15250 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND dit blad verschijnt: des dinsdags des donderdags en des zaterdags miy I ili dit blad verschijnt: des dinsdags ,1.ill RLIJKE STAND eeren doet rerkoopeii mm ai i van genot. feuilleton In twee werelddeelen. J?uwe handen Doos 30 en 60 et. |~1 BUITENLAND DE BALKAN JAPAN BINNENLAND H iHt COURAitï llïjlv hapje eten als ben liljf dan als het ware jhoager van het weirkeni» NUMMER 8 DONDERDAG 19 JANUARI 1933 298TB JAAR6ANG Genieste ezefs, e&ti'siliaoha jaarbcek de» '3| jschriijït de Piesten- Lloyd M ixdige feit o-pigéteekendf j ezels ïn Boedapest van I verminderd. jSpd-eirl dien esjtand sterk veranderd','' slager, w'jca de sterke 'het verbruik van paar- tallen wa©, heeft n.l. 'bïj oen jonge ezel laten vleeach tegen 70 filler resultaat w-asj dat er |ntstond, dat een varkens, bij'Boedapos|t >besSoten van varkens, voortaan terwijl verder uit de |reezen gr00te hoeveelhe- Boedapest z'ullen wor* de navraag] "naa-r ézels, ten bevredigen. ieliaugelspapjier vau gjfask Tsjeehidobe uitvinder (patent verkragen op een door het 'mogéliij'k is glas or de vervaardiging van lampenkappen^ handtam an. Er 'b|esjtaat daar tq angsbelling voor deze uitji i hoopt, op- deze wiij^e: oipj; brengen in de Kwijnende lijlvwrheid. IAATSLOT bHio_ le liijgt, '016' 4 5842 10164 10285 I 4855' 7026' 7205 8161 112921' RÜ8PIJK. Gehuwd: 15, u leen, 25 j. jln. en Cornelia Ij erman, 26 j. jd,22, Gort (ran cle Linde, 3'4 j. jin. en x, 31 j. jld. Cornells Adrfaan, Z. v, I.rieus Oome en Sóph'ia van ieternella, d.v. Jacob Ven azina Bolle; 14, Adrjana Simon Abrahamse en Con ina Pucks; 16, Jannüjl d.v. Cornelis van de Yelda Jannetje Bruinoogje. jlGeboren: Piet-er, z.v. Jo- is van der Elnidt en Jaooba 'tiaan, z.v. Cornelis; Mar'n en Magelina HjoÉesbellej "ill-em1 Christaanse, 49 jlpolonia Cornelia Paauwo; |f van Os, 83 j., wedr. vai) wor, angegóveneen kind van tójTer en Maria Djouw; een |nnes Laurus Oele én Geer, r. EP*. OverledenNicolaas j-t, echtgenoot van Maatfa NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I i i Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 jlll des donderdags en des zaterdags 'l'l Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j' Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN v-t mÊÈÈ Over kortingen, bonnen en loten. Een middenstandsjeskundige zond ons een artikeltje, dat in een gefingeeTdle rondvraag handelde over bovenstaand) on-, derwerp. ".Wij ontleenen er het volgende aan Mijnheer de voorzitter, vorige week zijn bij ine geweest eenige hoeren van de X-vereeniging, welke heeren me vroegen oi' ik genegen was aan de leden dier ver- 'eeniring 10 °/o korting, te geven op ver toon van hun contributaeKpuïitantie, Na tuurlijk zou, indien ik nie daarvoor een jaar verbond, mijn na,am direct aan de leden worden aanbevolen en het kooi na- luvrlijk niet uitblijven of alle leden zori-, den voortaan bij' mij koopen. Enfin, het was een heel voorrecht dat de heeren het eerst bij mij kwamen, enz. Ik heb even uitstel gevraagd en breng nu deze vraag i.n de vergadering. Allereerst mag ik dus dhr. Pieterse wel beantwoorden, die de vraag heeft ge steld welke houding de mididenst,andsver- eeniging aanneemt ten aanzien van het kortingstelsel voor leden eener ve,reieni- ging- Onze organisatie ontraadt steeds den middenstand op d'e verleidelijke aanbie dingen van vereend-gingen in te gaan om haar leden tegen vertoon van de contribu- tiequitantie 5 of 10 o/o korting toe; te staan. Hoezeer we de activiteit van zoo'n Ver- j eeniging ook willen bewonderen, hoezeer I ook