F"T G! S NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND PUROL DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS II iai 'REKKEN I fl buitenland FEUILLETON In Iwee werelddeefen. CHINA fl BINNENLAND oud! Uw handen zacht COURANT Imede, «iafc wollen. geleden als. mot- |n, nog altijd van- ftenlaj'ven er niet Iffian in gedaehtei» Izieli lieen staarde<t lucteur hem. zacht Ifcjieil en waar moet. ll-kaar van schrik1, antwoordde ;antoor |vol medeHiJde».: U bent al genoeg In minste iet) aaa lm en daar dan ein- literd 1 Maar mien heeft de WijP elkaar gezet Ibilisten ten minste Ten p nel tempo te Irïng ziijner familie!, ps daar net in de ntigjarige een sta-1 leven gepubliceerd k, dat hiiji gedurende het 'geheel slechte ba heeft' gekujhen/S fa ja, er ziijln zloo van >m elke kleinigheid VtKrACHTINGEN lielen Bathpolders, 1 Dissel. e aandeel in da on* ;n Wi 1 helminapoldeay -epsbouwwerf, enz. met schuur en erf, I woonhuis met er£ kers. |>on- en winkelhuis,. nd, Jonkers, .safbraak, .De .Wilde, f boeren-inspan, ,Vaa laildbouwers-iSspan, lm, D« Kot. li, inspan, Da Wilde, NUMMER 11 DONDERDAG 26 JANUARI 1933 29stb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprljs, te beginnen bij 500 regefs, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN gmct V Vereenvoudiging der sociale verzekering. In ons; vorig artikeltje gtaven w£j> een overzicht van de uitvoering der epciale verzekeringsjw'citten en deelden mede, dat ■AD. Groeneveld, d« dief van de afdee- ling Sociale Verzekering van het Mi nisterie van Economische Zaken en Ar beid, een redevoering had gehouden over de unificatie der iqociale verzekering, iwelke redevoering* vooral van belang was^ omdat de Minister medegedeeld heeft, dat, op zijtai schi-ijftaiel een wetsontwerp, datl deze unificatie zal regelen, gereed ligt. Wat de 'uitvoering der Ziektewet be treft acht Mr. Groeneveld de uitvoering door Bcdriij'fs|vereenigingen, zooals dat thans in hoof'dzbak geschiedt, aanbevelens waardig. Do Bedrijfeyereenigingen moe ten echter goed zSjfe, d.w'.Z. zijl moeten zoo veel mogelijk é£n bedrijf óf aanverwante bedrijven omvatten. Bovendien moeten zij bestuurd worden door bonafide organisa ties van werkgevers en arbeiders. Behalivte de Ziekteverzekering zouden echter de Bedrïjfevereenigingen ook nog een taak! kunnen krijgen bij"' de andere takken van slociale verz'ekering. Met name zóu Mr. Groeneveld het veel beter vinden.alls de (lijdelijke nitkeering voor ongevallen, d.i. gedurende de eerste zies weken (95 o/o van alle .ongevallen eindigen binnen te) weken) zóu worden overgedragen aaa de uitvoerders van de Ziektewet. Men moet zelfs nog verder gaan en wel de verteke- ring voor ffiekte en ongevallen blijf het zelfde orgaan brengen. Men voorkomt) dan tevens alle moeilijkheden over de vraag of uitkeering krachtens.. de Ongevallen- we tdan wel krachtens de Ziektewet ge geven moet worden. Op dez'e wiijfee meent Mr. Groeneveld, dat. voor wat de Ziekte- en Ongevallen wet betreft, een bevredigende regeling kan worden -verkregen, vooral wanneer men ook de zelfstandigheid van do Baden van Arbeid opheft en doze als het ware agen ten van de Rijksverzekeringsbank maakt. iZSjt kunnen natuurlijk een groots mate van vrijheid blijlven genieten, doch er zóu dan een centrale band ztijfo, welke thami wordt gemist-. Wat tens|lotte* de Invaliditeitsverzeke ring betreft vroeg 'Mr. Grpeueveld zich af At dezfe. nu wlijf een Ziektewet hebben, wel in den besjtaanden breeden opziet noo- dig is. De vrijwillige ouderdomsjvcr bekering geeft niet aan allen, die het noodig heb ben. een uitkeering en daarom zal men, ook al is men er eten principieel tegen-! sjtander van, wellicht tenslotte toch tot een zeker staatspensioen moeten komen. Wanneer dit gebeurt, zou de invaliditeits verzekering, wat de