestaande rechtsverhoudingen ingrij pen, als, ten gevolge van de Crisispiacht- wet geschiedt. 2 en 3. Reedg gaven de ondergetoetóncja ,cn ziijii ambtgenoot van justitie ter ge legenheid van de mondelinge qchrifter lijtke behandeling van hun begrootingen voor het loopende dienstjaar hun ojo(r|- deel over eenige aan de liand gedane vooi]- -stellen tot huï-pverliniiing tin behoeve, van bovenbedoelde landbouwers). Een goede weg, welke ter oplossing van dit vraagj- atuk zal moeten worden begaan, is den ondorgeteekende echter nog nietbel end. Hijl heelt dit buitengewoon moeilijke by,- potheekvraagstuk nog in'studie, mede in verband met de meer algemëeno Vraag naar verlichting van do op; do bedrijven drukkende vaste lasten. Gemeenteraad. In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeen' eraad kwam aan de orde de behandeling van d« gemei a'ebogrooting voor 1933 c.a. Niet minder dan 12 leden namen des} middags en des avonds aan do algemeiao beA'houv. ingen deel. Bijl do discussie kwa,- mcn. vooral naar varen de groota bedt}a<- gen, die moeten worde® uitgegeven vow werkloo2ensjteun, voor armbestuur en V0|0r het gasthuis en daarnaast do voorstellen van B. en W. oim niet te trachten door .^felaa isvexlagingi maar op andere wijfzta do begrooting "1933 fluitend to maken) tn wel door het putten uit de reserves van het electritjch bedröjjf en de gasfabriek resp. 25.000 e,n f 10.000 en daarnaast ïf 54000 >te vinden uit belaqtingverhooging en wel verhooging van de opcenten op de fondq* belading van 80 op 100, die op de perso neel; beïaqting van 1-10 opi 170 en het hef fen van 30 opcenten op do qt, ra at belasting. Ook de wensjshellijjkheid van opheffing van het vervolgonderwlijjs, kwam teir epa-a,- ke. Een der leden bepleitte een enpartiijjdig onderzioefc naar de mogellij[kheid Van ver dere bezuiniging, en pok de kwesjtic der wethoudersjverkiezing kwam nog' weer naar vorenvan rechfcsl werd bot nog zeer kwaldj)b genomen, dat men inplaats van Wtijjfn mr. De voor weer niet een iechtyhon wilde benoemen, terwijl van links nog eens met klem naarvoren ia gebrachtdat men dit wel wilde als, da benoemde na het optreden v:.n een nieu wen burgemeesjter zfijh mandaat weer ter beschikking wilde stellen. Toen nn n dit uiet. wilde, iq de heer Boasson (V.D.) ge kozen. die daartoe Wel bereid bleek. Bij! de beantwoording van de "verschil lende .^prekers heeft de waarnemend! bur; genees,ter. wethouder Onderdlijlk, de eenigt overgeblevene van het college, dat do hegrooting opmaakte, gezlegd, dat de ook naarvoren gebrachte qaku-isverlaging pok in het college- van B. fh WI uifcvoorijgf is besproken, maar men van mer-nii*" was dat waar cv ïeeds pas 8%' o/o pen noen-aftrek is ingevoerd, nu gein ver laging' meer moet worden toegepast. Op; Itefiing van het vervolgJ-onderWijls, zou spr, alleen kun.ni n goedvinden, altf er iets andere) goeds voor in de plaats kwam1. Natuurlijk 'kunnen burg. <n Weth. ook niet toezeggen,, dat de bogrooting si ui temlz al bllijrven en er geen sjuptpiletoirci begroot ingen komen, pok niet' ten pp'- zicht© van armbeqtuur of gasthuis, al dringt men daarbij!" op zbo groot mjagelijke beperking aan. Ook burg', en weth. be treuren het zeer, mot belaqtingvcrh-oo-"' ging te moeten komen. Spr. vreeqfc niet, dat men door 100 opcenten, olp da fmd;<ba* lasting te heffen onder 'curateele van hot jtij-k zal komen. Met versdhilligndtS andere sprekers is de wethouder 'het eens, dat het Rijk geheel do qteunuitkeei'ing)ai zou moeten financiën n; dit zou de ge meenten, ilio erg getroffen worden door werkloosheid, niet op Zulke groote ijos- ten jagen, met bela-qtingverhooging tot gevolg, vat wegtrekken