COURANT «OEUWE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 24 JANUARI 1933 ■NNEST "I KERKELIJK LEVEN ^L-AND- EN TUINBOUW^ LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Inga wo or don. geruchtmakend. I ris, van Bulgey- Isos Joanna van. bare rol spelen, a, die niet vlug lid kunnen wor- id)e eerste plaats Paus „slechts"! te kinderen uit Je laten doopen Ie tweede plaats ld had, dat voor [k een uitzonde- den. Beide din- ^'met het kenns- woo-rdbrekerp jgcn, nu het lleehtig in de enomen. I die poging ,ge- bh even de aan- geheel en al on- leugëns steunt, biases het voor- kargchen koning pnsatie verZoeht Jicngde. huwelijk |igenhandig ,,dat en de tradities en vurig deed I in de eclit te [„En omdat dene aan de twee I ie voortspruiten te weten, dlat |ing van de ka- niet-katholieke l;en en dat aK'e |pt en opgevoed [geheel te zullen 1 -jtemm'iiig van |lie hier ter be-' na de inzege- et tot een anie- gaan. Iteekeningen. van heeft de heilige gegeven eu op roze van het larije heeft liet ffen en nu dit! lieli opi de volks- Ik toen bijl Uijn zette. Roven- li volk hoog kan Vuie gijn woord llie koning g!e- llterende nederj- ïkingen, schreef; de eer. eer het eerst |n deze kwestie!. uitkijk:. 'plekken oven» IfiS bestrooid, id heeft gewped, vroegere uit- Ue Liefde. Be liet Utr-echtsph staan, gesehêi- verdei' achter, antenbedrijf niet is geschaad. lot tig# .sprong. was, heeft het man, dielaats)t van de spoor- en te ïtottarp e deswege als 'olging gewieikt. r)-jarige J. HL and in de War" urt in den hef- Wijl zijn overjas i aan p(en papa* iblik. hebben gë- lornemen af te op de gedachte e waarschuwen. ling4 in een oog- 5r was evenVel om mót eenige :e kunnen traoh- achterhalen. Die eeft met span- jonge man Zijin uittrok, waaie ren klom, Welkle en waarover, de g eni het contra," nanier werd de igeveer 3 meter voorganger, kolossale sprong, maakte 'n paar het meer op im hlij! met een a omtrek is ge" iht. Hjijf isj niet en spaorwegbe- ?n de schoenen iinhoud van de vrijl trouw be- rs was en men ldiging van zijn is g-eweast, wel"" >op heeft plaats er werd ra aid; :eerd. a kir overweg. overweg nabij met den trein, noet 'aankomen, sneltrein uiit auto plaats ge" :r van de a,uto en uit Limmen •p weg naar de en eenige kin" oopt hier even- en het schijnt» dak V. den- sneltrein, die dlicht achter hem naderde, niet heeft opgemerkt. Ongeveier. 40 M. voordat de trein, die hier een snel heid van tusschen 80 en 60 K.M. per uur heeft, den overweg zou- passeerden, draaide y. met de auto op de spoorlijn. De be stuurder van den trein trachtte nog, nadat hiji tevoren signalen had 'gegeven, door krachtig te remmen een ongeluk! .te voor komen. Dit Was echter niet meer' moge lijk. In bijna onverminderde vaart greep de trein liet voertuig, dat in ontelbare (brokken vloog en over een .afstand van ongeveer 50 M. werd meegesleurd. Tusschen de overblijfselen van de auto vond men spoedig het deerlijk' verminkte lijk van Vreeken, die op slag moet zijn •gedood. Tengevolge- van de hevige botsing braken ook de voorruiten van den elecfiri- •sohem trein, tengevolge waarvan ook' da bestuurder vain den trein wonden in het -gelaat en a.an handen opliep. Dr. Cohen (uit Heilo verleende de -eerste hulp. Na ge holpen te zijn kon hij later den trein naar Alkmaar rijden. hntusschen waren de reizigers echter uitgestapt ein naar het station Hedlo geloo- pen, vanwaar zij met een andereir' trein de reis naar Alkmaar voortzetten. De trein, waarmede de bots.ing