H SPORT en SPElH DINSDAG 24 JANUARI 1933 «ItEüWZ /itZoWSCHE COURANT NIEUWE ZEEUWS GOES Kwadendamine. Gisteren speelde die biljartclub O. K. K. alhier' haar laatste wedstrijd tegetn de gelijknamige elub te Hansweert om den zilveren wisselbeker. Ook deze laatste wedstrijd wo»n O.K. K. alhier. De totaal-uitslag was Kwadem- uamine 893 punten tegen Hansweert 869 punt-en. De wisselbeker Is nu definitiei eigendom geworden van O. K. K. alhier. 1 IiJ/rndijikr. Dc Commissaris der Ko ningin heeft aan den heer J. A. H. Hermans], arts te IJzmdijlke op eigen ver- zioek eervol ontslag verleend als lid der gezondheidscommissie, zetel Oostburg. GEMENGD_ NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST 1 eeniging don qchcpfer zal zwaaien. is paraat om dan zoo spoedig mogelijk de banen in orde te brengen en beeft voorloo- pisf tegen het einde dezer week cel Ja- pausch ijsieest op haar program staan. Ernstige val. De oe diende van dhr. M. A alhier, A H.. kwam Zaterdagmorgen met zijn motorrijwiel op den Westwal zoo ongeluk kig te vallen, dat hij een hersenschudding bekwam. Op last van den geneesheer werd hi, per auto naar zijn ouderlijke woning te' li einkenszand vervoerd. Oorzaak viaa het ongeval was liet- plotseling oversteken van een wandelaar, wdhrdoor de heer A. H„ om een aanrijding te voorkomen, ver plicht was zeer sterk te remmen. Op stap gegaan. De 16 jarige M. B. B., die te Middel;- baro* werkzaam was onder voogdijschap van° de R.-K. Ver. voor Kinderwerplti ein». en die zonder toestemming Middel burg verlaten bad, werd dootr die politie Ir er ter' stede aangetroffen en daairna naar onze hoofdstad teruggebracht. Feestavond voor Kinderfonds P.T.T. Bovengenoemde feestavond weid Zatci dag gehouden in de Schouwburgzaal van de".,Prins van Oranje"' alhier. De voorzitter die dezen avond opende, was de heer J. Overbeeke. onder-dii-ecteul- "aan het postkantoor te Goes. Spr. heette de vele aanwezigen want de zaal was, tot in de hoeken gevuld' hartelijkwel kom, in het Wijizbnder de heeren C - «""R adjunct-inspecteur' P.T.T. te Middelburg, tin' J Ehrhardt directeur van het, post en telegraafkantoor te Goes en verder mevr Brand-Bckkctr, die dezm derden avond ook weer geheel belangeloos mei haar VlUsingsch orkest medewerking ver leende waarvoor #r. Zier erkentelijk was Verder hoopte «pr. dat ook déden avond evenals te Middelburg en Vlissingcn «JU slagen, waarna Wijl hef- woord gaf a,:m dlir. Kohier, die liet doel en streven van dez' avonden verder zou ontplooien. Jk'Z' stpreker vertolkte dan het doel van het „Kinderfonds P.T.T.", dathooficl- Cikcüjtk giVormd is om het zie.ee kind naar 'buiten te z-nden. IJioch daar is geld •voor uoodig en z -lfs' veel geld. Het „Kin derfonds PT.T.' is opgericht met aan vankelijk f1000 van den directeur-gcm* raa'l dei' 1' T.T.. verder moeten de amb ténaren liet Kinderfonds tot bloei bren gen waarvoor volgens; spon zier gem.i -- keEilk de gelegenbeid iq. Wilde een amb tenaar der P.T.T. maandelijks» of vHke- lüidvs een zeker percentage afstaan van sffn loon dan kan bij hiervan op het kan toor melding doen en daar dragen Zi> dan verder z ïi'g dat liet gield in dé kaq van het Kinderfonds? komt. Spr. deed dan een prachtig voorstel en zdde om. dat he, sterke corps ambtenaren der 1.1 -T. toen alti'd nog '24.000 man bedraagt en wan neer elke. ambtenaar nu eens één gulden lier jaar in de kas van hét Kinderfonds «toette dat men dan in één jaar tijds een kas ZÓu hebben van f 24.000. Bedrqeg het aantal hinderen, <lat. liet vorige jaar maar buiten kon gezinden worden ruim honderd dan ziu het dit jaar» toch zeer acker i a 800 kunnen bedragen. Hierna besloot spr. rijn gloedvolle re.de. Daarna kwam het populaire gedeelte vau dez ui avond aan de beurt hetwelk iwci'd geopend door het *V üssing'sch rwkest onder leiding van mevr. Ba'and-Bekker, dat het muzikale