uitvoering betreft, kunnen w-orden afgeschaft, aangezien óan haar taak eenerzlijtdsi door de Ziektewet, aan den anderen kant door het, atjajats- zai aijk overgenomen. iWlij- hebben reeds gewezen op het be lang van deze mededeelingén van Mr. Groeneveld. Met groote belangstelling mag dan ook worden afgewacht wat in het -gereed liggende IVebputwerp omtrent deze voor de spciale ontwikkeling van ons land zoo belangitjke, vraagstukken is vervat, VOLKENBOND Geheime Jipansche vlaotbasls. De Daily' Herald verneemt uit Genève dat de Japanners geheime duikhootsta- tóons hebben ingericht te Saipah op, de voormalige Duitsche en thans onder Ja- pansch mandaat staande Marianne®-, als mede op de P-alau-eilanden in den Stillen Oceaan. Dit feit zou onthuld zijn in de geheime zittingen van de mandaten-eom- 37 r- Mensehen, die er nooit geweest wanen, die van het gehe-ele land nooit ieta gezien hadden, die van de ligging en den toe- «tana niet het geringste begrip hadden, die niet wisten of het land of water wal niet welke hoornen er stonden, verkóchten de landerijen wed-eer aan andere mimische® die er eveneens niets van wisten, minder dan niets, en dezen deden zie soms nog aan anderen over, ja aorns was het uit, de vierde, vijfde hanid,.id!at de arme iandiver- hu.zers d,e aangeprezen gronden kochten en dan uittrokken -en zich bedrogen von den, niet wisten waarheen, niet troffon wat zij- hoopten en dan eindelijk in Gods naam zich ergens vestigden, ongeveer op geluk af. Daar zouden de landerijen wel liggen, dat zouden ze wel zijn- Een systeem van bedriegen, van bomen tot beneden, door alle graden hoen, die het 't best kon, voer er 't beste hij, en er kraaide ook geen haan naiar, en uw recht zoeken, ja, Amerika is erg gnoot en het recht- nog al krom en de wegen on zeker en het recht krijgen nog onzekerder. missie van den Volkenbpnd, waar cle J,a- pansche vertegenwoordigers na een kruis verhoor toegaven, dat reeds bijna 200.000 pond -sterling voor de constijuotie van havenwerken op de bedoelde plaatsen w.as uitgegeven. De zaak zal thans door -een rapport van de mandaten-commissie voor den Volkenbondsraad komen. De eerste mededoelingien over den Jja- pansehen havenaanleg kwamen uit Arne- xikaarische bron. Japanschc duikbootsta- tions in de Stille Zuidzee ziquden niet' alleen een schending zijn van artikel 22 van het Volfcenbondastatuut en van het vier-mogendheden-verdrag van Was hington. DUITSCHLAND Eicii eisch tof lubinelsher vorming. A aar Wolff, blijkbaar officieus, uit Berlijii meldt, vormt een verklaring van de Duitisch nationale Rijksdagg-roep, wel ke een hervorming van heit kabinet-Schlei,- chei; bepleit, in .politieke kringen hot voornaamste onderwerp van gesprek. Po litici, die met den rijkskanselier in con tact-s taan, verklaren, da,t von Schleicher ie gelegener tijd erop zal antwoorden. W-at den inhoud van het communiqué betreft, merkt men op, dat heit niets posi tiefs bevat. 0. in. is tot de regeering he-t verwijlt gericht, dat teveel' onderhandelin gen worden gevoerd, waartegenover kan worden geconstateerd, dat de rijksregee- ring met deze besprekingen niet-s uit staande heeft. Uit de Duifisch-nationale verklaring blijkt, dat de partij vóór alles een wijzi ging wensch-t in de bezetting der oeco- nomische departementen. In dit verband herinnert men eraan, dat nog maar kort geleden heTahaldelijk gewaig is gemaakt van de vorming Van een onder Hugen- berg's leiding ata-and crisisdepa-rtem-ent. Zulk' een éénzijdige reorganisatie van het kabinet is echter in strijd met de opvat tingen van von S-chleicher. In de met de regeering in contact staande kringen in terpreteert men het communiqué dan ook aldus, dat de Du-itsch-nationalen na de mislukking van hun plannen willen trach ten het front van Harzburg te herstellen. OOSTENRIJK Hef