geschiedde, had anderhalf uur vertraaging. (trap van Graniagsehe studenten. Een humoristisch verhaal in het orgaan der Groningsohe studenten heeft al' een zeer eigenaardige reis gemaakt. Deze bij drage toch, waarin melding werd gemaakt van de oprichting van een club van radio-sl achtoffers, die door de muziek hun ner buren werden .geplaagd, en oni met kracht bij de autoriteiten te kunnen be- toogen kamers zouden hebben gehuurd nanif de woningen van don Comipiissmüs der Kouiingiu, den burgemeester e. a,. «m daar bij open raam versterkte grarnof'oons "te laten werken, belandde U raadt het nooit in de „Wireless World", het En - gelsche radio-weekhlad. Hel merkwaardigste is echter dat oen profeet wordt immers in zijn eigen land niet geëerd de Grouingsche bla den, voorzien van de noodiige kantteeke- ningen, „Wireless World" citeerden, en nu uit het nieuwe antrum er va.n het blad der grinnekende- studenten de waar heid hebben moeten' vernemen. Gtrenslraiidieleii gknjjvl. Naar wij vernemen is demarechaussee .van Venlo, in samenwerking met die van. Oldenzaal en de Duitsche grenspolitie erin geslaagd te Boeholtz (Duitschl.) do langgezochte bende te arresteeren, die se dert eenige maanden hetNodexlaraidiseh— Duitsche; grensgebied onveilig maakte door diefstallen, inbraken en roof-overvallen. De gearresteerden zijn de, 35-jarige A. Gotthai'dt, de "i-6-jarige K. Sohullz, de .25-jarige S. von"Greifensteio en de 38- jarige E. Sehmilz, allen uit. Miihlheim. (Zijl zijn naar de gevangenis te Miinster overgebracht. Bij voorloopig onderzoek' is o.a. reeds komen vast te staan, dat deze vier perso nen dcL.dade"IST35n van-die onlangs ge- ■pieegde ropf-pgeryallen te Oldenzaal en Dmipj-rlo cji tipk-ook zij het waren, die ■den overval pleegden op1 de smokkelaars aan de grens bij, V-enlo in den nacht v-an '21 op 22 December j.l. Treinontsporing. De boemeltrein welke om 4.44 van Den Helder naar Alkmaar vertrekt, is gister kont bij het station Alkmaar "ont spoord. Bi;, informatie aan heit station aldaar kon men nog geen bijzonderheden meedee l-en, omdat men zelf niet wist, hoe het ongeluk zich had toegedragen. Wel heeft men getracht zich op de hoogte te stel lum, maar daai' de. telefoon- ten fele^raiaif!- lijin-eii zeer bezet waren, heeft men van de plaats, waar men de informaties vroe ■geen antwoord ontvangen. In den treinenloop ontstond dopr het -ongeluk, daar hetverkeer over een en kele lipn gaat, groote vertraging. Twee treinen moesten tot ongerief van de r-ei- uciger-s, die evenwel niet zeer talrijk waren luit den dienst worden genomen Uit Alkmaar meldt mein nog: liaan, -dagmiddag om -omstreeks kwart voor zes i« de locomotief van den -trein, welke -oim '16.44 uur uit Dein Helder vertrekt, op en kelehonderden meters afbtand van het station alhier, uit de rails gelo-open. De passagiers hebbem, voorafgegaan door trein personeel met brandende fakkels, zich te voet langs de spoorbaan naar hat- sta tion moeten begeven. Om kwart o-ver zevein is men erin geslaagd de ontspoorde locomotief in de rails te brengen. Tengevolge van de ontsporing was het -treinverkeer geruimen tijd .gestremd. De sneltrein naar Den Helder van 17.54 uur is daardoor komein te vervallen. Naar de oorzaak van de ontsporing wordt een onderzoek ingesteld. De mat-e- vieele schade is niet noemenswaard. Eton dienstmeisje daar een trein gegrepen. Zaterdagavond -is de 14-jarige dienst bode Hissmk uit Gaanderen, hij Doet-in- chem die per fieis van haar betrekking naar huis