programma inzette met de nia.rseh „Abschied der Gladiatoren en het eerste muzikale gedeelte besloot met' „Dm lloehïeit der Winde Daarna kreeg men een drietal liedjes te hooren van dhr. .1. Belderok Jr., die'met een donderend ap plaus werden begroet. Het varicerende programma vervolgde men verder met een toaneelstukje „Een knap stel waar dn lachspieren in beweging werden gebracht door mei Netty Louwerse en dhr. W. H. Segboer," die als Hannes fungeerde en 'Zich als zoodanig gedroeg. Verder vermelden wüjl hieir nog een nummer van liet progiram, n.I. „Cocktail een mengsel van de nieuwste poplulaiie 'liedjes „gekweeld" door het duo Lou werse dat er 'n groot succes mee had. Met een „Slotniarsch" eindigde hef, pro gram. doeh van het naar hui^ toe was eerst'n paar uur later sprake.. Reeds voor f 8,40 per maand kunt U zich thans een Philips radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Wemeldiuge. Het motorschip „Onderne ming II dat aan de Galatee omhoog w'aq gevaren, is nadat een gedeelte der la ding was overgeladen in het bergings-' vaartuig „Doms Riijkers van Smits Be, - gingsbedrijï. vlot getrokken. Het schip is gebroken en maakt veel water. Hot. is, gesleept door de1 „Dorus Rijkers 1e Roo sendaal aangekomen. Rilland. In de gemeenteraadszitting kwam aan de orde oen rapport deu-Wet houders omtrent verbetering va® den Hoofdweg na,ar Bath, door middel van werkverschaffing Zulks als uittvkoeisel van de in de vorige vergadering gehouden besprekingen. Dp. heer Wr-tstrate acht de verbetering noodzakelijk. daar de weg te rondl en te S]0ial is. De lieer Van 't Leven betreurt liet, .dat. de werklooZm uog steeds niet aan iet werk zfjfn. Hïj! is voor verbetering vpn 4en Hoofdweg, maar niet op deZ; wijze: er gaat nu f 7000 weg alleen aan mate riaal. Blij de begroeting" heeft de heer Van Goi'óel gezig'd dat moet worden be zuinigd maar dat kan hitjf in dit rapport niet Zien. Ilüjï wil den wensch va,n den heer Van Gorqels tieunen om alleen de djjjkanten op te knappen; dan komt veel meer aan den arbeid en de werkverschaf fing ten goede. Welh. Van de Bande vindt het plan juist mooi, omdat men ziovecl we.rklioo- *m aan het Werk lean stellen als zich aandienen. Ook voor het verbeteren der jtijlkanl.cn zal men materiaal noodig heb ben, dal Iran niet met grond. Die heer Van Giorsiel merkt op, dat behalve liet loon f 500 isj uitgjeitrokken voor een opzichter. Waarboven nog kjoimen de kosten van sociale lasten. Die weg kan aio niet blijven. Hïj erklant, dat ook de weg naar liet isjtation besjwareh heeft, maai' op die naar Ba,th beqbaaiti ge» vaar. Een afdoende verbetering is "den geheelen weg aanpakken. Do voorzitter noemt bat, een fout, toen hier in de vorige vergadering een Ziak, die door B. en .Wl. wa,? voorbereid, plof- «eling op1 voorstel van één der wethouders wesd teniet gedaan. Een tweede fout- 'iq, dat toen de wethouders] een ander voor stel zouden doen, zEjf dit hebben in orde gemaakt in'overleg' met'enkele raadsjje- dcu, aiodat piaotiqcli dezé bespreking geen beteekenis meer heeft. Een derde fout is. dat dit rapport zich niet houdt: aan de opdracht van den Raad'. maar op eigen gelegenheid iets] geheel anders biedt. Dit plan wordt onvoldoende toegelicht,: als een werk op f 12000 wordt geraamd eu liet bestek beslaat dan nog nieti een half velletje, aan één zrj|de beschreven» is «til onvoldoende. Hier was een (Deskun dige opzit noodig' geweeqt en de opstel lers missen die kennis op het gebied van gesloten wegdekken. Ook als werkver- skdiat'fingsobjeet biedt het rapport weinig'. De f4000 aan loon komen niet aan de werkverschaffing, ten goede, daar een ge sloten wegdek in den Zimer moet wor den aangebracht en dan is de werkloos heid voorbij. I>e hosjlen van het uitkap pen Zijn. wanneer bet met een tractor ge schiedt. veel lager, Zoodat een deel' 'der kosten improductief is. Reëele productieve» 'werkverschaffing biedt bet project dus 'slechts voor oen gering' bedrag. 