NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND I DE zaak voor uw I Geneesmiddelen, enz. iOES (ZEELAND) DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS f Eerst© Blad II VAN OVER DE GRENZEN A. C. VAN DER REST i HE COURANT LRLET KREUKELMARKT 7-9 fl. wijn. ZATERDAG 21 JANUARI 1933 VAN HET Dit nummer bestaat uit twee bladen fl BUITENLAND fl BINNENLAND Bij Griep 4" Mijnhardt's Poeders fl UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES J lig is voo r succes J) li aar van het bekende L de Sunday Eixpreis|s I dat volgens' hem alle I percentsgewij's opge- [oodig heeft ami in het Ifeze Dljfejt 'ziet er als krachtig gezond ver* lag, inzjcht 15; energie^ Iteüjik, 12vasjteraden- rmogjeoi 12; moed, durf op| zich tei nemen 11 |ertrouwen 10. Dit is De overige 5 pet. pn verdeelen over de tact, kennip van den aanpassingsvermogen, veranderde omgeving; waarde van t'ijd; op» falie omstandigheden; oor hinderpalen, iristieken, welke men (Lsi afleidingen van do I die men volgens Sel'i lijk voor oogen m|Oiet lvan het grootsite be» finaliteit, wat een uit» i elding en zelfvertrou:» vlug zien en denken, tl is"'van geestelijke j een Uitvloeisel iq van en vastberadenheid'; een gevolg is van I ningslust, wat een sa» is; van verbeelding, liwen en eerzucht, [gen van groot belang [mieren die een gevolg ling; kennis van de wen ln kan worden door te de wereld omgjaat, be» kangename omgangsjvo-ri. rantwoordel'ijkheid op I het veriiiogen om' van PEN NIET WEET- tijlden werfdl algemeen inks geschreven, zooale ►eeuwsoh en ChineeSdh. ichers der Zuidzee zijn lesteld aan heit gevaar |tvissehen, maar worde® reuzenmossel, db z.g. fchalen ;als een tang om sluit en demi duiker dat hij verdrinkt, zouden uit Indië .af» keer 700 jaar geleden naar E|u,ropia gebracht heeft eeni zoutgehalte Dientengevolge is haar 1'ropt, dat zelfs menschen, kunnen, niet ondergaan, l ek' van Mount Marga» I behoort tot de dmgatea gezien het daar eleohta jaar regent. Dat betee» zonder regen! i Duitsche statistiek wa» nillioen geboorten, die in aar plaats vonde, 22.70Q 1 drielingen, 59 vierlingen >DE WIJNEN pup. p. 12 f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f16,20 e p. 12 fl. f 16,80 Ir 12 11. f 18,00 'ir 12 fl. f 18.00 |r 12 fl. f 18,00 oor geheel Nederland. NUMMER 9 298TB JAARBANG PER DOOS 45 CENT. DROGISTEN. I eest (bij Leiden). iuid-Beveland te Goes. ZEEUWSCHE COURANT R„rPa„x van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; t „n Intarlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. a.T., mSÊlBURO. Mark,2, T.l.t... N.. 474. Abonnementsprijs 90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN AV e e k r v u e. I Geen of weinig bijzonderheden eigenlijk ttezo week. Alleen hebben zich verschil- "lende verrassingen, in de meer of miin- ■.^der nabije toekomst wat duidelijker af- ifgtteekend. f Dc verkiezingen die in Ierland voor de. deur staan, bijv. kunnen voor de te genwoordige reigeeringl De Valera heiel waarschijnlijk een nederlaag tengevolge kobben. Vooral sinds zij'n tegenstander» Josgrave de boeren lekker gemaakth&eft _Bet° de belofte van kwijtschelding van {achterstallige betalingen van helt vorig jaar, en vrijdom van landrente voor 1934. De Valera had hoogstens de helft, van dat smakelijk hapje beloofd. De laatste heeft [tegenover Cosgrave dan nog t nadeel, nat hij een verscherping van den econo misch™ oorlog met Engeland moest wa- mr terwijl Cosgrave, als' hij wint zijn Belofte zal kunnen nakomen an Ierland® leeonomischen toestand topr Emgelands [welwillendheid