ging, niet in de ouderlijke -wo- 2iing aangekomen. Nadat men den gehee- narfii had gezocht, is het Hj'k van het easje des morgens hij de spoorbaar op <ien onbewaakten overweg te Gaanderen f!I! De trein' die «m half-negen omveer den overweg passeert, heeft het uwZ en gedood. Zij had -een ■- -eerncn ^dwonae- Ha-ar fiets is op gen afstand gevonden. rr, Vronw verbrand. van de is g^termiddug-het lijk I uenot 'jarige weduwe Wajjgbrink, naJ baar verkoold, bdj de pomp'van die met°haë RevondcB- 06 f*®1® vrouw, welï'kp hnf i. Zj°n woonde 611 «en vro-u- fbnis cmj i h,a,dVw,as d"™- middag alleen zoon T had 611 niopfH f gaaii schaatsenrijden. Men ver- i fa» zij1 in aan, raki nig is igekqmen met de kachel en nog heeft getracht de pomp te bwedken: -o-m het vuur te -dooven. De buren hebben niets van het ongeluk' bemerkt'. Iemand, die haar een -bezoek wilde brengen, vondhet verkoolde lichaam. fascistische onlusten te Bru-enn. Beiifcei- meldt uit Praag: In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben ongeveer 50 jongelieden een aanval geda-an -op de in de voOTstad CAdenize te Brnenn gelegen kazerne van het 43ste regiment- inflanteri-e. 'Een sc'hiet.pa.rtij' volgde waarbij' vijf personen werden gewond, van w-ie drie ernstig. Een der zwaargewonden is kba'ten tijd later overleden. Vele personen zijn gearresteerd. Het Tsjeehoslowaaksch persbureau meldt nader De eerste luitenant, der .reserve Wladi-s- law Kopziinek, diei té B-ruenn berucht is wegens zijn geëxaltderd optreden, is in den laat-st-en tijd in \aanr-a-king geltbaneai met fascistische, kringen. Het is hem ge lukt dezen -er toe te bewegen -zich nie-t twee autobussen naar Bruenn te begeven, zoogenaamd om een fascistische veugade- rinig te beseheaimen. Ta Bruenn ove^eedde hij de mannen, evenwel een aanval te doen op lie ka.- zerne van het 43ste i-ogiment infanterie. Eenige personen klommen o-ver den ach termuur en ontwapenden de hoofdwacht van den toren.. Er werd evenwel alarm gemaakt, waarop politie en militairen -toe-J snelden. Na een korte schietpartij' werd-eor de aanvallers onschadelijk gemaiakt. Eisu aantal indringars werd gearresteerd. De overigen konden vluchten. Bij' het Vuuir-i -gevecht werd eon man door een schot in het hoofii gedood. Vier andere personen werden ernstig gewond. Generaal G-ajda-, de lcideir dier fascisten, is gearresteerd. Do,ar ren locomotief gegrepen. Eergistexmorge-n wilde de 19-ja.rdige N. Tilman-s, wisselwachter -en hu'lpmachinist iji;,i .de' kanaalwsikëu te Eisloio den hef- coom van den wissel overhalen vioor een naderende locomotief'. De jftngema-n gleed echter uit- en- viel op de rails, waar hij' docr de locomotief weid gegrepen, vóór de machinist kon steppen. De ongelukkige kreeg de wielen over zich he,en en werd totaal vermorzeld. De opmarsch der Nazi's te Berlijn. De Nationaal-Socialietische demonstra tie aan he't graf van Horst-W-eissel ils ioveT liet algemeen rustig verloopen. De politie had omvangrijke voorzorgs maatregelen getroffen, toch hebben hij de opmarsch e-n het vertrek van de verschil lende afde-elingen kleiner-e onluistein met jiohlieke tegenstanders p-laats gehad. Elcn aantal jxu'son-en werd 'hierbij ge kwetst, O. a. moest -een .politieman met ernstige kwetsuren in het ziekenhuis wor den opgenomen. Reeds in -den loop van den nacht heb-, ben op verscheidene plaatsen in de stad vechtpartij eu plaats geha-d t.usschcn na- tionaal-socialisten. communisten en ledein van -d'e Reichsbanne-r Du politie had echter uitgebreide maat-, regelen getroffen: de Buekxwplatz en het Nikolai - flriedliof waren afgezet, het Ka-rl Liebkneclithaus wa-s door de jiplitie. bezet. Verder waren op verschillende daken politieposten .geplaatst, terwijl ppi.de Bue- lowplatz een pan'tser-wagen gereed stond-. Dank zij detze maatregelen van de poi litis verliep de apimarsch van de Nazi's tamelijk rustig. Alle Berlijtosclie en Brandenhurgsche S. A.