natianaal-sSKialisin-c veraarde eïl. Dé, bisschop' van Linz. m'gr. dr. Gfooh- Icr, heeft in alije kerken van zlijin bisidom 'een herderl);j(k fjehrijVen doen voorlezen, Waarin wordt verklaard, dat het lidmaat-' j sphap van de nationaal-socialistische pfartfijj j onvereenigbaar miet de kenmerken van. een goed katholiek, daar het nationiajal-l i pjocialisme mank gait a|ain een mhtariailisl- fisphen rassenstój^, aan een cn-Christelijk nationalisjme en een nationalistische op vatting van 'den godsdienst, alsmede aan een zuiver sph'ijjm-Christendom1. Het reli- gieus program van het nationaal'-soeiallis!- me moet derhalve Worden verworpen. AMERIKA Hoever wtonseht terugkeer naar den gouden standaard. President Hoover heeft gister in het Witte Huis een verklaring afgelegd, waarin hij- zeide, dat de lalgemeene teruig- keer naar den gouden standaard h-et eenige redmiddel is uit de huidige ontwrichting van de wereldhuishouding. De omstandig heid, dat verschillende staten den gouden ■standaard hebben veria,ten, heeft -een ster ke verhanging van den invoer .van goed koops buitenlandsche producten tengevolge gehad. Deze dumping brengt aan da Ainerikaansche industrie enla-ndbouw zoo groote schade toe, dat daartegen; maatre gelen getroffen moeten worden. Da Éuropeesche schuldenaar-staten, al dus verklaarde Iloo-vex Volgens Keuter verder, stellen thans pogingen in het werk om met Amerika onderhandelingen te ope nen, met het doel herziening van het oor- Drommen (inensehen, die- m-et vrouwen en; kinderen door allerlei valsche voor spiegelingen misleid, dóe- nieuwe wereld betraden en bedrog-en en venradien en uit geschud, door een bende van gteweben- 1-ooze schurken en afzetters, zoo menig maal, arm en hulpeloos, van alles be roofd, geen uitkomst wisten, en ten onder gingen, in hun grenzenlocae ellende, het nieuwe land vervloekend, stervend met den naam van het vaderland op idle lippen, met den -stervenden blik in het stervende oog, in de verte no,g het geboorteland zoekend. Enkelen natuurlijk ging het beter, maar niet dan na lang zwoegen en -zorgen, kwa men zij tot een zekeren welstand. Die bende van schaehelaiars, het waren geen Joden, noemde men cong.resdiw n, en omdat heit land con-greslaiul genoemd werd, en omdat de hoof'dsohuxkén zitting hadden in het congres, zooveel als eerste en tweede Kamer, daar ginds. Dat was soms Meester Dan Dwman te erg, het ging hein te bar. Dat meedooigenlooze uitkleeden der ar me mensehen, en dat soms tot op hat hemd stiet hem tegen de borst. Die comgresbende had zich tot hem ge wend. Hij zag er eien gelegenheid in «m veel geld te verdienen ien hij; verdiende en hp verdiende dan ook veej geld, logsschuldenvraagst-uk te verkrijgen. Ame rika verlangt als tegenprestatie, dat juist dezb «platen door stabiliseering der valuta bijdragent ot stahilise-exing! van den oecoi- n-omischen toestand. Als de Eiuropeeische staten dezen eisch inwilligen, zouden de prijizen op de wereldmarkt spoedig stijgen. Zou Europa, daarentegen afwijzend staan tegenover dezen eisch, dan zou pen tarief- oorlog beginnen, welke de geheele wereld moet ruïneeren. Stilstand in den slrfjj. Het -onbepaalde uitsjfei van de voort zetting van de Japaus|ehe actie in de pro vinciale Jehol zoo Wordt uit Peking gemeld wlordt in sjomtnige kringen be schouwd als een bewlijls voor de juistheid van de geruchten, dat zloowtel in het 'Ja'- pan'sche -als in het Chineesohe kamp! in vloeden aan het -wiegk ziij^i om te komen tot directe onderhandelingen tu-spellen do beide ^trijjdend-e partijfeu. In ieder geval gelooft men, dat voorlo(ppig eeu einde is gekomen aan den ^trlijjd in de provincie Jchol en dat liet geivaar, dat de Japlanners hun malitaire operaties| zbuden uitstrek ken binntD' het geihied van den G-rooten Muur en tot de sjtreet van Peking én