zal verbet exen. „Zoozeer J zijn de Engelschen Cosgrave gezind, of {liever zoozeer hebben ze 't land aan De |A alera. In 't groote, Duitsche rijk stijgt 'de j politieke, verwarring weer dagelijks en- tkele graden. De nazi's hebben in 't een [paar vierkante meter groote staatje Apr- een reuzen-overwinning behaald bij do landdag-verkiezingen. Heel Duitsch- [land is er door in rep en roer. De tegen woordige samenstelling, van den^Rijksdag, I hij heeft nog geen schop politieke aarde [verwerkt, deugt alreeds niet meer. De datum voor nieuwe Rijksdagverkiezingen [wordt druk besproken. Herder van huis gaande belanden we in roerig Spanje. Iedereen gelooft daar, dat de dagen van ito Azana.-regeering ger teld zijn. De regeerïngf zelf ontkent trou- kwens niet langer, dat de laaibslte opstan dige beweging meer geweest is, dan iaën paar gemakkelijk' te onderdrukken rel» l'ctjes. 't Groote plan tioit een definitieve omwenteling wordt overal vermoed, even als dc aanwezigheid van een groot revo- Iuitonnair front. Dan zullen de tiendui zenden bommen, die al losgebarsten zijn met de vele nog voorradige wel zorgen voor een paniek-stemming op 't juiste oogenblik. Reeds thans schrijven de com munisten triomfeerend over de regaering van arbeiders en boeren, waarmede dia eerste étappe der socialistiHCh© revolutie zal worden ingezet. Na dit alles doet 't eenigszins weldadig aan van Bulgarije's regeering te lezen, hoe die zich met krachtige maatregelen gekeerd heeft tegen to gadloioizien-proipat garda, die gevoerd wordt op d'e onder- wijs-inrichtingen. Als een verwijt aan da vorige regieringen, die 't godsdienst-ondier»' wijs als verplicht leervak geschrapt heb ben, wordt het thans weer verplichtend gesteld. Er zal verder opruiming .geboiu-' don worden onder leeraren en professo ren, waarvan de autoriteiten tob hun ontsteltenis ervaren hebben dat* zij! juist de rcvolutionnaire onruststokers zijn. In Genève is hevig gezwoegd. De strijd om de 40-uren werkweek', gevoerd m de Arbeids-confejentiie heeft bdj'v. on zen landgenoioten Aalberse, Cort v. d. Linden en Serrarens heel wat warme ©ogenblikken bezorgd, 't Gaat er tus» schen drie groepen, de werknemers, de regeeringsgedelegeerden, die allen voor verkorting van den werktijd zijn en de werkgevers, wier representanten voor spellen, dat van een yerkorten werktijd' een daling der loonan 't onvermijdelijk gevolg .zal zijn. 't. Is hun door een Belg fel verweten, dat ze hoofdzakelijk nega tief werk doen in Genèvie, d.w.z. resolto ties afwijzen e.n zoodoend® de conferentie tot onvruchtbaarheid doemen. Een verwijt natuurlijk dat de werknemers, van wie toch een offertje gevraagd wordt, alleen nog meer verharden kan van gemoed: Bovendien zijn 't allemaal nog slechts voorbereidingen voor de eigenlijke oon- entie komt de mensohheid eigenlijk wel ooit verder dam voorbereidingen? maar als 'fc daar al zoo droevig spaak l oer den Volkenbond zijn de laatste dagen er geweiest van vreeapn e-n beven. jmde wiereld wacht o^een beslissing inzake t JapanCliina-conflict. Er wor den verzoenings-pro'cedures bedacht die teiue partijen moeten bevredigen, er wordt geconfereerd ien gediseusieehd, maar Japan houdt halsstarrig aan den' andsjoerijsohen staat .en China eischt vel tot. entruiming. En van alle kan en, .slinken de telefoontjes aan de im 't nauw gebrachte commissie van negentien. e is Amerika waar bemoeit 't zich ?e9 is over de besluiteloosheid! van en Volkenhond ontevreden. China steekt zijn verstoordheid allesbehalve onder stoe» jn of banken en Japan