c IID NOG SLECHTS TOT 31 JANUARI GEBET „DE BIJENKORF" 10 KORTING! BAKHUIS Geldersche Rookworst Als Gij UITSLAG PUZZLE No. 1. Directie „De Bijenkorf", Goes (DE n.F M3 D-E D0UWE EGBERTS NIEI Woonhuis met Erf diens Inboedel, Echte Friesche Heeren-Baai P| RECHTSZAKENQ UIT DE PERS ALLERLEI ÜÊFKË GESPREKKEN j Uitloting Obligatiën. Voorloopig Bericht. Donderdag 16 Februari 1933. Woensdag! Februari 1933, Woensdag 1 Februari 1933, Een Woonhuis met Schuur en Erf ZeDUwMdpijnpBdeis van Dr. J. B, MEENK. 'Verschaft U wHkesi van gmof. BUITENLA FEUILLET In twee wereJdd DINS O AG 24 JANUARI 1933 Nit UWE ZtEUWSCHE COURANT Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zlijn veroordeeld wegens overtreding". Het met oen auto rijjden zonder r'ijl- hew'ijja: G. A. J. RSjlSwijk 1'3 b. s. il d. h. Fietsen terwïjjl mien verkeert onder in vloed van gebruikten alcoholislchendrank;: M. v. S„ Iers|eke 112(5 'b. s. 1 CR. J», In het veld wild vervoeren zonder dat men is voorzien van een akteP. S., Waarde £25 b. s. 10 'd'. h. Schelpdieren rapen aan voet van oen zeedijk: A. C. d', N., GoesJ, J. F. d. W\| Goes '£2i b. s. 2 d. h- Fietsen zonder goed werkende rem: W. P., Ierseke 'f4 b. s. 1 w. t. e. Met wagen r'ijiden zond'eir rood licht of reflector: J. v. d V., Wolphaartsjdlij|k i'3 h. 's. 3 d. h. Met auto rijlden zonder niuninerbewijis, A. G., 'ejHeer Arendskarike S3 b. s. 3 dagen hechtenis. Met een auto niet voldoende uitwijken naar rechts bij1 het tegenkomen van een andere auto A. M., Bergen op Zoom, vrijt ■gcsproken. Met auto desj avonds rlijjden zondter ach terlicht: J. B-, Terneuzs®, M. E. K.„ Kruim ngen £5 b. s. 5 d. h. Met auto dek avonds rijden zonder vol doende voorlichten: W. B., Goets f 10 b. e. 5 d. h. 'e Avonds fietsen zonder reflectorJ I. d. K., Wissenkerke, L. M. V., Colïjjnsh plaat 2} b. s. 2 d. h. 'sAvonds fietsen zonder 'licht: A. O. ■Wem el ding;: f 3 b. e, 3 ld. h'., J. B., Ber gen op Zoom f 3 b. tj'. 3 d. h., Z. DL, Kaipelle f 21 b. 1 W. t. s.j; H. P., Afleer Arendsjkei-ke f 5b. s. 5 d. b.L. d. J., Ovezande i' 5 b. s. 5 ld. jhC. J. v. d H, leraeke f 5 b. s. 5 d. [h. Dronkenschap: J. H- H., Wemeldinge, P. M., Ierseke J. G;. Althalz|en (DL) f 15 b. s. 15 d. h. Als getuige opgeroepen niet verschij nenE. S. P., Goes f 15 b. s. 15 d. h. Rechtbank (c Middelburg- Door de Rechtbank te Middelburg is in vrijheid gesteld C. D., autohandiediaar te Colij'nsplaat in voorarrest, verdacht van het onttrekken van goederen aan een failieten boedel. D,Oor de Rechtbank werden gisteren de navolgende vonnissen uitgesproken: Mishandeling: J. M. L., 49 jaar, koop man te Middelburg, 14 d. g'ev. straf.. Overtreding Posjtw'et: P. v. I., 28 jaar, te KrabbendlijkeJ. M., 43 jaar, te Oude- lande; J. S'., 62 jaar, te Hoedidkeinsjkerkc J. T., 62 j'aar, te HoedekenSjkerkeK. v. B., 36 jaar, t.e Krabbend'ijfce, alllein van beroep- vrachtrijder, voor jeder bevesjti- ging van het vonnis; waarvan hooger be roep met uitzondering van de tftraf. Voor ieder 0,50 of '1 (laig. Verduistering: J. C. V., 30 jaar, arbei der te ZierikA'ia. 2 mud. gev. s|bra£ voorw. Overtreding Wet op woonwagtens; en woonschepen: J. A. K., 29 jaar,, koopinuui, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Be vestiging van liet vonnis waarv-ali hooger beroep, met uiizlondiering van de straf f5 of 5 dagen. Overtreding InvaliditeitsjwIatT W. P., 35 jaar, sjlager te Wissenketrlke. Bevestiging van de vonnissen, wlaarvan hooger beroep met uil zondering van de ^trafffea Ü15 of 5 d. en f 1 0 of' '5 d. Overtreding art, 455 fWj. v. Shr.A. M„ 59 jaar, poelier te Kamtplerland. Be vestiging van het vonnis, waarvan hooger beroep, f20 oi 10 d. Diefstal van slcenkolcn. Voor de rechtbank te