van ingezetenen naai- omliggende gemeente ton gevolge heeft. Van een beZuinigingiq-inspecteur verwacht qpr. niets. Een kleiner abattoir bouwen va.n volgcnq het reeds aangeno men plan, acht qpr. niet damlijk, dij word door de flagerspati-ooavs-vcireeniging reeds te klein geacht. To Viissingen paste men bij! hoogcro salarissen dan te Middelburg maai- 3 o/o horting toe, en bij! de provincie lijden de ambtenaren nog niet onder den cri- astoij-b Burg. en Weth. hebben een bezuini ging van f500 op de Subsidie aan het Middelburggch Muziekkorps voorgesteld, maar nu komen enkele ledcS met hoo,- gere verminderingen, n.i. vau f 2500 en f3000, wat volgens} epr. ge-Lijk zou staan met de ophefiing van hot korpq, waar- voor i^pr. geen termen aanwezig acht. Het overgaan van de tweede naar do derde klaqse van de fondsbe-lasting, wat enkele loden wiidi n, Zou voigmj spreker beteekene®, dat zelfs onderster nlen be lasting zouden moeten betalen. Dte ook naarvoren gébrachte annexatie van een deel van Koudekerkte hebben Imrg. en weth. beter geoordeeld even to laten rusten. Inzak» 'de nog steeds open plekken na den grooti® bread van 7 IX-cember 1929 in da Langedelft betreuren - ook burg. en weth., maar ziijT kunnc-n niet lot herbouw dwingen, en ai.nkoo-pen van dien grond door do gemeente [(ai dq Raad toch ook niet willen. Burg. en weth. zfijn bereid, een ondérzbek in te stellen naar de mogelijkheid van ein' sa menvoeging van het burgerlijk 'ÏLrmbé- qfcuur en de steunregeling tot- een ge meentelijke instelling. Spr. noemde verschillende in voorbe reiding of reeds in uit-voering zijnde ob jecten van werkverqchafiing. Even na middernacht word de vergade ring geschorst tot Vrijdagmiddag 2 Uur. De Slteaalbëlasting. Die Vereouigingl van Huiseigenaren alhier heeft een adres( gezonden aan 3en i-aad, waarin zfijf er op Wijs?t, dat zij met verwondering kennisj heeft genomen van het door B. en *W. aan don raad g<ed|aja|ii voorstel om de pipeenten op do Sfraat- bela-qting met- 1 Januari 1933 te bren gen op 30; 1 dat wanneer dit voorspel door den Raad Wordt aangenomm, de spraatbalas'- ting niet meer Zal zfijjn ei no bijdrage in da kosten van onderhoud m vernieuwing der straten, maar de bron waaruit de zie geheel voldaan zullen worden; dat de leden van de Vereeniging van huiseigenaren daardoor Zeer Zullen War den getroffen, waardoor er ongeveer -30 u/o Van do belastbare opbrengst aan dever:- se hefiingen ziillm moetin worden opge bracht ongeacht do risjico's aan 'b Hui- z'cnbezit verbondm, enderhoud-leegsjtaan, verz©keringisjj«-amiën dat een Huiseigenaar te Middelburg,, die ook de waterleiding betaalt, wat bij der verhuurde woningyn regel is, moet opbrengen aan t>rondbelas(ting-"12.15 o/o; qtraatbelasting nu nog gemiddeld 5.50 (l/oaan den Polder Walcheren dijjktasflti n 1.S5 o/o en aan de 'Waterleiding gemid deld 8.00 o/o fjamen 27.50 °/o dat adre-pante vermeent dat met liet bovenstaande de grens der mogelijjkhedi n toch wel is; bereikt on de -belastbare op brengst geena meerdere belastbaarbt id ge doogt, immers geen enkele bron vf.n eigen dom wordt Zwaarder bela-aj redenen waarom tulreisjsnnie din raiad beleefd verzioekt hot voorstel tat Weder verliooging' der straat belasting in casu'met 30 opcenten te verwerpen. Een schoorsteenbrandje. Giqterinorgen te negen uur ent ving- do brandweer bericht, dat "brand wak uit gebroken in bet nauwe gedeelte v:.n' bet Hofplein. Ten goedigste reed do Magirus-Zpuit uit; doch het bleek oen sjehoorsteenbrandjo te ziijln, dat bij* aankom^ van de brand weer reeds gebluscht was. Rj-K. Militair Tehuis, Het bouwen Vau oen K -K. Militair Tehuis aan den Blindi alxnek is opigedrag'en aan