-afdeefin-gen hadden een afvaardi ging gezonden met het vaandel v-an de ufdeelin-g. Tegen twee uur verscheen .Adolf Hit ler met de overige leiders -vain de 'be weging. Na een rede van een dominee werd onder liet weerklinken van het lied „Ieh Hat ei-nen Kamanaden" het, .grafmonu ment onthuld. V ervolgens hield Adolf Hitler een red-e waar-n hij Horst-Wessel huldigde als da drclitej en componist van het, lied, dait tliains het stormlied van 'de S. A. is ge worden. H erop volgde 't neerleggen der kransen. Ook de ex"kro«nprins liet door een lid vara de Stalrlhelm een krans neerleggen. De plechtigheid zelf i-s ordelijk an zon der- storing verlioopen. ïn de verschillende- kleinere onlusten weAe op- de plechtigheid volgden werden -0 j-ersonen gewond en 60 gearresteerd-. Kunde i-n het Reuzengebergte. Zaterdag era Zondag heeft in h-et Reu zengebergte een hevige sneeuwstorm gie- woed Gemiddeld' is ruim 30 c.M. sneeuw -fl i'n (^e ■'lft0®sk gcl-egcn giedieeltera het gebergte daalde de thenmom-ater i«t 20 graden onder nul. Bij- het beklim men yan de Hohen-elbe verdwaalden twea jongelui ,op wejg naar het Berghotel. De eenei wist zrehvo-art te sleepen -en kon het hotel bereiken; d-e ander is in de sneeuw achtergebleven en was reedk overleden toe-n men hem vond. Van dan eerste wa rende vingers bevroren, zoodat hij i-n het ziekenhuis te Hohenelbe moest worden opgenomen. Zlijtu (ereehtsfelling uveneMd. Die -autoriteiten d-er gevangene;' te Tal linn (Estland) staan volgens Ranter voor een zeer moeiEjk' probleem, daar eeii' ge vangene, die wegUnsi moord ter dood ver oordeeld wa'sj, zlijfn execut-ie heeft, over leefd. Volgens] dë wet Inz Estland mag een terdood veron-deelde zelf Zeggen,op w'elke -wüjfee het doodvonnis aan hem 'v-ol (rokken zal worden. Men stelde den moordenaar daarop- de keuze tusschen den kogel cn den strop doch de man wensjjhte vergift, in te ne men. Een dosis vergift, volgens medische deskundigen absoluut doodeffijfk', Weird- daar op in wiatei' opjgclo^t en da man dronk het op. Echter, hoewel hfjj erns|tig ziek werd sterven deed hij4 niet. en thans is taf, dank z5ji zijn krachtige consjtitutie, geheel hersteld. De autoriteiten weten nu niet wat te doen, daar de wet tweemaal executeeren voor dezelfde misjdaad verbiedt. Van de armste tot de rijkste stad. Da stad Ohrid in1 Zuidslavië wend! altijd beschouwd als de armste st-ad vam het land. Het wa-s een sta-d zonder hoop. Zij liad' zelfs geen hout -of andere brand stoffen. De landerijen in den omtrek, dia vroeger gemeentebezit- waren gieweqst, waren- do stad do-or een besluit van het parlement ontnomen. (Eieii armelijk stukje- land mocht- de stad houden en de burgemeester besloo-t daarvan een parkje te maken. Werklieden begonnen daarop den grond om te- spit ten. Toen bemerkte men, dat een dikke laag steenkool in den bodem zat. On derzoekingen werden gedaan, die aan het licht brachten, dat iii den grond voor 5 milhoen gulden aan steenkool zat. Met- de ontginning werd begonnen en alle werltloozen der stad Icon-den t-e werk worden gesteld. De stad