Middelburg heb ben terecht gestaan de 65-jarige kolenhan delaar A. F. C. T., de '59-jarige baais van het havenbeditijif J. V. en de 54-jarige gemeentewerkman A. P., allen uit Vlis,- singen, die reeds tW'ee maanden in voor- loopige hechtenis hebben gezeten, maar, later weer op vrijfe voeten zSjh gesteld. Aan eerstgenoemde is ten laste gelegd, dat blij; te Vlissingen sedert 1 .Januari 1927 als vertegenwoordig»- van dej sfcaats- m'ij'nen, opzettelijk uit een, van de ge meente gehuurde, opsjlalgtplaats, waar' hlij de steenkolen van de stoaatelmij(nen,lbestemd voor de booten van het Neiderlanld'sjcho loodswezen en andere rijksbooten had op geslagen, hoeveelheden tot een gezamen lijk bedrag van ten minste 100 ton heeft verduisterd. Aan den tweeden verdachte was; ten laste gelegd, dat hij! in de jaren 1929 tot en met 1932 heeft weggenomen of' door werklieden van het havenbeditijjf heeft doen wegnemen verschillende hoeveelheden siteenkolen, subsidiair dat hlijj diefstal, heeft uitgelokt. Aan den derden veriachta werd ten laste gelegd, dat hlijj'heeflfc weggenomen of doen wegnemen 35 OKg". sjteenkolen tote- behoorende aan de staatsmlijfnen. 300 Kg. toebehoorende aan den eersjten verdachte en eenigo oude planken en een sp|p)k!w1ast, toebehoorende aan de gemeente Vlieringen. Dfe beide eerste verdachten hadidlen tot verdediger mr. J,oh. Adriaanse, die laatste mr. F. W'. Adriaans|e, beiden te Middel burg. Tegen den eers|ten verdachte, die be-, toogde, dat hiijj zich alleen dte te veel ge zonden steenkolen heeft toegeëigend, luid" de de eisch D/2 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis:. De verdediger betoogde d'at, 'het niet; vas|t staat, van wie de steenkolen waren en meende ook, dat de rechtbank verdachte, die reeds, genoeg' gestraft is door het voorarrest en de publiciteit, lean ontslaan van rechtsvervolging of kan vrijspreken zoo niet, dan vraagt spr. oplegging van een voorwaardelijke straf. Tegen den tweeden verdachte was d'o eisch twee maanden onvoorwaardelijk met aftrek en 3 maanden voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd. De verdediger vrpeg" vrij spraak. Die derde verdachte hoorde 4 maanden cisehen; zSijtn-verdediger bepleitte een voor- w aardeiijke veroordeeling. Faillissementen. Het faillissement van Henri Wauters, wijnhandelaar te Sas van Gent; Curator Mr. J. Erasmus te Oosthwg, is geëindigd, door in kracht van gewijsde gtegan® homo logatie van het accoord. Dte prefai'iente .ichuldeischers liiiijlgen 100 pet. en do concurrente isjcihuldeiadheirs 10 pet. hun ner vorderingen. Ecu woerd tot sommige candidaten. Het „Huisgezin" schrijft: Do candidaten der R.-K. Staatspartij, voor de Kamer-verkiezingen zijn thans aangewezen, zooals de geijkte term luidt. N u dit is geschied wi'llem wijl .wel -uit drukking geven aan de hoop, vermoedelijk door anderen gedeeld, dat een dozijn of wat der aangewezenen termen zullen vin den aan het kringbesfuiur te berichten, dat zij geen candddaftitur wemschen te aanvaarden. Het Kamerlidmaatschap is, we behoeven het niet nadrukkelijk te zeggen, een zeer moeilijk ambt, een post die veel vergt en zware verantwoordelijkheid oplegt. Met schroom moeten de gandi'da'ten de mogelijkheid tegiemoetzien, dat zij1 tot het Kamerlidmaatschap zullen worden ver koren. Meer dan ooit klemt dit in dezen tijd, nu de regeering! van welke kleur of samenstelling ook zal staan voor de grootste moeilijkheden, nu zij financieels eu internationale, economische en sociale kwesties op haai- weg zal ontmoeten, tot welker oplossing en mede-oplossing! alleen de allerbesten mogen worden geroepen. Kiesvereenigingen en kiezers zijn vrij om voor te dragen wie zij' geschikt- achten, dit recht zouden