L Als Gij BAKHUIS9 ALLE DRUKWERKEN Geldersche Rookworst SOti] DOUWE EGBERTS 1 Het Woon-es Wjnkelliais 2 Pakhuis 3 Weiland Gij behoeft niet te klagen WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG^n BILLIJK iMeereii doet trerkoope I h p d p cc s BOEK EN BLAD LAND- EN TUINBOUW^ BURGERLIJKE STAND Maandag 6 Februari 1933, Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen Dat zijn de prijzen van Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai Paarsmerk. U weet wel, die bekende, smakelijke, geurige tabak! Elke pijp Echte Friesche Heeren- Baai van D*E is een genot op zichzelf! Echte Friesche Heeren-Baai 'Verschaft U wolken, van genot. FEUILLET In twee wereld ■1 I O it li ii ir E 3V g »S( V n V; vi di ■oc lb( hi st ibr y de gf lii V6 kc ZO an 2Üj la ar Li w< IL mi III! ar we te. lie- be de wc de sc] Ac rei tie de: we in •lie za; liei de lie' ran slu op mo dal liei liij grc me nai ver teg de. rin I rec' nee. der do DINS OAG 17 JANUARI 1933 ^IfclivVL ZhËUWSCHË COURAriï riSPORT ENSPEL,H K.-K. Zieeinvsche VactMbond. Oilicieele modeide el ïn g e n. ,AVcdstrii.| 1 i rog"rainina voor Zondag 23 Jan, Volharding—Vios (u'itgeiqteltl). RoburDpto; aanvang 2^2 uur; scheids rechter Jos. Eiggermont; terrain Robuiv iWtedstrij[dprog|raama voor Zondag" 29 Jan. VolhardingViosuanv. JIJ uur, scheids rechter C. Verhaar; terrein Volharding. JJetoP.atrlijjzenaanvangsuur wordt na der bekend "gemaaktscheidsrechter W. A. J ansensi. Bepalingen. Attentie.! Wanneer bl'ijlfct, dat "bij het aanvangs uur van een vastgesjelden bondswedstrijd, den aangewezen scheidsrechter niet aan wezig is, dan iq men verplicht, indien er een andere K.-K, Z.V.B/scheidfef'ieclht- ter op het terrein aanwezig, is, den wedT- strijd te spelen onder diens leiding. Zljh er meerdere R'.-K, Z.V.B. seheids|reoht0re aanwezig, dan moeten de aanvoerders on derling overeenkomen (hetzij! bijt loting! of hij; keuze) 'onder wiens leiding, als,dan de wedstrijd wordt geslpeeld. Men gelieve hiervan goede nota te ne men. Verzoeken om uitstel van wedsjtrijjd'an moeten vergezeld gaan met een opgave van redenen. Blus vermelden de redenen, waarvoor uitstel wordt gevraagd. Zon der vermelding van redenen, woedt vbondr aaugeen uitstel van n vastgestelden wed strijd verleend. VOETBALUITSLAGEN- R'.-K. Z. V. B. ViosPatrijzen 23 RoburVolharding 43 RaijurVolharding 43. 't Was geen spannende wedstrijd, die Zondag tussphen bioveng'enoenrde elftal len gespeeld werd'. jDp hai-d bevroren grond gaf geen ofr weinig vastheid aan de voetballende voeten, 't Was daarom dat de jongens niet 't spelle, gteen seeonldfe'- verliezende spel te zien gaven, waar Ze anders al aardig nan glaan meedoen. Heet gauw wist* Rolfour uit een elf- meterschopi een doelpunt "te maken, m'aar overigens way tot aan de rust 't Woppdl aan Volharding. Dp g'asten wisjten den stand te brengen op; 'n twee doelpuntenj-J voorsprong. Na de rust hadden ze tegenslag'. En dat is hun ongeluk g'eweesit. Dje meeste 'schade leden ze door 't ongevalletje van 'hun doelman. Zlijf moesten als; gevolg" daar van hun voorhoede gaan wiijjzigen en daarmee kwam de kans yoor jE'otar olm nog wat van zlijln spel' terecht tei