den heer D, F. Groasjman. Voor de «erklcoizen. Maandag a..j! to 8 utui' zial het Christe lijk fanfarecorps .Oefening na den Ar beid" een uitvoering geven in het out- spanningslokaal voor werklboZcn in heS Militair Hospitaal. Ho muziek z!at wor den afgewisseld door voordrachten van den heer Jacq. Frank'. Een ernstige bii:n;nbra,nd. Dinsslagtaiddaig omstreeks kwart voor één is een ernstige binnenbrand ontstaan in het café ,,He Witte Ballon" in het Bellamypark. Die ebrand was ontstaan door een lek in den qchoorstoen. Tusschen 't plafond cn di n vloer van de eerste verdieping begon het to brand-n. De politie heeft mot''don sjang<UWagen den brand gabluqeht. Feestavond Hanze-lederatie. De feest- en propagandosayond welke da 'Zeouwsche Hanzaf'ederatio gister op touw gezet had heeft heel wat publiek naar Schuttershof gebracht. V.an de vijf honderd invitaties welke waren rondge zonden aan Hanze-, Vrouwenbond- qn Volksbondleden was heel drjfk' gebruik gemaakt, zoodat er zekér wel 'n vierhon derd personen in de groote zaal aanwezig waren, allemaal in clubjes om diverse tafeltjes geschaard. Ondanks de koude had de omgeving haar contingent goed ge leverd; ook de zeereerw. pastoors van Ovezand en Kwadendamroe waren onder do belangstellenden. Goed op tijd opende de voorzitter der federatie, dhr. Menheere, de bijeenkomst, heette allen welkom en zette het doel der vergadering uiteen. Dat was drieledig. Op de eerste pla-ats gin-g het om de ziel der zaak, n.i. den echt katholieken geest in woord en dood. De liberalistische gedachte leeft nog te sterk enden ons. Het is de taak der organisa tie Hiertegen1 stelling to nemen. Ook heerselit er nog onder ons te veel' stan- denverschil; de christelijke, liefde zal moer saamhoorigheidsgevoel moeten- brengen en spr. hoopte dat deze vergadering er toe zal bi.dragen elkaar betei' to leaven ken ner, Over de stoffelijke belangen, het tweede deel1 van ons doel, vervolgde dhr. Men- hoere, zal u dhr. Mol van Amsterdam spreken en tenslotte is, -om alles aantrek kelijk te maken, gezorgd voor feestelijke attracties. (Applaus). i Nu werd het woord verleend aan den pater Redemptorist van- he-t retraitehuis la Sep-pe, die o.pi pakkende wijze uiteen zette hoe de diepe en ware fevensvreugc'o alleen bereikt k'an worden door een inni ger, Roomsch leven. Een krachtdadig mid del. daartoe is de geestelijke oefening, zoo- als die in de retraite .wordt toegepaiit. De sehrilc voor dit woord is misplaatst. Wil len wij een betere verstandhouding dei' klassen, dan zullen we- terug moeten naar het bewuster godsdienstig leven, zooals dat in de retraiienbuizon verkwikkend worut aangekweekt. Allen noodigde Z.Eerw. uit naar Seppe. (Aptpdaus). Vervolgens werd het de taak van dhr. Divelé, den humorist-g-oochelaar uit Lei den. om het vroolüke deel van den avond in te luiden. Dhr. Divelé bleek nog een lid van do oude garde. Zijn- prestaties waren nu niet bepaald gloednieuw en zijn lm-mor was soms wat verschaald, maar hij wist de vroolrkhrid er toch in- te krijgen en wat hij in zijn kunst te kort kwam, vergoedde hij met zijn opgewekte bliijïno-edigheid. Na deze grappan en „bagaachelingen" heeft dhr. Mal een pittig betoog gehou den tegen do middenstanders om hun eigen zaak niet te ondermijnen, door heit steu nen vau het grootbedrijf. Het verdwijnen van den middenstand, zoa zette spr. uiteen,, zau e-en groot maat schappelijk nadeel zijn. Het is daarom, ook in het belang van den werk'onden stand, dat zijl den middenstand steunt. Hartelijk welke spr. allen op tot beoefe ning der solidariteit tusschen de diverse groepen. Dj voorzitter onderstreepte een en an der nog even, den nadruk leggend op