f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Tl BUITENLAÏÏTn DEKLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering COURANT IPREKKEN feuilleton In twee wereiddeelen. [~1 BINNENLAND UIT ZEELAND middelburg leef nietf in gabfo- lpokii'% schreef hlij heel gteneesmiddeï ■fe boerin twijSfeldé li goeden kfijfc van Ihaar geval, klau- |n en wachtte daar haar familieleden llen, vonden zlij! <le geroosterd en half ill, NIET WjElET- |nferentj© gebruikte i|tar. lyids verzek'erings|- Ift aan de séheeps- |te japen acht mil'- van Duitschland Mark, terwijl dïe laai grooter is. |jft men een nieuwe die de zuiverste' Iraat in verbazende lEn nn dringt zich keen met dien rijfc- |iw gevonden en op doet de andere koeien refilsjkborts veeverzekérings!-' iland echÜjht zulks zfijf zfagt in haar die gedurende het I rts heieft gekregen, Schadeloosstelling |n den loop' van eien slagen. Gedurende lieh een kracht, vol- In don voet naar den ^n te hefïfen. tegpnwoondig! drie ën vóór den oorlog, ncieela overwegingen |latte land vestigen, stadsjbewoniers 17 NUMMER 10 DINSDAG 24 JANUARI 1933 29bt» JAARGANG sprinkhanenplaag Ti van Argentinië 40 1st vernield, liij'n eon geliefd Kersjt- Voor het laatste >.000 dezer zangerp luropia naar d« Y.SL domoor, toen ik! je nu geen meer fl'F! niet." je wat ik van je gie,- lit imte dankbaar zJjjn.°i Ie Lenscht de hand mlij'ner ezit U dan?" gulden. |ij| verkeerd. Ik1 bedoel heeft, niet hoeveel nden zich, de eene fcht, de andere op zïjh de vlieg daar, boven p,en?'r vroeg de een. or duidelijk het kr.a- waar ze op! loopt", llere. J llaar had in zijn éta,- uitgesfald en daarbij1 F met de woorden „Die I. Nadat hij; er oen van hinde h'ij' da overigen J'den". Toen hijl er nog stond' opi da kiaart' „Dé Ispoedïg daarna „Adam Ite bleef er nog maar luidde de kaart „Ken- sfc Ie je verloving met den |ofde ma alléén maar I 'I I «i» «k *i* Iter heeft mij! terstonld' li1' me weer op de been [-ie woord gehouiden? zijüi rekening kwam', Itomlobiel verkjoopen. 1 -t hebt dus gehoord, dat Ihet keukenvenster naar jimen. Waarom! heibt u Pemaak't i IIk dacht, dat het de |i'as. It je een saxofoon hejbt tb ik van mijn benad'eu- saxofoon qpelen?' nu kan blijf het ook nie t'. dusj dikwijls nerveuze Wanneer vooral?'' 'Tiet viSsphen." vi^chen Maar dat is renuwen halmeerende ^>e- En als1 je geen visjph- „Moeder heeft vlees/ch- voor mie gekocht."! ,Zoo? Nu zon. het .goed ok een's| waschtei, dan hald ook' een vleesphklenrigpn 8000 gulden huwelijksgift ijl heeft er maar 800 ont- r u beleefd op attent ma- bescheiden tot zïjSi sphoon- een nnl aan ontbreekt ij; wél voor spelen, zieli of- !il. I 1 1 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaai No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentie!) van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Vereenvoudiging der sociale verzekering. Wanneer men de uitvoering van onze spciale verzekering naghat, dan is daar in een groote verscheidenheid in den op* zet te consjtatearen. De industrieele Ongevallenwet wordt uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank' en de Raden van Arbeid. Welb^vaar is rfsjoo-overdi'ac'ht mogelijk, djoeh slechts op beperkte schaal, in zooverre, dat de Rijks- venSekeringsjbank per slot van rekening- de uitkeering bepaalt. D» Invaliditeitswet wordt geheel uitge voerd door de Raden van Arbeid en de R'ijfetverzekeringsbank. Bij! de Land- en TiünbouwbngévalfcnWet is, het mogelijk' de uitvoering' iu handen te leggen van door werkgevers) gestichte risjoodragers, terwijl bij1 de jongste sociale verzekeringswet, de Ziektewet. bet prin cipe i«| ingevoerd, dat naast dé uitvoering door de Raden .van Arbeidj d« verzekering ter hand kan worden genomen door z.g. 