wordt verzekerd dat d'e wi-nlkeii©r na- i tuurlijk, maar mijnheer-natuurlijk alle leden tot klant krijgt zoodat d© ver- groote omzet best en gemakkelijk- de reductie compenseert-, blijft een dergelijk (stelsel een maatschappelijk kwaad, tevena een verderfelijk beginsel en h-et begin van een noodlottig einde voor den winkelier. Want in de praktijk is gebleken dat heit met „de reclame", met. dien -stormloop van leden naar de za.ak niet erg meevalt. Maar bovendien, oonsequent, gerede neerd, zou aan elke vereeniging die een zelfde verzoek doet, dezelfdle reductcp ge geven moeten worden en waar iedereen wel lid is van verschillende véreenigin- gen, zouden we gauiw d-en toestand krij gen, dat de korting, algemeen was inge- 5 voerd. Kan een algemeene korting worden ge- |i -geven, goed! Kunnen we naar een algemeene verla ging van de prijzen, best! Maar waarom we de leden van de eene vepeemgmg korting zouden toestaan en dien van een andere vereen-iging niet, is voorhand» een open vi-aag. Als ge aan d'e leden van een bepiaa-lde j vereeniging korting geeft dan een van de - twee: ófwel die paar procent kan er af e.n» dus heeft de betreffende wink-e- I lier steeds te hooge- prijzen berekend, ofwel die procenten kunnen er niet af en het verlies, daaruit voort-vloeiende, I zal worden gtedragen door die klanten die I geen lid der vereeniging rijn, zoo>dat die dan eigenlijk te veel betalen. Er is nog een derde mogelijkheid, n.l. I dat de winkeli-er heel gauw failliet gaat, doch die zullen we hier maar niet be spreken. 'Een bonafïd» klant zo-u, zoodra hij] weet, dat de winkelier aan andere klan- K ten korting toestaat, goed 'doen óf ook] die korting tie eischen óf dien wnkeler voortaan te mijden. Het -eindje draagt den last en we zien steeds meer, dat werkelijk goede zak'en, die goed calculeeren, die „waar" voor. „prijsgeven, zich niet ophouden met kortinggever'ij aan leden van een vereeni ging of aan z.g. z-eg|elsystemen van zooge naamde maatschappijtjes. 34 j Daar van dat verzinken nu niets kwam, noch komen kon, aangezien de bodejn waarop, en het huis waarvóór, en de -eerzame bewoners tusschen welke hij stond, yoioï zulke buitengewone» geibeur- elUj -1?6' c'e ln,ilis'e' neiging vertoonden, \-ond Meester Dan Dorman het geraden de echt aangebrachte- en hoogst ónnoodige vraag te doen, wat er toch aan de hand was, waarop als in een poppenspel alle cog-pn en alle armen, - voor zoover na melijk die niet met jonge en to-ekotm- s igei River Cityers em River Cltjyirinnen waren beladen, en dan ook nog maar i) enkelen, de richting namen naar °Pen vensters en op- open deuren va® «u bazar in alles, het rechtmatig eigen- om van genoemden heer Meester Dan "orman. Hij zag dan ook het overtollige van «tb Ta£ 6n vam vragen in, e|n stoW-i0® e0ns' a^so^ kif zijn lang stil- en staan wilde inhalen, aüs een zende de open deuren yan z&fn hu-is n eTj sloeg de deur oo-geniblikkelijk! A- 1 z-ck dicht. Nadat h'iji dez-e lu-idruoh- ■ge operatie met go-ed succes volbracht hóf'e, ^aiA-de |hij' voor den derden beer stokstijf staan, waarin hij"zooveel Ja, maar mijnheer de voorzitter, ook' onze vereeniging heeft zulk eear korting- steisel toch wel eem-s bevorderd. Biji onze laatste winkelweek zijn er toch bonnen of toten gegeven. Da-t was toch oo-k kortingstelisel of wel cadeauss'telsel, wat bij-na hetzelfde i®. Al® mijnheer Jansen niet geïnter rumpeerd had, was ook hij wellicht tevre den geweest, want ik wilde nog aan het zoo-juist gesprokene toevoegen dat- kbrting aan leden van een of' andere willekeurige vereeniging natuurlijk heel iets anders