het belang dat een -goed gesitueerde mid denstand voor de samenleving oplevert. Na 'n twe-edo optreden van dhr. Divelé, leidde dhr. Mineur uit Amsterdam op ironiseli-groteske .wijze z-ijn antie ia voor do rad-van'r.a-vontuiur-abtnaotie. Een ge zellig, aanstekylljld geroezemoes gonsde weldra door de zaal, afgewisseld door .het snorrend gerikldetik vau den „doordraaier" dia óp zijn nummer gazet moest worden. Da vraolijke stemming, die krachtig werd versterkt door e,en Middelburgsoh strijkje, bleef er zo-o in tot- aan he-t. einde, dat vrijlaat kwam. Een welgeslaagde federatie-avond 1 Ijsvermaak. Gistermorgen is, na herkeufrin-g, het ijs in de vesten door do politie vrijgegeven. Terstond was het ijsvermaak in vollen gang. Banen werden gemaakt en weldra krioelde het van schaatsenrijders en sle- deloopertjes. Toen wij! gisteravond acht uur langs de West vost liep-en, waren daar nog, tientallen echte liefhebbers bij- het sohaarsclie licht van de staaa-t-lantaarnis aan het zwieren dal hot een lust was. Bevalkiag. Ingekomen: L. J. Lagemtijjk, opzichter, van Borsselen, 's,-H.-If.kind.straat 20; A. Rentmeester, dienstbode, van Ovezand, Korte Kerkstraat 9; A. L. Kiamlpinan, wiukelchef. van Middelburg-, Lange- Kerkr ettraat 9; W. Paauwe. cliensl bode, van Heinkens^and, v. d. Goeskadö 51M. Zwarbepoor-tc en gezin, arbeider, van 'k-Gravenpolder. Nissepad 5; M. A. Wis se dienstbode, van Arondskerke, Kamper- foeliautraat 25W. van der Slikte, sehi-t- der. vau Tholen, f*. Hein-jtraat 7A. op 't Hof, zónder beroep, van Oudielande1, Oostsingel 142; M. (Wi de RKjjler, huia- houddter, van Kruiningi at Bljhg'aaird- sftraat 12; J. Marcusse, dienstbode, van Kats Wilbelminastraat "98A. J. van Cleemputte, buffetjufffr., van Terneuzin, Groote Markt 30; R. Rc-oizendaal. handelv reiziger, van Kloet ingje, Oostwal 83. VertrokkenM. Wassingtcn, statii Hehef en -gezin, naar Utrecht, Ooatiorstraat 4bis; 'W. G. iWildvank, laborant, naar Zivvairt- «luis, v. d. Meulenstraat-E, Barbier en echtg., zónder beroep, naar Slprang', A 332; 0. A. Kuiijjper, schoenmaker, naar; Utrecht, Drjnweg 25; P. J. M. Verheieke en gezin, arb. N.S.„ naai' Borgrn,-op-Zooni Zuidsingel 10; J. Verfijjzfar, arbeider, naar 'q-H.-Arendskerke, C 11Iz. Sinké, leerl. monteur, naar Noardwlijkcrh-oiut, Silleklég'; duinweg 116; O. M. de Poorter, 'dienst bode. naar Dordrecht, Bagiijjhhof 34; A. van der Weelo, dien-ktbode, naar Breda, Baronielaan 90; Joh. Vermeulen, ditnijt-- bode. naar '«-Gravenpolder; Dl P. Schip per, dienstbode, naai- Dien Helder-, Mid denstraat 7; P. P. van Maant U, dienst bode, naar '«-Gravenpolder, B 41; H. Doornen cn gezin, typograaf, naar Róo.- senydaal, Vrouwemadestraat 43. 6 .NIEUWE RADIO-TOESTEBLEN (N. S. F. cn Philipls) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) HansWeert. Woensdagmiddag' züjjn ook hier de ijsbanen op do uitwateringssluis geopend. Er werd direct flink gebruik van -gemaakt. HoogfejwUaxscMjlilijlk zal te gen Zaterdag een Jjisfeest- georganiseeffd worden. D)e «toheepvaart is goo goed als gestremd. Kwadendamme. Bijl Kon. beqluit van 17 Januari is de bronzen eere-medaille, ver bonden aan de Orde vtn Oranjei-Naypau, toegekend aan W. Maarten-yn, .gl-afdelvei- der parochie van den H. Bonifatimj alhiea-. Ovezand. In het 'schuurtje Wijf de klonï- penfabriek van "C. Boonmi n, alhier, ont stond eergistermiddaig! een begin vi n Jbrand welke brand zich in den a; nvang ea-nsjtig' liet aanzien. Het mocht- echter gelukten door het krachtdadig .optreden van ecnige buren met behulp van dé tmindla-ai n, dein brand -qpoodig t-e blusschen, shodat do schade beperkt bleef tot een gedee-lie Van het dak en een p-art-ijijo klompón. De oor zaak is onbekend. Sluis. I5e bevolking dezei- gemeente bedroeg op 31 Dee. -j.t. 2819 pers-jonen (j1652 w. en 1167 v.)uEr werden in 19321 géboren 17 'jong<cn;'fn 14 meisjes; ves tigingen 173 m. rn 60 v. jiers.overleden 17 m. en 13 v. pers^vertrokken 181 m. en 46 v. pers. (Bevolking einde 1931J 2806 persjonen). St. Jansteen. De stcuni-egeling! voor do Werkloozie bouwvalk'- en landarbeidei-^ vooa- deze gemfcente zal op 30 Januari a.