'Bedrij'fevereranigiügen, 'dit zijh vereenigin- gen, die door Werkgever,Sj en arbeiders ge zamenlijk zijn opgericht. Het spreekt vanzelf, dat dezé verschei denheid, waar het per sjot van rekening wetten betreft, die zeer nauw verband met elkander houden, niet alleen dikwijls tot moeilijkheden aanleiding geeft, omdat men niet w'eet Wijf welke risjcodrager men terecht moet komen, doch dat. ook' de aan de uitvoering verbonden kosjten daardbor hooger aij® dan zij' bij een meer rationeele uitvoering zouden behoeven te zSjh. Dit alles) heeft tot gavoMgT gehad, dat reeds jaren lang is aangedrongen op z.g. unificatie der spcialc vwiaekaring, d.W.g. dat niet alleen omtrent 'de uitvoering, dioch ook omtrent den inhoud der Wlet- teu een zoo groot mogelijke eenheid wibrdt verkregen. Tal van punten, die thans ver* schillend iljn-ogeregeitd, zouden dhardbor meer uniformjtteit verkrii/gen. WSji noe- men b.v. in d|i; veilband de bepaling, wie verzekerd is. "Bijl de Invaliditeitswet is ieder, die in loondienst werkt. verZekér*}, Bijl de Ziekte- en Ongevallen/wet Rechts Zij). die in loondienjs/fc wërk'z'&am zlijtn in een onderneming. Het- perstoneel vooa: hui- gelijke diensten en ander personeel, dat niet in een. onderneming werkt, iq dus niet krachten^' de .iZjielkte- en Ongeval^ lenwet veraekérd. D(e OngevaüLënwet zielf i® gesplitst in een industrije^le Ongtevafiïeii-* wet> een Land- en Tuinbaniwomgevallenl- wet en een Zee-iong^vallenwet. Bij! do ziekteverzekering 'ztijii de industrieels ar-; beiers en de landarbeiders samengeh.oii-' Zco .'dijb er tal van kwesties, wiaarom^ trent ver een v oudiginig1 mogeljijlk aJon zEjii. Die belangrijkste ver een voudigti ng abu ech ter kunnen Worden verrktregen in de uit voering van dezis versjchillende Wetten. Verschillende raplplorben ^Ijin daarover uitgebracht en thans heeft de Minister van Economische Zaken en Arbeid ver klaard, dat op a'.jn sehrijiftaffel een w'ets- werp dat. dezJa^ unifieatie zfal regelen, gereed ligt. I)e inhoud van het wetsont-* werp is rog niet bekend, doch de chef van de afdeeling s/oeialei versiekeringt Mk", Groen eveld heeft onlangs) een redevoei-1 gehouden over dit onddrwserp ptoj het Hfepartement bekleedt uiteraard van groote be teekenis moet worden °*eacht. WHji bullen op den inhoud daarvan een volgend artikeltje terugkomen. VOLKENBOND China pratestccri. Bi; de bemididelingspogangen van den Volkenbond in bet Cbineesoh*Ju,pansdb. ge- eehil, is «en nieuwe venscihenping van den toestand ingetreden, door een lange ver klaring van de Chineesahe delegatie. 36 Ging hij soms, het paard bij den teugel leidend, stil en rustig langs de paidlen wouds, het hoofd voorover- gebogen, droef en stil, als zocht hij. iets in de wegen der bosschen, dan zaagt ge hem op eens soms stilstaan an omzien, ftad hi; daar niet zijn naam gehoord 3 Haar hi; had dien naam niet meer, hij wilde hem niet meer kennen. Hij' wil niet! hoort ge? hij' wil het nidt, cn toch gaat hi, langgerekt d'oor de tak ken der boomen, strijkt hij als een adem 4'^Si Z''n wa,noen' dam hoort hij ook Annekem! Annekem! als in de diepte.der nosschen, ver, heel ver. Spreken deed hij niet dam hopgst noo. dig, antwoorden zoo kort denkbaar. Dam stond hij, 's avonds bij het haard- vuur, ontstoken midden in het woud, mid den in de praxiën, en sptra