hreng'en. Geleidelijk' liepen ze hun achterstandf in en wisten tenslotte te wjnnen. Voor 'Robur wel een gemakk'eliijlh overwin)- ninkje, K. N. V. B. Het Zuiden. Ie klasse: Willen II—PSV 2—2 EindhovenNOADl 02 BWRleïjferheide 20 MVV—LONG A 3—3 2e klasse A DongenL'osko 1—1 MEVO—RBC 1—1 BredaAlliance 2—0 ■D-e BaronieTerneuzen 2—3 TSC—HERO 0—4 3e klasse A: De ZeeuwenVlissingen 11 3—2 3e klasse B: DjOiSK'O—MEVO II 1—0 HausweertSINOTJO 1—1 ZeelandaZierikzee 2—1 „Die Wandelaar." Zno-even verscheen bij' don uitgever A. G- Schoiondcrbeek te Baren de Januari aflevering van „De Wandelaar", maand blad gewijd aan natuurstudie, natuurbe scherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven cn toerisme. 'J. A. Eijigenraam Jr. krengt een boei end verslag uit van zijn ervaringen met zwarte spechtenB. E:. Bouwman weet de lezers ervan te doordringen, welk een interessante levensgemeenschap 'n beuken, bosch is; A. de Jong geeft behartigens waardige wenken omtrent de inrichting van een tropisch aquarium. Joh. Raatgever zingt den lof van het wqndelen; prof. dr. A. van Veldhuizen geeit een leuk relaas van ontmoetingen met adders; terwijl G. H. J'. H. Veld kamp zijn geestdrift uit over heit ver rassende leven der bijen. Orchideeën vinden een deskundig be schrijver in A. Jo-man; de temperatuur der wereldruimte is1 het onderwerp1 «enter beschouwing van A. 0. de Koek; terwijl Theo Kokee de sfeer van 'n oud stads pleintje weet te suggereeren. Wij noemen tenslotte nog de instruc tieve. artikelen van G. D. Duiursma ov'er caolussen en van P. L. Rushvc'u.s over de werkzaamheden in den Jauutari-tuiiu. In de rubriek „Van- en voor de lezers" (natuurhistorisch allerlei) worden wij o. m. naar Noordbrabiant en Twente ge leid, terwijl ook pestvogel-waarnemingen worden meegedeeld. Dat in de aflevering, der traditie ge trouw, talrijke en voortreffelijke illuistra-. ties zijn opgenomen, die tot de verbeelding der lezers spreken, behoeft geien betoog. KERKELIJK LEVEN Op weg naar Thibet. Drie Augustijner monniken van het klooster op, den gr,oioten St.-Bernard zijn, van een leekenbroeder vergezeld, in Mar seille scheep, gegaan naar Saigon, teneinde zooals men weet te trachten, een klooster op te richten in Thibet. 1 liet, voorloopig doel van hun reis is AV ussi, dat zij na een tocht, van 40 dagen door het gebergte denken te bereiken en dat circa .2400 meter boven den zee spiegel ligt. Zoodra het zomer wordt, zijn de mon niken voornemens, opi zoek te gaan naar een andere nog hoogere verblijfplaats, zoc mogelijk op een' hoogte van 4400 meteT, otn aldaar een klooster te bouwen met dezelfde bedoelingen van naastten- Lelde als op den grooten St.-Bernard, namelijk: hulpverleening aan verdwaalde of in nood' ve'rkeerende reizigers. Als het klooster gereed is, zullen ook andere monniken daarheen koimen. tn antwoord op de vraag: „AVanneer zult u bezoekers kunnen ontvangen lucide het: „Zoodra het dak sterk genoeg :si om het gewicht, van een bel te dragen, teneinde bezoekers tot ons. tie roepen." Bic Pauselijke Bul "over let Heilig Jaar. Do ptefhtige voorlezing"van de Pause lijke Bul waarin het Heilig Jaar wordt afgekondigd, heeft Zondagmorgen plaats gehad. In.