-p in wérking treden. Clinge. Uit een auto dlhier, dio door den bestuurder, den reiziger Dé M., een oogenblik onbeheea-d werd gelaten, bleok' bij to-i'Ugkomqt van den eigenaar e< H tasch met gereedschap en de verschillende bé" wijden voor den auto te züjh ent,vreemd. Ti-rneiiZlen. Maandagavond om-sjtrveks 8, uur is op de roods alhier het binnenschip Struggle fór Life" tijdens! zWara Oo^- terstorm lek geslag'en. Hef; schip Was geladen met superfosfaat en op wegt van Vlaardingen naar Veuane in België, Do 'qchipper Hartman en zEjd familie luidden bijtijds het schip- niefj de sloöp verlaten, waarmede zSjf naar den wal zijln gavaivn. Het sehip is in zinkendi n t-oestoaid, doch behouden in Tementen binnengebi-acjhfc' door de sjleepboot-en Rhymond en Charles va-ii de Union. Snwkkélarifi aan de Belg. grens. Uit Antwerpen wordt gesneld:. Ondanks het feit, dat het daua-natoe- zic-ht in den laatsten tijd ten zeersfo ver scherpt is, neemt de activiteit der smok kelaars hand over hand toe. Da ambte naren der douane hebben thans zeeg ftrenge- orders gekregen -en zijn ex toe overgegaan -op tal' van plaatsen Versper ringen op te werpen, hetgeen echter niet voldo-ende blijkt te zijn, daar de smokke laars de versperringen met lrun a}tto,s kapot rijden. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heelt de douane vijf zware koeien, die vau Oveislag over de- grens gebracht waren, in beslag genomen. Ook te Wachtebeke zijn vijf koeien in handen der douane gevallen. Langs den weg! van .St.-Gillesf-Waos moe» -smokkelaars met eiyr vrachtauto, waarin veertig gemeste varkens, in snelle vaart België binnen. Douane - beambte® uoü! er volgden .(lo auto per rijWi-el, doch slaagden er- niet- in den wagen in te halen. Onderweg raakte de auto echte,r onklaar; 'een per.sonen-.auto, die achterop need en blijkbaar de zending controleerde, wilde sliepen, doch dit lukte niet, waarna een gedeelte der varkens in dan personen auto word overgeladen. Des morgens vond men nog c-enige varkens in de cmlig'g'enda velden zwerven. Deze zijn in beslag ge nomien Eveneens bij St.-Gilles Waes ziju acht koeren in beslag- genomen. Behalve vee wordt van uit Nederland voel benzine België binnengesmokkeld, t-erwi 1 omgekeerd van België uit veel meel. -suiker, koffie eni brood gesmokkeld- wordt. Tal van werkLooz.cn vinden in den smokkelhandel een aardige ver-dienste. PROV. STATEN VAN ZEELAND Dinsdag vergaderden de Provinciale Staten van Zeeland, waarbij a-- nvamkoj- lüjik 39 leden aanwezig waren, afwezig' was de heer Goossens -,R.-K.) met en de héeren Adriaan-C|a (V.-D.) en Overhoff (S.I5-.A.P.) zonder kemrisjgeving. - Die heer Adriaanfp kwam1 late®; ter ver gadering, maar bet punt al of niet hand having van de lii|n VlisjsingënTernieuten van den Provincialen Rtoomb-jotdienst Was intuaseh.cn reeds met 20 tegen 19 stemmer) het amendement a-angenbm-eu omj op Zón- dag deten dienst niet uit t-o voeren. Weia de lieer Adriaaneoi aanwezig geweest, dan hadden evenals o-p 6 Januari de stemmen gesjtaakt en was het amendement dus verworpen gewicjt. Het 'voorstel zelf ging' hierna Z.h.s. ar door. Vervolgens, hadden her-s'ërnmingën plaats over enkele der s(ubsidievorlaging< n, waai over in de vorige