geen waard. Geen wonder dat de Iindtanen, die op zwijgen zioo'n groote waarde leggen, eD een onnoodig woord zeggen, met «en soot van eerbied tot hem opzagen «n hem „den blanken die zwijgt" noemden. Die blanke die zweeg, zweeg eenvou- ®1S zijn groot leed, zijn groote schuld. in deze verklaring protesteert de Chi- neesche delegatie ertegen, dat de com missie van negentien de Chineesche voor stellen tot bemiddeling, welke reeds in De cember waren ingediend, noig in het geheel niet heeft besproken, terwijl daarentegen wel de Jaipansche voorstellen zijn behan deld. De Chineesche delegatie is thans over gegaan tot publicatie van haar eigen voor stellen. Deze. bestaan hierin, dat de volkenbond zien uitspreekt* tegen erkenning van den onaihankeKjiken Mandsjoerijsehen staat em verklaart ,dat China met dezen eisch tot niet-erkenning vol in zijln recht staait. Dok ten opzichte van de andere punten, vervat in de resolutie v'au de commissie van negentien, neemt China een sfcajidlpiuiilt in, dat lijnrecht tegenover het Japansehe staat, zoodat de vooruitzichten voor een regeling der moeilijkheden steeds geringer worden. AMERIKA Itolivic en Paraguay. in ,den G-ran Chaco heeft Zaterdag, een veldslag plaats gewonden tussohen Boli- vianen en PaTaguayameoi. Dei Boliviiaan- sche troepen gingen tot den aanval over, waarbi zij gebruik maakten van vliegtui gen en artillerie. Zlij brachten ongeveer 4000 man in het veld. Maar uit Acum- eion echter wordt gemeld, ziijn de Boli-, vianen na langen en verbitterden strijd door de troepen van Paraguay met groote verliezen teruggeslagen. Volgens dit laatste bericht zouden de Bolivianen 30Q dooden en ruim 600 gewonden hebben ver loren. JAPAN Verklaringen van Jlapansche ministers. Da Japansc-he minister van buitenland-' selia zaken, graaf Oesijida, aldus meldt V.D. uit Tokio, verklaart dat er geen aamleiding is voor ongerustheid, wat be treft de betrekkingen tussohen Japan en R.usland of de Vereenigide Staten. Oesji|tl|a legde er daarbij den nadruk op, dat de buitenlandstóhe politiek' geleid is en ge leid zal worden iu samenwerking met 'de militaire autoritatem, die evenwel nim mer leiding zullen mogen geven bij; de te volgen richtsnoeren. De minister van oorlog, Araki, heeft verklaard, dat de militaire autoriteiten trachten de Mantsjoerijsche kwestie op te lossen in hartelijke 'samenwerking- met de verschillend ekringen. Stemming tegen Amerika. Een V.D.-bericht uit Washington meldt: Do Amerikaaaische ambassadeur te Tokio heeft het departement van staat telegra fisch medegedeeld, dat de Aniti-Ajmeiït- kaainsche stemming in Jlapansche arbei derskringen te Yokohama een zoiodanijgen omvang heeft aangenoimen, dat da vrou". wen der consulaire ambtenaren Zaterdag Yokohama hebben moeten verlaten. De politie te Yokohama heeft het consu laat er van op de hoogte gesteld, dat d'e arbeiders een aanslag op het Amerikaan- sche consulaat beraamden. De politie is er in geslaagd den aanslag te verhinderen; 145 personen zijn Radio ca weeldebelasting. lm een vergadering van het Comité vani Omroepwerecmigingen, welke te Utrecht is gehouden, is ondier meer ter sprake gekomen het wetsontwerp inzake da weeldeverterimgsbelasfinjg op radiiolam- pen, luidsprekers en radio.toestellen. Da leden van het öomitté waren una niem van meening, dat in den tegenwoor dige ontwikkeling van den omroep, deze artikelen moeilijk meer als voorwerpen van luxe kunnen worden gekwalificeerd. Eu dat leed drukte zwaar en dfie schuld lastte als lood op zijim hart