heeft nu nieuwe straiten, bad inrichtingen. hotel-s en gas- en electri- cltoitscen-trales. Thans beschouwt mon Ohrid als een (fer rijkste- steden van het land. Toestanden in ïiiseinecusclie gevangenissen. In de gevangenis van Toernu Sev'cx-in zijm twee gevangenen om het leven -ge komen; zoo-als gablekën is de een-e om gekomen dlcor verhongering en de ander cl-oor onvoldoende voed-in-g, waardoor hij des nachts is doodgevroren. In die Roe- meeinselie pers he-ers-eht groote veront waardiging. Eenige bladen schrijven dat de leveranciers van levensaniddelen aan de gevangenissen -sedert jaar en d-ag niet meer betaald zijra en dat- de directeur -en het overige personeel sedert, maanden geen salaris meer hebbem -ontvangen, zoodat voor de gevangenen niets kon worden gedaan. Ook' brandhout w-a.s in de -gevan genis niet meer aanwezig. Vele gevange nen waren zóó verzwakt, dat zij nauwe lijks -nog op hun beenen konden staan. De minister van justitie- heeft' e>en on derzoek -naar de misstanden in dë gevan genis van Toernu Severin en in andere Roemeensche gevangenissen bevolen. Bloedige botsingen te Chicago. Zaterdag hebben 5000 communisten te Chicago in de nabijheid van de- localiteii- tem van de crisis-hul-pdi-eust een demon stratie op touw gezet. Daarbij kwa-m het tot een wilde vechtpartij met de politie, die gebruik' maakte van den gummistok. De joelende menigte wi-erp «teenien en Klokken naar de politie en vernielde tal rijke winkelruiten. Verscheidene personen werden onder den Voet gëloopen. Aan heide kanten liepen tal van per-son-en zware verwondingen op: Eerst nadat de politie versterking had gekregen, slaagde XI..1 er in de orde- ie.herstellen. Ontploffing vau 60 kisten dynamiet. In de Mexicaansche stad Morelia- zijn gisteren uit tot nog, toe -onbekende oor zaak 60 kisten dynamiet/3e. lucht inge vlogen, waarbij 33 menschen -can lie-t leven zij-n gekomen. De gebeurtenissen te Beauraiug. Da hoogeerw. heer Kanunnik dr, Th. Van Tichelen bespreekt in het Belgische blad „De Boer" de- mogelijkheid, dat de vijf kinderen te Beauraing inderdaadlO. L-. Vrouw gezien hebben. Hiji schrijft daar over „Zou het ra-u echt- zijn, dan komen die feiten heeleamaal overeen met de gewone doe-nwijze van Go-d. Niet aan grooten en geleerden maakt onze Lieve Heer doorgaans ziijn wonder stukken kenbaar. Wel aan geringen, ^an eenvo-udigen, aan simpelen, aan klein volk. Christus koo-s zijn Apostelen luit het oeari,vig doch eenvoudig vb-lk vau vis- schers, boeren en tollenaars. Hi- zelf juichte van yreugde avter de wonderga-ven die zij krégen„Ik gelhof U, Vader, Heer van hemel en aarde, diat Gij deize- dingen voor wijlzen en verstandigen verborgen hebt, en ?e geopenbaard hebt aan kinderen. jJa-, Vader, want zóó is uw wclbenagen geweest!" (Juist- vijf' en zeventig jaar geleden is O.L. Vrouw verschenen aan Bernadette, dat arme meis-je van Lourdes. Waarom aan eenvoudige menschen, niet aan grooten en geleerden? Omdat 'die menschen getuigen moeten zijn van Gods wonderwerke-n. Era -o-m gped te getuigen, moet ge gerond verstand hebben en heldere oogen-evenwichtig en oprecht zijn. Geleerdheid, macht of rijkdom komen daar -niet bij te pas. 'Eu wat O. L. Vrouw zougeizegd en gevraagd hebben, zijn juist drie zaken die -de menschen van onzen tijd broa'ttnoo- diig hebben Gij moet veel bidden De menschen bidden zóó weinig! Ik zal de -zondaars bek'eeren Er loopen er millioenen! Offer u voor Mij! Offervaardigheid bestaat schier niet in de on-geloovige wereld! E;n wat die vijf kinderen zeker reeds hekomen hebben: duizenden en dui-ziendiem me-nsctien doen zij- nadenken. Want nadenken wordt er zóó weinig gedaan in de wereld". De R.