'Wethouder t an de Sonde meent, dat dc kosten bij' technische uitvoering Zeker f 25000 a f30000 ziuden bedragen en dan loon het ook nog tegenvallen met de qua- litcit van het werk. De voorzitter acht deZe c&jtfers; evenzeer uit de lucht, gegrepen als| de enkele ge gevens uit het rapport. De heer an t 'Leven vraagt, hoeveel winters het werk kan duren. Als het niet Jtoo spoedig mogelijk gereed komt, blijft het gevaar, waarvan enkele heeren op geven, Weth. Van de Bande stelt, zich twee ja ren voor. Dte voorZ.tter zegt, dat men van het Departement telefonisch z'jto groote ont stemming heeft te kennen gegeven over het feit, dat men daar, alle moeite had ge daan om de gemeente een werkversjchaf- fingqplan voor te leggen en dat dit niet wasi aanvaard. De voorzitter meent, dat ■men de kans op Rijkssubsidie wel eens voor goed zju kunnen hebben verspeeld. Het voorstel om de wegsverbetering in werkverschaffing aldus uit te voeren Wordt daarop aangenomen. Tegtin de heer Van 't Leven. De heer Van Gorspl dient! een motie inj dat de werkverschaffing Maandag over een week zal beginnen. Aangenomen. (Do wethouders' buiten stemming! Door de ai'deelingen Rilland'-Batli vau den Ned., Chr. en R.-K. kandarbeid'erjf- btuid wordt in een adresj gevraagd' do voorwaarden voor deze weirkvens|chaffing gelijk te doen Zijn aan die,, door dien Mi nister bepaald voor de werkverschaffing vanwege de Valkenissegeul. Inz.iikc liet loon w'ijlkt het rapport hiervan reads af, r f 180 per dag bepaalde. Vorder vraagt het aduets: vergoeding regen- en vorstverlet overeenkomstig de Ministerieels regeling, idem onderscheid in arbeidsduur tusselien georganiseerden cu ongeorganiseerden en 1'0.50 per week aan de georganiscerden als vergoedin0- der contributie. De voorzitter merkt op„ dat thans: wel Zal blijken, dat de arbeidsvoorwaarjileu minder gunstig Z'jln dan bij de Valke nissegeul. Met vergoeding wegens regen- en vorst verlet gaan alle leden accoord. Dhr. an Gorsel Ziet geen aanleidin0* om onderscheid in arbeidsduur te maken. i. §onie<ent6 betaalt Teeds voor dc {Jcorffu.- ïirseerden krachtens het Werkloosheids- healuit. Hïj wil geen pressie uitoefenen. Blij. stemming blijken alle leden zich te gen onderscheid van 4 1fefccn\ 6 dagen uit- te spreken, Rij' punt 4, vergoeding van 0,50 we gen.- contributiebetaling door gciorgani- seerden. aagt dhr. Van Gorsel, dat hïj zich ihluiaal hiertegen met z.il verzetten, doch dat hij het beschouwt als een tegemoe" koming in die kosten Dhr. Dronkera dient een amendement lil om in 't algemeen 't bedrag der con tributie te vergoeden, daar dit», ook hooier ksn Zijn (bouwvakarbeidera). Het arnen- aernentDronkers wordt verworpen met, 5 tegen 2 stemmen (vóór de heeren Dron- kerf» en un 't Leven) Het voorstel van de meerderheid van B. e.n W. om f'0,50 te vergoeden, :wordt aangenomen met 5 tegen 2 stemmen ('te gen weth. Deurloo en dhr. AVcststrate). D'anrna ^liiitjng lleedekeuskerke. p, de Vrijdag gelwu den vergadering van den raad' dez-e ro- meente waren alle Leden tegenwoordig. jU g^wuikeHykéai nieawjaar^venseli oor den vooirzitte, werd o.a. medegedeeld 1 00r öed. Si. de goedkeurin,'»' o,p de gemeente-begrooting 1933 was verdaagd tot I April 1933. ziekenbaj-ak zal worden ot)gëalaw gen en gratis in bruikleen worden afge- staan aan de commissie die z'ch belast met het verghaffen van bezigheden en ontspanning aan de w'érkloozm. Besloten werd ter voorziening in kas geld een t.iidelijke gfeldleening a.an te gaan groot f4000 af' te lossen vóór 1 Januari 1934 welke de gemeente Ierqeke bereid is» aan dezgemeente tegen' 4 pet. t,e ver strekken. Bor-selen. Zaterdagmiddag werd een vergadering gehouden door de aandeel houders der weegbruggen (haven). De in komsten waren f 1403.58, dc uitgaven f 