Tientsin, aanzie nliijik verminderd is. Algemeen glelooft men, dat de mfejl'uk'- kiug van de pogingen van den Volkenbond ertoe zullen blijfdragien, dat de betrokken partfijjèn zullen trachten Ze|Tï de zaak' tot oen oplos|sing te brengen. JAPAN Ouvci'Zctlcl!i|k. Dó Japans,che re geering heeft besloten geen nieuw© im-jtructie te Zenden aan de Japan-scho delegatie te Genève en geen sitappen te doen om te verhinderen; dat 'de Volkenbond artikel 16' van het ver drag toepast.' Het minisjterie va,n buitenlandsche Ha ken isf van meening dat artikel 16 alleen kan worden toegepast in gieival van oorlog en dez'e wordt door de betrokkenen niet aangenomen. Overigens wordt er nog! eena de nadruk op gelegd dat wat dé Volkenbond ook Sjmog© doen, h'ijf er Japan niet van kan af houden den toestand in Man.tsjoekiv'o- te consjolideeren. Dje Koningin cn de Prinses naar Zwitserland. Het ÏNederl. Corraspondentiei-bureau, in Dón Kaag meldtNaar wlij! vernamen, heeft de Koningin het voornemen, op- me disch advies, eeniga wéken rust te gaan nemen in ZWitsjerland. Die Fringes zal Hare Majesteit verge;- Ézóllen. Hare Majesjteit en de Prinses zullen Zgtcrdag 28 dezer Vertrekken. He wérfclaosheid. Dpor het Departement, van Binnenland- bjche Zaken is aan alle gemeenten ver zocht in de eerste week van Januari op te geven, h,oeveel geheel- eii gedeeltelijk Werkloozten op 31 D!ec. 1932 als, werk- zbekenden bijj de plaatselijke organen der ai'beid-sjbemiddeling (inclusief het aantal teWerkgestelden bij' xde werkVersehaffïn;- gfen) waren ingegehreven. BEj! het spmenstell-ffli yan dit overzicht zlij'tt gegevens; 'ontvangen van 1053 gej- meenten met 7.841.842 inwoners. In dio (gemeenten s,tonden op 31 December 1932 Ingeschreven365.671 gieheel werklooz'en en 21.839 gedeeltelijk werklOozlen. Van 24 gemeenten met 78.546 inwfenew vvlu-en nog g-'een gegevens binnengekomen', Op '26 November 1932 sstonden bij''1060 gemeenten met 7.851.287 inwoners; inge schreven 316.025 geheel werkloozón en 19.757 gedeeltelijk WerklooZen. maar nog op een eerlijke wijze. Hijt hielp waar liij kon en belette het huid afstroepen" zooveel hij kón en dat was dan toeh de eigenlijk© lievelingfs- op-eratie van de congresbrnde pp alle spor ten van de hoogste tot de laagste. Dait hielp hein ook zijn somber© ge dacht c en zijn droevige stemming-.afschud den. Gaarne en bij voorliefde dwaalde hij dan rond door de prairiën en dan do,or do afgelegendste bosch-stroken. Hclis avond geworden en een eenzame ruiter rijdt stapvoet® door 'de onafzien bare weilanden of prairiën. Geen ander menschelijk wezen vertoont zich heinde noch verre. i 1 Hrt hoofd o;p de borst neergebogen, rijdt hij langzaam voort., de teugels laten de los hangen -op den hals van hot -trouwe dier. Het geweer draagt hij omgehangen en een breede sombrero- dekt zijn 'hoofd. De lucht was zwoel en drukkend be nauwd. E n ressigen gloed stroomde aan den gezichtseinder bij he-t ondergaan der zon, en langzamerhand golfde de boomtoppen der wouden in vlammenden schijn. Geen blad bewaog zich, niets ritselde in het drovge gras. De minste bries ver koelde niet de gloeiende lucht. Een lo-oden druk lastte op alles en loode De loonsverlaging] bij! de Spoorwegen. Over het na onderhandelingen tusschen dc spoorwegdirectie en den p-orsoneelraad tenslotte door de directie geformuleerde voorstel,i np-laats van de oio-rsp'ronkelljk aangelcóndigde nieuwe loonsverlaging van vijf pet., heeft de Nederlandséhe vereeni- ging van spoor- en tramwegpersoneel gis teren een buitengewoon congres gehou den. Zoo goed als alle afdaeling'en van spoorwegpersoneel waren vertegenwoor digd. Ka breedvoerige besprekingen, waarbij een aantal sprekers betoogde, dat het personeel thans voldoende loonsverlaging ■en verslechting van de arbeidsvoorwaar den te dragen heeft