-K. Oudervfj'lzersfederatie naar Rune De Reiscommissie van de R.-K. Onder- wbzersf ederaties in Nederland organiseert in dit voorjaar een reis naar Rome. De deelnemers zullen vertrekken Woensdag i-n de Goede W-eek en op Zaterdag ktaar aankomen. Daar zullen ziji in de- eerste plaats deelnemen aan de plechtigheden öie :n verband met het op Palmzondag te ope nen Jubileumjaar gehouden zullen wor den. Verder zullen de voornaamste merk waardigheden van Rome en omgeving on der deskundige plaatselijke leiding worden bezocht. Behalve Rome staara Milaan, Genua-, P:sa, Florence en Napels met omgev;D£ op het reïsproigram. De deelne mers kamera -op Maanda-g ua P-asche-n we der in- Nederland terug. Mgr. Sloskan in vrijheid. De bisschap- van Mohileff, Z. H.. E(xc., mgr. Sloskan, die door de tsjek'a in -de ge vangenis van Moskou werd gevangen ge houden. is in vrijheid gesteld en heeft terstond het- land verlaten. Gisteren is hij reeds t-e Riga aangekomen. Mgr. Sloskan was in 1926 door den H. Vader tot bisschop benoemd, doch reeids het jaar daarop door -de tsjekia, gevangen genomen en naar Siberië verba-nnem. Toen de Le.tla-ndsche regeering langs diplomaiieken weg stappen deed om zijn vrijlating te bewerken, werd hij ui-t Si berië teruggehaald en in Móskou gevan gen gezet. De sovjet-autoriteiten waren aanva-n- kelr'k niet geneigd, den bisschop- vrij' 'te lat-en en eerst- dezer dagen, toen een latgieoit van de communistische internationale, die op onwettige wijze Leitland Was binnen gekomen en deswege te Ri-ga. gtearnestleierd werd, bleet men bereid ,mgr. Sloskan tegen den communistiscben agent uit te wisselen. Zeeuwse lie l.an dbn u w-M a atsrlia ppij. Aan het verslag van de laatste ver gadering' van het dagelijksche bestuur van de Z. L. M. wordt het volgende ontleend" Naar aanleiding van een ingekomen brief heeft men besloten, het K. N. L. C. mede te deelen, aan liet bestuur van het Ponds Ilandbouw-Export-Bureau te ver zoeken, gelde.n uit dit fonds 'beschikbaar te stellen voor het in studie nemen van het vraagsfuk van het landbouwcrediet in da verschillende landen in normale en abnor male tlijtden. Kennis werd genomen van een brief vaD de drie centrale landbouworganisaties ge richt aan den minister van oeconomiscb zaken en arbeid, waarbiji wordt verzocht spoedige nadere mededëelingeu te willen doen met betrekking tot de in uitzicht gestelde steunregeling aan de suikerbieten teelt in 1933. Gezien de bemerkingen, welke van de zijde van verschillende zusterorganisaties zlijn gerezen tegen een invoermonopolie van granen, is- besloten het K.N.L.C. te verzoeken een commissie in te stel len, die het geheele vraagstuk in studie kan nemen. Kennis werd genomen van een afschrift van een brief van den wnd. directeur-genei- raai van den landbouw', gericht tot de drie centrale landbouworganisaties, waar in klachten werden gaujt over de hoe danigheid van uit Nederland' in Zv/eden geïmporteerde bruine boonen in het tijd- i'vak -September 1931Augustus* 1932. Het bestuur was van meening dat het vooralsnog na.ar aanleiding4 van deze klach ten, niet noodzakelijk, kan 'worden geacht maatregelen van overheidswege te nemen. Besfoten werd nogmaals met klem bij hot K. N. L. O. aan te dringen op het aanstellen van een persoon, die belast wordt met liet samenstellen van een week overzicht voor de landbouwpersi. Kennis- werd genomen van een verzoek van de drie centrale landbouworganisaties aan den minister van oeconomische zaken cn arbeid, om te willen bevorderen dat da vlasöteunregeling voor 1933 zoodanig wor de opgezet, dat er meer zekerheid komt dat een bebouwde oppervlakte van 6000 lï.A. inderdaad wordlt bereikt. Nogmaals Zal aangedrongen worden o-p een spoedige bekendmaking van de steun regeling voor 1933. 