wij niet graag verkort of' belemmerd zien. Maar de aangewezenen zijn vrij; ster ker, verplicht te overwegen, of .zij' wel al de kwaliteiten, en dte kwaliteiten in ee.n hoogen graad, bezitten, die de ïichlige vervulling van het Kamerlidmaatschap kunnen waaxdorgen. Het moge den betrokkene aangenaam stemmen dat meideburgers hem bun ver trouwen waardig achten en hem naar '3 lands vergaderzaal willen afvaardigen, da aangewezenen hebben zich zelf nog eiem anderen toetssteen aan te leggen: popula riteit in een beperkten of ruimer kring, het feit dat men een Vlot prater is, en zooveel meer stempelen iemand nog niet van het hout te. zijn, waaruit men Ka merleden snijdt. (Juist in een tijd ais de tegenwoordige, nu niet alleen de neteligste vraagstukken op' ons aanstormen, maar ook de afkeer van de politiek in breeder lagen om zich heengï'ij.pt, moeten we feitelijk alleen met superieure candidaten voor den dag ko men, waarbij met superieur allerminst in de richting van een bepaalden stand wordt geduid, want de ervaring heeft' bewezen dat ook uit wat men de voffkskringen pleegt te noemen, uitstekende Kamerleden zijn voortgekomen. Ecu nieuwe br«n van rubber. lu „Nature" wordt medegedêelkf, dat men 111 Sovjet-Rusland naar inheemaehe planten heeft gezocht, die rubber kunnen opleveren. Verschillende soorten van eliondvilla zijn gebleken inderdaad rubber I e kunnen voortbrengen, maar de1 op- brtngst is slechts 2 0/0 van de. groene dealen der plant. Km'tgeleden is echter lu t merkwaardige f'eiW ontdekt, dat Som mige rupsen, die- op- chondrilln leven, oen huis 0111 hun lichaam vo-rmen, welke uil; latex en zandkorreltjes bestaat. Deze bevatten gemiddeld ongeveer 12 rub" ber. Ook andere insecten veroorzaken het uitvloeien en stollen van de latex uit do.- wortels. Gezonde planten worden nu met deze insecten geïnfecteerd, die geen schadelijke werking schijnen uit t-e oefe nen. Of deze wijze van rubberwinnijng economisch mogelijk zal zijn? Presidenten Vei crnigile Staten. Er rijn cén-en-dertig pi-residenten ge weest 111 de Vereenjgde Stotende eerste 'was George Washington, in 1789 gekozen; de laatste is Herbert C. Hoover, gekozen in 1929, die in Maart' a.s. aftreedt, Waan neer Franklin D'. Roosevelt de teugels der regeering inhanden zal nemen. Dlrie pre sidenten zij-n gedurende, hun ambtstijd) ge storven: William Heairy Harrison in 1841, Zaehary Taylor in 1850 en Warren Harding in 1923. Drie zijn vermoord: Abraham Lincoln in 1865, James Gar- lielcl in 1881 en William MeKïnley ,,jn 1901. Nu oud-president Calvin Goolidge nog slechts weinig; dagen geladen gestor ven is, zijn er geen «x-pa-esidenhen van de Ver. Staten meier in leven. Mottenvri,ik: stoffen. Sinds zoowet elf jaar werd in Duitschland een stof gevonden, waarmede de wol door trokken1 werd, zooidat ze van motten niets meer zou te duchten hebben. Onlangs heeft professor A. Haase va,11 het biologische rijksinstituut, de degelijk heid van de uitvinding wllen nagaan, en in een vakblad (Anzeiger fiir Sehad- hngskunde) deelt hij mede, «fat wollen, ■stoffen, die tien jaar geleden als. mot- tenvri, behandeld werden, nog altijd vau di en aard zijn, dat mottenlarven er niet in kunnen gedijen. I11 de tram zat een man in gjad'achtein die als verwezen voor zich heen staarde^ Eindelijk tikt de conducteur hem zacht op den schouder en zegt: „Hebt U al een kaartje 9 en waar moet. U 'heen? De mail kromp» in elkaar van schrik, tastte in zijfn vestak en .antwoordde,; „Naar het belastingkantoor!'. De conducteur zëi, vol medeffijlden.: „Laat maar zitten, U bent ai genoeg gestraft.'