heeft met een aai' Yan geringschatting! verklaard n belangstelling meer te hebben voor den Volkenbond. Het speelt heel geraffi neerd den beleedigjde en gaat door met zijn imperialistische politiek. Na Mand- sjoerijo moet nu nog de provincie Jehol veroverd werden, wamt zoolang die nog ini Chineesche handen is, zal Mamdsjaerije niet veilig zijn. Dan volgen natuurlijk Peking en Tientlsjin, want zoolang daar de Chineesehe^vlag wappert vormen za een bedreiging voor Jehol enz. En me.t dat al gaat de Volkenbond zeer sne.1 een roemloos eindie teg|etao|et. In 't Amerikaansche, huishouden is een eigenaardige moeilijkheid gerezen. De thans nog- regeerende president wordt aanhoudend lastig gevallen vanwege de Philippijnen. Dat zijn Amerikaaneohe kot loniën, bedenkelijk dicht gelegen bij Ja pan en 't vasteland van Azië. Da Senaat wil de Philippijïien tot een onafhankelijke staat verklaren.. Maar Hoover wijst 't hardnekkig van de hand. De president vreest een dusdanige achteruitgang van Amerika's prestige in 't Verre Oosten, dat hij tegen een wet van vrij-verklaring der Phi'lipjpijnem zijn veto uitsprak. Zoo toont zich de pas verslagen president tot het laatste toe in al zijn vasthoudende koppigheid. VOLKENBOND De veertig-urenweek. De buitengewone internationale arbeids» conferentie heeft met 36 tegen 21 stem men., waaronder die van de geheeLe werk» geversgroep, in principe besloten tót uit» werking van een ontwerp-oonveutie voor de invoering van de 40-urige werkweek. Deze ontwerp-oonventie zal dan op1 de agenda worden geplaatst van de in Mei a.s. te houden1 'jaarlijksche internationale arbeidseonferentie. DUITSCHLAND Bic Iiiilp'verlccuiiig aan 't Ojosfen In aanwezigheid' van baron VonBraun (rijksminister voor de voediselvOorzicninig) is gisterochtend in da begrootingisoom» missie van den Rijksdag de hulpverleening aan hc-t Oosten besproken. Afgevaardigde Ersing (Centrum) ver klaart,, dat de aanleiding voor liet optre» de'ni van het centrum de scherpe oppositie vato den rij'kslandbond teigen dfe ï'egeering is gewdest, ofschoon de groote agrariërs in het Oosten enorme bedragen aan steun hebben' ontvangen. Het aangekondigde scherpe antwoord van Oldenburg-Janh,- schau is tot n,n toe uitgebleven. Int(u|s- sohen is spreker er achter gekomen, dat van von Oldenburg niet 3 landiboiU|w- bedrijvem gesaneerdi zijn, doch zelfs 4, waarbij men bedragen noemt, die tas- schern een half en driekwart millioen schommelen. Het betreft hier bovendien boerderijen, die eerfet in de laat-site. janen zijn opgefcoeht. Spreker verzocht de regeering dringend opheldering over deze dingen te geven. AMERIKA Hier's le^rganisaticjiaji vcrw-i rjicn. liet Huis van Afgevaardigden heeft gis teren met 203 tegen 176 stemmen heft door President Jloover uitgewerkte plan toifc reorganisatie der reg®exingis-adiministra,tje verworpen. Hoover had verklaard, zijn plan slechts te hebben uitgewerkt uit bezuinigings-overwegingen. H»t hield a.a. in de opheffing van 58 regeieiingsbureaux. Tijdens het debat kwam het tot be-, wogen ^ogenblikken, toen de afgevaar digde Rainy President Hoiover ervan be schuldigde, gedurende zijn regeeringtspe- riode zoowel het departement van handel als dat van binnenlandsche zaken, vier jia,al lang te hebben gebruikt vo,or het opborn- weni van een apparaat, d'a.t zijn herkiezing had moeten bewerkstelligen. Rainy ver klaarde, dat vooral het departement ya-n handel „van top tot teen een Hoover- organisatie, volgestopt met Hoovex-men- ■schen;" was. Die oarlngsschnlden. „Associated Press," meldt: Hoover en Roosevelt zijn heden (20 Januari) overeengekomen, met G.root-Ri-it- tannië onmiddellijk over.de schuldënkw,es-.r tic in onderhandeling te traden. i CHINA De strijd in dc provincie Jehrl. De opperbevelhebber der Chineesche troepen in Noord-China,, maarschalk Tajian Hsoa hang, heeft alle generaals, die aian da gevechten deelnemen, opdracht gege ven, zich voor te bereiden op 'n bitteren strijd om de provincie Jehol tegen de nctie der Japanners te verdedigen. De verschillende generaasl hebben verklaard, dat zij' bereid waren om al hun beschik bare troepen in Noord-China tegen de Japanners in het vuur te brengen, wan neer de Japanners hun offensief in Jehol voortzetten. Inmiddels heerscht op het oogenblik in alle sectors van 't front rust I)c crisisztoivclcenti ale. Do crisiszuivelcentxale deel-t medie, dat voor de week van 22 tot en met 28 Januari a.s.,- de prijisi van het crisisbotar» merk op 90 cent, en die van de vervioiete vergunning voor buitenlandsche boter op SO cent per k..g. is vastgesteld. Vai'konsteeU-beierking. De minister van oeoonomische zaken en arbeid, gelet op artikel 15, lid 1, van da Crisis Varkenswet 1932, heeft voor het tijdvak van 1 October 1932' tot en met 31 Maart A. het totaal aantal der aan ie brengen merken bepaald op 1.799.500 sluks; B. het aantal der merken, vooj-, het g<bied van elk der gewestelijkte organi'sa, tics beschikbaar, vastgeisteld als yolgt; voor do vereeniging Groninger Gewesbe» lijka "V arkenscentrale 74.000; voer de ver» 'Ceniging Gew. Varkencentrale vo,or Fries laud 9.1.000; voor dc vereeniging Gew. Varkenscentrale Drenthe 192.000; voor dei vereeniging G.ew. Varkenscentra-lie Ovelr ijasel 224.000; voor de vereeniging Gew. V arkenscentrale Gelderland, 371.000; vaof de vereeniging Gew. Varkenscentrale voor Utrecht, 118.500; voor de vereeniging Gew. Varkenscentra-le Noo.rd-Holland 85.000; voor de vereeniging Gew. Var- kemsccntrale, Zuid-Holland 191.000; voor de vereeniging Zeeuwsche Varkensoi-ntrals 45.000; voor de vereeniging ,Gew- Var- kensccntrale Noiord-Brabant- 270.000; voor de vereeniging Gew. Varkenscentrale I/im- burg 138.000. 1 Het vraagstuk vaii den verkorten werktijd. riet Verbond! van Ned. Werkgevers heelt, onder den titel „Werklto'shei'd,. Werktijd 40 uur?", in brochurevorm eeni- gie beschouwingen het licht dóen zien (bij de Boek- en Kunstdrukkkrij; v.h. Mouton Co. te 's Gravenhage) over het actueele vraagstuk van dien Verkorten werktijd. Da brochure stelt voorop, dat het be grijpelijk is, dat velen-in den lande dit „uitsmeren" van werkgelegenheid zoo- als het typeerend wel is genoemd over een zo,c groot mogelijk aantal werkers, ee.ni doeltreffende oplossing van het werk loosheidsvraagstuk .achten. Niettemin is deze vraag minder eenvoudig dlan het schijnt .en het is de taak van de leiders van ons oeconomisch leven ,om het soiciaal wenschelijke aan het o,economisch moge- lïjkft te toetsen. Bijl de. propaganda iftor werktijdver- kc.ting wordt telkens weer de rationali satie als „Dedtmotilv" voorop gesteld. Ge»- z'ogd wordt dan, d'at; door toenemende ra tionalisatie een grooit aantal werkers blij vend1 uit het prodiratieproices zou zijn gestooten, zoodat de overgebleven wer kers do,or verkorten werktijd plaats zul len moeten maken voor hun minder geluk kig® collega's. Deze stelling wordt in de brochure bestreden met versohillendie fei ten en cijfers. De .werkloosheid tengtevolge van rationalisatie de z.g. „technolo gische werkloosheid" vertegenwoordigt sltechts een fractie van de huidige .crisis