1091.35. Goed sjot i'312.23. Bij benoeming bestuursleden werden W, Priester en J. V. Mol blij1 acclamatie her- noem'd. Inplaats van J. Martens, aftr., werd benoemd P. v. d. Dries- Het weeg loon werd op de oude manier gehanjd- haafd. De weger \V. Wagenaar, werd hea- hennemd. Nog werd besloten op de. haven ,to plaatsen een nieuwe weegbrug met een draagvermogen van 10.000 Kg. Aardenburg. De Belgische politie heeft een veekoopman uit deze gemeente aange houden, verdacht do hftnid1 te hebben ge had in de vele smokkelpartijen van vee in den laat sten tijid. Bij fouilleering werd op liom gevonden een volledig dienstroos ter van de grensbeambten in de naaste omgeving voor de eerstvolgende diie da gen. Deze- ontdekking is oorzaak, ge weest dat er een paar grensbeambten zijn geschorst. Hulst. Donderdagmorgen boeit de plech tige uitvaartdienst, en t.eraardebosite 1 ling plaats gehad van wijlen den heet L. F. M. van Wiuesberghe, in leven Unkier te Hulgt. Honderden perspnen volgden m den «toet die het stoffelijk overschot naai de SI. Willibrorduslkenk en de laatste rustplaats vergeZdd'e. Voorafgegaan door de vereeinging „Door Eendracht Sterk", dooi- directeur, leeraren, overig perspneel en leerlingen der R.K. Landbouw'wintersehool en R.-K. Handelsjdagsehool, werd het stoffe lijk overschot door het personeel der firma Ls. van WaesbergheJanssens napr dc kerk gedragen. Na de kerkelijke ceremoniën aan de groeve trad H. A. A. baron Collott d'Espury uit Hontenisse naar voren. Spr. isjehctste de grooto verdiensten van den overledene in het publieke leven van Zceuwscli Vlaanderen en sprak ook een .ontroerend woord als vriend van wijlen den heer Louis] van Waesberghe. Namens de katholieke, vereeni,gingen van Hulst werd het woord gevoerd dloov het Tweede Kamerlid Ein. Loekefeer. Tenslotte voerde nog liet woord de heer J. A. van Rompu voorzitter van de Zee uw sell-VI a.amsch e Kamer van Koop handel en lid van Ged. Staten* Namens: de familie word'door den heer A. van Waesberghe dank gébracht voor de betoonde belangstelling. Onstbni'g. In dc jongste raadszitting verzocht <lhr. v. Ginkel B. en W. bij: den minister namens den raad aan te dniingen dc opheffing der- werkverschaffing te schorsen. De voorzitter zegt, dat zich 20 stakers hebben gemeld tot. hervatting van het werk, die zijn den minister gemeld. De lieer Brevet informeert naar de re den der slaking, waarop de voorzitter ant woordde, dat men meende minder te ver dienen da it ze uit de kassen w.aar,uii't ze o.genlijk nog niet kanden trekken, trok ken. Maar er is berouw getoond en de voorzitter heeft de lijst der werkwil ligen doorgezonden. De heer v. Ginkel informeert of ze niet allen in de gelegenheid gesteld zijin? iWas er flink opgetreden, dan waren ze terug geschrokken en, meende spr. ze hebben eigenlijk onbewust het werk neergelegd. Spr. is van meening, dat allen het werlf zouden willen hervatten. 'He»n d'scussie volgde over de leiiders en opruiers, waarbij' dhr. v. d. Waetex zegt een sche ding te willen maken tussoben hen, die willen en kunnen en hen die op ruien. De voorzitter ziet daar geen kans toe. Sluis. Alhier had op het raadhuis n conferentie plaats tusschen een aantal af gevaardigden uit België en van Nederland oin tot overeenkomst te komen betreffende den aanleg van een autoweg langs het kanaal SluisBrugge. Naar de corresp'. ter plaatse verneemt, staat de medewer king der Belgische regeering vrijlwel vast en ziodra ook die van de Naderlanjdsjclie regeering vast komt te, staan, Wordt met het werk begonnen. Ala evenwel de Ne- derlandache regeering hiertoe niet kan heruiten z'il de autoweg gelegd worden lot Hoecke (België) en van daar naar Wostcapipelle. VOETBAL. NederlandZwitserland. Zondagmiddag lieeft in het Amsterdami- s,che Stadion de ontmoeting tusschen het Ne'derlandsche- en Zwitsersche elttal plaats gehad. De belangstelling was minder groot dan gewoon. 