gehad, met Welke op vatting zich alle afgevaardigden aoeoord verklaarden, Werd, gezien de omstandig heden, het advies; van het hoofdbestuur tot -aanvaarding van de voorliggende voort stellen met gr.oota meerderheid vau steiml- men aanvaard. Voor het advies] Van liet hoofdbestuur werden uitgedacht "1095 en tegen 327 sjemmen, terwijl 18 stemtoon blanco werden uitgebracht. Gistermiddag hebben het lioofd- en di, afdeelingsbes.turen van den Nederl. R. K. Bond van spoor- en tramwegpersoneel' St. met Purol! Harde, ruwe of gesprongen handen worden in één nacht, gaaf en zacht met 't Beste voor de handen. Doos 30 en 60 ct. Tube 80 ct. Bij Apothekers en Drogisten. Raphael te Utrecht, vergaderd, ter bepa ling „van het standpunt ten aanzien van de voorlo-opige pvereenko-msfc tusschen de directie ent den personeelraad deer Ne- derlandsche Spo-oxwegen betreffende loons verlaging voor het personeel dar Neder- landsche Spoorwegen. Na een uitvoerige uiteenzetting van den voorzitter, den h-eer ■J! He.Ue-mond, die het advies van het ho-ofdbestunr; aanvaarding van da over eenkomst, verdedigde, en nadat 21 afdee- lingsbestuurders het woord gevoerd had den, bleek' bij, de stemming, dat, behalve cle afdeelingen Rotterdam, Gouda-, Kerk- rade en Alkmaar, alle overige afdeelingen zich vo-or het voorstel Verklaarden. Wfij|;iging| van de tarwewet 1931. In de memorie van antwoord der Eerste Kamer betreffende het ontwerp van wet tot wij'zigittg van de tarwewet '1931, -merkt do minister van economische zaken en arbeid op dat dit wetsvoorstel slechte de gelegenheid geeft om het maalperoen- tage op 40 te brengte®. Dit wil niet zeg gen, dat het de bedoeling! 'is; om het maal- peroent-age dadelijk op, 40 te bepalen. Voo.rloo-pig kan met een lager percentage Worden volstaan, terwijl het mogelijk zal zljjb tevens; den z.g. "V.I.T.A. prijs eenigSi- zins te verlagen, zpodat nieiti gevreesd be hoeft te worden voor een stijging van den broodpaij's;1 tengevolge- van deze wijzi ging met tenmin-?jtje 2 'cónt. D'e minisjter meemt, dat mót een sflijr ging' va'n den broodprijSC van ongeveer 0.7 cent -zal kunnen worden volstaan, Had de xegeering niet ingegrepen, dan ziou liet voor de meerderheid der landbouw©)!!) niet mogelijk zijp geweest, den strijd om het. bes,taan verder vol te houden. Zelfs ua de w!ijlziging~zal de prijls der tar wel was de stilte, die „rondom heerseh-te. Geen vogel, -geen dier repte, zich, geiem in-seet "bewoog zich door het spichtig pose gras. Het was als iets van den dood en on willekeurig besloop u een akelige angst. Dreigend© gevaren hingen in de lucht. Er was iets dat u den adein benaan. Da eenzame ruiter rijdt steeds doog. Lang'zamerhand kwaim de, avond. Hoe heerlijk hij anders is in d-etze- stre ken-, voor dezen keer had hij- iets vreeae- lijk-s. Da hemel scheen lager te dalen en de horizon omhangen met een vunrgiordijn, dat steeds enger diehtgehaald werd. De prairiën ze,lf golfden in vurig© lij nen, steeds hooger en hopgex, zij sehenien een onmetelijk dal te zijn, door brandende boo-men als vurige kolommen ingesloten, en dat zich langzaam vult met gloeiende golven. De eenzame ruiter rijdt steeds vooff-t. Hij merkte niet wat om hem omgaat. Zelve in roeden gloed gehuld, ruiter en p-aard, schijnt het een fantastische ver schijning, die langzaam en onhoorbaar door het batoovetrd landschap voortrijdt. De ruiter de<s doods, uit het hoek der Openbaring. Maar een onweerlicht schiet op eens door hét onafzienbare weiland. mélange, welke de molenaars moeten gé bruiken, lager z'ij-n dan deze was vóór den Wereldoorlog. Gólzien de óverige kos|t©n Van leven-fjonderhoud, meent de minister, dat bij' -een êergeiBjke prijsverhouding geen te Zware belasting op iieb 'publiek Zaïl worden gelégd. 