«en korte toespraak herinnerde Je Paus aan het 'buitengewone karakter van dit jaar, waarin Je dood van Christus herdacht wordt en blijf vgrklaarda voorts', dat van den vrede mat 'God ©eai vredo t'ussiehen de volkeren en wel in aïi ziijti sociale, politieke en aïgemeene as|pbctcm moet worden verwacht, In den tekst, van de Fauspllijlke "Biuf wordt vooreerst herinnprid1 a,aa de on zekerheid, die omtrent "de datum van Christus' 'dood bestaat, terwlij'l voorts' "uit drukking wordt g'egeven aan den w-'enscb dat de herinnering aan de groot© gej bfeurtenis'sen, die aan hete'inde van het hardsell© leven van Christus hebben plaats gehad, vrijheidmloge brengen voor de kerk, eensgezindheid en welvaart ondel' allo volkeren. Vervolgens worden in dei Bul de voor naamste 'bedevaarten gedurende het Heilig" Jaar naar Rome 'en het Heilige Land afgekondigd Coup. jSnikerialii'iek „Ewtelti tud." Die balans per 31 Juli van de vennoot schap tot EiXpjloitatie Van Slulkerfabricl- ken, gevestigd tei Dfnteloord geeft 'in de bet en crediet .een dijjfer van f6.332.700, de. gecombineerde exploitatierekening; van 1 Aug. 193131'Juli 1932 der zelfde Vennootschap; een cijfer van f 3.786.300. De balans der Coöperatieve Suiker fabriek en Raffinaderij' „D|inteloord'> vermeldt ïn debet en cre'diet een cijfer van ir4.[821.50U terwijl de exploitatierekening in baten f2.244.000 beloopt en in lasten 1'273.000 zoodat aan de leden 'n beidrag .ten goedo kwam van f 1.971.000, w!.o. f628,500, aan rcgeeringssteiun, ,alduy het Alg. Han delsblad.. Het verslag over 'het boekjaar 1931 1932 vermeldt o-m. dat de uitzaai der bieten in het ja-ar 1931 belangrijk minder was dan in de laatste jaren, .ölisi gevolg' van de lage suikerprijzen en het te laat bekend worden van de regeering'smaat regelen. Bovendien was de g'ewichtsop brengst ver 'beneden het middelmatige het suikergehalte Was echter hoog' (gel- middeld aan de snijinolens 18.37 "/o). Da voortdurende inzinking van den snikten prijte za ltengevolgte hebben, dat ook in het nu loopende jaar 'de, bietenverbouw vrijwe.l géén overschot zal g'evten. Die campagne begon o'p| 9 October '31 en eindigde op 3 Djecem'ber. In totaal werd verwterks 189.828.000 kg. Hiervan waren 139.637.000 kg. door de leden 'ge leverd teg-en 237.531.000 kg1, het jaar tei voren. Gemiddeld Icon worden betaald f 14.11 Va per 1000 kg. franco! fabriek ge leverd. Na aftrek van de gemiddelde vracht ad f 1.02 per 1000 kg. ontvingen dus de leden, die "hun bieten niet'per as op het fabrieksterrein leverden, gemidf- deld f 13.091/2- B|c duif als fotograaf). Reeds duizenden jaren geleden hebben de oude volkeren een groofe belang'steJ- ling aan den dag gelegd voor duiven, die zoo klein als ziiji rijn, voor de m'eost ongelooflijke doeleinden geschikt waren. De duiven werden getuchtigd, veredeld' en door veelvuldigel kruisingen, vooir waardevolle diensten geschooid. Zlijj bet hoorden tot de meeist betnonwhaire - postil lions in den tlijjd, dat de telefoon, telegraaf en radio nog niet belceml waren.