'n Interessante strijd is het niet gewor den. Beide elttallen wpgen vdijfwel tegen elkaar op. De Hollanders waren iets vlug- gei', doch de Zwitsersche techniek was beter. Ook iblonlk de Zwitsjeirsche verdedi'- ging boven de onze uit. De uitslag werd 20 voor Zwitserland, wat iets te ge flatteerd is. SGHA ATBENRl JDlEN. De Ncderlandscbe rijders te Davos heb ben zich Zaterdag en Zondag goed ge houden. Op de 3000 meter hadden de Nxiren het al heel moeilijk om van Heiden en Van der Scheer te winnen en np de 5000 meter bleken beiden hun groó'te tegenstanders de baas. De uitslagen van den laatsteii wedstrijil 5000 meiter) luid den als volgt 1. Heiden, tSjfd 8 (m. 19.2 s,ec. (nieuw we reldrecord) 2, Van dei' Scheer, 8 min. 34.6 s,ec.3, Engenstangen, 8 min. 34,7 sec.; 4, Riedl, 8 min. 41,8 sec.; 5. Leban,, 8 min. 43,2 t]ec.6, Langendiij'k, 8 min. 51,6 sec.; 7, Van der Ruit,, 18 min. 53,8 !^c.8, Thunberg, 8 min. 54,9 ■Sjec.9, Ruiter, 9 min. 4.8 sec.; 10i Mois»er„ 9 min. 7,3 sec.; 11, Beheuk, 9 min. 12.2 qec.12, Hennemaim, 9 m.n. 15.7 sec.; 13, -Wïndtner, 9 snin. 18.7 sec.j .14, Blaisse 9 min. 1979 sec.; 15, Hooft' nian, 9 min. 21,7 aec.16, Sogor, 9 min. 21.8 sjec.17, Hidveghy, 9 min. 35.2 'iec.18, Lindtner, 9 min. 49.6 sec. Dijkstra en Urban niet- gestart. liet eindklassement van de zes eersten luidde: 1, Engendtangen (Noorwegen) 1S9.94 pnt.; 2, 'Van der Beheer (Nederj land) 192.53 pilt.3, Thunberg (Fih- laud) 193.19 pnt.; 4, Heiden (Neder land) 194.10 pnt.; 5, Leban (Oodte'nV lijk) 194.94 pnt.6, R-iedl (Oosten rijk) 195.66 pnt. Na de resultaten van deze wedstrijldcn kan men onmogelijk ineer sjpreken van men opperheerschappij! v.Tn de Noorsolie en EinfjChe uijiders, ondanks bet feit dat do laats]le een veel langere t rainingslfijid kunnen hebben dan de Hollanders], Zooals van der Beheer en Heiden thans? rlij'den be lmoren zlijl tot de allerbeste van de we reld. Van der Scheer kwam nu reeds; op de tweede plaats, voor Thunberg in het totaal klassement en zeer zeker zouden de Hollanders nog veel betere tijden kun nen maken alsj zij! evenveel training op 'het 'yts konden hebben als de Finnen, No ren of zooals de Oostenrijkers met hun himstijfcibanen. Men heeft thans niet alleen meer trotsjcli te rijn op.' den tijd van Jaap 'Eden van 40 jaar geleden. De beide Hol landers rijh op alle afstand veel snel ler dan Jaap1 Eden ooit gewioest is. Gister keerden 15 Hollandsehe tiijiders naai' het vaderland terug om daar op da verschillende provinciale kampioenschap pen en het kampioenschap van Neder land uit te komen. Vlijff rijders? zullen, nog naar Engelberg" gaan om daar de vol gende week deel te nemen aan de inter nationale wedsjtriilden. Het zijn de rijders J. de Koning, Hooftman. Saai, van der Garde Jr. en Schuiten. Hevige brand te Utrecht. Zaterdagmiddag omj reeks half dirie is in het gebouw van het t'trechtsich Nieuws blad aan de Drift te Utrecht een hevige, brand uitgebroken. In dit gebouw is, aan voorkant beneden gevestigd de admini stratie van de N.V., welke, thans deze courant uitgeeft, beneven* de directie,1- kamer en daarachter de wtoning van mevr. De Liefde, die. ook de tweede verdieping bewoont,, terwijl daarboven een. zolder verdieping is. In dezie zolverdieping moet aa-u de achterzijde de brand' zijn ontstaan welke z'ich spoedig over die geheole ruimte uitbreidde. Deze ruimte wordt gebezigd voor opberging van archief en vtooir maga zijn van druk- en boekwerken, terwijl rr ook een expeditie-afdeeling voor die werken is gevestigd. Een in liet gebouw aanwezige werk vrouw heeft het eerst den brand ontdekt l)e brandweer was; daarna zeer spoedig met veel materiaal ter plaatse. Er werd gewerkt met twee motorspurtenmet ,8 slangen werd water gegeven, vij'f aan de voorrijde en drie aan de achterzijde. Aan den voorkant was de Magirusladdhr