en geweten en boog hein neer met hoofd en schou deren en preste de zuchten Zoo diep ,uit de ziel en in de vlammen waarin hij! des avonds en tot laat in den nacht bleef si aren, en in de groene verten dar wie* gelande takken zag hij' steedis dezielfkla gestalten zich bewegen, dezelfde oogen hem aanzien. Wanneer hij 's avonds zoo. op eens opstond^ uit da rijen der om het vuur gelegerde mannen om in de duisternissen te verdwijnen, dan zelde men: „de blanke zwi.ger moet wel ongelukkig zijn." En toch drong de wroeging niet door in het diepste der ziel, en toch streed hij er tegen en verweerde zich met alle kracht, en toch wilde hij nooit onderdoen en zijn ongelijk erkennen. .Jaren gingen er zoo over heen en „de stille ruiter „de blanke zwijger", weird .algemeen bekend ouder Indianen en blanke visschers en jagers, hij ging onder hen rond als een levend raadsel. „Onze blanke broeder heeft zij®, hart elders," zoo spraken de Indianen. Zij 'hadden beter gezegd: „Onze blanke broeder is da ware broeder niet." Da,n hadden zij het bij het ware eind gehad. Afwisselend hield hij zich tof de pledh- tige' eenzaamheid der oerwouden, of tot Zij hebben besloten zich daanomitrent tot de.ni Minister te wenden, teneiudie di® aam- dacht van dezen bewindsman op hunne zienswijze te vestigen en hem te ver zoeken alsnog in overweging te willen nemen, radio-toestellen, luidsprekers, e.d. niet als weelde-voorwenpen te beschou wen en deze artikelen .uit het vrotsont- werp inzake weeldeverteringsbelastinig te lichten. Die afsluitdijk. Namens den minister van waterstaat maakt de directeur-generaal deir Zuidler- zeewerke® békend, dat zoolang de weg op den afsLuitdijk van de Zjiifierzee tus-- schen den Oever en Kornwei'dea"zand nog niet voor het verkeer "in zijn vollen om vang kan worden opengesteld, tof nadere aankondiging van Maandiag 23 dezer af bij' gedoogeu een beperkt verkeer als hierna- omschreven op dien weg zal wor den toegelaten, echter geheel op eigen risico, van de weggebruiker^. Het verkeer op den weg zal' slechts worden toegestaan tu$schen zonsopgang en zons ondergang, doch niet langer dan van 7 tot 19 uur. Toegelaten worden voetgangers, rijwie len en motorrijwielen, voertuigen en mo torrijtuigen zonder aanhangwagens, met geen grooter wieldr.uk dan 1200 Kg. en met. niet meer dan twee assen. Voetgangers en wielrijders hebben vrij" en toegangmotorrijwielen, voertuigen en motorrijtuigen worden uitsluitend toege laten tegen betaling van een bijdrage ten behoeve, van het Nationaal Crisis-comité. Personen, die krachtens de door hen Jbe- Ideedo ambtelijke functie aanspratk mee- uen te kunnen malfen op vrijen toe gang, kunnen zich tot het verkrijgen hier van schriftelijk wenden tot den directeur- generaal voornoemd. Gewaarschuwd wordt tegen de aanwe zigheid van zachte bermen langs do ver harding en tegen plaatselijke gladheid van den weg, dool- de aanwezigheildl van mors- grond tengevolge van nog' in uitvoering zijnde grondwerken. De loonsverlaging biji de SpiOisrwegen. Naar het „H:bld." verneemt, zal het hoofdbestuur van den pret. chr. bond van spoor- en tramwegpersoneel aan het opi 27 J'anuari a.s. te Utrecht te houden buiten gewoon congres adviseeren om de voor stellen van de directie inzake loonsverla ging, ingaande 1 April a.s., te aanvaarden. Vrijie Zaterdagnamiddag bij! cjc Spoorwegen. De directie der Nederlaukische Spoor wegen heeft aan den Persoueelraad mede gedeeld. dat ziji bereid1 is den vrijen Zater dagmiddag in te voeren voor het geheele personeel