is als de geoorloofde kortingen, toegestaan bijl contanten verkoop, of bij verkoop Van een gro-o.t kwantum of in den vorm van een dividend waardloor meer „vaste" klan ten kunnen worden gekweeiklti. Een- bepaalde- korting bij- de inlevering van zoo-veel guldens kassa-bons, een kor ting bij het halen van d© winkelwaar in dein winkel, een lot of bon als „algemeene tijdelijke, reclame" om de aandacht op; dien plaatselijke® middenstand te vestigen en den contanten vcrkoppi te bevorderen, dat zijn natuurlijk hand-elsmethode-n, Volko me® begrijpelijk en volledig geoorloofd. Zelfs is reeds eenige malen da vraag overwogen of de gezamenlijke winkeliers niet een algemeen geldende- bon bijl con tanten verkoop zouden kunnen invoeren, een georganiseerd onderling rabatzegel- -systeem dus, wat t-rouweiiiB op sommige plaatsen reeds goed werkt. Ik hoop hiermede de- heeren tevreden te hebben gesteld! VAN OVER DE GRENZEN Lloyd George. D-e bekende- Engelsche Bjtaatsman, de honourable Diavid Lloyjl' George, is- 70 jaar -geworden. Lloy-d Geoirgta, die on danks ziijln 'hoogen leeftijd, no-gl eeu bij zondere vitaliteit belzit, heeft een interes sante loopbaan achter den rug. HSjl werdl als zoon van een onderwiijtzer in Manlche-s!- ter geboren. Het gezin was zteer arm en toen de vader stierf, werden de kinderen Mj| verschillende famiZJeleden onderge bracht. Richard Lloyfl', een oom van de familie, nam Diavid in huis1 en zorgde g'er h-eel voor zij|n op-voediiig. Diei oom wa.s schoenmaker in een klein plaatsje In iWales. Behalve het ambt van sphoenma|- ker, oefende hlijj ook nog dat van gods dienstleeraar uit. Da-vid Lloyd Geoï'-ge ontving bijt zijn oom een z'eer zorgvuldige opvoeding; zelfs' toen Lloyd George het reeds tot lid van het Lagerhuisj had ger b-racht hield Zijn oom nog! terdege; toezicht op hem en als het gebeurde, -dat Lloyd George in het Lagerhuis naa-r den zin van z'ijln oom niet voldoende van zich liet hooren, kon h'ijl er op rekenen een hartig-en brief van hem- te ontvangen. Lloyd George begón zijn Loopbaan ais klerk op- een advocatenkantoor. In z'ijln. vrij'en tijd bestudeerde hij de rechten en binnen enkele jaren slaagde hiiji er in do vereischte examen-sj met glans af te legi- gen, zoodat h!ij| zich ook uls advocaat kon vestigen. Jn de advocatuur liep- het Lloyd George niet rn-ee, te meer .daa-r zijln naam niet bekend was ern Jxiji geen 'geld had een uitg4e|bre-id kantoor te in- stalleeren. De processen, welke Lloyd George moest voeren hadden weinig beteek'enis. Lloyd George wanhoopte evenwel niet: hij; ge loofde, dat voor hem de kans qO|ki Wel eens Zo-u komen, al was; lï'ij dan ook; meer malen zoo arm, dat hij, als hij! voor de rechtbank den zaak1 te verdedigen had, meermalen blij] vrienden een behoorlijk costuum moe^t leenen. Lloyd George lied' den moed niet zak ken; h'ijl werkte gestadig' dóór, totdat hij geoefendheid had getoomd en dat hem dit Keer ook uitstekend getakte, mitsgaders twee o-ogen die uit het hoiofd wiiJidan, maar het gelukkig ,niet konden, wat een groot voordeel voor Meester Dan JDormaa was, -en ook voor den schrijlver van dit interessant verhaal, want dan zou heit spoedig uit geweest zijn met zijn h-eld «in zijn avonturen, en twee handen die verwoed in de haren greipfen op; het hoofd van- d-en bewusten heer Dan Dorman, en rukten en rukten, alsof hij' er «en sk'al-p vo-or ce-n Indiaan moe moest versieren, want het is goed de lezers te verwittigen, dat ook in vailsbhe ska-lp-en handel werd gedreven. Toen liet hij do haren los ,dat ook goed wa-s, want het waren zijn eigen haren, e® nam