- Het ■gebruik van postduiven lierft een groot verleden. Er is momentèel bjijjna geen land meer, waar men geen post'duiveln gebruikt voor militaire doeleinden, uit liefhebberlij! of uit sp.ort'jielff oo;gpunt. Dien laatsten tïjfd echter maakt men op een geheel nieuwe wfijfze gebruik van deze kleine vogels, nameilij|kmen laat de duif ■zelf fotogralfieeran Men heeft ze bevorderd tot vliegende fotograven, waarmede rpeds prachtige re sultaten zSi|n bereikt. De primenjr hier van behoort toe aan het lager-'postdui ven station te BerlijnSlpendau, welke do eerste proefnemingen nam. Die duiven, die tot de edelste van hun ras behooren, worden uitgerust met oen miniatuur foto toestel, dat slechts! veertig gram weegt. Deze kleine camera is voorzien van een uurwerkje, waardoor het mogefijfk is auto matisch ,op gezette t'ijfden opnamen to maken van de streken, waarover de duif vliegt. Van te voren mbaten natuurllijlk nauwkeurige berekeningen woirdi n ge- Imaakt betreffende de vlieghoogte, af standen en snelheid' om een epherpe mo ment-opname te verkrijlgen. Alvoirens m'cn tot goede resultaten is gekomen, heeft men jarenlang allerlei proeven genomen zoowel met de miniatuur-camera's .als met de duiven zelf. Dfe fotograa'Bduiven heb ben hiervoor een zeer speciale opleiding gehad en wordt zorgvuldig behandeld. Door aanhoudende training, heeft men thans bereikt, dat zoowel het orienfcatie- vermogen als het vliegvermogen uiterst goed ontwikkeld zijjri. Dlez'a duiven vlie gen op een hoogte van ongeveer honderd of honderdvüjff'tig meter met een snel heid van zestig a honderd kilometer per uur. De tot fotografeeren pip'geleiddo duiven rijn begrijfpelijkprwijzte zteer kost baar en voor een duif, die bewezen heeft als fotograaf'-duif! geschikt te zlijfn, wordt dikwijls ruim 10000 gulden betaald. Ook daarom z'ijjn dez'e duiven van zoo gnoote waarde, o mlda't z'ijP een hjijlzbnde'r sterk nageslacht garaudeeren. D'e fotograaf-dui ven wordën iu zoogenaamde luxe-kooien, opgesloten en krijgen van alles het beste te eten en te drinken. A^oordat zulk een duif een groote vlucht gaat ondernemen' 800 tot 1000 K,M. soms krijgt liij' alleen ie drinken, daar de praktijlk heeft uitgewezen, dat het uithoudingsvermogen dan veel grootor is. Bijl" aankomst krijgt hij, dan een heerlijk hapje gten als be^ looning, waarop hij; dan als het wareMj aanvalt door den honger van het weirkenjE Genieste ezeB, In het nieuwe B&tjsjtïseh» jaarbcek dei stad Boedapest, schrijft de Raster Lloyg is liet merkwaardige feit opigeteekend, dat het getaL der ezels- in Boedapest va; 124 op 39 js verminderd, godett-t dien echter is de toestand sterk veranderd! Een spitsvondige slag'er, wi-en da sterkt achter uitgang in 'hetverbruik van paar denvleesch opgevallen was, heeft n.I. 'bij wiy'ze van proef' oen jonge ez'el latea slachten en liet vleesich tegen 70 filler aangeboden. Het resultaat was^ dat ei zulk een vraag', ontstond, dat een varkens- mesterij iu Ullö b'ij" Boedapastt 'besilotea lieeft, in plaats van varkens, voortaia; ezels te mesten, terwijl verder uit di buurt van Djebreczen groot© hoeveelhe; den ezels naar Boedapest z'ulleu wor, den gevoerd, om de navraag) "naar ezels] vleesch te kunnen bevredigen. Bcliangelsp|a'pjier van glas. Een jeugdig Ts'j eehiefoba uitvind'e; heeft zoo juist patent verkregen