tegen den voorkant van het gebouw opgesjteld. Fr werd terstond zooveel water ge geven, dat aan den voorkant het uitsjUian der vlammen al spoedig was bedwongen Een geweldige hoeveelheid rook .ontwik kelde zich. Aan de achterzijde (Joeg het vuur vau alle kanten uit eu binn-m het lialf uur was het geheele dak afgebrand. Tegen vier uur kwamen aan. den vormkant nu -en dan vlammetje^ te voorschijln, doeh deze waren van geen beteekenis. Tengevolge van liet vriezend weer moesjt ongeveer dien tijd de Magirusladldea' bui len gebruik worden gesteld, aangezien liet gebruik daarvan, wijl bet- water op du sporten bevroor, voor de spuitgat ten teu slotte gevaarlijk werd. Andeirle ladders werden beklommen, om opnieuw het water naar binnen te spuiten. Tegen half 5 Was] de brand vrijlwel bedwongen, hoewel toen nog met watergeven Werd doorgegaan. De brand bleef alzioo beperkt tot de zolderverdieping, hoewel de onderliggende verdieping en de ruimte op den began en grond, veel waterschade kregen. In ver hand hiermede werden tal van bescheiden i» de omgeving in veiligheid gebracht. Gevaar werd in den beginne gevrees|d voor de beide belendende panden, waarin gevestigd rijm, in het cene het kunsthisto' risoh instituut eu in heb andere het aard rijkskundig instituut. Het, vuur woedde juiqt vlak tegen eerstgenoemd instituut aan. Daarin werden slangen gelegd om van achteren liet vuur te bespuiten. Prof. Vogelsang, directeur vau dit- belangrijk instituut met zijn kostbare verzamelingen, en do heer Swillens, ambtenaar van deze universitaire inrichting, waren aanwe zig om nauwlettend voor de veiligheid van het gebouw te waken. Aan de zijide van het brandende gebouw kwam op de boven verdieping van het instituut wel hier en daar rook door den vloer, dpeh een b-edh'icA- giug is «r gelukkig niet geweest. Voor alle zekerheid werden echter de aan die rijde zich bevindende voorwerpen naar elders verplaatst, zoo o.a. de belangrijke 'Egyptische voorwerpen van de verzame ling van den vroegeren Utreehtdchen hoog leeraar Van Bissing. 'Personeel van de gemeente-reiniging heeft voortdurend, ihet het oog op het vriezend weer, de sjtra&t voor het pand, K o n i ngswo orden. Ten fumzien van het geruchtmakend geval waarin koning Boris, van Bulgar irjijte en z'ijii vrouw, prinses Joanna van Italië, een weinig benujld'bare rol spelen, gaan zich legenden vormen, die niet vlug genoeg' uit deu weg geruimd kunnen wor den. Voorgesteld wordt op die eerste plaats of koning Boris] aan den Paus „slcchts'f. mondeling beloofd had de kinderen uit zijn huwelijk katholiek te laten doopen en doen opvoeden en op de tweede plaats dat Z. H. er in toegesjtemd had, dat voor deu eventueelen kroonprins, een uitzonde ring gemaakt mocht worden. Beide din gen brengt men naar vor en 'met het kenne lijk doel de koninklijke woo,rdbreke»r|s eenigszins te verontschuldigen, nu het jonggeboren prinsesje plechtig in de «lehismal-ieke kerk is opgenomen. Afgezien van het iledt ott die poging ge lukkig is, willen wiijl er toch even de aan dacht op vestigen dat ze geheel en al on waarachtig iq. omdat ze op leugens steunt. Toen de Italiaausche prinses het voor nemen had met deu Bulgaarsehen koning te trouwen heeft zijl dispensatie verdocht aan den Pauc oni dit gemengde huwelijk aan le gaan. Zij schreef eigenhandig .,<ktt haar geloof, haar gevoelen en de tradities barer familie haar oplegde en vurig deed begeeren voor de Kerk in de eclit te treden. En verder «jchreef 'rij1: „En dTruiat deali dispensatie afhankelijk is aan de twee volgende voorwaarden, die voortspruiten uit de Goddelijke weten: te weten, dlat elk gevaar voor verslapping van de ka tholieke partij door de niet-katholieke partij- vvorbe buitengesloten en dat a lie kinderen katholiek gedoopt en opgevoed belooft zij zich daaraan geheel te zullen onderwerpen, dit met instemming van haar