vergadering de stem men Ook s/a,akten. Thans werd da verla ging van die voor de daofsjtommen ver worpen mét 22 tegen 17 stemmen, en dio irtóako het Groene Kruis;, do Vacantie- kolonics en de Commissie voor de hygiëna van het kind met 21 tegen 18 stemmen, zoodat dezb subsidies onverminderd blEjtven Bij de discussie, in afdeelingen en ook uu in de openbare vergadering over het voorstel tot w1ij|zigingi van het Algemeen Reglement voor de polderq of waterschap pen i.e. wlijkiging van de wij'zle waarop horggcsteld moet worden door de ont,- vangera-g'riffiea-s, kw-anr duidel'ijPr naar voren dat de fraudes) der laatste jaren daaraan niet vreemd zSjn, ofschoon Ged, Staten betoogden, dat de voornaamste re den is het ook minder kapitaalkrachtige persjoncn in de gelegenheid stellen zulk een betrekking te bekleeden. Hierbijlkwani nok de wens)ehelijjkheid van goedo qon- tvole van de zlij'de van God. Sltaton naar von-en. deke mieenen, dat in de eerste plaats de polde-i'beqturen zelf goede eontmoio moeten houden, en zich 2ao nopdig bij een aeeountantsburean moeten aansluiten; maar Ged. Staten zfijftt ten opizichte van lniu controle ook waakzaam', al achten zij)! het te ko?it-baar oen bepaald ambt-er naar daarvoor a-an te stellen. liet vooi-stel werd z.h.s. aangenomen. Dit geschiedde ook Snet het voojrst-ei lot w-ijt/iging van het Provinciaal wegen!-' plan ten opzichte van do verbinding NeuiJ 'zénAxelBelgische giens, waardoor de teer lastige traverse in dq gemeente Axel, die op het oorspronkelijk; plan wél' vojqr kwam, vermeden wordt. Evcneensi vereenigden de Staten zich zonder discussie met een voorstel tp-t ver1- kooj» van oen stukje gTond onder Ooster- land aan het. Rüjjk ten behoeve van den ,weg Zierikze-c-Zlijpe. Ged. Staten hadden voorgesteld af to wïjizen het verzoek van den Alg. Ned. Chr. A mbteriaaratxuid, dat de Staten hun invloed zouden aanwenden om te komen tot instelling van een eommissio van ge organiseerd overleg! kijf de N.V. „P-Z.E: M.'", wier Raad van Bes'tuui- reeds eer der afwijzend betchikte. In de afdeelingen blekeu lang niet allo leden zich met dit voorstel te kunnen vereenigen. Th any verdedigde de heer v. d. iWart K'.-H.) het wel in-sjtehén van een eommiysie, waarvoor hlïjf nu do ver houdingen tusschen de P.Z.E.M. en haai' personeel goed zijn, juist de- tij-d gtediikfc acht. Eenigo jaren géledt-n wa,y het anders en iu zulk een Sj'd kou instal'lingf niet) govënséht zfijn. Die heer Van 'fc Hoff (A.-R.) ig uint tegen het geörganióeerd overleg, maar daar noch de raad va® bestuur noch het GEELMERK 12 ct. per ons 6 ct. per 112 ons fait... j2slMietduur iperetoneel cr om vraagt, wil sj/rekéa'! a fractie het pok niet opdringen. De heer Da Baere (8,.I>.A.P.) wij!s|t er op_ dat ook de moderne bonden reed^ eerder hierom vroegen om een onderhoud. Ook hun ivord het gownag'erd en het tioegej- tjtano -onderhoud bctiaekende niet) veel. Spr. bepleit inwiliiging van het v^erzjoek-, waar toch ook do Pro-vincia het vopo haar ambtenaren kent. D'e heer Kalle (R..-K.) is voor inwilli ging. De heer Kodde (St.-Geref.) vindt over leg goed, maar ziet geen reden tob invoo-i ring van een georgani joerd overleg. Die heel' Van L>ir}seldorp (C.-H. Ged. •Staten) verdedigt het 'voorstel en ontkent •lat het overleg nu Weinig} zou betoekenen, de persjoueu van het dagellijkseh 'bestuur z'ifn hem er borg voor. D'o heer Vau Duin (C.