op ee nd, vinding, waardoor het "mogelijk is glas te gebruiken v,oor da vervaardiging van behangselpapier, lampakapi en^ handtas) schen en talplijjlen. Er 'h|eqtaat daar te lande groote Ib'eliangstielling voor deze uit vinding, daar men hoopt,op deze wiijzie op leving teweeg 'te brengen in de kwlijnendï Boh-eemscho glasjnlijlverkeid. Bureaux van Redactie en Ad Telefoon Interlocaal No. 208 Bijkantoor MIDDELBURO 461- STAATSLOT bKu 5e klasse. Ie lijtel f1000 2402 6250 f 400 12261 15016' f' 200 3935 5842 10164 10285 f 100' 3145 4855' 7026 7205 816; 11421 12921 WOLPHAARTSPIJK. Gehuwd: 15 Maarten Eiggiebeen, 25 j. jïn. en Cornell Pieternella Moerman, 26 j. jd.22, Cor nelis Marinus van de Linde, 3'4 j. jm. ei Jacoba de Bokx, 3il j. j'cl. Geboren: 8, Cornelis Adriaan, A v Adrianus Bendricus Oome en Sbph'ia van Kessem; 12, Pieternella, d.v. Jacob -Ver' meulen en Klazina Bolle; 14, Adriani Johanna, d.v. pjmon Abrahamse en Cot nelia AVilhelmlna Pucks; 16, Janni) Maatje Lenlij', d.v. Cornelis van de A'eWi en Catharina Jannetje Bruinooge. IER'SElKE'. Geboren: Pieter, z.v. Jo hannes Dingenis van der Eindt en Jacobt Louwerse; BtEstiaan, z.v. Corneliq Mari' nus üu'ij'dwegt en Mag'elina Hollestellei Overleden: Willem Christaanse, 49 j echtgen. van Apolonia Cornelia Paauwo Cornelis Roelof van Os1, 83 j., wedr. vai J ann et je Brouwor. Levenloos aangegeven: een kind - vai •Xozias de "Koeljfer en Maria Djouw; een; kind van Johannes Laura® Gelei oh Geer- truida. Moelker. KRUININGEN. Overleden: Nicolaas. Hamelink, 59 echtgenoot van Maatji de Jonge. Acivertentiën Herplaatsing wegens misstelling. Heden ontsliep zacht en kalm, na een korte onge steldheid, onze lieve zorg zame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FRANS JAN BOONE, in den ouderdom van ruim 75 jaar. Goes Wed. A. J. BOONE— STERK A. BUITENDIJK— BOONE L. M. BUITENDIJK en Kinderen Maarssen A. M. GOETHEER— BOONE J. GOETHEER Goes: D. J. BOONE C. BOONE— FINTELMAN AV. F. DE VOS— BOONE A. A. DE VOS en Kinderen W. P. BOONE Haarlem A. J. LOK— 30758-50 JERONIMUS P. LOK Goes, 12 Januari 1933. Geen bezoek. tb doel lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld Verkrijgbaar ft 60 cent bij Apothekers en Drogisten De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 1 uur, te Nieuwedorp, in de her berg van J. de Laat-De Visser publiek verkoopen: met Waschhok, Bijkeuken, Tuin, Bergplaats, Varkens hok en Mestput te Nieuwedorp, groot circa 4 A. 50 c.A. aldaar, groot circa 80 c.A. met Kolenbergplaats en Weg aldaar, groot 38 A. 01 cA. Alles eigendom van den heer M. de Dreu aldaar. De lcoopers treden daags na de toewijzing in de lusten en lasten van het gekochte. 30747-B3 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Z£ IS ER WEER echte het 100-jarig fabricaat. ZE GEEFT BEVREDIGING AAN IEDER GEBRUIKER. VRAAGT UW WINKELIER. 1832 1932 Wi® niet Adverteert,— heeft seen recht op succes over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar 60 cents. 13157-40 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. 