van den dienst van weg en wer ken mits het totale, aantal werkuren van dit personeel niet minder wordt. Om daartoe te geraken, kunnen de vak bonden een keuze doen uit twee maatre gelen, n.l. verkorting van den middag- sahafttijd met een half' uur, of de aanvang van den werktijd in de maanldlen Mhart tot en met September te vervroegen. Indien de vakbonden ©en van deze maatregelen aanvaarden, zullen ongeveer 7000 personen daarvan profitearen. Herdenking eeuwfeest Prins Willem. De Minister van Bjun. Zaken heeft de aandaoht van de betrokken autoriteiten het gezelschap der menschen aangetrok ken. Dan weer wilde hiji zaken gaan doen en werd boos op zich zielven, als hij er maar aan diaCht. Daar moet hij dan toch genoeg, vain heb ben, zou men zeggen, en dan doomde de blaffende heer Schleicher, en de brullend© heer Sam Dinddy en die kat van Miss Kitty .votor hem op; en dan kon hij woe dend worden en zou op wraak. Maar, helaashoe. zou hiji zidh gewroken hebben, die lekkere heerschappen waren weg en goed bezorgd, en van zijn zuur verdiende penningen zou wel niets meer te, vinden zijn. Zoo. doolde hiji door dia woude® en prairiën cn leerde bijzonder goed. en. nauw keurig de streken kennen, waardoor hij rondstreek, iets dat hem later dan ook deugdelijk van. pas kwam, want geleerd had hij veel. Wanneer hij den plantengroei opnam, wist hi; genoeg over den aard van. den bodem, zijn vruchtbaarheid en zijn toe stand, voor welke bebouwing hiji geschikt was, welk soort hout er groeide, tot welke doeleinden zij te gebruiken waren. En wanneer hij zoo 's avonds nederzat oij een wigwam of tent der Indianen, wier taal hi; min of meer verstond, dam ging het over de landen welke dezen diooxkruis- ten, over de stammen die ze bewoonden, over eigenaardigheden en voortbrengselen erop gevestigd, dat de taabereiidisekin, die op tal van .plaatsen iu .het land' -Worden gemaakt, voor de hardemkinjg van het vierde eeuwfeest vain de geboorte van Prins Willem van Oranje, duidelijk in het licht stellen van hoe groote betee- kemis deze herdenking wordt geacht iu nagenoeg alle kringen van het Neder- landische Volk. De Minister roept de medewerking van de burgemeesters in tem einde te bevorderen, dat de geboortedag vain den Prins niet onopgemerkt voorbij gaat. 'Daartoe zouden de v«reenigingen ein lichamen, dio op ander© nationale ge denkdagen leiding geven aan de plaatse lijke feestelikibedein, voor zoover ztj" hier toe het initiatief niet reeds hebbe® gjemo- mem, kunnen worden opgewekt de viering op 24 April a.s. voor te bereiden. In lieit bijzonder schijnt het voor de hanid te liggen, dat in de eerste plaats de jeug|d nijl de viering, wordt batrokken. Gereede aanleiding zou lijerto© kunnen worden gevonden in de .aanbieding v.am een plaat in kleurendruk', die het Camalté voor.de viering v,an het Eeuwfeest ter versprei ding onder de schoioljengjdl beschikbaar «telt. Ruwe Huid PUROL Ruwe Handen Doos 30 cent Ruwe Lippen Bij Apotb. en Drog. Kamer ran Koophandel voor de Zeeinvsche eilanden. Zaterdag a.®. vergadert de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Z-eeuw.