werkloosheid. In een studie, uitgegeven door het Alg.emeene Duitsche Vakverbond hier te. landen te vergelijken met heit Nederlandsch Verbond van V.akvereeni» gingen werd da technologisch® werk loosheid geschat op slechts 13 pet: van da totale werkloosheid. Trouwens, on danks de sterke rationalisatie in de j,aren 19211929, is volgens de productie-stati stiek, die gegevenS*omvat van ruim 1100 industiieele ondernemingen in Nederland, het aantal arbeiders niet verminderd, doch integendeel toegenomen van 161.120 tot 197.934, een toeneming van niet minder dan 1/5. Het aantal arbeiders in de in dustrie is dus in die periode met 1/5 toegenomen. De heer Matthijsen, redac teur van „Het Volle", had op dit feit reeds eerder nadrukkelijk' gewezen. Andere cijfers wijzen in deizelf'de rich ting. Van 1889 tot 1920 is heit aantal personen, dat in de nijVerhesd werkzaam was, gestegen van 532.000 op 1.029.000. Interessante cijfers gaf' ook prof. dr. ir. E. Heidebroek, die er op wees, dat tot het jaar 1800 de bevolking van Euro pa steeds beneden het getal 180 millio-en is gebleven, doch dat. in de eeuw, d|ie daarop volgde, dat cijfer tot 500 milli oen steeg. Slechts techniek en verkeer aldus deze hoogleeraar hebben het mogelijk gemaakt, aan die geweldige be- volkingstoe,neming, niet slechts, een mi nimum bestaan, doch zelfs een verhoog den levensstandaard te schenken. De land bouw heeft in de laatste 50 jaren 'een toe neming gekend aan arbeidsmo,gelijkheid van 2.6 millioen, handel, industrie en ver keer zijn daarnaast met 16 millioen ar beidsplaatsen gestegen. Ook Amerikaansche cijfers wijzen in dezeirde richting. i Ondanks de sterk toegenomen rationa- sat.e is het aantal arbeiders niet blijvend verminderd, doch integendeel over het algemeen sterk toegenomen. Voorts wordt aangetoond, dat aan ra tionalisatie overigens een natuurlijke grens is en dat het gevolg van rationa lisatie is geweest hooiger loon, korter werkdag, gxooter productie, toenemende koopkracht en vermeerdering van werk gelegenheid. Miet dr. Wibaut wordt Je rationalisatie voor de mensehheid een weldaad genoemd, omdat z'ij den men- schclijkën arbeid doeltreffender maait. T' ervelgens wordt de vraag besproken of het wellicht in een verre toekomst mogelijk zou zijn met een beperkte men- schelljka inspanning van b.v. 40, 30 of 20 uur per week - althans korter dan 48 uur per week in redelijke welvaart te leven. Toegegeven wordt, dat de menschelij'ks mogelijkhed|en gelukkig nog .lang' niet zijn uitgeput. Met prof. mr, A. O. J.oSephua Jitta wordt evenwel gemeend, dat, wie zich rekenschap geeft van de situatie van het poglenbli'k, wel zal moe ten erkennen, dat' onder de huidige crisis omstandigheden invclering, van een alge meen© verkorting van den arbeidsduur onmogelijk is. Biji den huidi'gten stand van zaken zijn da vruchten van rationalisatie reeds lang van ton boom geplukt. Het snoeimes van de ongunst dier tijlden dóet meedoogenloos zijn onverbiddelijk werk, Ons bedrijfsleven is in zij'n bestaans voorwaarden aangetastd.e in,ternaitionale scheepvaart en binnenschipperij' zij'n nood- en Influenza, Rheumatische pijnen, gevatte Koude, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspijn en vastzittende Hoest, zullen U spoedig helpen. Prijs per poeder 8 ct. Doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. lijdend, de handle! loopt voortdurendterug, dc industrieel® badrijlvigheild! is onder mijnd, .menige onderneming is reeds ge sloten en het oogenblik isi aangebroken, dat gebrek aan verdiensten uit