'Teneinde uitwaden 'te voorkomen, zal dc met 'tarwe bezaaide oplpervlakte, welka voor steun in aanmerking komt, voor élk bedrijf niet grooter zijii dan 1/3 van de totale oppervlakte bouwland van dat bedrijf in 1932. Zoodra van een algemeene opleving mocht blijken, zoodat weder tot de cul tuur van andere gewasjsen kan worden overgegaan, kan de re.geering gebruik mal' ken van de mogelijkheid, welke de con structie. van de Tarwewet haar biedt, om voor een geleidelijke beëindiging van de wérking dier wet zórg "te dragen. Zooal) oji liét oogenblik de om'sitandigïiieden zioh laten aanzien, is( daarvan evenweï geen slprakc. Tenslotte kan nog- worden medegedeeld dat 'de verschillende gewestelijke T-arwa* organisaties elk op haar eigen wfijke een regeling hebben getroffen, waaa-büf de tarwehandelaren zóóveel mogeillljk zijli ih- gesjchakeld. De Wiukelsluitingsxiet. Op vragen van het Tweede Kamerlid van Hellenberg Hubar; Wil de minister meedeelen: Ie. of het door den minister ingestelde onderzoek naar de werking van de Win kelsluitingswet is beëindigd; He. tot welk© Conclusies de overweging van de resultaten van genoemd onder zoek den minister heeft geleid heeft de minister van oeoonomische za, ken en arbeid geantwoord: "1. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. 2. Dc overweging van d© resultaten van het gehouden onderzoek' heeft er tos geleid, dat een wijziging van de Winkel sluitingswet 1930 is voorbereid, welke in hoofdzaak een verruiming beoogt van ver,, ko-opniogeli0kheid in sommige bedrijven (oonsumptiezaken) op Zondag. Het des betreffend© ontwerp van w&t zal, naar de ondergeteekend© vertr-o-uwt, binnenkort bij dc Staten'-Generaal kunnen worden inge diend. De moeilijkheden van met hypotheek be swaarde boeren, tuinders ei verpachters. Op vragen van het Tweede Kamerlid Bra,at 1. Is het den minister bekend:' dat zéér veel met hypotheek bezwaar de boeren, tuind-ersL en landvel-pachters, die zWaar getroffen ziijii door niet tSjV dige en onvoldoend© bespherming* van hun bedrijVen door de regeering, aangezien aanvoer van ook door hen geproduceerde producten uit het buitenland wordt toe gelaten, waardoor pacht- en grondwaar den enorm gedaald ziifn, dientengevolge thans in groote moeilijkheden geraakt' zïja omdat ztij! hun rente en aflossing niet kunnen betalen, en daardoor financieel ten onder zullen gaan; dat dezó mens;clien ver achterstaan Wij hen. die nu recht op paohtvea-laging heb ben verkregen f 2. Is| de minister bereid d©Ze menschen in hun noodtoestand te tegemioel) te komen' en verjaging van hui)l en erf t& voorr komen door a. voor hen rente en aflossing te be>* talen en b. blij1 opzegging van hun hypótheek' dez'e over ta nemen, omdat zij' nu hij' nie mand opnieuw- daarvoor geld kimnenl leenen f 3. Is Z. Ex bereid mee te deelen, hoe de regeering, indien zij1* deizén weg niet op wil, dezé menschen denkt te hulp te komen Het schijnt t-a huppelen in vurige sprongen, een monsterslang, zo-ekesnd naar zijin prooi. Ziet! er zijin er meer. Zij; huppelen en springen iooreon, over elkander. Waar ze komen, gaat een rooden damp op, als rook va.ni een brand. De eenzame ruiter rijdt steeds voolrt. Daar valt uit de wolkem al-s boven zijn hoofd saamgepakt, eern -bliksem als ©en vurig zwaard, voor de vpetein van zijn paard. Hij springt op in hafc zadel, verschrikt gaat zijn blik in het rond en doodsbleek wol'dt zijn gelaat. De prairiën; zijn in brand, brandende golven wentelen zich van alle zijden op hem aan. Zij® paard staat te rillen van angst. Het dier der wouden kent den prairiën- brand. Hoog in 't zadel ziet de ruiter rond, met vrag©nden, angstigen blik. „De prairiën in brand 1 te midden der vlammen! $an waar mag de wind komen!) een onweer in aantocht, en een vrcesélijk ook! en door die vuurzee! God sta mi? bij!" i (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1