een erg treurige, desiperalje hou ding aan, leunende tegen d-e houten wan den van den bazar in -alles, de twee han den die het haar hadden losgelaten, tegen zij'n gelaat en boog het hoofd voorover. Zoo stond hij' daar als Hamlet op het' kerkhof, zijln gelenter in „rijn oif1 niet zijln verkoo-pend", iets dat op het theater zeer vermakelijk ein treffend te zien is, maar minder aangenaam wanneer men het in gjgen lijf moet ondervinden. Zijn Ophelia, Kitty wilden wijl zeggen, was ook weg, en de ledige kist Waar bet' geld in geweest was, het graf van zijln zuur verdiende spaarp-enn-ingien, lag daatr open en ontheiligd aan zij'n voeten). Lang stond hiji daar, want het was na eenige jaren in de advocatuur werkl- zaam te zlijjn geweest ook rijn k'ans| kreeg, welke hij met beade handen aangreep, pie verhouding tusschen de pachters en de grondbezitters in Wales) l'iet in dien t'ij|d veel te wenschen over en gesphillen t-us^ achen deze bedde part'ijlen waren aan de orde van den dag. In Lloyd G-eorga von den de boeren en pachters echter een warm verdediger van hun 'belangen en het duurde niet lang of zijl stelde hem' can* didaat voor de verkiezingen voo-r het Lagerhuis, waarin Wijl in 1890 zitting kreeg. De sti-Üjjd om het' besjtaan was toen voor Lloyd George echter geen-szinq af- geloopen. Naast rijn lidmaat-schap van liet Lagerhuis moest Kijf da advocatenprak tijk 'blijven waarnemen. Met het ge-ld wat h'ijt (hiermede verdiende, moest hij rijln garderobe aanvullen, daar hijl bij rijn intrede in het Laglein Huis gteen enkel behoorlijk costuum bezatzólfs; was hij gedwongen blootshoofd© te verscKijlnen, da-ar hijl geen geld' btezat een hoogen hoed te koopen. Al spoedig deed Lloyd Georg'e zich in het Parlement als een strlijjdvaan- dige natuur kennen, wat Kij'tot opi Weden steeds is gebleven. Hlij wetdi een dei' beste Engelsche redenaar©, waartoe rijk sla;g|- vaardighedd, welke over de gjeheele we reld spreekwoordelijk' iss geworden, niet weinig heeft bijgedragen. Vooral beken'd' is z'ijln antwoord aan de toentertijd be ruchte suffragette Mi©s Pankhurst, die hem tijldens eon rede interrumpeerde mlet de woorden: ,,Ala u mlijfn man w'a'?|,, zou ik u vergif voorzetten,'-; waarop LLo-yd George bliksemsnel repliceerde: „Ein als- u m'ij'n vrouw was, zou ik het opdrin ken!'- Een ander maal viel een Zijfner toel- hoorsters hem' in de r-ede met den uitroep: „'Naar dé hel met 'm!-,' en toen het pu bliek daarover ziijln verontwaaidigihg! toom!- dc, zei Lloyd' George vergoeil'ijjkend„Och laat maar, iedereen mapikt nu een)m!a|0jl: jjropaganda voor rijk eigen alndV In 1805 werd Lloyd George benoemd tot Minister van Handel. Hoew-el er vellen van oordeel waren, dat Lloyd Gear-gc als minister minder goed' geschikt' was, bleek h'ijl toch als minis|ter zeer gped te voldoen, en evenals hijl het' all1© Lagerhuis(- llid was, wasl hij ook steeds .als minister op z'ijln post. Hij; heeft) vele veranderingen en verbeteringen ten góede ingevoerd'.1 Zoo ook schafte 'h'ij( 'de aloude Emge-laohe traditie af, dat alleen personen van adel tot Minister mochten worden benoemd. Tot dien t'ijld' werd iedere burger, die mi' uister werd, in den adelsjt-and verheven. Ook Uoyd George k'reelg blij! kijk minisl- tersbenoeming den titel van sir- Toen later de portefeuille van Financiën va' cant was, werd deze in- handen van Lloyd George -gesteld. Tijdens de oorlogsjaren werd Wij! belast met die voornaamste fund' tie en wel van Miriistler van Munitie. Met een geweldige energie en Werkkracht gaf hij! zich aan rijk' taak', en iedereen in Engeland, die niet