1 PERV2POND' C44 GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Over kortingen, b loten. E,en midden,standsjeskundij een artikeltje, dat in eénl rondvraag handelde over bov| derwerp-, (Wij ontleenen er het volged Mijnheer de voorzitter, I zijn bij me geweest eenige h-l X-vereemging, welk© heerenl of ik genegen wa-s aan de ledl •eeniging 10 o/o korting te ge| toon van hun contributie,'qn luurlijk zou, indien ik ma dl jaar verbond, mijn na,am dil leden worden aanbevolen en 1 tuvrlijk niet uitblijven of alll den voortaan bij' mij koopen.l was een heel voorrecht dat dj eerst bij mij kwamen, enz. uitstel gevraagd en breng nu j.n d© vergadering. Allereerst mag ik dus wel beantwoorden, die de vra steld welke houding de miridl eeniging aanneemt ten aaaizl kortingstelsel voor leden ee| ging. Onze organisatie ontraadt! middenstand op da verlei,del| dingen van vereen,igingen in haar leden tegen vertoon van I tiequitantie 5 of 10 °/o koT staan. Hoezeer we de activiteit val eein'ging ook willen bewondel ook wordt verzekerd dat d'e 11 tnurlijk, maar mijnheer I alle leden tot klant krij'gt zo I groote omzet be-St en geonl reductie compenseert, blijft Al stelsel een maatschappelijk lui een verderfelijk beginsel en h een' noodlottig eind© voor den AVant in de praktijk is ge;bl met „de reclame", met dien st leden naar de zaai niet erg i| Maar bovendien, oonse-qu ne-exd, zou aan elke vereenig zelfd'a verzoek doet, dezelfdle geven moeten worden en w;, wel lid' is van verschillende gen, zouden we gauiw den t< gen, dat dte korting algemee voeró Kan een aïgemeene korting geven, goed! Kunnen we naar een alg&i ging van de prijiz'en, best! M wei de leden van de een© ve korting zouden toestaan en c andere vereeniging niet, i-s v< open vraag. Als ge aan d'e leden van vereeniging korting g©eft daj twee: ofwel tide, paar pref af en dus heeft de betrefT lier steeds te hoog© pn-ijz1^ ofwel die procenten kunne! en het verlies, daaruit v<J zal worden giedi-agen door d; geen lid der vereeniging zij dan eigenlijk te veel betalJ Er is nog eien derde mogr dat de winkelier heel gauw doch die zullen- we hier m spreken. Een 'bonafide klant ziou weet, dat de winkelier aan ten korting toestaat, goed I die korting tie eischen öf (f voortaan te mij'dien. Het -eindje draagt den las steeds meer, dat. werkelijk dae goed calculeeren, die 9 „prijs" geven, zich niet ojl kortingg-everij,1 aan leden vanl ging ot aan z.g. zegrisystenH I na amde m a-a.tsch apipijtjtes. 34 Daar van dat verzinken nu noch komen kon, aangezie] waarop, en het huis waa, eerzame bewoner® tusschei «tond, voor zulke huitenge- te-nis niet. de minste neiginc vond Meester Dan Dormau h:- slecht aangebrachte en hoog vraag te doen, wat er toch) was, waarop als in een po; oogeni en alle armen, votj melijk die niet met jonge stigei River City er,s en Riv waren beiaden, en dan o&' hij enkelen, da richting de open vensters en op opei den bazar in alles, het rech dom van genoemden heer Horman. .Hij zag dan ook het ov 2'jn vraag en van Verder y - •ormde ,0p e0nB, alsof hij; zijrl stokstijf staain wilde ijlha]| zendc de open deuren yJ en ®I°eS' de deur oc t'il Z:ch dicht- Nada-t 'Mj' operatie met goed suo j h'erhaaide [hij1 voor de®. et £lt*okstijf ataan, waarin;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4