. „Oostenrijk doet ten minste iehsj aaü sïijn autowegen.'1 „Werkel'ijik;? Heeft men daar dan ein-i delij'k de wegen verbeterd?'1 „Nee, dat juist niet. Maar men heeft de kilometcrpalen dichter bijelkaar gezet om de heeren automobilisten ten minste het genoegen van een ynel tempo te geven 1'. Vader zit in den kijng zlipner familie» Moeder zegt„Ik lees daar net in da krant, dat een negentigjarige een sta tistiek betreffende zijfii leven gepubliceerd; heeft. Daarin staat ook, dat hij gedurende zlijtn geheele leven in het '"'geheel1 .slechte 39 uur en 13 minuten heeft geladhen/t Eucht de vader: „Ja ja, er zlijln zoo van die mcnschen, die om elke lileinigheid lachen I'1 VERKGQPINGfcJJ Ei\l VlKKACHTINGEN Januari: 25 Goieis, onderaandeelen Bathpiolders, Joinkers en Van Dissel. 25 Gons, zeventigste aandeel in de on« roeiende goederen Wilhelminapoldeov Sadee ein Jonkers. Hansweert, scheepdhonwwerf, enz. Jonkers. Februari: 1 NisS|e, woonhuis met schuur en erf, Van Diss/:!. j 1 's-GravenjK)ldex, woonhuis met erf 1111 inboedel, Jonkers. 6 Nieuwedorp, woon- en winkelhuis,, pakhuis en weiland, Jonkers. 10 Borsselen, seheepisafbraak, ,D® Wilde. 16 Vj-Gravenpjolder, boexen-insplan, Van Dfcjsel. i 22 Heinkenszand, landbouwers-iiïspani, Oele. 23 Borsselen, inspan, Dje Kok. Maart: 22 Hoedekenskerke, inspan, Dte Wilde. #P£R^ON|* Nougathopjes, Mocca- koekjes, Mexicaantjes, Arnhemsche Meisjes, Froufroubiscuits, Choc. Pinda's, Dominowaf els, Gemberstangen, Huis- houdboonen, Cream- crackers, Sinaaswafels, Nougatwafels, Koffie- stangen geeft i serviesbon Sbij iedereI inkoop BURGEMEESTER EN WET HOUDERS van GOES brengen ter algemeene kennis, dat zij op 27 Januari 1933, des voormiddags 10 uur, in het openbaar zullen vergaderen, teneinde over te gaan tot de aanwijzing van de op 1 April 1933 af te lossen obligatiën vau de ingevolge raadsbesluit van 17 Maart 1932, no. 1, gesloten geldleening, groot f 250,000, Goes, den 21 Jan. 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAJENIUS, Burgemeester. VAN BALLEGOIJEN 30810-27 DE JONG, Secretaris. De Verkooping van den BOEREN-INSPAN van den heer J. MOEUKER te 's-Graven- polder, hofstede „Plantlust", zal plaats hebben op 30808 15 Notaris VAN DISSEL. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal op v.m. 11 uur, te 's-Gravanpolder in de herberg van Kessklaar aan de Kadam, ten verzoeke van den heer hi. STEENBAKKER aldaar publiek verkoopen diens aldaar, groot 1 Are "0 Centiaren, te aanvaarden bij de betaling en des middags 1*2 uur, aan gemeld woonhuis bestaande uit: Tafels, Stoelen, Kachels, Kasten, Matten, ant. Kast- klok, Biljart met Ballen en Rek met Queuen, een Naaimachine, Bascule met gewichten, Glas- en Aardewerk enz. Bezichtiging te bevragen hij den buurman Hubrechtse. 30783-29 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags 2 uur te Nisse, ten herberge van J. Jeronimus, krach tens art. 1223 B.W. publiek verkoopen: onder Nisse: a/d Zandweg, groot 6 A. 90 c A. (Ö3R.) Op gebruik bij de betaling. Bewoond door De Blaauwe. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. 30775 20 ZE IS ER WEER echte het 100-jarig fabricaat. ZE GEEFT BEVREDIGING AAN IEDER GEBRUIKER. VRAAGT UW WINKELIER. I 1832 1932 lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag-of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld Verkrijgbaar h 60 cent bij Apothekers en Drogisten i&énmerkcnde\eigens€hapi»eii) 5 ets. per stnk bij Uw Apotheker of Drogist. Let op het portret en de driehoekzegel. Ie prijs Mevrouw N.N., Voorstad, Goes 2e 3e IS II II II Ganzepoortstraat, Goes Spiegelstraat, Goes Er is geen twijfel moge lijk: D'E Echte Friesche Heeren-Baai is ook voor U bijzonder geschikt, vyant: D'E Echte Friesche Heeren-Baai is zacht. Friesche is geurig. Friesche is goed-; D-E Echte Heeren-Baai D-E Echte Heeren-Baai