toekomqtigen mam, die hier ter be vestiging' onderteekant." Voorts werd beloofd, na de inzege ning van het huwelijk, niet tob een. ande ren godsdienslbedienaar le gaan. Het stuk droeg de handteekeningen, van beide vorstelijke personen. Oji deze voorwaarden heeft de heilige Vader zij'n dispensatie gegeven eu op geen andere. Men kent de handelwijze van het koninklijk paar. lu Bulgarije heeft het zich uog eens; laten trouwen en nu dit! Koning Boris? beroept zich op' de volks- guusj.. Die w a - er echter ook toen bijl rijm naam onder de beloften zette. Boven dien rijst de twijfel of' een volk hoog kan opzien tegen 'n monarch,^die Zijn woord zoo lichtvaardig sphendt.' Er is eens 'n Fran-qlie koning ge weest, die na een verpletterende neder laag .aan rijm naoqte betrekkingen, schreef; Alles verloren behalve de eer. Koning Boris? heeft de eer het eerst van alles laten schieten in deze kwestie f UITKIJK. waar het water op velé''plekken oven'»-", vloedig sjtroomde. met zdtid bestrooid. De ruimte, waar de brand heeft gewoed, was' het magazijn van de vroegere uit'- geverdzaak van den heer De Liefde. De lokalen, waar de courant het Utreclitsph Nieuwsblad wordt gedrukt, staan, geschei den door een groaten tuin, verder achter, zoodal het eigenlijke eourantenbedrijf niet in het minsjt door den brand is 'geschaad!. Noodlottige sprung'. Eooals wel te vreezen was, heeft 'het voorbeeld van den jongen man, dielaats|t van een van de hoftorens van de spoor brug over de Koningshaven te Rotteirf- dam is gesprongen en die deswege als lield is gehuldigd, tot navolging gewiekt. 'Zaterdagmiddag is die 20-jarige J. If. Tabbernee, gewoond hebbend in de War- moezierriraat, op rijln beurt in den hof toren geklommen, nadat. Wij rijn overjas in bewaring had gegeven aan ejen paar vrienden, die tot dat oogenblik hebben ge tracht hem van rijn voornemen af t« brengen, maar die niet op de gedachte zijn gekomen de politie te waarschuwen. Ook nu was de belangstelling' in een oog wenk tijidsi zeer groot. Er \vas evenivel geen gelegenheid meer om mét eenige redelijke kans op succes te kunnen trach ten den jongen man te achterhalen. D|e groote menschenmassa heeft mét span ning kunnen zien, hoe de jonge man zijd colbertje en Zijn schoenen uittrok, waar na Wij op een van de schijven klom, WeLkle boven op den toren staan en waarover de liangkabels van de hefbrug eh het contra gewicht loopen. Op die manier werd de hoogte van zijn sprong ongeveer 3 meter grooter dan die van zlijtu voorganger. Aanvankelijk scheen de kolossale sprong goed te lukken. Tabbernee maakte 'n paar salto's, maar daarna leek het meer op buitelen en tenslotte kwam Wij! met een slag, welke tot ver in den omtrek is ge hoord, in het water terecht. Hiijl is niet meer boven gekomen. Een spoorwegbe ambte heeft later de jas, en de schoenen van toren gehaald. Uit den inhoud van de zakken bleek, dat T. een vrijl trouw be zoeker van bioscooptheaters was en men vermoedt, dat Wij bij de huldiging van rijn voorganger tegenwoordig is geweist, wel" ke huldiging in een bioscoop heeft plaats gehad. Zondag is het lijk opgehaald; er wérd schedelbreuk op geconstateerd. Onbewaakte overweg. Op den onbewa akten overweg na,bij Heilo heeft Zondagochtend met den trein, die te 9.40 uur te Heilo moet 'aankomen, een botsing tusschen den sneltrein uit Amsterdam en een vrachtauto plaats ge had, waarbij de bestuurder van de auto werd gedood. De 20-jarige Th. Vreeken uit Limmen was met een vrachtauto op weg naar de R. K. kerk om zi.