-H.) is niet tegen georganiseerd overleg, maar ziet er in dit geval geen reden toe. Het voorytel wordt) aangenomen met 2.8. tegen 12 stemtn-en. ■Vfirvolgeiis) verceiiigen zich de Staten met de volgende rcntoloozie voor«ch(otten v. wegsverbetevingten hoogste f4175,50 aan do gemeente Nisse voor den grindweg naar Heinkenyzandten "hoogste f27000 aan de gemeente- Bogchkapelle voor den- Rui. eliei.de gatCathaiinapolderweg1; tea hoogste f3850 aan de gemeente Baarland voor den Baarland-cellen Zandweg en ten hoogste i' 5000 aan de -gemeente .Wiest/f dorpc voor den Eversdani. Thans kwam aan de orde het voorstel aan de N.V. ,,P.Z.E.M." ten behoeve van de overname van het laagspanningsnet der 'N. V. _|V5.n Melle'q OonfeetionerJ); Works'-' te. Breskens, alsm-ede ten behoeve van de daarmede in verband staande ver dere kosten, een credietr te verl enen van f170.000. Ten aanzien van dit bedrag kwamen u/igal be-z'wareii naar voren, o.a. tegen ecu som van "f 9O.0C0 die als goodwill} moet worden beschouwd en waarvoor da beer Kalle (R.-K.) voorstelde te bepalen, dat die som in 10 jaar aan Van Me Ra zal worden uitbetaald. Dit amendement wea-d v-erworpea mét 31 tegen 9 sjemmien en daarna hot voor< stel aangenomen m-et 34 tegen 6 st. Nadat, in de middagvergadering nog zónder discussie of stemming het voorstel tot vstijéiging- van een beyluit tot .afkoop van den tol op den weg van St. Kruis naar St. Laureijbs! (België) was aange nomen, waarvoor de gemeente St. Kruid een torn in eens zal- krijgen, ging do ver gadering' over in eeme met goqloten deu ren. Na heropening der openbare zitting sloot de voorzitter de zitting in naam der Koningin. Ontsporing van spoorwagens bij Haarlem. Gisternacht even na 12 uur zijn door tot nu toe onbekende oorzaak' van twee reizigerstreinen, waarvan de ee-na naar Botterdam, en de andere naar Haarlem ging, bij de Spaarnbrug te Haarlem rijtui gen ontspoord. Van den trein Amsterdam -Rotterdam ontspoorde de laatste wagen. Deze trein reed we-L een paar hondiard meter door, een diep spo-or achterlatend in de houtblokken, en kwam toen tot staan. Onmiddellijk hierop volgde om 12.15 een trein met bestemming Haarlem. Deze werd nu op het linkerspoor geleid; hier van ontspoorden twee motorwagens en eea volgwagen. Deze ontsporing had erger gevolgen, rails en eontrarails werden ge heel losgerukt en verbogen, en de motor wagen liep, na nog even te zijn doorge reden, vast in een verwarring, van ijzeJC cn balken. De balken waren over een afstand van ongeveer tien meter van hun plaats geschoven. Etr is alleen ma-terieele schado toege bracht aan da motorwagens cn de rails, en ila Nederlandsche Spoorwegen zullen no-g heel wat bedrijfsschade hebben, want de verbinding zou den geheelen dag gestremd' blijven. Nederland's eersten auto. Men schrijft o.m. aan de „N. Rotte) liet klinkt bijna ongelooflijk, dat nq«5 maar zes-en-dertig jaar geleden, in da NoordHollandsche. Wieringerwaard, de ba kermat van het Nederlandsche automobi lisme heeft gestaan. Wanneer Dirk Kuiper, do nestor onzer beroepschauffeurs, de eerste Nedarlandfr die het volant hanteerde, uit die oerdagen vertelt-, moet men onwillekeurig 'glim lachen, hoewel zijn verhalen even autdven- tielc als geloofwaardig zij-n. Hij was in die dagen koetsier bij notaria Backx, die een uitgestrekte praktijk' waar nam en reeds herhaaldelijk voor „een auto" 1 bewerkt was. Kuiper gaf ten slotte den O n v er dr aa g z a| Ben. vriendenhand óf een vijand wij weten1 't niet - zond onsi lazinkje knipsels uit do socifdistis bestaande uit nijdige artikeltjes I Roomsche onverdraagzaamheid, gl naar aanleiding, van allerlei veaf üjke feiten. Men ként- dit reper langzamerhand uit zijn hoofd, tegen 'n pi-iost-er, dia do kérk* grafenis weigert aan een geweze l liek, die a-Ls socialist gestorven il "ni katholiek' herbergier in het I "die ziJa zaal weigert af tei staan 1 roeden propagandist; enz., enz. f "V erwondering en deernis komt I bij het