prpdue- tieveu arbeid .over de geheele lijn tot algemeen® verarming voert. Hoe onder die omstandigheden in ternst gejneenidl kam worden, dat een oplossing te verkrijgen zouj zijn door de pmoduotlie nog dlu|uirder tei maken, is niet duidelijk. Werktijdver korting met, behoud van hetzelfde week1- inkomen bet eek ent toch verhooging yan den kostprij's, dus- daarmelto duurder pro ductie. Bij verkorting van den werktijd tot 40 uren en .bijl behoud van he.t week- inkomen van 'n 48-a,rige werkweek' bef- draagt de stijging 17 a 18 procent. Een dergelijken maatregel in crisistijd to® te passen, staat naar liet „Verbond van Nederlandsch® Werkgevers" meent vrijwel gelijk met oeconomischen zelf moord. Slechts verscherping, niet ver zachting van dei crisis en toeneming van do werkloosheid is daarvan te verwachten Voorts wordt erop gewezen, dat in de afgeloopen jaren het inkomen uit arbeid voortdurend is gestegen en het inkomen van kapitaal voortdurend ia gedaald'. De heer Matthijsen, redacteur van „Het Volk", wees er heed'a op dat ongeveer 90 pet. van de netto-opbrengsit der nijver- beidsbedrijVen aan de arbeidsklasse toe valt. Het geldloom is nog altijd tweemaal zoo hoog als vóór den oorlog en het goe deren-loon ruim 25 pet. hooger dan vóór den oorlog. Dit, afgezien van sedert tot stand-gekomen sociale: voorzieningen (ver- zekerings-wetgeving, verkorte arbeidsdag ■enz.), indien de productie nóg dluurder gemaakt wordt, zullen de producten nog meer onverkoopbaar worden dan thans reeds het geval is. De verliezen nóg grea ter en de werkloosheid nóg onrustbaarder Nederland is reeds thans 'n dlnurte-eiland'. Iets geheel anders is de brochure wijst hierop nadrukkelijk' wanneer z.g. „short time" wordt gewerkt ter voor koming van ontslag of ter intrekking van .eenmaal gegeven ontslagen. Deze methode wordt biar te lande, en ook in het bui tenland, reeds opi ruime schaal toegepast. Zoo oijv. hij' de firma Bjuynzeel te Zaandam. Dergelijke pogingen verdienen naar de brochure vervolgt ieders instemming. Er wordt evenwel op gew'ezen, dat dit geheel iets anders iis dan wordt beldoeld' met de .nationale en internationale propa ganda voor een wettelijk verkorten werk tijd, uniform gefixeerd op 40 uren, met behoud van het huidige weekinkómen. De Tentoonstelling der M. T. V. Eergisteravond' had in de bovenvóorzaail van „De Eendracht" de alotbaje'enkomst plaats van de gedurende de Kerstdagen gehouden tentoonstelling van pluimvee en konijnen van da M. T. V., namelijk de uitdeeling der behaalde klasse- en eerer prijzen. Nadat de voorzitter, de heer J. C. van der Boudt, de bijeenkomst geopend had, vroeig en verkreeg do heer O. van SLuijs het woord. Deze richtte zich na mens de exposanten tot den secretaris, den heer W. iJoziasse, en bracht hem hul de voor de wijize, waarop hij nu reeds voor de tiende maai de tentoonstelling heeft voorbereid en geleid. Voor het veló Ass. APOTHEKER f Lange Kerkstraat 42 - Telefoon 168 f - >-»»»»• werk daaraan besteed, is men hem zeer dankbaar en als blijk van erkentelijkheid DOicd spr. hem namens de vele exposanten een fraaie ets van het Stadhuis, in den hal waarvla.il de lajatste tentoonstellingen zijn gehouden, aan. De heer iJoziasse bracht dank v,oor dit op hengen prijs gestelde geschenk. Hierna heeft liijl ,ap de gebruikelijke wij'ze de .prijzen aan de gelukkige win» naars' uitgereikt. Dc kw'esti» der brugwachters. K,onden wij voor enkele dagen het voojr» steil van B. en W. melden .over eene wijzi» ging' in de bediening .der bruggen over da Kaden, thans hebben ,ook de beide raadscommissie® zich over dit voorstel uitgesproken en hebben B. en W. op de desbetreffende rapporten geantwoord. Da meerderheid ider commissie van fa» bricaga is voor het voorstel Van B. en W. Een lid der commissie van f'inanojën stelde in het rapport betreffende de ge» meentebegrooting 1933 voor. den post' bruggewaehters te .schrappen en de be» diening der brugigen voortaan aan te besteden. De consequentie daarvan brengt mede, dat ,dat iidl thans meent aanneming van dit minder vérgaande voorstel te moeten ontraden. De meerderheid dier commissie kan zich met het voorstel ver» ecnigen. Die commissie zou echter gaarne vernemen of die br.uggewaohters, die vol gens het yoorstel ontslagteu zouden wor den en bij gemeentewerken zou worden geplaatst, dan bestemd is, om een der vacatures te .verviullen, die volgens de toelichting op dei begrooting, niet vervuld" zio.udeni worden. In dit geval toch zóu) de thans voorgesteld» bezuiniging vrijwel 'denkbeeldig zijn. (Ook is die commissie, van meening, dat de bezuiniging, .die door het voorstel pou. worden .verkregen, in werkelijkheid mindier idan f' 1400 be» draagt, dalar Je opslag Gemeentewerken' althans voor een deel geen werkelijke uit» gaven betreft, maar slechte een admini stratieve maatregel, waardoor de uitgaven' niet reeel wordien 'verhoogd. In hun .antwoord drukken B. en W'. er hun spijt over ,uit, dat de minderheid! vani financiën, na zijl eten gedoeumenfeeerd voorstel, waardoor een belangrijke be zuiniging zal bereikt worden, htebhen ge daan, toch nog "Mïjft hangen ,aan ean eventueiele aanbesteding van dia bediening der bruggen, ook, wanneer zij in aanmer king nemen de beraadslagingen over dit punt in de raadsvergadering yan 23f, Maart 1932. Door verleend eervol ontslag aan den, tuinman Van Oost is een vierde vaca/june bijl Gemeentewerken .ontstaan, het ligt in de bedoeling die vacature te laten ver vullen door den .overcompleet wopdenden brugwachter. B. en AV. deelien geenszins de vrees voor moieffijkhieden bij uitvloerimg der voorgestelde regeling. Natuurlijk moet aan de Stadsschuur niet oitijid dezelfdia werkman aanwezig zijn om t.e kunnten' inspringen. De praktijk wijst pit, dat e.fl altijd wel een1 werkman .aan dia Stads schuur beschikbaar is, in den gewonen werktijd. En voor de andere unen hebben B. en AV. te dezer Zake een weinig kost bare en niet 'bijizonder tijdroovende rege» ling voorbereid. Aterplaatst. Bij beschikking van den minister van Fina/iciën is de ontvanger-der Registratie en Domeinen, tevens bewaarder van de hypotheken, kadaster en soheepsbewijzen, AV. Ritrnan, van het kantoor der Regi stratie, Domeinen en Hypotheken alhier, naar het, kantoor de,r JRegistoaitie, Domei nen en Hypotheken te Gorinohem ver-», plaatst. Ged. Staten contra den raad. Ged. Staten hebben aan den raad ge» meld, dat het besluit tot verhooging van. de subsidie aan het burgerlijk armbestuur niet ,aan hun goedkeuring is ondeirworpien', maar dat wél 'm wijziging der gemeente» begrooting' aan him goedkeuring maeti worden onderworpen. Zoolang die niet ■geschied is kunnen zïjl hun standpunt niet bepalen, wel kunnen ziijj mededeel®, dat het besluit waardoor het evenwicht' tussohen de inkomsten en de uitgaven in' de begroeting wordt verbroken, uiteraard door hen niet kan worden go;edgek:eur)cl!. Ged. Staten kunnen ook hun goedkeu,» ring niet hechten aan het besjuit van den' raad om een som van f472, die aan ©en Wijfzlondere «chool moet worden verstrekt,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1