-n zaistex en eenige kin deren te halen. De weg loopt hier even wijdig met den spoorweg en het sdiijnt» dat- V. den- sneltrein, die dicht naderde, niet heelt opgemerkt |40 M. voordat de trein, die hi Weid van tusschen 80 en 60 K heeft, den overweg zo,u passee V. met de auto op de spoorl stuurder vau den trein trachtta hij' tevoren signalen had ged krachtig te remmen een ongel] komen. Dit Was echter niet lijk. In bijna, onverminderde de 'trein het voertuig, dait il brokken vloog en over een ongeveer 50 M. werd meege Tusschen de overblijfselen v wend men spoedig het deerlijk lijk van Vreeken, die op slag gedood. Tengevolge van de he* braken ook de voorruiten van ■sohein trein, tengevolge waarv bestuurder van den trein woi galaat en aan handen opliep, luit Heilo verleende de eerste Ir holpen te zijn kon hij later der Alkmaar rijden. lintnsschen waren de reizi» uitgestapt ein naar het station pen, vanwaar zij. met een an] de reis naar Alkmaar voort trein, waarmede de botsing had anderhalf uur vertraging Grap van (iraniagsilie Een humoristisch verhaal in der Groningsohe studenten he zeer eigenaardige, reis gemaakt drage toch, waarin melding wei vaai de oprichting van een radio-slachtoffers, die door dbi ner buren werden geplaagd, eai kracht hij dé autoriteiten te toagi-u kamers zouden hebb» naoij de woningen vau don C der Koningin, den burgemeasti daar bij open raam versterkte te laten werken, belandde - nooil in de ..Wireless Worlij "galsche radio-weekblad. Hel merkwaardigste is echt] oen profeet wordt immers in lamd niet geëerd de Grouin dan, voorzien van de noodige mingen, „Wireless World" ei tl nu uit het nieuwe nu|mime| blad der grinnekende studénten iieid hebben moeten - vernemen. Gn-emshaiidiet Naar wij vernemen is de m .van enlo, in .samenwerking Oldanznal en de Duitsche erin geslaagd te. Bocholtz (Du! langjgezochte bende te arrestee ij dert eeinige maanden het.'Nedel Duitsche. grensgebied onveilig n] diefstallen, inbraken en roof-ova De gearresteerden zijn de 35f Ootthardt, de ^bi-jarige K. 8» 25-jarige 8. vóh Gxeifenstedn jarige E. Sehmilz, allen uit 'Zij zijn naar de gevangenis t« overgebracht. Bij voorloopig onderzoek is komen vast te staan, d,a.t deze men dc-.dndéi'SUaiui van idle oil •pleegde roof-o-vervallen te Old] Dimxperlo en tMwook zij het - den overval pleegden ,op' de sn aan de grens bij Venlo in den 21 op 22 December j.l. Treino De boeaneltrein welke oim Den Helder naar Alkttnnar vi gister kort bij hét station Alk- «poord. Bi, informatie aan heit- static kon men nog geen bijzonderhede le®, omdat men zelf' niert wist ongeluk zich had toegedragen men getracht zich op de hoort iem, maar daar de telefoon- en lijtnen zeer be»zct waren, heeft de plaats, waar men de. informal geen antwoord ontvangen. In den treinenloop ontstond -ongeluk, daar hetverk'eer over kelc. lijn gaat, groote vertragi treinen moesten tot ongerief va ■zigers, die evenwel niet zeer talr ,uit de® dienst worden genomen. Uit Alkmaar meldt man nog dagmiddag om .omstreeks kwart i« de locomotief van den trean, 16.44 u,ur uit De® Helder verfcrel kele honderden meters afstand station alhier, uit de rails gele passagiers hebben, voorafgegaan c personeel met brandende"iakkël: voet laags de spoorbaan naar tion moeten begeven. Om lev zeven is men erin geslaagd de o. locomotief i® de rails te brengei Tengevolge van de ontsporing treinverkeer geruimen tijd rost sneltrein naar Den Helder vén daardoor kome® te vervallen Naar de oorzaak van de o wordt een onderzoek ingesteld, ïieele schade is niet noemenswa Em dienstmeisje duur gegrepen. Zaterdagavond is de 14-jario tede Hissiuk uil Ganndere®. M «hem. die per fiets van haar b naai huis gi^g. niet in de oude: mng aangekome®. Nadat men d gezocht, is het lij! Men onK "l0rgens onbewaakte® overweg te G gevonden. De trein, die om h wJsGCei overweg psasseert, KCn£ 8t£ -SS lénigen afstand gevonden rp r, Vrnnw van de 72larM is ^tormiddag genoeo» ról",afge we<luwe Wijgb genoeg geheel verkoeld, bij de p aiVmet°hanagr gWoaden' weli'ke b„i ?°n w<K>nde en e ^n de y'P vn.iat bad Bloedt t "'l11 ^o'matsenriide®. mo^t, dat Z1J in aanraking is

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2