- sche eilanden te Middelburg. Dtan zal wor den overgegaan tot het opmaken van een aanbeveling voor de benoeming van een commissaris van de op te richten N.V. Haven van Vli®singen. De. Vereaniging voor Vireemdelingeu|- verkcer fe BurghHaamsjtedc verzocht om verhooging- der sjibsidie, die thans f 17.50 per jaar te verhoogem- Het bui-eau vjijtót er op, dat de som die voor dit doel uitgetrokken is verdeeld wordt over d'e verschillende vereenigingen tot bevorde ring van het Vreemdelingenverkeer liaan gelang' van de particuliere bijdragen en meent, 'dat het verkoek moet Worden af gewezen. Een lid van de commisbie van financiën stelt verhoogingvoor tot f25 en een tot f35, terwlijl het derde lid zich met het voorstel van het'bureau vereenigt. Het bureau sfelt voor overeenkomstig het verzöek van het gemeentebestuur van Haamstede deze. gomeente f200 over 1933 (oc te kennen als) Hijldrage in den huur van het vliegveld Haamstede en omgeving, daar als) dit niet in orde wordt gébracht de Zeeuwgche luchtliijln tot verdwijnen is gedoemd en deze toch een algemeen© Zeeuwsjch belang is, Gaarne zou het bureau voor 6 jaar toestaan,, mam- dan moet de minisjter toestaan dat afgeweken' wordt van het sfandpunt om' geen finau- 'cieelo verplichtingen aan te gaan, welke zich over meer dau één begi-ootingHjaar uitstrekken. Inzake het voorontwerp IJlcWet meent het bureau dat kan worden gemeld, <tat> liet voorontwerp geen aanleiding'- geeft tot speciale opmerkingen. Twee leden van de commissi© voor de wettelfijlke bepalin gen maliën enkele opmerkingen en blijken beide 'bezwaar te hebben tegen de nieuwe ambtelijke bemoeiingen, die van het ont werp de gevolg©® zullen sjij'n. Een der leden van de commissie voor die handelsbelangen meent dat de controle in verschillend opzicht zeer belemmerend zal werken. van den bodem. Dan gebeurde het echter ook, dat hij opeens overmand' door zijn herinneringen, opstoof, zich op. zij® paard wierpi en ver dween. Soms doolde hiji .dagen met dé Indianen rond, met hen jagend en visschend. Dan dreef het h-eim weer tot i-n de nabijheid der blanken, waar gen nieuwe stad in aanbouw was. Van verre zag hij toe, nam de werkzaamheden op, en verloor zich im de bosschen, zonder een woord gespro ken te hebben. Het was een wonder man gewtarden. Zij® godsdienstige gevoelens waren ech ter steeds meer en meer gedaald. Ilij1 wilde niet aan God denken, dan zweepten hem zijn wroegingen voort. Daarna verzette hij zich met geweld tegen alles wat hem aan God en aia® den godsdienst herinnerde. Hij wilde niet. Soms échter overviel ham een gedachte. Vele gevaren van allen aard had hij ge trotseerd, honderd maal hadl hem de dood bedreigd, had hi, zijn koudien adem ge voeld. de wilde dieren, de wilde menschen, de beschaafde menschen hadkfen hem nage zeten, zijn leven had' meer dan eens aan een haar gehangen, en toch wai® hSj! aan alle gevaren onbsnaipi Dan stond' hij- stil, te midden dier een zaamheid, sloeg met de vuist tegen zijn Het bureau stelt voor zich ovenals in 1926 te verklaren tegen de invoering van een weelde-verteeringslbelasting, omdat da winkeliers; hiervan schade zullen onder vinden en van ver®ehiUende genoemde ar tikelen de vraag gerechtigd is of het Wer kelijk luxe i®. Het bureau meent, dat het wétspnHjwerpj tot vaststelling van liijHölïjke maatregelen ter bevordering vaai eene zooveel moga- 'Ejt evenredige vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart Mj het eerste gezicht juist lijkt, doch bij! nadere beschouwingen rijtom verschillend© bezwaren, en dat voor namelijk de kans/ opverscheip|ing' van de buitenlandsphe concurrentie blijf vraehtver- booging in het binnenland. Het vereenigt zich .ook met de beswaren der Vereenif-' ging van graanhandelaren tegen de bepia-' ling, dat de bevrachtingfefcömmissie haar tu^schenkomst aLleen verleent voor het bevrachten van vaartuigen, dj© binnen het district, waar zich ook de te vervoeTen goederen