actief deelnam' aan den strijlj, zette hij; aan heit werk., In 1916, nadat hij eenige jaren, minister van Munitie was geweekt, 'in welke kwa liteit hïj' 1000 munïtie-fajb'riekten had la ten bouwen, werd hij minister van Oorlog. Nog later werd hijl de man van het oor;*1 logss-kaibinet, dat zoo klein en daar-om' zójo krachtig mogelijk' werd gemaakt. Hoewel Lloyd George vóór en t'ijld-ens den oorlog een belangrijke positie in het Engelsche politieke leven innam', begon rijjn grooie internationale rol eerst nu den oorlóg, toen Wij] zich liet 'kennen als' de gr»ote internationale leider, althans wa-t de Eiuroi- p-eesehe politiek' betrof. Tegelijkertijd was Wijl de voorman van de toentertijd sterkb 'ste politieke piaTtijj in Engeland, de Libe ralen. In de laatste jaren is] Liioyjd George wat op den achtergrond geraakt, tegelijk duister geworden, maar lang gen.oe|gi o-m te zien ,dat zijn huiden, de gekochte huiden van dieren meen ik, v-erdwenen waren, en dat da bazar letterlijk geplun derd was. Neen, dat was te erg, hijl zocht naar allerlei middelen om een einde aan rijk leven te maken, -en die tot nu toe, tot dit doel met het gunstigst gevolg werden in het werk gesteld, zooals daar zij®, woor den om zich op te hangen, geheel bijlzon der interessant mtet da -tong uilt d-en hals. pistolen -om zich dood te schieten, met een akelig gat in den kop, gif om zich te vergiftigen, waarna men heel groen ziet, rivieren om er in te stjolrten, buiten-1 gewoon treffend al men er uitgehaald wordt en de menschen er om heen staan, torens am er af te springen, om als een zak met beenderen te blijven liggen opi de straatist'eenen, sabels en messen om zich den hals af te snijden, en waar da,n nw eigen bloed m.o.et van afdruipen. Allen heldhaftige be-wijzen van sterven. .Maar al' die zoo geschikte middelen- ,en gele genheden waren buiten zijn bereik, of in dei duisternis niet te vinden voor het ge val, en 'daar nu de menschen gewoon lijk van het eene .uiterste in het andere vallen, kwam hij' op den bijzonder gunsti- gen inval, met het. hoofd tegen de wanden te rennen, maar hij! herinnerde zich bij tijds, dat de wanidlen uit boomstammen bestonden en het dus met zij'n hoofd kon den opnemen om te zien, wat' het hardste met rijp partij1. De verschillen 'in 3d politieke beweging werden scherperdo antithese rechtsplinks werd seted-s groo- ter en eigenlijk' was er voor de libeiralón in de Emgélsohe regóering. geen plaats inner. Het moest Conservatief of' Lab|o-u-r. Dóór het schrijlven van rijn memoi-reiS en het leveren van journalistiek voor Amerikaansehe dagbladen, heeft Lloyd George zich de laatste jaren een aanzienl ijk fortuin verworven, zoodat hij' thans oen zeer rijk man is. In het najaar va® 1931 was Lloyd G'eorge ernstig ongesteld', zoodat het nooldig was, dat h'ijl werd -ge opereerd. 'Toen hijl weder genezen was-, maakte Kip voor volledig herstal van rijk gezondheid een langdurige zóereïs, waar van hij' in Februari van verleden jaaii- terugkeerde. Behalve een volbloed politi cus is Lloyd George ook een hartstochte lijk landbouwer. Te Churt in het graaf schap Surrey heeft hij! een landgoed', waaraan een model-boerderij! grenst, welke b'ij'na geheel Lloy-d Geor-ge is ingericht^ B'ij! deze 'hoerde-riji behoort een uitgestrek- ten bloomgaarde, welke hogl geen tien jaar geleden een dichte massja struiken en kreupelhout was. Omtrent de onbe bouwde gronden in Engeland heeft Lloyd George rijjn eigen meening. „Indien de regeering voor h-et gezamenlijke onbe bouwde land slechts deed, wiat ik hier voor mijk eigen grond heb gedaan dan kon een groot gedeelte van onze werk'- loozen rij® brood veriienen.]'