brandend. Een echte tabak voor verwende' rookers. En D*E Echte Friesche Heeren-Baai (Paarsmerk) kost slechts 50 ct. per half pond, 20 ct. per ons en 10 ct. per half ons. £§£47 Bureaux van Redactie en Adminis Telefoon Interlocaal No. 207, voi Bijkantoor MIDDELBURG, Mai GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Vereenvoudiging der s verzekering. In ons, vorig artikeltje gaven overzicht van de uitvoering der verziekeringsjwëtte-n en deelden m •Mr. Groeneveld, de chef van d' ling Sociale Verztokering van ni&terie van Economische Zaken beid, een redevoering had gehou de unificatie der cpciale verzeker redevoering vooral van belang1 w de Minister medegedeeld heeft, .zlijln' schrijft aifel een wetsontwerp, unificatie zal regelen, geTeed ligt. Wat de uitvoering der Ziek treft acht Mr. Groeneveld de door Bediij'fsjvea'eenigingen, zo thans in hoofdzlaak geschiedt, aa~ ■waardig. De Bedrlijfsyereenigin ten echter goed zljh, d.w'.z. z&jl weel mogellijk één bedrijf of bedrijven omvatten. Bovendien bestuurd worden door bonafide ■ties van werkgevers en arbeiders de Ziekteverzekering zouden e BedrSjfevereenigingen ook nog kunnen krijgen bij' de andere tal sociale verzekering. Met name Groeneveld het veel heter vind tJij'delij'ke uit'keering voor ongev: gedurende de eerste ztes weken van -alle ongevallen eindigen bi weken) zou worden ov®rgedra;ge uitvoerders van de Ziektewet. 1 zielfs nog verder gaan en wel de ring voor piekte en ongevallen zelfde orgaan brengen. Men voor tevens alle moei'ijfeheden over of uitkeering krachtens d» Oi we tda.n wel krachtens de Ziek geven moet worden. Op deze wlijbe meent Mr. dat_ voor wat de Ziekte- en O wet betreft, een bevredigende re worden verkregen, vooral va' ook de zelfstandigheid van de Arbeid opheft en deze als het ten van de Rfijksverzelkeringsba ZSji kunnen natuurlijk een g: van vilij'heid blijden genieten, d dan een central© band zlijh, w1 wordt gemist, _)W.at tensjlotte- de Iiivaliditer ring betreft vroeg Mr. Grjoen af df deze. nu wijf" een Ziektew ■wel in den beataanden breeden dig is. De vrijlwillige ouderdom •geeft niet aan allen, die het n ■ben. een uitkeering en daaro ■ook al is men er een prineipi qtander van. wellicht tenslotte een zeker staatspensioen moet Wanneer dit gebeurt, zou de i' verzekering, wat de uifcvoeri kunnen worden afgeschaft, aan haar taal: eenerzlljldsj door de aan den anderen kant door pensjocu z al zlijln overgenomen, iWlij' hebben reeds gewezen lang van deze mecledeelingen Groeneveld. Met groote belangs dan ook Worden afgewacht, v ■gereed liggende Wel,pntwerp 01 voor de sociale ontwikkeling land z'oo belangrijke, vraag.-; vervat. VOLKEMBON Geheime Jirpansch De Daily' Herald verneemt dat de Japanners geheime tie no hebben ingericht te voormalige Duitsche en tha' pansch mandaat staande Mai mede op de Palau-eilanden in Geen an. Dit feit zou onthul geheime zittingen van de m 37 Mcnschen, die er nooit gew die van het g-eheele land nooit hadden, die van de ligging stana niet het geringste beg He niet wisten of het land of met welke boomen er stonden, de landerijen weider aan ander, die er eveneens niets van wis dan niet®, en dezen deden z» aan anderen over, j,a soms wa: "vierde, vijfde hand, dat de ar: hu.zers d,e aangeprezen gron en dan uittrokken en zich b den, niet wisten waarheen, wat zij hoopten en dan eind naam zich ergens vestigden, geluk af. Daar zouden de landerijen dat zouden ze wel zijn. Een isysteem, van bedriege tot beneden, door alle grad het 't bast kon, vo-er er 't er kraaide ook geen haan 'recht zoeken, ja, Amerika is het recht- nog al krom en d zeker ©,n het recht krijgen n\

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4