'Een brief van de drie centrale land bouworganisaties aan den minister van ■oeconomiaehe zaken en arbeid, waarbij 'wordt verzocht de aangekondigidla -steun regeling voor de roggefeelt niet te beper ken tot de veenkoloniën, Werd v-oor kennis geving aangenomen. Katholieke jonge bcerendag te Utrecht. De eerste groote jonge hoerendag van de-n aartsdiocesanen boeren- en 'tuindera- bond te Utrecht is gisteren aldaar onder groote belangstelling van de zijde der R.-K. jonge boeren en .tuinders gehouden. De bijeenkomst stond onder -leiding van baron van Voorst tot Voorst. De -a-arts bisschop ,mgr. ijara-sen heeft 'n rede uitge sproken waaraan wij heit volgende ont- leeraen ,„Bi wil u gaarne toespreken, maar da,t zal' niet zijn over uw vakbelangen, want dat is be.ter aan andexen toevertrouwd. Ik zat -spreken over uw sitandsbelangen en over het vasthouden aan uw hooige- Ka,- tholieke begin-selen. Gij- boeren en tuinders, gij vormt- met den middenstand de ruggegraat der maat schappij. .Lu uwe bedrijven bestaat niet die schrij nende afst-and tusschen werkgever en werknemer, maar dat is, vooraf in -het Noorden wei eens anders gewee-st. In dia huidige samenleving hebt gij- een bij zondere positie-, daar gij hoeren zlijt-, maar daarnaast- ook pientere- handelslui. Ui;!, jonge boeren, ho-opt allen dus eens eigen-boer te worden, .om eens koning t-e zi;tn op eigen erf. Daardoor hebt gij het juiatc Degrip over het eigendom. 'Alhoewel gij- uw Staatslieden hebt- om ,u op polftiek" terrein voor te lidhten, wil ik u nochtans voor één ding waarschuwen, -n.l. voor eenzijdigheid. Bedenk, da.t de 'loods, die het- schip door de branding in veilige haven moet brengen, wel eenige gevaren kan zfem, maar niet op alles v-erdaoht ban wezen. Gij moogt geen gnredelijke eisChen stelLen, zegt-: „Alles is mogelijk, maar het. OTVTTUA- Denlc aan liet FidscLe sptreetklwoiord, dat gelijke niet en :ga niet behooren tot de mopperaars en de alles-etachew. Voorts herinnerde Mgr. aan de gods dienstige belangen. in uw kringen, aldus de Aartsbisschop wordt net Ohri-stelijk huwelijk' boog gë" houden cn dat is een groote deugd. Blijft in dat opzicht- de: katholieke beginselen volgen. Te-n -slotte wijs ik u -op- het Godsver trouwen, dat giji door alles heen moet zien te bewaren. Doet gij: dit niet. dat zift gijl tegen het dragen van d-e- weelde in lieter dagen niet beët-and. Zorgt era werkt hard aah uw bedrijf en houdt vast aan uw beginselen. Ik heb groote verwachtingen vo-oi' het jeugdwerk, dat in de- toekomst een ommekeer zal brengen in de harten der menschen. Indian gif de idealen van het jeugdwerk' in daden omzet, dan ru-st- Gods zegen ongetwijfeld' opi a-1 uw werk. Aan uw handel en wand-el moet men kii-nnon zien. dat gij- katholieken zijf. Dat is liet beste leeken a.poktolaat -en tevens cene -goede kernvorming. De beste Hern is de beste katholiek. Dat. is niet- de over dreven kerklooper. die zijn plichten van Staat, verzuimt. Dat is degene, dd-e zijn beginselen trouw doorvoert en dat. kunt giji door het- gebruik