!'- I.loy dGeorge is zeer trofech .op rijk boerenbedrijf. Hïj' kan er zich op beroe men de beste frambozen uit de geheele streek te kweeken. Alle 'bedld'en heeft h'ijj mét fïjln kippengaas besjpannen ter beveili ging' van de gevederde roovers. Overal heeft h'ij! de modernste tuinbouwcultuur in toep-assjng gebracht; b'ijl 'de uitoefening van rijk tuinbouwbedrijf' wordt hij trouw terzijde gestaan door rijk vrouw, die ook met een zekeren trots over ,„haiar'r tuin spreekt. SPANJE Dp onrust duurt voort; In verband met de activiteit der wijd vertakte extr-eanisti-sphe en oomimlunlstische benden heeft de politie niet allóen in de groote steden, doch pok 'in de dlorpeni de handen vol om' de rust te handhaven. Te Madrid rijk talrijke verdachte per sonen gearres|beierd, die in het bezit -ble ken van wapens1, pntfpllofbare stoffffen en commumstisphe paimïletten.i Te V-alencia, waar eveneens eenige ar restatie-© werde® uitgevoerd, Wea-den ten huize va® een d-er arrestanten 30 bom men gevonden. Te Bilbao hebben gevechten plaats g'e- liad tuSechen de gendarmerie en extremis tische elementen, waarbijl eenige gewonden rijk gevallen. In een kerk' is hier een bom tot ontploffing geibracht, waardopr echter slecht© geringe schade werid- aange bracht.] 1 Dó politie Is in het beizit gekomen van inlichtingen, waaruit blijkt dat door de extremisten wapen© en zelfs machinege weren uit Frankrijk Worden ingevoerd. Er werden pap|iere® gevonden Waaruit was, zoodat hij ook dit' wanhopig sfuk' liet varen en op eens een heldhaftig be- slu't nam, terwijl b-uiten de burgers van River City -en de burgeressen incluis, mitsgaders da toekomstige burgers en burgeressen van genoemde toekomstige stad, allerlei kreten aanhieven, allerlei sprongen uithaalden en niet weinig sche nen zich ta verkneukelen in hetgfeelEf hun majoor, anders genoemd burgervader, was overkomen, waarvan de onkiesche kwinkslagen getuigden, greep hij' zijn ge weer vast, was met een sprong de achter deur uit, en vluchtte in het ddflister des nachts, Wet woud in. Het werd «til in Ri-ver City. Lang duurde evenwel' het eigendomme- lijk volkstumult, 'Binnen in den bazar wa-S het stil en duister, maar de- lieve bewoners der stad1, dachten toch dat de heer Meester Dan Dorman van Kilkenny in 'Ierland, zich in die -stille .duisternis ten dooide toe er gerde, en dat was een buitenkansje, daarvan te genieten -en daartc» het hunnó bijl te dragen; ook gaven ze de doorslaand- «te en oorspronkelijkste blijven van hun goeden, wil daartoe. Zij' voerden die pot sierlijkste sp-rongen uit met de wondiex- lij'ste gebaren ter groot-ere eerfriwifzing, zich dan eens van voren dan eetns vla® achteren- keerend, naar de beid-a open vensters, ze staken de tong uit, dieden. absoluut onnoodige dingen, zooals: zij «pogen in het zand wat toch nat. genoeg bleek, dat pistolen, boekje©! en machine geweren, woordenboeken genoemd werden» De autoriteiten zullen thans de con trole aan de grens verscherpen cn de in gevoerde wapens trachten op Le sporen; AMERIKA B(e oorlog «mi den Gram Cliacti» Volgens een bericht iijt Arïoa (Chili) is daai- met het s»s. „Santa Maria '- een groote zending Amerikaanscha wapen© aan gekomen. Verdier 900 klisten met mluni- tie en 8 vliegtuigen, die voor de Boli- viaansche troepen in den oorlo-g togen .Paraguay om den Gran Chaco bestemd' rij|n. De koninklijke woordbreker» De pauselijlke visitator te Sofia liseft de pers een eammuniqé verstrekt, waarin' wordt gezegd, dat men het protest van den Heiligen Stoel Wij! de Bulgaarseha regeerinjg en de Kroon tegen den ortho doxen doop van de jonge grinsa© niet mag beschouwen ;al© een gelbrek' ,aan wel willendheid tegenover Bujlgaiijle cn zijn volk. Tot rij|n optreden had. mgr. Rion.