bevinden, voor bevrachting ge* reed liggen. Het bureau sitelf voor aan da Tweede Kamér te verzoeken aan het wets ontwerp hare goedkeuring''te onthouden of anders in ieder gieval door amenidéeringf aan de bezwaren tegemoet te komen. Een minderheid van de eommi--toie voor da handelsbelangen meent dat alleen op1 het laatsfe moet worden aangestuurd, die voor de wettelijk® bepalingen vereenigt zich met het voorsfel. Dé lieer A. Jeroniinusj, lid 'der Kanver, diende een voorstel in om er bij1 den mi nister op aan te dringen door wetswijzi ging het mogelijk te maifceu, dat de Ka mer de jaartijksche bijdragen lager kan stellen, dan het in de wet genoemde maxi mum. Het bureau wjijist er op, dat da Kamer zich toeertnlalen, het laatste in 1929, voor verlaging uitsprak, niaar dat een wijziging van de handelsregisterwet in voorbereiding i% de huidjga m'jnijster er voor de verkiezingen wel geen gele genheid hebben daar Zijn aandacht aan ta 'schenken. Het stelt dan ook' voor de be- édissing over het voorstel-Jeronimus tot later aan te houden. W. Ji. Schüte f Alhier is gisteren de sohilder W. IJ: Schütz overleden. De heer Schütz werd 18 Augustus 1854 te Middelburg geboren als zoon van den oveneens bekend-en schilder F. J1 Schütz. Willem "vjolgde, de voetsporen vén zij® va der en verkocht reeds ate jongeling! van event wintig jaar zijln eerste werken. Zijn geliefkoosde plaatsen om te teeltenen en te schilderen waren vooral de kusten van Walcheren of andere Zeeuwsche eilanden, waar de Zeeuwsche stroomen, met hun schepen en scheepjes, met de silhouetten der steden en dorpen op idle® achtergrond, beun tot het vervaardigen vjan zij® be- kenaste stukken inspireerden. Hoogtepun ten in zijn loopbaan waren 1907, toe® hij een schilderij aan de Koningin verkocht, en het. aankoopen van een werki va® Zijö hand' door een comité van vereerders ten gelegenheid van zijn Zeiventigsten vterjaar- dag, welk schilderstuk', een gezicht op het Veersche gat-, aan de gemeente Mid delburg is aangeboden en nrt een plaats heeft op het stadhuis. Schaatsenrijden. Ofschoon er nog geen sprake wias vau goedkeuren van het ij|^ in! de vesten, hebl- ben verschillende personen zich reeds dj) dit lijs, gewaagd en was het af eq. toe) druk op de vest tusschen Noord- en Seisburg- Enkele moesten het met een nat pak bekoopen doch ongelukken kwamen nietf voor. D;e ve^f tusschen de Seis- en de Lange- vielebrug, is omgeven mei bordjes, dat' daarop niet mag worden gereden. Het' i® de vest, waar blijl 'doorgaand vri[eSwaer en na goedkeuring van hef Sjl% de IJsver- voorhoofd, sprak luide, en riep ten hemel op, cm opeens vooruit te schieten als een pil urt den boog, de stille vlakte over, of naar de ondoordringbare gewelven va® het oerwoud. Hijl wist niet wat ta doen, 'waai- heen zich te wenden! Terugkeexen wild» hij niet, .met leege handen zeker nieit. Werken wilde hij ook niet. De tijd ging voorbij. Hij achtte zich te veel. Grijze streepjes toekenden zich i® zij® war haar. Weerheen God wachtte heim. Meester Dan Dorman was, wait me® toen no-ennde, een agent van landerijle® gé worden en bevond er zich wel bij. Niemand was als hij op de hoogte van de zaak. Niemand kende zoo de terreinen, en niemand was nog zoo .eerlijk als Moester Dan Dorman, dat moet gezqgdi zijn. Want het moet ook gezegd zijn, dait ez- nooit oen bedrog op.' zoo, groot© schaaf is gedreven geworden, dan toe® in ha®- dd met land, waarop.zich de lannüverhui- zers weldra neerzetten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1