der Sacramenten en door een oprecht godsdienstig leven waar voor God u .ongetwijfeld zal zegenen. GOES. Vanmorgen is het ïfé in de Vies ten door de politie gekeurd. Er Waren echter nog te veel gwakk'o plekken om! het vrij te geven voor de schaa-t-sen-rïjderS. Morgen Zal opnieuw' gekeurd worden!. Gisiter is naar verluidt een vrachtauto van de Oebr. Boer alhier in 'de „Rbode sjlool" bfj' Zevenbergen -gereden Die clrie inzittenden konden gelukkig bijtffds uit den w'agen springen. Een mét- paarden besn-aranen wa- gp.n is gistermiddag door de gladheid van den weg btfna. ïn de Kade alhier gegledien. D-oordat het, achterwiel -steun vond tegenf het. gangboord van een daar gemeerd lig gende motorboot, werd erger voorkomen, Het was vandaag een stille Dinsdag voor Goes. Als gevolg van de vrij felle' koude hadden slechts weinig kooplieden een kraampje op het marktplein betrok ken. Ook' was er minder bezoek van el ders dan anders. Era die er nog waren zochten zoo spoedig mogelijk een onder komen in beursgebouw cn café's. 4 61p STA A T<? LOT co !J 5e klasse. 5e ïïjfst. Trekking van 23 Januari. f1500 13113 f1000 6233 7746 8877 9451 103i6<Jr f 400 1608 1654 f 200 3988 7637 12894 13685 161J3I f 100 5273 8481 U'447 11475 11833! 14848 15944 GORS. Geboren: Fieter Johanne^, a.v. Pieter Johannes Kasse en Neeltje de Dood Overleden: Cornelis van Zweeden, 76 j'. echtgenoot van Jacoba Droogers. MIDDELBURG. Gehuwd: G. vanWaq-4 beek. 64 j. en A. H. Wëverling,; 71 J. Bevallen: M. BurgaMucha, Z-M. Si- PielerscRiemens, z. Overleden: J. Sturm, 70 j., geli. met H. Schoe. GOES, 24 Januari 1933. Aanvoer op- de graanmarkt- ruime-r snfetvrttji óplgew.e'kitfl' handel. S'cbokkërs, f9—15, Haver f4', 'KookeiVten f911. Krooneirwten f 111.5U? Bruine boonen f6.508.50. GOES, 24 Januari 1932. Eieren: per 100 stuks f 3,70, per 25 st. f 0,92^2, aan part. 5 et. per atuk; eendeieren f 3,70, poelje-eieren f2,50.per 100 stuks. -Boter: per Kg. f'1,50, per halve Kg. f0,75. -aan part- f0,85; fabr.bolter fO,85, afwijkende boter f 0,60 per lialve Kg. Boter van handelaren f 0,70. GOES, 24 Jan. Eierveiling „V. P. Z." Aanv. 10321 eieren, -prijs f 4 p. 100 «t. Vcilingsvereen. Znfd-BevelaUd te Goes. Groentenveiling van 23 Jan. 1923. Spruiten f 1519, 2e sport t 4, -Wijln- peen f 1.50—1.70, Sltekuieji f0.80 per 100: Kg.Knolselderij' f 44!80 "per 100 stuka. ROTTERDAM. 23 Jan. 1933- Vee markt. Aanvoer: 520 koeien eu ósjsen, 353' vette kalveren. 1044 ephapen en lamine ren, 1113 varkens Prijken per halve k'g.koeien 1418', 23—26, 29—30, osjsen 15—16, 21—23, 2K? 28, vette kalveren 22J5—i27,5, 32,51 37,5, 4550, 'lammeren per sjtuk. f 6f10, varkens 14, 14,5, 15 ct p. pond. Zaden: Karw-ijjzaad 1820, lijnziaad wit bloei Zaai 12—14, '1'ijjnZaa.d blauw bloei zaai 1213, blauw maanzaad 3536 gid. Vla:;5300 kg. blauw 0,50—0,70,83001 'k.g. Holl. geel 0,45 —0,70, 3000 k.g.Dhuwi root 0,371/20,45 gld. Hand el. vil lig. voor" namelijjk in de lagere sporten. Op hat land is v-eel opgeruimd. AardappelenBrielsche eigenheimers 0,851,30, Zeeuwsche eigenh. 0,600,9Qj, blaiivt- eigenh. 0,801, Zeeuwsche -bonta en blauwe 1,30—1,80, poters 0,40—0,'70- bravo's 1.40—1,80 gld. p. H.L. Weatl. ronde 3—4 ct. p. K.G. Aanvoer redelijk, handel kalm. Graanmarkt. Ger^t chevallier 4,50 5 25, haver 3,504,25, kleine groene i-rw-i ten 7—1150, extra kwaliteit tot 12,75, schokkers 1315, verder van 8,12, bttV boonen 78,50 gld. La plata mais f 70 per last J

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3