- calli zich als vertegenwoordiger van den Paus genoopt gezien. Het Bulgaapsjchs volk inoet in het oog houden, dat Iiati huwelijk des Koning© berust op dia vrij willig aanvaarde verplichting1, Üiat de kih- deren Roomseh-Katholiek zonden worden gedoopt en opgevo|eid. Het' verm'oeden van eenige journaistien dat het tot een open lijk conflict en tot zljk vertrek! uit .Sofia zou kómen noemde Rpncalli ongeig'ijondv Met betrekking tot den orthodp-xen dojop) van prinses Maria Lau'ise heeft de Paus door den nuntius een boodsphap aan den Koning doen toekomen, waarin Hiji zegt, dat deze nieuwe beloftebreuk van het Bulgaai'sche koninklijk plaar nog ernsti ger is d|an waaraan liet zich vroeger s|éhul'- dig maakte, toen d'e Katholieke trouw plechtigheid in Assjsi nog gevolgd werd door een tweede inzegening! volgens ortho doxen ritus te Sofia. Dp Pau© had daar-, tegen reeds in een toespraak tot dé Kar dinalen in December- 1930 geprotesteerd. Die stemming in .Japan. De autoriteiten hebben hun bevel- tot geheimhouding ingetrokken en de bladen vejiof gegeven de bizonderhed-em te pu- bliceeren over de- ©prestatie van 2000 „rooden" iu het geheele land, einde Oefo ber, sedert de- ontdekking van een uitge breid communistisch complot tiat het -om verwerpen van de bestaande staatsorde. Naar Reuter- meldt was de aanleiding hiertoe de arrestatie van dirie mannen, di-e een aanval -p-leegden op een bank te Oimo- ri, in de omstreken van Tokio, Bij' hun verhoor- bekenden rij! deel uit te maken van de communistische partijl en verrieden de plaats en het u|ur van sa menkomst van de leiders-. De politi-e ging, gekleed in pantservesten naar- deze- ver gadering en arresteerde na een verwoed gevecht elf mannen. In liet gevocht wer den vier politie-manne-n gewond. In' het afgeloopen jaar- Zijn te Tohio 7000 radicale® gearresteerd, voor -een groiot deel jonge mannen en jonge meisjes van goede familie. Nationaal crisis'comité. -Die directie der N-V) P- Molenaar -en Cr.'s Meelfabrieken te WesjtZaan heeft aan het 'Nationaal crislisjöomité 10.000 pakjes kindermeel geschonken. I Dé 'N.V. Maatschapplijl Nutricda te Zoe- was, zijl maakten hunne neuizen tot het uitgangspunt hunner handen -om ze in allersierlijkste gebaren uit te strekken in de richting van den vermeenden heer Meester Dan D-orman v-an Kilkenny i® Ierland. Het was een ware rijkdom] v,an uitvindingen van allerlei aard, om h-u® onbewimpelde tevredenheid -en hooge goejd» keuring te kennen te geven -over het hem aangedane, hetgeen op- een zeer ontwik keld rechtsgevoel van de zijde Idler Rivier C'ityeTs en River Gityrinnen deed sluiten, Toen werden toortsen ontstoken wn een helsche Indianendans opgevo-erd rondiom den- nazar in alles, n,u een bazar in niets geworden. Ein het weinige ontzag dat zij! nog voor 't ongelukkige slachtoffer hadden, geheel uit het oog verliezend, wi'erpien zij da brandende stukken hout en fakkel-s- in den genoemden bazar én onder een oorver - dooveiid gehuil steeg dé vlam weldra door het dak, en schoot rossige glanzen over de omstreken tot aan én onder do eerste boomen- van het aangrenzende oer woud. ~*oo eindigde deze groote d'ag onder de levensdagen van Meester Dan Dorman van K-'lkenny in Ierland, anders ge-noemd Harr-ike Dorrens van da Kleine Graeht te Maastricht. {Wordt vervolgd.)'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1