lezen vau-al dat gedaas.J Vexworidering, omdat het notoil ta dagen in do hoofden van die sil deernis, omdat wiji medelijden lief den geestelijken smaak' van 14 publiek, dat dergelijke gekauv artijd weer herkauwen _moe,t. iWat steekt er toch in _'s he| voor onverdraagzaamheid m, w-£ .Kerk, evenals iedere andere ve «f. partij, haar wetten en b| heeft voor hen. die ljd van II len zijn Waa-ronr z-ou een zéo verhevil ling, als de Kerk is, minder v< I doelkarakter en waardigheid mc I dan een doodgewone S-. D. A.I. I bedrijft, wanneer zij oommunistel aihankelijk'o socialisten buiten hl Roudt Hoe kan men het onverdraa.a noemen, wanneer iemand ook i| zrre beginsel vóór laat gaan wil meewerken om het aanprijl verkeerde methodes te vergeimakl Ia juist degene, die- zijn primr loochent om 'n handVol giddt^ verachtelijk? "Vóórdat de socialistische pers valt dient zij- (en met duizendm reden van bestaan) eigen p-artijge kapittelen, want de- echteonverdrl vindt men bij1 bosje® onder hen. I Het is nog niet zoo- hee-1 lan^ dat burgemeester ter Laan van met geweld een pi-o-paganda-tochtl Onafh. Soc. Partij- (de S.D.A.PJ gister) verhinderde. Er is meerYolgens heit orjj *0.S. P. heeft het bestuur van modernen Bouwvakarbeidersbond I nauwdheid voor opipositie, eenvol reglement zwaar verminkt, waa-il niet meer mogelijk is, dat opf van, tien procent dm' leden een ring moet toegestaan worden. Da deur in het slot voor de 1ï| met afwijkende meening! En dat oreert dan nog heftig-vl tegen anderen! doorslag. Eten erkend ingenieur notaris gewaarschuwd voor het v waj-mloepe-n der nieuwe benzine Hij weet er niks van had K antwoord als ik de assen van h mof smeer, worden ze ook wi Kuiper was deskundig; hij' had inet stoomdorsehmachine-s Tte order voor de Daimlar werd dus geplaatst-. Koopsom Twce-cylindex met gloeikopontstel tor achtex, waterreservoir voó overbrenging met vier varsnélRn mi rijtuigba.nden, vier plaatsen twee op den hok, maxinuv ,25 K.M. Per txcin werd in October •eerste auto voor ons 'land aan pexpoort te Amsterdam aange ondernemende autoimportciur, kige kooper en zijn ehauffénx, w- •op dat gedenkwaardige oogen. wezig. Geen hunner «venwel n gelukken de nieuwe machine te krijgen en- bij navraag in de bleek er niemand te zijn, die ii ta schaffen. De eenige uitkoms- fabriek. Zeveni dagen later reden een bielhandelaar, die straalde van gvlut, en de inmiddels gereq-u fabrieksmonte-ur het Noorden ir eea haag van onthutste dorpel leel'de-n zij een glorieuzien into< .Wieringerwaard. Nog drie dagen zouden de tw- na de aflevering blijven, om rijden met den wagen bij- te bxe, ter geen van beiden had iui da smalle wegen in het wat stuurrad uit handen te geven, bleef uit. Zca 'stond, toen de deskundi, den trein waren gebracht, de Kuiper met zi,®1 nieiuwe rijtuig ai den nachtelijken terugtocht naar Hot was een grondige vuurproef technische wederwaardigheden ti.d: twee maal drie emmers koel nevens een keer of wat schoonm branders.» Maar Dirk Kuiper, die stamho ■een compleet geslacht chauffeurs den rijdt niet thans ée® der c den Amsterdamsehen hoofd-comm waa er de man niet naar, ziel $ewmvnen te; geven. Hij kwam hee&liuids thuis. Negcn-enj-een-half jaar lang aotaris met zijn Victoa-ia, opzie waar hy kwam. He-t waren re 'Jagen uit de geschiedenis van mobihsmu. Toen "Alkmaar Voor het eerst moest worden, stapten vier dienó ma rijtuig uit om do bev-oikim schermen en vrij baan to maken, •eerste bezoek aan Am-sterdam wa inef van hot Voorwezen zelf, do specAeur van Oost, die het vehike «TH heit de stad door loodste cur slotte het predicaat „veilig" aan, Jennen. f.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2